ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σελίδα 1 από 59

2 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1. Διζαγωγή Ο ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ ζεσξεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ ππφβαζξν, δενληνινγία θαη ζπλείδεζε ηνπ θιάδνπ έηζη ψζηε λα είλαη πεξηδήηεηνη ζηελ αγνξά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά θαη κε απηνπεπνίζεζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζηε ρεδίαζε Απηνκαηηζκψλ (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο Βηνκεραληθνχο Απηνκαηηζκνχο θαη ηνλ Έιεγρν κε ηερληθέο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο) ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα εξγαζηνχλ σο ππάιιεινη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ή θαη επηρεηξεκαηίεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Βειηίσζε ηεο απφδνζεο Βηνκεραληθψλ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (αχμεζε ηεο παξαγσγήο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, απαιιαγή ησλ αλζξψπσλ απφ επηθίλδπλεο θαη θνπηαζηηθέο εξγαζίεο) Έιεγρνο νρεκάησλ θαη θπθινθνξίαο (Ναπηηιία, αεξνπιάλα, απηνθίλεηα, ηξέλα, Αζθαιήο θαη άλεηε πνξεία, απνθπγή αηπρεκάησλ, κείσζε ρξφλνπ δηαδξνκήο, νηθνλνκία ελέξγεηαο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα αζηηθά θέληξα) Απηφκαηα πζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ (Έμππλα θηίξηα, Ρχζκηζε ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηηζκνχ θαη θσηεηλφηεηαο, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έιεγρνο ζπζθεπψλ) Ηαηξηθνί Απηνκαηηζκνί Πνηνηηθφο Έιεγρνο, πληήξεζε Δμνπιηζκνχ θαη Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Σερλνινγηθέο Τπεξεζίεο (χκβνχινη Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρεηξηζηέο Έξγσλ) Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ιήςε απνθάζεσλ (Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ γηα Μάξθεηηλγθ θαη Πξνψζεζε Πξντφλησλ (Data Mining Information Systems for Database Marketing Data Segmentation Data Analysis` Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Logistics) πζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Διέγρνπ Πξφζβαζεο Υψξσλ (Security and Access Control Systems) Δθπαίδεπζε, Έξεπλα θαη κεηαθνξά Σερλνγλσζίαο Βηνκεραληθά Γίθηπα θαη Γίθηπα Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ Δπνπηεία θαη έιεγρνο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, απφβιεηα, επηθίλδπλα θνξηία, αέξηνη ξχπνη) Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη νθηψ εμάκελα. Σα πξψηα επηά εμάκελα απνηεινχληαη απφ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο, Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο, Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο θαη Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο, Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ. Σα καζήκαηα απνηεινχληαη απφ Θεσξεηηθέο ψξεο, Αζθήζεηο πξάμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο ψξεο. ην ηειαηπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία Πξαθηηθή Άζθεζε. Ζ Πξαθηηθή άζθεζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ Απηνκαηηζκνχ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο εμάζθεζεο, ηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αζθνπκέλσλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη ηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ην ρψξν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, δεκηνπξγψληαο ακθίδξνκνπο θφκβνπο ελεκέξσζεο. Σν Σκήκα Απηνκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο δπν Σνκείο. Α. Σνκέαο Απηνκάηνπ Διέγρνπ Β. Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ Σελίδα 2 από 59

3 2. Αναλςηικόρ πίνακαρ Μαθημάηων ΓΜ : Γηδαθηηθέο Μνλάδεο ΠΜ=Πηζησηηθέο Μνλάδεο Τ: Τπνρξεσηηθά ΔΤ: Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Θ: Θεσξία ΑΠ: Αζήζεηο Πξάμεο Δ: Δξγαζηήξηα ΜΓΤ: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο ΜΔΤ: Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο ΜΔ: Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο ΓΟΝΑ: Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο, Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 1 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Γηαθνξηθφο θαη Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο Y ΜΓΤ Δπηζηήκε θαη Άλζξσπνο ή ΔΤ ΓΟΝΑ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Φπζηθή Y ΜΓΤ Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ Y ΜΓΤ ρεδίαζε πλδπαζηηθψλ Λνγηθψλ Y ΜΔΤ πζηεκάησλ ΤΝΟΛΟ 5 16/15 2/ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) = 3; Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 1, ΓΟΝΑ = 1 2 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα Τ MEY Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο H/Y Τ ΜΓΤ Γξακκηθή Άιγεβξα Y ΜΓΤ ρεδίαζε Αθνινπζηαθψλ Λνγηθψλ πζηεκάησλ Τ ΜΔΤ ήκαηα θαη πζηήκαηα Τ ΜΔΤ ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) =2; Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 3; 3 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Ζιεθηξηθέο Μεηξήζεηο Τ ΜΔΤ Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν Τ ΜΔΤ Αξρηηεθηνληθή θαη Γίθηπα Ζ-Τ Τ ΜΓY Δηζαγσγή ζηελ Ζιεθηξνληθή Τ ΜΔΤ Πνηνηηθφο Έιεγρνο ή Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο ΔΤ ΜΔΤ 2 (2) 2 (0) 0 (2) 4 (4) 3 (3) 3 (3) ΤΝΟΛΟ /3 7/ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) = 1; Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 4; Σελίδα 3 από 59

4 4 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ ρεδίαζε πζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ Τ ΜΔ Φεθηαθφο Έιεγρνο Τ ΜΔ Απηνκαηηζκνί κε PLC θαη Μηθξνειεγθηέο Τ ΜΔ Αλαινγηθά Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα Τ ΜΔΤ ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Ζιεθηξνληθψλ Κπθισκάησλ κε ρξήζε Τπνινγηζηή ή Μνληεινπνίεζε θαη Έιεγρνο Μεραληθψλ πζηεκάησλ ΔΤ ΜΔΤ 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 2 (2) ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 2; Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 3 5 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Βηνκεραληθφο Έιεγρνο Τ ΜΔ Έιεγρνο Ζιεθηξηθψλ Κηλεηήξσλ Τ ΜΔ Βέιηηζηνο Έιεγρνο Y ΜΔ Γνκέο θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ ή ΔΤ ΜΔΤ πζηήκαηα πιινγήο Γεδνκέλσλ Φπζηθνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ή Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα (2) ΔΤ ΜΔΤ 2 (2) (1) (2) (5) (4) (4) ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 2; Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 3 (1) 1 (2) 2 (5) 5 (3) 4 (4) 4 6 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Δηζαγσγή ζηελ Ρνκπνηηθή Τ ΜΔ Έιεγρνο Παξαγσγηθψλ Τ ΜΔ Γηεξγαζηψλ Αγγιηθή Σερληθή Οξνινγία Y ΜΔ Απηνκαηηζκνχ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ Τ ΓΟΝΑ / απηνκαηηζκφ Δπηηρεηξεκαηηθφηεηα Έιεγρνο Τδξαπιηθψλ θαη Τ ΜΔ Πλεπκαηηθψλ πζηεκάησλ Νεπξσληθά Γίθηπα θαη Αζαθήο Λνγηθή ή Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ ΔΤ ΜΔΤ/ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (2) (1) (2) (4) (4) (5) ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 4; ΓΟΝΑ / Δπηηρεηξεκαηηθφηεηα = 1; ΜΔΤ / Δπηρεηξεκαηηθφηεηα = ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα Eιέγρνπ Τ ΜΔ Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Τ ΓΟΝΑ Σερλννηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ Μεραηξνληθή Τ ΜΔ Σελίδα 4 από 59

5 Έιεγρνο θαη Πξνγξακκαηηζκφο Ρνκπφη ή ρεδίαζε κε ρξήζε ππνινγηζηή (CAD) θαη Γίθηπα Παξαγσγήο (CAM) ΔΤ ΜΔ 2 (2) 1 (1) 2 (2) 5 (5) 5 (5) 5 (5) Δπθπήο Έιεγρνο ή πζηήκαηα Διέγρνπ γηα Καζνδήγεζε θαη ΔΤ ΜΔ 2 (2) 1 (1) 2 (2) 5 (5) 6 (6) 5 (5) Πινήγεζε ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 4; ΓΟΝΑ = 1 8 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Πξαθηηθή Άζθεζε Τ Πηπρηαθή Δξγαζία Τ ΤΝΟΛΟ Απιθμόρ μαθημάηων ανά ηςπικό εξάμηνο : Α: ΠΡ (ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ - ΑΓΓΛΗΚΑ), Β: 5, Γ: 5, Γ: 5, Δ: 5, Σ: 6, Ε: ΠΡ χλνιν: 36 καζήκαηα (8 ΔΤ + 28 Τ) + 3 ΠΡ Ώπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα ανά ηςπικό εξάμηνο : Α: 24, Β: 24, Γ: 24, Γ: 24, Δ: 24, Σ: 24, Ε: 24, Ζ: 4. χλνιν: 170 Χ χλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ: 240 ΓΜ., γηα 8 εμάκελα. χλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ: 240 ΠΜ., γηα 8 εμάκελα. ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ : 40 (Τ+ΔΤ) ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ : 5 (Τ) ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 45 (Τ+ΔΤ) + 1 ΠΡ (ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ - ΑΓΓΛΗΚΑ) ΜΓΤ = 6, ΜΔΤ = 12, ΜΔ = 14, ΓΟΝΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΑ = 4, ΠΡ=3 Σελίδα 5 από 59

6 3. Πεπίγπαμμα Μαθημάηων Ππώηο Εξάμηνο Γιαθοπικόρ και Ολοκληπωηικόρ Λογιζμόρ 1 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 5 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 10 / 10 Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο γλψζεηο δηαθνξηθνχ θαη νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη α) λα θαηαλνεί ηη βαζηθέο ηδηφηεηεο ζπλαξηήζεσλ θαη λα κπνξεί λα κειεηά ηδηφηεηεο θαη λα πξνζδηνξίδεη ραξαθηεξηζηηθά ζπλαξηήζεσλ, φπσο θξάγκαηα, παξαγψγνπο, φξηα, θιπ., β) λα πξνζδηνξίδεη νξηζκέλα θαη αφξηζηα νινθιεξψκαηα ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο, γ) λα γλσξίδεη λα επηιχεη γξακκηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίιπζή ηνπο κε κεηαζρεκαηηζκφ Laplace πλαξηήζεηο κηαο κεηαβιεηήο. ξηα θαη ζπλέρεηα ζπλαξηήζεσλ. Φξάγκαηα ζπλερνχο ζπλάξηεζεο. Παξάγσγνο ζπλάξηεζεο. Παξάγσγνο ζπλζέηνπ ζπλαξηήζεσο θαη αλσηέξαο ηάμεσο, δηαθνξηθά ζπλαξηήζεσλ. Δθαξκνγέο ησλ παξαγψγσλ ζηε κειέηε ζπλαξηήζεσλ (Μνλνηνλία, θπξηφηεηα, αθξφηαηα ζπλαξηήζεσλ). Θεψξεκα κέζεο ηηκήο. Οινθιεξψκαηα ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο. Οξηζκέλν νινθιήξσκα. Οινθιήξσκα Riemann. Αληζφηεηεο κε νινθιεξψκαηα. Πξψην θαη δεχηεξν ζεψξεκα κέζεο ηηκήο. Δκβαδά. Λείεο θακπχιεο. Μήθνο θακπχιεο. Γηαθφξηζε Οινθιεξσκάησλ. Αφξηζην Οινθιήξσκα. Γεληθεπκέλα Οινθιεξψκαηα. Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Οκνγελείο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο. Γξακκηθέο Γ.Δ. αλψηεξεο ηάμεο: Οκνγελείο θαη κε νκνγελείο Γ.Δ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο γεληθήο ιχζεο ηεο γξακκηθήο ΓΔ απφ ηε γεληθή ιχζε ηεο αληίζηνηρεο νκνγελνχο. Τπνβηβαζκφο ηάμεο. Οκνγελείο Γ.Δ. κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. πζηήκαηα Γ.Δ. Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γ.Δ. Γξακκηθά νκνγελή ζπζηήκαηα Γ.Δ. Γξακκηθά νκνγελή Γ.Δ. ζπζηήκαηα κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. Μεηαζρεκαηηζκφο Laplace. Οξηζκνί. Ηδηφηεηεο θαη αληηζηξνθή ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ Laplace. πλέιημε. Δθαξκνγή ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ κε δεδνκέλεο αξρηθέο ηηκέο θαη ζπζηεκάησλ Γ.Δ. Δπζηάζεηα. Οξηζκφο ηεο επζηαζνχο ιχζεο θαηά Lyapunov. Ζ κέζνδνο Lyapunov. Ζ κέζνδνο ηεο γξακκηθνπνίεζεο. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ Γηαθνξηθνχ θαη Οινθιεξσηηθνχ Λνγηζκνχ ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο 1. Tom Apostol (1969), Calculus, John Wiley & Sons Inc. 2. Louis Brand (1984), Advanced Calculus (in Greek), Hellenic Mathematical Association (Brand, Louis. Advanced Calculus: An Introduction to Classical Analysis. New York: Wiley) 3. Lampiris, Kouris, Anastasatos (1999), Mathematics Η (in Greek), Difros (Γίθξνο). 4. Kikilias, Kouris (2002), Differential and Integral Calculus (in Greek), Diros (Γεξφο). Σελίδα 6 από 59

7 Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Δπιζηήμη και Άνθπωπορ 1 ο Καηηγοπία ΓΟΝΑ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 4 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 3 / 5 Ζ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλσλίαο ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζεη βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλσλίαο. Παξαδείγκαηα επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Πεξηνξηζκνί ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Δπηζηεκνληθή κεηαθπζηθή. Δπηζηήκε θαη ζξεζθεία. Απαξρέο ηεο επηζηεκνληθήο ηερληθήο. Ζ ηερληθή ζηελ άςπρε θχζε. Ζ ηερληθή ζηε βηνινγία. Ζ ηερληθή ζηε θπζηνινγία. Ζ ηερληθή ζηε ςπρνινγία. Ζ ηερληθή ζηε θνηλσλία. Σερλεηά δεκηνπξγνχκελεο θνηλσλίεο. Σν άηνκν θαη ην ζχλνιν. Ζ επηζηεκνληθή θπβέξλεζε. Ζ εθπαίδεπζε ζε κηα επηζηεκνληθή θνηλσλία. Δπηζηεκνληθή αλαπαξαγσγή. Δπηζηήκε θαη αμίεο. 1. Mπ. ΡΑΔΛ, (1975), ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ, Μεηάθξαζε ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΜΑΝΧΛΖ, Δθδφζεηο ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Η. 2. Π. Παξαζθεπφπνπινο, Δπηζηήκε θαη Άλζξσπνο, 2005, εκπ 3. Π. Παξαζθεπφπνπινο, Φηινθνζκία: Ο Γξφκνο ηεο Αλζξσπφηεηαο, χληνκε Πεξίιεςε, Γεχηεξε Έθδνζε, 2002 Σελίδα 7 από 59

8 Γιοίκηζη Δπισειπήζεων 1ο Καηηγοπία ΓΟΝΑ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 3 / 5 θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γηαρείξεζε Έξγσλ θαη Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο. πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο. ρεδηαζκφο θαη Πξνγξακκαηηζκφο Τινπνίεζεο Έξγσλ. Σερληθέο θαη Μεζνδνινγία. Οξγάλσζε θαη Βαζηθέο Αξρέο. ηειέρσζε θαη Πνηφηεηα. Ζγεζία Αξρέο θαη Ηδηαηηεξφηεηεο. πληνληζκφο Γξάζεσλ. Αλαθνξέο. Πξνυπνινγηζκφο Έξγσλ. Έιεγρνο - Μεζνδνινγίεο Διέγρνπ θαη Σερληθέο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. Γηαρείξηζε Υξφλνπ. Μεζνδνινγίεο Γηαρείξεζεο Κηλδχλνπ. Πξνγξακκαηηζκφο κε ηε κέζνδν PERT θαη ηε κέζνδν CPM. Οξηζκνί ηεο πνηφηεηαο. Μνληέια πνηφηεηαο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθνχ. Σν κνληέιν FCM. Υξήζηεο ζε έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Quality Plan θαη Quality Manual. Κφζηνο ηεο πνηφηεηαο, Πνηφηεηα θαη εμέιημε ζε κία επηρείξεζε. Ζ έλλνηα ηνπ πξντφληνο ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ. Φάζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνηφηεηαο πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε θάζε. Γηαδηθαζίεο πνηφηεηαο πνπ εληάζζνληαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζηεο πνπ αθνξνχλ. Θέκαηα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Πειάηεο, ζρέζεηο κε απηνχο θαη εζσηεξηθνί πειάηεο. Σν πξφηππν ISO ζεηξάο 9000 θαη νη επεθηάζεηο ηνπο. Μειέηε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (Case studies). 1. E. Βέξδνπ, (2002), Δηζαγσγή ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ - PROJECT MANAGEMENT, ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ. 2. Ζ. Kerzner, (1995), Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling, VanNostrand, Reinhold, Int. Thomson Pub. Co, 5ν Edition. 3. G. Samid, (1990), Computer Organized Cost Engineering, Marcel Decker. 4. Guidelines for Quality Standars (ISO 9000 Series) 5. Λεξφο Απφζηνινο, (2001), Οκαδηθή Δξγαζία Μέζσ Γηαρείξηζεο Υξφλνπ. Σελίδα 8 από 59

9 Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Φςζική 1 ο Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 5 / 5 Ζ θαηαλφεζε θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαη ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηνπο λφκνπο ηεο Μεραληθήο θαη ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ, ζε ζέκαηα φπσο κεηαθνξηθή θαη πεξηζηξνθηθή θίλεζε, λφκνο ηνπ Νεχησλα, ειεθηξνζηαηηθά πεδία, καγλεηηθά πεδία, θιπ. Δπζχγξακκε, γσληαθή θαη γεληθή θακππιφγξακκε θίλεζε: δηάλπζκα ζέζεο, ηαρχηεηαο, επηηάρπλζεο, θαξηεζηαλά, θπιηλδξηθά θαη ηξνρηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο. ρεηηθή κεηαθνξηθή θαη ζρεηηθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε. Γπλακηθή ζψκαηνο : αδξάλεηα, νξκή, ζηξνθνξκή, λφκνη Νεχησλα. Έξγν θαη ελέξγεηα. Σαιαληψζεηο: ειεχζεξε απφθξηζε, εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, ηαιάλησζε κε απφζβεζε, ζπδεπγκέλεο ηαιαληψζεηο. Γπλακηθή ζηεξενχ: κεηαθνξηθή θίλεζε, πεξηζηξνθή γχξσ απφ ζηαζεξφ άμνλα, επίπεδε θίλεζε, πφινο πεξηζηξνθήο, πεξηζηξνθή γχξσ απφ ζηαζεξφ ζεκείν (γσληαθή ηαρχηεηα θαη γσληαθή επηηάρπλζε), γεληθή ρσξηθή θίλεζε. ρεηηθή θίλεζε σκάησλ. Δμηζψζεηο Euler. ηξνθνξκή θαη θηλεηηθή ελέξγεηα, αδξάλεηα, αξρέο ψζεο θαη νξκήο, αξρέο έξγνπ θαη ελέξγεηαο. Μεραληθέο Ηδηφηεηεο ηεξεψλ. Μεραληθή ησλ ξεπζηψλ. Πεδία. Ζιεθηξηθφ Φνξηίν θαη Ζιεθηξηθφ Πεδίν, Νφκνο ηνπ Coulomb, Ζιεθηξηθή Ρνή, Νφκνο ηνπ Gauss θαη Δθαξκνγέο, Ζιεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ, Υσξεηηθφηεηα θαη Γηειεθηξηθά, Ρεχκα, Αληίζηαζε θαη Ζιεθηξεγεξηηθή Γχλακε, Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο, Μαγλεηηθφ πεδίν, Νφκνη Ampere θαη Faraday, Πεγέο Μαγλεηηθνχ πεδίνπ, Ζιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή, Απηεπαγσγή, Ακνηβαία Δπαγσγή, Δλαιιαζζφκελν Ρεχκα, Ζιεθηξνκαγλεηηθά Κχκαηα. 1. D. Halliday R. Resnick, (1976), Physics, volumes 1,2, Wiley (κεηάθξαζε Γ. Πλεπκαηηθφο θαη Γ. Πεπνλίδεο, Δπηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο εθδφζεηο Γ.Α. Πλεπκαηηθνχ) 2. Ζιεθηξηζκφο Μαγλεηηζκφο, (1985), καζήκαηα θπζηθήο Παλεπ. Berkeley, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΔΜΠ, Αζήλα. 3. Young Hugh, (1994), Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, ηφκνο Β, Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο, νπηηθή, χγρξνλε Φπζηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε. 4. H. C., Ohanian, (1985), Physics, Norton. 5. Hudson Alvin- Nelson Rex, (1990), University physics, Philadelphia Saunders College Publishing. 6. Κ. Ford, (1995), Κιαζηθή θαη χγρξνλε Φπζηθή, Δθδφζεηο Γ. Σελίδα 9 από 59

10 Πλεπκαηηθνχ, Αζήλα. 7. Douglas Gasiorek-Swafield, Fluid Mechanics, (1985), Longman Scientific & Technical. 8. J.Francis, P.Minton, Civil Engineering Hydraulics, 1984, Arnold. 9. Π.Κνξσλάθε, Mεραληθή Ρεπζηψλ Απισλίηε θαη Γ. Απισλίηε, Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ, (2001), Δθδφζεηο ΗΧΝ. Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Γομημένορ Ππογπαμμαηιζμόρ H/Y 1 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 5 / 5 Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο έλλνηεο δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη ζχληαμεο πξνγξακκάησλ ζε γιψζζεο δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. Δηζαγσγή ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο. Ηζηνξηθή αλαδξνκή, επηζθφπεζε. Δηζαγσγή ζηελ αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ (θχθινο αλάθιεζεο εθηέιεζεο, Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο, Κχξηα Μλήκε, Αξηζκεηηθή Λνγηθή Μνλάδα, ηχπνη εληνιψλ, κέζνδνη δηεπζπλζηνδφηεζεο, πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο Γεπηεξεχνπζα Μλήκε). Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη επεμεξγαζηέο γιψζζαο: Σαμηλφκεζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, κεηαγισηηηζηέο θαη δηεξκελεπηέο, ζπλδέηεο θαη θνξησηέο, δεκηνπξγία εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο. Γηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή: Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε θπζηθνχ πξνβιήκαηνο, δεκηνπξγία αιγνξίζκνπ, θσδηθνπνίεζε, εχξεζε θαη δηφξζσζε ιαζψλ, έιεγρνο, ηεθκεξίσζε θαη ζπληήξεζε πξνγξάκκαηνο. Γνκεκέλε ζρεδίαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο: Σκεκαηηθή ζρεδίαζε, ζρεδίαζε «απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ», δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο. Βαζηθνί ζρεκαηηζκνί. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. Απινί ηχπνη δεδνκέλσλ, ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο, εθθξάζεηο, απιέο εληνιέο. Γνκέο ειέγρνπ, ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο, πέξαζκα παξακέηξσλ, επαλάιεςε θαη αλαδξνκή. χλζεηεο δνκέο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο: πίλαθεο, δνκέο, ελψζεηο, δείθηεο, δπλακηθή παξαρψξεζε κλήκεο, ζπλαξηήζεηο βηβιηνζήθεο. πγθεθξηκέλνη θαη αθεξεκέλνη ηχπνη δεδνκέλσλ, ζηαηηθφο θαη δπλακηθφο ηξφπνο πινπνίεζεο. Απφδνζε αιγνξίζκσλ θαη δνκψλ Σελίδα 10 από 59

11 δεδνκέλσλ. Πίλαθεο, εηδηθέο κνξθέο πηλάθσλ, αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλφκεζεο. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ C. 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. "Ζ Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C", (1988) Prentice-Hall (Διιεληθή κεηάθξαζε, εθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο). 2. H. Schildt, Δγρεηξίδην Δθκάζεζεο Turbo C, (1999) Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. 3. Κι. Θξακπνπιίδεο, Γηαδηθαζηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Απφ ηε C ζηε Java, (2002), Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 4. Σan-D orazio, C γηα Μεραληθνχο, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - σεδίαζη ςνδςαζηικών Λογικών ςζηημάηων 1 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 7 / 5 Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά εμαξηήκαηα θαη ηηο ηερληθέο ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο απιψλ ζπλδπαζηηθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη βαζηθέο έλλνηεο ζπζηεκάησλ αξίζκεζεο, βαζηθψλ ινγηθψλ πξάμεσλ θαη ζπλδπαζηηθήο ινγηθήο. Δπηπιένλ λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη ζπλδπαζηηθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα. Γπαδηθά πζηήκαηα. Μεηαηξνπή Βάζεο Αξηζκνχ, Οθηαδηθνί θαη Γεθαεμαδηθνί Αξηζκνί, πκπιεξψκαηα, Πξνζεκαζκέλνη Γπαδηθνί αξηζκνί, Γπαδηθνί θψδηθεο. Άιγεβξα Boole. Βαζηθέο ινγηθέο πξάμεηο, ινγηθέο πχιεο (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR). Απινπνίεζε ινγηθψλ ζπλαξηήζεσλ Boole. Γηεπίπεδεο Τινπνηήζεηο. Πίλαθεο Karnaugh. Eιαρηζηνπνίεζε πζηεκάησλ. πλζήθεο Αδηαθνξίαο. πλδπαζηηθή ινγηθή (ρεδηαζκφο, αλάιπζε, αζξνηζηέο, αθαηξέηεο, κεηαηξνπέο θσδίθσλ, ζπγθξηηέο, απνθσδηθνπνηεηέο, πνιππιέθηεο). Κψδηθεο αλαγλψξηζεο θαη δηφξζσζεο ζθαικάησλ. Μλήκε-Μφλν- Αλάγλσζεο ROM, Πξνγξακκαηφκελε Λνγηθή Παξάηαμε PLA. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ζπλδπαζηηθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σελίδα 11 από 59

12 1. M. Morris Mano, (1992), Φεθηαθή ρεδίαζε, Δθδφζεηο Prentice Hall. 2. R.G. Tokheim, Δηζαγσγή ζηα Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά, (2000), Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ, Μεηαθξαζκέλν. 3. W. I. Fletcher, (1980), An engineering approach to Digital Design, Prentice- Hall Inc., New Jersey. 4. Νίθνο Καινθάζεο, (1995), Δθαξκνγέο Φεθηαθήο πλδπαζηηθήο Λνγηθήο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) - Σελίδα 12 από 59

13 Δεύηεπο Εξάμηνο Ηλεκηπικά Κςκλώμαηα 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 7 / 6 Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζηα ειεθηξηθά ζήκαηα θαη θπθιψκαηα θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ηερληθέο επίιπζεο θαη κειέηεο θπθισκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ θαη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηερληθέο επίιπζεο θαη κειέηεο θπθισκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Δηζαγσγή ζηα ειεθηξηθά ζήκαηα. Αλάιπζε ζηνηρείσλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ (σκηθφο αληηζηάηεο, ππθλσηήο, πελίν, αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο πεγέο ξεχκαηνο θαη ηάζεο). Θεκειηψδεηο αξρέο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ (ειεθηξηθφ ξεχκα, ηάζε, λφκνο Ohm, λφκνη Kirchhoff, ζηνηρεία ηνπνινγίαο θιπ). Αξρέο αλάιπζεο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ. Απιά ζεσξήκαηα ειεθηξηθψλ δηθηχσλ. πλδεζκνινγίεο: παξάιιειεο, ζε ζεηξά θαη κηθηέο. Θεσξήκαηα Thevenin θαη Norton. Μεηαζρεκαηηζκφο πεγψλ. πκκεηξηθά δίθηπα. Γίθηπα ζηελ εκηηνλνεηδή κφληκε θαηάζηαζε (ΖΜΚ), παξαζηαηηθνί κηγάδεο (phasors). χλζεηε αληίζηαζε. Ηζρχο. Μεηαβαηηθά θαηλφκελα. Αλάιπζε θπθισκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Απφθξηζε απιψλ θπθισκάησλ RC, RL, RLC. πληνληζκφο. Γίζπξα θπθιψκαηα. πλάξηεζε κεηαθνξάο. Μεηαζρεκαηηζκνί Laplace. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ζηνηρείσλ θαη ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ 1. Η. Γ. Καλειιφπνπινο, Υ. Ν. Βαδνχξαο,.Ν. Ληβηεξάηνο, (1991), Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα, Δθδ. Παπαζσηεξίνπ. 2. W. Hayt, J. Kemmerly, Αλάιπζε Ζιεθηξηθψλ Κπθισκάησλ, (2002), Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 3. Ν. Κνιιηφπνπινο, (2001), Βαζηθή Ζιεθηξνινγία, Δθδφζεηο Ίσλ, Αζήλα. 4. Ν. Κνιιηφπνπινο, Ζ. Λφεο, (2000), Ζιεθηξνηερλία 1 θαη 2, Δθδφζεηο Ίσλ, Αζήλα. 5. Fowler, (1999), Ζιεθηξνηερλία AC DC, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 6. Γεψξγηνο Δ. Υαηδαξάθεο, (2000), Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα, ηφκνο Α θαη Β, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 7. Allan H. Robbins, Wilhelm Miller, Judd Robbins, Alan R. Miller, (1999), Circuit Analysis: Θεσξία & Practice, Δθδφζεηο Delmar Learning. 8. Ν. Κνιιηφπνπινο, (2003), Αλάιπζε Κπθισκάησλ, Δθδφζεηο Ίσλ, Αζήλα. Σελίδα 13 από 59

14 9. Ν. Μάξγαξεο (2003), Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα, Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο, ΣΟΜΟ Α-Β, Σδηφια ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Ανηικειμενοζηπαθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ H/Y 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 6 / 5 Παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ κεηαθνξάο ηεο αιγνξηζκηθήο δηαηχπσζεο ελφο πξνβιήκαηνο ζε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Να θαιχςεη ν ζπνπδαζηήο φιν ην θάζκα ηεο κεηεμέιημεο ελφο πξνβιήκαηνο απφ ηελ αξρηθή ηνπ δηαηχπσζε κέρξη ηελ παξνρή απνηειεζκάησλ. Να κπνξεί λα ζπληάμεη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αιγνξηζκηθή δηαηχπσζε ελφο πξνβιήκαηνο ζε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, θαη λα ζπληάμεη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζε πεξηβάιινλ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο, αξρέο ζχληαμεο θαη κεηάθξαζεο, δεδνκέλα θαη πξάμεηο, δνκέο ειέγρνπ, δνκή πξνγξάκκαηνο θαη πεξηβάιινλ, δηαρείξηζε κλήκεο, αθαηξεηηθά δεδνκέλα, αληηθεηκελνζηξαθή ραξαθηεξηζηηθά, κεραληζκνί εμαηξέζεσλ θαη αξρέο ηαπηνρξνληζκνχ. Χο βάζε γηα ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνλ επηηαθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη γιψζζεο, C++, Visual Basic θαη Java. Δπίζεο, γίλεηαη εηζαγσγή ζηνλ ζπλαξηεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, κε παξάδεηγκα ηε γιψζζα Lisp. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζε πεξηβάιινλ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. C++, Visual Basic, θιπ.) 1. Β. Stroustrup, Ζ γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C Κι. Θξακπνπιίδεο, Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο, Απφ ηε C ζηε Java, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 3. H. Schild: Οδηγόρ ηηρ Java 2 (μεηάθπαζη) 4. B., Stroustrup: Η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού C++ (μεηάθπαζη) 5. M. Halvorson, Βήκα Βήκα, Microsoft Visual Basic 6, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. Σελίδα 14 από 59

15 Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο H/Y Γπαμμική Άλγεβπα 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 2 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 5 / 5 Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο γλψζεηο εθαξκνζκέλεο γξακκηθήο άιγεβξαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο έλλνηεο θαη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα ζεσξήκαηα ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο, ζε ζέκαηα φπσο πξάμεηο θαη ηδηφηεηεο πηλάθσλ, γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, γξακκηθά ζπζηήκαηα, θιπ. Πξαγκαηηθνί θαη Μηγαδηθνί Γηαλπζκαηηθνί ρψξνη, ππφρσξνη, βάζε θαη δηάζηαζε δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ. Πίλαθεο θαη γξακκηθέο απεηθνλίζεηο. Οξίδνπζεο πηλάθσλ. Βαζκφο πίλαθα. Αιιαγή βάζεο. κνηνη πίλαθεο. Καλνληθή κνξθή πίλαθα. Γηαλπζκαηηθνί ρψξνη κε εζσηεξηθφ γηλφκελν. Οξζνθαλνληθέο βάζεηο. Οξζνγψλην ζπκπιήξσκα. Απηνζπδπγείο, ηζνκεηξηθνί, νξζνγψληνη θαη νξζνκνλαδηαίνη κεηαζρεκαηηζκνί. Γξακκηθά ζπζηήκαηα. ηνηρεηψδεηο κεηαζρεκαηηζκνί. Δπίιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. Ηδηνηηκέο. Ηδηνδηαλχζκαηα. Γηαγσλνπνίεζε πηλάθσλ. Θεψξεκα Cayley- Hamilton. Διάρηζην πνιπψλπκν. Σεηξαγσληθέο κνξθέο. εηξέο Taylor. Οκνηφκνξθε ζχγθιηζε αθνινπζίεο ζπλαξηήζεσλ θαη ζεηξψλ ζπλαξηήζεσλ. Γηάζηεκα ζπγθιίζεσο. Ηδηφηεηεο δπλακνζεηξψλ. Θεψξεκα ηνπ Taylor θαη MacLaurin. εηξέο Taylor θαη MacLaurin. Αλαινγία κε ζεηξέο. Βαζηθέο πξνηάζεηο ζπγθιίζεσο. Απφιπηε ζχγθιηζε. χγθιηζε ππφ ζπλζήθε. Κξηηήξην Cauchy. Μνλφηνλεο αθνινπζίεο. Αξηζκεηηθέο ζεηξέο. 1. Lipschutz S., Lipson, M., (2003), Γξακκηθή Άιγεβξα, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 2. Ben Nobles, (1969), Applied Linear Algebra, Prentice Hall. 3. Γεκεηξνθνχδε, (2002), Γξακκηθή Άιγεβξα, Δθδφζεηο Γεξφο. 4. Agnew, Palmer Ralph, (1962), Analytical Geometry and Calculus with vectors (Calculus), McGraw-Hill. 5. Gantmacher, F. R., (1998), Theory of matrices. American Mathematical Society. Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Σελίδα 15 από 59

16 σεδίαζη Ακολοςθιακών Λογικών ςζηημάηων 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 5 / 6 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο ηερληθέο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο αθνινπζηαθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα αλαιχζεη αθνινπζηαθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα. χγρξνλα αθνινπζηαθά ζπζηήκαηα, αλάιπζε αθνινπζηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζρεδηαζκφο αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ κε ξνιφη.. Flip flops: D, T, SR, JK. Καηαρσξεηέο, κεηξεηέο θαη κνλάδεο κλήκεο. Απαξηζκεηέο (Μεηξεηέο): Μεηξεηήο 2Νθαηαζηάζεσλ, χλδεζε Απαξηζκεηψλ ζε εηξά θαη Παξάιιεια, χγρξνλνη Απαξηζκεηέο, Αιγεβξηθή ρεδίαζε Απαξηζκεηνχ, Γεθαδηθφο Γπαδηθφο Απαξηζκεηήο, Γεθαδηθφο Απαξηζκεηήο Κψδηθα Gray, Αζχγρξνλνη Aπαξηζκεηέο, Αζχγρξνλνη Απαξηζκεηέο κε Γπλαηφηεηα Δπαλαηνπνζέηεζεο. Καηαρσξεηέο Οιηζζήζεσο σο Απαξηζκεηέο θαη Γελλήηξηεο Αθνινπζηψλ: εηξηαθφο Καηαρσξεηήο κε Παξάιιειε Δίζνδν, Καηαρσξεηήο Γεμηάο θαη Αξηζηεξήο Οιίζζεζεο, Καηαρσξεηήο Οιίζζεζεο σο Απαξηζκεηήο, ρεδηαζκφο Γεθαδηθνχ Απαξηζκεηή, Γελλήηξηα Αθνινπζηψλ κε Υξήζε Καηαρσξεηή Οιίζζεζεο. χγρξνλα Αθνινπζηαθά πζηήκαηα (ζπζηήκαηα νδεγνχκελα απφ ξνιφη): Αλάιπζε ελφο χγρξνλνπ Αθνινπζηαθνχ Κπθιψκαηνο, ρεδηαζκφο γελλήηξηαο αθνινπζίαο παικψλ, Μεραλέο Καηαζηάζεσλ ησλ Moore θαη Mealy, θπθιψκαηα ζπγρξνληζκέλα κε παικνχο, Μείσζε Καηαζηάζεσλ. Μεραλέο αιγνξηζκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αζχγρξνλα Αθνινπζηαθά πζηήκαηα (νδεγνχκελα απφ γεγνλφηα) Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κειέηε ηεο απφθξηζεο αθνινπζηαθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. 1. M. Morris Mano, (1992), Φεθηαθή ρεδίαζε, Δθδφζεηο Prentice Hall. 2. Z. Kohavi, (1978), Switching and Automata Θεσξία, Δθδφζεηο McGraw-Hill. 3. F.J. Hill θαη G.R. Peterson, (1981), Introduction to Switching Θεσξία and Logical Design, Δθδφζεηο John Wiley. 4. Νίθνο Καινθάζεο, (1999),Δθαξκνγέο Φεθηαθήο Αθνινπζηαθήο Λνγηθήο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 5. W. I. Fletcher, (1980), An engineering approach to Digital Design, Prentice- Hall Inc., New Jersey. Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) Σελίδα 16 από 59

17 ρεδίαζε πλδπαζηηθψλ Λνγηθψλ πζηεκάησλ ήμαηα και ςζηήμαηα 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 7 / 8 Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ ζπνπδαζηή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο αλάιπζεο θαη κειέηεο ζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ηφζν ζπλερνχο φζν θαη δηαθξηηνχ ρξφλνπ θαη παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθέο έλλνηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνχ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο ηδηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκψλ, φπσο ν κεηαζρεκαηηζκφο Laplace θαη Fourier, λα θαηαλνεί θαη λα αλαιχεη ηηο πεξηγξαθέο ζπζηεκάησλ θαη λα πξνζδηνξίδεη ηελ απφθξηζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. Βαζηθέο έλλνηεο ζηα ζήκαηα θαη ζπζηήκαηα ζπλερνχο ρξφλνπ. Μεηαζρεκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο γεληθεπκέλεο ζπρλφηεηαο. Οη έλλνηεο ηεο ζπλέιημεο, ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πεξίπησζε εκηηνλνεηδψλ ζεκάησλ. Οη έλλνηεο ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ηεο εξγνδηθφηεηαο. Βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ Laplace θαη Fourier θαη νξζνγψληνη κεηαζρεκαηηζκνί. Βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ. Πεξηγξαθέο ζπζηεκάησλ: δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο, θξνπζηηθή απφθξηζε θαη εμηζψζεηο ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Ηζνδπλακία πεξηγξαθψλ. Γηαγξάκκαηα βαζκίδσλ, δηαγξάκκαηα ξνήο ζεκάησλ. Απφθξηζε ζπζηεκάησλ. Δπζηάζεηα. 1. Γηψξγνο Καξαγηάλλεο, Σδηηδηξάρνπ Καιιηφπε,, Δηζαγσγή ζηα ήκαηα θαη πζηήκαηα, Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, Θενδσξίδεο, Κ. Μπεξκπεξίδεο, Λ. Κνθίδεο: Δηζαγσγή ζηε Θεσξία εκάησλ θαη πζηεκάησλ, Γ. Κ. Γαξδάλνο Ο.Δ., 2003, ΑΘΖΝΑ 3. S. Haykin, B. van Veen: Signals and Systems 4. Γ. Μπηηζψξεο, ήκαηα θαη πζηήκαηα, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. - Σελίδα 17 από 59

18 Σελίδα 18 από 59

19 Τπίηο Εξάμηνο Ηλεκηπικέρ Μεηπήζειρ 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 6 / 7 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ γχξσ απφ ηηο κεηξήζεηο γεληθφηεξα αιιά θαη ηηο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο εηδηθφηεξα. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα κπνξνχλ: λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ζπζηεκαηηθά θαη ηπραία ζθάικαηα λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια φξγαλα γηα ηελ κέηξεζε πνπ επηδεηνχλ, αλαγλσξίδνληαο βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα επηηπγράλνπλ ηελ νξζή ζχλδεζε ησλ νξγάλσλ ζε επηκέξνπο ζπλδεζκνινγίεο θαη δηαηάμεηο λα επηιέγνπλ ηε θαηαιιειφηεξε κέζνδν θαη δηάηαμε κέηξεζεο γηα θάζε ειεθηξηθφ κέγεζνο, λα ηελ ρεηξίδνληαη ηθαλά θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ην ζθάικα. Αξρέο ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ. Θεσξία ζθαικάησλ κεηξήζεσλ (ζπζηεκαηηθά θαη ηπραία ζθάικαηα, βάξνο θαη ζπλζήθεο ησλ κεηξήζεσλ). Αλαινγηθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (ελίζρπζε, πεξηνξηζκφο, θηιηξάξηζκα, γξακκηθνπνίεζε, κεηαηφπηζε ζηάζκεο, ζπζρεηηζκφο, common mode rejection, απνκφλσζε, δεηγκαηνιεςία, ζπγθξάηεζε, ζπκπίεζε, θιπ.), εμνπδεηέξσζε επηδξάζεσλ (ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ζνξχβνπ, ζεξκνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, ειεθηξνκαγλεηηθή, επαγσγηθή, ρσξεηηθή, γείσζεο, θιπ.). Μεζνδνινγία θιαζζηθψλ ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ, παικνγξάθνη, φξγαλα κεδεληζκνχ (γέθπξεο) θαη ζπζθεπέο αληηζηάζκηζεο. Μεηξήζεηο ελέξγεηαο θαη ηζρχνο κνλνθαζηθψλ θαη πνιπθαζηθψλ ζπζηεκάησλ. Μεηαηξνπή ςεθηαθνχ ζήκαηνο ζε αλαινγηθφ (D/A), κεηαηξνπή αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (A/D), ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (κp, PC, DSP), θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (data acquisition). Μεηαηξνπείο (transducers), Γηαηάμεηο Φεθηαθψλ Μεηξήζεσλ, Αμηνπηζηία, Δθαξκνγέο. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. 1. Ρ. Κηλγθ πζηήκαηα Μεηξήζεσλ, ΣΕΗΟΛΑ, 2003, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2. Κ. Καινβξέθηεο, LabVIEW γηα κεραληθνχ,, ΣΕΗΟΛΑ, 2003, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3. Γ. Νίλνπ,. Παθηίηε, Ζιεθηξηθέο Μεηξήζεηο, Δθδφζεηο ΗΧΝ. 4.. Αλησλφπνπινπ, Ζιεθηξηθέο Μεηξήζεηο, Δθδφζεηο ΗΧΝ. Σελίδα 19 από 59

20 Διζαγωγή ζηον Αςηόμαηο Έλεγσο 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 11 / 12 Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ππνβάζξνπ ζηα πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ (ΑΔ) θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Με ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ νη ζπνπδαζηέο ζα έρνπλ γλψζε ηεο βαζηθήο δνκήο θαη ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ΑΔ θαζψο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο ζηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ. Θα κπνξνχλ λα θάλνπλ απινχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο θαη λα ππνινγίδνπλ ηελ απφθξηζε ελφο ζπζηήκαηνο θαη λα ειέγρνπλ ηελ επζηάζεηα θαη ηελ αθξίβεηα απιψλ ΑΔ. Δπίζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα κειεηνχλ θάπνην θπζηθφ ή ηερληθφ ζχζηεκα, κέζσ ηνπ κνληέινπ ηεο πλάξηεζεο Μεηαθνξάο θαη λα επηιχνπλ ειεθηξηθά θπθιψκαηα ζε δπλακηθέο θαηαζηάζεηο. Δηζαγσγή θαη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ πζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ (ΑΔ). Πεξηγξαθή ΑΔ κε νινθιεξνδηαθνξηθέο εμηζψζεηο, ζπλάξηεζε κεηαθνξάο, θξνπζηηθή απφθξηζε θαη εμηζψζεηο θαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θιεηζηνχ βξφρνπ. Ηζνδπλακία πεξηγξαθψλ. Μεηαβαηηθφο Πίλαθαο. θάικαηα ζηε κφληκε θαηάζηαζε. Αξκνληθή απφθξηζε ζπζηεκάησλ. Γηαγξάκκαηα Bode θαη Nichols. Γεσκεηξηθφο Σφπνο ησλ Ρηδψλ. Μειέηε ζπζηεκάησλ ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Δπζηάζεηα ζπζηεκάησλ. Αιγεβξηθά θξηηήξηα επζηάζεηαο Routh, Hurwitz θαη ζπλερψο θιαζκάησλ. Κξηηήξηα επζηάζεηαο Nyquist θαη Lyapunov. Διεγμηκφηεηα θαη παξαηεξεζηκφηεηα. Καλνληθέο κνξθέο. πζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ. Δπζηαζεηνπνίεζε. Σνπνζέηεζε πφισλ. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ, αιιά θπξίσο θιεηζηνχ βξφρνπ. 1. Π. Παξαζθεπφπνπινο, (2001), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Σφκνο Α, θαη Β, Αζήλα. 2. Kuo Benjamin, (1987), Automatic Control Systems Prentice Hall. 3.. Παθηίηε, (1999), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Δθδ. Ίσλ. 4. Πεηξίδεο, (2001), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, ηφκνο Α, Θεζζαινλίθε. 5. Κ. Καξχκπαθα θαη Δ. εξβεηά, (1978), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Tφκνη Α, Β θαη Γ, Αζήλα. 6. Α. Βειψλε, (1997), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ-Λπκέλεο Αζθήζεηο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. Σελίδα 20 από 59

21 7. Ν. Κξηθέιεο, (1985), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Αζήλα. 8. C. Rohrs, J. Melsa, D, Schultz, (1996), Γξακκηθά πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Eθδφζεηο Σδηφια. 9. J. D Azzo, C. Houpis, (1988), Linear Control System, Analysis & Design. Conventional and Modern. McGraw-Hill. 10. J. Distefano, A. Stubberud, I. Williams, (2000), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, εηξά Schaum, Δθδφζεηο Σδηφια. 11. Dorf-Bishop, χγρξνλα πζηήκαηα Απηνκάηνπ Έιεγρνπ, 9 ε Έθδνζεηο, Δθδ. ΣΕΗΟΛΑ. Απσιηεκηονική και Γίκηςα Η-Τ 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 2 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 5 / 4 Σν κάζεκα απηφ πξαγκαηεχεηαη ηελ αξρηηεθηνληθή κνληέξλσλ ππνινγηζηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε κηθξνεπεμεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο, αιιά θαη ηελ επίιπζε ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ, ελφο ηππηθνχ κνληέξλνπ ππνινγηζηή απιήο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο παξέρεη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηθηχσλ Ζ-Τ θαη ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπο. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ ην κηθξνυπνινγηζηή θαη λα ηνλ δηαζπλδένπλ κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θάλνληαο ηνλ έηζη ρξήζηκν γηα πιήζνο εθαξκνγψλ ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγέικαηνο ησλ. Δπίζεο ν ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηθηχσλ Ζ-Τ θαη επηπιένλ λα κπνξεί λα αλαιχεη ηηο ηδηφηεηεο θαη λα ζρεδηάδεη δίθηπα Ζ-Τ. πζηήκαηα αξίζκεζεο. Αιγφξηζκνη αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Οξγάλσζε θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, νξγάλσζε πνιιψλ θαηαρσξεηψλ, νξγάλσζε ζηνίβαο, ηξφπνη αλαθνξάο ζηε κλήκε, κνξθή εληνιψλ, κηθξνπξνγξακκαηηζκφο. Οξγάλσζε κλήκεο, θαηεγνξίεο κλήκεο, ηεξαξρία κλήκεο, κλήκεο ηπραίαο πξνζπέιαζεο, ζπζρεηηθή κλήκε, γξήγνξε κλήκε, εηθνληθή κλήκε. Οξγάλσζε εηζφδνπ-εμφδνπ, ζχγρξνλε-αζχγρξνλε επηθνηλσλία, δηαθνπέο, πξνζαξκνζηηθέο κνλάδεο, θαλάιηα, επεμεξγαζηέο Δ/Δ, επεμεξγαζηέο επηθνηλσλίαο, δηάδξνκνη. Κψδηθεο. Φεθηαθά θπθιψκαηα ρξήζηκα ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο. Δζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή κηθξνεπεμεξγαζηψλ. Δληνιέο. πζηήκαηα κλήκεο. Σξφπνη αλαθνξάο ζηε κλήκε. Πξνγξακκαηηζκφο κηθξνυπνινγηζηψλ. Assembly. Assembler - Macros - Ρνπηίλεο. Σερληθέο γηα είζνδν/έμνδν Σελίδα 21 από 59

22 δεδνκέλσλ. Γηαθνπέο. Απεπζείαο πξνζπέιαζε κλήκεο. Θέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα κνληέξλνπο επεμεξγαζηέο (trace scheduling & software pipelining). Δηζαγσγή ζε παξάιιειεο αξρηηεθηνληθέο πνιιψλ επεμεξγαζηψλ. Δηζαγσγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο Γηθηχσλ Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηψλ Αξρέο ρεδίαζεο Γηθηχσλ Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηψλ, Μεηαγσγή θαη Πνιππιεμία, Αλαζθφπεζε ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο OSI, Φπζηθφ Δπίπεδν (έιεγρνο ιαζψλ θαη ςεθηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο), Δπίπεδν Γηαχινπ (πξσηφθνιια alternating bit, go back N, selective repeat, θαη κειέηε απφδνζεο απηψλ), Δπίπεδν Πξνζπέιαζεο Μέζνπ (πξσηφθνιια ALOHA θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ παθέησλ κε βάζε ην δπαδηθφ δέλδξν θαη ηελ ζηνίβα), Σνπηθά Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Ethernet, Token ring, FDDI, θαη Wireless LANs), Αζχξκαηα Φεθηαθά Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ Σξίηεο Γεληάο, Δπίπεδν Γηθηχνπ (Γξνκνιφγεζε, Έιεγρνο πκθφξεζεο), Γηαδίθηπν (Αξρηηεθηνληθή, Ολφκαηα θαη Γηεπζχλζεηο, ην πξσηφθνιιν IP, ηα πξσηφθνιια TCP θαη UDP). Δηζαγσγή ζηελ Μνληεινπνίεζε θαη Πξνζνκνίσζε Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ. 1. Α.S. Tanenbaum, Γίθηπα Τπνινγηζηψλ, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ 2. James F. Kurose, Keith W. Ross, James Kurose, Keith Ross, (2002), Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley Publishing; 2nd edition. 3. Γ.Γ. Παπαδφπνπινο, (1985), ρεδίαζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ κε Μηθξνπξφζεζνξο, Πάηξα. 4. Κ.Ε. Πεθκεηδή, (1995), πζηήκαηα Μηθξνυπνινγηζηψλ, Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα. 5. Γ.Γ. Κφγηαο, (1991), Δηζαγσγή ζηνπο Μηθξνεπεμεξγαζηέο, Αζήλα. 6. Thom Luce, Ohio University, (1991), Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Software-Hardware, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 7. G.M. Gilmore, (1999), Μηθξνεπεμεξγαζηέο Θεσξία & Δθαξκνγέο, Δθδφζεηο McGraw-Hill. 8. Γ. Πνγαξίδεο, (1999), Μηθξνυπνινγηζηέο-Μηθξνειεγθηέο, Δθδφζεηο Ίσλ. 9. Η. Αγγειφπνπινο, Γ. χξθνο, (1992), Γλσξίζηε ηνπο ΜΔ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Z80, Αζήλα. 10. W. Stallings, Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ 11. Tanenbaum, Ζ Αξρηηεθηνληθή ησλ Τπνινγηζηψλ- Μία δνκεκέλε Πξνζέγγηζε Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) - Διζαγωγή ζηην Ηλεκηπονική 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 5 / 4 Σελίδα 22 από 59

23 Ζ απφθηεζε γλψζεσλ γχξσ απφ ηα βαζηθά ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη δηαηάμεηο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε απιψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θαζψο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο απιψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. Μνληέια θαη ραξαθηεξηζηηθέο δηφδσλ, κνληέια καλδάισζεο γξακκηθά θαη εθζεηηθά, Δθαξκνγέο δηφδσλ Zener, ζηαζεξνπνηεηέο, πεξηνξηζηέο. Βαζηθά θπθιψκαηα κε δηφδνπο - εθαξκνγέο ησλ δηφδσλ (εκηαλφξζσζε, πιήξεο αλφξζσζε, ςαιηδηζηέο, πνιιαπιαζηαζηέο). Μνληέια, ηχπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηξαλδίζηνξ. Θεξκηθή ζηαζεξνπνίεζε. Βαζηθέο ζπλδεζκνινγίεο. Πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγέο (δηαθφπηεο, εληζρπηήο, αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θπθιψκαηα). Ηζνδχλακα θπθισκαηηθά κνληέια. Αλάιπζε αζζελνχο ζήκαηνο. Θπξίζηνξο (SCR, DIAC, TRIAC). Σν ηξαλδίζηνξ σο εληζρπηήο. Βαζηθνί ηχπνη εληζρπηψλ. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κειέηε ηεο απφθξηζεο ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ 1. MALVINO, (2000), Βαζηθή Ζιεθηξνληθή, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 2. Paul Horowitz, Winfield Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press. 3. Floyd, (1999), Electronic Devices, Prentice Hall. 4. Paul Scherz, (2000), Practical Electronics for Inventors, McGraw-Hill. 5. Hatch, John J., (1999), Electronics for Technicians. 6. Shuyler, (2000), Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά, Δθδφζεηο Σδηφια. 7. Sedra/Smith, (1994), Μηθξνειεθηξνληθή, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 8. J. Millman θαη A. Grabel, (1987), Microelectronics, McGraw Hill. 9. Η. Υαξηηάληεο, Ζιεθηξνληθά Η- Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Αξάθπλζνο, 2006, Αζήλα Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) - Ποιοηικόρ Έλεγσορ 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 2 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 3 / 3 Σελίδα 23 από 59

24 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κεζφδνπο ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. χγρξνλεο κέζνδνη ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Έκθαζε ζηηο ηερληθέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. Έιεγρνο πνηφηεηαο απνδνρήο. Έιεγρνο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο ζηε θάζε ζρεδίαζεο κε ηε ρξήζε πεηξακάησλ. Αζθήζεηο θαη εθαξκνγέο ηεο βηνκεραληθήο πξάμεο. Γηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο. Μεηξήζεηο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, ξχπαλζεο, θαχζεο, θιπ.). Μεηξήζεηο θαη ζπληήξεζε ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (αληίζηαζεο, κφλσζεο, ρσξεηηθφηεηαο, ζπληειεζηή απσιεηψλ). 1. Γ.Ν. Σαγαξάο, (2001), ηαηηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο ΕΖΣΖ, Θεζζαινλίθε. 2. Κ. Γεξβηηζηψηεο, Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη Παξαγσγηθφηεηα, Δθδφζεηο Παξαηεξεηήο. 3. Douglas C. Montgomery, (2000), Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons; 4th edition. Ψηθιακή Δπεξεπγαζία ήμαηορ 4 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 3 / 3 Ζ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη βαζηθνχο αιγνξίζκνπο ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ. Θεσξία γξακκηθήο πξφβιεςεο θαη άξηζησλ θίιηξσλ κε πνηθηιία αιγνξίζκσλ πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο. Δπίζεο εμεηάδνληαη νη δηάθνξεο δνκέο θίιηξσλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο. Μεηαμχ ησλ αιγνξίζκσλ κειεηψληαη δηεμνδηθά παξάιιειεο θαη αλαδξνκηθέο σο πξνο ηνλ ρξφλν νξγαλψζεηο. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ κε παξακεηξηθή επεμεξγαζία θαη δίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο γχξσ απφ ηνλ ηαρχ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο, ζπλέιημεο θιπ. Σν ηξίην κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο γηα ςεθηαθή επεμεξγαζία Σελίδα 24 από 59

25 ζήκαηνο δίδνληαο κεξηθέο βαζηθέο αξρέο ηαρείαο επεμεξγαζίαο θαη παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ επεμεξγαζηψλ ζεκάησλ. Σν ηέηαξην κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ζχγρξνλε θαζκαηηθή αλάιπζε. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή θαη ηε κειέηε ηεο απφδνζεο βαζηθψλ αιγνξίζκσλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο. 1. Μ. Hayes, (2000), Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ, θιεξφ εμψθπιιν, ΔΗΡΑ SCHAUM 2. Discrete-Time Signal Processing by A. V. Oppenheim and R. W. Schafer. 3. J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications. 4. Marvin E. Frerking, Digital Signal Processing in Communication Systems. 5. Γ. Καξαγηάλλεο, Κ. Σδηηδίξαρνπ, Δηζαγσγή ζηα ήκαηα θαη πζηήκαηα (Γ. Καξαγηάλλεο, Κ. Σδηηδίξαρνπ, 2003)/ / ISBN: , Παπαζσηεξίνπ, 2003,Αζήλα 6. Νίθνο ΚΑΛΟΤΠΣΗΓΖ, ήκαηα πζηήκαηα θαη Αιγφξηζκνη, Γίαπινο, 1994, Αζήλα Σελίδα 25 από 59

26 Τέηαπηο Εξάμηνο σεδίαζη ςζηημάηων Αςηομάηος Δλέγσος 4 ο Καηηγοπία Μαζήκα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 8 / 9 Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο βαζηθφηεξεο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ ζηαηηθψλ ειεγθηψλ γηα γξακκηθά ρξνληθά ακεηάβιεηα ζπζηήκαηα. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ειεγθηέο γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εηζφδσλ πνιιψλ εμφδσλ ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Αλαζθφπεζε ηνπ κνληέινπ πεξηγξαθήο ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Πνιπκεηαβιεηά γξακκηθά ζπζηήκαηα. ρεδίαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ζπζηήκαηα κηαο εηζφδνπ κηαο εμφδνπ : έιεγρνο ηδηνηηκψλ, αθνινχζεζε εληνιήο, ηέιεην ηαίξηαζκα ζε κνληέιν, παξαηεξεηέο θαηάζηαζεο, γξακκηθφο ξπζκηζηήο, γξακκηθφο ζεξβνκεραληζκφο. ρεδίαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εηζφδσλ πνιιψλ εμφδσλ : απνζχδεπμε εηζφδσλ - εμφδσλ, απνθνπή δηαηαξαρψλ, ηέιεην ηαίξηαζκα ζε κνληέιν, παξαηεξεηέο θαηάζηαζεο Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ειεγθηψλ γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εηζφδσλ πνιιψλ εμφδσλ ζην ρψξν θαηάζηαζεο. 1. Π. Παξαζθεπφπνπινο, (2001), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Σφκνο Α, θαη Β, Αζήλα. 2. Β. Μέξηδηνο, (1984), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Δθδφζεηο ΓΠΘ. 3. Kuo Benjamin, (1987), Automatic Control Systems Prentice Hall. 4.. Παθηίηε, (1999), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Δθδφζεηο Ίσλ. 5. Β. Πεηξίδεο, (2001), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, ηφκνο Α, Θεζζαινλίθε. 6. Κ. Καξχκπαθα θαη Δ. εξβεηά, (1978), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Tφκνη Α, Β θαη Γ, Αζήλα. 7. Α. Βειψλε, (1997), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ-Λπκέλεο Αζθήζεηο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 8. Ν. Κξηθέιεο, (1985), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Αζήλα. 9. C. Rohrs, J. Melsa, D, Schultz, (1996), Γξακκηθά πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Eθδφζεηο Σδηφια. 11. J. D Azzo, C. Houpis, (1988), Linear Control System, Analysis & Design. Conventional and Modern. McGraw-Hill. 12. J. Distefano, A. Stubberud, I. Williams, (2000), πζηήκαηα Σελίδα 26 από 59

27 Απηνκάηνπ Διέγρνπ, εηξά Schaum, Δθδφζεηο Σδηφια. Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην έιεγρν Ψηθιακόρ Έλεγσορ 4 ο Καηηγοπία Μαζήκα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 7 / 6 Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο βαζηθφηεξεο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ ειεγθηψλ γηα ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη λα αλαιχνπλ ζπζηήκαηα δηαθξηθνχ ρξφλνπ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφθξηζή ηνπο κε ρξήζε θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Ε. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ειεγθηέο γηα ζπζηήκαηα γηα ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο Γηαθξηηψλ πζηεκάησλ. Μεηαζρεκαηηζκφο Ε, αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο Ε. Γεηγκαηνιεςία θαη αθξηβήο δηαθξηηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ζπλερνχο ρξφλνπ, Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ ζην ρψξν θαηάζηαζεο (ρ.θ.) ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Δπζηάζεηα ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ ζην ρ.θ., θξηηήξηα επζηάζεηαο. Διεγμηκφηεηα θαη παξαηεξεζηκφηεηα. πζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ. ρεδίαζε ειεγθηψλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ ζην ρψξν θαηάζηαζεο (ειεγθηέο επζηαζεηνπνίεζεο, ηνπνζέηεζεο πφισλ, έιεγρνο κεδεληθνχ ζεκείνπ, παξαηεξεηέο ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο. Βέιηηζηνο γξακκηθφο ξπζκηζηήο ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ. Κπθισκαηηθή Τινπνίεζεο Φεθηαθψλ Διεγθηψλ. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ειεγθηψλ γηα ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ. 1. Π. Παξαζθεπφπνπινο, (2001), Έιεγρνο πζηεκάησλ κε Τπνινγηζηέο, Αζήλα. 2. Απηνκαηηζκνί θαη Φεθηαθφο Έιεγρνο ζηηο Βηνκεραληθέο Καηαζθεπέο, ΤΛΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΟ, ΔΤΡΧΠΑΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ. 3. Γ. χξθνο Φεθηαθφο Έιεγρνο πζηεκάησλ, ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ, 2001, ΑΘΖΝΑ Σελίδα 27 από 59

28 Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην έιεγρν Αςηομαηιζμοί με PLC και Μικποελεγκηέρ 4 ο Καηηγοπία Μαζήκα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 9 / 9 θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην ζέκα ησλ απηνκαηηζκψλ κε PLC θαη Μηθξνειεγθηψλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ απηνκαηηζκνχο κε PLC θαη κηθξνειεγθηέο, θαζψο θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ PLC θαη κηθξνειεγθηέο. Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο (PLC), Απηνκαηηζκνί Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Απηνκαηηζκνί δηεξγαζηψλ. Κιαζζηθφο ζρεδηαζκφο απηνκαηηζκψλ δηεξγαζηψλ. Δηζαγσγή ζηα PLC, αξρέο ιεηηνπξγίαο. Παξνπζίαζε ελφο κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ δηεξγαζηψλ κε PLC. Οινθιεξσκέλα παξαδείγκαηα. Ζ ρξήζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή ζηε βηνκεραλία. πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ. Οινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο. Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ ζε PLC. Έιεγρνο αλαινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε PLC. Έιεγρνο P κε PLC. Δπηθνηλσλία PLCs. Γηαγξάκκαηα Ladder. Δηζαγσγή ζηα ινγηθά απηφκαηα. Αξρηηεθηνληθή, δνκή θαη Πξνγξακκαηηζκφο Μηθξνειεγθηψλ, Πξνγξακκαηηζηηθφ Μνληέιν, Δληνιέο, Σξφπνη Γηεπζπλζηνδφηεζεο, Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή Μλήκε. Παξνπζίαζε νηθνγελεηψλ κηθξνειεγθηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο. Μηθξνειεγθηέο πςειήο απφδνζεο. Μεγάινο Αξηζκφο εθαξκνγψλ απηνκαηηκνχ κε ρξήζε κηθξνειεγθηψλ φπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ειεγθηψλ. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκνχ PLC θαη κηθξνειεγθηψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε απηνκαηηζκψλ κε PLC θαη κηθξνειεγθηέο. 1. Γ.Πνγαξίδεο, (1998), Μηθξνππνινγηζηέο-Μηθξνειεγθηέο Αξρηηεθηνληθή-Πξνγξακκαηηζκφο, Δθδφζεηο ΗΧΝ. 2. Κ Κνληδάξεο, Μ. Μφζρνο, (2000), Αζθήζεηο κε Μηθξνειεγηέο ηεο MICROCHIP Οηθνγέλεηα PIC 16CXX, ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ. 3. Michael Predko, Myke Predko, (2000), Programming & Customizing PICmicro Microcontrollers, McGraw-Hill/TAB Electronics; 2nd Book and CD-ROM edition. 4. Η. Μπεξέηαο, (2001),Απηνκαηηζκφο κε ρξήζε PLC, Δθδ. ΣΕΗΟΛΑ. 5. Collins Lane, (1997), Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο, Δθδφζεηο Σελίδα 28 από 59

29 Σδηφια. 6. Παληαδή Ν., (1997), Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο- PLC., Δθδφζεηο Ίσλ. 7. Παληαδή Ν., (1995), χγρξνλνη Βηνκεραληθνί Απηνκαηηζκνί, ηφκνο Α, Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην & PLC, Διιεληθέο Σερλνινγηθέο Δθδφζεηο. 8. Ρνπκπή., Απηνκαηηζκφο κε πξνγξακκαηηδφκελνπο ειεγθηέο, Δθδφζεηο πκεψλ. 9. Κνηδάκπαζε Μ., (2000), Απηνκαηηζκνί, Δθδφζεηο Ίσλ. 10. Παληαδή Ν., (1998), Απηνκαηηζκνί κε PLC, Δθδφζεηο Α. ηακνχιεο. 11. Petruzella F., (2000), PLC, Δθδφζεηο Σδηφια. 12. Φσηηάδε Ν., (1999), Απηνκαηηζκνί ςεθηαθνχ ειέγρνπ, Δπξσπατθέο Tερλνινγηθέο Δθδφζεηο. 13. Φσηηάδε Ν., (1996), Έιεγρνη κε πξνγξακκαηηδφκελε κλήκε, Δθδφζεηο Ίσλ. Αναλογικά Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα 4 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 0 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 4 / 4 Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο αξρέο ζρεδίαζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα αλαιχνπλ αλαινγηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Σειεζηηθνί εληζρπηέο Αλαζηξέθνπζα θαη κε αλαζηξέθνπζα ζπλδεζκνινγία, αζξνηζηέο, δηαθνξηθνί εληζρπηέο, νινθιεξσηέο, δηαθνξηζηέο, ζπγθξηηέο, δηακνξθσηέο πιάηνπο παικψλ, πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί. Κπθιψκαηα εληζρπηψλ ηζρχνο. Απφθξηζε ζπρλφηεηαο εληζρπηψλ. Κπθιψκαηα κε ηξαλδίζηνξ ζε δηαθνπηηθή ιεηηνπξγία. Κπθιψκαηα ηαιαλησηψλ. Κπθιψκαηα κε ειεθηξνληθή ζηαζεξνπνίεζε. Κπθιψκαηα ηξνθνδνηηθψλ κε αλάδξαζε ηάζεο. Θφξπβνο. Παικνδνηξνθνδνηηθά. Κπθιψκαηα δηακφξθσζεοαπνδηακφξθσζεο AM, FM, PCM. αλαινγηθφο ειεθηξνληθφο έιεγρνο. 1. Paul Horowitz, Winfield Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press. 2. Floyd, (1999), Electronic Devices, Prentice Hall. 3. MALVINO, (2000), Βαζηθή Ζιεθηξνληθή. 4. Paul Scherz, (2000), Practical Electronics for Inventors, McGraw-Hill. 5. Hatch, John J., (1999), Electronics for Technicians. 6. Shuyler, (2000), Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά, Δθδφζεηο Σελίδα 29 από 59

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000. ηελ παξνχζα θάζε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ. 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9. 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9

ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ. 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9. 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9 ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9 1.2 Βαζηθά κέξε ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή... 15 1.2.1 Μηθξνεπεμεξγαζηήο / θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics) 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics) ΙΕΡΕΙΔΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΜΠL/0753 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΤΚΗ 19/10/2009 ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή Μοντέλου για αξιολόγηση εκτυπώσεων στις εκδοτικές διαδικασίες στην Ελλάδα»

«Εφαρμογή Μοντέλου για αξιολόγηση εκτυπώσεων στις εκδοτικές διαδικασίες στην Ελλάδα» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ «Εφαρμογή Μοντέλου για αξιολόγηση εκτυπώσεων στις εκδοτικές διαδικασίες στην Ελλάδα» ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Γαξδέληαο Ησάλλεο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 64 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Ο Στόχος του τος Αυτοματισμού είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΓΗΚΣΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΜΔΛΗΧΔΧΝ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΚΣΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΥΡΖΣΟ Η. ΜΠΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α. (mdendr@gmail.com)

ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α. (mdendr@gmail.com) ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α (mdendr@gmail.com) 2011 Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ ΠΛΔΡΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 1

Περιεχόμενα. Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 1 Περιεχόμενα Πεξίιεςε... 3 Abstract... 3 Δηζαγσγή... 4 1. Οξηζκφο Ρνκπνηηθνχ πζηήκαηνο... 5 2. Έξεπλα Ρνκπφη... 6 2.1. Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Ρνκπφη... 6 3. Δίδε Ρνκπφη... 8 4. Βηνκεραληθνί Ρνκπνηηθνί Βξαρίνλεο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα