ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ"

Transcript

1 ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα Νέσλ ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Παύινπ εξγίνπ εξκήλεπζε ην ζπκθσληθό έξγν ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή Αποσαιπεηιζμόρ, αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ ηηκσκέλνπ Σεηάξηε 28 Ινπιίνπ 1999, Θέαηξν Άιζνπο Αγίνπ Γεσξγίνπ

2 ΙΜΕΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αίθοσσα Τελετών Α.Π.Θ., 9:00 μ.μ. Σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση ο «Ίμερος» τοσ Γιώργοσ Κατραλή Ένα σσμυωνικό έργο τοσ Γιώργοσ Κατραλή σε Α Παγκόσμια εκτέλεση από την Κ.Ο.Θ. Επίσης, η γνωστή σσμυωνία τοσ Μέντελσον και ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά και πλέον όμορυα κοντσέρτα τοσ Μότσαρτ Γ. Κατραλής: «Ίμερος»: Σσμυωνικό έργο για ορτήστρα (Α παγκόσμια εκτέλεση) W.A.Mozart. Kοντσέρτο για υαγκότο και ορτήστρα σε σι ύυεση μείζονα, KV 191 F. Mendelssohn-Bartholdy.Σσμυωνία αρ. 5 σε ρε ελάσσονα, έργο 107 («της Μεταρρύθμισης») Σσντελεστές: Chrriisttoff Escherr (Δ/νση ορτήστρας) Γιώργος Πολίτης (υαγκότο) Φηινινγηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπκθσληθνύ έξγνπ ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή, ΊΜΕΡΟ Ο ίκεξνο ηνπ ζπλζέηε θαηνπηξίδεη σο έλα βαζκό ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζή ηνπ λα αλαπνιήζεη κε ην παξόλ έξγν ηνπ αλεμάξηεηεο εηθόλεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζην κέηξν ηνπ πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ ηνπ. Ο πόζνο ζε ζπλάξηεζε κε ην όλεηξν, πνπ πάληα είλαη πνηεηηθόηεξν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, απνδίδεηαη όρη ζαλ ππαξμηαθή πζηεξία αιιά σο ε πιένλ δόθηκε θαιιηηερληθά απνηύπσζε ηεο ζηηγκήο. Ζ επηζπκία λα πεξηγξάςεη ηηο δέιηνπο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ γίγλεζζαη κεο από ηα βηώκαηά ηνπ γηγαληώλεηαη ζηνλ δξόκν ηεο επώδπλεο αλάκλεζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έγεξζεο. ην πξώην κέξνο ηνπ έξγνπ δσληαλεύεη ε λεθξώζηκε πνκπή κε ηε ζνξό ελόο αγνξηνύ ζηελ πην πνιπζύρλαζηε πιαηεία ηεο Σξίπνιεο. Ζ πνκπή δηέξρεηαη δηαγσλίσο ηελ πιαηεία θαη δηαθόπηεη ηηο ραξνύκελεο θσλέο θαη ηα παηγλίδηα ησλ παηδηώλ. ην ίδην πιαίζην ε δσή

3 θαη ν ζάλαηνο πεξηγξάθνληαη ζηηο κειαγρνιηθέο κεηαπηώζεηο ηνπο θαη ζηηο ζπγθηλεζηαθέο θνξηίζεηο πνπ αλαδίδνπλ. Καζώο όια ηα κέξε ηνπ έξγνπ είλαη ζε ειεύζεξε θόξκα, δηαιέγνληαη κε ηε κνπζηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο όπσο ηελ έρεη βηώζεη ν ζπλζέηεο. Έηζη, ζην πξώην κέξνο ελζσκαηώλνληαη επηά ζπνλδπισηά αιιά απηνηειή επεηζόδηα κε κηα ραξκόζπλε coda. Σν δεύηεξν κέξνο δηεγείηαη ην ηαμίδη ζηε ζθνηεηλή πξνζσπηθόηεηα κηαο λέαο γπλαίθαο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθό έιιεηκκα απνδνρήο ηνπ νλεηξεκέλνπ θόζκνπ θαηά πσο ην επηζπκεί ν ζύληξνθόο ηεο. Καη εδώ άιια επηά απηνηειή επεηζόδηα πξαγκαηεύνληαη ηελ αδπλακία βίσζεο ηαπηόζεκσλ γεγνλόησλ, αλάκεζα ζηελ νξγή θαη ηνλ ζξίακβν ηνπ αλζξώπηλνπ απσζεκέλνπ γηα ηελ επηθξάηεζε, ζηελ αγσλία ηνπ έξσηα. Ζ κέζε θαη ν παικόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο επηβάιινπλ ηνλ δηθό ηνπο κνπζηθό ζθνπό ζηα εθήκεξα κεγέζε, ελώ ε ππαξμηαθή παξάζεζε γεγνλόησλ, αθεξεκέλσλ ηδεώλ θαη νμέσλ ζπλαηζζεκάησλ δηαζηαπξώλεηαη κε ηελ ππελζύκηζε κηαο ζπγθερπκέλεο όζν θαη ξεπζηήο νλεηξνπόιεζεο. Ζ νλεηξνπόιεζε πξπηαλεύεη σο ζπλαίζζεκα ζηνλ κεηεθεβηθό θόζκν, όπνπ πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ε ζπλαιιαγή θαη ν ζπκβηβαζκόο κε ηελ αλσξηκόηεηα ηεο απνδνρήο. Ζ κνλαμηά βεκαηίδεη θαη ην όξακα ηεο απειεπζέξσζεο από ηηο ζπκβαηηθέο αιπζίδεο ηεο ζπγγελεύεη επηθίλδπλα κε ηε κειαγρνιηθή αθαίξεζε. Καθημεπινά Νέα, αββαηνθύξηαθν 1-2 Απξηιίνπ 2006, Πεξηζθόπην, Γηώξγνο Βιάζεο Σν ηξίην κέξνο κε ηνλ ηδηάδνληα ξπζκό ησλ 5/8 αλαθεθαιαηώλεη θαη ζπλνςίδεη αηζηόδνμα κε εκθαλή δηάζεζε απνκάθξπλζεο από ηα ξεαιηζηηθά ηεθηαηλόκελα θαη ηα πξαγκαηηθά ζπκβάληα θαη ζε ύζηεξν ρξόλν ηελ αλάπιαζε ηνπ εθηθηνύ από ηελ πξσηεύνπζα ύιε ηνπ επηζπκεηνύ. Σα γεγνλόηα, θζαξκέλα πηα από ηελ θαηαιπηηθή δύλακε ηνπ ρξόλνπ, αλαπιάζνληαη σο κηα αλαγθαία δηαδηθαζία ζύλζεζεο αηώλησλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία πξνβάιινπλ αθ ελόο αλαπάληεηα θαη δηαζπώληαη, αθ εηέξνπ ζε νκηριώδε ςεθηδσηά κηαο άιιεο δηάζηαζεο ηεο ζηηγκήο: εθείλεο θαηά ηελ νπνία ε επηζπκία κεζηώλεη θαη θπξηεύεη ηε ζπλείδεζε σο ππαξμηαθόο πόζνο αλάζηαζεο ησλ αλακλήζεσλ, δίρσο όκσο λα πξνδίδεη ην πξσηαξρηθό αίηεκα ηεο Μνύζαο λα ηξαγνπδεζεί έλα θεπγαιέν όλεηξν ελόο θόζκνπ άιινπ, πην επηζπκεηνύ από ηνλ γήηλν.

4 ηηγκηόηππα από ηελ πξώηε παγθόζκηα εθηέιεζε ηνπ ζπκθσληθνύ έξγνπ Ίμεπορ από ηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο ζηελ Αίζνπζα Σειεηώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 2006

5 Καθημεπινά Νέα, Παξαζθεπή 7 Απξηιίνπ 2006, θέςεηο θαη επηζθέςεηο, Γ. Βιάζεο Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε κνπζηθή Γηώξγνπ Καηξαιή

6 Ο Γήκνο Σξηπόιεσο, ην Πλεπκαηηθό Κέληξν θαη ην Κέληξν Καιιηηερληθήο Πξάμεο παξνπζηάδνπλ ην άββαην 11 Γεθεκβξίνπ 2004, ζηηο 7:30 ην βξάδπ, ζηελ αίζνπζα ηνπ Απνζηνινπνύιεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ, ην βηβιίν ηνπ ζπλζέηε Γηώξγνπ Καηξαιή, πνπ έρεη σο ηίηιν «Κωνζηανηίνορ Κςδωνιάηηρ» θαη αλαθέξεηαη ζηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ κεγάινπ Αξθάδα ζπλζέηε Σν βηβιίν παξνπζηάδνπλ: ν κνπζηθνιόγνο, ιεμηθνγξάθνο θαη ζπλζέηεο Σάθεο Καινγεξόπνπινο, ν θαζεγεηήο ηνπ Μνπζηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Νηθόιαο Μαιηάξαο, ν καέζηξνο θαη δηεπζπληήο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελώλ Βύξσλ Φηδεηδήο, ν κνπζηθνθξηηηθόο Θσκάο Σακβάθνο, ν θηιόινγνο Γηώξγνο Βιάζεο, θαη ν ζπγγξαθέαο θαη θηιόινγνο Νηθόιαο Καινζπύξνο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο κέιε ηεο «Οκάδαο Διιεληθήο Μνπζηθήο» ζα εξκελεύζνπλ έξγα ηνπ Κ. Κπδσληάηε Παίξλνπλ κέξνο: ζην πηάλν ε Αγγειηθή Ρεθνύκε, ν Αλδξέαο Κνπξέηαο, θαη ν Γηνλύζεο Μαιινύρνο. ην ηξαγνύδη ε Γεσξγία Καηζηξνύκπα θαη ε Καηεξίλα Robin. Κηζάξα ν Γεκήηξεο Ρνγάξεο θαη βηνιί ν Όκεξνο Γηαβξνύκεο

7 Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Σξηπόιεσο Γεώξγηνο Φ. Καηξαιήο, Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο ( ) Η δσή θαη ην έξγν ηνπ, Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Σξηπόιεσο & Δθδόζεηο «Παξνπζία», Σξίπνιε 2004, ζει Μόιηο θπθινθόξεζε από ηηο Δθδόζεηο «Παξνπζία» (Αζθιεπηνύ 50, ηει ) θαη ην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Σξηπόιεσο (Γήκνο Σξηπόιεσο, ηει ) ν πνιπηειήο ηόκνο κε ηίηιν Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο ( ), Η δσή θαη ην έξγν ηνπ. Πξόθεηηαη γηα κία κνλαδηθή έθδνζε ηνπ ζπλζέηε θαη θαζεγεηή αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ Γεσξγίνπ Φ Καηξαιή, ηελ νπνία πινπνίεζε κεηά από πνιπεηή έξεπλα θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, εγγξάθσλ, καξηπξηώλ θαη ζπαλίσλ θσηνγξαθηώλ ηνπ κεγάινπ ηέθλνπ ηεο Αξθαδηθήο γεο Κσλζηαληίλνπ Κπδσληάηε. Σελ έθδνζε ζπλνδεύνπλ: πξόινγνο θαη εηζαγσγηθά ζεκεηώκαηα, θαηάινγνο ησλ έξγσλ ηνπ Κπδσληάηε, επξεηήξηα θαη εθηελήο βηβιηνγξαθία. Δίλαη ε κνλαδηθή κνλνγξαθία πνπ ζπληάρζεθε γηα ηνλ κεγάιν Αξθάδα ζπλζέηε, γηα ηελ νπνία ν άμηνο θαη γλσζηόο ζπλζέηεο-ζπγγξαθέαο εξγάζηεθε κε θόπν θαη απηαπάξλεζε, ώζηε λα πξνθύςεη έλαο εθπιεθηηθόο εθδνηηθά θαη ηππνγξαθηθά ηόκνο, ζε ηεηξαρξσκία θαη άςνγε θαιιηηερληθή εκθάληζε, κε ηε κνξθή θαιιηηερληθνύ ιεπθώκαηνο, ρξεζηηθόο θαη απαξαίηεηνο ζε θάζε ζνβαξή βηβιηνζήθε. Ο δηεζλώο θαηαμησκέλνο Αξθάο ζπλζέηεο Κ Κπδσληάηεο, ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζύλζεζε ηεο Μνπζηθήο γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Μεμηθνύ (1968), έδεζε παξάιιεια κία επνρή θνζκνγνληθή γηα ηε ζύγρξνλε Διιάδα. ην ηζηνξηθό πεξηβάιινλ θαη ζην πιαίζην ησλ

8 κνπζηθνινγηθώλ παξαηεξήζεσλ γηα θάζε κείδνλα ζύλζεζε, ε δσή ηνπ θαη ην έξγν ηνπ παξνπζηάδνληαη κε ηθαλή ζθελνζεηηθή αθήγεζε πνπ θεξδίδεη θαη ηνλ απιό αλαγλώζηε αιιά θαη ηνλ αλήζπρν κνπζηθνιόγν, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε ζηελ λενειιεληθή ζρνιή θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη ζηελ αξθαδηθή παξάδνζε δεκηνπξγίαο. Γηαβάδνληαο ηελ εμαηξεηηθή εξγαζία ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ελόο κνπζηθνύ, ν νπνίνο από ηδηνζπγθξαζία θαη πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο αμίαο ηνπ δελ αλαιώζεθε ζηηο θαζεκεξηλέο ζπληερληαθέο πξαθηηθέο, αιιά ππεξαζπίζηεθε θαιιηηερληθέο αμίεο θαη επγελείο εζληθνύο πόζνπο, αζπλαγώληζηνο κεηαμύ ησλ νκνηέρλσλ ηνπ θαη απαξάκηιινο δηδάζθαινο κε ηελ ηέρλε θαη ην θαιιηηερληθό ήζνο ηνπ. Από ηελ εξγνβηνγξαθία απηή πξνθύπηεη ν κνλαρηθόο δξόκνο, όπνπ κέζα ζηνλ παξακπζέλην θόζκν ηνπ ν θαιιηηέρλεο αλαδείρζεθε ζε κεγάιν θσηεηλό παξάδεηγκα γηα ηα λενειιεληθά κνπζηθά δξώκελα ζπκβάιινληαο ζηελ άλζεζε ελόο θηλήκαηνο πνιηηηζκνύ θαη αμηώλ. Ζ αλάγλσζε ηνπ θαιαίζζεηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή απνδεηθλύεη ηνλ επιαβηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη ζεβαζκνύ κηαο θνξπθαίαο κνξθήο ηεο Διιεληθήο κνπζηθήο ζθελήο, ηελ νπνία ππεξεηεί ν Γηώξγνο Καηξαιήο σο θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ Σξίπνιεο. Σα δηάθνξα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ απνηεινύλ ηελ θαιύηεξε καξηπξία γηα ηελ επηηπρεκέλε αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ από έλα βαζύ γλώζηε ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηεο ρώξαο καο. Σν βηβιίν δηαηίζεηαη από ηα βηβιηνπσιεία ηεο Αζήλαο, ηεο Σξηπόιεσο θαη ησλ άιισλ κεγάισλ πόιεσλ. Γηα θάζε πιεξνθνξία θαη δήηεζε πξέπεη λα απεπζπλζείηε είηε ζηηο Δθδόζεηο «Παξνπζία» είηε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Σξηπόιεσο. Ζ δήηεζε θαη εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ ηόκνπ ηζρύεη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ο πηαλίζηαο Γηνλύζεο Μαιινύρνο εξκελεύεη Κ. Κπδσληάηε ζηε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή ζηε Σξίπνιε (11 Γεθεκβξίνπ 2004) O θαζεγεηήο ηνπ Μνπζηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Νηθόιαο Μαιηάξαο Ο Γηνλύζεο Μαιινύρνο {πηάλν) θαη ν Όκεξνο Γηαβξνύκεο (βηνιί) εξκελεύνπλ ηε ζνλάηα αξ. 1 ηνπ Κ. Κπδσληάηε. (παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή ζηε Σξίπνιε) (11 Γεθεκβξίνπ 2004)

9 Ο θηιόινγνο Γηώξγνο Βιάζεο O καέζηξνο θαη δηεπζπληήο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελώλ Βύξσλ Φηδεηδήο, Ο κνπζηθνθξηηηθόο Θσκάο Σακβάθνο Ο θηιόινγνο θαη ζπγγξαθέαο Νηθόιαο Καινζπύξνο O Γήκαξρνο Σξηπόιεσο Γεκνζζέλεο σηεξόπνπινο Ο Γεκήηξεο Ρνγάξεο Η Γεσξγία Καηζηξνύκπα (ηξαγνύδη) θαη ε Αγγειηθή Ρεθνύκε ζην πηάλν Ο πηαλίζηαο Αλδξέαο Κνπξέηαο

10 ΩΓΔΗΟΝ ΑΘΖΝΩΝ Σν ΩΓΔΗΟΝ ΑΘΖΝΩΝ θαη νη εθδόζεηο «ΠΑΡΟΤΗΑ» ζαο πξνζθαινύλ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γεσξγίνπ Φ. Καηξαιή, «Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο, Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίζνπζα πλαπιηώλ ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ (Βαζ. Γεσξγίνπ Β' θαη Ρεγίιιεο) ηελ Παξαζθεπή 14 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη ώξα 8:00 ην βξάδπ. Θα κηιήζνπλ νη θ.θ. Άξεο Γαξνπθαιήο, Νηθόιανο Καινζπύξνο, Υξήζηνο Κνινβόο. Ζ εθδήισζε ζα θιείζεη κε έξγα Κσλ/λνπ Κπδσληάηε από ην πγθξόηεκα Πλεπζηώλ Μνπζηθήο Γσκαηίνπ «Ν. Μάληδαξνο», ηνπο θ.θ. Κώζηα Απγεξηλό (ηξνκπόλη), Γηάλλε Καξακπέηζν (ηξνκπέηα), Γηνλύζε Μαιινύρν (πηάλν), Γηώξγν Ννύζε (θηζάξα) θαη ηελ θπξία Αγγειηθή Καζάξηνπ (ηξαγνύδη). Σα έξγα ηεο ζπλαπιίαο αθνύγνληαη ζε Α' Παγθόζκηα Δθηέιεζε. Σελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα θη νξγάλσζε έρεη Υξήζηνο Κνινβόο. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ Δπγεληθή Υνξεγία ηνπ Δηζπξαθηηθνύ Οξγαληζκνύ Διιήλσλ Μνπζηθώλ «ΑΠΟΛΛΩΝ». Ο Γηώξγνο Καηξαιήο

11

12 Γηαθξίλνληαη από αξηζηεξά: ν κνπζηθνιόγνο Υξήζηνο Κνινβόο, ν δηεπζπληήο ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ Άξεο Γαξνπθαιήο, ν Γηώξγνο Καηξαιήο θαη ν ζπγγξαθέαο θαη θηιόινγνο Νηθόιανο Καινζπύξνο ηηγκηόηππν από ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γεσξγίνπ Φ. Καηξαιή, «Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο, Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ» ζηελ Αίζνπζα πλαπιηώλ ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ ηελ Παξαζθεπή 14 Ηαλνπαξίνπ 2005 Κριηικές Κωνζηανηίνος Κσδωνιάηης ( ) Η ζωή και ηο έργο ηοσ Γεώργιος Φ. Καηραλής Κσριακή 2 Οκηωβρίοσ 2005 Αλέξανδπορ Χαπκιολάκηρ Μοσζικολόγος Σα βηβιία πνπ αζρνινύληαη κε ηελ Διιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία πξέπεη θαη είλαη πάληα εππξόζδεθηα. Δηδηθά όηαλ ζθνπό έρνπλ λα γλσξίζνπλ ζην επξύηεξν θνηλό ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο ηεο κνπζηθήο ηεο ρώξαο καο, ζα πξέπεη λα αγθαιηάδνληαη από ηελ θνηλή γλώκε θαη λα πξνβάιινληαη όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη. Σν αλά ρείξαο βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν θαη ζπλζέηε Κσλζηαληίλν Κπδσληάηε ειπίδνπκε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηε ζπγγξαθή θαη άιισλ ηέηνησλ βηβιίσλ γηα Έιιελεο κνπζηθνύο, θάηη από ην νπνίν πάζρεη ε ειιεληθή κνπζηθή βηβιηνπαξαγσγή, ρσξίο θπζηθά λα είλαη απηόο ν κόλνο θιάδνο ζηνλ νπνίν πάζρεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη γηα ζπλζέηεο όπσο ν Καινκνίξεο, ν Πεηξίδεο, ν Λαπξάγθαο, ν ακάξαο αιιά θαη ηόζνπο άιινπο δελ έρεη εκθαληζηεί κία επηζηεκνληθώο εκπεξηζηαησκέλε βηνγξαθία πνπ ζα βάδεη πνιιά πξάγκαηα ζηε ζέζε ηεο. Φπζηθά, έλα επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη θαηά θόξνλ είλαη όηη ίζσο λα κελ ππάξρεη θνηλό αλάινγν γηα λα δηαβάζεη απηά ηα βηβιία. Κη όκσο, θνηλό δεκηνπξγείηαη όηαλ ππάξρεη δηαζέζηκν ην πξντόλ θαη δνπιεηά ησλ εθδνηηθώλ νίθσλ θαη ησλ ηκεκάησλ κάξθεηηλγθ είλαη λα ηξαβήμνπλ ηνλ θόζκν πξνο ηέηνηνπ είδνπο βηβιία θαη όρη ζε εύθνιεο ιύζεηο (βιέπε

13 bestseller). Ξεθηλώληαο από ηελ αηζζεηηθή ηνπ βηβιίνπ, ζα ζέιακε λα ζπγραξνύκε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Σξηπόιεσο θαη ηηο εθδόζεηο Παξνπζία γηα ηελ θαιαηζζεζία ηνπ ηόκνπ απηνύ. Έλα βηβιίν κε ζθιεξό εμώθπιιν θαη πνιπηειέζηαην ραξηί πνπ ζέιγεη ηνλ αλαγλώζηε από ηελ πξώηε ζηηγκή. Απ' όηη ζπλάγεηαη από ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα, ν δήκαξρνο Σξηπόιεσο, Γξ Γεκνζζέλεο σηεξόπνπινο, έρεη απνθαζίζεη λα εθδνζνύλ θαη άιια παξόκνηα βηβιία γηα Αξθάδεο κνπζηθνύο θαη καθάξη λα επνδσζνύλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ. Πεξλώληαο ζην θπξίσο κέξνο ηνπ βηβιίνπ πνπ έρεη ζπγγξάςεη ν Γ. Καηξαιήο, ζπλζέηεο θαη θαζεγεηήο ν ίδηνο όπσο θαη ν δάζθαινο ηνπ Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο, είλαη θαλεξό όηη έρεη γίλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ππάξμεη έλα θαιό απνηέιεζκα. Ο θηιέξεπλνο Γ. Καηξαιήο έρεη ςάμεη ζε αξρεία, έρεη κηιήζεη κε αλζξώπνπο πνπ γλώξηδαλ ηνλ βηνγξαθνύκελν, έρεη θαηαζέζεη ηηο εληππώζεηο ηνπ, έρεη γεληθώο εληξπθήζεη ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ Κπδσληάηε όζν ήηαλ δπλαηό. Ηδηαηηέξσο ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην γελεαινγηθό δέληξν ηνπ Κπδσληάηε είλαη άθξσο ελδηαθέξνπζα θαζώο γίλεηαη κία πξώηε γλσξηκία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπλζέηε. Ο Καηξαιήο αλαδεηθλύεη θαη παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γηα άιινπο ζεκαληηθνύο κνπζηθνύο ηεο επνρήο (όπσο ηνλ Μεηξόπνπιν) εθηόο ηνπ δαζθάινπ ηνπ, γεγνλόο ζεκαληηθό αθνύ καο δίλεη κία άπνςε γηα ηα ηεθηαηλόκελα ζηνλ ειιεληθό κνπζηθό ρώξν. Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε γλσξηκία κε ηα έξγα ηνπ Κπδσληάηε πνπ γίλεηαη κέζσ ηεο παξάζεζεο θξηηηθώλ ζεκεησκάησλ από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο επνρήο αιιά θαη κέζσ ησλ εηζαγσγηθώλ ζεκεησκάησλ πνπ έγξαθε ν ζπλζέηεο γηα πνιιά από ηα έξγα ηνπ. Γπζηπρώο ε κνπζηθή ηνπ Κπδσληάηε είλαη, ελ πνιινίο, άγλσζηε ζην επξύ θνηλό θαη θαιό ζα ήηαλ λα ππήξρε θαη έλα CD καδί κε ην βηβιίν αιιά ίζσο νη δπζθνιίεο λα ήηαλ αλππέξβιεηεο (θάηη ην νπνίν είλαη θαη ην πηζαλόηεξν) αθνύ πνιιέο καγλεηνηαηλίεο κε έξγα Διιήλσλ ζπλζεηώλ πνπ είραλ ερνγξαθεζεί από ηελ νξρήζηξα ηεο ΔΗΡ (θαη αξγόηεξα ηεο ΔΡΣ) δελ βξίζθνληαη πηα ζην αξρείν ηεο ΔΡΣ. Κάπνηνη "εγθέθαινη" απνθάζηζαλ όηη δελ ρξεηάδνληαη ηέηνηνπ είδνπο καγλεηνηαηλίεο θαη είηε ηηο θαηέζηξεςαλ είηε ηηο επαλαρξεζηκνπνίεζαλ δηαγξάθνληαο όζα ήηαλ γξακκέλα επ' απηώλ. Ζ γλσζηή ειιεληθή λνζεξή πξαγκαηηθόηεηα! Σν πόλεκα ηνπ Γ. Καηξαιή αθνινπζεί βήκα - βήκα ηε δσή ηνπ ζπλζέηε θαη θηάλεη κέρξη ην ηέινο απηήο. Σν βηβιίν είλαη θαινγξακκέλν, ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα θαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα έρεη κνπζηθέο γλώζεηο γηα λα ην δηαβάζεη. Αλαθεθαιαηώλνληαο, ζα ιέγακε όηη ε εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή πξνζπάζεηα ηνπ Γ. Καηξαιή είλαη εμαηξεηηθή. Σν λα ζπιιέμεη θάπνηνο όια απηά ηα ζηνηρεία είλαη επίπνλν θαη δύζθνιν θαη γη' απηό αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζηνλ ζπγγξαθέα. Μαθάξη λα πξνρσξήζεη ζηε ζπγγξαθή θαη άιισλ ηέηνησλ βηνγξαθηώλ ώζηε λα εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ελώ θαιό ζα ήηαλ λα κελ επαλαπαύνληαη νη εθδνηηθνί νίθνη ηεο πξσηεύνπζαο θαη λα κελ επαθίνληαη ζηελ επαηζζεζία ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Σξηπόιεσο θαη ηνπ δεκάξρνπ Σξηπόιεσο γηα ηελ έθδνζε ηέηνησλ βηβιίσλ αιιά λα αλαιάβνπλ δξάζε επηηέινπο.

14 Καθημεπινά Νέα, Ιαλνπάξηνο 2003 Οδόρ Απκαδίαρ, Οθηώβξηνο 2004 θέςεηο θαη Δπηζθέςεηο Γ. Βιάζεο Καθημεπινά Νέα, Πέκπηε 20 Μαίνπ2004, Απόερνη

15

16 Κςπιακάηικορ Ριζοζπάζηηρ 24 Οθηώβξε 2004, Χξήζηνο Κνινβόο

17 Σν πξώην βηβιίν ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή 15 ςνθέζειρ για Κλαζζική Κιθάπα πνπ εθδόζεθε ην 1984 ζηελ Αζήλα Ελεςθεποηςπία, Πέκπηε 13 Ιαλνπαξίνπ 2005

18 Ελεςθεποηςπία, 23 Ινπλίνπ 2004 Γ. βώινο

19 Η αλαθνξά ηνπ Λεξικού ηηρ Ελληνικήρ Μοςζικήρ ζην Γηώξγν Καηξαιή. Σάθεο Καινγεξόπνπινο ηόκνο 3, ζει. 117, εθδόζεηο Γηαιιειή

20 Καθημεπινά Νέα, Πεπιζκόπιο, επηέκβξηνο 2008 Γηώξγνο Βιάζεο

21 Γεώξγηνο Φ. Καηξαιήο Η Άισζε πκθσληθό έξγν γηα Οξρήζηξα, αξ. 37 {Μνπζηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Απειεπζέξσζεο ηεο Σξηπνιηηζάο} 1 ν κέξνο (9:40) Andante Maestoso, Con Dolore, Agitato, Moderato Ardito, Allegro Furioso, Disperato, Pomposo Η θςλάκιζη ηων πποεζηών και απσιεπέων και η πποεηοιμαζία ηος Αγώνα Μέηξν Μνπζηθό πνξηξαίην ηεο Σξηπνιηηζάο πξηλ ηελ Απειεπζέξσζε. Μέηξν Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1821, ε ηνπξθηθή δηνίθεζε πξνζθαιεί ζηελ Σξηπνιηηζά ηνπο πξνύρνληεο θαη αξρηεξείο ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε ην πξόζρεκα ησλ δηαβνπιεύζεσλ. Ζ ζθελή απηή πεξηγξάθεη ηνλ απνραηξεηηζκό ησλ ζπγγελώλ ηνπο θαη ην (ρσξίο επηζηξνθή γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο) δξόκν πξνο ηελ Σξηπνιηηζά. Μέηξν Οη πξόθξηηνη αληηθξίδνπλ ηα ηείρε ηεο πόιεο θαη αλαινγίδνληαη ηα δεηλά πνπ ηνπο πεξηκέλνπλ.

22 Μέηξν Δλ ησ κεηαμύ νη θιέθηεο ειεύζεξνη πξνεηνηκάδνληαη ζηα γύξσ βνπλά κε ελζνπζηαζκό θαη απνθαζηζηηθόηεηα. Μέηξν Οη πξόθξηηνη πεξπαηνύλ ζηα ζνθάθηα ηεο πόιεο θαη θαηεπζύλνληαη ζην ζεξάη. Ο ηνπξθηθόο όρινο ηνπο πξνπειαθίδεη θαη ηνπο ριεπάδεη. Μέηξν Ζ ζύιιεςε θαη ε θπιάθηζε Μέηξν Ζ κάρε ηνπ Λεβηδίνπ θαη ε εξσηθή ζπζία ηνπ Αλαγλώζηε ηξηθηόκπνια. Μέηξν Οη πξνεζηνί αξγνζβήλνπλ ζηηο θπιαθέο ηεο Σξηπνιηηζάο. Σν καξηύξην ηεο πείλαο θαη ηεο δίςαο. Μέηξν πνξαδηθέο κάρεο γύξσ από ηελ πόιε (Βαιηέηζη, Γνιηαλά θαη Γξάλα) 2 ν κέξνο (10:00) Adagio Imperioso, Moderato Risoluto, Allegro Vivo Η πολιοπκία Μέηξν Σν Έζλνο ζπιινγηέηαη. Ο Κνινθνηξώλεο ςειά από ηνλ Άγην Θόδσξα αγλαληεύεη ηελ πόιε. Μέηξν Ο Κνινθνηξώλεο έθηππνο πιεζηάδεη κε ηνπο γελλαίνπο ηνπ ηελ Σξηπνιηηζά. Μέηξν θελή πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηήθεηα θαη ην θόβν ησλ ηπξάλλσλ κέζα ζηελ πόιε. Μέηξν Σνπξθηθέο εληζρύζεηο ππό ηνλ Μνπζηαθάκπεε (Κεραγηάκπεε) θαηαθζάλνπλ ζηε Σξηπνιηηζά. Μέηξν 146- έσο ην ηέινο. Οη Έιιελεο πνιηνξθνύλ ηελ Σξηπνιηηζά. Βξίζθνληαη αθξηβώο έμσ από ηα ηείρε. 3 ν κέξνο (9:30) Largo Drammatico, Allegretto Furioso, Lento Doloroso, Violente Η Επίθεζη (Παξαζθεπή 23 επηεκβξίνπ 1821) Μέηξν Λίγν πξηλ από ηελ επίζεζε ν ζάλαηνο πιαληέηαη ζην νξνπέδην ηεο Σξηπνιηηζάο. Μέηξν Ο Σζάθσλαο αγσληζηήο από ηνλ Πξαζηό, Μαλώιεο Γνύληαο, θαηάθεξε καδί κε δύν άιινπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ λα εμνπδεηεξώζεη ηνπο θξνπξνύο ζηελ ηάπηα ηνπ Ναππιίνπ θαη λα θαηαιάβεη ην ηειεβνιείν. Μέζα ζηελ πόιε ε θαηάζηαζε είλαη δξακαηηθή. Οη Σνύξθνη κπέεδεο ζπζθέπηνληαη γηα ηελ παξάδνζε ηεο πόιεο. Μέηξν ηελ ηάπηα ηνπ Ναππιίνπ ζθαξθάισζαλ κε ζρνηλί ζηα ηείρε θαη άιινη Έιιελεο πνπ άλνημαλ ηηο πύιεο, ελώ άιινη θαηέιαβαλ ηελ πύιε ηνπ Μπζηξά.

23 Μέηξν Θξήλνο θαη νδπξκόο από ηα γπλαηθόπαηδα κέζα ζηε πόιε. Μέηξν 125-έσο ην ηέινο. Από ηα θνληηλά πςώκαηα ηεο Βνιηκήο θαη ηνπ Αγίνπ ώζηε μερύζεθαλ ηα ζώκαηα ππό ηνπο Κεθάια, Εαθεηξόπνπιν, Παπαπαλαζηάζε, θ.α. πνπ άλνημαλ όιεο ηηο θαζηξόπνξηεο, από όπνπ εθόξκεζαλ θαη νη ππόινηπεο ειιεληθέο δπλάκεηο. Γεληθεπκέλε είζνδνο ζηελ πόιε. Μαθειεηό. 4 ν κέξνο (9:20) AllegroArdito, Andantino Imperioso, Con bravura, Vivace Αξίθλεηνο γδηθησκόο Μέηξν Φνληθέο κάρεο γύξσ από ηε Μεγάιε Σάπηα πνπ αληηζηάζεθε. Καηεβαίλνπλε θαη αζηξάθηεη ηνπ πνιέκνπ ε αλαιακπή ην ηνπθέθη αλάβεη αζηξάθηεη ιάκπεη θόηθεη ην ζπαζί 1. Μέηξν Αλειεείο ζθαγέο ζηε πόιε. Λνγαξηαζκνί αηώλσλ εμνθινύληαη. θηέο αδηθνρακέλσλ ξαγηάδσλ βγαίλνπλ από ηνπο ηάθνπο θαη δεηνύλ δηθαηνζύλε. Σαλ πνηάκη ην αίκα εγίλε θαη θπιάεη ζηε ιαγθαδηά θαη ην αζών ρόξην πίλεη αίκα αληίο γηα ηε δξνζηά. Μέηξν Σν εξάη ζηηο θιόγεο. Ζ πόιε θαίγεηαη από άθξε ζε άθξε. Οιηγόηεπαλ νη ζθύινη, Καη Αιιάx εθώλαδαλ, Αιιάx Καη ησλ Χξηζηηαλώλ ηα ρείιε Φσηηά εθώλαδαλ, θσηηά Μέηξν, Όςσζε ηεο ζεκαίαο ζηε Μεγάιε Σάπηα. Θ. Κνινθνηξώλεο: «Τν αζθέξη όπνπ ήηαλ κέζα, ην ειιεληθό, έθνβε θαη εζθόησλε από Παξαζθεπή έσο Κπξηαθή, γπλαίθεο, παηδηά θαη άληξεο, ηξηαληαδύν ρηιηάδεο. Έιιελεο ζθνηώζεθαλ εθαηό» 2. Παληνύ θόβνο θαη ηξνκάξα θαη θσλέο θαη ζηελαγκνί. Παληνύ θιάςεο, παληνύ αληάξα θαη παληνύ μεςπρηζκνί. Ήηαλ ηόζνη, πιένλ ην βόιη εηο η απηηά δελ ηνπο ιαιεί 1 «Όκλνο ζηελ Διεπζεξία» Γηνλύζηνο νισκόο 2 Γηήγεζε ζπκβάλησλ ηεο Διιεληθήο θπιήο, Απνκλεκνλεύκαηα Κνινθνηξσλαίσλ, Δθδόζεηο Νάζηνπ, ηόκνο 1, ζει. 112).

24 όζνη ράκνπ έθεηλη όινη εηο ηελ ηέηαξηε απιή Μέηξν Σελ ηξίηε εκέξα, Κπξηαθή 25 επηεκβξίνπ, ν Κνινθνηξώλεο θαβάια ζην άινγό ηνπ θαηαθζάλεη ζην εξάη. «Τν άινγό κνπ από ηα ηείρε έσο ηα ζαξάγηα δελ επάηεζε γε. Παηνύζε απάλσ ζε παξάμελν, αιιόθνην ραιί από πηώκαηα». Μέηξν 125-έσο ην ηέινο. Οη καρεηέο ηεο Σξηπνιηηζηάο κε επηθεθαιήο ηνλ Πάλν Κνινθνηξώλε εηζέξρνληαη ζηε πόιε από ηελ πύιε ησλ Καιαβξύησλ κε δνπξλάδεο θαη ληανύιηα. Σα παλεγύξηα ησλ Διιήλσλ. Ζ αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο. Ξύιηλα πλεπζηά 2 θιάνπηα 2 όκπνε 1 αγγιηθό θόξλν 2 θιαξηλέηα ζη ύθεζε 2 θαγθόηα Χάιθηλα πλεπζηά 4 γαιιηθά θόξλα ζε θα 2 ηξνκπέηεο ζη ύθεζε 1 ηξνκπόλη 1 ηνύκπα ζε θα Κξνπζηά 4 ηύκπαλα Μεηαιόθσλν- θακπάλεο Ξπιόθσλν Κύκβαια 2 Άξπεο Έγρνξδα 1 α βηνιηά 16, 2 α βηνιηά 14, Βηόιεο 12, Σζέια 8 Κόληξα κπάζα 6. ύλνιν εγρόξδσλ 56. ύλνιν νξρήζηξαο: 56+23= 79 ΓΔΩΡΓΙΟ Φ. ΚΑΣΡΑΛΗ πκθσληθό έξγν γηα Οξρήζηξα Η ΕΞΟΔΟ (Μνπζηθή έθθξαζε ηεο Εμόδνπ ηνπ Μεζνινγγίνπ) Έξγν αξ. 38 1ν Μέξνο Largo Drammatico, Allegro Ardito, Adagio Con dolore, Risoluto Πολιοπκία Καθημαγμένη (6.50) Μέηξν ηηο 15 Απξηιίνπ 1825 κπξνζηά ζην Μεζνιόγγη ζηξαηνπεδεύεη ν Σνπξθηθόο ζηξαηόο ηνπ Κηνπηαρή Μερκέη Παζά. Οη αξηζκεηηθά ιηγόηεξνη Μεζνινγγίηεο κε ηα γπλαηθόπαηδα παξαθνινπζνύλ από ηα ηείρε κε ζθηγκέλε ηελ θαξδηά ηελ παξέιαζε ηεο ηνπξθηθήο ππεξνρήο.

25 Μέηξν ηηο 3 Ηνπιίνπ ζαξάληα ειιεληθά πινία κε ηνλ Μηανύιε θαη ηνλ αρηνύξε ιύλνπλ ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ Μεζνινγγίνπ. Σα ηξόθηκα θαη ηα πνιεκνθόδηα πνπ θέξλνπλ, ηνλώλνπλ ην εζηθό ησλ πνιηνξθνπκέλσλ. Σξεηο κέξεο αξγόηεξα ν ηνπξθηθόο ζηόινο εκθαλίδεηαη ζηε ιηκλνζάιαζζα. Μέηξν Ζ θαηάζηαζε γηα ηνπο Έιιελεο, ρσξίο πξνκήζεηεο, γίλεηαη νινέλα θαη πην απειπηζηηθή. Ο ιηκόο θαη νη αξξώζηηεο καζηίδνπλ ηνπο θαηνίθνπο. Μέηξν ηηο 7 Απγνύζηνπ κπαίλνπλ ζηελ πόιε εληζρύζεηο νπιησηώλ ππό ηνλ Κίηζν Σδαβέιια θαη πιαηζηώλνπλ ηελ απνδεθαηηζκέλε θξνπξά ηηο 13 επηεκβξίνπ θαη άιινη νπιαξρεγνί θαη ζηξαηόο έξρνληαη ζην Μεζνιόγγη. 2 Ο Μέξνο Andante Imperioso, Moderato Pomposo, Lento Brillante, Andantino Religioso Θςζίαρ Ππόκποςμα (8.20) Μέηξν Γεθέκβξηνο ηνπ Γεύηεξε θάζε ηεο πνιηνξθίαο. Ο Ηκπξαήκ θζάλεη ζην Μεζνιόγγη κε ηζρπξή δύλακε αλδξώλ, απνθαζηζκέλνο λα ην θαηαιάβεη. Μέηξν Οη πνιηνξθνύκελνη δηαηξαλώλνπλ ηελ πίζηε ηνπο γηα ηνλ δίθαην αγώλα ηνπο θαη ειπίδνπλ ζε βνήζεηα. Μέηξν Γηαδξακαηίδνληαη ζθελέο ζπαξαθηηθέο από ηα λέα δεπγάξηα πνπ ζπλαληηνύληαη ζηελ αλάπαπια ηεο κάρεο θαη αληαιιάζζνπλ όξθνπο πίζηεο θαη αγάπεο έσο εζράησλ. Μέηξν ηε κάρε ηεο Κιείζνβαο ε θξνπξά ηνπ Κίηζνπ Σδαβέια επηθέξεη κεγάια πιήγκαηα ζηνπο Σνύξθνπο επηηηζεκέλνπο. Μέηξν Απνθαζίδεηαη ε εξσηθή Έμνδνο ησλ πνιηνξθνπκέλσλ. Μέηξν Πξηλ από ηελ Έμνδν δεηνύλ ζπγρώξεζε ν έλαο από ηνλ άιινλ, κεηαιακβάλνπλ ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ θαη παξαδίδνπλ ζηηο θιόγεο ηα ππάξρνληα πνπ ζα αθήζνπλ πίζσ ηνπο. 3 Ο Μέξνο Non molto Moderato Espressivo, Con Fuoco, Disperato Αηενίζονηαρ αγέπωσοι ηον θάναηο (6.00) Μέηξν Οη πνιεκηζηέο απνραηξεηνύλ ηνπο αζζελείο θαη πιεγσκέλνπο πνπ απνθάζηζαλ λα κεηαθεξζνύλ ζηα νρπξσκέλα ζπίηηα θαη λα πεζάλνπλ εθεί πνιεκώληαο. Μέηξν Οη Μεζνινγγίηεο εηνηκάδνληαη έμσ από ηελ πόιε θαη πεξηκέλνπλ ην ζύλζεκα λα μεθηλήζνπλ. Μέηξν Αλακέλνπλ ηνλ Γεώξγην Καξατζθάθε λα επηηεζεί από ηηο πιαγηέο ηνπ Επγνύ, γηα λα δεκηνπξγήζεη αληηπεξηζπαζκό ζηνπο πνιηνξθεηέο. Ο Ρνπκειηώηεο νπιαξρεγόο δελ θαηνξζώλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ.

26 4 Ο Μέξνο Largetto Maestoso, Violente, Adirato, Malinconico, Moderato Furioso, Adagio Tristamente, Allegretto Cantabile Η έξοδορ: Εκείθε με ηοςρ αδελθούρ και δώθε με ηον Χάπο (9.00) Μέηξν1-13. Αηελίδνπλ ηνπο θξνπξνύο ηνπ ερζξνύ κεο ζην ζθνηάδη. Μέηξν Οη άλδξεο ησλ δύν πξώησλ ζσκάησλ εμνξκνύλ κε ηα γηαηαγάληα θαη ηα ζπαζηά δηαζπώληαο ηηο ερζξηθέο γξακκέο. Έλαο ρείκαξξνο απειπηζκέλσλ μερύλεηαη. Μέηξν Μέζα ζηελ αλαηαξαρή αθνύγεηαη ε πξνδνηηθή θξαπγή: «Πίζσ, πίζσ, Μεζνινγγίηεο, ζηα θαλόληα ζαο» (είλαη ε κεισδία ηνπ θιαξηλέηνπ). Μέηξν Γύν εθξήμεηο δνλνύλ ηελ πόιε: ε πξώηε από ηα ιαγνύκηα θαη ε δεύηεξε από ηελ αλαηίλαμε ηνπ κπαξνπηόκπινπ κε ηνλ εξσηθό Υξήζην Καςάιε. Μέηξν Μαρεηέο θαη γπλαηθόπαηδα εγθισβίδνληαη ζηε πόιε. Σνπο θαηαπίλεη ν άγξηνο ζάλαηνο από ηηο νξδέο ηνπ πνιηνξθεηή. Μέηξν ύγρπζε αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ησλ Μεζνινγγηηώλ θαη ηνπο καρεηέο πνπ εγθισβίδνληαη ζηε καξηπξηθή πόιε. Μέηξν Ξεκέξσλε ε Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, όηαλ ε κάρε έπαςε. Δθεί επάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ Επγνύ, κπόξεζαλ λα αλαπλεύζνπλ ιίγν ειεύζεξα Από ηνπο 3000 ζηξαηησηηθνύο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έμνδν, κόλν 1300 ζώζεθαλ. Οη ππόινηπνη 1700 ζθνηώζεθαλ ζηηο ζπκπινθέο θαηά ηελ έμνδό ηνπο από ηνλ ηεξή πόιε. Μέηξν Οη Έιιελεο ειεύζεξνη νδεύνπλ πξνο ηελ Άκθηζζα.

27 Ο Πξόινγνο ηνπ Σάθε Καινγεξόπνπινπ ζην βηβιίν ηνπ Κπαηική Οπσήζηπα Αθηνών, Αζήλα 2004, θαη ε εηδηθή αλαθνξά ηνπ ζην Γηώξγν Καηξαιή

28 Ζ πξνιόγηζε ζην βηβιίν ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή, Κσλζηαληίλνο Κπδσληάηεο, Η δσή θαη ην έξγν ηνπ, από ηνλ κνπζηθνγξάθν θαη ιεμηθνγξάθν Σάθε Καινγεξόπνπιν Λίγα σο Πξναλάθξνπζκα ηαλ πξσηνμεθπιιίζακε ηα δνθίκηα ηνπ παξόληνο πνλήκαηνο, ε δηθαηνινγεκέλε καο ζπγθίλεζε (σο παιηνύ θαη αθνζησκέλνπ καζεηή ηνπ Κσλ/λνπ Κπδσληάηε θαη σο απηόπηεαπηήθννπ πνιιώλ από ηα εμηζηνξνύκελα) αληηθαηαζηάζεθε από πξντνύζα έθπιεμε γηα ηελ πιεζώξα, ην εύξνο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαλ. Πξάγκαηη, αληηθξίζακε ζπγθεληξσκέλν-(ζα ηνικνύζακε λα γξάςνπκε «κε ηεξαπνζηνιηθή απηαπάξλεζε»)-,πινπζηόηαην αιιά θαη δπζεύξεην (θαη γη απηό πνιύηηκν) κνπζηθνινγηθό πιηθό, πνπ θσηίδεη εθηόο από ηε δσή θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ ηηκώκελνπ αλδξόο, ην πλεπκαηηθό θιίκα θαη ηα θαιιηηερληθά ζπκβάληα νιόθιεξεο Δπνρήο. 'Έηζη ζεσξήζακε ηελ παξάθιεζε ηνπ ζπγγξαθέα, όπσο πξνινγίζνπκε ην έξγν ηνπ, πέξα από ζηνηρεηώδεο θαζήθνλ θαη σο ύςηζηε ηηκή. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ ν αλαγλώζηεο ζα δηαπηζηώζεη «ίδίνηο όκκαζη» (αλ δελ κπόξεζε ή δελ πξόιαβε λα ην δηαπηζηώζεη «ηδίνηο σζί») πόζν κεγάινο θαη πνιπδηάζηαηνο κνπζηθόο ππήξμε ν Κπδσληάηεο. Φινγεξόο «πηαλίζηαο ζνιίζη», θνξπθαίνο ζπλζέηεο, αζπκβίβαζηνο καέζηξνο, ζνθόο θαζεγεηήο ζεσξεηηθώλ-πηάλνπ, πεξηδήηεηνο «ζπλνδόο πηαλίζηαο», ιακπξόο ελνξρεζηξσηήο, θ.ιπ., θ.ιπ..οη ιέμεηο, αλ θαη παλέηνηκεο λα ζηνηβάμνπλ ηδηόηεηεο, θζάξεθαλ θη αδπλαηνύλ λα εθθξάζνπλ ηελ πνηόηεηα απηώλ ησλ ηδηνηήησλ θη όζν πην πνιιά θνζκεηηθά παξαηίζεληαη ηόζν απνδπλακώλεηαη ε αιήζεηα. ύκθσλνη! κσο ηη λα θάλνπκε πνπ ν Κπδσληάηεο ππήξμε κέγηζηνο; Άιισζηε ηα κνλαδηθά θαιιηηερληθά ηνπ δηαπηζηεπηήξηα θαηαγξάθνληαη θαη ηεθκεξηώλνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηξόπν αδηακθηζβήηεην εκείο απιώο ηα πξνζππνγξάθνπκε θαη άιιν ηη νπδέλ. Ή κάιινλ έρνπκε θάηη... Κάηη πνπ ρξόληα καο βαζαλίδεη θαη δίλεη ίζσο απάληεζε ζην γηαηί απηόο ν «Κνινζζόο» ηεο Παγθόζκηαο Μνπζηθήο, αληί λα ζηηίδεηαη ζην Πξπηαλείν θαη λα δηα- ηεξεί ρξπζνπνίθηιην ζώθν ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ (δηέζεηε άιισζηε αδειθό αθαδεκατθό ) έδεζε ζε αθάλεηα δπζαλάινγε πξνο ην θαιιηηερληθό θύξνο ηνπ θαη αλαιώζεθε σο ηεξό ζθάγην (ζηελ πεξίπησζή ηνπ, εθαηόκβε) ζηνλ ηαιεληνβόξν βσκό ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ θαη' όλνκα ζύηεο, ζηελ νπζία αλππεξάζπηζην ζύκα. Φαίλεηαη όηη απηό ζπλέβε, γηαηί ζην πξόζσπό ηνπ ήηαλ κελ ελζαξθσκέλν κε παξαδεηγκαηηθή ηειεηόηεηα ην δύζβαην (θαη γη' απηό κηζεηό) "Ηδεώδεο" ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ωδείνπ, ρσξίο όκσο ν ίδηνο λα απνθηήζεη πνηέ (ιόγσ ζεκλόηεηαο ραξαθηήξα θαη παξαδεηγκαηηθνύ ήζνπο) ηελ απαηηνύκελε ηζρύ (θνηλσληθή ή «ελδνσδεηαθή»), ώζηε λα κπνξεί λα ην ππεξαζπηζηεί απνηειεζκαηηθά. 'Έηζη, είρε ηελ αηπρία αθ' ελόο λα δέρεηαη (θαη δπζηπρώο λα απνδέρεηαη κε ρξηζηηαληθή εγθαξηέξεζε) ηα ελνξρεζηξσκέλα ππξά όισλ ησλ «εθηόο ησλ ηεηρώλ» (γηαηί πνηέ ηνπ δελ αλέρηεθε είηε ηνλ ςεπηνπξννδεπηηζκό είηε ηνλ ςεπηνκνληεξληζκό θαη ζπλερώο δηαηπκπάληδε κε βξνληώδε πιελ αζπγρώξεηε παηδηθή αθέιεηα απηό πνπ ζήκεξα έγηλε παζηθαλέο: πσο "ν απηνθξάηνξαο ήηαλ γπκλόο"...) αθ' εηέξνπ λα ππνλνκεύεηαη ζπζηεκαηηθά θαη από ηνπο «ζπληξόθνπο» ηνπ ηνπο "εληόο ησλ ηεηρώλ" (γηαηί ήηαλ παξαζάγγεο ν θαιύηεξόο ηνπο θαη ηνλ δήιεπαλ αθόκα θαη εμνπδεηεξσκέλν). Απνηέιεζκα ηόζν ν ίδηνο όζν θαη ηα έξγα ηνπ λα σζνύληαη ζπλερώο θαη "θνηλή ζπλαηλέζεη" ζηα αδήηεηα, ζαλ νη πξνζσπηθόηεηεο ηνπ δηακεηξήκαηόο ηνπ λα καο πεξηζζεύνπλ ζ απηόλ ηνλ ηόπν. κσο ζε αληηζηάζκηζκα παξέκεηλε πάληα δηθαησκέλνο ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ πνιπάξηζκσλ καζεηώλ ηνπ, ησλ δηάζεκσλ μέλσλ θαιιηηερλώλ πνπ ζπλεξγάζηεθε θαη όζσλ Διιήλσλ κνπζηθώλ δελ πάζρνπλ από ην-«όξα»:. «Amadeus»-«ύλδξνκν αιηέξη». Γη' απηό, θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο πνιεκίνπο ηνπ, θαηάθεξε λα πάξεη καδί ηνπ ζηνλ άιιν Κόζκν ηνλ

29 ζαπκαζκό θαη ηελ εθηίκεζε πιείζησλ νκνηέρλσλ ηνπ. Να ηειηθά πνην ππήξμε ην ζπνπδαηόηεξν έξγν ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ είκαζηε θαη' εμνρήλ επγλώκνλεο, σο αηαιάληεπηνη ζαπκαζηέο ηνπ δσληαλνύ κνπζηθνύ παξαδείγκαηνο πνπ ελζάξθσλε θαη γηα ην νπνίν ζεσξνύκε ηελ παξνύζα «post mortem» Δξγνβηνγξαθία (ηελ ηόζν δηεμνδηθή, επηζηεκνληθή θαη «από θαξδηάο») σο ειάρηζην πιελ νθεηιόκελν αληίδσξν ζηελ πξνζσπηθόηεηα, ζηελ αμία ηνπ θαη ηελ πνιπζρηδή εζληθή πξνζθνξά ηνπ, ελώ κέζα από ηηο ζειίδεο ηεο αλαδεηθλύεηαη θαη ε εζλσθειέζηαηε ζπκβνιή θάπνηνπ άιινπ εθιεθηνύ Αξθάδα κνπζηθνύ, πνπ ηόζν ζεκλά θαη επζπλείδεηα κόρζεζε γηα λα κείλεη δσληαλή ζηνπο αηώλεο ε κλήκε ηνπ αλαληηθαηάζηαηνπ «Γαζθάινπ» καο. Φίιε Γηώξγν Καηξαιή, ζνπ ζθίγγσ λνεξά ην ρέξη Κάληδα, Σάθεο Καινγεξόπνπινο Καθημεπινά Νέα, Πεπιζκόπιο, άββαην 28 Μαξηίνπ 2009 Γηώξγνο Βιάζεο Γηώξγνο Βιάζεο

30 Ο επίινγνο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή γηα ηνλ Κσλζηαληίλν Κπδσληάηε Ωο γλήζηα θαιιηηερληθή θύζε ν Κ. Κπδσληάηεο ήηαλ βαζύηαηα παξαδνζηαθόο αιιά ζπγρξόλσο θαη έληνλα πξννδεπηηθόο. Γη απηό ππήξμε δεκηνπξγόο. Αγαπνύζε θαη ιάηξεπε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο νηθνγελεηαθέο αμίεο. Τπνζηεξηθηήο ηεο ηεξαξρίαο δελ δηεθδίθεζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαλέλα αμίσκα, αθόκα θαη όηαλ ην δηθαηνύηαλ. ην Ωδείν Αζελώλ, όηαλ ρήξεςε ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή, ήηαλ ν αξραηόηεξνο θαζεγεηήο. Δλ ηνύηνηο δελ θηλήζεθε παξαζθεληαθά γηα λα ηελ θεξδίζεη. Δίδε λεσηέξνπο ηνπ λα ηνλ πξνζπεξλνύλ, ρσξίο λα δηαηππώζεη έζησ έλα παξάπνλν. Ζ αηληγκαηηθή ζηάζε ηνπ λα κελ εμαξγπξώλεη ηελ γεληθή απνδνρή πνπ είρε, δελ πξέπεη λα απνδνζεί ζε δεηιία, αιιά ζηελ πίζηε ηνπ όηη ζηελ Διιάδα ζα επηθξαηνύζε ε αμηνθξαηία θαη όρη ε ζπλαιιαγή. Απηή ε ζεκλόηεηα, ζηνηρείν θαηαηεζέλ θαη αδηαπξαγκάηεπην θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ, ηνλ έθαλε λα απνπζηάδεη δηαξθώο από ηνλ εγεηηθό θύθιν ηεο κνπζηθήο δσήο, κε ζπλέπεηα ην έξγν ηνπ λα κε πξνβάιιεηαη, πεξηνξηδόκελν ζην ρώξν ησλ Ωδείσλ θαη ησλ ειαρίζησλ ζαπκαζηώλ ηεο ιόγηαο κνπζηθήο. Ο παξακεξηζκόο ηνπ μεθίλεζε από ηα πξώηα ρξόληα ηεο θαξηέξαο ηνπ κε απνθνξύθσκα ηελ άξλεζε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ λα ηνπ δώζνπλ ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηνύ πηάλνπ. Απηό ήηαλ ην πην έληνλν παξάπνλν ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε από ηελ δσή ηνπ, ην νπνίν είρε πεξηγξάςεη κε πίθξα ζηνλ γξάθνληα. Ζ πεληρξή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε δηακόξθσζε κηα ζηάζε δσήο ρσξίο εθπιήμεηο θαη εληππσζηαθέο αιιαγέο. Σν δηδαθηηθό ηνπ έξγν, πνπ ήηαλ ε θύξηα πεγή εζόδσλ ηνπ, ε ζπκβνιηθή νηθνλνκηθά αληακνηβή ζηηο άιιεο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, ηνλ θαζήισζαλ λα δεη κε έλα ηξόπν εληειώο ζπληεξεηηθό. ηε θηινζνθία θαη πξνζσπηθόηεηά ηνπ αλαπηύρζεθε έλαο ειιελνθεληξηθόο δπλακηζκόο πνπ, αλάκηθηνο κε ηελ ηζρπξή ηνπ ζέιεζε θαη ηε κνπζηθή ηδηνθπΐα ηνπ, ηνλ θαηεύζπλε ζην θηινινγηθό ππόβαζξν ηεο επνρήο ηνπ. Απηή ε εθνύζηα παξνξκεηηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηελ Δζληθή ρνιή ζηελ Διιάδα θαηά ηα πξόηππα ηεο Ρσζηθήο ή άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηέρλε ηεο πνιπθσλίαο, θαζπζηεξεκέλα, ηνλ εγθιώβηζε ζηα ρξόληα ηεο ληόηεο αθαηξώληαο ηνπ ηελ πξνζσπηθή δηάθξηζε πνπ ζα επηηύγραλε αλ ήηαλ θνξέαο ελόο πην πξνζσπηθνύ θαη ηδηόξξπζκνπ εθθξαζηηθνύ ηδηώκαηνο. Φαίλεηαη θαζαξά από κεξηθά έξγα ηνπ (πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ) όηη απηό ηνλ απαζρόιεζε θαη ηνλ πξνβιεκάηηζε ζνβαξά. Γη απηό θαη επηρείξεζε λα δηεθδηθήζεη ηνπο κνπζηθνύο θόζκνπο πνπ πηζαλόλ λα ακθηζβήηεζε ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο, δίλνληαο έξγα κε εληειώο πξνζσπηθή θαη ηδηόκνξθε γξαθή. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε νιηθή έληαμή ηνπ ζηελ Δζληθή ρνιή πνπ επηρεηξείηαη ίζσο λα δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ην ζπλνιηθό ηνπ έξγν δελ έρεη αθόκε εθηηκεζεί θαη θξίλεηαη από ηα ειάρηζηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ. ύκθσλα κε ηνλ κνπζηθνιόγν Γηώξγν Λεσηζάθν, «ε αξκνληθή επέλδπζε θαη επεμεξγαζία όπσο θαη νη κνξθέο ζηηο νπνίεο ν ζπλζέηεο δηνρεηεύεη ην πιηθό απηό ζηεξίδνληαη ζε ζηέξεε γλώζε ηεο θιαζηθήο αξκνλίαο θαη κνξθνινγίαο. Τν ζεκαηηθό ηνπ πιηθό ζηεξίδεηαη ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη ή ζηνπο ηξόπνπο θαη ηνπο ξπζκνύο ηνπ». ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο «Έλσζε Διιήλσλ Μνπζνπξγώλ» αλαθέξεηαη: «Aλήθεη ζηελ Eζληθή Σρνιή ησλ ζπλζεηώλ. Σε πνιιά έξγα ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζεκαηηθό πιηθό από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, κε ραξαθηεξηζηηθέο "ηξνπηθέο" θιίκαθεο θαη ζύλζεηνπο ξπζκνύο, ελώ βαζίδεηαη ζηε ζηεξεή γλώζε ηεο θιαζηθήο αξκνλίαο θαη δνκήο. Κνξπθαία έξγα ηνπ νη "Σπκθσλίεο αξ. 3 θαη αξ. 4", κε ραξαθηεξηζηηθή ρξήζε ηνπ πηάλνπ κέζα ζην ερόρξσκα ηεο ελνξρήζηξσζεο». Δίλαη παξαθηλδπλεπκέλν λα απνδίδνπκε πξνζέζεηο, γλσξίδνληαο είθνζη από ηα εθαηόλ πέληε έξγα πνπ ζπλέζεζε. Δλ ηνύηνηο, θαη αλ αθόκα ηα κηζά ηνπ έξγα καο παξαπέκπνπλ ζε ειιεληθέο αλαθνξέο, ππάξρνπλ δεθάδεο άιια, όπνπ ν Κ. Κπδσληάηεο επηρείξεζε λα ζηξέςεη ην ηαιέλην ηνπ ζε άιιεο αηζζεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο (όπσο π.ρ. ζηηο πκθσλίεο ηνπ). Από ηα ιίγα θείκελα πνπ έρνπλ γξαθεί γηα ηνλ κεγάιν δάζθαιν ίζσο απηό πνπ πεξηθιείεη απνινγηζηηθά ηελ εθθξαζηηθή θαη αηζζεηηθή ηνπ δηαδξνκή είλαη ε θξάζε ηνπ Σάθε Καινγεξόπνπινπ ζην Λεμηθό ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθήο: «Ωο ζπλζέηεο ν Κ. Κπδσληάηεο ππάγεηαη ζηελ Ειιεληθή "Εζληθή Σρνιή" κε ηνλ ηξόπν πνπ ππάγεηαη θαη ν Prokofiev ζηελ Εζληθή Σρνιή ηεο ρώξαο ηνπ». Καηά ηελ γλώκε

31 καο, ε ηαύηηζε ηνπ Κ. Κπδσληάηε κε ηα δόγκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ θαιιηηερληθνύ πεξηγύξνπ ηεο επνρήο ηνπ ήηαλ έλα επηθνπξηθό ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δξάζεο, ελώ ην πεξηερόκελν ηνπ κνπζηθνύ ηνπ ιόγνπ πξνζδηόξηδε, άιινηε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ Δζληθή ρνιή θαη άιινηε ηελ ζέιεζή ηνπ λα απνκαθξπλζεί ζε εθθξαζηηθέο θαη δνκηθέο θαηαζθεπέο κε νηθνπκεληθό πεξηερόκελν θαη δηαζηάζεηο. Πνιιά έξγα ηνπ (ζνλαηίλα γηα πηάλν, Toccata γηα πηάλν, 2 ε θαη 4 ε πκθσλία θ.ιπ.) ακθηζβεηνύλ ηελ εθηπθισηηθή παξέιαζε ηόζσλ «άραξσλ» ζπλζέζεσλ όπνπ εκθαλίδεηαη σο έλαο δηεθπεξαησηήο κνλόθσλσλ κεισδηώλ κε εζληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ίζσο, έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κειήκαηα ηεο κειινληηθήο έξεπλαο ζα ήηαλ δύν μερσξηζηνί θαηάινγνη ησλ έξγσλ ηνπ, ν πξώηνο κε ηηο ειιεληθνύ πεξηερνκέλνπ ζπλζέζεηο ηνπ θαη ν δεύηεξνο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ γξαθή. Ζ αλάδεημε απηήο ηεο άγλσζηεο πιεπξάο ηεο κνπζηθήο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Κ. Κπδσληάηε ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ αμία ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ έξγνπ θαη ζα εηζρσξήζεη ζε κηα αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηεο δηακόξθσζεο ηνπ κνπζηθνύ ηνπ ιόγνπ. Γελ ππάξρεη θηινινγηθό ππόβαζξν ζηα έξγα ηνπ, αθνύ νη πεξηζζόηεξεο ζπλζέζεηο ηνπ ππάγνληαη ζηελ απόιπηε κνπζηθή. Οη αλαιύζεηο από ηνλ ίδην θάπνησλ έξγσλ ηνπ, όηαλ παξνπζηάζηεθαλ δεκόζηα, ζηέθνληαλ θαζαξά ζε κνξθνινγηθέο αλαθνξέο θαη γεληθέο δηαηππώζεηο. Σνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ θόζκν δελ ηνλ θνηλνπνίεζε πνηέ, νύηε έζεζε ζηνπο θνληηλνύο ηνπ αλζξώπνπο ην θπξίαξρν έλαπζκα κηαο έκπλεπζήο ηνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί, νη πόζνη, νη ακθηζβεηήζεηο είραλ σο αξρή θαη ηέινο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό. Σν εληππσζηαθόηεξν ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ ήηαλ ε έιιεηςε εθκπζηήξεπζεο θαη απνδνρήο ηνπ θαζηεξσκέλνπ θαιιηηερληθά ηξόπνπ ηεο «ηδησηηθήο ζπλνκηιίαο». Ο Κ. Κπδσληάηεο δελ απεθάιπςε ελ δσή ηίπνηα πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ αλάιπζε θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ έξγνπ. ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αλέθεξε ιαθσληθά ηελ πεξάησζε θάζε έξγνπ ρσξίο θαλέλα ηδηαίηεξν ζρνιηαζκό. πσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο ηεο ζπλζεηηθήο ηνπ δξάζεο ήηαλ θαηά θύξην ιόγν ζηελ ειηθία ησλ εηώλ θαη θαηά δεύηεξν ζηελ ειηθία Απηέο νη δπν πεξίνδνη απέθεξαλ εμήληα έξγα θαη καδί κε ηα έμη ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηεο δσήο ηνπ ζπκπιεξώλνπλ εμήληα νθηώ κεγάιεο ζπλζέζεηο. Γειαδή, ηα δύν ηξίηα πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπ έξγνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ θακπή ηεο δσήο ηνπ. Απηή ε αληίζηξνθε εηθόλα ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηνπ (πέξα από ηελ ζεκειησκέλε θαηαγξαθή ηεο αζθπθηηθήο δξάζεο πνπ είρε σο δάζθαινο αθθνκπαληαηέξ θαη καέζηξνο ζηα ρξόληα ηεο αθκήο) ζέηεη ην εξώηεκα ησλ ςπρνινγηθώλ αιιαγώλ πνπ επήιζαλ ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ. ΠΙΝΑΚΑ 1 Ζιηθία ρξνλνινγία έξγα Παραηηρήζεις Σέηαξηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο Σξίηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο Γεύηεξε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο Πξώηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο ύλνιν έξγσλ Ζ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα δίλεη ηελ αίζζεζε όηη κεηαμύ ηεο ειηθίαο ησλ ηξηάληα (30) έσο εμήληα (60) ππάξρεη έλαο ρακέλνο ρξόλνο. κσο δελ πξέπεη λα αγλνήζεη θαλείο ηελ επηζπκία ηνπ λα εκθαλίδεηαη σο ζνιίζηαο ή καέζηξνο θαη λα κεηέρεη ζηε κνπζηθή ζθελή, όρη απαξαίηεηα σο ζπλζέηεο. Με ιίγα ιόγηα ήζειε θαη επηδεηνύζε λα απνιακβάλεη ηα πνιιαπιά ηαιέληα ηνπ, ρσξίο λα αλαινγίδεηαη όηη ε κλεκόλεπζε ελόο θαιιηηέρλε δπζηπρώο επηθεληξώλεηαη κόλν ζην ζπλζεηηθό ηνπ έξγν. Έλα από ηα άιπηα δεηήκαηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη νη κνπζηθέο πεξίνδνη

32 ηνπ ζπλζέηε. Πόηε άιιαμε ην ύθνο, ηηο δνκέο, ην ζεκαηηθό πιηθό. Δδώ δε κπνξνύλ λα εηπσζνύλ πνιιά ρσξίο ηελ αλάγλσζε θαη κειέηε όισλ ησλ έξγσλ ηνπ. νλάηεο, ζνπίηεο, ηξίν, θνληζέξηα, κνλνπσινύλ ηνπο ηίηινπο ησλ πεξηζζόηεξσλ ζπλζέζεσλ. Αλ θαλείο αλαηξέμεη ζηηο επηινγέο ηνπ ζηα όξγαλα ησλ έξγσλ ηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ, ζα παξαηεξήζεη όηη ρξεζηκνπνίεζε όια ζρεδόλ ηα όξγαλα ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Αλαιπηηθά έγξαςε: έμη (6) έξγα γηα βηνιί θαη πηάλν, ηέζζεξα (4) έξγα γηα βηνινληζέιν θαη πηάλν, έλα (1) γηα θνληξακπάζν θαη πηάλν, ηέζζεξα (4) έξγα γηα βηνιί, πηάλν, βηνινληζέιν, έλα (1) γηα θιαξηλέην θαη πηάλν, ηέζζεξα (4) ηξίν (πηάλν, θιαξηλέην, βηόια θαη άιινη ζπλδπαζκνί), ηξία (3) θνπαξηέηα, έλα (1) θνπηληέην, ηξία (3) έξγα γηα θιάνπην, βηόια θαη θηζάξα, ηξία (3) έξγα γηα όκπνε, θιαξηλέην θαη θαγθόην, δέθα (10) έξγα γηα ράιθηλα πλεπζηά, έλα (1) θνληζέξην γηα πηάλν θαη θξνπζηά, έλα (1) θνληζέξην γηα δέθα πλεπζηά. Ξύιηλα θαη ράιθηλα πλεπζηά αθόκα θαη θξνπζηά ζπκπιεξώλνπλ κηα ζπιινγή δπζεύξεηε θαη πξσηνπνξηαθή. ηα ζπκθσληθά ηνπ έξγα ρξεζηκνπνίεζε νιόθιεξε ηελ νξρήζηξα, ή κεκνλσκέλα ηελ νξρήζηξα εγρόξδσλ. Δπίζεο ζπλέζεζε δύν (2) νξαηόξηα πεξλώληαο θη από απηό ην δύζθνιν είδνο. Αλαιπηηθά έγξαςε: ηέζζεξα (4) θνληζέξηα γηα πηάλν θαη νξρήζηξα, έλα (1) θνληζέξην γηα ηνύκπα θαη νξρήζηξα, έλα (1) θνληζέξην γηα θηζάξα θαη νξρήζηξα, ηέζζεξα (4) έξγα γηα νξρήζηξα εγρόξδσλ, ηέζζεξηο (4) ζπκθσλίεο, έμη (6) νξρεζηηθά έξγα θαη ηε κνπζηθή γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ Μεμηθνύ. Γηα ζόιν όξγαλα έγξαςε εηθνζηπέληε (25) έξγα γηα πηάλν, ηέζζεξα (4) γηα θηζάξα, έλα (1) γηα ηξνκπόλη. ηε θσλεηηθή κνπζηθή δώδεθα (12) ζπιινγέο ηξαγνπδηώλ γηα θσλή θαη πηάλν θαη πέληε (5) ζπιινγέο ρνξσδηαθώλ έξγσλ a cappella. Ο θαηάινγνο ζπκπιεξώλεηαη κε ηα δέθα (10) έξγα γηα ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ «Πεηξατθνύ Θεάηξνπ» ηνπ Γ. Ρνληήξε θαη ην ζίαζν ηεο Έιζαο Βεξγή. Δδώ πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ην κόλν είδνο πνπ δελ ζπλέζεζε ήηαλ ε όπεξα. ΠΗΝΑΚΑ 2 Δίδνο έξγσλ ζύλνιν 1 ζπκθσληθά έξγα 2 23 έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ 39 έξγα γηα πηάλν 25 έξγα γηα θηζάξα 4 θσλεηηθά έξγα 17 κνπζηθή γηα ζέαηξν 10 ζπγγξάκκαηα 3 πσο θαίλεηαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα, ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο έξγσλ ηνπ δηνρεηεύηεθε ζηε κνπζηθή δσκαηίνπ. ηνλ πίλαθα 3 θαίλεηαη θαη ε παξαγσγή ηνπ αλά δεθαεηία. Καη εδώ δηαθξίλεηαη σο πξώηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο ε δεθαεηία κε δεύηεξε ηελ δεθαεηία όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ έξγνπ (πίλαθαο 1). Σε δεθαεηία ιόγσ πνιέκνπ θαη εκθπιίνπ δελ ζπλέζεζε θαλέλα έξγν, ελώ ηελ επόκελε πνπ ήηαλ ε πην δξαζηήξηα ηεο θαξηέξαο ηνπ σο ζνιίζηα θαη καέζηξνπ ζπλέζεζε κόλν έλα (1) έξγν. 1 ε απηόλ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ησλ έξγσλ πνπ ζπλέζεζε ν Κ. Κπδσληάηεο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ζηνλ θαηάινγν έξγσλ ηνπ Υξήζηνπ Κνινβνύ νη ζπιινγέο ησλ θσλεηηθώλ έξγσλ θαη θάπνηεο δηαζθεπέο γηα κηθξόηεξα ε κεγαιύηεξα ζύλνια ινγίδνληαη κε κηα αξίζκεζε. 2 Πεξηιακβάλεη θαη ηα έξγα πνπ έρνπλ ηελ νξρήζηξα σο ηζόηηκν ή θαη δεπηεξεύνλ κέζν.

33 ΠΙΝΑΚΑ 3 (Έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ) Ζιηθία ρξνλνινγία έξγα Παξαηεξήζεηο Φνηηεηηθή πεξίνδνο Πόιεκνο-Καηνρή-Δκθύιηνο Ζ πην δξαζηήξηα πεξίνδνο ηεο θαξηέξαο ηνπ Σξίηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο Γεύηεξε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο Πξώηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο ηα έξγα γηα πηάλν παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο είλαη θαη πάιη ε δεθαεηία όπνπ ζπλέζεζε δεθαπέληε (15) έξγα (δε ινγίδνληαη ζε απηόλ ηνλ πίλαθα ηα θνληζέξηα γηα πηάλν). Δληππσζηαθό ζηνηρείν είλαη όηη από ην 1931 πνπ ζπλέζεζε κε ηελ πξνηξνπή ηνπ Γ. Μεηξόπνπινπ ηηο «Παξαιιαγέο» πάλσ ζην γεξκαληθό ηξαγνύδη «Oh du lieber Augustin» (ήηαλ 23 εηώλ) κέρξη ην 1980 (72 εηώλ) είρε ζπλζέζεη κόλν ελλέα έξγα γηα πηάλν, παξ όηη ππήξμε κέγαο δεμηνηέρλεο ηνπ νξγάλνπ. ΠΙΝΑΚΑ 4 (Έξγα γηα πηάλν) Ηλικία τρονολογία έργα Παραηηρήζεις Πρώηη παραγωγικόηερη περίοδος ηα ζπκθσληθά ηνπ έξγα παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή εηθόλα ζηηο πεξηόδνπο παξαγσγήο. Από όηη βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 5 ε πξώηε παξαγσγηθόηεξε πεξίνδνο ήηαλ ηεο δεθαεηίαο πνπ, όπσο πξναλαθέξακε, ήηαλ ε πην δξαζηήξηα ηεο θαξηέξαο ηνπ. Ζ δηαπηζησκέλε έιμε πνπ ηνπ αζθνύζε ε Οξρήζηξα θαη ε επηζπκία ηνπ λα θάλεη θαξηέξα σο ζπλζέηεο ηνλ νδεγνύζε ζηελ ζύλζεζε κεγάισλ έξγσλ (πκθσλίεο θ.ιπ). Λόγσ ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ από ηηο Κξαηηθέο Οξρήζηξεο ζα ζηακαηήζεη απηή ηελ πξνζπάζεηα ειιείςεη θηλήηξσλ θαη επθαηξηώλ. Έηζη, ζα πεξάζεη κηα νιόθιεξε εηθνζαεηία ( ) κε ηελ θησρή παξαγσγή κόλνλ έμη (6) έξγσλ. Σελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ ( ) έγξαςε άιια νθηώ (8) έξγα εκπινπηίδνληαο ην ζπκθσληθό ηνπ έξγν κε πξσηνπνξηαθά έξγα, όπσο ην Κνληζέξην γηα θιάνπην, βηόια θαη θηζάξα, όπνπ αλαπηύζζεη κνξθνινγηθέο θαηλνηνκίεο.

34 ΠΙΝΑΚΑ 5 (πκθσληθά έξγα) Ηλικία τρονολογία έργα Παραηηρήζεις Πρώηη παραγωγικόηερη περίοδος Δεύηερη παραγωγικόηερη περίοδος Ο Κ. Κπδσληάηεο είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ αλαδείρζεθε θαη κε ην ηαιέλην θαη κε ηε ζθιεξή εξγαζία. Γελ αξλήζεθε θακηά ζπλαπιία θαη δξαζηεξηόηεηα, δελ άθεζε κε παξάπνλν θαλέλα καζεηή ηνπ, δε ζλνκπάξηζε θαλέλα νκόηερλό ηνπ. Ζ πςειή αίζζεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ε αληδηνηειήο ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε πξνζθνξά ηνπ γεληθόηεξα ελέπλεπζε δεθάδεο αλζξώπνπο πνπ ηνλ ζπλάληεζαλ θαη δηδάρζεθαλ από ηηο αλζξώπηλεο θαη κνπζηθέο αξεηέο ηνπ. Σαμίδεπε ζε όιε ηελ Διιάδα θαη εκθαληδόηαλ κπξνζηά ζην θνηλό ρσξίο ακνηβή, αιιά κε ζηόρν ηελ παηδεία θαη ηελ κύεζε ησλ πνιηηώλ ζηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο. Απηό είλαη έλα άιιν κεγάιν θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ κέζα από απηή ηε κειέηε πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε. Κάζε πξνζπάζεηα βηνγξάθεζεο ελόο θαιιηηέρλε θξύβεη θαη ηελ ηαύηηζε ηνπ κειεηεηή κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν. Πνιιέο απξεπείο ελέξγεηεο νκνηέρλσλ ηνπ, απαξάδεθηεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δέρζεθε ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ δσή, απνθύγακε λα ζίμνπκε παξ όηη ηηο γλσξίδακε ζε βάζνο. Απηή ήηαλ ε κόλε δέζκεπζε πνπ καο έζεζαλ όζνη καο αθεγήζεθαλ πεξηζηαηηθά από ηε δσή ηνπ. Δπίζεο απνθύγακε λα αλαθεξζνύκε ζε θάπνηα δπζάξεζηα νηθνγελεηαθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ηα νπνία ηνλ επεξέαζαλ βαζηά θαη αλεμίηεια, αθαηξώληαο ηνπ ηελ δηάζεζε θαη ηε ζέιεζε γηα δσή. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνθύγακε ηηο ππεξβνιέο, αθήλνληαο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα γεγνλόηα λα ππνθαζηζηνύλ θξίζεηο θαη ζρνιηαζκνύο. Πξνζπαζήζακε λα ηζνξξνπήζνπκε αλάκεζα ζηελ βηνγξαθία, ζηελ κνπζηθή αλάιπζε θαη ζηελ θνηλσληθή αλαθνξά. Από ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηαγξαθή ηεο επνρήο ηνπ θαίλεηαη θαζαξά όηη νη δνκέο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θνηλσλίαο θαζώο θαη νη αλζξώπηλεο πεξηζηάζεηο ζηέξεζαλ από ηνλ Κ. Κπδσληάηε ηε ζέζε πνπ άμηδε ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή δσή ηνπ ηόπνπ καο. Απηό ην ζηόρν ππεξεηήζακε, πηζηεύνληαο αλεπηθύιαθηα όηη θαιύςακε πεξηιεπηηθά ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ θαη δηεηζδύζακε κε επηθύιαμε ζην ζπλζεηηθό ηνπ έξγν. Ο Κ. Κπδσληάηεο ππήξμε ν ζπνπδαηόηεξνο κνπζηθνπαηδαγσγόο θαη αθθνκπαληαηέξ ηνπ 20 νπ αηώλα ζηελ Διιάδα θαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπλζέηεο ηεο γεληάο ηνπ. Ζ αθεξαηόηεηα, ε ζεκλόηεηα, ε ηαπεηλνθξνζύλε θαη ε γελλαηνδσξία ηνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ ζηνπο γλεζηόηεξνπο εθθξαζηέο ελόο νηθνπκεληθνύ γαιήληνπ θόζκνπ θαη ζηνπο απζεληηθνύο Έιιελεο. Δίλαη ν θαιιηηέρλεο πνπ αγσλίζηεθε κε επγέλεηα γηα ηελ Σέρλε θαη ηελ Παηξίδα ηνπ. Ζ επεξγεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό ηεο Διιάδαο είλαη κηα θσηεηλή εμαίξεζε ζηελ γθξίδα κνπζηθή θνηλόηεηα ηεο Αζήλαο. κσο όζν θαη αλ ε θνηλσλία ππνιεηηνπξγεί ππνηαγκέλε ζηα ζπκθέξνληα θαη ζηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκνύ, πάληα ζα ππάξρνπλ πξόζσπα-ζύκβνια ζαλ ηνλ Κ. Κπδσληάηε πνπ ζα αλαηξέπνπλ ηελ πνιηηηθή αθαζία θαη ην θαζεζηώο αλαμηνθξαηίαο, Σν άξσκα ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηνπ πνπ πιεκκπξίδεη ηελ Διιάδα, ζα δηδάμεη ζηνπο λεσηέξνπο ηελ αηώληα θνίηεζε ζηηο κνπζηθέο ηνπ αμίεο θαη παξαθαηαζήθεο, δηακνξθώλνληαο εθαιηήξηα δξάζεο θαη νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λενειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Ζ Σξίπνιε αλέιαβε κε ηε

35 παξνύζα πξσηνβνπιία ηελ επζύλε λα ηηκήζεη θαη λα επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην κηα εμέρνπζα θπζηνγλσκία ηεο θαιιηηερληθήο ηεο ηζηνξίαο. Η Παλεγπξηθή Οκηιία ηνπ Γηώξγνπ Καηξαιή ζηελ Αίζνπζα πλαπιηώλ ηνπ Ωδείνπ Αζελώλ ηελ Παξαζθεπή 14 Ιαλνπαξίνπ 2005 Κπξίεο θαη θύξηνη Ζ κνπζηθή θνηλόηεηα ηεο Διιάδαο-ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηόπηλ ενξηήο-δνμάδεη ηνπο ζεκαληηθνύο δεκηνπξγνύο ηεο θαη είλαη βέβαην όηη εθθσλνύληαη ζε εθδειώζεηο ηηκήο θαη κλήκεο ιόγηα πεξήθαλα θαη ζηνκθώδε, γηα ην αλζξώπηλν θαη θαιιηηερληθό δηακέηξεκα ηνπ εθιηπόληνο. Απηή ε ππνθξηηηθή θαη θαξηζατθή ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο καο ζηνλ ελ δσή ηζηό ηεο δεκηνπξγηθήο Διιάδαο, δίλεη ζην βηβιίν θαη ζηηο εθδειώζεηο πνπ γίλνληαη ράξηλ απηνύ, ην πλεύκα ηεο κεηαλνίαο θαη ηεο ζπγρώξεζεο, αθνύ εθ ησλ πζηέξσλ αλαπνινύκε ην κεγαιείν ηνπ ηηκσκέλνπ αλδξόο, ζηεθόκαζηε έθζακβνη κπξνζηά ζηελ δύλακε ηεο γλώζεο ηνπ θαη θξίλνληαο ηνλ ρακέλν ρξόλν σο πιάλε, αδπλαηνύκε λα ζπκθηιησζνύκε κε ηηο πξνζσπηθέο καο επζύλεο. Άιισζηε όπσο ιέεη θαη ν κεγάινο απώλ ηεο απνςηλήο εθδήισζεο Σάθεο Καινγεξόπνπινο ε ηζηνξία δελ είλαη κλεκόζπλν γηα ηνπο λεθξνύο αιιά θξνλεκαηηζκόο γηα ηνπο λένπο. Ζ Διιάδα κε ην ζύζηεκα αμηώλ πνπ είρε θαη έρεη ην πνιηηηζηηθό ηεο πνξηξαίην, θαηέζηε ν παξάδεηζνο ησλ κεηξίσλ, ην βαζίιεην ησλ αηάιαλησλ πνπ κεηαιιάρζεθαλ ζε παξάγνληεο θαη ηπξάλλεζαλ ηνλ Κ. Κ. θαη δεθάδεο άιινπο ζπλζέηεο. Απηό είρε θάλεη πξηλ 50 ρξόληα ηνλ κεγάιν Αξθάδα ζπλζέηε Μάξην Βάξβνγιε λα ηνικήζεη λα εθθξάζεη-ζε δύζθνινπο θαηξνύο-ηελ αγαλάθηεζε ησλ Διιήλσλ ζπλζεηώλ κηιώληαο γηα ηνπο «λεθξνζάθηεο ηεο Ειιεληθήο κνπζηθήο ηνπο Κξένληεο κηαο λέαο ηξαγσδίαο αληάμηαο ηνπ Σνθνθιή». αλ λα κε πέξαζε νύηε κηα κέξα από ηόηε, ηα ίδηα ζα κπνξνύζακε λα επηθαιεζηνύκε θαη γηα ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Ση πξέπεη λα θάλνπκε πσο πξέπεη λα πνξεπζνύκε ζα ξσηήζεηε αιιά θαη πνηνο ζα καο ην πεη; Αο κελ έρνπκε απηαπάηεο. Μόλν όηη πεξλάεη από ην ρέξη καο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη απηό έρεηε ζήκεξα κπξνζηά ζαο: Σελ εξγνβηνγξαθία ηνπ ζπκπαηξηώηε καο Κ. Κπδσληάηε πνπ νξακαηηζηήθακε ζην Αηηηθό Ωδείν Σξίπνιεο θαη ύζηεξα από πνιιέο πεξηπέηεηεο εθδόζεθε από ηνλ Γήκν Σξηπόιεσο. Δκείο νη Σξηπνιηηζηώηεο αλαζύξνπκε ηνλ αδηθεκέλν κεγάιν δεκηνπξγό θαη δάζθαιν, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα κηα πνιηηηζηηθή αθεηεξία πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ πξνζσπηθό αληδηνηειή κόρζν. Έμσ από ζεζκηθά πιαίζηα ρξεκαηνδνηήζεηο θαη θξαηηθέο ρνξεγίεο. Ο Κ. Κ. πηζηόο θαη θαλαηηθόο ιάηξεο ηνπ ηδεώδνπο πνπ ιέγεηαη Ωδείν Αζελώλ έλνησζε από ηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα όηη εδώ ήηαλ ην θέληξν ηεο γεο. Δδώ άιισζηε μεθίλεζαλ πνιιά, εδώ ζηακάηεζαλ άιια, πνπ βξήθαλ ζηέγε ζε άιια κνπζηθά ηδξύκαηα, αιιά όια καδί είλαη ην θαύρεκα ηνπ κνπζηθνύ πνιηηηζκνύ ηεο παηξίδαο καο. Σν Ωδείν Αζελώλ ήηαλ ν θάξνο ην πξπηαλείν, ν ηεξόο ρώξνο. Απηή ε επζεία 5 ε ζα ινγηδόηαλ σο ιάζνο, ή απηή ε αξκνληθή ζρέζε δελ ζα πέξλαγε ζην Ωδείν Αζελώλ έιεγε ζπρλά ν Κπδσληάηεο απνλέκνληαο ηελ ύςηζηε ηηκή ζην Ίδξπκα πνπ ππεξέηεζε θαη αγάπεζε παξάθνξα επί κηζό αηώλα. Οη πεξηζζόηεξνη ηνλ γλσξίδαηε θαιύηεξα από κέλα πνπ πεξηέγξαςα ηε δσή ηνπ. Ίζσο θαη έρνληαο ππόςε ζαο θάπνηα άραξα έξγα ηνπ λα έρεηε ηελ εληύπσζε ελόο πεξηζσξηαθνύ ζπλζέηε

36 ζπληεξεηηθνύ θαη θιαζζηθνηξαθνύο πνπ δηαηώληδε ηηο παιηέο αηζζεηηθέο αμίεο. Δίλαη όκσο έηζη; Ο Κ. Κ. αηρκαισηηζκέλνο ζην θηινινγηθό ππόβαζξν ηεο Δζληθήο ρνιήο ζπλέδεζε ηνλ εαπηό ηνπ ζε έλαλ αλεπίηξεπην γηα ηελ ηδηνθπΐα ηνπ ππνβαζκηζκέλν ξόιν. Να δηεθπεξαηώλεη αξκνληθά ελδύκαηα ζε κνλόθσλα ειιεληθά ηξαγνύδηα, όπσο έιεγε εηξσληθά ν επίζεο Αξθάο ζπλζέηεο θαη κνπζηθνθξηηηθόο Βαζίιεο Παπαδεκεηξίνπ. Απηή όκσο είλαη ε αιήζεηα; αο δηαβεβαηώλσ πσο όρη. Αθόκα θαη αλ ηα κηζά ηνπ έξγα καο παξαπέκπνπλ ζε ειιεληθέο αλαθνξέο, ππάξρνπλ δεθάδεο άιια, όπνπ έζηξεςε ην ηαιέλην ηνπ ζε άιιεο αηζζεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο κε πξνζσπηθό ύθνο ζαλ ηελ ζνλαηίλα, ηελ ηνθάηα ηηο ζπκθσλίεο ηα ζξεζθεπηηθά έξγα ηα κεινπνηεκέλα ηξαγνύδηα θαη ηόζα άιια πνπ δελ έρνπλ αθόκα εθηειεζηεί. ]Ο Κ.Κ. θύζε θαη πξάμε άξρνληαο θαη ηαπεηλόο άλζξσπνο αξλήζεθε λα ζηνηβαρηεί ζηα πνιηηηθά γξαθεία γηα λα επαηηήζεη ην αλέβαζκα ελόο έξγνπ ηνπ. Παιηνί καζεηέο ηνπ πνπ ηνπ όθεηιαλ ηελ αλέιημή ηνπο έρνληαο απνθηήζεη δύλακε θαη πόζηα ηνπ γύξηζαλ ηελ πιάηε. ια ήηαλ εξκεηηθά θιεηζηά, εθηόο από ηελ πόξηα πνπ εηζβάιεη ε γλώζε θαη ην ηαιέλην. Καη ζε απηόλ έξεε ελ αθζνλία. Οη αξεηέο ηνπ κνπζηθέο θαη αλζξώπηλεο ζπγθέληξσζαλ ην θζόλν θαη ηελ δήιηα ηαπεηλώλνληαο όζνπο πεξηβεβιεκέλνη από ηελ κεηξηόηεηά ηνπο εγθισβίζηεθαλ ζην εγώ. Απηνί θαζόξηζαλ ελ πνιινίο ην κέιινλ ηνπ Κ.Κ. ν νπνίνο ειιείςεη θηλήηξσλ ζηακάηεζε λα νλεηξεύεηαη λα πεηξακαηίδεηαη λα δεκηνπξγεί γηα κεγάια ζύλνια ζηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ. Έλα βηβιίν κε δώληεο ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη θαλαηηζκέλνπο απόγνλνπο ησλ ηεζλεώησλ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ έλα δύζθνιν εγρείξεκα. Πνιιέο απξεπείο ελέξγεηεο νκνηέρλσλ ηνπ, απαξάδεθηεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αθόκα θαη καζεηώλ ηνπ πνπ δέρζεθε ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ δσή, απέθπγα λα αλαθέξσ παξ όηη ηηο γλώξηδα ζε βάζνο. Πξνζπάζεζα λα ηζνξξνπήζσ αλάκεζα ζηελ βηνγξαθία, ζην θαιιηηερληθό ρξνληθό, ζηελ κνπζηθή αλάιπζε θαη ζηελ θνηλσληθή αλαθνξά. Πηζηεύσ όηη θάιπςα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ θαη δηείζδπζα κε επηθύιαμε ζην ζπλζεηηθό ηνπ έξγν κε ηνλ δηθό κνπ ζπλαηζζεκαηηθό ηξόπν. Αλαθίλεζα ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ βαξαίλνπλ ηελ κνπζηθή δσή θαη πξνζπάζεζα λα αλαπιάζσ ηελ πιάλε θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ πνιηηηζκό ηεο παηξίδαο καο. Τπάξρνπλ δεθάδεο πξόζσπα πνπ βνήζεζαλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Σνπο αλαθέξσ ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα ηνπ βηβιίνπ. Κάζε έλαο ζπλέβαιε ηόζν όζν εγώ πνπ αλέιαβα ην θύξην βάξνο. Δηδηθή αλαθνξά ζέισ λα θάλσ ζε έλα δηθό ζαο παηδί ηνλ ραξηζκαηηθό θαη ηαιαληνύρν βηνινλίζηα θαη εξεπλεηή Υξήζην Κνινβό πνπ ηαμηλόκεζε θαη επηκειήζεθε έλα ππνδεηγκαηηθό θαη ιεπηνκεξή θαηάινγν ησλ έξγσλ ηνπ ζπλζέηε. Γελ κπνξώ λα μεράζσ ηελ αληδηνηέιεηα ηελ επηκνλή ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε αιιά θπξηόηεξα ην πάζνο ηνπ. ξγσλε θπξηνιεθηηθά ηηο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο γηα λα επηζθεθζεί ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο ηνπ Κ.Κ. γηα λα απνζπάζεη θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα. Ο Υξήζηνο Κνινβόο κηα θσηεηλή θαη καρεηηθή πξνζσπηθόηεηα ηεο λέαο γεληάο ππήξμε ν ζηπινβάηεο απηήο ηεο έθδνζεο θαη ζέισ λα εθθξάζσ δεκόζηα ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ βνήζεηά ηνπ. Δπίζεο επραξηζηώ ην Ωδείν Αζελώλ ηνλ δηεπζπληή ηνπ θ. Γαξνπθαιή ην Μνπζηθό ζύιινγν Απόιισλ θαη όινπο ηνπο εθιεθηνύο νκηιεηέο θαη ζνιίζηεο πνπ κεηέρνπλ ζηελ ζεκεξηλή εθδήισζε. Άθεζα ηειεπηαία ηελ γπλαίθα ηνπ ζπλζέηε ηελ ππέξνρε Εαλ Κπδσληάηε. Υάξηλ ζηε παηδεία ηεο ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηεο κνπ κεηέθεξε ηε δσή ηνπ Κπδσληάηε ρσξίο εκπάζεηεο θαη κεινδξακαηηζκνύο. Με ηνλ ηξόπν ηεο κε πξνθύιαμε από πνιιέο θαθνηνπηέο θαη δηαρεηξίζηεθε ηνλ ελζνπζηαζκό κνπ κε ζύλεζε θαη νμπδέξθεηα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα