ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σελίδα 1 από 59

2 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1. Διζαγωγή Ο ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ ζεσξεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ ππφβαζξν, δενληνινγία θαη ζπλείδεζε ηνπ θιάδνπ έηζη ψζηε λα είλαη πεξηδήηεηνη ζηελ αγνξά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά θαη κε απηνπεπνίζεζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζηε ρεδίαζε Απηνκαηηζκψλ (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο Βηνκεραληθνχο Απηνκαηηζκνχο θαη ηνλ Έιεγρν κε ηερληθέο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο) ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα εξγαζηνχλ σο ππάιιεινη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ή θαη επηρεηξεκαηίεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Βειηίσζε ηεο απφδνζεο Βηνκεραληθψλ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (αχμεζε ηεο παξαγσγήο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, απαιιαγή ησλ αλζξψπσλ απφ επηθίλδπλεο θαη θνπηαζηηθέο εξγαζίεο) Έιεγρνο νρεκάησλ θαη θπθινθνξίαο (Ναπηηιία, αεξνπιάλα, απηνθίλεηα, ηξέλα, Αζθαιήο θαη άλεηε πνξεία, απνθπγή αηπρεκάησλ, κείσζε ρξφλνπ δηαδξνκήο, νηθνλνκία ελέξγεηαο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα αζηηθά θέληξα) Απηφκαηα πζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ (Έμππλα θηίξηα, Ρχζκηζε ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηηζκνχ θαη θσηεηλφηεηαο, Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έιεγρνο ζπζθεπψλ) Ηαηξηθνί Απηνκαηηζκνί Πνηνηηθφο Έιεγρνο, πληήξεζε Δμνπιηζκνχ θαη Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Σερλνινγηθέο Τπεξεζίεο (χκβνχινη Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρεηξηζηέο Έξγσλ) Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ιήςε απνθάζεσλ (Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ γηα Μάξθεηηλγθ θαη Πξνψζεζε Πξντφλησλ (Data Mining Information Systems for Database Marketing Data Segmentation Data Analysis` Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Logistics) πζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Διέγρνπ Πξφζβαζεο Υψξσλ (Security and Access Control Systems) Δθπαίδεπζε, Έξεπλα θαη κεηαθνξά Σερλνγλσζίαο Βηνκεραληθά Γίθηπα θαη Γίθηπα Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ Δπνπηεία θαη έιεγρνο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, απφβιεηα, επηθίλδπλα θνξηία, αέξηνη ξχπνη) Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη νθηψ εμάκελα. Σα πξψηα επηά εμάκελα απνηεινχληαη απφ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο, Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο, Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο θαη Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο, Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ. Σα καζήκαηα απνηεινχληαη απφ Θεσξεηηθέο ψξεο, Αζθήζεηο πξάμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο ψξεο. ην ηειαηπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία Πξαθηηθή Άζθεζε. Ζ Πξαθηηθή άζθεζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ Απηνκαηηζκνχ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο εμάζθεζεο, ηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αζθνπκέλσλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ θαη ηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ην ρψξν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, δεκηνπξγψληαο ακθίδξνκνπο θφκβνπο ελεκέξσζεο. Σν Σκήκα Απηνκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο δπν Σνκείο. Α. Σνκέαο Απηνκάηνπ Διέγρνπ Β. Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ Σελίδα 2 από 59

3 2. Αναλςηικόρ πίνακαρ Μαθημάηων ΓΜ : Γηδαθηηθέο Μνλάδεο ΠΜ=Πηζησηηθέο Μνλάδεο Τ: Τπνρξεσηηθά ΔΤ: Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Θ: Θεσξία ΑΠ: Αζήζεηο Πξάμεο Δ: Δξγαζηήξηα ΜΓΤ: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο ΜΔΤ: Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο ΜΔ: Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο ΓΟΝΑ: Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο, Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 1 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Γηαθνξηθφο θαη Οινθιεξσηηθφο Λνγηζκφο Y ΜΓΤ Δπηζηήκε θαη Άλζξσπνο ή ΔΤ ΓΟΝΑ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Φπζηθή Y ΜΓΤ Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο Ζ/Τ Y ΜΓΤ ρεδίαζε πλδπαζηηθψλ Λνγηθψλ Y ΜΔΤ πζηεκάησλ ΤΝΟΛΟ 5 16/15 2/ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) = 3; Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 1, ΓΟΝΑ = 1 2 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα Τ MEY Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο H/Y Τ ΜΓΤ Γξακκηθή Άιγεβξα Y ΜΓΤ ρεδίαζε Αθνινπζηαθψλ Λνγηθψλ πζηεκάησλ Τ ΜΔΤ ήκαηα θαη πζηήκαηα Τ ΜΔΤ ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) =2; Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 3; 3 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Ζιεθηξηθέο Μεηξήζεηο Τ ΜΔΤ Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν Τ ΜΔΤ Αξρηηεθηνληθή θαη Γίθηπα Ζ-Τ Τ ΜΓY Δηζαγσγή ζηελ Ζιεθηξνληθή Τ ΜΔΤ Πνηνηηθφο Έιεγρνο ή Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο ΔΤ ΜΔΤ 2 (2) 2 (0) 0 (2) 4 (4) 3 (3) 3 (3) ΤΝΟΛΟ /3 7/ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) = 1; Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 4; Σελίδα 3 από 59

4 4 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ ρεδίαζε πζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ Τ ΜΔ Φεθηαθφο Έιεγρνο Τ ΜΔ Απηνκαηηζκνί κε PLC θαη Μηθξνειεγθηέο Τ ΜΔ Αλαινγηθά Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα Τ ΜΔΤ ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Ζιεθηξνληθψλ Κπθισκάησλ κε ρξήζε Τπνινγηζηή ή Μνληεινπνίεζε θαη Έιεγρνο Μεραληθψλ πζηεκάησλ ΔΤ ΜΔΤ 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 2 (2) ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 2; Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 3 5 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Βηνκεραληθφο Έιεγρνο Τ ΜΔ Έιεγρνο Ζιεθηξηθψλ Κηλεηήξσλ Τ ΜΔ Βέιηηζηνο Έιεγρνο Y ΜΔ Γνκέο θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ ή ΔΤ ΜΔΤ πζηήκαηα πιινγήο Γεδνκέλσλ Φπζηθνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ή Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα (2) ΔΤ ΜΔΤ 2 (2) (1) (2) (5) (4) (4) ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜEΤ) = 2; Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 3 (1) 1 (2) 2 (5) 5 (3) 4 (4) 4 6 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Δηζαγσγή ζηελ Ρνκπνηηθή Τ ΜΔ Έιεγρνο Παξαγσγηθψλ Τ ΜΔ Γηεξγαζηψλ Αγγιηθή Σερληθή Οξνινγία Y ΜΔ Απηνκαηηζκνχ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ Τ ΓΟΝΑ / απηνκαηηζκφ Δπηηρεηξεκαηηθφηεηα Έιεγρνο Τδξαπιηθψλ θαη Τ ΜΔ Πλεπκαηηθψλ πζηεκάησλ Νεπξσληθά Γίθηπα θαη Αζαθήο Λνγηθή ή Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ ΔΤ ΜΔΤ/ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (2) (1) (2) (4) (4) (5) ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 4; ΓΟΝΑ / Δπηηρεηξεκαηηθφηεηα = 1; ΜΔΤ / Δπηρεηξεκαηηθφηεηα = ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΩΡΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ ΑΠ Δ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα Eιέγρνπ Τ ΜΔ Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Τ ΓΟΝΑ Σερλννηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ Μεραηξνληθή Τ ΜΔ Σελίδα 4 από 59

5 Έιεγρνο θαη Πξνγξακκαηηζκφο Ρνκπφη ή ρεδίαζε κε ρξήζε ππνινγηζηή (CAD) θαη Γίθηπα Παξαγσγήο (CAM) ΔΤ ΜΔ 2 (2) 1 (1) 2 (2) 5 (5) 5 (5) 5 (5) Δπθπήο Έιεγρνο ή πζηήκαηα Διέγρνπ γηα Καζνδήγεζε θαη ΔΤ ΜΔ 2 (2) 1 (1) 2 (2) 5 (5) 6 (6) 5 (5) Πινήγεζε ΤΝΟΛΟ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) = 4; ΓΟΝΑ = 1 8 ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΝ ΠΜ ΓΜ Πξαθηηθή Άζθεζε Τ Πηπρηαθή Δξγαζία Τ ΤΝΟΛΟ Απιθμόρ μαθημάηων ανά ηςπικό εξάμηνο : Α: ΠΡ (ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ - ΑΓΓΛΗΚΑ), Β: 5, Γ: 5, Γ: 5, Δ: 5, Σ: 6, Ε: ΠΡ χλνιν: 36 καζήκαηα (8 ΔΤ + 28 Τ) + 3 ΠΡ Ώπερ διδαζκαλίαρ ανά εβδομάδα ανά ηςπικό εξάμηνο : Α: 24, Β: 24, Γ: 24, Γ: 24, Δ: 24, Σ: 24, Ε: 24, Ζ: 4. χλνιν: 170 Χ χλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ: 240 ΓΜ., γηα 8 εμάκελα. χλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ: 240 ΠΜ., γηα 8 εμάκελα. ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ : 40 (Τ+ΔΤ) ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΗ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ : 5 (Τ) ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 45 (Τ+ΔΤ) + 1 ΠΡ (ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ - ΑΓΓΛΗΚΑ) ΜΓΤ = 6, ΜΔΤ = 12, ΜΔ = 14, ΓΟΝΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΑ = 4, ΠΡ=3 Σελίδα 5 από 59

6 3. Πεπίγπαμμα Μαθημάηων Ππώηο Εξάμηνο Γιαθοπικόρ και Ολοκληπωηικόρ Λογιζμόρ 1 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 5 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 10 / 10 Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο γλψζεηο δηαθνξηθνχ θαη νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη α) λα θαηαλνεί ηη βαζηθέο ηδηφηεηεο ζπλαξηήζεσλ θαη λα κπνξεί λα κειεηά ηδηφηεηεο θαη λα πξνζδηνξίδεη ραξαθηεξηζηηθά ζπλαξηήζεσλ, φπσο θξάγκαηα, παξαγψγνπο, φξηα, θιπ., β) λα πξνζδηνξίδεη νξηζκέλα θαη αφξηζηα νινθιεξψκαηα ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο, γ) λα γλσξίδεη λα επηιχεη γξακκηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίιπζή ηνπο κε κεηαζρεκαηηζκφ Laplace πλαξηήζεηο κηαο κεηαβιεηήο. ξηα θαη ζπλέρεηα ζπλαξηήζεσλ. Φξάγκαηα ζπλερνχο ζπλάξηεζεο. Παξάγσγνο ζπλάξηεζεο. Παξάγσγνο ζπλζέηνπ ζπλαξηήζεσο θαη αλσηέξαο ηάμεσο, δηαθνξηθά ζπλαξηήζεσλ. Δθαξκνγέο ησλ παξαγψγσλ ζηε κειέηε ζπλαξηήζεσλ (Μνλνηνλία, θπξηφηεηα, αθξφηαηα ζπλαξηήζεσλ). Θεψξεκα κέζεο ηηκήο. Οινθιεξψκαηα ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο. Οξηζκέλν νινθιήξσκα. Οινθιήξσκα Riemann. Αληζφηεηεο κε νινθιεξψκαηα. Πξψην θαη δεχηεξν ζεψξεκα κέζεο ηηκήο. Δκβαδά. Λείεο θακπχιεο. Μήθνο θακπχιεο. Γηαθφξηζε Οινθιεξσκάησλ. Αφξηζην Οινθιήξσκα. Γεληθεπκέλα Οινθιεξψκαηα. Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Οκνγελείο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο. Γξακκηθέο Γ.Δ. αλψηεξεο ηάμεο: Οκνγελείο θαη κε νκνγελείο Γ.Δ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο γεληθήο ιχζεο ηεο γξακκηθήο ΓΔ απφ ηε γεληθή ιχζε ηεο αληίζηνηρεο νκνγελνχο. Τπνβηβαζκφο ηάμεο. Οκνγελείο Γ.Δ. κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. πζηήκαηα Γ.Δ. Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γ.Δ. Γξακκηθά νκνγελή ζπζηήκαηα Γ.Δ. Γξακκηθά νκνγελή Γ.Δ. ζπζηήκαηα κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. Μεηαζρεκαηηζκφο Laplace. Οξηζκνί. Ηδηφηεηεο θαη αληηζηξνθή ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ Laplace. πλέιημε. Δθαξκνγή ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ κε δεδνκέλεο αξρηθέο ηηκέο θαη ζπζηεκάησλ Γ.Δ. Δπζηάζεηα. Οξηζκφο ηεο επζηαζνχο ιχζεο θαηά Lyapunov. Ζ κέζνδνο Lyapunov. Ζ κέζνδνο ηεο γξακκηθνπνίεζεο. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ Γηαθνξηθνχ θαη Οινθιεξσηηθνχ Λνγηζκνχ ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο 1. Tom Apostol (1969), Calculus, John Wiley & Sons Inc. 2. Louis Brand (1984), Advanced Calculus (in Greek), Hellenic Mathematical Association (Brand, Louis. Advanced Calculus: An Introduction to Classical Analysis. New York: Wiley) 3. Lampiris, Kouris, Anastasatos (1999), Mathematics Η (in Greek), Difros (Γίθξνο). 4. Kikilias, Kouris (2002), Differential and Integral Calculus (in Greek), Diros (Γεξφο). Σελίδα 6 από 59

7 Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Δπιζηήμη και Άνθπωπορ 1 ο Καηηγοπία ΓΟΝΑ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 4 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 3 / 5 Ζ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλσλίαο ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζεη βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλσλίαο. Παξαδείγκαηα επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Πεξηνξηζκνί ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Δπηζηεκνληθή κεηαθπζηθή. Δπηζηήκε θαη ζξεζθεία. Απαξρέο ηεο επηζηεκνληθήο ηερληθήο. Ζ ηερληθή ζηελ άςπρε θχζε. Ζ ηερληθή ζηε βηνινγία. Ζ ηερληθή ζηε θπζηνινγία. Ζ ηερληθή ζηε ςπρνινγία. Ζ ηερληθή ζηε θνηλσλία. Σερλεηά δεκηνπξγνχκελεο θνηλσλίεο. Σν άηνκν θαη ην ζχλνιν. Ζ επηζηεκνληθή θπβέξλεζε. Ζ εθπαίδεπζε ζε κηα επηζηεκνληθή θνηλσλία. Δπηζηεκνληθή αλαπαξαγσγή. Δπηζηήκε θαη αμίεο. 1. Mπ. ΡΑΔΛ, (1975), ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ, Μεηάθξαζε ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΜΑΝΧΛΖ, Δθδφζεηο ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Η. 2. Π. Παξαζθεπφπνπινο, Δπηζηήκε θαη Άλζξσπνο, 2005, εκπ 3. Π. Παξαζθεπφπνπινο, Φηινθνζκία: Ο Γξφκνο ηεο Αλζξσπφηεηαο, χληνκε Πεξίιεςε, Γεχηεξε Έθδνζε, 2002 Σελίδα 7 από 59

8 Γιοίκηζη Δπισειπήζεων 1ο Καηηγοπία ΓΟΝΑ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 3 / 5 θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζε βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γηαρείξεζε Έξγσλ θαη Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο. πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο. ρεδηαζκφο θαη Πξνγξακκαηηζκφο Τινπνίεζεο Έξγσλ. Σερληθέο θαη Μεζνδνινγία. Οξγάλσζε θαη Βαζηθέο Αξρέο. ηειέρσζε θαη Πνηφηεηα. Ζγεζία Αξρέο θαη Ηδηαηηεξφηεηεο. πληνληζκφο Γξάζεσλ. Αλαθνξέο. Πξνυπνινγηζκφο Έξγσλ. Έιεγρνο - Μεζνδνινγίεο Διέγρνπ θαη Σερληθέο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. Γηαρείξηζε Υξφλνπ. Μεζνδνινγίεο Γηαρείξεζεο Κηλδχλνπ. Πξνγξακκαηηζκφο κε ηε κέζνδν PERT θαη ηε κέζνδν CPM. Οξηζκνί ηεο πνηφηεηαο. Μνληέια πνηφηεηαο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθνχ. Σν κνληέιν FCM. Υξήζηεο ζε έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Quality Plan θαη Quality Manual. Κφζηνο ηεο πνηφηεηαο, Πνηφηεηα θαη εμέιημε ζε κία επηρείξεζε. Ζ έλλνηα ηνπ πξντφληνο ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ. Φάζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνηφηεηαο πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε θάζε. Γηαδηθαζίεο πνηφηεηαο πνπ εληάζζνληαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζηεο πνπ αθνξνχλ. Θέκαηα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Πειάηεο, ζρέζεηο κε απηνχο θαη εζσηεξηθνί πειάηεο. Σν πξφηππν ISO ζεηξάο 9000 θαη νη επεθηάζεηο ηνπο. Μειέηε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (Case studies). 1. E. Βέξδνπ, (2002), Δηζαγσγή ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ - PROJECT MANAGEMENT, ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ. 2. Ζ. Kerzner, (1995), Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling, VanNostrand, Reinhold, Int. Thomson Pub. Co, 5ν Edition. 3. G. Samid, (1990), Computer Organized Cost Engineering, Marcel Decker. 4. Guidelines for Quality Standars (ISO 9000 Series) 5. Λεξφο Απφζηνινο, (2001), Οκαδηθή Δξγαζία Μέζσ Γηαρείξηζεο Υξφλνπ. Σελίδα 8 από 59

9 Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Φςζική 1 ο Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 5 / 5 Ζ θαηαλφεζε θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαη ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηνπο λφκνπο ηεο Μεραληθήο θαη ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ, ζε ζέκαηα φπσο κεηαθνξηθή θαη πεξηζηξνθηθή θίλεζε, λφκνο ηνπ Νεχησλα, ειεθηξνζηαηηθά πεδία, καγλεηηθά πεδία, θιπ. Δπζχγξακκε, γσληαθή θαη γεληθή θακππιφγξακκε θίλεζε: δηάλπζκα ζέζεο, ηαρχηεηαο, επηηάρπλζεο, θαξηεζηαλά, θπιηλδξηθά θαη ηξνρηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο. ρεηηθή κεηαθνξηθή θαη ζρεηηθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε. Γπλακηθή ζψκαηνο : αδξάλεηα, νξκή, ζηξνθνξκή, λφκνη Νεχησλα. Έξγν θαη ελέξγεηα. Σαιαληψζεηο: ειεχζεξε απφθξηζε, εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, ηαιάλησζε κε απφζβεζε, ζπδεπγκέλεο ηαιαληψζεηο. Γπλακηθή ζηεξενχ: κεηαθνξηθή θίλεζε, πεξηζηξνθή γχξσ απφ ζηαζεξφ άμνλα, επίπεδε θίλεζε, πφινο πεξηζηξνθήο, πεξηζηξνθή γχξσ απφ ζηαζεξφ ζεκείν (γσληαθή ηαρχηεηα θαη γσληαθή επηηάρπλζε), γεληθή ρσξηθή θίλεζε. ρεηηθή θίλεζε σκάησλ. Δμηζψζεηο Euler. ηξνθνξκή θαη θηλεηηθή ελέξγεηα, αδξάλεηα, αξρέο ψζεο θαη νξκήο, αξρέο έξγνπ θαη ελέξγεηαο. Μεραληθέο Ηδηφηεηεο ηεξεψλ. Μεραληθή ησλ ξεπζηψλ. Πεδία. Ζιεθηξηθφ Φνξηίν θαη Ζιεθηξηθφ Πεδίν, Νφκνο ηνπ Coulomb, Ζιεθηξηθή Ρνή, Νφκνο ηνπ Gauss θαη Δθαξκνγέο, Ζιεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ, Υσξεηηθφηεηα θαη Γηειεθηξηθά, Ρεχκα, Αληίζηαζε θαη Ζιεθηξεγεξηηθή Γχλακε, Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο, Μαγλεηηθφ πεδίν, Νφκνη Ampere θαη Faraday, Πεγέο Μαγλεηηθνχ πεδίνπ, Ζιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή, Απηεπαγσγή, Ακνηβαία Δπαγσγή, Δλαιιαζζφκελν Ρεχκα, Ζιεθηξνκαγλεηηθά Κχκαηα. 1. D. Halliday R. Resnick, (1976), Physics, volumes 1,2, Wiley (κεηάθξαζε Γ. Πλεπκαηηθφο θαη Γ. Πεπνλίδεο, Δπηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο εθδφζεηο Γ.Α. Πλεπκαηηθνχ) 2. Ζιεθηξηζκφο Μαγλεηηζκφο, (1985), καζήκαηα θπζηθήο Παλεπ. Berkeley, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΔΜΠ, Αζήλα. 3. Young Hugh, (1994), Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, ηφκνο Β, Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο, νπηηθή, χγρξνλε Φπζηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε. 4. H. C., Ohanian, (1985), Physics, Norton. 5. Hudson Alvin- Nelson Rex, (1990), University physics, Philadelphia Saunders College Publishing. 6. Κ. Ford, (1995), Κιαζηθή θαη χγρξνλε Φπζηθή, Δθδφζεηο Γ. Σελίδα 9 από 59

10 Πλεπκαηηθνχ, Αζήλα. 7. Douglas Gasiorek-Swafield, Fluid Mechanics, (1985), Longman Scientific & Technical. 8. J.Francis, P.Minton, Civil Engineering Hydraulics, 1984, Arnold. 9. Π.Κνξσλάθε, Mεραληθή Ρεπζηψλ Απισλίηε θαη Γ. Απισλίηε, Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ, (2001), Δθδφζεηο ΗΧΝ. Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Γομημένορ Ππογπαμμαηιζμόρ H/Y 1 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 5 / 5 Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο έλλνηεο δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη ζχληαμεο πξνγξακκάησλ ζε γιψζζεο δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. Δηζαγσγή ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο. Ηζηνξηθή αλαδξνκή, επηζθφπεζε. Δηζαγσγή ζηελ αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ (θχθινο αλάθιεζεο εθηέιεζεο, Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο, Κχξηα Μλήκε, Αξηζκεηηθή Λνγηθή Μνλάδα, ηχπνη εληνιψλ, κέζνδνη δηεπζπλζηνδφηεζεο, πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο Γεπηεξεχνπζα Μλήκε). Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη επεμεξγαζηέο γιψζζαο: Σαμηλφκεζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, κεηαγισηηηζηέο θαη δηεξκελεπηέο, ζπλδέηεο θαη θνξησηέο, δεκηνπξγία εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο. Γηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή: Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε θπζηθνχ πξνβιήκαηνο, δεκηνπξγία αιγνξίζκνπ, θσδηθνπνίεζε, εχξεζε θαη δηφξζσζε ιαζψλ, έιεγρνο, ηεθκεξίσζε θαη ζπληήξεζε πξνγξάκκαηνο. Γνκεκέλε ζρεδίαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο: Σκεκαηηθή ζρεδίαζε, ζρεδίαζε «απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ», δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο. Βαζηθνί ζρεκαηηζκνί. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. Απινί ηχπνη δεδνκέλσλ, ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο, εθθξάζεηο, απιέο εληνιέο. Γνκέο ειέγρνπ, ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο, πέξαζκα παξακέηξσλ, επαλάιεςε θαη αλαδξνκή. χλζεηεο δνκέο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο: πίλαθεο, δνκέο, ελψζεηο, δείθηεο, δπλακηθή παξαρψξεζε κλήκεο, ζπλαξηήζεηο βηβιηνζήθεο. πγθεθξηκέλνη θαη αθεξεκέλνη ηχπνη δεδνκέλσλ, ζηαηηθφο θαη δπλακηθφο ηξφπνο πινπνίεζεο. Απφδνζε αιγνξίζκσλ θαη δνκψλ Σελίδα 10 από 59

11 δεδνκέλσλ. Πίλαθεο, εηδηθέο κνξθέο πηλάθσλ, αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλφκεζεο. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ C. 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. "Ζ Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C", (1988) Prentice-Hall (Διιεληθή κεηάθξαζε, εθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο). 2. H. Schildt, Δγρεηξίδην Δθκάζεζεο Turbo C, (1999) Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. 3. Κι. Θξακπνπιίδεο, Γηαδηθαζηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Απφ ηε C ζηε Java, (2002), Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 4. Σan-D orazio, C γηα Μεραληθνχο, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - σεδίαζη ςνδςαζηικών Λογικών ςζηημάηων 1 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 7 / 5 Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά εμαξηήκαηα θαη ηηο ηερληθέο ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο απιψλ ζπλδπαζηηθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη βαζηθέο έλλνηεο ζπζηεκάησλ αξίζκεζεο, βαζηθψλ ινγηθψλ πξάμεσλ θαη ζπλδπαζηηθήο ινγηθήο. Δπηπιένλ λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη ζπλδπαζηηθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα. Γπαδηθά πζηήκαηα. Μεηαηξνπή Βάζεο Αξηζκνχ, Οθηαδηθνί θαη Γεθαεμαδηθνί Αξηζκνί, πκπιεξψκαηα, Πξνζεκαζκέλνη Γπαδηθνί αξηζκνί, Γπαδηθνί θψδηθεο. Άιγεβξα Boole. Βαζηθέο ινγηθέο πξάμεηο, ινγηθέο πχιεο (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR). Απινπνίεζε ινγηθψλ ζπλαξηήζεσλ Boole. Γηεπίπεδεο Τινπνηήζεηο. Πίλαθεο Karnaugh. Eιαρηζηνπνίεζε πζηεκάησλ. πλζήθεο Αδηαθνξίαο. πλδπαζηηθή ινγηθή (ρεδηαζκφο, αλάιπζε, αζξνηζηέο, αθαηξέηεο, κεηαηξνπέο θσδίθσλ, ζπγθξηηέο, απνθσδηθνπνηεηέο, πνιππιέθηεο). Κψδηθεο αλαγλψξηζεο θαη δηφξζσζεο ζθαικάησλ. Μλήκε-Μφλν- Αλάγλσζεο ROM, Πξνγξακκαηφκελε Λνγηθή Παξάηαμε PLA. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ζπλδπαζηηθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σελίδα 11 από 59

12 1. M. Morris Mano, (1992), Φεθηαθή ρεδίαζε, Δθδφζεηο Prentice Hall. 2. R.G. Tokheim, Δηζαγσγή ζηα Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά, (2000), Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ, Μεηαθξαζκέλν. 3. W. I. Fletcher, (1980), An engineering approach to Digital Design, Prentice- Hall Inc., New Jersey. 4. Νίθνο Καινθάζεο, (1995), Δθαξκνγέο Φεθηαθήο πλδπαζηηθήο Λνγηθήο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) - Σελίδα 12 από 59

13 Δεύηεπο Εξάμηνο Ηλεκηπικά Κςκλώμαηα 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 7 / 6 Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζηα ειεθηξηθά ζήκαηα θαη θπθιψκαηα θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ηερληθέο επίιπζεο θαη κειέηεο θπθισκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ θαη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηερληθέο επίιπζεο θαη κειέηεο θπθισκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Δηζαγσγή ζηα ειεθηξηθά ζήκαηα. Αλάιπζε ζηνηρείσλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ (σκηθφο αληηζηάηεο, ππθλσηήο, πελίν, αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο πεγέο ξεχκαηνο θαη ηάζεο). Θεκειηψδεηο αξρέο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ (ειεθηξηθφ ξεχκα, ηάζε, λφκνο Ohm, λφκνη Kirchhoff, ζηνηρεία ηνπνινγίαο θιπ). Αξρέο αλάιπζεο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ. Απιά ζεσξήκαηα ειεθηξηθψλ δηθηχσλ. πλδεζκνινγίεο: παξάιιειεο, ζε ζεηξά θαη κηθηέο. Θεσξήκαηα Thevenin θαη Norton. Μεηαζρεκαηηζκφο πεγψλ. πκκεηξηθά δίθηπα. Γίθηπα ζηελ εκηηνλνεηδή κφληκε θαηάζηαζε (ΖΜΚ), παξαζηαηηθνί κηγάδεο (phasors). χλζεηε αληίζηαζε. Ηζρχο. Μεηαβαηηθά θαηλφκελα. Αλάιπζε θπθισκάησλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Απφθξηζε απιψλ θπθισκάησλ RC, RL, RLC. πληνληζκφο. Γίζπξα θπθιψκαηα. πλάξηεζε κεηαθνξάο. Μεηαζρεκαηηζκνί Laplace. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ζηνηρείσλ θαη ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ 1. Η. Γ. Καλειιφπνπινο, Υ. Ν. Βαδνχξαο,.Ν. Ληβηεξάηνο, (1991), Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα, Δθδ. Παπαζσηεξίνπ. 2. W. Hayt, J. Kemmerly, Αλάιπζε Ζιεθηξηθψλ Κπθισκάησλ, (2002), Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 3. Ν. Κνιιηφπνπινο, (2001), Βαζηθή Ζιεθηξνινγία, Δθδφζεηο Ίσλ, Αζήλα. 4. Ν. Κνιιηφπνπινο, Ζ. Λφεο, (2000), Ζιεθηξνηερλία 1 θαη 2, Δθδφζεηο Ίσλ, Αζήλα. 5. Fowler, (1999), Ζιεθηξνηερλία AC DC, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 6. Γεψξγηνο Δ. Υαηδαξάθεο, (2000), Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα, ηφκνο Α θαη Β, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 7. Allan H. Robbins, Wilhelm Miller, Judd Robbins, Alan R. Miller, (1999), Circuit Analysis: Θεσξία & Practice, Δθδφζεηο Delmar Learning. 8. Ν. Κνιιηφπνπινο, (2003), Αλάιπζε Κπθισκάησλ, Δθδφζεηο Ίσλ, Αζήλα. Σελίδα 13 από 59

14 9. Ν. Μάξγαξεο (2003), Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα, Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο, ΣΟΜΟ Α-Β, Σδηφια ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Ανηικειμενοζηπαθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ H/Y 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 6 / 5 Παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ κεηαθνξάο ηεο αιγνξηζκηθήο δηαηχπσζεο ελφο πξνβιήκαηνο ζε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Να θαιχςεη ν ζπνπδαζηήο φιν ην θάζκα ηεο κεηεμέιημεο ελφο πξνβιήκαηνο απφ ηελ αξρηθή ηνπ δηαηχπσζε κέρξη ηελ παξνρή απνηειεζκάησλ. Να κπνξεί λα ζπληάμεη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αιγνξηζκηθή δηαηχπσζε ελφο πξνβιήκαηνο ζε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, θαη λα ζπληάμεη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζε πεξηβάιινλ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο, αξρέο ζχληαμεο θαη κεηάθξαζεο, δεδνκέλα θαη πξάμεηο, δνκέο ειέγρνπ, δνκή πξνγξάκκαηνο θαη πεξηβάιινλ, δηαρείξηζε κλήκεο, αθαηξεηηθά δεδνκέλα, αληηθεηκελνζηξαθή ραξαθηεξηζηηθά, κεραληζκνί εμαηξέζεσλ θαη αξρέο ηαπηνρξνληζκνχ. Χο βάζε γηα ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνλ επηηαθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη γιψζζεο, C++, Visual Basic θαη Java. Δπίζεο, γίλεηαη εηζαγσγή ζηνλ ζπλαξηεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, κε παξάδεηγκα ηε γιψζζα Lisp. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζε πεξηβάιινλ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. C++, Visual Basic, θιπ.) 1. Β. Stroustrup, Ζ γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C Κι. Θξακπνπιίδεο, Αληηθεηκελνζηξαθήο Πξνγξακκαηηζκφο, Απφ ηε C ζηε Java, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 3. H. Schild: Οδηγόρ ηηρ Java 2 (μεηάθπαζη) 4. B., Stroustrup: Η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού C++ (μεηάθπαζη) 5. M. Halvorson, Βήκα Βήκα, Microsoft Visual Basic 6, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. Σελίδα 14 από 59

15 Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο H/Y Γπαμμική Άλγεβπα 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 2 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 5 / 5 Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο βαζηθέο γλψζεηο εθαξκνζκέλεο γξακκηθήο άιγεβξαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο έλλνηεο θαη λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα ζεσξήκαηα ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο, ζε ζέκαηα φπσο πξάμεηο θαη ηδηφηεηεο πηλάθσλ, γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, γξακκηθά ζπζηήκαηα, θιπ. Πξαγκαηηθνί θαη Μηγαδηθνί Γηαλπζκαηηθνί ρψξνη, ππφρσξνη, βάζε θαη δηάζηαζε δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ. Πίλαθεο θαη γξακκηθέο απεηθνλίζεηο. Οξίδνπζεο πηλάθσλ. Βαζκφο πίλαθα. Αιιαγή βάζεο. κνηνη πίλαθεο. Καλνληθή κνξθή πίλαθα. Γηαλπζκαηηθνί ρψξνη κε εζσηεξηθφ γηλφκελν. Οξζνθαλνληθέο βάζεηο. Οξζνγψλην ζπκπιήξσκα. Απηνζπδπγείο, ηζνκεηξηθνί, νξζνγψληνη θαη νξζνκνλαδηαίνη κεηαζρεκαηηζκνί. Γξακκηθά ζπζηήκαηα. ηνηρεηψδεηο κεηαζρεκαηηζκνί. Δπίιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. Ηδηνηηκέο. Ηδηνδηαλχζκαηα. Γηαγσλνπνίεζε πηλάθσλ. Θεψξεκα Cayley- Hamilton. Διάρηζην πνιπψλπκν. Σεηξαγσληθέο κνξθέο. εηξέο Taylor. Οκνηφκνξθε ζχγθιηζε αθνινπζίεο ζπλαξηήζεσλ θαη ζεηξψλ ζπλαξηήζεσλ. Γηάζηεκα ζπγθιίζεσο. Ηδηφηεηεο δπλακνζεηξψλ. Θεψξεκα ηνπ Taylor θαη MacLaurin. εηξέο Taylor θαη MacLaurin. Αλαινγία κε ζεηξέο. Βαζηθέο πξνηάζεηο ζπγθιίζεσο. Απφιπηε ζχγθιηζε. χγθιηζε ππφ ζπλζήθε. Κξηηήξην Cauchy. Μνλφηνλεο αθνινπζίεο. Αξηζκεηηθέο ζεηξέο. 1. Lipschutz S., Lipson, M., (2003), Γξακκηθή Άιγεβξα, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 2. Ben Nobles, (1969), Applied Linear Algebra, Prentice Hall. 3. Γεκεηξνθνχδε, (2002), Γξακκηθή Άιγεβξα, Δθδφζεηο Γεξφο. 4. Agnew, Palmer Ralph, (1962), Analytical Geometry and Calculus with vectors (Calculus), McGraw-Hill. 5. Gantmacher, F. R., (1998), Theory of matrices. American Mathematical Society. Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ - Σελίδα 15 από 59

16 σεδίαζη Ακολοςθιακών Λογικών ςζηημάηων 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 5 / 6 Ζ εμνηθείσζε κε ηηο ηερληθέο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο αθνινπζηαθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη, λα αλαπηχμεη θαη λα αλαιχζεη αθνινπζηαθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα. χγρξνλα αθνινπζηαθά ζπζηήκαηα, αλάιπζε αθνινπζηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζρεδηαζκφο αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ κε ξνιφη.. Flip flops: D, T, SR, JK. Καηαρσξεηέο, κεηξεηέο θαη κνλάδεο κλήκεο. Απαξηζκεηέο (Μεηξεηέο): Μεηξεηήο 2Νθαηαζηάζεσλ, χλδεζε Απαξηζκεηψλ ζε εηξά θαη Παξάιιεια, χγρξνλνη Απαξηζκεηέο, Αιγεβξηθή ρεδίαζε Απαξηζκεηνχ, Γεθαδηθφο Γπαδηθφο Απαξηζκεηήο, Γεθαδηθφο Απαξηζκεηήο Κψδηθα Gray, Αζχγρξνλνη Aπαξηζκεηέο, Αζχγρξνλνη Απαξηζκεηέο κε Γπλαηφηεηα Δπαλαηνπνζέηεζεο. Καηαρσξεηέο Οιηζζήζεσο σο Απαξηζκεηέο θαη Γελλήηξηεο Αθνινπζηψλ: εηξηαθφο Καηαρσξεηήο κε Παξάιιειε Δίζνδν, Καηαρσξεηήο Γεμηάο θαη Αξηζηεξήο Οιίζζεζεο, Καηαρσξεηήο Οιίζζεζεο σο Απαξηζκεηήο, ρεδηαζκφο Γεθαδηθνχ Απαξηζκεηή, Γελλήηξηα Αθνινπζηψλ κε Υξήζε Καηαρσξεηή Οιίζζεζεο. χγρξνλα Αθνινπζηαθά πζηήκαηα (ζπζηήκαηα νδεγνχκελα απφ ξνιφη): Αλάιπζε ελφο χγρξνλνπ Αθνινπζηαθνχ Κπθιψκαηνο, ρεδηαζκφο γελλήηξηαο αθνινπζίαο παικψλ, Μεραλέο Καηαζηάζεσλ ησλ Moore θαη Mealy, θπθιψκαηα ζπγρξνληζκέλα κε παικνχο, Μείσζε Καηαζηάζεσλ. Μεραλέο αιγνξηζκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αζχγρξνλα Αθνινπζηαθά πζηήκαηα (νδεγνχκελα απφ γεγνλφηα) Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κειέηε ηεο απφθξηζεο αθνινπζηαθψλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. 1. M. Morris Mano, (1992), Φεθηαθή ρεδίαζε, Δθδφζεηο Prentice Hall. 2. Z. Kohavi, (1978), Switching and Automata Θεσξία, Δθδφζεηο McGraw-Hill. 3. F.J. Hill θαη G.R. Peterson, (1981), Introduction to Switching Θεσξία and Logical Design, Δθδφζεηο John Wiley. 4. Νίθνο Καινθάζεο, (1999),Δθαξκνγέο Φεθηαθήο Αθνινπζηαθήο Λνγηθήο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 5. W. I. Fletcher, (1980), An engineering approach to Digital Design, Prentice- Hall Inc., New Jersey. Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) Σελίδα 16 από 59

17 ρεδίαζε πλδπαζηηθψλ Λνγηθψλ πζηεκάησλ ήμαηα και ςζηήμαηα 2 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 7 / 8 Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ ζπνπδαζηή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο αλάιπζεο θαη κειέηεο ζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ηφζν ζπλερνχο φζν θαη δηαθξηηνχ ρξφλνπ θαη παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθέο έλλνηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνχ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο ηδηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκψλ, φπσο ν κεηαζρεκαηηζκφο Laplace θαη Fourier, λα θαηαλνεί θαη λα αλαιχεη ηηο πεξηγξαθέο ζπζηεκάησλ θαη λα πξνζδηνξίδεη ηελ απφθξηζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. Βαζηθέο έλλνηεο ζηα ζήκαηα θαη ζπζηήκαηα ζπλερνχο ρξφλνπ. Μεηαζρεκαηηζκφο ζην πεδίν ηεο γεληθεπκέλεο ζπρλφηεηαο. Οη έλλνηεο ηεο ζπλέιημεο, ηεο ζπζρέηηζεο, ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πεξίπησζε εκηηνλνεηδψλ ζεκάησλ. Οη έλλνηεο ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ηεο εξγνδηθφηεηαο. Βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ Laplace θαη Fourier θαη νξζνγψληνη κεηαζρεκαηηζκνί. Βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ. Πεξηγξαθέο ζπζηεκάησλ: δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο, θξνπζηηθή απφθξηζε θαη εμηζψζεηο ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Ηζνδπλακία πεξηγξαθψλ. Γηαγξάκκαηα βαζκίδσλ, δηαγξάκκαηα ξνήο ζεκάησλ. Απφθξηζε ζπζηεκάησλ. Δπζηάζεηα. 1. Γηψξγνο Καξαγηάλλεο, Σδηηδηξάρνπ Καιιηφπε,, Δηζαγσγή ζηα ήκαηα θαη πζηήκαηα, Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, Θενδσξίδεο, Κ. Μπεξκπεξίδεο, Λ. Κνθίδεο: Δηζαγσγή ζηε Θεσξία εκάησλ θαη πζηεκάησλ, Γ. Κ. Γαξδάλνο Ο.Δ., 2003, ΑΘΖΝΑ 3. S. Haykin, B. van Veen: Signals and Systems 4. Γ. Μπηηζψξεο, ήκαηα θαη πζηήκαηα, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. - Σελίδα 17 από 59

18 Σελίδα 18 από 59

19 Τπίηο Εξάμηνο Ηλεκηπικέρ Μεηπήζειρ 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 6 / 7 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ γχξσ απφ ηηο κεηξήζεηο γεληθφηεξα αιιά θαη ηηο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο εηδηθφηεξα. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα κπνξνχλ: λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ζπζηεκαηηθά θαη ηπραία ζθάικαηα λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια φξγαλα γηα ηελ κέηξεζε πνπ επηδεηνχλ, αλαγλσξίδνληαο βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα επηηπγράλνπλ ηελ νξζή ζχλδεζε ησλ νξγάλσλ ζε επηκέξνπο ζπλδεζκνινγίεο θαη δηαηάμεηο λα επηιέγνπλ ηε θαηαιιειφηεξε κέζνδν θαη δηάηαμε κέηξεζεο γηα θάζε ειεθηξηθφ κέγεζνο, λα ηελ ρεηξίδνληαη ηθαλά θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ην ζθάικα. Αξρέο ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ. Θεσξία ζθαικάησλ κεηξήζεσλ (ζπζηεκαηηθά θαη ηπραία ζθάικαηα, βάξνο θαη ζπλζήθεο ησλ κεηξήζεσλ). Αλαινγηθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (ελίζρπζε, πεξηνξηζκφο, θηιηξάξηζκα, γξακκηθνπνίεζε, κεηαηφπηζε ζηάζκεο, ζπζρεηηζκφο, common mode rejection, απνκφλσζε, δεηγκαηνιεςία, ζπγθξάηεζε, ζπκπίεζε, θιπ.), εμνπδεηέξσζε επηδξάζεσλ (ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ζνξχβνπ, ζεξκνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, ειεθηξνκαγλεηηθή, επαγσγηθή, ρσξεηηθή, γείσζεο, θιπ.). Μεζνδνινγία θιαζζηθψλ ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ, παικνγξάθνη, φξγαλα κεδεληζκνχ (γέθπξεο) θαη ζπζθεπέο αληηζηάζκηζεο. Μεηξήζεηο ελέξγεηαο θαη ηζρχνο κνλνθαζηθψλ θαη πνιπθαζηθψλ ζπζηεκάησλ. Μεηαηξνπή ςεθηαθνχ ζήκαηνο ζε αλαινγηθφ (D/A), κεηαηξνπή αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (A/D), ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (κp, PC, DSP), θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (data acquisition). Μεηαηξνπείο (transducers), Γηαηάμεηο Φεθηαθψλ Μεηξήζεσλ, Αμηνπηζηία, Δθαξκνγέο. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. 1. Ρ. Κηλγθ πζηήκαηα Μεηξήζεσλ, ΣΕΗΟΛΑ, 2003, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2. Κ. Καινβξέθηεο, LabVIEW γηα κεραληθνχ,, ΣΕΗΟΛΑ, 2003, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3. Γ. Νίλνπ,. Παθηίηε, Ζιεθηξηθέο Μεηξήζεηο, Δθδφζεηο ΗΧΝ. 4.. Αλησλφπνπινπ, Ζιεθηξηθέο Μεηξήζεηο, Δθδφζεηο ΗΧΝ. Σελίδα 19 από 59

20 Διζαγωγή ζηον Αςηόμαηο Έλεγσο 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 11 / 12 Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ππνβάζξνπ ζηα πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ (ΑΔ) θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Με ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ νη ζπνπδαζηέο ζα έρνπλ γλψζε ηεο βαζηθήο δνκήο θαη ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ΑΔ θαζψο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο ζηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ. Θα κπνξνχλ λα θάλνπλ απινχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο θαη λα ππνινγίδνπλ ηελ απφθξηζε ελφο ζπζηήκαηνο θαη λα ειέγρνπλ ηελ επζηάζεηα θαη ηελ αθξίβεηα απιψλ ΑΔ. Δπίζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα κειεηνχλ θάπνην θπζηθφ ή ηερληθφ ζχζηεκα, κέζσ ηνπ κνληέινπ ηεο πλάξηεζεο Μεηαθνξάο θαη λα επηιχνπλ ειεθηξηθά θπθιψκαηα ζε δπλακηθέο θαηαζηάζεηο. Δηζαγσγή θαη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ πζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ (ΑΔ). Πεξηγξαθή ΑΔ κε νινθιεξνδηαθνξηθέο εμηζψζεηο, ζπλάξηεζε κεηαθνξάο, θξνπζηηθή απφθξηζε θαη εμηζψζεηο θαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ θιεηζηνχ βξφρνπ. Ηζνδπλακία πεξηγξαθψλ. Μεηαβαηηθφο Πίλαθαο. θάικαηα ζηε κφληκε θαηάζηαζε. Αξκνληθή απφθξηζε ζπζηεκάησλ. Γηαγξάκκαηα Bode θαη Nichols. Γεσκεηξηθφο Σφπνο ησλ Ρηδψλ. Μειέηε ζπζηεκάησλ ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Δπζηάζεηα ζπζηεκάησλ. Αιγεβξηθά θξηηήξηα επζηάζεηαο Routh, Hurwitz θαη ζπλερψο θιαζκάησλ. Κξηηήξηα επζηάζεηαο Nyquist θαη Lyapunov. Διεγμηκφηεηα θαη παξαηεξεζηκφηεηα. Καλνληθέο κνξθέο. πζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ. Δπζηαζεηνπνίεζε. Σνπνζέηεζε πφισλ. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ αλνηθηνχ, αιιά θπξίσο θιεηζηνχ βξφρνπ. 1. Π. Παξαζθεπφπνπινο, (2001), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Σφκνο Α, θαη Β, Αζήλα. 2. Kuo Benjamin, (1987), Automatic Control Systems Prentice Hall. 3.. Παθηίηε, (1999), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Δθδ. Ίσλ. 4. Πεηξίδεο, (2001), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, ηφκνο Α, Θεζζαινλίθε. 5. Κ. Καξχκπαθα θαη Δ. εξβεηά, (1978), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Tφκνη Α, Β θαη Γ, Αζήλα. 6. Α. Βειψλε, (1997), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ-Λπκέλεο Αζθήζεηο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. Σελίδα 20 από 59

21 7. Ν. Κξηθέιεο, (1985), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Αζήλα. 8. C. Rohrs, J. Melsa, D, Schultz, (1996), Γξακκηθά πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Eθδφζεηο Σδηφια. 9. J. D Azzo, C. Houpis, (1988), Linear Control System, Analysis & Design. Conventional and Modern. McGraw-Hill. 10. J. Distefano, A. Stubberud, I. Williams, (2000), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, εηξά Schaum, Δθδφζεηο Σδηφια. 11. Dorf-Bishop, χγρξνλα πζηήκαηα Απηνκάηνπ Έιεγρνπ, 9 ε Έθδνζεηο, Δθδ. ΣΕΗΟΛΑ. Απσιηεκηονική και Γίκηςα Η-Τ 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 2 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 5 / 4 Σν κάζεκα απηφ πξαγκαηεχεηαη ηελ αξρηηεθηνληθή κνληέξλσλ ππνινγηζηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε κηθξνεπεμεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο, αιιά θαη ηελ επίιπζε ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ, ελφο ηππηθνχ κνληέξλνπ ππνινγηζηή απιήο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο παξέρεη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηθηχσλ Ζ-Τ θαη ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπο. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ ην κηθξνυπνινγηζηή θαη λα ηνλ δηαζπλδένπλ κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θάλνληαο ηνλ έηζη ρξήζηκν γηα πιήζνο εθαξκνγψλ ηηο νπνίεο ζα ζπλαληήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγέικαηνο ησλ. Δπίζεο ν ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηθηχσλ Ζ-Τ θαη επηπιένλ λα κπνξεί λα αλαιχεη ηηο ηδηφηεηεο θαη λα ζρεδηάδεη δίθηπα Ζ-Τ. πζηήκαηα αξίζκεζεο. Αιγφξηζκνη αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Οξγάλσζε θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, νξγάλσζε πνιιψλ θαηαρσξεηψλ, νξγάλσζε ζηνίβαο, ηξφπνη αλαθνξάο ζηε κλήκε, κνξθή εληνιψλ, κηθξνπξνγξακκαηηζκφο. Οξγάλσζε κλήκεο, θαηεγνξίεο κλήκεο, ηεξαξρία κλήκεο, κλήκεο ηπραίαο πξνζπέιαζεο, ζπζρεηηθή κλήκε, γξήγνξε κλήκε, εηθνληθή κλήκε. Οξγάλσζε εηζφδνπ-εμφδνπ, ζχγρξνλε-αζχγρξνλε επηθνηλσλία, δηαθνπέο, πξνζαξκνζηηθέο κνλάδεο, θαλάιηα, επεμεξγαζηέο Δ/Δ, επεμεξγαζηέο επηθνηλσλίαο, δηάδξνκνη. Κψδηθεο. Φεθηαθά θπθιψκαηα ρξήζηκα ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο. Δζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή κηθξνεπεμεξγαζηψλ. Δληνιέο. πζηήκαηα κλήκεο. Σξφπνη αλαθνξάο ζηε κλήκε. Πξνγξακκαηηζκφο κηθξνυπνινγηζηψλ. Assembly. Assembler - Macros - Ρνπηίλεο. Σερληθέο γηα είζνδν/έμνδν Σελίδα 21 από 59

22 δεδνκέλσλ. Γηαθνπέο. Απεπζείαο πξνζπέιαζε κλήκεο. Θέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα κνληέξλνπο επεμεξγαζηέο (trace scheduling & software pipelining). Δηζαγσγή ζε παξάιιειεο αξρηηεθηνληθέο πνιιψλ επεμεξγαζηψλ. Δηζαγσγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο Γηθηχσλ Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηψλ Αξρέο ρεδίαζεο Γηθηχσλ Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηψλ, Μεηαγσγή θαη Πνιππιεμία, Αλαζθφπεζε ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο OSI, Φπζηθφ Δπίπεδν (έιεγρνο ιαζψλ θαη ςεθηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο), Δπίπεδν Γηαχινπ (πξσηφθνιια alternating bit, go back N, selective repeat, θαη κειέηε απφδνζεο απηψλ), Δπίπεδν Πξνζπέιαζεο Μέζνπ (πξσηφθνιια ALOHA θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ παθέησλ κε βάζε ην δπαδηθφ δέλδξν θαη ηελ ζηνίβα), Σνπηθά Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Ethernet, Token ring, FDDI, θαη Wireless LANs), Αζχξκαηα Φεθηαθά Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ Σξίηεο Γεληάο, Δπίπεδν Γηθηχνπ (Γξνκνιφγεζε, Έιεγρνο πκθφξεζεο), Γηαδίθηπν (Αξρηηεθηνληθή, Ολφκαηα θαη Γηεπζχλζεηο, ην πξσηφθνιιν IP, ηα πξσηφθνιια TCP θαη UDP). Δηζαγσγή ζηελ Μνληεινπνίεζε θαη Πξνζνκνίσζε Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ. 1. Α.S. Tanenbaum, Γίθηπα Τπνινγηζηψλ, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ 2. James F. Kurose, Keith W. Ross, James Kurose, Keith Ross, (2002), Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley Publishing; 2nd edition. 3. Γ.Γ. Παπαδφπνπινο, (1985), ρεδίαζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ κε Μηθξνπξφζεζνξο, Πάηξα. 4. Κ.Ε. Πεθκεηδή, (1995), πζηήκαηα Μηθξνυπνινγηζηψλ, Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα. 5. Γ.Γ. Κφγηαο, (1991), Δηζαγσγή ζηνπο Μηθξνεπεμεξγαζηέο, Αζήλα. 6. Thom Luce, Ohio University, (1991), Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Software-Hardware, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζζαινλίθε. 7. G.M. Gilmore, (1999), Μηθξνεπεμεξγαζηέο Θεσξία & Δθαξκνγέο, Δθδφζεηο McGraw-Hill. 8. Γ. Πνγαξίδεο, (1999), Μηθξνυπνινγηζηέο-Μηθξνειεγθηέο, Δθδφζεηο Ίσλ. 9. Η. Αγγειφπνπινο, Γ. χξθνο, (1992), Γλσξίζηε ηνπο ΜΔ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Z80, Αζήλα. 10. W. Stallings, Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ 11. Tanenbaum, Ζ Αξρηηεθηνληθή ησλ Τπνινγηζηψλ- Μία δνκεκέλε Πξνζέγγηζε Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) - Διζαγωγή ζηην Ηλεκηπονική 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 5 / 4 Σελίδα 22 από 59

23 Ζ απφθηεζε γλψζεσλ γχξσ απφ ηα βαζηθά ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη δηαηάμεηο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε απιψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θαζψο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο απιψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. Μνληέια θαη ραξαθηεξηζηηθέο δηφδσλ, κνληέια καλδάισζεο γξακκηθά θαη εθζεηηθά, Δθαξκνγέο δηφδσλ Zener, ζηαζεξνπνηεηέο, πεξηνξηζηέο. Βαζηθά θπθιψκαηα κε δηφδνπο - εθαξκνγέο ησλ δηφδσλ (εκηαλφξζσζε, πιήξεο αλφξζσζε, ςαιηδηζηέο, πνιιαπιαζηαζηέο). Μνληέια, ηχπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηξαλδίζηνξ. Θεξκηθή ζηαζεξνπνίεζε. Βαζηθέο ζπλδεζκνινγίεο. Πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγέο (δηαθφπηεο, εληζρπηήο, αλαινγηθά θαη ςεθηαθά θπθιψκαηα). Ηζνδχλακα θπθισκαηηθά κνληέια. Αλάιπζε αζζελνχο ζήκαηνο. Θπξίζηνξο (SCR, DIAC, TRIAC). Σν ηξαλδίζηνξ σο εληζρπηήο. Βαζηθνί ηχπνη εληζρπηψλ. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κειέηε ηεο απφθξηζεο ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ 1. MALVINO, (2000), Βαζηθή Ζιεθηξνληθή, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ. 2. Paul Horowitz, Winfield Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press. 3. Floyd, (1999), Electronic Devices, Prentice Hall. 4. Paul Scherz, (2000), Practical Electronics for Inventors, McGraw-Hill. 5. Hatch, John J., (1999), Electronics for Technicians. 6. Shuyler, (2000), Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά, Δθδφζεηο Σδηφια. 7. Sedra/Smith, (1994), Μηθξνειεθηξνληθή, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 8. J. Millman θαη A. Grabel, (1987), Microelectronics, McGraw Hill. 9. Η. Υαξηηάληεο, Ζιεθηξνληθά Η- Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Αξάθπλζνο, 2006, Αζήλα Απηνκαηηζκνχ (Σνκέαο Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ πζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ) - Ποιοηικόρ Έλεγσορ 3 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 2 Αζθήζεηο Πξάμεο 0 Δξγαζηήξην 3 / 3 Σελίδα 23 από 59

24 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κεζφδνπο ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. χγρξνλεο κέζνδνη ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Έκθαζε ζηηο ηερληθέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. Έιεγρνο πνηφηεηαο απνδνρήο. Έιεγρνο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο ζηε θάζε ζρεδίαζεο κε ηε ρξήζε πεηξακάησλ. Αζθήζεηο θαη εθαξκνγέο ηεο βηνκεραληθήο πξάμεο. Γηαρείξηζε νιηθήο πνηφηεηαο. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο γηα βηνκεραληθέο κνλάδεο. Μεηξήζεηο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, ξχπαλζεο, θαχζεο, θιπ.). Μεηξήζεηο θαη ζπληήξεζε ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (αληίζηαζεο, κφλσζεο, ρσξεηηθφηεηαο, ζπληειεζηή απσιεηψλ). 1. Γ.Ν. Σαγαξάο, (2001), ηαηηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο ΕΖΣΖ, Θεζζαινλίθε. 2. Κ. Γεξβηηζηψηεο, Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη Παξαγσγηθφηεηα, Δθδφζεηο Παξαηεξεηήο. 3. Douglas C. Montgomery, (2000), Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons; 4th edition. Ψηθιακή Δπεξεπγαζία ήμαηορ 4 ο Καηηγοπία Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ (ΔΤ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 3 / 3 Ζ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη βαζηθνχο αιγνξίζκνπο ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ. Θεσξία γξακκηθήο πξφβιεςεο θαη άξηζησλ θίιηξσλ κε πνηθηιία αιγνξίζκσλ πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο. Δπίζεο εμεηάδνληαη νη δηάθνξεο δνκέο θίιηξσλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο. Μεηαμχ ησλ αιγνξίζκσλ κειεηψληαη δηεμνδηθά παξάιιειεο θαη αλαδξνκηθέο σο πξνο ηνλ ρξφλν νξγαλψζεηο. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ κε παξακεηξηθή επεμεξγαζία θαη δίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο γχξσ απφ ηνλ ηαρχ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο, ζπλέιημεο θιπ. Σν ηξίην κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο γηα ςεθηαθή επεμεξγαζία Σελίδα 24 από 59

25 ζήκαηνο δίδνληαο κεξηθέο βαζηθέο αξρέο ηαρείαο επεμεξγαζίαο θαη παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ επεμεξγαζηψλ ζεκάησλ. Σν ηέηαξην κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ζχγρξνλε θαζκαηηθή αλάιπζε. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή θαη ηε κειέηε ηεο απφδνζεο βαζηθψλ αιγνξίζκσλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο. 1. Μ. Hayes, (2000), Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο, Δθδφζεηο ΣΕΗΟΛΑ, θιεξφ εμψθπιιν, ΔΗΡΑ SCHAUM 2. Discrete-Time Signal Processing by A. V. Oppenheim and R. W. Schafer. 3. J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications. 4. Marvin E. Frerking, Digital Signal Processing in Communication Systems. 5. Γ. Καξαγηάλλεο, Κ. Σδηηδίξαρνπ, Δηζαγσγή ζηα ήκαηα θαη πζηήκαηα (Γ. Καξαγηάλλεο, Κ. Σδηηδίξαρνπ, 2003)/ / ISBN: , Παπαζσηεξίνπ, 2003,Αζήλα 6. Νίθνο ΚΑΛΟΤΠΣΗΓΖ, ήκαηα πζηήκαηα θαη Αιγφξηζκνη, Γίαπινο, 1994, Αζήλα Σελίδα 25 από 59

26 Τέηαπηο Εξάμηνο σεδίαζη ςζηημάηων Αςηομάηος Δλέγσος 4 ο Καηηγοπία Μαζήκα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 8 / 9 Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο βαζηθφηεξεο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ ζηαηηθψλ ειεγθηψλ γηα γξακκηθά ρξνληθά ακεηάβιεηα ζπζηήκαηα. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ειεγθηέο γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εηζφδσλ πνιιψλ εμφδσλ ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Αλαζθφπεζε ηνπ κνληέινπ πεξηγξαθήο ζην ρψξν θαηάζηαζεο. Πνιπκεηαβιεηά γξακκηθά ζπζηήκαηα. ρεδίαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ζπζηήκαηα κηαο εηζφδνπ κηαο εμφδνπ : έιεγρνο ηδηνηηκψλ, αθνινχζεζε εληνιήο, ηέιεην ηαίξηαζκα ζε κνληέιν, παξαηεξεηέο θαηάζηαζεο, γξακκηθφο ξπζκηζηήο, γξακκηθφο ζεξβνκεραληζκφο. ρεδίαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εηζφδσλ πνιιψλ εμφδσλ : απνζχδεπμε εηζφδσλ - εμφδσλ, απνθνπή δηαηαξαρψλ, ηέιεην ηαίξηαζκα ζε κνληέιν, παξαηεξεηέο θαηάζηαζεο Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ειεγθηψλ γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ εηζφδσλ πνιιψλ εμφδσλ ζην ρψξν θαηάζηαζεο. 1. Π. Παξαζθεπφπνπινο, (2001), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Σφκνο Α, θαη Β, Αζήλα. 2. Β. Μέξηδηνο, (1984), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Δθδφζεηο ΓΠΘ. 3. Kuo Benjamin, (1987), Automatic Control Systems Prentice Hall. 4.. Παθηίηε, (1999), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Δθδφζεηο Ίσλ. 5. Β. Πεηξίδεο, (2001), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, ηφκνο Α, Θεζζαινλίθε. 6. Κ. Καξχκπαθα θαη Δ. εξβεηά, (1978), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Tφκνη Α, Β θαη Γ, Αζήλα. 7. Α. Βειψλε, (1997), πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ-Λπκέλεο Αζθήζεηο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 8. Ν. Κξηθέιεο, (1985), Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην Έιεγρν, Αζήλα. 9. C. Rohrs, J. Melsa, D, Schultz, (1996), Γξακκηθά πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Eθδφζεηο Σδηφια. 11. J. D Azzo, C. Houpis, (1988), Linear Control System, Analysis & Design. Conventional and Modern. McGraw-Hill. 12. J. Distefano, A. Stubberud, I. Williams, (2000), πζηήκαηα Σελίδα 26 από 59

27 Απηνκάηνπ Διέγρνπ, εηξά Schaum, Δθδφζεηο Σδηφια. Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην έιεγρν Ψηθιακόρ Έλεγσορ 4 ο Καηηγοπία Μαζήκα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 2 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 2 Δξγαζηήξην 7 / 6 Ζ θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο βαζηθφηεξεο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ ειεγθηψλ γηα ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη λα αλαιχνπλ ζπζηήκαηα δηαθξηθνχ ρξφλνπ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφθξηζή ηνπο κε ρξήζε θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Ε. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ ειεγθηέο γηα ζπζηήκαηα γηα ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο Γηαθξηηψλ πζηεκάησλ. Μεηαζρεκαηηζκφο Ε, αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο Ε. Γεηγκαηνιεςία θαη αθξηβήο δηαθξηηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ζπλερνχο ρξφλνπ, Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ ζην ρψξν θαηάζηαζεο (ρ.θ.) ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Δπζηάζεηα ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ ζην ρ.θ., θξηηήξηα επζηάζεηαο. Διεγμηκφηεηα θαη παξαηεξεζηκφηεηα. πζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ. ρεδίαζε ειεγθηψλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ ζην ρψξν θαηάζηαζεο (ειεγθηέο επζηαζεηνπνίεζεο, ηνπνζέηεζεο πφισλ, έιεγρνο κεδεληθνχ ζεκείνπ, παξαηεξεηέο ηνπ δηαλχζκαηνο θαηάζηαζεο. Βέιηηζηνο γξακκηθφο ξπζκηζηήο ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ. Κπθισκαηηθή Τινπνίεζεο Φεθηαθψλ Διεγθηψλ. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο απφθξηζεο θαη ησλ ηδηνηήησλ ζπζηεκάησλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ειεγθηψλ γηα ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ. 1. Π. Παξαζθεπφπνπινο, (2001), Έιεγρνο πζηεκάησλ κε Τπνινγηζηέο, Αζήλα. 2. Απηνκαηηζκνί θαη Φεθηαθφο Έιεγρνο ζηηο Βηνκεραληθέο Καηαζθεπέο, ΤΛΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΟ, ΔΤΡΧΠΑΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ. 3. Γ. χξθνο Φεθηαθφο Έιεγρνο πζηεκάησλ, ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ, 2001, ΑΘΖΝΑ Σελίδα 27 από 59

28 Δηζαγσγή ζηνλ Απηφκαην έιεγρν Αςηομαηιζμοί με PLC και Μικποελεγκηέρ 4 ο Καηηγοπία Μαζήκα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 3 Θεσξία 1 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 9 / 9 θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην ζέκα ησλ απηνκαηηζκψλ κε PLC θαη Μηθξνειεγθηψλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ απηνκαηηζκνχο κε PLC θαη κηθξνειεγθηέο, θαζψο θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ PLC θαη κηθξνειεγθηέο. Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο (PLC), Απηνκαηηζκνί Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Απηνκαηηζκνί δηεξγαζηψλ. Κιαζζηθφο ζρεδηαζκφο απηνκαηηζκψλ δηεξγαζηψλ. Δηζαγσγή ζηα PLC, αξρέο ιεηηνπξγίαο. Παξνπζίαζε ελφο κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ δηεξγαζηψλ κε PLC. Οινθιεξσκέλα παξαδείγκαηα. Ζ ρξήζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή ζηε βηνκεραλία. πζηήκαηα απηνκαηηζκνχ κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ. Οινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο. Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ ζε PLC. Έιεγρνο αλαινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε PLC. Έιεγρνο P κε PLC. Δπηθνηλσλία PLCs. Γηαγξάκκαηα Ladder. Δηζαγσγή ζηα ινγηθά απηφκαηα. Αξρηηεθηνληθή, δνκή θαη Πξνγξακκαηηζκφο Μηθξνειεγθηψλ, Πξνγξακκαηηζηηθφ Μνληέιν, Δληνιέο, Σξφπνη Γηεπζπλζηνδφηεζεο, Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή Μλήκε. Παξνπζίαζε νηθνγελεηψλ κηθξνειεγθηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο. Μηθξνειεγθηέο πςειήο απφδνζεο. Μεγάινο Αξηζκφο εθαξκνγψλ απηνκαηηκνχ κε ρξήζε κηθξνειεγθηψλ φπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ειεγθηψλ. Δθαξκνγή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο, κε έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκνχ PLC θαη κηθξνειεγθηψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε απηνκαηηζκψλ κε PLC θαη κηθξνειεγθηέο. 1. Γ.Πνγαξίδεο, (1998), Μηθξνππνινγηζηέο-Μηθξνειεγθηέο Αξρηηεθηνληθή-Πξνγξακκαηηζκφο, Δθδφζεηο ΗΧΝ. 2. Κ Κνληδάξεο, Μ. Μφζρνο, (2000), Αζθήζεηο κε Μηθξνειεγηέο ηεο MICROCHIP Οηθνγέλεηα PIC 16CXX, ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ. 3. Michael Predko, Myke Predko, (2000), Programming & Customizing PICmicro Microcontrollers, McGraw-Hill/TAB Electronics; 2nd Book and CD-ROM edition. 4. Η. Μπεξέηαο, (2001),Απηνκαηηζκφο κε ρξήζε PLC, Δθδ. ΣΕΗΟΛΑ. 5. Collins Lane, (1997), Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο, Δθδφζεηο Σελίδα 28 από 59

29 Σδηφια. 6. Παληαδή Ν., (1997), Πξνγξακκαηηδφκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο- PLC., Δθδφζεηο Ίσλ. 7. Παληαδή Ν., (1995), χγρξνλνη Βηνκεραληθνί Απηνκαηηζκνί, ηφκνο Α, Ζιεθηξνινγηθφ ρέδην & PLC, Διιεληθέο Σερλνινγηθέο Δθδφζεηο. 8. Ρνπκπή., Απηνκαηηζκφο κε πξνγξακκαηηδφκελνπο ειεγθηέο, Δθδφζεηο πκεψλ. 9. Κνηδάκπαζε Μ., (2000), Απηνκαηηζκνί, Δθδφζεηο Ίσλ. 10. Παληαδή Ν., (1998), Απηνκαηηζκνί κε PLC, Δθδφζεηο Α. ηακνχιεο. 11. Petruzella F., (2000), PLC, Δθδφζεηο Σδηφια. 12. Φσηηάδε Ν., (1999), Απηνκαηηζκνί ςεθηαθνχ ειέγρνπ, Δπξσπατθέο Tερλνινγηθέο Δθδφζεηο. 13. Φσηηάδε Ν., (1996), Έιεγρνη κε πξνγξακκαηηδφκελε κλήκε, Δθδφζεηο Ίσλ. Αναλογικά Ηλεκηπονικά ςζηήμαηα 4 ο Καηηγοπία Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Τπνρξεσηηθφ (Τ) Ώπερ/Δβδομάδα 0 Θεσξία 0 Αζθήζεηο Πξάμεο 3 Δξγαζηήξην 4 / 4 Ζ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο αξρέο ζρεδίαζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα αλαιχνπλ αλαινγηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Σειεζηηθνί εληζρπηέο Αλαζηξέθνπζα θαη κε αλαζηξέθνπζα ζπλδεζκνινγία, αζξνηζηέο, δηαθνξηθνί εληζρπηέο, νινθιεξσηέο, δηαθνξηζηέο, ζπγθξηηέο, δηακνξθσηέο πιάηνπο παικψλ, πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί. Κπθιψκαηα εληζρπηψλ ηζρχνο. Απφθξηζε ζπρλφηεηαο εληζρπηψλ. Κπθιψκαηα κε ηξαλδίζηνξ ζε δηαθνπηηθή ιεηηνπξγία. Κπθιψκαηα ηαιαλησηψλ. Κπθιψκαηα κε ειεθηξνληθή ζηαζεξνπνίεζε. Κπθιψκαηα ηξνθνδνηηθψλ κε αλάδξαζε ηάζεο. Θφξπβνο. Παικνδνηξνθνδνηηθά. Κπθιψκαηα δηακφξθσζεοαπνδηακφξθσζεο AM, FM, PCM. αλαινγηθφο ειεθηξνληθφο έιεγρνο. 1. Paul Horowitz, Winfield Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press. 2. Floyd, (1999), Electronic Devices, Prentice Hall. 3. MALVINO, (2000), Βαζηθή Ζιεθηξνληθή. 4. Paul Scherz, (2000), Practical Electronics for Inventors, McGraw-Hill. 5. Hatch, John J., (1999), Electronics for Technicians. 6. Shuyler, (2000), Δθαξκνζκέλα Ζιεθηξνληθά, Δθδφζεηο Σελίδα 29 από 59

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 64 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Ο Στόχος του τος Αυτοματισμού είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 10: Μνληεινπνίεζε ζηνλ ρώξν θαηάζηαζεο

Κεθάιαην 10: Μνληεινπνίεζε ζηνλ ρώξν θαηάζηαζεο Κεθάιαην : Μνληεινπνίεζε ζηνλ ρώξν θαηάζηαζεο Μαζεζηαθνί ζηόρνη Μεηά ηελ αλάγλωζε ηνπ θεθαιαίνπ νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: Να κνληεινπνηνύλ απιά ζπζηήκαηα κε εμηζώζεηο θαηάζηαζεο Να ππνινγίδνπλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

σζηέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ηνπ HEPOS

σζηέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ηνπ HEPOS Μηράιεο Γηαλλίνπ Ιθηγέλεηα ηαπξνπνχινπ Σκήκα Γεσδαηηηθψλ Γεδνκέλσλ Γηεχζπλζε Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, Τπεξεζηψλ & Πξνψζεζεο Πξντφλησλ Tel. +30-210-6505832, 6505677 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr, istavrop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω του Πλαισίου στήριξης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο - δηδαθηέαο ύιεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο - δηδαθηέαο ύιεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο

Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο Άζθεζε 11 11.1. θνπόο Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο ηελ άζθεζε απηή ζα κεηξεζεί ην καγλεηηθφ πεδίν ελφο ζσιελνεηδνχο (θπιηλδξηθνχ πελίνπ). Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δνθηκαζηηθφ πελίν, ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα