ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Δάφνη Παπαγόρα Διπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ Φοιτήτρια στο MSc Σχεδιασµός, Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορικών Συστηµάτων Τµήµατος Πολτικών Μηχανικών ΑΠΘ Μητροπόλεως 27, Θεσσαλονίκη, Περίληψη: Με δεδοµένα τη σηµασία των µεταφορών για την ανάπτυξη µιας πόλης και την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης της βιώσιµης κινητικότητας, διερευνάται η συγκοινωνιακή ικανότητα της µητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης, η δυνατότητα ένταξης και λειτουργίας της στο ευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών και το επίπεδο βιωσιµότητας του αστικού µεταφορικού της συστήµατος. Αποτυπώνεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση, η εφαρµογή των µελετών που συντάχθηκαν, τα προγραµµατισµένα σενάρια ανάπτυξης αστικών δικτύων και προτείνεται στρατηγική για τη δηµιουργία ενός ενιαίου, ολοκληρωµένου και διαλειτουργικού συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στη διατροπικότητα και την προώθηση των µέσων µαζικής µεταφοράς. Η µελέτη αφορά σε υπερτοπικό και τοπικό/αστικό επίπεδο και στην προώθηση της αποδοτικότερης µεταξύ τους σχέσης. Απώτερος στόχος είναι η συνολική αναβάθµιση του µεταφορικού συστήµατος της πόλης και κατ επέκταση η αποδοτική λειτουργία του στο πλαίσιο µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών. Λέξεις κλειδιά: Τερµατικός Σταθµός, Διατροπικότητα, Αστικό Σύστηµα Μαζικών Μεταφορών, Διαµετακοµιστικός Κόµβος, Βιώσιµη Κινητικότητα 1 Δηµοσιεύτηκε όπως αποστέλεται στο 5 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Βόλος: 30/9& 1/10/2010. Συντάχθηκε και παρουσιάστηκε σε πλήρη έκταση ως προπτυχιακή διπλωµατική εργασία στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ τον Οκτώβριο του Επιβλέποντες καθηγητές: Γρ. Καυκαλάς και Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου.

2 REDEFINITION OF INTERCONNECTION AND ROLE OF TERMINAL STATIONS IN THE METROPOLITAN REGION OF THESSALONIKI Daphne Papagora Architect Engineer AUTh Student at MSc Design, Organization and Management of Transport Systems Faculty of Civil Engineering, AUTh Mitropoleos 27, Thessaloniki, Abstract: Taking into account the significance of transport on the growth of a city and the European policy that promotes sustainable mobility, the study investigates the transport capacity of the metropolitan region of Thessaloniki, the possibility of its integration and function as part of the European transport network and the level of sustainability of the urban transport system. Figured out and evaluated are the existing data, the application of studies that was drawn up and the programmed scenarios for the development of urban networks. A strategy is proposed to create a united, completed and interoperable transport system, with accent in inter-modality and promotion of means of public transport. The study is handling both super-local and local/urban scale and is trying to reveal the most efficient relationship between them. Final objective is the total upgrade of the city's transport system and at extension its efficient operation concerning the environmental repercussions of transport. Keywords: Terminal Station, Intermodality, Urban System of Public Transport, Intermodal Node, Sustainable Mobility

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, υπήρξε ανέκαθεν καθοριστική για την ανάπτυξη και εξέλιξή της. Τις τελευταίες δεκαετίες η πόλη επεκτείνεται και µετατρέπεται από αστικό κέντρο σε ένα πολεοδοµικό συγκρότηµα µε αυξανόµενη µητροπολιτική εµβέλεια. Μερικά από τα προβλήµατα που συνόδευσαν την ανάπτυξή της είναι η υποβάθµιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντός της, οι δυσκολίες στην προσπελασιµότητά της και η αδυναµία των υποδοµών να εξυπηρετήσουν τη νέα της υπόσταση. Δεδοµένης της σηµασίας των µεταφορών για την ανάπτυξη µιας πόλης, αλλά και των προτεραιοτήτων των πολιτικών της ΕΕ (µε έµφαση στη βιωσιµότητα), αντικείµενο της παρούσας εργασίας γίνεται η αναβάθµιση του µεταφορικού συστήµατος της πόλης, µε έµφαση στους τερµατικούς σταθµούς και τις συνδυασµένες µεταφορές. Το αποτέλεσµα της ορθής συγκοινωνιακής λειτουργίας της Θεσσαλονίκης, δύναται να επηρεάσει το ρόλο και τη µητροπολιτική της εµβέλεια, αλλά και να συντελέσει στην αναβάθµιση ποιοτικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών άρχισε να στρέφεται στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικών όρων και δεδοµένων. Αναγνωρίστηκε η σηµασία µερικών στοχευµένων πολιτικών περιορισµού του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µεταφορών, οι οποίες είχαν ήδη εφαρµοστεί, αλλά δόθηκε έµφαση σε µια νέα σειρά προτεραιοτήτων ανάµεσα στις οποίες: α) ο περιορισµός των αρνητικών επιπτώσεων του κυκλοφοριακού φόρτου µέσω της επιβολής κόστους χρήσης των υποδοµών, β) η προώθηση των δηµόσιων συγκοινωνιών, της διατροπικότητας, του συνδυασµού µεταφορών και της χρήσης µέσων φιλικότερων προς το περιβάλλον (σιδηροδροµικές και θαλάσσιες µεταφορές), γ) η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίων του άνθρακα και του επιπέδου θορύβου και δ) η ευαισθητοποίηση των χρηστών ΙΧ και των αυτοκινητοβιοµηχανιών για τη µείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των αυτοκινήτων. Η έννοια της βιώσιµης κινητικότητας συνδέθηκε στη συνέχεια και σχεδόν ταυτίστηκε µε την προώθηση της διατροπικότητας, η οποία εκφράστηκε σε συγκεκριµένα προγράµµατα (PACT, Marco Polo I, Marco Polo II), ενώ δηµιουργήθηκε και ειδικός φορέας προώθησής της (European Intermodal Association). Όταν αναφερόµαστε σε συνδυασµένες διατροπικές µεταφορές εννοούµε τη µετακίνηση εµπορευµάτων που βρίσκονται σε µια φορτωτική µονάδα, η οποία χρησιµοποιεί επιτυχώς δύο ή περισσότερα µέσα µεταφοράς, χωρίς να µεταφορτώνονται ξεχωριστά τα προϊόντα σε κάθε αλλαγή µέσου. Κατ επέκταση ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει µία µεταφορά κατά την οποία χρησιµοποιούνται δύο ή περισσότερα µέσα ώστε να πραγµατοποιηθεί µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και χρησιµοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε µέσου. Έτσι, µπορούµε να µιλάµε για διατροπικές µεταφορές (εµπορευµατικές ή επιβατικές) σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές αλλά και σε αστικό επίπεδο για τις επιβατικές µεταφορές. Και στις δύο περιπτώσεις, απώτερος στόχος είναι η στροφή από τις οδικές µεταφορές προς άλλους τρόπους µεταφοράς πιο συµβατούς µε το περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάγνωση πολλαπλών επιπέδων του µεταφορικού συστήµατος αλλά και της ίδιας της πόλης, µε σκοπό να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα που σε υπερτοπικό και τοπικό επίπεδο µπορούν να αναβαθµιστούν και να λειτουργήσουν στα πλαίσια της βιώσιµης κινητικότητας. Έτσι, µελετάται η µεταφορική ικανότητα της Θεσσαλονίκης σε σχέση µε τον ευρύτερο ελλαδικό και βαλκανικό χώρο αλλά και την

4 Ευρώπη (η οποία κρίνεται από τη λειτουργικότητα των τερµατικών σταθµών υπερτοπικής σηµασίας), ενώ παράλληλα εξετάζεται η συγκοινωνιακή δυναµική της Θεσσαλονίκης ως αστικό κέντρο (υφιστάµενες υποδοµές και σενάρια ανάπτυξης αστικών δικτύων και µεταφρικών κόµβων). Και στις δύο περιπτώσεις το επίπεδο ποιότητας του µεταφορικού συστήµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ανάπτυξη, τη µητροπολιτική εµβέλεια αλλά και την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος της πόλης. Διατηρώντας την οπτική ενός ενιαίου συγκοινωνιακού συστήµατος, αναγνωρίζουµε ως ιδιαίτερης σηµασίας τη σχέση αλληλοτροφοδοσίας και συµπληρωµατικότητας των δύο δικτύων (υπερτοπικό και τοπικό/αστικό), ειδικά για τις επιβατικές µεταφορές. Η πολιτική µεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία εκφράστηκε επίσηµα για πρώτη φορά το 1985 µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο, προσαρµόζεται στα δεδοµένα κάθε εποχής αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική για βιώσιµη ανάπτυξη και ακολούθως αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και στη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ). Σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο, η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2000, αποτελεί την πρώτη και µόνη επίσηµη πρόταση σύγχρονης προσέγγισης στο σχεδιασµό των αστικών µεταφορών για την πόλη. Η πολιτική που αποτυπώνεται στη Μελέτη είναι στη λογική των µεγάλων έργων και της αναβάθµισης του υφιστάµενου δικτύου. Το θεωρητικό πλαίσιο µάλιστα, εστιάζει στην ενίσχυση του ρόλου των δηµόσιων συγκοινωνιών, στον περιορισµό της χρήσης Ι.Χ., στην αντιµετώπιση των προβληµάτων στάθµευσης, στην προώθηση µέσων ήπιας κυκλοφορίας και στην περιβαλλοντική αναβάθµισητης πόλης. Επιπλέον διατυπώνονται δύο στρατηγικές στις οποίες πρέπει να εντάσσονται τα προτεινόµενα έργα. Αυτές είναι η στρατηγική των δηµοσίων συγκοινωνιών και η στρατηγική συνδυασµού µεταφορικών µέσων. (Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 2000 α,β) Παρ' όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, η εικόνα του µεταφορικού συστήµατος της πόλης παραµένει σχεδόν στάσιµη και δυσάρεστη, µε αποτέλεσµα να απασχολεί ιδιαίτερα την επιστηµονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Ως σηµαντικότερες αιτίες παρουσιάζονται η έλλειψη πολιτικής βούλησης, τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα και οι µεγάλες καθυστερήσεις. Επιπλέον, µπορούµε να σηµειώσουµε την ανεπάρκεια εφαρµογής µιας εθνικής πολιτικής µεταφορών, η οποία θα πρέπει να συµβαδίζει µε το γενικότερο χωροταξικό σχεδιασµό και την αναπτυξιακή πολιτική. Έτσι, τα σχέδια και οι µελέτες που αφορούν στη Θεσσαλονίκη, όσο ελπιδοφόρες και αν παρουσιάζονται για την αναβάθµιση του µεταφορικού της συστήµατος, χαρακτηρίζονται από έντονη εσωστρέφεια. (Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 2008) Ως αποτέλεσµα εµφανίζονται τµηµατικές και συχνά ασύνδετες επεµβάσεις ή µελέτες αµφισβητήσιµης σκοπιµότητας ή/και βιωσιµότητας. Ασάφειες και ασυνέχειες µπορούµε να παρατηρήσουµε και σε σηµεία της Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας. Ως σηµαντικότερο όµως µειονέκτηµά της, µπορούµε να σηµειώσουµε τη µονοδιάστατη θεώρηση της Θεσσαλονίκης ως πολεοδοµικό συγκρότηµα και τη µικρή αναγνώριση της σηµασίας της ως τµήµα ή κόµβο µιας συνεχούς ευρωπαϊκής αλυσίδας. Ελάχιστα λαµβάνεται υπόψη η ένταξη ή η δυνατότητα συµµετοχής του µεταφορικού συστήµατος της πόλης στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και δεν προωθούνται επεµβάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, οι οποίες µπορούν να καταστήσουν την πόλη διαµετακοµιστικό ευρωπαϊκό κόµβο και να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή της στην κοινή προσπάθεια για διατροπικές και συνδυασµένες µεταφορές, προσανατολισµένες ιδιαίτερα σε µέσα διαφορετικά των οδικών µετακινήσεων. Στην παρούσα εργασία, αντίθετα µε τις υφιστάµενες θεωρήσεις, δεν αντιµετωπίζουµε την

5 πόλη σαν ένα κλειστό αστικό σύστηµα, στα όρια της Ευρύτερης Περιοχής, το οποίο ανακυκλώνει τις µετακινήσεις των κατοίκων της. Ιδιαίτερη σηµασία για το µεταφορικό σύστηµα της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται να έχουν οι βασικοί µεταφορικοί της κόµβοι (terminals), οι οποίοι τροφοδοτούν ή τροφοδοτούνται από το αστικό µεταφορικό σύστηµα και εξυπηρετούν την επικοινωνία της µε τον υπόλοιπο εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Η µελέτη του µεταφορικού συστήµατος της πόλης γίνεται σε δύο διακριτά επίπεδα (υπερτοπικό και τοπικό) χωρίς να παραβλέπουµε όµως τη µεταξύ τους σχέση. Έτσι, η κύρια συµβολή της παρούσας εργασίας είναι: 1. η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης των βασικών µεταφορικών κόµβων της πόλης, δηλαδή των τερµατικών σταθµών υπερτοπικού χαρακτήρα (λιµάνι, αεροδρόµιο, σιδηροδροµικός σταθµός, σταθµός υπεραστικών λεωφορείων) 2. η πρόταση για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, διαλειτουργικού και αποδοτικού συστήµατος µεταφορών, το οποίο θα µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της πόλης και τη βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντός της και 3. η αναζήτηση της βέλτιστης σχέσης / διαλειτουργικότητας των δύο συστηµάτων (υπερτοπικό και τοπικό/αστικό). Το σηµείο αυτό αποτελεί και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρούσας προσέγγισης. Σε αντίθεση µε τις τµηµατικές µελέτες και στοχευµένες πολιτικές, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί ή προγραµµατιστεί µέχρι αυτή τη στιγµή για το συγκοινωνιακό σύστηµα της Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζεται και προτείνεται µια συνολική θεώρηση του µεταφορικού συστήµατος της πόλης και µία ενιαία στρατηγική ανάπτυξης, µε έµφαση στη διαλειτουργικότητα, τη συνεργασία και το συντονισµό των διαφορετικών µέσων µεταφοράς, των διαδροµών και των κόµβων, η οποία εκφράζεται στη συνέχεια σε συγκεκριµένες προτάσεις έργα προς εφαρµογή. Στο επίπεδο των υπερτοπικών µετακινήσεων και εµπορευµατικών µεταφορών, η αναβάθµιση των τερµατικών σταθµών υπερτοπικής σηµασίας, µπορεί να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη µέρος της ευρωπαϊκης και διεθνούς µεταφορικής αλυσίδας, στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για προώθηση εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς έναντι των οδικών (ναυσιπλοΐα, σιδηροδροµικές µεταφορές). Η δηµιουργία, για παράδειγµα, ενός ισχυρού λιµένα σε συνεργασία και συνέχεια µε ένα λειτουργικό σιδηροδροµικό σταθµό και ένα εµπορευµατικό διαµετακοµιστικό κέντρο, µπορεί να φανεί σηµαντική για την ενίσχυση του διαµετακοµιστικού ρόλου της πόλης αλλά και για την ευρωπαϊκή προσπάθεια περιορισµού των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οφείλονται στις οδικές µεταφορές. Στο επίπεδο των αστικών µεταφορών, η λειτουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς και την προώθηση εναλλακτικών µετακινήσεων, τη µείωση της αλόγιστης χρήσης Ι.Χ. / της συµφόρησης / των εκποµπών αερίων / της κατανάλωσης καυσίµων, αλλά και την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και µικροκλίµατος της πόλης. Τέλος, στην παρούσα εργασία δε θα σταθούµε σε γεωµετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων, σε µετρήσιµα µεγέθη ή ποσοστά του αποτυπώµατος των µεταφορών στο µικροπεριβάλλον της πόλης ή το φυσικό περιβάλλον, αλλά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, σχέσεις διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης. Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση του µεταφορικού δικτύου της πόλης, να καταγραφούν οι τµηµατικές επεµβάσεις και να συντεθούν οι µεµονωµένες προσπάθειες σε µια συνολική πρόταση αναβάθµισης της µεταφορικής ικανότητας της Θεσσαλονίκης.

6 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δέκα χρόνια µετά την ολοκλήρωση της Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης, η κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήµατος της πόλης συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως µη αποδεκτή. Παρά το µέγεθός της, η Θεσσαλονίκη παραµένει µια από τις φτωχότερες συγκοινωνιακά πόλεις της Ευρώπης, µε συνέπεια την υποβάθµιση και σε άλλους τοµείς, µεταξύ των οποίων και το περιβάλλον. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση, η έλλειψη µέσων σταθερής τροχιάς, η έλλειψη χώρων στάθµευσης και η καταστρατήγηση του έλευθερου δηµοσίου χώρου έρχονται να συµπληρωθούν από την έντονη ατµοσφαιρική ρύπανση (µεγαλύτερη σε σχεση µε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις µεσαίου µεγέθους) και τον υψηλό αριθµό οδικών ατυχηµάτων. Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες για µετακινήσεις ούτε ποσοτικά, ούτε ποιοτικά µε αποτέλεσµα να υπάρχει συνεχής κορεσµός. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουµε την απουσία σε στρατηγική, πολιτική και θεσµούς, παρά τις προτάσεις ειδικών επιστηµόνων για οργάνωση και διαχείριση των συγκοινωνιακών υποδοµών και της κυκλοφορίας, την προώθηση εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης και της βιώσιµης κινητικότητας. (ΣΕΣ, 2008) Επιπλέον, πρέπει να σηµειώσουµε το γεγονός ότι το αστικό σύστηµα αντιµετωπίζεται ξεχωριστά από τις µεγα-υποδοµές των τερµατικών σταθµών υπερτοπικής σηµασίας. Το ενδιαφέρον για το συγκοινωνιακό σύστηµα της πόλης περιορίζεται στα όριά της και σε ελάχιστες περιπτώσεις ελέγχονται παράµετροι συνδεσιµότητας µε τα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. Αν και συχνά γίνεται λόγος για τη µητροπολιτική εµβέλεια της Θεσσαλονίκης ή το γεωγραφικό πλεονέκτηµα που µπορεί να την καταστήσει πύλη της ΝΑ Ευρώπης, δε λαµβάνεται υπόψη ως µέρος, κόµβος ή ενδιάµεσος σταθµός µιας ενιαίας και αδιάσπαστης διεθνούς µεταφορικής αλυσίδας. Ο ρόλος της αυτός µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σηµαντικός για το βαλκανικό χώρο αλλά και χρήσιµος για την εφαρµογή της ευρωπαϊκης πολιτικής βιώσιµης κινητικότητας. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εµφανίζεται έκδηλη η ανάγκη για ολοκληρωµένη µελέτη του µεταφορικού συστήµατος, για ενιαία στρατηγική διαχείρισης και ανάπτυξης των δικτύων και για επαναπροσδιορισµό της σχέσης και του ρόλου των τερµατικών σταθµών (υπερτοπικής και τοπικής σηµασίας) για τη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης Τερµατικοί Σταθµοί Υπερτοπικής Σηµασίας Όταν αναφερόµαστε στους σταθµούς υπερτοπικής σηµασίας της Θεσσαλονίκης, εννοούµε τον λιµένα, το σιδηροδροµικό σταθµό (επιβατικό και εµπορευµατικό), τον αερολιµένα και το σταθµό υπεραστικών λεωφορείων. Όσον αφορά στη θέση των τερµατικών σταθµών στο ΠΣΘ, διαπιστώνουµε µια συγκέντρωση στα δυτικά του κέντρου της πόλης µε εξαίρεση τον αερολιµένα, ο οποίος βρίσκεται 15χλµ ανατολικά του κέντρου. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται µια έντονη ανεπάρκεια των µεταφορικών αυτών κόµβων, τόσο σε επίπεδο υποδοµών, όσο και σε επίπεδο συνδεσιµότητας και εξυπηρέτησης. Η ανάγκη για σύνδεση των τερµατικών σταθµών µε δίκτυα υπερτοπικής σηµασίας αλλά και µεταξύ τους εµφανίζεται πλέον επιτακτική για τη λειτουργία τους. Μπορούµε να σηµειώσουµε µια τάση σύνδεσης των σταθµών µε βασικούς οδικούς άξονες, αλλά µικρή φροντίδα για την εξυπηρετησή τους από άλλα δίκτυα.

7 Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, αποτελεί τη φυσική διέξοδο της οικονοµικής δραστηριότητας των χωρών της κεντροευρωπαϊκής και βαλκανικής ενδοχώρας και το δεύτερο από πλευράς κίνησης και σηµασίας για τη χώρα, µετά τον Πειραιά. Εκτός από τη φυσική θέση του λιµένα µε εκτεταµένη ενδοχώρα εξυπηρέτησης (Βόρεια Ελλάδα, Π.Γ.Δ.Μ., Ν-Δ Βουλγαρία, Ν.Σερβία, Αλβανία), ιδιαίτερα πλεονεκτική θεωρείται και η σχετική του θέση στο σταυροδρόµι χερσαίων δικτύων µεταφορών Ανατολής και Δύσης µέσω της Εγνατίας Οδού, Βορρά και Νότου µέσω της ΠΑΘΕ, αλλά και των πανευρωπαϊκών διαδρόµων IV (συνδέει Βορειοδυτική µε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη) και Χ (ξεκινάει από την Αυστρία και καταλήγει στο λιµάνι). Το ίδιο εντάσσεται θεωρητικά στους διευρωπαϊκούς µεταφορικούς άξονες, καθώς εξυπηρετεί φορτία που ξεπερνούν τα 1,5 εκατ. τόνους και συνδέεται µε τα χερσαία διευρωπαϊκά δίκτυα. Στην περιοχή του λειτουργούν διακεκριµένες ενότητες, όπως σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων (καταλαµβάνει τον 6 ο προβλήτα), συµβατικό λιµάνι, ελεύθερη ζώνη και επιβατικός σταθµός. Η εµπορευµατική κίνηση του λιµένα παρουσιάζεται έντονη σε αντίθεση µε την περιορισµένη και µειούµενη επιβατική. Ο χαρακτήρας του λιµανιού µετατρέπεται από λιµένας-πύλη σε µια πολυσύνθετη επιχείρηση / κέντρο logistics. Για την εξυπηρέτηση των εµπορευµατικών µεταφορών, το λιµάνι συνδέεται µε την ενδοχώρα µέσω της Δυτικής Εισόδου και µέσω της Περιφερειακής Οδού και της οδού Λαγκαδά, οι οποίες καταλήγουν στους οδικούς άξονες της ΠΑΘΕ (Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδοµένη) και της Εγνατίας Οδού αντίστοιχα. Η σύνδεση µε το εθνικό και ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την αποπεράτωση της αρτηρίας σύνδεσης του 6 ου προβλήτα µε την ΠΑΘΕ. Ιδιαίτερης σηµασίας κρίνεται η σύνδεση του λιµανιού µε τον εµπορευµατικό σιδηροδροµικό σταθµό. Η θέση του σιδηροδροµικού σταθµού επιλέχθηκε για τη σύνδεση / εξυπηρέτηση του λιµανιού (1894), όταν αυτό εκτεινόταν στον 1 ο και 2 ο προβλήτα. Ωστόσο, οι δραστηριότητες του λιµανιού έχουν µετατοπιστεί δυτικά, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιούνται παράλληλες τµηµατικές επεκτάσεις των σιδηροδροµικών γραµµών και να αµφισβητείται πλέον το επίπεδο συνδεσιµότητας, καθώς απαιτούνται παλινδροµικές και χρονοβόρες κινήσεις των συρµών. Ως αποτέλεσµα εµφανίστηκε η ανάγκη για δύο βασικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο µελετών: τη δηµιουργία σταθµού µε δώδεκα ηλεκτροδοτούµενες γραµµές στη βάση του 6 ου προβλήτα και τη σύνδεση του 6 ου προβλήτα µε τη γραµµή Θεσσαλονίκης-Ειδοµένης. Τα έργα αυτά κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση της συνδεσιµότητας του λιµένα µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και την προαγωγή της διατροπικής και βιώσιµης κινητικότητας των εµπορευµάτων. Η δυνατότητα σύνδεσης του λιµένα µε το αεροδρόµιο για εµπορευµατικές µετακινήσεις στην κατεύθυνση των water-air cargo µεταφορών, δεν έχει επισηµανθεί µέχρι στιγµής, παρά την πλεονεκτική θέση του αερολιµένα που θα ευνοούσε και τη σύνδεση από θαλάσσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην περιορισµένη εµπορευµατική λειτουργία του αερολιµένα αλλά και την εκτεταµένη συζήτηση για τη µεταφορά του σε άλλη θέση. Για τις επιβατικές µετακινήσεις, σε αντίθεση µε τη φροντίδα για τα εµπορεύµατα, οι συνδέσεις και µε τους υπόλοιπους τερµατικούς σταθµούς και δίκτυα εµφανίζονται ελλιπείς. Η περιοχή του λιµανιού είναι προσβάσιµη µέσω του αστικού οδικού δικτύου της πόλης, µόνο µε τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου, χωρίς ιδιαίτερη µέριµνα για την εξυπηρέτηση στάθµευσης. Επιπλέον, δεν υπάρχει καµία λειτουργική σύνδεση του επιβατικού λιµένα µε οποιοδήποτε σηµείο της πόλης ή οποιονδήποτε άλλο τερµατικό σταθµό µε τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς. Υπάρχει µόνο µια γραµµή εξυπηρέτησης αστικών λεωφορείων η οποία διέρχεται σε ικανή απόσταση από τον επιβατικό σταθµό, ενώ δεν έχει προβλεφθεί στο σχεδιασµό η σύνδεσή του µε κανένα µέσο σταθερής τροχιάς (µετρό και τραµ), παρά την

8 κοντινή απόσταση των προγραµµατισµένων γραµµών. Για τη σύνδεση µε οποιονδήποτε τερµατικό σταθµό υπερτοπικής σηµασίας απαιτείται η πρόσβαση σε κάποια στάση αστικού λεωφορείου, σε ικανή απόσταση, η µετάβαση στον τερµατικό σταθµό του ΟΑΣΘ που φιλοξενείται στο σταθµό υπεραστικών λεωφορείων και η µετεπιβίβαση σε άλλη γραµµή. Ο σιδηροδροµικός σταθµός Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε να εγκατασταθεί στη συγκεκριµένη θέση για την άµεση σύνδεσή του µε την περιοχή του λιµένα και την εξυπηρέτηση της µεταφοράς εµπορευµάτων από το ένα µέσο στο άλλο, όταν η δραστηριότητα του λιµένα περιοριζόταν στην περιοχή του 1ου και 2ου προβλήτα. Όπως αναφέραµε ήδη, η µεταφορά του κέντρου βάρους του λιµένα δυτικότερα, δηµιούργησε µια σειρά από προβλήµατα και δυσλειτουργίες. Οι επιβατικές µετακινήσεις εξυπηρετούνται από διαφορετικό σταθµό σε κοντινή απόσταση µε τον εµπορικό, ενώ το σύνολο του κτιριακού συγκροτήµατος συµπληρώνει το κτίριο της διαλογής σε ίση σχεδόν απόσταση από τα δύο προηγούµενα. Η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό σιδηροδροµικό κόµβο για τη χώρα, καθώς εδώ συναντώνται οι γραµµές ΠΑΘΕ και Θεσσαλονίκης Στρυµώνα Προµαχώνα, που συνδέονται µε το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο. Ωστόσο καµία από τις γραµµές αυτές δεν είναι ηλεκτροκινούµενη και δεν µπορούµε να θεωρήσουµε το ελληνικό δίκτυο µέρος του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου. Για την εξυπηρέτηση των εµπορευµατικών µεταφορών, και την προώθησή τους σε µια συνεχή αλυσίδα από ένα άλλο µέσο στο σιδηροδροµικό δίκτυο, µπορούµε να σηµειώσουµε µια σειρά από προβλήµατα και αδυναµίες. Η θέση του εµπορευµατικού σιδηροδροµικού σταθµού, σε ικανή απόσταση από περιοχές βιοµηχανίας και εµπορίου, αλλά και η περιορισµένη διαθέσιµη έκτασή του δεν µπορούν να υποστηρίξουν τη δηµιουργία και λειτουργία διαµετακοµιστικού εµπορευµατικού κέντρου στην περιοχή του. Σε συνδυασµό µε την προβληµατική σύνδεσή του µε το λιµάνι, επιτείνεται η ανάγκη µετεγκατάστασης του εµπορευµατικού σταθµού σε άλλη θέση, δυτικότερα της υφιστάµενης, ώστε να βρεθεί σε άµεση σχέση µε το σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) αλλά και µε την περιοχή παραγωγής και µεταποίησης. Μια τέτοια πιθανή θέση, η οποία µπορεί να φιλοξενήσει και τη δηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου, είναι η περιοχή του στρατοπέδου Γκόνου στη Ν.Ιωνία, όπου µάλιστα συγκλίνουν και οι τρεις σιδηροδροµικές γραµµές που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα δύσκολη εµφανίζεται και η σύνδεση µε το αεροδρόµιο καθώς δεν υπάρχει σιδηροδροµική υποδοµή στο ανατολικό τµήµα της πόλης. Έτσι, η σύνδεση µπορεί να είναι µόνο έµµεση, µέσω της περιφερειακής οδού και του οδικού δικτύου. Σε αντίθεση µε τις εµπορευµατικές µεταφορές, ιδιαίτερα ικανοποιητική εµφανίζεται η σύνδεση του επιβατικού σταθµού µε δίκτυα και τερµατικούς σταθµούς για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η πρόσβαση στον επιβατικό σταθµό, γίνεται µέσω της αναβαθµισµένης οδού Μοναστηρίου, ενώ στην περιοχή του λειτουργεί τερµατικός σταθµών αστικών λεωφορείων και βρίσκεται υπό κατασκευή σταθµός του Μετρό. Έτσι, διαφαίνεται µια τάση λειτουργίας του επιβατικού σταθµού και ως διατροπικό κόµβο µετεπιβίβασης για τις αστικές µεταφορές. Η σύνδεσή του µε το σταθµό υπεραστικών λεωφορείων γίνεται άµεσα µε µια γραµµή αστικού λεωφορείου, αλλά µε τους άλλους τερµατικούς σταθµούς (λιµάνι και αεροδρόµιο) δεν υπάρχει γραµµή άµεσης εξυπηρέτησης. Το αεροδρόµιο Μακεδονία, είναι το δεύτερο σε µέγεθος και τέταρτο σε κίνηση αεροδρόµιο της χώρας. Βρίσκεται στην περιοχή της Μίκρας, 15 χλµ νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης και εγκαταστάθηκε εκεί όταν η περιοχή δεν παρουσίαζε οικιστική ανάπτυξη. Λειτουργεί κυρίως ως επιβατικό αεροδρόµιο, οι υπηρεσίες που προσφέρει χαρακτηρίζονται

9 βασικές και ο χαρακτήρας του επαρχιακός. Οι εγκαταστάσεις του δεν επαρκούν για να φέρει διεθνείς πτήσεις, ενώ χαρακτηρίζονται ελλειπείς σε πολλά επίπεδα. Παρότι διαθέτει εµπορικό σταθµό, δεν πραγµατοποιούνται παρά ελάχιστες πτήσεις για το σκοπό αυτό. Για την εξυπηρέτηση των εµπορευµατικών µετακινήσεων από και προς τον αερολιµένα, υπάρχει µόνο η δυνατότητα της οδικής πρόσβασης, η οποία χαρακτηρίζεται χαµηλής ποιότητας. Η µόνη οδός πρόσβασης είναι η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής η οποία συνδέεται µε την Περιφερειακή οδό και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών µε κάθετες συνδέσεις. Έχει προγραµµατιστεί η σύνδεση µε την Εξωτερική Περιφερειακή, η αποπεράτωση της οποίας αναβλήθηκε για τη µελέτη εναλλακτικής χάραξης. Όπως σηµειώσαµε ήδη, δεν υπάρχουν στην περιοχή σιδηροδροµικές υποδοµές και δεν υπάρχει πρόσβαση στο σιδηροδροµικό δίκτυο για την πραγµατοποίηση air-rail cargo µεταφορές. Αντίστοιχα δεν υπάρχει καµία µέριµνα για water-air cargo µεταφορές, παρά τη θέση του αεροδροµίου στο θαλλάσιο µέτωπο. Για τις επιβατικές µεταφορές και τη σύνδεση του αεροδροµίου µε αστικά δίκτυα, δεν υπάρχει παρά η δυνατότητα της οδικής πρόσβασης µε ιδιωτικό αυτοκίνητο και µια γραµµή αστικού λεωφορείου περιορισµένης συχνότητας. Υπάρχουν σενάρια σύνδεσης του αεροδροµίου µε µέσα σταθερής τροχιάς (µετρό και τραµ) αλλά και µε το δίκτυο αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας, κανένα από τα οποία δεν έχει φτάσει σε επίπεδο µελέτης. Η ανάγκη για προαστιακή σιδηροδροµική σύνδεση της πόλης µε τη Χαλκιδική οδηγεί στη διατύπωση σεναρίων σύνδεσης του αεροδροµίου µε το σιδηροδροµικό σταθµό α) µέσω σήραγγας από την πλευρά του Αγίου Βασιλείου ή β) απευθείας σύνδεσης µε τον εµπορικό σταθµό µέσω σήραγγας. Και οι δύο περιπτώσεις απαιτούν έργα βαριάς υποδοµής, αµφίβολης σκοπιµότητας και µεγάλου περιβαλλοντικού κόστους. Η ανάγκη της Θεσσαλονίκης για ένα αεροδρόµιο, το οποίο µπορεί να εξυπηρετήσει τη µητροπολιτική της εµβέλεια και η δυνατότητά του να λειτουργήσει ως hub&spoke για τα βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, οδήγησαν σε µελέτες αναβάθµισής του, ενώ παράλληλα πυροδοτούν τη συζήτηση για τη µετεγκατάστασή του. Στο πλαίσιο της εφαρµογής του master plan (1998) αναβάθµισης του υφιστάµενου αεροδροµίου, βρίσκεται υπό κατασκευή η επέκταση του διαδρόµου 10/28 κατά 1000 µέτρα στη θάλλασα, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόµα η κατασκευή νέου επιβατικού σταθµού. Η επέκταση του διαδρόµου 10/28 οδήγησε σε µια σειρά συζητήσεων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στο ήδη επιβαρυµένο µικροκλίµα του Θερµαϊκού, ωστόσο η κατασκευή του κρήθηκε αναγκαία για τη λειτουργία του αεροδροµίου. Στα σενάρια µετεγκατάστασης του αεροδροµίου συγκαταλέγονται η δηµιουργία αερολιµένα διεθνών προδιαγραφών στο Καλοχώρι (ανακαλώντας τη Χωροταξική Μελέτη Θεσσαλονίκης του I. Τριανταφυλλίδη ) ή στο Πλατύ Ηµαθίας, µε επικρατέστερο το δεύτερο. Ο σταθµός υπεραστικών λεωφορείων Μακεδονία κατασκευάστηκε το 2002 για να στεγάσει όλα τα ΚΤΕΛ που επικοινωνούν µε τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται 5 χλµ δυτικά του κέντρου της πόλης και η θέση του επιλέχθηκε ώστε να εξυπηρετείται η εύκολη πρόσβασή του από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας (ΠΑΘΕ) και από την Περιφερειακή Οδό (Σύνδεση µε Εγνατία). Συνδέεται µε την πόλη µε κύριες οδικές αρτηρίες (Γιαννιτσών και Μοναστηρίου). Στην περιοχή του λειτουργεί τερµατικός σταθµός αστικών λεωφορείων και η σύνδεσή του µε το σιδηροδροµικό σταθµό και το αεροδρόµιο γίνεται άµεσα. Σύµφωνα µε τις µελέτες, σχεδιάστηκε η δηµιουργία σταθµού µετρό και τραµ στην περιοχή του. Έτσι, δηµιουργείται το

10 ενδεχόµενο λειτουργίας του και ως διαµετακοµιστικό επιβατικό κέντρο για τις αστικές µετακινήσεις. Διαπιστώνουµε ότι οι τερµατικοί σταθµοί υπερτοπικής σηµασίας εµφανίζουν µειονεκτήµατα στη λειτουργία τους, αδυνατούν λόγω εγκαταστάσεων αλλά και συνδέσεων να ενταχθούν σε µια συνεχή µεταφορική αλυσίδα για τις εµπορευµατικές µεταφορές και κατά συνέπεια δεν εντάσσονται και στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο. Έτσι, η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν προωθεί αποτελεσµατικά τις διατροπικές µεταφορές και δε συµµετέχει στην εφαρµογή του διευρωπαϊκού προγράµµατος βιώσιµης κινητικότητας. Στο επίπεδο των επιβατικών µετακινήσεων εµφανίζονται προβλήµατα και ασυνέχειες µικρότερης κλίµακας και αφορούν κυρίως σε ροές, οι οποίες διοχετεύονται στο αστικό της σύστηµα. Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των σεναρίων ανάπτυξης δικτύων µαζικών µεταφορών και βιώσιµης αστικής κινητικότητας, αξίζει να σηµειώσουµε, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής θεώρησης των µεταφορών, ότι ο λιµένας αποτελεί το µόνο σταθµό υπερτοπικής σηµασίας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ακολουθεί ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική στην ανάπτυξή του. (Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης, 2009) Για την ανάπτυξη κάθε τερµατικού σταθµού υπεύθυνος είναι ένας οργανισµός ή µια εταιρία. Για το λιµένα, υπεύθυνη ανάπτυξης είναι η ΟΛΘ Α.Ε. σύµφωνα µε την οποία, επιδιώκεται ο περιορισµός σε εκποµπές ρύπων όλων των δραστηριοτήτων του λιµανιού, καθώς αναγνωρίζεται η σηµασία των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνεπάγεται η λειτουργία του λιµένα, σχετικά µε την ποιότητα του αέρα, του εδάφους, των υδάτων και την κατανάλωση πόρων. Για να επιτευχθούν περιβαλλοντικές επιδόσεις σύµφωνες µε αυτή την πολιτική, προωθείται από την ΟΛΘ Α.Ε. πρωτίστως η διεξαγωγή ολοκληρωµένων περιβαλλοντικών µελετών βιώσιµης ανάπτυξης στις διαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων του λιµένα. Παράλληλα, προωθείται η ενεργοποίηση κατάλληλων διαδικασιών για εφαρµογή Συστηµάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η νοµική συµµόρφωση µε τη διεθνή και εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, ο σχεδιασµός διατήρησης και προστασίας των φυσικών πόρων, η συνεχής επικοινωνία και πληροφόρηση από την επιστηµονική κοινότητα και η επιµόρφωση του προσωπικού για περιβαλλοντικά ζητήµατα. Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης στην κατεύθυνση της εξοικονόµησης ενέργειας, προωθείται η ανάπτυξη τεχνικών πρόληψης της ρύπανσης, η υποστήριξη διαδικασιών που σχετίζονται µε την ολοκληρωµένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, ο συστηµατικός περιβαλλοντικός έλεγχος και η υιοθέτηση Σχεδίων Πρόληψης και Αντιµετώπισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης σχετικά µε το περιβάλλον. Με όλα τα παραπάνω, ο λιµένας Θεσσαλονίκης, αποτελεί τον πρώτο σε εθνικό επίπεδο, που εφήρµοσε στην καθηµερινή του λειτουργία τις αρχές της ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης. Ήδη από το 2002, αναπτύχθηκε και ξεκίνησε να εφαρµόζεται το σχέδιο για τη µετατροπή του λιµένα σε έναν µε πλήρη περιβαλλοντική διαχείριση, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος (ΟΛΘ ΑΕ ΑΠΘ). Το 2003, ο λιµένας πιστοποιήθηκε περιβαλλοντικά κατά PERS, ενώ διατηρεί και σταθερή συνεργασία µε ευρωπαϊκά δίκτυα λιµένων (ECOPORTS), ώστε να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών καθώς και διαρκής περιβαλλοντική επαγρύπνηση. 2.2 Σενάρια Ανάπτυξης Αστικών Δικτύων Μαζικών Μεταφορών

11 Ένα από τα χαρακτηριστικά και µεγαλύτερα µειονεκτήµατα του αστικού µεταφορικού συστήµατος της Θεσσαλονίκης είναι η έλλειψη σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το µοναδικό δηµόσιο µέσο που εξυπηρετεί την αστική κινητικότητα είναι το αστικό λεωφορείο, ενώ δεν υπάρχει κανένα µέσο σταθερής τροχιάς σε αντίθεση µε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις αντίστοιχου µεγέθους. Στη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το ΠΣΘ και την ΠΖΘ, συµπεριλαµβάνονται µια σειρά από προτεινόµενα έργα ανάπτυξης δικτύων δηµοσίας συγκοινωνίας, τα οποία αφορούν σε µέσα σταθερής τροχιάς και στη θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Από αυτά, το µόνο που µελετήθηκε ολοκληρωµένα και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης είναι το µετρό, ενώ τα υπόλοιπα έµειναν σε επίπεδο ενδεικτικών χαράξεων. Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης, και στην κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας, καθένα από τα σενάρια διερευνάται ως προς τη δυνατότητα ένταξής του σε ένα ενιαίο σύστηµα µαζικών µεταφορών, ενώ παράλληλα αναζητώνται οι θέσεις εκείνες που µπορούν να λειτουργήσουν ως διατροπικοί σταθµοί µετεπιβίβασης. Για τη δηµιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού συστήµατος αστικών δηµόσιων µεταφορών αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση ο συνολικός και ολοκληρωµένος σχεδιασµός, η λήψη µέτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας των ΜΜΜ, η αντιµετώπιση των αδυναµιών κάθε δικτύου και των απειλών από το εξωτερικό περιβάλλον και το µεταξύ τους ανταγωνισµό. Στα σενάρια ανάπτυξης αστικών δικτύων συµπεριλαµβάνονται τα δίκτυα του προαστιακού σιδηροδρόµου 2, του µετρό, του τραµ, των αστικών λεωφορείων και της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των προαστίων της Θεσσαλονίκης αλλά και τη σύνδεσή της µε αστικά περιφερειακά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας για καθηµερινές µετακινήσεις. Για την ανάπτυξη του δικτύου προαστιακού/περιφερειακού σιδηροδρόµου έχει πραγµατοποιηθεί πρακαταρκτική µελέτη σκοπιµότητας, στα πλαίσια της οποίας εξετάζονται η βελτίωση υφιαστάµενων συνδέσεων και η σκοπιµότητα κατασκευής νέων γραµµών. Η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόµου δυτικά µπορεί να γίνει πάνω στις υπάρχουσες γραµµές, µε αφετηρία τον επιβατικό σταθµό ή τον εµπορικό στην περίπτωση µετεγκατάστασης της υφιστάµενης λειτουργίας. Για την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου ανατολικά και τη σύνδεση της πόλης έτσι µε τη Χαλκιδική, ως αφετηρία φαίνεται στη µελέτη η περιοχή του αεροδροµίου. (ΣΕΣ, 2005) Ωστόσο, η απουσία σιδηροδροµικών υποδοµών στην ανατολική περιοχή, απαιτεί µια σειρά από έργα βαριάς υποδοµής. Έτσι παρουσιάζονται διαφορετικά σενάρια για τη σύνδεση του αεροδροµίου µε το υπάρχον σιδηροδροµικό δίκτυο. (Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος, 2008) Σενάριο 1: Σύνδεση του αεροδροµίου µε το δίκτυο µέσω σήραγγας από την πλευρά του Αγίου Βασιλείου. Παράλληλα το κέντρο της πόλης θα συνδέεται µε το αεροδρόµιο µε µετρό. Σενάριο 2: Απευθείας σύνδεση του αεροδροµίου µε τον παλιό σιδηροδροµικό σταθµό µέσω σήραγγας. Η γραµµή αυτή θα συνδέεται µε το µετρό στην Καλαµαριά. Στη συνέχεια της γραµµής, η σύνδεση µε τα Νέα Μουδανία µελετάται να γίνει µέσω Νέας Μηχανιώνας και Επανωµής ή µέσω Καρδίας χωρίς να διέρχεται από την περιοχή της Νέας Μηχανιώνας. 2 Όταν αναφερόµαστε στο αστικό µεταφορικό σύστηµα της Θεσσαλονίκης συµπεριλαµβάνουµε προαστιακές και περιαστικές συνδέσεις, καθώς η πόλη δεν αντιµετωπίζεται ως αστικό κέντρο αλλά ως πολεοδοµικό συγκρότηµα µε ισχυρή εµβέλεια στην ευρύτερη περιοχή.

12 Στην προκαταρκτική µελέτη για τον προαστιακό σιδηρόδροµο διακρίνουµε µια τάση για σύνδεσή του µε άλλα µέσα µαζικής µεταφοράς αστικής εµβέλειας. Σε θέσεις όπως ο Νέος Επιβατικός Σιδηροδροµικός Σταθµός, ο Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων «Μακεδονία» και το Αεροδρόµιο «Μακεδονία», µπορούν να δηµιουργηθούν σταθµοί µετεπιβίβασης / πολυτροπικοί διαµετακοµιστικοί επιβατικοί κόµβοι. Ως αποτέλεσµα µπορούµε να έχουµε τη µετακίνηση από και προς την περιφέρεια µε τον προαστιακό σιδηρόδροµο και τη διοχέτευση αυτών των ροών στο αστικό συγκοινωνιακό σύστηµα της πόλης µε τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, µειώνοντας κατά πολύ τη χρήση ιδωτικού αυτοκινήτου. Η διαλειτουργική µάλιστα σχέση µε µέσα σταθερής τροχιάς που εκτείνονται στο σύνολο της πόλης µπορεί να ενισχύσει την προτίµηση και χρήση του προαστιακού σιδηροδρόµου, ο οποίος δύναται να λειτουργήσει ως commuter (σιδηρόδροµος που εξυπηρετεί την καθηµερινή µετακίνηση από και προς την περιοχή εργασίας). Τα αστικά µέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία περιλαµβάνονται στη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας είναι το µετρό και το τραµ. Η µελέτη για το µετρό περιλαµβάνει µια βασική γραµµή, η οποία βρίσκεται σε φάση υλοποίησης µεταξύ του Νέου Επιβατικού Σιδηροδροµικού Σταθµού και τη Νέα Ελβετία, και δύο κλάδους επέκτασης βορειοδυτικά προς τη Σταυρούπολη και Νοτιοανατολικά προς την Καλαµαριά. Σε επόµενη φάση επέκτασης προβλέπεται η ανάπτυξη του δικτύου µέχρι το αεροδρόµιο. Το έργο αναµένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2014 και να συµβάλει αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση του κυκλοφοριακού συστήµατος της πόλης, τη µείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, την εξοικονόµιση ενέργειας και τη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Για το τραµ, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα έργα προτεραιότητας της Κυκλοφοριακής Μελέτης, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αναλυτικές µελέτες, παρά ενδεικτικές χαράξεις για τρεις διαδροµές. Η διαδροµή του Δυτικού Τόξου, µικρή σε έκταση, έχει ως αφετηρία το Σταθµό Υπεραστικών Λεωφορείων και φαίνεται ασύνδετη µε το υπόλοιπο δίκτυο του τραµ. Στο κέντρο της πόλης σχεδιάστηκε µια κυκλική διαδροµή η οποία συνεχίζει ανατολικά µέχρι το Φοίνικα. Πάνω της αρθρώνεται µια άλλη διαδροµή από την Παπαναστασίου µέχρι τη Θέρµη. Είναι εµφανές ότι µετρό και τραµ σχεδιάστηκαν µεµονωµένα, σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή τακτική που θέλει ενιαία συστήµατα tram-metro. Αποτέλεσµα του τµηµατικού σχεδιασµού είναι διαδροµές των δύο µέσων που ταυτίζονται, ασύνδετοι τερµατικοί σταθµοί, αδυναµία διαλειτουργικότητας και µετεπιβίβασης από το ένα µέσο στο άλλο και αδυναµία εξυπηρέτησης κάθετων διαδροµών που θα µπορούσαν να λειτουργούν τροφοδοτικά για το σύστηµα. Η εγγύηση της αποδοτικότητας και της βιωσιµότητας του συστήµατος των αστικών µαζικών µεταφορών έγγειται στη συνολική θεώρηση, τη διαλειτουργηκότητα και τη δηµιουργία συµπληρωµατικών έργων αστικών παρεµβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται και η εφαρµογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραµµών µε τη δηµιουργία νέων λεωφορειακών συνδέσεων και ανασχεδιασµό των υφιστάµενων διαδροµών, ώστε να επιτευχθεί η συµπληρωµατικότητα και η συνδυασµένη µετακίνηση µε τα µέσα σταθερής τροχίας. Με σκοπό την αποσυµφόρηση του κέντρου της πόλης, την προώθηση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον και τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος

13 αστικών µεταφορών, προτείνεται στη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας και η αναβίωση της θαλάσσιας συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και των παράκτιων πριοχών της ευρύτερης περιοχής. Η µελέτη περιλαµβάνει ένα βασικό αστικό δίκτυο µε αφετηρία τον πρώτο προβλήτα του λιµανιού, ενδιάµεσους σταθµούς στο ύψος της Ιπποδροµίου, της Παρασκευοπούλου, της 28 ης Οκτωβρίου και της Καλαµαριάς και τερµατικό σταθµό στην Αρετσού. Παράλληλα προτείνεται και το προαστιακό δίκτυο µε άµεση σύνδεση του πρώτου προβλήτα µε το αεροδρόµιο, την Περαία και από εκεί µε τους Νέους Επιβάτες και την Αγία Τριάδα. Δυτικά µια άλλη διαδροµή συνδέει το λιµάνι µε το Καλοχώρι. Για το έργο της θαλάσσιας συγκοινωνίας δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένες µελέτες. Σηµειώνεται µια αµφιβολία για τη σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα του έργου σε επιστηµονικούς και πολιτικούς κύκλους. Υπέρµαχος της προσπάθειας υλοποίησης φαίνεται ωστόσο ο δήµος Καλαµαριάς, µε πρόταση που συµπεριλαµβάνει και τη θαλάσσια συγκοινωνία στα µέσα που θα φιλοξενήσει ο πολυτροπικός τερµατικός σταθµός της Μίκρας. Ανακεφαλαιώνοντας, για τα σενάρια ανάπτυξης αστικών δικτύων µαζικών µεταφορών διαπιστώνουµε ότι υπάρχει η πρόθεση δηµιουργίας ενός πολυτροπικού συστήµατος µέσων δηµόσιας συγκοινωνίας. Ωστόσο, οι µελέτες για καθένα από αυτά πραγµατοποιούνται µεµονοµένα και µε περιορισµένο συσχετισµό µε τα υπόλοιπα µέσα. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η απουσία πρόνοιας για τη δηµιουργία διατροπικών και διαλειτουργικών επιβατικών κόµβων, µε κίνδυνο η αποδοτικότητα και βιωσιµότητα του συστήµατος να αποδειχτεί περιορισµένη. Αν καθέ ένα από τα δίκτυα των διαφορετικών µέσων δεν ενταχθεί σε ένα ροϊκό σύστηµα µεταφορών, ενδέχεται η προτίµηση του επιβατικού κοινού να σηµειωθεί χαµηλή και παρά τις επενδύσεις σε υποδοµές, η χρήση του ιδωτικού αυτοκινήτου να παραµείνει στα ίδια µε τα σηµερινά επίπεδα. 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο παρόν κεφάλαιο προβαίνουµε στη διατύπωση µιας πρότασης για τη διασύνδεση των τερµατικών σταθµών υπερτοπικής σηµασίας και τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και διατροπικού συστήµατος αστικών µεταφορών. Τόσο η στρατηγική όσο και η έκφρασή της σε έργα, απορρέουν από την έρευνα και διάγνωση που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Όραµα αποτελεί η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, ελκυστικού και διαλειτουργικού συστήµατος µεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας όλα τα δεδοµένα, τις υποδοµές και τα µέσα, µε απώτερο στόχο την ανάδειξη της φυσιογνωµίας της, την ενίσχυση του µητροπολιτικού της ρόλου και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται στις µεταφορές. Βασικοί Πυλώνες-Στόχοι - Συνολική θεώρηση του µεταφορικού συστήµατος και εξασφάλιση της διαχείρισης των εισερχόµενων και εξερχόµενων ροών. - Αναβάθµιση και ενίσχυση της διατροπικής ικανότητας των τερµατικών σταθµών υπερτοπικού χαρακτήρα. - Δηµιουργία ενιαίου, σύγχρονου, ελκυστικού και διατροπικού συστήµατος δηµοσίων

14 συγκοινωνιών. - Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξασφάλιση της προσβασιµότητας από και προς την περιφέρεια, αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Ειδικοί Στόχοι - Αναβάθµιση των τερµατικών σταθµών υπερτοπικού χαρακτήρα, ώστε να συµβαδίζουν µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. - Άµεση και λειτουργική σύνδεση των τερµατικών σταθµών για τη µεταφορά εµπορευµάτων προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών water-rail, airwater, rail-air έναντι των οδικών µεταφορών (σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή πολιτική για βιώσιµες µεταφορές). - Εξασφάλιση της σύνδεσης τερµατικών εµπορικών σταθµών µε βιοµηχανικές περιοχές, περιοχές πρωτογενούς παραγωγής, περιοχές έρευνας και καινοτοµίας. - Εξασφάλιση της σύνδεσης των τερµατικών σταθµών υπερτοπικού χαρακτήρα για τις επιβατικές µεταφορές µε περιοχές τουριστικής ανάπτυξης (Χαλκιδική, Πιερία). - Άµεση και λειτουργική σύνδεση των τερµατικών σταθµών υπερτοπικής σηµασίας για τις επιβατικές µεταφορές ένταξη των επιβατικών τερµατικών σταθµών στο αστικό µεταφορικό δίκτυο. - Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε περιαστικές περιοχές κατοικίας/εργασίας. - Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (ιστορικό κέντρο, περιοχές καινοτοµίας, εµπορικές περιοχές, τουριστικές περιοχές). - Δηµιουργία ενιαίου και διαλειτουργικού συστήµατος περιαστικών/ προαστιακών/αστικών δηµόσιων µεταφορών. - Οργάνωση και σύνδεση των τερµατικών σταθµών αστικών δικτύων δηµιουργία σταθµών µετεπιβίβασης (µε παράλληλη δηµιουργία χώρων στάθµευσης - park&ride). - Παροχή προτεραιότητας στα µέσα µαζικής µεταφοράς και µείωση της αλόγιστης χρήσης ΙΧ. - Εξασφάλιση ελκυστικών συνθηκών µε τις κατάλληλες αστικές παρεµβάσεις για τη χρήση ΜΜΜ και την ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων κινητικότητας (βάδην, ποδήλατο). Συµπληρωµατικά, στην παρούσα εργασία προτείνεται και µια σειρά από επιπλέον έργα προτεραιότητας, µε έµφαση στη διαλειτουργικότητα και σε συµφωνία µε τις βασικές αρχές που διατυπώθηκαν και στη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας (ΓΜΜΚ) (στρατηγική συνδυασµού µεταφορικών µέσων και στρατηγική δηµοσίων συγκοινωνιών), ο κατάλογος των οποίων παρατίθεται στη συνέχεια. Είναι σαφώς δύσκολο να διατυπώσει κανείς έναν πλήρη κατάλογο προτεινόµενων έργων και προφανώς απαιτείται µια διεργασία σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η στρατηγική που προτείνεται στην εργασία µπορεί εν συντοµία να εκφραστεί σε έργα και να αποτυπωθεί στο χάρτη της ΓΜΜΚ, ώστε να δηµιουργηθεί και µια ενδεικτική εικόνα στο χώρο για τις προτεινόµενες επεµβάσεις. Προτεινόµενα έργα Όλα τα προτεινόµενα έργα είναι στην κατεύθυνση του πρώτου πυλώνα στόχου για συνολικη θεώρηση του µεταφορικού συστήµατος και εξασφάλιση της διαχείρισης των εισερχοµένων ροών. Για την πραγµατοποίηση του δεύτερου στόχου: αναβάθµιση και ενίσχυση της διατροπικής ικανότητας των τερµατικών σταθµών υπερτοπικού χαρακτήρα, προτείνονται: 1. Αναβάθµιση των τερµατικών σταθµών υπερτοπικής σηµασίας. Συµπεριλαµβάνονται έργα αναβάθµισης υποδοµής και παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και

15 έργα ενίσχυσης της σύνδεσής τους µε το ευρύτερο µεταφορικό σύστηµα της πόλης. 2. Μεταφορά του Εµπορικού Σιδηροδροµικού Σταθµού στην περιοχή του Στρατοπέδου Γκόνου και δηµιουργία εµπορευµατικού διαµετακοµιστικού κέντρου (σύνδεση µε τις βιοµηχανικές και εµπορικές περιοχές) Η δηµιουργία εµπορευµατικού διαµετακοµιστικού κέντρου στο στρατόπεδο Γκόνου, σε έκταση 970 στρεµάτων προωθείται από τη ΓΑΙΟΣΕ σε συνεργασία µε τον ΟΛΘ. Η µετεγκατάσταση του Εµπορικού Σιδηροδροµικού Σταθµού στην ίδια περιοχή που προτείνεται στην εργασία ενισχύεται από την ανάγκη του σταθµού να συνδεθεί καλύτερα µε τον 6ο προβλήτα του λιµανιού, µε τις βιοµηχανικές και εµπορικές περιοχές αλλά και τη δηµιουργία του προαναφερθέντος εµπορευµατικού κέντρου. 3. Δηµιουργία εµπορικού σιδηροδροµικού σταθµού στη βάση του 6ου προβλήτα στο λιµάνι, σύνδεση αυτού µε το Νέο Εµπορικό Σιδηροδροµικό Σταθµό Γκόνου και δηµιουργία εµπορευµατικού διαµετακοµιστικού κέντρου. Προτείνεται η επίσπευση των µελετών και εργασιών του έργου που προωθείται από ΟΣΕ και ΟΛΘ Α.Ε., ως ένα από τα σηµαντικότερα για την αύξηση της διαµετακοµιστικής ικανότητας του λιµένα. 4. Ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης του Λιµένα µε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το έργο αναµένεται να συµβάλει εξίσου στην ενίσχυση της διαµετακοµιστικής ικανότητας του λιµένα και την αναβάθµιση της σύνδεσης µε την οδική µεταφορική αλυσίδα. Προτάθηκε ως έργο προτεραιότητας στη ΓΜΜΚ (2000) µε αριθµό 34 προτεινόµενη κύρια αρτηρία και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. 5. Σύνδεση του Λιµένα µε το αεροδρόµιο από θαλάσσης για εµπορευµατικές µεταφορές. Η πρόταση αυτή προκύπτει από την έλλειψη σύνδεσης του λιµένα µε το αεροδρόµιο για εµπορευµατικές µεταφορές (water-air cargo transport). Απαιτεί τη διαµόρφωση λιµανιού στην περιοχή του αεροδροµίου, το οποίο µπορεί να εξυπηρετήσει και τη θαλάσσια αστική και προαστιακή συγκοινωνία. Απαιτείται µια σειρά από µελέτες σκοπιµότητας και βιωσιµότητας. 6. Δηµιουργία διαµετακοµιστικών επιβατικών κόµβων συνδυασµένων περιαστικών προαστιακών αστικών µεταφορών: Πρόταση είναι η δηµιουργία διατροπικών και όχι απλώς πολυτροπικών κόµβων. Σε κάθε σηµείο / θέση που προτείνεται υπάρχει η τάση η ο προγραµµατισµός από τη ΓΜΜΚ για τη δηµιουργία τερµατικού η ενδιάµεσου σταθµού του αστικού δικτύου. Το νέο στοιχείο που πρέπει να προστεθεί είναι ο συνδυασµός των µεταφορικών δικτύων και η δηµιουργία οργανωµένων κόµβων εύκολης και άµεσης µετεπιβίβασης. i. Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων «Μακεδονία» (Υφιστάµενος σταθµός ΟΑΣΘ, προγραµµατισµένος σταθµός µετρό, τραµ και προαστιακού σιδηροδρόµου) ii. Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός (Υφιστάµενος σταθµός ΟΑΣΘ, προγραµµατισµένος σταθµός µετρό και προαστιακού σιδηροδρόµου) iii. Λιµένας Θεσσαλονίκης (1ος 2ος προβλήτας) (Προγραµµατισµένος σταθµός θαλάσσιας συγκοινωνίας, ενδεδειγµένη περιοχή για τη δηµιουργία διατροπικού επιβατικού κόµβου για την εκυπηρέτηση των επιβατικών µεταφορών

16 του λιµένα, δηµιουργία σταθµού του ΟΑΣΘ και του τραµ) iv. Τερµατικός σταθµός Μίκρας (Προγραµµατισµένος σταθµός µετρό, πρόταση του δήµου Καλαµαριάς για µεταφορά στην ίδια περιοχή του τερµατικού σταθµού του ΟΑΣΘ από το ΙΚΕΑ και για διαµόρφωση µαρίνας για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Επιπλέον προτείνεται η δηµιουργία σταθµού τραµ) v. Αερολιµένας «Μακεδονία» (Στην ΓΜΜΚ προτείνεται η δηµιουργία σταθµών µετρό, τραµ, προαστιακού και θαλάσσιας συγκοινωνίας. Στόχος είναι ο συντονισµός και συνεργασία ανάµεσα στα διαφορετικά µέσα και η οργάνωση ενός διατροπικού και διαλειτουργικού σταθµού) vi. Μηχανιώνα (Στην περιοχή της Μηχανιώνας έχει προγραµµατιστεί απο τη ΓΜΜΚ δηµιουργία σταθµού προαστιακού σιδηροδρόµου και θαλάσσιας συγκοινωνίας. Η περιοχή ενδείκνυται να λειτουργήσει ως κόµβος για τη σύνδεση της Χαλκιδικής µε την πόλη, συνδυάζοντας περιαστικές και προαστιακές µεταφορές) Για την επίτευξη του επόµενου στόχου (δηµιουργία ενιαίου, σύγχρονου, ελκυστικού και διατροπικού συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών) σαφώς και είναι απαραίτητη η δηµιουργία διαµετακοµιστικών επιβατικών κόµβων συνδυασµένων περιαστικών-προαστιακών και αστικών µεταφορών, ώστε να διοχετεύονται και να διακινούνται καλύτερα οι επιβατικές ροές από και προς την πόλη. Επιπλέον απαραίτητα θεωρούνται µια σειρά από παράλληλα έργα: 7. Δηµιουργία διατροπικών σταθµών µετεπιβίβασης αστικών µεταφορών: Στη ΓΜΜΚ (2000), προτείνονται µια σειρά από διαδροµές και στάσεις δικτύων µέσων µαζικής µεταφοράς. Πρόταση της εργασίας είναι στις τερµατικές θέσεις των δικτύων να δηµιουργηθούν αντίστοιχοι διατροπικοί κόµβοι µετεπιβίβασης: i. Ελευθέριο Kορδελιό Σταθµός µετεπιβίβασης προαστιακού σιδηροδρόµου µετρό ii. Σταυρούπολη Σταθµός µετεπιβίβασης µετρό ΟΑΣΘ iii. Λαγκαδά (Στρατόπεδο Παύλου Μελά) Ενδεδειγµένη θέση για τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου και διατροπικού σταθµού δηµόσιας συγκοινωνίας iv. Παλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός Μετατροπή του σε Επιβατικό Σταθµό για προαστική / περιαστική συγκοινωνία (προϋπόθεση η µετεγκατάσταση του Εµπορικού Σταθµού σε άλλη θέση) v. Συκιές Σταθµός µετεπιβίβασης Τραµ ΟΑΣΘ (Αν παραµείνει η προτεινόµενη χάραξη για τη γραµµή του Τραµ) vi. Πανεπιστήµια - ΔΕΘ Δηµιουργία κεντρικού διατροπικού κόµβου µετεπιβίβασης συνδυασµός όλων των µέσων µαζικής µεταφοράς (Η µετατροπή της ΔΕΘ σε µητροπολιτικό πάρκο µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτηµα και κίνητρο για τη χρήση εναλλακτικών και δηµόσιων µέσων µεταφοράς στο κέντρο της πόλης.) vii. Τερµατικός Σταθµός Νέας Ελβετίας Προώθηση της διαδικασίας υλοποίησης του Master Plan για την περιοχή. Δηµιουργία

17 σταθµού Μετρό, σταθµού µετεπιβίβασης αστικού λεωφορείου και ολοκλήρωση αστικών παρεµβάσεων (πεζοδροµίσεις, χώροι πρασίνου, ελκυστικό αστικό περιβάλλον). Παράλληλα προτείνεται η ενδεχόµενη δηµιουργία σταθµού τραµ, αν διατηρηθεί η υφιστάµενη χάραξη. 8. Επανεξέταση της σκοπιµότητας και ολοκλήρωση της µελέτης για τη θαλάσσια συγκοινωνία. 9. Επανασχεδιασµός της γραµµής του Τραµ (συµπληρωµατική λειτουργία για το Μετρό και ενιαίος σχεδιασµός σε ένα σύστηµα). 10. Επανασχεδιασµός των διαδροµών των αστικών λεωφορείων (προσαρµογή στο νέο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης). Τα τρία τελευταία έργα/δράσεις που προτείνονται καταδεικνύουν την ανάγκη για ενηµέρωση, επικαιροποίηση και εφαρµογή της ΓΜΜΚ. Ο βασικός στόχος της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της εξασφάλισης της προσβασιµότητας και της αναβάθµισης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή των παραπάνω έργων που συµβάλουν στη µείωση της χρήσης ΙΧ και την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ. Επιπλέον, πρέπει να σηµειώσουµε ως συµπληρωµατικά έργα τα εξής (τα οποία έχουν διατυπωθεί και στις προτάσεις του ΣΕΣ, 2008): 11. Παράλληλες αστικές παρεµβάσεις µε κάθε έργο (προώθηση της αναβάθµισης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, των µέσων µαζικής µεταφοράς και των εναλλακτικών µέσων µεταφοράς). 12. Δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων ποδηλατοδρόµων. 13. Δηµιουργία πολλών, µικρης δυναµικότητας, χώρων στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των µόνιµων κατοίκων και εκτεταµένων χώρων στάθµευσης (park&ride) στις περιοχές των τερµατικών σταθµών. Τέλος, επισηµαίνεται η ανάγκη για προώθηση των µελετών και της υλοποίησης τριών έργων της ΓΜΜΚ, τα οποία συµβάλουν στην προσπελασιµότητα της πόλης από την ευρύτερη περιοχή και συµβάλουν κατ αυτό τον τρόπο στη ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ δηµιουργούν προϋποθέσεις για κοινωνική συνοχή. 14. Ζεύξη Θερµαϊκού Κόλπου Διατυπώθηκε ως έργο στην ΓΜΜΚ αλλά δεν έχει πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένη µελέτη. Αναµένεται να αποτελέσει την παράκαµψη της πόλης από νότο, αντίστοιχα µε την εξωτερική περιφερειακή από βορρά. Απαιτεί µεγάλη επένδυση κεφαλαίου και η σκοπιµότητά του διερευνάται. Προτείνεται η ολοκλήρωση οικονοµο-τεχνικών και κοινωνικο-οικονοµικών µελετών. 15. Ανάπτυξη προαστιακού δικτύου θαλάσσιας συγκοινωνίας. Έργο 102 της ΓΜΜΚ, του οποίου η σκοπιµότητα και βιωσιµότητα αµφισβητήθηκε έντονα. Προτείνεται η επανεξέταση του έργου και η επέκταση του δικτύου σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (Χαλκιδική, Πιερία) ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του.

18 16. Ανάπτυξη δικτύου προαστιακού / περιφερειακού σιδηρόδροµου. Έχει ολοκληρωθεί η Προκαταρκτική Μελέτη Σκοπιµότητας και προτείνεται η προώθηση των διαδικασιών για την υλοποίησή του. Ο επαναπροσδιορισµός της διασύνδεσης των τερµατικών σταθµών και η ένταξή τους σε ένα ενιαίο σύστηµα µεταφορών, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση ή/και τη διαφοροποίηση του ρόλου και της συµβολής τους στην ανάπτυξη της πόλης, τη µητροπολιτική της εµβέλεια και την ποιότητα του περιβάλλοντός της. Έτσι, ο ρόλος των τερµατικών σταθµών αποτυπώνεται πολλαπλός για τη Θεσσαλονίκη: σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και συντελεί στον τρόπο που οι ίδιοι οι κάτοικοι και επισκέπτες βιώνουν την πόλη αλλά στην εικόνα / φυσιογνωµία που αυτή προβάλει. Οι παρεµβάσεις στους τερµατικούς σταθµούς υπερτοπικής σηµασίας αλλά και η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου διατροπικού συστήµατος µεταφορών αναµένεται να συµβάλει αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης. Η προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών και η µετατόπιση των εµπορευµατικών µεταφορών από το οδικό δίκτυο σε ένα σύστηµα βαρύτητας σιδηροδροµικών και θαλάσσιων µετακινήσεων, συµβαδίζει µε την ευρωπαϊκή πολιτική της βιώσιµης κινητικότητας, συµβάλει στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεµπόµενων ρύπων. Παράλληλα οι αστικές παρεµβάσεις, συµβάλουν στην αναβάθµιση του µικροκλίµατος κάθε περιοχής του πολεοδοµικού συγκροτήµατος ξεχωριστά, ενώ η προώθηση των µαζικών µέσων µεταφοράς και των εναλλακτικών µετακινήσεων µπορούν να συµβάλλουν στην αναβάθµιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

19 Σχήµα 1: Προτεινόµενα έργα 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ανών., 2009?. Παρουσίαση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. ΟΛΘ. [pdf]. Διαθέσιµο: [Πρόσβαση: Αύγουστος 2009] 2. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 2000α. Γενική Μελέτη µεταφορών και κυκλοφορίας για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα (Π.Σ.Θ.) και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης(Π.Ζ.Θ.) (Β Φάση), Τόµος Ι Τελική Έκθεση Εργασιών Σταδίων IV&V, Θεσσαλονίκη.

20 3. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 2000β. Γενική Μελέτη µεταφορών και κυκλοφορίας για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης. Συνοπτική Παρουσίαση Μελέτης & Αποτελεσµάτων, Θεσσαλονίκη. 4. Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε., Προκαταρκτική µελέτη σκοπιµότητας ανάπτυξης προαστιακού περιφερειακού σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης, Αθήνα. 5. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Προτάσεις και θέσεις του Σ.Ε.Σ. για τις Δηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, Αθήνα. 6. Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσαλονίκης, «Χάρτης Πορείας» Προαστιακού Σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης. Προτάσεις για την άµεση προώθηση του προαστιακού περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 7. Καυκαλάς, Γρ., Λαµπριανίδης, Λ., Παπαµίχος, Ν., Η Θεσσαλονίκη στο Mεταίχµιο. Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών. 1η εκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 8. Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μ., Κυκλοφοριακές µελέτες σε αστικές περιοχές. Στο: Ανδρικοπούλου, Ε., Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γρ., Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μ., Πόλη και Πολεοδοµικές Πρακτικές για τη βιώσιµη ανάπτυξη (pp ), 1η εκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 8 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Το σύστημα μεταφορών Εισήγηση: Μάγδα Πιτσιάβα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 8 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Το σύστημα μεταφορών Εισήγηση: Μάγδα Πιτσιάβα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Το σύστημα μεταφορών Εισήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [1/2] Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (ΔΑΣ) αποτελούν την

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ : & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ : & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Το Στρατηγικό Οδικό Δίκτυο απαρτίζεται από: Τον Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα;

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών Σ.Ε.Σ. Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία 1

Σιδηροδρομική Εγνατία 1 29.1.10 Σιδηροδρομική Εγνατία 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ - 29.1.2010 2010 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΑΤΜ, μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Εµπειρία και Αειφόρες Μεταφορές στην Αθήνα» Γεώργιος Ε. Στεργίου ιευθύνων Σύµβουλος Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. Βασικός πυλώνας των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ρομπογιαννάκης Δημήτριος, MSc Πολιτικός Μηχανικός Καλησπερίδων 10, Ηράκλειο, τηλ: 6945 552852 email: drompogiannakis@gmail.com Απρίλιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την Ανά τυξη της Συγκοινωνιακής Υ οδοµής στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την Ανά τυξη της Συγκοινωνιακής Υ οδοµής στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2020 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος, 24-27 Σεπτεµβρίου 2009 Στρατηγική για την Ανά τυξη της Συγκοινωνιακής Υ οδοµής στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2020 ΑΡογκάν,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στον τομέα των Μεταφορών

Επενδύοντας στον τομέα των Μεταφορών Επενδύοντας στον τομέα των Μεταφορών Μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για την υπέρβαση της ελληνικής κρίσης Πέτη Πέρκα Γενική Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μια αποτελεσματική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, )

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, 21.06.2010) Το πρόγραμμα (κατασκευής και βελτίωσης)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Βούρδας: Οι βασικοί άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Θ. Βούρδας: Οι βασικοί άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Θ. Βούρδας: Οι βασικοί άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Τους βασικούς άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών παρουσίασε στο 1 ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ο γενικός γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ

Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ 1. Γιατί δεν υλοποιούνται γρήγορα τα μεγάλα έργα τιφταίεικαιοιεξαγγελίες μένουν στα χαρτιά 2. Πια είναι τα συμπεράσματα από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστασία Δένδια Λυδία Μπόουεν α.μ. 04107001 α.μ. 04107660 6 ο εξάμηνο Κα. Σ. Αυγερινού Κολόνια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµική Εγνατία 1

Σιδηροδροµική Εγνατία 1 22.09.06 Σιδηροδροµική Εγνατία 1 ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 22.9.2006 ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΑΤΜ, µέλος Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΑΤΣΙΟΣ, ΠΜ, /ντής ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα

Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα Κώστας Ν. Πετράκης Καθ. Δημήτρης Οικονόμου (Πανεπ. Θεσσαλίας) Καθ. Στράτος Στυλιανίδης (ΑΠΘ) Δρ Μόσχος Π. Διαμαντόπουλος (ΑΣΔΑ) Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση βασικού (Core) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Πάνος Σταθακόπουλος Πρόεδρος Οργανισµού Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πολεοδοµίας Α.Π.Θ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Τι είναι ένα Ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέση - κλειδί για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το αγρόκτημα του ΤΕΙΘ

Θέση - κλειδί για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το αγρόκτημα του ΤΕΙΘ Θέση - κλειδί για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το αγρόκτημα του ΤΕΙΘ Η ομάδα εργασίας σημειώνει ότι δεν είναι τυχαίο, ότι όλα τα σχέδια, οι προγραμματισμοί και οι αποφάσεις για τη χωροθέτηση του νέου εκθεσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον έλεγχο ή την ενηµέρωση εξ αποστάσεως ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες»

Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες» «Μέτρα ρ διαχείρισης της κυκλοφορίας ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης» Δέσποινα Δημητριάδου Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες»

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής:

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής: Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής: Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αναπτυξιακή Ημερίδα Προγραμματισμού Περιόδου ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN T) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ITS)

1 η Αναπτυξιακή Ημερίδα Προγραμματισμού Περιόδου ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN T) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ITS) 1 η Αναπτυξιακή Ημερίδα Προγραμματισμού Περιόδου 2014 2020 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN T) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ITS) Βασιλική Κολοβού, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων τομέα μεταφορών 4

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική

Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική Όµιλος Καλοφωλιά - Εφηµερίδα Εξπρές Σύγχρονες Μεταφορές και Επικοινωνίες Κερδίζοντας τη µάχη της ανάπτυξης Πάτρα, 15 Νοεµβρίου 2003 Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος εισήγησης: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η 1. Βασικά συμπεράσματα ως γενικές (χωρικές) επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα