Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απάντηση PC SYSTEMS AE Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση."

Transcript

1 Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Κατευθύνσεις και Αρχές για την Ανάδειξη Διαχειριστή των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών ΜΑΝ, οι οποίες πρέπει να σχολιαστούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μία μία. 1. Η διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Networks - MAN), η αρχική ανάπτυξη των οποίων χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ , θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσίας σε έναν ή περισσότερους αναδόχους (εφεξής Ανάδοχος Διαχειριστής), που θα επιλεγούν μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής διαδικασίας. Το έργο έχει ευρεία διασπορά με πολλές εγκαταστάσεις στον ελλαδικό χώρο και τα εταιρικά σχήματα (οι ενώσεις εταιρειώνκοινοπραξίες κ.λ.π) που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο πρέπει να έχουν παρουσία σε όλα τα σημεία με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι ανάδοχοι του έργου πρέπει να είναι περισσότεροι από τρείς ώστε να αντιμετωπιστεί η γεωγραφική διασπορά με εξειδικευμένο προσωπικό και να εξασφαλιστεί η καλή πορεία του έργου. Θεωρούμε ότι περισσότερα σχήματα ενώσεις (joint ventures) που θα έχουν το ρόλο του Ανάδοχου Διαχειριστή και επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας θα αποβεί προς όφελος τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και του έργου. Ως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας θεωρούμε και όπως παρακάτω αναλύουμε να προβλεφθεί από την διακήρυξη να συμμετέχει υποχρεωτικά και εταιρεία πληροφορικής με εξειδίκευση στο NETWORKING INTEGRATION. 2. Στις ανωτέρω συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας εντάσσονται τα ΜΑΝ των 68 Δήμων που αναφέρονται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Η ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.60/2007 διαδικασίες κλειστού διαγωνισμού, τηρώντας

2 3.1 πλήρως τους όρους και διατάξεις του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου, όπου αυτό είναι εφικτό με βάση τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης, Η εταιρεία μας στα πλαίσια της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ανοιχτή διαδικασία και όχι κλειστός διαγωνισμός. Θεωρούμε ότι το έργο εκτός του κατασκευαστικού μέρους, το κρίσιμο μέρος του είναι έργο πληροφορικής. Ως προς το διαδικαστικό μέρος (συμβάσεις παραχώρησης), αν είναι σύμφωνες με το πλαίσιο, η εταιρεία μας συμφωνεί. 3.2 κατ αναλογία τους όρους και διατάξεις του ανωτέρω κανονιστικού πλαισίου, στις υπόλοιπες πλην της παρ. 3.1 περιπτώσεις και με την προϋπόθεση τήρησης των βασικών αρχών της Συνθήκης Ε.Ε. περί επαρκούς δημοσιότητας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται οι διατάξεις όπως αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο Στη διακήρυξη, θα περιγράφονται με σαφήνεια και θα γίνουν εγκαίρως γνωστοί προς κάθε ενδιαφερόμενο οι διαδικασίες και οι όροι: 4.1 για την ανάδειξη του Αναδόχου Διαχειριστή, (υποβολή και αξιολόγηση προσφορών, κριτήρια και μέθοδος επιλογής) και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, 4.2 υλοποίησης της σύμβασης και παροχής της σχετικής υπό σημείο Η διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Networks - MAN), η αρχική ανάπτυξη των οποίων χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ , θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσίας σε έναν ή περισσότερους αναδόχους (εφεξής Ανάδοχος Διαχειριστής), που θα επιλεγούν μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής διαδικασίας. υπηρεσίας. Στο ανάδοχο σχήμα πρέπει να συμμετέχει με υψηλό ποσοστό συμμετοχής εταιρία που διαθέτει ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού και έχει υλοποιήσει ανάλογα έργα. Στο σχήμα πρέπει να συμμετέχει εταιρία που διαθέτει μακροχρόνια πιστοποίηση από τους κατασκευαστές για την τεχνογνωσία και ποιότητα υπηρεσιών εγκατάστασης-συντήρησηςεπέκτασης του δικτυακού εξοπλισμού.

3 5. Το πλαίσιο ανάθεσης της υπό σημείο Η διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω επέκταση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Networks - MAN), η αρχική ανάπτυξη των οποίων χρηματοδοτείται από το Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ , θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσίας σε έναν ή περισσότερους αναδόχους (εφεξής Ανάδοχος Διαχειριστής), που θα επιλεγούν μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής διαδικασίας. υπηρεσίας, θα πρέπει κατ ελάχιστο να είναι συμβατό με τους ακόλουθους όρους/ προδιαγραφές: 5.1 Τα ΜΑΝ του σημείου Στις ανωτέρω συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας εντάσσονται τα ΜΑΝ των 68 Δήμων που αναφέρονται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10., θα ομαδοποιηθούν σε τρεις (3) γεωγραφικές ζώνες. Η παραχώρηση της υπηρεσίας διαχείρισης για καθεμία από τις παραπάνω ζώνες αποτελεί διακριτό αντικείμενο της περιγραφόμενης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης. Προτείνεται η ομαδοποίηση σε περισσότερες γεωγραφικές ζώνες και η συμμετοχή περισσότερων διαχειριστών. Οι ζώνες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ισοδύναμες. Κριτήρια ομαδοποίησης μπορεί να είναι η απόσταση από μεγάλη πόλη, ο αριθμός σημείων ενδιαφέροντος, η υφιστάμενη ποσότητα ενεργού εξοπλισμού καθώς και η επεκτασιμότητα. Κάθε οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσει μία ολοκληρωμένη προσφορά (περιλαμβανομένου και επιχειρηματικού σχεδίου) για την γεωγραφική ζώνη του ενδιαφέροντός του, της οποίας (προσφορά και επιχειρηματικό σχέδιο) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά θα εξειδικεύονται στη διακήρυξη. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 5.2 Στη διακήρυξη θα προβλέπεται η υποβολή διακριτών προσφορών για κάθε ζώνη. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά/ προσφορές για μία ή περισσότερες ζώνες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στο πλήθος των ζωνών που μπορεί να συμμετάσχει ένας υποψήφιος ανάδοχος, ούτε στο πλήθος των συμβάσεων παραχώρησης οι οποίες μπορεί να του ανατεθούν. 5.3 Η αξιολόγηση των προσφορών οδηγεί στην επιλογή ενός και μόνο αναδόχου για κάθε ζώνη.

4 Στα πλαίσια της γρήγορης υλοποίησης συμφωνούμε με την διαδικασία προσφορών και προτείνουμε την ομαδοποίηση σε περισσότερες των 3 ζωνών και την συμμετοχή περισσότερων διαχειριστών. Ακολουθώντας και την λογική της διαβούλευσης που θέλει πολλαπλούς Αναδόχους, προτείνεται να μην συμμετέχει ο ίδιος ανάδοχος σε περισσότερες των μία ζωνών ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία του έργου και η διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων πόρων διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Σε άλλη περίπτωση θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε όλα, και αυτό θα αποβεί τόσο εις βάρος της γρήγορης υλοποίησης όσο και της διαγωνιστικής διαδικασίας. 5.4 Εφόσον η αρχική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης για συγκεκριμένη ζώνη δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς - είτε λόγω μη κατάθεσης σχετικών προσφορών, - είτε λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και απόρριψης όλων των κατατεθεισών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανάδειξη του αναδόχου διαχειριστή σε ένα δεύτερο κύκλο, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που έχουν συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες ζώνες και έχει κριθεί ότι η αρχική προσφορά τους πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. Συμφωνούμε εφόσον συμπίπτει η διαδικασία με το κανονιστικό πλαίσιο. 5.5 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή ενώσεις τέτοιων φορέων. Συμφωνούμε 5.6 Δεν μπορεί να συμμετέχει Φορέας, αυτόνομα ή ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων, που λειτουργεί ως πάροχος δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων συμμετοχής θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή.

5 Συμφωνούμε επί της αρχής. 5.7 Ο ανάδοχος Διαχειριστής κάθε ζώνης θα συστήσει νέο, διακριτό νομικό πρόσωπο (εφεξής «Διαχειριστής ΜΑΝ») με το οποίο θα υπογραφεί η σχετική Σύμβαση: Στο μετοχικό σχήμα του νέου νομικού προσώπου θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας που έχει επιλεγεί ως ανάδοχος ή στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, από κοινού οι φορείς αυτοί σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, το οποίο θα έχει διατυπωθεί ρητώς στη σχετική προσφορά τους. Συμφωνούμε έτσι προβλέπεται και από την κανονιστική διαδικασία Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του εν λόγω νομικού προσώπου δε δύναται να γίνει χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Συμφωνούμε Το νέο νομικό πρόσωπο υποχρεούται να τηρεί τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μέσω των οποίων θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται το μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου που δύναται να αποτιμηθεί με οικονομικούς/ χρηματοοικονομικούς όρους. Συμφωνούμε ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία Στην περίπτωση που ο ίδιος οικονομικός φορέας Ανάδοχος Διαχειριστής έχει επιλεγεί σε περισσότερες της μίας ζώνες, τότε είναι δυνατό να συσταθεί ενιαίο νομικό πρόσωπο για τις ζώνες αυτές. Προτείνουμε αρχικά έναν διαχειριστή ανά ζώνη. Η παραπάνω πρόταση αντιβαίνει σε αυτά που έχουν διατυπωθεί παραπάνω και δεν συμφωνούμε. Ο ίδιος οικονομικός φορέας Ανάδοχος Διαχειριστής να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής άρα και επιλογής σε περισσότερες από μία ζώνες. 6. Στα νέα νομικά πρόσωπα (Διαχειριστές ΜΑΝ) που θα συσταθούν θα παραχωρηθεί για χρονικό διάστημα 25 ετών η αξιοποίηση των

6 υποδομών των ΜΑΝ ακόλουθους όρους: της αντίστοιχης ζώνης, σύμφωνα με τους 6.1 Οι Διαχειριστές ΜΑΝ θα έχουν ως δραστηριότητα την κοστοστρεφή εκμετάλλευση των δικτύων (κανάλια διέλευσης, ζεύγη σκοτεινών ινών, μήκη κύματος λ, κλπ), με βάση τις κατευθύνσεις που θα δοθούν στη διακήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις της Ε.Ε και της ΕΕΤΤ. Για την προσέλκυση υποψηφίων αναδόχων διαχειριστών θα καθορίζεται στη διακήρυξη ανώτατο όριο επιτρεπόμενου επιχειρηματικού κέρδους ως ποσοστό επί των εσόδων, το οποίο θα συνυπολογίζεται στο μοντέλο της κοστοστρέφειας για τον καθορισμό των τιμών διάθεσης των υποδομών. Όλα τα άλλα έσοδα από τη διάθεση των υποδομών σε τρίτους, θα χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της συντήρησης και λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών και την περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη αυτών. Παρόμοια έργα που αφορούν κατασκευή οπτικών δικτύων, συντηρήσεις και επεκτάσεις διατηρούν υψηλό ρίσκο, κρυμμένα κόστη και απρόβλεπτους κοστοβόρους παράγοντες. Από την άλλη πλευρά η βασική υποχρέωση του αναδόχου στην τήρηση SLA που είναι κάτι ανελαστικό προσθέτει επίσης οικονομικό ρίσκο. Στις περιπτώσεις αυτές υψηλού ρίσκου πρέπει να υπάρχει ένα καλό περιθώριο κέρδους που θα αντισταθμίζει τις απώλειες σε κάποιες συντηρήσεις-επεκτάσεις και αντιμετωπίσει απρόβλεπτους παράγοντες. Αυτά ως γενική θεώρηση στο ερώτημα. Για το συγκεκριμένο έργο δεν μπορούμε αν δεν δούμε όλες τις παραμέτρους-προδιαγραφές που θα απαιτηθούν λεπτομερειακά και ρίσκα, δεν μπορούμε να διατυπώσουμε σαφή άποψη. Πάντως να χρηματοοικονομικά κόστη θα είναι υψηλά, και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί και αντιμετωπιστεί. Επίσης, είναι έργο ιδιαίτερα υψηλής δυσκολίας ως προς την υλοποίηση, για αυτό και τα σχήματα που θα συμμετάσχουν και αναδειχθούν ανάδοχοι πρέπει να έχουν περιθώρια για την επιτυχή υλοποίηση και έκβαση του έργου. Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε., η χρηματοδότηση των ΜΑΝ θα ενισχύσει μελλοντικά τη δυνατότητα προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα τροφοδοτήσει την ζήτησή τους μέσω δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου, βασιζόμενη στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών. Ο ανταγωνισμός αυτός θα εγγυηθεί τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια. Ως εκ

7 τούτου δεν επιτρέπεται από τον Διαχειριστή ΜΑΝ η παροχή οποιασδήποτε ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας λιανικής πάνω από τα δίκτυα προς ιδιώτες τελικούς χρήστες παρά μόνον η κοστοστρεφής διάθεση των ανοικτών υποδομών προς τους αδειοδοτημένους παρόχους και λοιπούς φορείς. Είναι θέμα πολιτικής προσέγγισης και μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Οι διαχειριστές ΜΑΝ αναλαμβάνουν την υποχρέωση επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης των αρχικά διατιθέμενων υποδομών κατά το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. Ο τρόπος, το εύρος και οι όροι της επέκτασης θα εξειδικευθούν στα τεύχη της διακήρυξης. Προκειμένου να μην υπάρχουν επικαλύψεις και θολά όρια που αργότερα θα δημιουργήσουν τριβές που θα αποβούν σε βάρος της εγκατάστασης-λειτουργίας του έργου. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι όροι στην διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού. Για παράδειγμα να συμπεριληφθεί η ακριβής καταγραφή του υφιστάμενου ενεργού εξοπλισμού η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσφοράς και του επιχειρηματικού σχεδίου). 6.2 Στη διακήρυξη θα εξειδικευτούν επιμέρους ρήτρες αυτόματης αναπροσαρμογής και αναθεώρησης των όρων παραχώρησης της υπηρεσίας, ώστε η σύμβαση να εξελίσσεται διαχρονικά και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του μακροοικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες του γενικού συμφέροντος, με έμφαση στα ακόλουθα σημεία: Η αρχική διάρκεια της σύμβασης δύναται να μειωθεί, εφόσον κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται χρηματοοικονομική ισορροπία του επιχειρηματικού σχεδίου (απόσβεση επενδύσεων και διασφάλιση εύλογης ανταμοιβής) σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Είναι πρώιμο να πάρουμε θέση, θα σχολιάσουμε όταν η διακήρυξη μπει σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Θα προβλεφθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων δύναται να γίνει λύση της σύμβαση παραχώρησης, στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι αποτελέσματος.

8 Ισχύει και για αυτό το ερώτημα η παραπάνω απάντηση. 6.3 Οι συμπληρωματικές υποδομές που θα αναπτυχθούν, καθώς και κάθε άλλο πάγιο στοιχείο του νέου νομικού προσώπου, μετά το πέρας της σύμβασης παραχώρησης περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου. Συμφωνούμε Στη διακήρυξη θα περιγραφούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους θα είναι δυνατή η διάθεση μέρους των εσόδων του νομικού προσώπου στους Δήμους της ζώνης. Τα έσοδα αυτά των Δήμων θα προορίζονται αποκλειστικά για ενέργειες ΤΠΕ προς όφελος των πολιτών τους. Συμφωνούμε είναι μία πολύ σωστή πολιτική προσέγγιση. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι σε πρώιμο στάδιο και θα πρέπει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός και μια πάρα πολύ καλή ανάλυση σε χρηματο-οικονομικό επίπεδο. ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Πρόσθετες Ερωτήσεις για Σχολιασμό και Απάντηση 1. Αναφέρατε τις εκτιμήσεις για τις σημερινές δυνατότητες της δικτυακής υποδομής που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τον δικό σας ρόλο που έχετε επιλέξει ως φορέας. Η Δικτυακή υποδομή δεν είναι σαφές κατά πόσο είναι εύκολα και οικονομικά ολοκληρώσιμη σε ένα ενιαίο δίκτυο. Υπάρχει ανομοιογένεια στον βαθμό ολοκλήρωσης (15% έχει μόνο ενεργό εξοπλισμό). Ο στόχος του έργου είναι πολύ σημαντικός ιδίως όταν το δίκτυο αυτό είναι ολοκληρωμένο και διασύνδεει πλήρως τον δημόσιο τομέα αλλά και διαθέτει πύλες στο διαδίκτυο. Πρέπει να δοθεί σημασία στις μεθοδολογίες του τρόπου ολοκλήρωσης. 2. Θεωρείτε ότι υφίσταται η ανάγκη για την κατασκευή από την πολιτεία μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών με τα ίδια χαρακτηριστικά (ουδέτερων υποδομών (Neutral Infrastructure), ανοικτής πρόσβασης (Open Access)) και σε πόλεις με πληθυσμό μεταξύ και εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης που δεν καλύπτονταν από τις μέχρι τώρα δράσεις και γιατί; Τα ΜΑΝ είναι απαραίτητη δικτυακή υποδομή για τη λειτουργία μιας σύγχρονης πόλης, καθόσον μπορούν να υποστηρίξουν δικτυακές

9 εφαρμογές που μπορούν να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την παροχή υπηρεσιών υγείας, την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη διεύρυνση, ανάδειξη και προβολή του επιχειρηματικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος μιας πόλης και γενικότερα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών ιδίως στην Περιφέρεια. Ως εκ τούτου συνιστούν μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δημόσιο αγαθό. Με την λογική αυτή, πρέπει μέχρι και στο ποιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας να φτάνει το αγαθό αυτό. 3. Θεωρείτε ότι υφίσταται η ανάγκη για την περαιτέρω επέκταση από την πολιτεία των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών που έχουν ήδη αναπτυχθεί και γιατί; Ποια πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι τα βασικά κριτήρια μιας τέτοιας επέκτασης; Οι επεκτάσεις πρέπει να φτάσουν σε επίπεδο ΚΑΦΑΟ. Οι διαδρομές των ινών πρέπει να λάβουν υπόψη πιθανό ανασχεδιασμό-πύκνωση των θέσεων των ΚΑΦΑΟ ώστε το LAST MILE να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες τεχνολογίες χαλκού xdsl πολύ υψηλών ταχυτήτων. Όταν απαιτείται επέκταση των ΚΑΦΑΟ και νέες καλωδιώσεις σε ΚΑΦΑΟ που διαθέτουν μεγάλες αποστάσεις LAST MILE τότε βέλτιστη λύση για την επένδυση σε υποδομή αποτελεί η τοποθέτηση οπτικής ίνας (Fiber to the Home). 4. Θεωρείτε ότι υφίσταται η ανάγκη για την διασύνδεση από την πολιτεία των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών που έχουν ήδη αναπτυχθεί και γιατί; Ποια πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι τα βασικά κριτήρια μιας τέτοιας διασύνδεσης; Η διασύνδεση των μητροπολιτικών θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ολοκληρώσει και την λογική του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα υπάρχει εξοικονόμηση κόστους για τον δημόσιο τομέα και θα έχουν νόημα οι παραπάνω κοινωνικοί και αναπτυξιακοί στόχοι του ΜΑΝ. 5. Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα εμπόδια και οφέλη της ανάπτυξης τέτοιου είδους υποδομών; Υπό ποιές προϋποθέσεις θεωρείτε ότι τα δίκτυα αυτά θα βοηθήσουν στον στρατηγικό εθνικό στόχο για ευρυζωνική πρόσβαση σε όλη τη χώρα;

10 Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ήδη έχουν αναλάβει οι Δήμοι για τα δίκτυα ΜΑΝ που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτειά τους (δικαιώματα διέλευσης και χώροι συνεγκατάστασης), θεωρούμε ικανοποιητικό το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Διαχειριστής. Υπάρχει το θέμα όμως της διασύνδεσης των MAN που θεωρούμε πολύ σημαντικό και χρήζει προσοχής στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 6. Η διαχείριση δικτύων οπτικών ινών απαιτεί σχετική τεχνική εμπειρία και εξειδίκευση για την διασύνδεση με τα δίκτυα των παρόχων υπηρεσιών, την διασφάλιση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας (SLA) κ.α. Εσείς ως οικονομικός φορέας, αυτόνομα ή ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων, και κάτω από τις αρχές και κατευθύνσεις που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα ΙΙΙ, έχετε καταρχήν την πρόθεση να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής ως υποψήφιος ανάδοχος της ως άνω σύμβασης παραχώρησης υπηρεσίας; H PC SYSTEMS ΑΕ διαθέτοντας τεχνογνωσία σε Δίκτυα και καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών με 12 χρόνια εμπειρία σε μικρά και μεγάλα δίκτυα οπτικών ινών, είναι παραδοσιακός πιστοποιημένος Network Integrator αντιπροσωπεύοντας τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους δικτυακού εξοπλισμού. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής σε σχήμα υποψηφίου αναδόχου με στόχο την ολοκλήρωση ενός πολλά υποσχόμενου έργου υποδομής που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την κατάρτιση, την παροχή υπηρεσιών υγείας, την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη διεύρυνση, ανάδειξη και προβολή του επιχειρηματικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της Ελληνικής Περιφέρειας. Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ήδη έχουν αναλάβει οι Δήμοι για τα δίκτυα ΜΑΝ που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτειά τους (δικαιώματα διέλευσης και χώροι συνεγκατάστασης), θεωρείτε ικανοποιητικό το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Διαχειριστής; Αν όχι σε ποια συγκεκριμμένα σημεία πιστεύετε ότι πρέπει να προσαρμοστεί επικαιροποιηθεί για την ομαλή υλοποίηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης του δικτύου; Υπάρχει το θέμα της διασύνδεσης των MAN που θεωρούμε πολύ σημαντικό και χρήζει προσοχής στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

11 Αναφέρετε τα βασικότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας που θεωρείτε απαραίτητα στην εγγύηση όρων συμβολαίων υπηρεσίας SLAs προς τους πελάτες του Διαχειριστή για την συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης. Η λειτουργία θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη με ισχυρά στοιχεία διαθεσιμότητας. Οι χρόνοι απόκρισης του δικτύου θα πρέπει να εξασφαλίζουν non-blocking λειτουργία. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες QoS όταν δεν λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Θα πρέπει να είναι εξοπλισμός δομημένος με στοιχεία 100% αυτόματης διαθεσιμότητας ώστε η αποκατάσταση βλαβών να μην επηρεάζει την συνεχή λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών. Οι χρόνοι μεταγωγής στην εφεδρική υποδομή πρέπει να είναι μικροί. Οι κρίσιμες εφεδρικές οδεύσεις ινών θα πρέπει να ακολουθούν διαφορετικές ή στην καλύτερη περίπτωση αντίθετες κατευθύνσεις. Η αρχιτεκτονική διασύνδεσης θα πρέπει να ακολουθεί τις πρακτικές διαθεσιμότητας των δικτύων MAN με ελάχιστες αποκλίσεις και μόνο σε περιπτώσεις που δεν είναι τεχνικά εφικτό. 7. Πώς πιστεύετε ότι οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ; Εφόσον διασυνδεθούν τα ΜΑΝ μπορούν να αποτελέσουν την LAYER 1 πλατφόρμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Δημόσια Διοίκηση. 8. Πέρα των ανωτέρω, ποια γενικότερα σχόλια ή προτάσεις θα θέλατε να υποβάλετε ώστε να ληφθούν υπόψη. Αναφέρατε άλλα σημαντικά κατά την γνώμη σας θέματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα διαβούλευση και τα θεωρείτε απαραίτητα. Αναφέρατε την δική σας θέση επί αυτών. Το έργο αυτό καθώς και η διασύνδεση των MAN σε ένα ενιαίο δίκτυο αποτελούν μία σύγχρονη λεωφόρο δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν νέες τεχνολογίες όπως πχ το cloud computing που ήδη εξετάζεται. Αποτελεί πολύ σημαντικό έργο υποδομής που η ολοκλήρωσή του έχει ήδη καθυστερήσει παρατείνοντας έτσι την οικονομική εφαρμογή δικτυακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών που απαιτούν ευρυζωνικά δίκτυα.