ΤΕΛΕ ΙΑ: Ένα υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΕ ΙΑ: Ένα υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή"

Transcript

1 ΤΕΛΕ ΙΑ: Ένα υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή Ιωάννης Ρίζος 1, Ευγενία Κολέζα 2, Γιάννης Παππάς 3 1 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα, 2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα, 3 Υποψήφιος ιδάκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ενός συστήµατος αξιολόγησης µέσω υπολογιστή το οποίο παρέχει την πρόσθετη δυνατότητα αξιολόγησης µέσω του ιαδικτύου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του συστήµατος που το καθιστούν ένα σηµαντικό µαθησιακό, διδακτικό και ερευνητικό εργαλείο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εκπαίδευση από απόσταση, Αξιολόγηση µέσω υπολογιστή, Αξιολόγηση από απόσταση, Επιµορφωτική Αξιολόγηση, Αθροιστική αξιολόγηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ευρύτατα ο σηµαντικός ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για δύο κυρίως λόγους: για επανατροφοδότηση των γνώσεων καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης και διδασκαλίας και για έλεγχο των γνώσεων των εξεταζοµένων κυρίως στο τέλος µιας σειράς µαθηµάτων. Στην πρώτη περίπτωση, µιλάµε για επιµορφωτική αξιολόγηση (formative assessment), ενώ στη δεύτερη για αθροιστική αξιολόγηση (summative assessment) (Bull, 1999). Μέσω της επιµορφωτικής αξιολόγησης επιτυγχάνεται µια έµµεση αξιολόγηση της διδασκαλίας. Οι µαθητές/φοιτητές εµπλέκονται συνειδητά στη διαδικασία αξιολόγησης όταν αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση κάποιων θεµάτων (εσωτερικό κίνητρο) και στην αντικειµενική βαθµολόγηση (εξωτερικό κίνητρο) (Titus et al, 1998). Εκτός από αυτούς τους βασικούς στόχους, η αξιολόγηση αποβλέπει επίσης στο να προσδιορίσει προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών/φοιτητών, για ένα πληρέστερο σχεδιασµό της διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic testing). «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 755

2 να δώσει κίνητρα στους µαθητές/φοιτητές για µια πιο ενεργή συµµετοχή τους στη διαδικασία µάθησης. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (self assessment). Ο σαφής προσδιορισµός του στόχου της αξιολόγησης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της µορφής και του περιεχοµένου των ερωτήσεων µέσω των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER ASSISTED ASSESSMENT) εδοµένου του µεγάλου αριθµού πληροφοριών που δέχεται ή συλλέγει σήµερα ένας µαθητής µέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών πηγών και του ιαδικτύου, οι κλασικές µορφές αξιολόγησης πολλές φορές αναδεικνύονται ανεπαρκείς και εµφανίζουν ασυνέχεια ως προς την διαδικασία µάθησης: Για εκείνους τους µαθητές που έχουν µάθει να συλλέγουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες µέσω του υπολογιστή, αναλαµβάνοντας σηµαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το ρυθµό και το περιεχόµενο της µαθησιακής τους διαδικασίας, µια εξέταση µε χαρτί και µολύβι παρουσιάζει περιορισµένο ενδιαφέρον (Rovai, 2000). Αντίθετα, η αυτόµατη αξιολόγηση των επιδόσεών τους µε τη βοήθεια του υπολογιστή και η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης που τους παρέχεται, έχει σαν συνέπεια την δηµιουργία µιας θετικής στάσης απέναντι στο ίδιο το µάθηµα (O Byrne, 1999). Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα µιας αξιολόγησης µε υπολογιστή (CAA) είναι ότι: Ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µπορεί να αξιολογηθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα και σε ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων. Ο έλεγχος των γνώσεων, στην περίπτωση µιας αξιολόγησης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µπορεί να γίνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, µε ελάχιστο χρονικό κόστος όσον αφορά τη διαδικασία διόρθωσης. Με την ύπαρξη βάσης ερωτήσεων µπορεί να επιταχυνθεί και η χρονοβόρος διαδικασία επιλογής θεµάτων. Μέσα από µία κατάλληλα διαµορφωµένη βάση καταγραφής προόδου, ο εξεταζόµενος µπορεί να παρατηρεί τη γνωστική του εξέλιξη αναπτύσσοντας µε αυτό τον τρόπο µεταγνωστικές ικανότητες. Τα άτοµα µπορούν να διαχειριστούν µόνα τους την µαθησιακή τους πορεία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της «επιµορφωτικής» αξιολόγησης, κατά την οποία, µέσω των βάσεων ανατροφοδότησης, τους δίνεται η δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση και επανατροφοδότηση. Στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το επίπεδο κατανόησής τους και να εντοπίζουν τις ενδεχόµενες αδυναµίες τους. Τα άτοµα αποκτούν δεξιότητες όσον αφορά τον χειρισµό των υπολογιστών. Η αξιολόγηση µέσω υπολογιστή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στα σύγχρονα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση. Η αξιολόγηση µε υπολογιστή (CAA), µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους : Αυτόµατη βαθµολόγηση κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων (σε χαρτί) µε την βοήθεια ενός οπτικού αναγνώστη (optical mark reader). Με τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή του εξεταζόµενου. Με την χρήση λογισµικού το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες του ιαδικτύου. Εδώ το λογισµικό βρίσκεται σε έναν κεντρικό διακοµιστή (server) και ο εξεταζόµενος έχει πρόσβαση σε αυτό µε την χρήση ενός προγράµµατος πλοήγησης (browser). 756

3 Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η παρουσίαση και βαθµολόγηση των ερωτήσεων γίνεται εξ ολοκλήρου από τον υπολογιστή. Η δε συµπλήρωση των απαντήσεων γίνεται από τον αξιολογούµενο στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό µας δίνει την πρόσθετη δυνατότητα παρουσίασης ασκήσεων/ ερωτήσεων οι οποίες περιλαµβάνουν γραφικά, ήχο και video. ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση εισάγει περιορισµούς οι οποίοι σχετίζονται µε την αναγνώριση από τον υπολογιστή των απαντήσεων του εξεταζόµενου. Ο υπολογιστής µπορεί να αναγνωρίσει την επιλογή µιας ή περισσοτέρων απαντήσεων από ένα προκαθορισµένο κατάλογο επιλογών, αλλά υπάρχουν ακόµη δυσκολίες, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, στην αναγνώριση ελεύθερου κειµένου (ή και φωνής). Οι περιορισµοί στους δυνατούς τρόπους απάντησης εισάγουν µε την σειρά τους περιορισµούς στις µεθόδους εξέτασης. Από αυτή την άποψη οι κυριότεροι τύποι ερωτήσεων σε ένα τέστ αξιολόγησης µε την βοήθεια υπολογιστή µπορεί να είναι: Πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice Questions, MCQ): επιλογή της σωστής απάντησης από µια λίστα εναλλακτικών απαντήσεων. Ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι οι ερωτήσεις τύπου Επιλογή/Συσχέτιση, όπου απαιτείται αντιστοίχηση θεµάτων από δύο λίστες θεµάτων, οι ερωτήσεις Σωστό/Λάθος και οι ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι. Ως ειδική περίπτωση θα πρέπει να θεωρούνται και οι ερωτήσεις µενού επιλογών (pull down menu), όπου ο εξεταζόµενος καλείται να συµπληρώσει µια φράση µε µια λέξη ή συνδυασµό λέξεων από ένα µενού. Πολλαπλών απαντήσεων (Multiple Response Questions, MRQ): Εδώ οι απαντήσεις είναι περισσότερες από µία και ο εξεταζόµενος καλείται να διαλέξει όλες τις σωστές απαντήσεις από µια λίστα απαντήσεων. Ανοικτές ερωτήσεις (Fill-in-the-blank): Ο εξεταζόµενος πληκτρολογεί ως απάντηση µια λέξη ή έναν αριθµό. Στην περίπτωση λεκτικής απάντησης θα πρέπει η απάντηση να γραφεί µε συγκεκριµένο τρόπο που θα υποδεικνύεται από το σύστηµα (π.χ. µε κεφαλαία ελληνικά), προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση της απάντησης του εξεταζόµενου µε την σωστή απάντηση. Το θετικό σε αυτό το τύπο ερωτήσεων είναι ότι ο εξεταζόµενος κατασκευάζει τη σωστή απάντηση και δεν την ανιχνεύει ή την διαλέγει. Η πιθανότητα να µαντέψει κάποιος την σωστή απάντηση, είναι µικρότερη από ότι στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οπτικής αναγνώρισης (Graphical hotspot): Ο εξεταζόµενος καλείται να υποδείξει µε την βοήθεια του δείκτη (pointer) του ποντικιού το σωστό σηµείο σε µια εικόνα ή σχήµα Άλλες ερωτήσεις, µπορούν να περιλαµβάνουν την προσθήκη τιµών σε ένα διάγραµµα, την ταξινόµηση αντικειµένων, τον σχεδιασµό ενός απλού γεωµετρικού σχήµατος, µιας γραφικής παράστασης κ.α. Η πιο απλή και ευρύτερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι οι Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών/Πολλαπλών Απαντήσεων (MCQ/MRQ). ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ/ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Η χρήση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα πλαίσια της αξιολόγησης µέσω υπολογιστή είναι τα τελευταία χρόνια ευρύτατα διαδεδοµένη διότι: Αποτελεί ένα γρήγορο, ασφαλή και αντικειµενικό τρόπο αξιολόγησης µεγάλου αριθµού ατόµων, όπως είναι η περίπτωση των (πρωτοετών κυρίως) φοιτητών πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Οι ερωτήσεις µπορεί να συνοδεύονται από κατάλληλες υποδείξεις (hints), δίνοντας την δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η προσωπική επαφή 757

4 µε τον διδάσκοντα για το ενδεχόµενο µιας άµεσης ανατροφοδότησης (π.χ. περιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών συνδέονται µε κατάλληλα διαµορφωµένες βάσεις αυτόµατης ανατροφοδότησης, η αξιολόγηση καθίσταται λειτουργικό κοµµάτι της διαδικασίας µάθησης και δίνει επιπλέον την δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση. Μία ερώτηση πολλαπλών επιλογών /απαντήσεων αποτελείται (Grunlund, 1993) : από το σώµα της ερώτησης (stem) και τις επιλογές ως προς την απάντηση στην ερώτηση (options). Οι επιλογές περιλαµβάνουν την σωστή απάντηση/εις (key/s) και τους παραπλανητές (distractοrs). προαιρετικά µπορεί να περιλαµβάνει και την ανατροφοδότηση (feedback) η οποία µπορεί να παρουσιάζεται είτε στο τέλος κάθε ερώτησης είτε στο τέλος της εξέτασης. Ο ρόλος της ανατροφοδότησης είναι σηµαντικός στην περίπτωση της επιµορφωτικής αξιολόγησης Ο ρόλος των παραπλανητών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός από διδακτικής άποψης. Είναι καλό να επιλέγονται µεταξύ των πιο συνηθισµένων λαθών ή παρανοήσεων που έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία, ή να αναζητούνται στα πλαίσια µιας επιµορφωτικής αξιολόγησης, µε την χρήση ανοικτών ερωτήσεων. Σωστές απαντήσεις που δεν απαντούν όµως στην συγκεκριµένη ερώτηση, είναι συνήθως ισχυροί παραπλανητές. Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται ως προς τον βέλτιστο αριθµό τους. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες (Brown, 1997), τρεις έως τέσσερις παραπλανητές αρκούν για να µειωθούν σοβαρά οι πιθανότητες να έχουµε την σωστή απάντηση µε µάντεµα (guessing). Ο παράγοντας «µάντεµα», µπορεί να περιορισθεί αισθητά µε την εισαγωγή της αρνητικής βαθµολογίας. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στην εγκυρότητα και αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης µε υπολογιστή (Kuder, 1937). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής, αυτές οι επιφυλάξεις αφορούν το είδος των ικανοτήτων που αξιολογούνται και το επίπεδο της µάθησης που επιδιώκεται. Το σοβαρότερο επιχείρηµα είναι ότι οι ερωτήσεις περιορίζονται σε ανάκληση απλών γνώσεων (σύµφωνα µε την ταξινοµία του Bloom) 1, και ότι η παρουσία των πιθανών απαντήσεων ενισχύει το µάντεµα. Πράγµατι,στην περίπτωση που οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών έχουν κατασκευασθεί από µη ειδικούς, ενδέχεται το προηγούµενο επιχείρηµα να είναι αληθές. Οι ερωτήσεις που απαιτούν ανάκληση γνώσεων είναι εύκολο να κατασκευασθούν και χρησιµοποιούνται ευρέως. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις στοχεύουν στο να προσελκύσουν τους εξεταζόµενους, τουλάχιστον σε ένα αρχικό στάδιο ώστε να αισθανθούν άνετα και να εξοικειωθούν µε αυτή τη µορφή αξιολόγησης. Είναι επίσης αλήθεια, ότι η δηµιουργικότητα και η κριτική ικανότητα ελέγχονται καλύτερα µε ερωτήσεις τύπου δοκιµίου ( essay-type ). Παρόλα αυτά οι ερωτήσεις τύπου δοκιµίου δεν παρέχουν την δυνατότητα ευρείας κάλυψης του εξεταζόµενου θέµατος, και δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι οδηγούν σε αντικειµενική αξιολόγηση ιδίως στην περίπτωση µεγάλου αριθµού βαθµολογητών. Επιπλέον η διόρθωσή τους είναι χρονοβόρος διαδικασία. Τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα πλαίσια µιας αξιολόγησης µε στόχο την τελική βαθµολόγηση, παύουν να υφίστανται όταν κάποιος ειδικός σχεδιάζει τις ερωτήσεις για µια επιµορφωτική αξιολόγηση (Haladyna 1997, Haladyna 1989). Η εισαγωγή κατάλληλων παραπλανητών, ο σχεδιασµός υποδείξεων (hints) για δυνατότητα ανατροφοδότησης σε πολλαπλά επίπεδα, δίνουν την ευκαιρία στους εξεταζόµενους όχι µόνο να ελέγξουν τις γνώσεις τους, αλλά και να κατανοήσουν το λάθος τους στην περίπτωση λανθασµένης απάντησης. Με αυτό τον τρόπο οι ερωτήσεις και το feedback µπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία για την έµµεση διδασκαλία νέων θεµάτων ή τη συνειδητοποίηση παρανοήσεων που εµποδίζουν τη κατανόηση (Erhmann, 1997). 758

5 Η προσέγγιση στόχων ανώτερων επιπέδων από εκείνον της απλής γνώσης, µπορεί επίσης να γίνει αν στα πλαίσια της αξιολόγησης ζητηθεί από τους εξεταζόµενους να κατασκευάσουν οι ίδιοι τις δικές τους ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα δίνονται στη συνέχεια για κρίση και επεξεργασία στο δάσκαλο ή σε άλλους εξεταζόµενους. Η ικανότητα του να κατασκευάζεις προβλήµατα επιχειρώντας έτσι µια σύνθεση των γνώσεών σου, θεωρείται πολύ πιο σηµαντική και σαφώς ανώτερου επιπέδου από εκείνη της επίλυσης προβληµάτων. Κι αυτό γιατί η κατασκευή ερωτήσεων απαιτεί ικανότητα σύνθεσης γνώσεων και δηµιουργικότητας. Οι µαθητές/φοιτητές χρειάζεται να σκεφθούν πέρα από την σωστή απάντηση και να επινοήσουν κατάλληλες λανθασµένες απαντήσεις ως εναλλακτικές απαντήσεις. Μια τέτοια διαδικασία καταλήγει σε βαθύτερη κατανόηση του περιεχοµένου και σε ανακάλυψη συσχετισµών µεταξύ των διαφόρων ιδεών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ο απλούστερος τρόπος βαθµολόγησης των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (MCQ) είναι η απόδοση ενός βαθµού σε κάθε σωστή απάντηση και µηδέν βαθµών σε κάθε λανθασµένη. Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου η ακριβής βαθµολόγηση του κάθε εξεταζόµενου µας είναι αδιάφορη π.χ. στην περίπτωση της διαγνωστικής και της επιµορφωτικής αξιολόγησης. Το µειονέκτηµα, όµως, αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορεί να διαχωρίσει τον µαθητή/φοιτητή που απάντησε από τύχη σε µια σειρά ερωτήσεων από αυτόν που τις απάντησε συνειδητά. Για παράδειγµα σε ένα τέστ µε ερωτήσεις δύο επιλογών (Σωστό/Λάθος) ένας φοιτητής απαντάει συµβουλευόµενος ένα νόµισµα: Κορώνα-Σωστό, Γράµµατα-Λάθος. Ο βαθµός του θα είναι 50%. Τον ίδιο βαθµό θα πάρει και ο φοιτητής που γνώριζε την απάντηση στις µισές ερωτήσεις. Το παραπάνω πρόβληµα έρχεται να επιλύσει η αρνητική βαθµολογία η οποία, στην απλούστερη εκδοχή της και στην προκειµένη περίπτωση, δίνει +1 βαθµό για κάθε σωστή απάντηση, 1 για κάθε λανθασµένη και µηδέν για κάθε µια που µένει αναπάντητη. Τώρα ο φοιτητής οποίος γνωρίζει τις µισές απαντήσεις (και αφήνει αναπάντητες αυτές που δεν γνωρίζει) θα βαθµολογηθεί µε 50% αλλά αυτός που απαντάει τυχαία θα µηδενιστεί. Στην γενική περίπτωση ενός τέστ το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις µε ν απαντήσεις η κάθε µια, η αρνητική βαθµολογία συνίσταται στην παραχώρηση ενός βαθµού για κάθε επιτυχώς απαντούµενη ερώτηση και 1/(ν-1) για κάθε λανθασµένη (ή απλούστερα ν-1 βαθµούς για κάθε σωστή και 1 για κάθε λανθασµένη) και µηδέν για κάθε αναπάντητη. Η αρνητική βαθµολογία είναι µια αµφισβητούµενη επιλογή: ανεπιθύµητη για τους εξεταζόµενους και ισχυρά υποστηριζόµενη από τους εξεταστές. Όµως, τα πλεονεκτήµατά της στην περίπτωση της αθροιστικής αξιολόγησης είναι σηµαντικά. (Carneson J et al) Στην περίπτωση τον ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων οι παραπάνω µέθοδοι δεν µπορούν να εφαρµοστούν αυτούσιες, αλλά µετά από κατάλληλη τροποποίηση. Επίσης στην περίπτωση της Επιµορφωτικής Αξιολόγησης εκτός από τα παραπάνω στην τελική βαθµολογία πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν και ο αριθµός των υποδείξεων (hints) τα οποία χρησιµοποίησε ο εξεταζόµενος για να βρει την τελική απάντηση. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αφαίρεση ενός ποσοστού του βαθµού της σωστής απάντησης το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από τον εξεταστή. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕ ΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα ΤΕΛΕ ΙΑ αναπτύχθηκε και λειτουργεί στο Εργαστήριο ιδασκαλίας Μαθηµατικών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα επιτρέπει την αξιολόγηση µέσω του ιαδικτύου και συγκεκριµένα µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Ο εξεταζόµενος δεν έχει παρά να συνδεθεί στην ιστοσελίδα εξετάσεων µε την βοήθεια ενός 759

6 προγράµµατος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Netscape) και να επιλέξει ένα από τα προτεινόµενα τεστ. Μπορεί να το συµπληρώσει και να δει άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή του το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Η επιλογή/καταχώρηση των θεµάτων και η δηµοσίευση/ενεργοποίηση καθώς και η λήξη των εξετάσεων πραγµατοποιείται από τον εξεταστή επίσης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού και την βοήθεια ενός Προγράµµατος Πλοήγησης. Από τεχνικής άποψης το ΤΕΛΕ ΙΑ αποτελείται από σειρά ιστοσελίδων γραµµένες σε HTML/Javascript µε την βοήθεια των οποίων δίνεται εντολή εκτέλεσης και δεδοµένα σε µια σειρά από προγράµµατα (scripts) γραµµένα σε γλώσσα PERL τα οποία αποτελούν τον ενδιάµεσο ανάµεσα στον χρήστη (εξεταστή ή εξεταζόµενο) και ορισµένες βάσεις δεδοµένων (χρησιµοποιείται η mysql). Μια σχηµατική αναπαράσταση του ΤΕΛΕ ΙΑ παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Το όλο σύστηµα υποστηρίζεται από ένα διακοµιστή Internet Information Server 4 και τρέχει σήµερα σε έναν υπολογιστή Dual Pentium III 800Mhz µε λειτουργικό Windows NT 4. Ο κώδικας του ΤΕΛΕ ΙΑ είναι πλήρως συµβατός µε άλλα λειτουργικά συστήµατα (πχ Linux, Mac, Solaris). Το εικονικό περιβάλλον του δηµιουργείται από το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων αποτελείται από πέντε τµήµατα: Κεντρική ιστοσελίδα (home page): Εδώ παρουσιάζονται πληροφορίες για προγράµµατα καθώς και οδηγίες για τους χρήστες του. Σελίδα εκπαιδευτών: Είναι η σελίδα στην οποία συνδέονται οι εξεταστές και µε την βοήθεια της οποίας µπορούν να εισάγουν θέµατα ή να συνδυάσουν υπάρχοντα θέµατα για την δηµιουργία διαγωνισµάτων. Με την βοήθεια αυτής της σελίδας ο εξεταστής µπορεί να ενεργοποιήσει την εξέταση (καθιστώντας την ορατή µέσω του Παγκόσµιου Ιστού) ή να την απενεργοποιήσει (καθιστώντας την αόρατη αλλά και κλείνοντας την δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν ακόµη και σε άτοµα τα οποία είναι ήδη συνδεδεµένα). Ο εξεταστής µπορεί επίσης να ζητήσει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης εξέτασης. Η πρόσβαση στην σελίδα διαχείρισης είναι περιορισµένη και µόνο χρήστες οι οποίοι είναι κάτοχοι σχετικού αναγνωριστικού (password) (και από συγκεκριµένους υπολογιστές) έχουν πρόσβαση. Ο κάθε εξεταστής µπορεί να διαµορφώσει τον προσωπικό του χώρο, ο οποίος περιλαµβάνει βάση θεµάτων, βάση διαγωνισµάτων και αποτελεσµάτων τα οποία αν επιθυµεί µπορεί να µοιραστεί µε τους άλλους εξεταστές. Σελίδα εκπαιδευοµένων: Είναι η ιστοσελίδα στην οποία µπορεί να συνδέονται οι εκπαιδευόµενοι για να παρακολουθήσουν αποτελέσµατα σχετικά µε την συνολική πορεία τους στα διάφορα θέµατα στα οποία εξετάστηκαν µέσω του ΤΕΛΕ ΙΑ. Η πρόσβαση είναι περιορισµένη µέσω σχετικού αναγνωριστικού. Σελίδα εξετάσεων: Είναι η σελίδα στην οποία συνδέονται οι εξεταζόµενοι την ηµέρα της εξέτασης. Εδώ παρουσιάζονται συνοπτικά οι τίτλοι των ενεργών ανά πάσα στιγµή εξετάσεων και υπάρχουν παραποµπές (links) στις σχετικές ιστοσελίδες Η πρόσβαση µπορεί να είναι στην ιστοσελίδα ελεύθερη αλλά περιορισµένη στα διαγωνίσµατα τα οποία παραπέµπει. Σελίδα διαχειριστή: Η ιστοσελίδα στην οποία συνδέεται ο διαχειριστής του προγράµµατος η σύνδεση περιορίζεται από συνθηµατικό και αναγνώριση της διεύθυνσης IP. Από εδώ ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει θέµατα στις κεντρικές βάσεις δεδοµένων καθώς και να διεξάγει εργασίες συντήρησης του συστήµατος. 760

7 Βάση εδοµένων Θεµάτων Αθροιστικής Αξιολόγησης κεντρική χρήστης1 χρήστης2 χρήστης3 Βάση εδοµένων ιαγωνισµάτων Βάση εδοµένων Εξετάσεων Βάση εδοµένων Θεµάτων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης κεντρική χρήστης1 χρήστης2 χρήστης3 Βάση εδοµένων Προόδου ΤΕΛΕ ΙΑ Βάση εδοµένων Χρηστών Εξεταζόµενοι Εκπαιδευτές Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος ΤΕΛΕ ΙΑ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΤΕΛΕ ΙΑ υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του προγράµµατος 761

8 ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η αποθήκευση όλων των δεδοµένων του ΤΕΛΕ ΙΑ, όπως θέµατα, αποτελέσµατα, ονόµατα χρηστών, πραγµατοποιείται σε βάσεις δεδοµένων. Τεχνικά για αυτό το σκοπό χρησιµοποιείται η mysql (ελεύθερη έκδοση της SQL) το σύστηµα όµως µπορεί να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε και µε άλλες βάσεις δεδοµένων (πχ SQL, Access). Οι βάσεις δεδοµένων, αν και τώρα φιλοξενούνται στον ίδιο υπολογιστή, µπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος του δικτύου. Οι βάσεις δεδοµένων ενηµερώνονται είτε µέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων των χρηστών και του διαχειριστή (π.χ. βάσεις δεδοµένων θεµάτων) ή αυτόµατα από το πρόγραµµα (π.χ. βάση δεδοµένων αποτελεσµάτων). Μόνο το κεντρικό πρόγραµµα έχει άµεση πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων. Οι κυριότερες είναι Βάση εδοµένων Ερωτήσεων Αθροιστικής Αξιολόγησης: Περιέχει τις ερωτήσεις αθροιστικής αξιολόγησης, και τις προτεινόµενες απαντήσεις της αθροιστικής αξιολόγησης. Σε κάθε απάντηση αντιστοιχεί ένα αριθµός που είναι τα µόρια (µηδέν λανθασµένη, ένα σωστή ή και πιο πολύπλοκες επιλογές ανάλογα µε την κρίση του εξεταστή π.χ. σε MRQs). Η κάθε ερώτηση µπορεί να περιέχει και µια εικόνα η οποία επίσης αποθηκεύεται στην βάση µαζί µε πληροφορίες για την τοποθέτησή της ως προς το κείµενο της ερώτησης. Η βάση αποτελείται από ένα κεντρικό τµήµα το οποίο µπορεί να ενηµερώνει µόνο ο διαχειριστής και να χρησιµοποιούν όλοι οι χρήστες, και τα τµήµατα χρηστών τα οποία µπορούν να ενηµερώνουν οι χρήστες και ανάλογα µε την βούλησή τους να είναι είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά. Βάση εδοµένων Ερωτήσεων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης: Ίδια µε την προηγούµενη µόνο που αναφέρεται στις ερωτήσεις Επιµορφωτικής Αξιολόγησης οι οποίες περιέχουν επιπροσθέτως υποδείξεις και παραποµπές στην βιβλιογραφία. Βάση εδοµένων Θεµάτων: Ο κάθε εξεταστής µπορεί µε την βοήθεια ειδικής ιστοσελίδας να επιλέξει ερωτήσεις από τις βάσεις δεδοµένων (κεντρική ή χρηστών) και να κατασκευάσει θέµατα εξέτασης. Βάση εδοµένων Εξετάσεων: Ο κάθε εξεταστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα θέµατα της προηγούµενης βάσης και να δηµιουργήσει µια εξέταση. Η βάση αυτή περιλαµβάνει παραποµπή στη βάση θεµάτων και πρόσθετα στοιχεία όπως: Τίτλος εξέτασης, όνοµα εξεταστή µέθοδος βαθµολόγησης, συνθηµατικά εξεταζόµενων, φίλτρα διευθύνσεων IP. Βάση εδοµένων Χρηστών: Περιέχει τα στοιχεία των χρηστών του συστήµατος και τα αναγνωριστικά εισόδου(passwords). Μπορεί να είναι εξεταστές ή φοιτητές. Βάση Προόδου: Σε αυτή την βάση καταχωρούνται τα ονόµατα και τα αποτελέσµατα των φοιτητών στα διάφορα τεστ. ΤΟ ΤΕΛΕ ΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ, Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Πέραν της εξεταστικής χρήσης, το ΤΕΛΕ ΙΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως επιµορφωτικό εργαλείο. Σε αυτό το σκοπό χρησιµεύει η βάση δεδοµένων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης, η οποία περιέχει κατάλληλα πεδία τα οποία αποδίδουν το «προφίλ» της κάθε ερώτησης. Αυτά περιλαµβάνουν την θεµατική περιοχή της ερώτησης, το διδακτικό στόχο, τις προαπαιτούµενες γνώσεις, τις πιθανές δυσκολίες τις οποίες πιθανόν να συναντήσει ο εξεταζόµενος καθώς και το ποσοστό επιτυχίας σε προηγούµενες εξετάσεις (το οποίο ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα). Με βάση τα προηγούµενα, η σύνθεση του διαγωνίσµατος δεν συνίσταται σε µια αυθαίρετη επιλογή ερωτήσεων από µία βάση, αλλά στοχεύει στην διερεύνηση συγκεκριµένων ικανοτήτων των εξεταζοµένων. Μία βάση ερωτήσεων οργανωµένη µε αυτό τον τρόπο, µπορεί να αποτελέσει επίσης ένα χρήσιµο εργαλείο στα πλαίσια µιας έρευνας. Προκειµένου, για παράδειγµα, να προχωρήσουµε στο σχεδιασµό µιας έρευνας µεγάλης κλίµακας, µπορούµε να διεξάγουµε µια προ-έρευνα µε τη βοήθεια του συστήµατος αξιολόγησης από απόσταση. Σχεδιάζοντας ένα αρκετά ευρύ 762

9 ερωτηµατολόγιο, µπορούµε εύκολα και γρήγορα να πάρουµε απαντήσεις από έναν µεγάλο αριθµό ατόµων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενδείξεις για το βαθµό δυσκολίας της κάθε ερώτησης και για τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο δείγµα. ΤΟ Α ΙΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων είναι από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις εξετάσεις µέσω υπολογιστή αλλά και στις εξετάσεις πολλαπλών επιλογών γενικότερα. Φυσικά αυτό το πρόβληµα παρουσιάζεται µόνο στην περίπτωση της Αθροιστική Αξιολόγησης. Το βασικό πρόβληµα των εξετάσεων πολλαπλών επιλογών όπου οι εξεταζόµενοι µεταβιβάζουν τις απαντήσεις κάθε ερώτησης είτε οπτικά είτε ηχητικά λύνεται µε την ανάµιξη των δυνατών απαντήσεων ή και των ερωτήσεων. Το ΤΕΛΕ ΙΑ συµπεριλαµβάνει αυτή την δυνατότητα και βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του εξεταστή να την χρησιµοποιήσει κατά την δηµιουργία µια εξέτασης. Το πρόβληµα της αναγνώρισης του κάθε εξεταζόµενου λύνεται µε την αυτόµατη δηµιουργία αναγνωριστικών µιας χρήσης. Κατά την δηµιουργία µιας εξέτασης το σύστηµα παράγει ένα αριθµό αναγνωριστικών (ίσο ή και µεγαλύτερο µε των αριθµό των εξεταζόµενων) τα οποία ισχύουν µόνο για την συγκεκριµένη εξέταση και µόνο για µια φορά. Ο εξεταστής µοιράζει αυτά τα αναγνωριστικά στους εξεταζόµενους πριν την εξέταση. Η πρόσβαση από άλλο σύστηµα πέραν της αίθουσας των εξετάσεων αν και άχρηστη χωρίς αναγνωριστικό µπορεί να περιοριστεί µε φίλτρα στην διεύθυνση ΙΡ. Το πρόβληµα της διάδοσης των θεµάτων µέσω του ιαδικτύου είναι πολύ πιο δύσκολο αλλά το ΤΕΛΕ ΙΑ χρησιµοποιεί µερικές τεχνικές ικανές να το εξαλείψουν. Συγκεκριµένα: (i) Η πρόσβαση στην εξέταση επιτρέπεται µόνο για περιορισµένο χρόνο και από περιορισµένο αριθµό υπολογιστών. (ii) Γίνεται προσπάθεια απενεργοποίησης µέσω κατάλληλου κώδικα όλων των δυνατοτήτων αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου τύπου επικοινωνίας. (iii) Το παράθυρο των εξετάσεων µεγιστοποιείται για να καλύψει όλη την οθόνη και η αλλαγή του µεγέθους του καταχωρείται από το σύστηµα. Η υποκλοπή των θεµάτων µέσω του ιαδικτύου αποτελεί ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα. Το ΤΕΛΕ ΙΑ για να αποφύγει αυτά τα προβλήµατα έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί κρυπτογραφηµένη ασφαλή σύνδεση µεταξύ εξεταστή και εξεταζόµενου. Επιπλέον το σύστηµα και οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε µια σειρά δικλείδων ασφαλείας (firewalls). ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕ ΙΑ Η κατασκευή µιας συγκεκριµένης φόρµας ερωτήσεων και η δηµοσίευσή της στο ιαδίκτυο βρίσκονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων των σύγχρονων προγραµµάτων σχεδίασης ιστοσελίδων (Frontpage, Dreamweaver). Η αυτόµατη βαθµολόγηση αν και απαιτεί λίγο περισσότερο κόπο είναι επίσης δυνατή µέσω κάποιων εξειδικευµένων εφαρµογών. Το ΤΕΛΕ ΙΑ, ως ολοκληρωµένο σύστηµα εξετάσεων και µάθησης, προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε σχέση µε αυτά τα προγράµµατα. Αυτά είναι: Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευµένες γνώσεις για την κατασκευή και δηµοσίευση του διαγωνίσµατος. Αρκούν οι γνώσεις χρήσης ενός προγράµµατος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Netscape) Στο ΤΕΛΕ ΙΑ ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να αναζητήσει χώρο για την φιλοξενία του διαγωνίσµατός του στο ιαδίκτυο. Το σύστηµα προσφέρει αυτό τον χώρο. 763

10 εν χρειάζεται η εγκατάσταση κανενός εξειδικευµένου προγράµµατος στον υπολογιστή του εξεταστή ή του εξεταζόµενου. Αρκεί ένα πρόγραµµα πλοήγησης. Όλο το απαραίτητο λογισµικό βρίσκεται στον διακοµιστή του ΤΕΛΕ ΙΑ και ενηµερώνεται κεντρικά. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να δηµιουργήσει όποιο διαγώνισµα θέλει, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις είτε δικές του ή αντλώντας θέµατα από την κεντρική βάση δεδοµένων του συστήµατος. Μπορεί επίσης να το βαθµολογήσει όπως επιθυµεί µε την βοήθεια του ΤΕΛΕ ΙΑ. Η ασφάλεια του συστήµατος είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την απλή εξέταση µέσω µιας φόρµας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 O Bloom (Bloom, 1956), δηµιούργησε µια ταξινοµία διδακτικών στόχων η οποία περιλαµβάνει έξι επίπεδα ικανοτήτων: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρµογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Στο επίπεδο της γνώσης είναι αρκετό ο µαθητής να µπορεί να ανακαλέσει µία πληροφορία, να γνωρίζει αλγορίθµους, γεγονότα, ορισµούς κλπ. Η ικανότητα εφαρµογής των γνώσεων για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων, η κριτική, προβλεπτική, ευρετική ικανότητα για ανάλυση και ερµηνεία καταστάσεων κλπ, εντάσσονται σε υψηλότερα επίπεδα της ταξινοµίας (Κολέζα, 1994). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bloom, B.S.(1956),Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook 1:Cognitive Domain, New York: David Mackay. Bull, J.(1999),Update on the National TLTP3 Project: The implementation and evaluation of computer-assisted assessment. Proceedings of the Third Annual Computer Assisted Assessment Conference, Loughborough. Carneson J, Delpierre G, Masters Ken, Designing and Managing Multiple Choice Questions, Erhmann, S.(1997),The Student as Co-Investigator, Flashlight Evaluations Handbook, Washington DC: TLT Group Grunlund, N. (1993), How to make achievement tests and assessments, 5 th Edition, NY: Allen and Bacon. Haladyna, T. M.(1997), Writing test items to evaluate higher-order thinking, Needham Heights, MA: Allyn Bacon. Haladyna, T. M. & Downing, S. M. (1989), Validity of a Taxonomy of Multiple-Choice Item- Writing Rules. Applied Measurement in Education. Kuder, G. F. & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psyxhometrika, 2, Rovai, A. P., Online and traditional assessments: what is the difference?, Internet and Higher Education, 3(2000), Titus, A., Martin, L., Beichner, R.(1998), Web-based testing in physics education: methods and opportunities, Computers in Physics,12:2, Κολέζα, Ε., Μακρής, Κ., Σουρλάς, Κ., (1993), Θέµατα διδακτικής των µαθηµατικών, Αθήνα, Gutenberg, ιδακτική, Θεωρία και Πράξη. 764

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ

Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενής παρουσίαση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Centra 7.0, καθώς και μια περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) (Το εργαλείο που προτείνεται για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, βασίζεται στο αντίστοιχο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο αξιολόγηση των µαθητών εννοούµε τη συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού του βαθµού επίτευξης από τους µαθητές των στόχων που επιδιώκει το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές? (Pellegrino, Chudowsky) Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πως γίνεται? Λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης WebExam (Οδηγίες Χρήσεως) Σκοπός

Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης WebExam (Οδηγίες Χρήσεως) Σκοπός Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης WebExam () Σκοπός Η ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο να επιτρέπει την ηλεκτρονική (online), μέσω Διαδικτύου, αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση και βαθμολόγηση των φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΘΗΤΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΘΗΤΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ε. Παυλάτου, Αν. Καθ. ΕΜΠ Γ. Κορακάκης, Δρ. Χημικός ΕΜΠ Αξιολόγηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 5: Δημιουργία Μαθήματος & Εργαλεία Διαχείρισης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επίσημη Ανεπίσημη Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6 Καθημερινά αξιολογούμε αντικείμενα, ανθρώπους, ιδέες Κάνουμε κρίσεις στις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης Τιείναιοφάκελοςυλικούμαθητή; Συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του υποσυστήµατος ΓΝΩΣΙΣ (Α.Σ.ΠΙΣ)

Εγχειρίδιο χρήσης του υποσυστήµατος ΓΝΩΣΙΣ (Α.Σ.ΠΙΣ) Εγχειρίδιο χρήσης του υποσυστήµατος ΓΝΩΣΙΣ (Α.Σ.ΠΙΣ) Καλωσήρθατε στο υποσύστηµα ΓΝΩΣΙΣ του συστήµατος Α.Σ.ΠΙΣ. Το σύστηµα Α.Σ.ΠΙΣ. παρέχει δεδοµένα (π.χ. στοιχεία των εξεταζόµενων, των κέντρων εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής Σύστημα «Ηλέκτρα» Το Σύστημα «Ηλέκτρα» αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πληροφοριών μαθημάτων και χρηστών. Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τον εργαστηριακό συνεργάτη Παναγιώτη Κεντερλή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α

Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α η- Τάξη Οδηγός χρήσης του προγράμματος αξιολόγησης για τα προγράμματα «Ο Ξεφτέρης και η γραμματική και «Ο Καπετάν Μπουμπουλήθρας» Ο οδηγός αυτός στοχεύει στην χρήση του βοηθητικού προγράμματος η-τάξη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE

Το Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE Το Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE Supporting Collaboration and SCALE Adaptation in a Learning Environment Το περιβάλλον SCALE Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη

Σύνταξη. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη Lesson Σύνταξη Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη This work is licensed under a Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics»

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Π.Λ.Π.Π. ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: Β Νόµος του Νεύτωνα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σφαέλος Ιωάννης Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.

Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis. Copyright 200Χ Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.: 210-3301208, Fax: 210-3822530 info@kastaniotis.com www.kastaniotis.com Εγκατάσταση του λογισµικού Εισάγετε το CD στη µονάδα του CD-ROM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Επιµέλεια εργασίας: Ροβίθη έσποινα, 108/02 Επιβλέποντες καθηγητές: Σατρατζέµη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα