Ασκήσεις Σύγχρονης ΙΙ ( Ατομική και Μοριακή) Αριθ. Φυλ. 1(Κεφ.8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκήσεις Σύγχρονης ΙΙ ( Ατομική και Μοριακή) Αριθ. Φυλ. 1(Κεφ.8)"

Transcript

1 Αριθ. Φυλ. (Κεφ.8). Ένα άτομο Η βρίσκεται στη κατάσταση = 3. Υπολογίστε το μέτρο της ολικής στροφορμής L και τις επιτρεπτές τιμές των Lz και θ, όπου θ η γωνία που σχηματίζει η L με τον άξονα z.. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του Η βρίσκεται σε μια κατάσταση με =. i) Δώστε τις δυνατές τιμές των κβαντικών αριθμών,m,m. ii) Συγκρίνατε τα μέτρα των μαγνητικών ροπών λόγω τροχιακής στροφορμής μl και σπιν μ S. iii) Πόσοι οι δυνατοί προσανατολισμοί στο χώρο, των μl και μ S και ποια η τιμή της μικρότερης δυνατής γωνίας που μπορεί να σχηματίζει κάθε μαγνητική ροπή με τον άξονα Z; μ g Δίνονται οι σχέσεις: μ L = L, μ μ S = S 3. Για το ηλεκτρόνιο στο άτομο του Η δείξτε ότι το πλήθος των καταστάσεων, m, για δε- δομένη τιμή του ισούται με. Δίνεται η σχέση: k = 0, ( + ) k =, κ ακέραιος. 4. α) Εξηγείστε γιατί στο πείραμα Ste-Geac το μαγνητικό πεδίο πρέπει να είναι ανομοιογενές β) Προσδιορίστε τη μέγιστη απόκλιση μιας δέσμης ατόμων Η στη θεμελιώδη τους κατάσταση η οποία διανύει απόσταση 0cm με ταχύτητα x 0 5 m/ec κινούμενη κάθετα σ ένα μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση αυξάνει κατά την διεύθυνση z κατά x 0 T/m. d( z) g μ Δίνονται οι σχέσεις: F = μ z, μ = S, μ Β = 9.7 x 0-4 J/T, m H =.67 x 0-7 Kg dz 5. α) Τι απεδείχθη με το πείραμα Ste-Geac; β) Στο πείραμα Ste-Geac μια δέσμη Ag ( 5) διανύει μια οριζόντια απόσταση m εντός ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου με ταχύτητα 00m/ec.Πόση πρέπει να είναι η βαθμίδα του πεδίου ώστε να προκαλέσει στη δέσμη μια απόκλιση ίση με mm. d( z) g μ Δίνονται οι σχέσεις: F = μ z, μ = S, μ Β = 9.7 x 0-4 J/T, m Ag =.77x0-5 Kg dz 6. Μια κατάσταση του ηλεκτρονίου στο άτομο του Η έχει =. Ποιες οι δυνατές τιμές των κβαντικών αριθμών, m, m ; Εάν θεωρήσουμε και την αλληλεπίδραση ποιοι είναι οι καλοί κβαντικοί αριθμοί των νέων καταστάσεων; Δώστε το φασματοσκοπικό τους συμβολισμό και τον εκφυλισμό τους. 7. Ξεκινώντας από την έκφραση J=L+S για το ηλεκτρόνιο στο άτομο του Η, ι) Βρείτε μια έκφραση για το βαθμωτό μέγεθος L S συναρτήσει των κβαντικών αριθμών j,,. ιι) Υπολογίστε την γωνία θ μεταξύ των L και S για τις καταστάσεις S /, P / και P 3/. m 8. Στο παρακάτω σχήμα δείχνεται η διπλή φασματική γραμμή (4p 4) του Κ (Ζ=9) όταν ληφθεί υπ όψη και η αλληλεπίδραση. Υπολογίστε το εσωτερικό μαγνητικό πεδίο για την κατάσταση αυτή. Δίνεται η σχέση: V = μ M 4 P 3/ 4 S / 4 P / 4 S / Å Å

2 Ασκήσεις Σύγχρονης ΙΙ (Ατομική και Μοριακή) Αριθ. Φυλ. (Κεφ.8). α) Ποιες είναι οι κβαντικές καταστάσεις του ηλεκτρονίου του ατόμου του Η με = 3 και = εάν ληφθεί υπ όψη και η λεπτή υφή. Δώστε το φασματοσκοπικό τους συμβολισμό και τον εκφυλισμό τους. d β) Τι επίδραση θα έχει ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο = ẑ0 στη τροχιά δέσμης ατόμων dz Η που κινείται κάθετα στη διεύθυνση του και βρίσκεται στις πιο πάνω καταστάσεις;. Πόσες και ποιες καταστάσεις προκύπτουν από την διέγερση του ηλεκτρόνιου σθένους 3 του Na(Z=) στις καταστάσεις 4 ; Θεωρώντας και την. αλληλεπίδραση δώστε τον φασματοσκοπικό τους συμβολισμό και τον εκφυλισμό τους. Πόσες φασματοσκοπικές γραμμές αναμένεται να εμφανιστούν από μία τέτοια οπτική διέγερση; Δίνονται οι κανόνες επιλογής: Δ = ±, Δj = 0, ± 3. α) Αναφέρατε 3 πειράματα-φαινόμενα τα οποία για την εξήγησή τους απαιτούν την ύπαρξη του σπίν του ηλεκτρονίου. β) Για τις ανάγκες ενός πειράματος απαιτείται η παραγωγή δέσμης ατόμων Η με προκαθορισμένο προσανατολισμό του σπιν, m =-/.Σχεδιάστε ποιοτικά μια πειραματική διάταξη για την παραγωγή μίας τέτοιας δέσμης. 4. Δώστε ποιοτικά το ενεργειακό διάγραμμα των ατομικών καταστάσεων που προκύπτουν από τις ηλεκτρονιακές διατάξεις του Να, p 6 3 λαμβάνοντας υπ όψη και την λεπτή υφή. Ποια η επίδραση στο παραπάνω ενεργειακό διάγραμμα της ύπαρξης εξωτερικού ασθενούς μαγνητικού πεδίου τέτοιου ώστε Β εξ <<. Δίνονται οι σχέσεις : Ε Μ = μ Β Β(m +m ), E M =μ Β g j m j 5. Δείγμα ατόμων Να (Ζ=) στη διεγερμένη τους κατάσταση 3d, τοποθετούνται εντός πολύ ι- σχυρού ομογενούς μαγνητικού πεδίου Β εξ >>. Σε πόσες τελικά καταστάσεις αναλύεται η κατάσταση αυτή λόγω του πεδίου; Ποιος ο εκφυλισμός πριν και μετά την εφαρμογή του πεδίου; Δίνονται οι σχέσεις : Ε Μ = μ Β Β(m +m ), E M =μ Β g j m j 6. Από αστρονομικές φασματοσκοπικές παρατηρήσεις ένας πειραματικός συμπεραίνει ότι οι ε- νεργειακές στάθμες του ηλεκτρονίου του ατόμου του Η στην επιφάνεια ενός αστεριού διαχωρίζεται κατά ΔΕ=5 0-5 ev. Ποιό φαινόμενο μπορεί να είναι υπεύθυνο για το διαχωρισμό αυτό; Με βάσει το φαινόμενο αυτό υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο που επικρατεί στην επιφάνεια του αστεριού. g Δίνεται η σχέση: V M = μ μ, μ = S 7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές προβλέψεις της προσέγγισης του κεντρικού πεδίου; Α: Η ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του H εξαρτάται από τον κβαντικό αριθμό. Β: Όλα τα ηλεκτρόνια στο φλοιό = του A έχουν την ίδια ενέργεια. Γ: Όλα τα ηλεκτρόνια στον ίδιο υποφλοιό ενός ατόμου έχουν την ίδια ενέργεια. Δ: Το μέγεθος των ατόμων (σε ακρίβεια τάξης μεγέθους) αυξάνει με τον ατομικό αριθμό Z. Ε: Η ενέργεια των ηλεκτρονίων του εσωτερικού φλοιού (=) των ατόμων μεταβάλλεται με το Z.

3 Αριθ. Φυλ. 3(Κεφ.8). Να σχεδιαστεί ποιοτικά σε κοινό διάγραμμα η δυναμική ενέργεια V() ενός ηλεκτρονίου για τα εξής άτομα i) Υδρογόνο ii) Ουδέτερο άτομο με Ζ> iii) Μονοηλεκτρονιακό ιόν του ίδιου ατόμου με τη περίπτωση ii). Ποια η σχέση μεταξύ των ενεργειών Ε ενός φλοιού με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό στις τρεις περιπτώσεις.. Στο άτομο του He(Z=), για τη διέγερση ενός ηλεκτρονίου από την κατάσταση στη απαιτείται ενέργεια περίπου ev. Η ίδια διέγερση στο ιόν του He +, απαιτεί περίπου τη διπλάσια ενέργεια. Εξηγείστε γιατί συμβαίνει αυτό. 3. Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές διατάξεις ουδετέρων ατόμων είναι παραδεκτές και ποιες όχι και γιατί; Ποιες από τις παραδεκτές διατάξεις είναι θεμελιώδεις και ποιες διεγερμένες; a) p 3 b)p c) 4 p 6 d) p 3 e) f) p 6 3 3p 6 g) p 6 3 3p 6 3d 4 ) 3p 4. α) Ποιες είναι οι δύο βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ηλεκτρονιακή διάταξη στη βασική κατάσταση ενός ατόμου; β) Ποιες από τις κάτωθι ηλεκτρονιακές διατάξεις μπορούν να υπάρξουν ή όχι και γιατί; - ηλεκτρόνια με =, = και m = -3 ηλεκτρόνια με =3, =0-3 ηλεκτρόνια με =3, = και j=/ -4 ηλεκτρόνια με =, = και j=3/ 5. Δώστε τη θεμελιώδη ηλεκτρονιακή διάταξη του Ο(Ζ=8).Για κάθε ηλεκτρόνιο του δώστε τις τιμές των κβαντικών αριθμών,,m,m. 6. Με βάση τους κβαντικούς αριθμούς,,m,m και την απαγορευτική αρχή του Paui ποια η χωρητικότητα του φλοιού με =3; Εξηγήστε ποιοτικά γιατί στην 3 η περίοδο του περιοδικού πίνακα υπάρχουν μόνο 8 στοιχεία από το Na (Ζ=) μέχρι το A (Z=8) Δίνεται η ενεργειακή διάταξη των υποφλοιών: <<p<3<3p<4<3d<4p<5. 7. Δώστε τον φασματοσκοπικό συμβολισμό για όσες από τις παρακάτω διατάξεις που ακολουθούν είναι επιτρεπτές i) p 6 ii) p 6 3 iii) p 6 3 3p 6 3d 0 3f i) p 6 4p ) p Οι ηλεκτρονιακές διατάξεις που ακολουθούν αντιστοιχούν σε άτομα στη βασική τους κατάσταση. a) p 6 3, b) p 6 3, c) p 6 3 3p 6 3d 5 4, d) p 6 3 3p 6 3d 6 4 e) p 6 3 3p 6 3d 0 4 4p 6 Ποια εξ αυτών αναμένεται να παρουσιάζει ι) Το μεγαλύτερο αριθμό ασύζευκτων σπιν ιι) Το μικρότερο δυναμικό ιονισμού ιιι) Τη μικρότερη χημική δραστικότητα 9. Με βάση την απαγορευτική αρχή του Paui δείξτε ότι ένας πλήρης (γεμάτος) υποφλοιός έχει L=0, S=0, J=0, δηλαδή συμβολίζεται σαν ένα S 0.

4 Αριθ. Φυλ. 4(Κεφ.8). Αν το ηλεκτρόνιο είχε σπίν =3/ αντί ½ α) για πια τιμή του ατομικού αριθμού Ζ ενός ουδετέρου πολυηλεκτρονιακού ατόμου στη βασική του κατάσταση ο φλοιός = θα ήταν πλήρης (κλειστός); β) Δώστε τη θεμελιώδη ηλεκτρονιακή διάταξη των στοιχείων με Ζ=5,0,5,0,5.. Γράψτε την ηλεκτρονιακή διάταξη και το φασματοσκοπικό συμβολισμό για τη θεμελιώδη κατάσταση του Νa (Ζ=). Αν το ηλεκτρόνιο σθένους διεγερθεί στο τροχιακό 4p βρείτε την τιμή των κβαντικών αριθμών,,j καθώς και τη πολλαπλότητα και τον εκφυλισμό των ατομικών καταστάσεων που προκύπτουν από αυτή τη διέγερση. 3. Με βάση την αλληλεπίδραση ποιες από τις παρακάτω ατομικές καταστάσεις μπορούν να υπάρξουν και γιατί; S, S, S, P, D, D, F 0 / 3 / 3 / 3 / 4. Η ενέργεια ιονισμού του Na (Z=) ισούται με 5.4eV. Υπολογίστε την κβαντική ατέλεια δ () για το ηλεκτρόνιο σθένους στη θεμελιώδη του κατάσταση. Τι εκφράζει η ποσότητα αυτή; Εάν το ηλεκτρόνιο σθένους βρεθεί στην πρώτη διεγερμένη του κατάσταση περιμένετε να αλλάξει η ποσότητα αυτή; R 3.6 Δίνεται η σχέση : E =, = ev ( δ ( )) ( δ ( )) 5. α) Τι πρέπει να ισχύει σε ένα άτομο ώστε να έχει βασική κατάσταση της μορφής S 0 ; β) Η αλληλεπίδραση σπίν- τροχιάς ( ) διαχωρίζει όλες τις καταστάσεις των ατόμων με ένα ηλεκτρόνιου σθένους σε δύο καταστάσεις εκτός από τις καταστάσεις. Εξηγείστε γιατί οι καταστάσεις εξαιρούνται από τον κανόνα.. 6. Γράψτε τη θεμελιώδη ηλεκτρονιακή διάταξη του A (Ζ=3). Θεωρώντας και την S L αλληλεπίδραση βρείτε τον αριθμό των ατομικών καταστάσεων που προκύπτουν και δώστε το φασματοσκοπικό τους συμβολισμό. Είναι δυνατόν με τη βοήθεια ενός πειράματος Ste-Geag να αποφασίσετε ποια από τις παραπάνω ατομικές καταστάσεις είναι η θεμελιώδης ατομική κατάσταση του στοιχείου; 7. Τι θα συμβεί στη τροχιά δέσμης ατόμων Α(όπου Α= Η(Z=), He(Z=), He +, Li (Ζ=3),e(Z=4), (Z=5), Ne(Z=0) αντιστοίχως) που βρίσκονται στη θεμελιώδη τους κατάσταση και εισέρχονται κάθετα εντός ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου Β η ένταση του οποίου αυξάνει κατά τη διεύθυνσή του; d( z) Δίνεται η σχέση: F = μ z dz

5 Αριθ. Φυλ. 5(Κεφ.8). Έστω ένα άτομο με ένα οπτικό ηλεκτρόνιο σθένους. Ποιοι είναι οι καλοί κβαντικοί αριθμοί και από ποιους εξαρτάται η ενέργεια του ατόμου αυτού στις εξής περιπτώσεις α) Θεώρηση μόνο της προσέγγισης του μέσου κεντρικού πεδίου β) Θεώρηση και της αλληλεπίδρασης V S γ) Θεώρηση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου τέτοιου ώστε i) V M >> V ii) VM<< S V S Ποιος ο εκφυλισμός σε κάθε περίπτωση;. Δέσμη ατόμων Να (Ζ=) στη βασική τους κατάσταση διέρχεται κάθετα z δια μέσου μαγνητικού πεδίου όπως δείχνεται στο σχήμα α) Ποιοι είναι οι κβαντικοί αριθμοί που καθορίζουν τη βασική στάθμη των ατόμων αυτών και από ποιους εξαρτάται η ενέργεια τους εκτός του μαγνητικού πεδίου. Na β)ποια η ενέργεια των ατόμων εντός του μαγνητικού πεδίου εάν το Β είναι ομογενές; γ) Τι συμβαίνει στην τροχιά των ατόμων εντός του μαγνητικού πεδίου εάν το Β είναι ανομοιογενές και αυξάνει κατά τη διεύθυνση του; d( z) g Δίνονται οι σχέσεις: F = μ z, V M = μ, μ μ = S dz 3. Οι κίτρινες γραμμές D του Na (λ =5890Å και λ =5896Å) προκύπτουν από την μετάπτωση 3p 3 του ηλεκτρονίου σθένους αν ληφθεί υπ όψη και η αλληλεπίδραση. α)υπολογίστε το εσωτερικό μαγνητικό πεδίο για την κατάσταση 3p. β) Εάν δείγμα ατόμων Να τοποθετηθεί εντός εξωτερικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου Β=00Gau σε πόσες φασματικές γραμμές θα αναλυθούν οι παραπάνω D γραμμές λόγω του πεδίου; g μ Δίνονται οι σχέσεις : μ = S, Ε Μ = μ Β Β(m +m ), E M =μ Β g j m j,δμ j = 0, ± ( εκτός αν m j = 0 m j = 0), Δ = 0, ±, Δm=0 m 4. Από φασματοσκοπικές μελέτες των ατόμων Η στην επιφάνεια του Ήλιου ένας πειραματικός διαπιστώνει την ύπαρξη ενός πολύ ισχυρού μαγνητικού πεδίου ( >> ). Σε πόσες φασματικές γραμμές αναμένεται να αναλυθεί η γραμμή Lyma(p ) του Η λόγω του πεδίου; Εξηγείστε πώς από τις θέσεις των φασματικών γραμμών μπορεί να υπολογιστεί η ένταση του πεδίου Β; Δίνονται οι σχέσεις: : Ε Μ = μ Β Β(m +m ), E M =μ Β g j m j, ΔΜ j = 0, ± ( εκτός αν m j = 0 m j = 0), Δ = 0, ±, Δm=0 m 5. α) Σε ποια από τα παρακάτω φυσικά συστήματα ισχύει η απαγορευτική αρχή του Paui i) Ηλεκτρόνια ενός ατόμου ii) Αέριο ελευθέρων ηλεκτρονίων ενός μετάλλου ιιι) Αέριο φωτονίων 4 σε μια κοιλότητα θερμοκρασίας Τ i) Άτομα υγρού He σε χαμηλές θερμοκρασίες. β) Στην περιγραφή των ταυτών σωματιδίων συναντήσαμε τους όρους Συμμετρικές Κυματοσυναρτήσεις, Αντισυμμετρικές Κυματοσυναρτήσεις, Φερμιόνια, Μποζόνια, Σωματίδια με ακέραιο σπιν,σωματίδια με ημιακέραιο σπιν, Απαγορευτική αρχή του Paui. Τοποθετείστε τους παραπάνω όρους σε ομάδες ώστε οι όροι της κάθε ομάδας να είναι συμβατοί μεταξύ τους.

6 Αριθ. Φυλ. 6(Κεφ ). Για ένα σύστημα φερμιονίων ποια από τις παρακάτω ολικές κυματοσυναρτήσεις μπορεί να περιγράψει το σύστημα και γιατί. Ποια η έκφραση της κυματοσυνάρτησης εάνα=β; i) Ψαβ (,) = ( yα () yβ () yα () yβ () ) ii) Ψαβ (,) = ( yα () yβ () + yα () yβ ()). Βρείτε τους σχετικούς πληθυσμούς των δύο πρώτων διεγερμένων καταστάσεων =,3 ως προς τη θεμελιώδη = για ατομικό υδρογόνο που βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ=300Κ και στην ε- πιφάνεια ενός αστεριού θερμοκρασίας Τ= 0 4 Κ. Σχολιάστε τα αποτελέσματα σας. E Δίνεται η σχέση : E = 3.6 ev,=. = i FM Aexp, i =g i F M kt 3. Από ποια φυσικά μεγέθη εξαρτάται η ενέργεια Femi (E F ); Ποια η πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο αγωγιμότητας ενός μετάλλου να έχει ενέργεια ίση με την E F ; 4. Ποια η πιθανότητα κατάληψης μιας κατάστασης ηλεκτρονίου αγωγιμότητας ενός μετάλλου με ενέργεια ι) 0.eV πάνω από την E F ιι) 0.eV κάτω από την E F ιιι) ίση με την E F, για Τ=000Κ; Δίνεται η σχέση: f ( E) = E E F kt e + 5. Η πιθανότητα κατάληψης μιας κατάστασης ηλεκτρονίου αγωγιμότητας στο χαλκό για θερμοκρασία Τ=000Κ είναι 90%. Βρείτε την ενέργεια της κατάστασης αυτής. Η E F (Cu)=7.04eV. Δίνεται η σχέση: f ( E) = E E F e kt + 6. Υπολογίστε ι) την ενέργεια Femi ii) την ταχύτητα Femi ιιι) τη θερμοκρασία Femi του χρυσού στο απόλυτο μηδέν. 3N 3 Δίνονται: EF (0) = ( ), Πυκνότητα ρ Au =9.3g/cm 3, Γραμμομοριακό βάρος me 8πV (Au)=97g/moe, Ν Α = moe - 7. α)σε ποιο φυσικό φαινόμενο στηρίζεται η αρχή λειτουργίας του ae ; Ποια η βασικότερη απαίτηση για την παραγωγή ακτινοβολίας ae; β) Γιατί η παραγωγή ακτινοβολίας ae στο υπεριώδες δεν είναι εφικτή; 8. α) Το φαινόμενο της εξαναγκασμένης εκπομπής, στο οποίο στηρίζεται η αρχή λειτουργίας του ae, συμβαίνει στη φύση. Γιατί η παραγωγή ακτινοβολίας ae έγινε κατορθωτή μόνο στο εργαστήριο; γ) Γιατί ένα ατομικό ενεργό μέσο δύο ενεργειακών επιπέδων E 0 και E δεν μπορεί να υποστηρίξει εκπομπή ακτινοβολίας ae μέσω οπτικής άντλησης; 9. α) Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά των ατόμων οφείλονται στα εσωτερικά και ποια στα εξωτερικά ηλεκτρόνια i) Ενέργειες ιονισμού ii) Σθένος iii)οπτικά φάσματα ι)φάσματα ακτίνων Χ β) Η ελάχιστη τάση λειτουργίας για την παραγωγή των χαρακτηριστικών γραμμών Κ α,κ β ενός στοιχείου, σε μία διάταξη ακτίνων Χ, είναι 9.7ΚV. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου; Z Δίνεται η σχέση: E = 3.6 ev

7 Αριθ. Φυλ. 7(Κεφ.8). Στο παρακάτω σχήμα δείχνεται το φάσμα των ακτίνων-χ ενός στοιχείου ατομικού αριθμού Ζ. Που οφείλεται το φάσμα των ακτίνων-χ των στοιχείων; Πως περιμένετε να αλλάξει το παρακάτω φάσμα και γιατί αν i) Αυξήσουμε την επιταχύνουσα τάση V 0 ii) Αλλάξουμε το υλικό του στόχου με ένα στοιχείο Ζ >Ζ Δίνεται η σχέση: Ζ=+β ν. Θεωρώντας ότι το ενεργό φορτίο των ηλεκτρονίων του φλοιού M(=3) ενός ατόμου με ατομικό αριθμό Z είναι (Ζ-7.4)e βρείτε την έκφραση ν=f(z) για τη γραμμή L α. Με βάση την έκφραση αυτή υπολογίστε το μήκος κύματος λ(å) της γραμμής L α του Μο(Ζ=4). 3. Ποιο το ελάχιστο μήκος κύματος που εκπέμπεται από ένα σωλήνα ακτίνων-x για τάση λειτουργίας 0KV; Εάν στον παραπάνω σωλήνα ο στόχος είναι από ΜολυβδένιοMo(Ζ=4) είναι αρκετή η παραπάνω τάση λειτουργίας για την παραγωγή της χαρακτηριστικής γραμμής Κ α του Μολυβδενίου; Z Δίνεται η σχέση: E = 3.6 ev,=,.. 4. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων Χ η κάθοδος είναι από αλουμίνιο A(Z=3). i) Βρείτε την ελάχιστη τάση λειτουργίας της διάταξης για την παραγωγή ακτίνων Χ ελάχιστου μήκους κύματος λ= Å. ii) Για την παραπάνω διάταξη υπολογίστε την ενέργεια και το μήκος κύματος των Κ α ακτίνων Χ. Z Δίνεται η σχέση: E = 3.6 ev, 5. Στόχος Κοβαλτίου Co(Ζ=7) βομβαρδίζεται με ηλεκτρόνια και προσδιορίζονται τα μήκη κύματος του χαρακτηριστικού του φάσματος. Λόγω κάποιας άγνωστης πρόσμιξης παρατηρείται και ένα δεύτερο ασθενέστερο χαρακτηριστικό φάσμα. Εάν τα μήκη κύματος των γραμμών Κ α είναι 789Å για το Κοβάλτιο και 435Å για την άγνωστη πρόσμιξη, βρείτε τον ατομικό αριθμό Ζ χ της άγνωστης πρόσμιξης Z Δίνεται η σχέση: E = 3.6, =,.. 6. Στόχος Βολφραμίου W(Ζ=74) βομβαρδίζεται με ηλεκτρόνια σ ένα σωλήνα ακτίνων-x. Ποια η ελάχιστη τιμή της επιταχύνουσας τάσης για την παραγωγή των γραμμών Κ α και Κ β του Βολφραμίου; Για την τιμή αυτή της επιταχύνουσας τάσης ποιο το οριακό μήκος κύματος λ 0 ; Οι ενέργειες των σταθμών K,L,M για το Βολφράμιο είναι -69.5KeV, -.3 KeV και -.3 KeV αντίστοιχα.

8 Αριθ. Φυλ. 8(Κεφ.). Ποια είδη ενεργειών αποτελούν την ολική ενέργεια ενός μορίου; Ποιες είναι οι τρεις κύριες φασματικές περιοχές των μοριακών φασμάτων και σε ποιες μεταβάσεις οφείλονται;. α)η γενική έκφραση της ολικής δυναμικής ενέργειας ενός διατομικού μορίου δίνεται από την A U ( ) = +. Τι εκφράζουν οι δύο όροι στην έκφραση αυτή; m β) Για τον σχηματισμό ενός σταθερού μορίου και ανεξάρτητα από το είδος δέσμευσης ποια ενεργειακή απαίτηση πρέπει να ισχύει; 3. Για ένα διατομικό μόριο δείξτε ότι οι διαδοχικές γραμμές απορρόφησης του περιστροφικού του φάσματος ισαπέχουν. Δίνεται η σχέση : E + ), = 0,,... I 4. Για ποια περίπου θερμοκρασία T η ταλαντωτική κίνηση στο μόριο του Η διεγείρεται θερμικά; Ομοίως για την περίπτωση της περιστροφικής κίνησης. Δίνονται οι σχέσεις : E + ), = 0,,... E = ( υ + ) ω, υ = 0,,... I 5. Ποια από τα μόρια Η,D,HD έχει την μεγαλύτερη ενέργεια διάσπασης και ποια την ελάχιστη και γιατί; 6. Για τα μόρια H και D βρείτε τη σχέση μεταξύ των συχνοτήτων α) της περιστροφικής μετάβασης ( = 0 = ) β) της δονητικής μετάβασης ( υ = 0 υ = ). 7. Η μετάπτωση από τη στάθμη =4 στη στάθμη =3 του μορίου του HC συνοδεύεται από α- κτινοβολία συχνότητας ν=,5χ0 HZ. Υπολογίστε την απόσταση των πυρήνων για το μόριο αυτό. Δίνονται οι σχέσεις : E mh + ), =.67X0-4 g I m 8. Οι διαδοχικές ενεργειακές στάθμες ταλάντωσης του μορίου του C απέχουν κατά 0 και η μέση απόσταση των πυρήνων του μορίου αυτού είναι =Å. Για ποια τιμή του κβαντικού αριθμού, η ενέργεια περιστροφής για τη θεμελιώδη ταλαντωτική κατάσταση ισούται με την ενέργεια της πρώτης διεγερμένης ταλαντωτικής κατάστασης με =0. Δίνονται: =58.5Χ0 m C -7 Kg, 9. Δώστε το ενεργειακό διάγραμμα ενός διατομικού μορίου το οποίο περιστρέφεται και ταλαντώνεται ταυτόχρονα. Εξηγείστε γιατί το δονητρονιακό φάσμα απορρόφησης ως προς τη συχνότητα από τη θεμελιώδη ταλαντωτική κατάσταση στην πρώτη διεγερμένη υ=, του παραπάνω μορίου, είναι συμμετρικό γύρω από τη θεμελιώδη δονητική συχνότητα; 0. Τι είδος δεσμού συγκρατούν τα άτομα του K( 3p 6 4) και C(..3p 5 ) στο μόριο του KC; Με βάσει τα ακόλουθα δεδομένα βρείτε την ενέργεια δέσμευσης για το μόριο αυτό. Το δυναμικό ιονισμού του K είναι 4,34 ev, η χημική συγγένεια του C είναι 3,8 ev και η απόσταση ισορροπίας του Κ C είναι R0=,79Å. e 4.4 Δίνεται η σχέση: = 4πε R R 0 (Å) ev o 0 C -0 J

9 Αριθ. Φυλ 9(Κεφ.9-). Η διαπυρηνική απόσταση στο μόριο του Η είναι R 0 =0.74 Å. i) Βρείτε τους σχετικούς πληθυσμούς των περιστροφικών καταστάσεων με =0,,,3 στους 300K ιι) Είναι δυνατόν οι πληθυσμοί των καταστάσεων με = και =3 να γίνουν ποτέ ίσοι; Εάν ναι σε ποια θερμοκρασία; E Δίνονται οι σχέσεις: E + ), = 0,.. = I i FM Aexp, i =g i F M kt. Η θεμελιώδης συχνότητα ταλάντωσης ν 0 του μορίου του Η ισούται με Hz. i Βρείτε τους σχετικούς πληθυσμούς ( ) των ταλαντωτικών καταστάσεων με υ=0,,,3 στους Κ. Είναι δυνατόν οι πληθυσμοί των καταστάσεων με υ= και υ=3 να γίνουν ποτέ ίσοι; E Δίνονται οι σχέσεις: E = ( υ + ) ω, υ = 0,,... = i FM Aexp, i =g i F M kt 3. Στο φάσμα περιστροφής ταλάντωσης του μορίου του HC καταγράφονται κορυφές στις συχνότητες = 8.7x0 Hz και 8.58x0 3 3 = Hz που αντιστοιχούν στις διεγέρσεις ( υ = 0, = 0) ( υ =, = ) και ( υ = 0, = ) ( υ =, = 0) αντίστοιχα. Προσδιορίστε: (i) το μήκος του δεσμού στη θέση ισορροπίας και (ii) τη σταθερά δύναμης k. 7 7 Δίνονται: m H = kg, m C = kg 4. H ταλαντωτική μετάβαση του μορίου του HI από την κατάσταση υ=0 στην υ= συμβαίνει στην συχνότητα Hz. Η ίδια μετάβαση στο μόριο του NO συμβαίνει στη συχνότητα Hz. Υπολογίστε τη σταθερά δύναμης k κάθε μορίου. Με βάσει τα αποτελέσματα σας εξηγείστε γιατί οι σταθερές δύναμης στα δύο αυτά μόρια είναι τόσο διαφορετικές. 7 6 Δίνονται : E = ( υ + ) ω, υ = 0,,... μ HI =.66 0 kg, μ NO =.4 0 kg 5. α)υπάρχει διάκριση μεταξύ της ενέργειας δέσμευσης και της ενέργειας διάσπασης ενός διατομικού μορίου; Εάν ναι ποια είναι μεγαλύτερη και γιατί; β) Σε ένα διατομικό μόριο και ένα ισότοπο του οι ενέργειες δέσμευσης η οι ενέργειες διάσπασης ταυτίζονται και γιατί; 6. Η ενέργεια της πρώτης διεγερμένης αμιγώς περιστροφικής κατάστασης του μορίου του HC είναι ev. Η συχνότητα δόνησης του ίδιου μορίου στη θεμελιώδη κατάσταση είναι ω= ad/ec. Υπολογίστε: α) Το μήκος του δεσμού στη θέση ισορροπίας(r e ) β) Την σταθερά δύναμης k της ταλάντωσης γ) Το κλασικό πλάτος της ταλάντωσης στη θεμελιώδη δονητική συχνότητα δ) Το λόγο της R e ως προς το κλασικό μέγιστο πλάτος ταλάντωσης στην κατάσταση με υ=3. 7 Δίνονται: E + ), = 0,.., E = ( υ + ) ω, υ = 0,.. m H = kg, I 7 m C = kg.

10 Αριθ. Φυλ 0(Κεφ.). α) Το μόριο H 35 C εμφανίζει μια έντονη απορρόφηση στο υπέρυθρο σε μήκος κύματος λ=3,465μm. Βρείτε την σταθερά δύναμης k του μορίου. Ποια η δονητική ενέργεια του απολύτου μηδενός για το μόριο αυτό; β) Σε τμήμα του περιστροφικού φάσματος του μορίου 4 N 6 O παρατηρούνται φασματικές γραμμές ανά.0 0 Hz. Πόση αναμένεται να είναι η απόσταση των αντίστοιχων φασματικών γραμμών στο φάσμα του μορίου 5 N 6 O ; Δίνονται: E + ), = 0,.. E = ( υ + ) ω, υ = 0,.., m H =. 008amu, I m( 35 C) = amu, m( 4 N) = amu, m( 5 N) = 5. 00amu m( 6 N) = amu. Στο μόριο του C 6 O η περιστροφική μετάβαση = 0 = παρατηρείται στη συχνότητα.53 0 Hz. Υπολογίστε την συχνότητα της αντίστοιχης μετάβασης στο μόριο 3 C 6 O Δίνονται: E + ), = 0,.. m( C) =.99 0 kg, m( O) =.66 0 kg I 3. Οι γραμμές απορρόφησης του περιστροφικού φάσματος του μορίου C 6 O ισαπέχουν κατά.53 0 Hz.Βρείτε την διαπυρηνική απόσταση R 0 του μορίου Δίνονται: E + ), = 0,.., m( C) =.99 0 kg, m( O) =.66 0 kg I 4. Η περιστροφική συχνότητα απορρόφησης = 0 = στα μόρια C 6 X 6 O και C O εμφανίζεται στα.53 0 Hz και.0 0 Hz αντιστοίχως. Ποιός ο μαζικός αριθμός X του ι- σοτόπου του C; Δίνονται: E + ), = 0,.. m( C) =.99 0 kg, m( O) =.66 0 kg I 5. Γνωρίζοντας ότι: ι) για την μετάβαση στην πρώτη αμιγώς περιστροφική κατάσταση στο μόριο του HC απαιτείται απορρόφηση ενέργειας.6x0-3 ev, ιι) κατά την ταλάντωση του μορίου στην θεμελιώδη δονητική κατάσταση το μήκος του δεσμού στο σημείο μέγιστης απομάκρυνσης της ταλάντωσης μεταβάλλεται κατά 8.5% και ιιι) ότι η 'σταθερά ελατηρίου' του μορίου είναι k=480n/m, προσδιορίστε: α) το μήκος του μοριακού δεσμού στη θέση ισορροπίας, β) την γωνιακή συχνότητα περιστροφής στην κατάσταση με = και γ) τη θεμελιώδη συχνότητα ταλάντωσης του μορίου. Δίνονται: E + ), = 0,.., E = ( υ + ) ω, m H =.673x0-7 kg, m =58.5x0-7 C kg. I

11 Θέματα Εξετάσεων Εξετάσεις προόδου στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ(Ατομ.-Μορ.) Τμήμα περιττού αριθμού μητρώου(6-4-05) Θέμα 0 :α) Σε ποια βασικότερη αρχή στηρίζεται η απαγορευτική αρχή του Paui; Εξηγείστε την πολύ σύντομα. β) Έστω ένα αλκαλικό άτομο. Ποιοι είναι οι καλοί κβαντικοί αριθμοί και από ποιους εξαρτάται η ενέργεια του ατόμου στις εξής περιπτώσεις: ι) Θεώρηση μόνο της προσέγγισης της κβαντικής ατέλειας ιι) Θεώρηση και της V. αλληλεπίδρασης ιιι) Θεώρηση και ομογενούς εξωτερικού πεδίου τέτοιου ώστε: a) V M >> V. b) V M << V. Ποιος ο εκφυλισμός σε κάθε περίπτωση; Θέμα 0 : α) Ποιο το ελάχιστο μήκος κύματος που εκπέμπεται από ένα σωλήνα ακτίνων -Χ εάν η τάση λειτουργίας του είναι 50KV; β) Εάν το μήκος κύματος της χαρακτηριστικής γραμμής Κ α στον παραπάνω σωλήνα ισούται με 0.7Å ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου του στόχου; γ) Ποια η ελάχιστη τάση λειτουργίας στον παραπάνω σωλήνα ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή της παραπάνω γραμμής Κ α ; Θέμα 3 0 : α) Στο σύστημα ae He-Ne γιατί χρησιμοποιούμε μίγμα αερίων; Ποιος ο ρόλος του κάθε αερίου; β)σε ένα τμήμα του περιστροφικού φάσματος του μορίου του HC εμφανίζονται κορυφές στα ακόλουθα μήκη κύματος: mm, mm, mm, mm, 0.04mm. Ποια η διαπυρηνική απόσταση R 0 του μορίου; Δίνονται οι σχέσεις και οι μονάδες: z E = 3.6 ev, =,.., E + ), = 0,,.. I 7, m c = kg = j.ec = ev.ec, A = 0 m 7 m H = kg

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19)

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19) Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Μοριακή Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Μοριακή Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική Μοριακή Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Coons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά - περιστροφικά φάσματα Πολυατομικά μόρια περιστροφική ενέργεια περιστροφικά φάσματα Σκέδαση φασματοσκοπία n συνεισφορά του πυρηνικού σπιν Δονητικά περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα

ΓΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα ΓΛ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-05 ΘΕΜΑ B Σχέσεις μεταξύ κινητικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της κβαντομηχανικής θεωρίας είναι ότι τα μόρια, όχι μόνο βρίσκονται σε διακριτές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Άτομα αερίου υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), διεγείρονται με κρούση από δέσμη ηλεκτρονίων που έχουν επιταχυνθεί από διαφορά δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4  Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9 Β.1 O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: α. 0,8 β. 1, γ. 1,4 Β. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα B _70 Β. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στη τρίτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (n = ), αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ενέργειας Ε.Κατά τη συγκεκριμένη αποδιέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπίας UV/ορατού Φασματοσκοπίας υπερύθρου Φασματοσκοπίας άπω υπερύθρου / μικροκυμάτων Φασματοσκοπίας φθορισμού Φασματοσκοπίας NMR

Φασματοσκοπίας UV/ορατού Φασματοσκοπίας υπερύθρου Φασματοσκοπίας άπω υπερύθρου / μικροκυμάτων Φασματοσκοπίας φθορισμού Φασματοσκοπίας NMR Φασματοσκοπία Ερμηνεία & εφαρμογές : Φασματοσκοπίας UV/ορατού Φασματοσκοπίας υπερύθρου Φασματοσκοπίας άπω υπερύθρου / μικροκυμάτων Φασματοσκοπίας φθορισμού Φασματοσκοπίας NMR Ποια φαινόμενα παράγουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Στις ερωτήσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ Πειράματα Φυσικής: Ακτινοβολία Ακτίνων Χ Πηγές Ακτίνων Χ Οι ακτίνες Χ ή ακτίνες Roetge,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική Στατιστική Φυσική: Η μελέτη της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς ενός συστήματος σωματίων σε σχέση με τις ιδιότητες των επί μέρους σωματίων. Αν και δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια την θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ατομική Δομή ΙΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cetive Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική φασματοσκοπία ατόμων

Ηλεκτρονική φασματοσκοπία ατόμων Ηλεκτρονική φασματοσκοπία ατόμων Εξίσωση του chrodger H H H µ µ m e e 4πε r Ζe 4πε r για το άτοµο του υδρογόνου για τα υδρογονοειδή άτοµα He Ζe 4πε r < j Ζe 4πε r j για πολυηλεκτρονικά άτοµα µ m m m e

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πυρήνας του Ατόμου

Ο Πυρήνας του Ατόμου 1 Σκοποί: Ο Πυρήνας του Ατόμου 15/06/12 I. Να δώσει μία εισαγωγική περιγραφή του πυρήνα του ατόμου, και της ενέργειας που μπορεί να έχει ένα σωματίδιο για να παραμείνει δέσμιο μέσα στον πυρήνα. II. III.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ Na

ΜΕΛΕΤΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ Na ΜΕΛΕΤΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ Na Αναγνωρίσαμε τις κυριότερες κβαντικές μεταπτώσεις του ατόμου του Na και υπολογίσαμε το μήκος κύματος και την ενέργεια της ακτινοβολίας για κάθε μία. Βρέθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΑΣ ΑΤΟΣΚΟΠ ΦΑΣΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΝΤΙΚΗΣ ΕΣ ΚΒΑΝ ΑΡΧΕ

ΠΙΑΣ ΑΤΟΣΚΟΠ ΦΑΣΜΑ ΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΝΤΙΚΗΣ ΕΣ ΚΒΑΝ ΑΡΧΕ ΠΙΑΣ Γενικά χαρακτηριστικά φασματοσκοπίας Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ΠΙΑΣ Γενικά χαρακτηριστικά φασματοσκοπίας Αλληλεπίδραση η ατόμων και μορίων με την ηλεκτρομαγνητική η ακτινοβολία Ε Ε Ενεργειακές καταστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ο Planck εισήγαγε τη ϑεωρία των κβάντα ϕωτός, για να ερµηνεύσει : (δ) την ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής

Διάλεξη 6: Ατομική Δομή Συμμετρία Εναλλαγής Συμμετρία Εναλλαγής Σε μονοηλεκτρονιακά άτομα ιόντα η κατάσταση του ηλεκτρονίου καθορίζεται από τέσσερις κβαντικούς αριθμούς {n, l, m l, m s } ή {n, l, j, m j }. Σε πολυηλεκτρονιακά άτομα πόσα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Πώς εξαρτάται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου από το μήκος κύματος; Β Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής.

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου V Άσκηση : Οι θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης της στροφορμής επιτρέπουν την ύπαρξη ακέραιων και ημιπεριττών ιδιοτιμών Αλλά για την τροχιακή στροφορμή L r p γνωρίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

A3. Δίνονται οι πυρήνες

A3. Δίνονται οι πυρήνες Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 3 Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0. 0 5. 0 1 3 Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

Από τις σημειώσεις του καθηγητή Stewart McKenzie c.uk/teaching.html. Μοριακά ενεργειακά επίπεδα. τυπικά

Από τις σημειώσεις του καθηγητή Stewart McKenzie  c.uk/teaching.html. Μοριακά ενεργειακά επίπεδα. τυπικά Από τις σημειώσεις του καθηγητή Stewart McKenzie http://mackenzie.chem.ox.a c.uk/teaching.html Μοριακά ενεργειακά επίπεδα τυπικά Διαφορετικές ηλεκτρονικές καταστάσεις Μοριακά ενεργειακά απίπεδα Ροπή αδράνειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cretive Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ Δ Ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης: Κυματική φύση της ύλης: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης: Κινούμενα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται σαν κύματα (κύματα de Broglie)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια δέσµη φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 30 5 04 ΘΕΜΑ Α: Α. δ Α. γ Α3. β Α4. α Α5. α) Σ β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Λ ΘΕΜΑ Β: B. Σωστό το i. Αιτιολόγηση: Για το χρόνο διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ασκήσεις Ενότητα 12 Μοριακά Φάσματα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Προσδιορισμός μήκους δεσμού Η φασματοσκοπία μικροκυμάτων μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δx

Δx Ποια είναι η ελάχιστη αβεβαιότητα της ταχύτητας ενός φορτηγού μάζας 2 τόνων που περιμένει σε ένα κόκκινο φανάρι (η η μέγιστη δυνατή ταχύτητά του) όταν η θέση του μετράται με αβεβαιότητα 1 x 10-10 m. Δx

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΙΟΥ 013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Μηχανική ΙΙ. Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κβαντική Μηχανική ΙΙ. Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ενότητα 6: Άτομα σε μαγνητικά πεδία Αθανάσιος Λαχανάς Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Κβαντική Μηχανική ΙΙ Ακ. Ετος 2013-14, Α. Λαχανάς 2/ 25 Περιεχόµενα 6ης ενότητας Φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Κύριος κβαντικός αριθμός (n)

Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Κύριος κβαντικός αριθμός (n) Επιτρεπτές τιμές: n = 1, 2, 3, Καθορίζει: το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους κατά μεγάλο μέρος, την ενέργεια του τροχιακού τη στιβάδα στην οποία κινείται το ηλεκτρόνιο Όσομεγαλύτερηείναιητιμήτουn

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 013 - ΕΞΕΤΑΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή ενεργειακών ζωνών

Δομή ενεργειακών ζωνών Ατομικό πρότυπο του Bohr Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Βασικές αρχές του προτύπου Bohr Θετικά φορτισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 03 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμπέρασμα: η Η/Μ ακτινοβολία έχει διπλή φύση, κυματική και σωματιδιακή.

Συμπέρασμα: η Η/Μ ακτινοβολία έχει διπλή φύση, κυματική και σωματιδιακή. ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Άτομα μόρια Από 10-10 m ως 10-6 m Συνήθεις μονάδες: 1 Å (Angstrom) = 10-10 m (~ διάμετρος ατόμου Υδρογόνου) 1 nm = 10-9 m 1 μm = 10-6 m Διαστάσεις βιομορίων. Πχ διάμετρος σφαιρικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα

Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα Το άτομο του Υδρογόνου- Υδρογονοειδή άτομα Το πιο απλό κβαντομηχανικό ρεαλιστικό σύστημα, το οποίο λύνεται ακριβώς, είναι το άτομο του Υδρογόνου (1 πρωτόνιο και 1 ηλεκτρόνιο) Το δυναμικό στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 12 Μοριακά Φάσματα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 12 Μοριακά Φάσματα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I Ενότητα 12 Μοριακά Φάσματα Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ P.W. Atkins, J. De Paula (Atkins

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5: Ατομική Δομή. Σύζευξη Σπιν-Τροχιάς

Διάλεξη 5: Ατομική Δομή. Σύζευξη Σπιν-Τροχιάς Σύζευξη Σπιν-Τροχιάς Θεωρούμε το άτομο του υδρογόνου με το ηλεκτρόνιο να «περιστρέφεται» γύρω από τον πυρήνα. Ισοδύναμα θεωρούμε τον πυρήνα να περιστρέφεται γύρω από το ηλεκτρόνιο. Στο σύστημα αυτό η μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙΙΑΣ 013 ΚΦΩΝΗΣΙΣ ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Το ατομικό πρότυπο του Βohr μπορεί να περιγράψει το γραμμικό φάσμα των στοιχείων α. Α και Β β. Β και Γ γ. μόνο του Α δ. μόνο του Β.

Το ατομικό πρότυπο του Βohr μπορεί να περιγράψει το γραμμικό φάσμα των στοιχείων α. Α και Β β. Β και Γ γ. μόνο του Α δ. μόνο του Β. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Απεικόνιση ηλεκτρονίων ατόμων σιδήρου ως κύματα, διατεταγμένων κυκλικά σε χάλκινη επιφάνεια, με την τεχνική μικροσκοπικής σάρωσης σήραγγας. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 1 η Ατομική θεωρία 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. 2 η Ατομική θεωρία (Thomson)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 1 η Ατομική θεωρία 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. 2 η Ατομική θεωρία (Thomson) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2 η Ατομική θεωρία (Thomson) Tο άτομο αποτελείται από μία σφαίρα ομοιόμορφα κατανεμημένου θετικού φορτίου μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα µε τη χαµηλότερη ενέργεια δηλ.

Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα µε τη χαµηλότερη ενέργεια δηλ. ΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ Ενεργειακές στάθµες Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr Τις προσεχείς ώρες θα συζητήσουμε τα πέντε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 03 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR Μοντέλο του Bohr : Άτομο ηλιακό σύστημα. Βασικά σημεία της θεωρίας του Bohr : 1 η συνθήκη ( μηχανική συνθήκη ) Τα ηλεκτρόνια κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr για το άτομο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις -, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΧΗΜ-048)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΧΗΜ-048) ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΧΗΜ-048) MOΡIAKH ΦΑΣΜΑΤΟΣΚOΠΙΑ Οµάδα ασκήσεων 4 : ονητική-περιστροφική φασµατοσκοπία IR-Raman 1. Ποιά από τα ακόλουθα μόρια είναι δυνατόν να εμφανίζουν δονητικό φάσμα απορρόφησης; H 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα Δ 4_2149 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση όπου η στροφορμή του είναι ίση με 3,15 10-34 J s. Δ1) Σε ποια στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; Δ2) Αν το άτομο έφθασε στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά φάσματα Raman

Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά φάσματα Raman Διατομικά μόρια- Περιστροφική ενέργεια δονητικά φάσματα Raman Πολυατομικά μόρια ενέργεια δόνησης κανονικοί τρόποι ταλάντωσης κανόνες επιλογής ενεργοί τρόποι ταλάντωσης (μονοφωτονική μετάβαση- Raman) χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Thomson (σταφιδόψωμο) Rutherford (πλανητικό μοντέλο) Bohr (επιτρεπόμενες τροχιές ενεργειακές στάθμες) Κβαντομηχανική β ή (τροχιακό) ρχ 24/9/2008 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bohr 1η Συνθήκη (Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Κεφαλαίου 2

Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Άνοιξη 2017 8/3/2017 Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Οι λύσεις των προβλημάτων 23,24 και 25 * να παραδοθούν μέχρι τις 17/3/2017 Οι λύσεις των προβλημάτων 26 και 27 * να παραδοθούν μέχρι τις 24/3/2017 1. Θεωρείστε

Διαβάστε περισσότερα

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli:

A.3 Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την αρχή του Pauli: Θέμα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1 Να διατυπώσετε την 1 η συνθήκη του Bohr για το ατομικό μοντέλο (μηχανική συνθήκη). (5 μονάδες) A.2 Να διατυπώσετε την 2 η συνθήκη του Bohr για το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται το Φως (1873)

Από τι αποτελείται το Φως (1873) Από τι αποτελείται το Φως (1873) Ο James Maxwell έδειξε θεωρητικά ότι το ορατό φως αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση, μέσω της ταχύτητας του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Κεφαλαίου 2

Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Άνοιξη 2013 5/3/2013 Προβλήματα Κεφαλαίου 2 Οι λύσεις των προβλημάτων 3, 4, 5 * να παραδοθούν μέχρι τις 22/3/2013 Οι λύσεις των προβλημάτων 8 * και 20 να παραδοθούν μέχρι τις 28/3/2013 1. Για να κερδίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α.3. Δίνονται οι πυρήνες Α, Β, Γ με τις αντίστοιχες ενέργειες σύνδεσης ανά νουκλεόνιο.

Α.3. Δίνονται οι πυρήνες Α, Β, Γ με τις αντίστοιχες ενέργειες σύνδεσης ανά νουκλεόνιο. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια Γιατί; Διότι η ολική ενέργεια ενός ευσταθούς μορίου είναι μικρότερη από την ολική ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα