ΤΕΛΕ ΙΑ: Ένα υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΕ ΙΑ: Ένα υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή"

Transcript

1 ΤΕΛΕ ΙΑ: Ένα υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή Ιωάννης Ρίζος 1, Ευγενία Κολέζα 2, Γιάννης Παππάς 3 1 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα, 2 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα, 3 Υποψήφιος ιδάκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ενός συστήµατος αξιολόγησης µέσω υπολογιστή το οποίο παρέχει την πρόσθετη δυνατότητα αξιολόγησης µέσω του ιαδικτύου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του συστήµατος που το καθιστούν ένα σηµαντικό µαθησιακό, διδακτικό και ερευνητικό εργαλείο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εκπαίδευση από απόσταση, Αξιολόγηση µέσω υπολογιστή, Αξιολόγηση από απόσταση, Επιµορφωτική Αξιολόγηση, Αθροιστική αξιολόγηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ευρύτατα ο σηµαντικός ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για δύο κυρίως λόγους: για επανατροφοδότηση των γνώσεων καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης και διδασκαλίας και για έλεγχο των γνώσεων των εξεταζοµένων κυρίως στο τέλος µιας σειράς µαθηµάτων. Στην πρώτη περίπτωση, µιλάµε για επιµορφωτική αξιολόγηση (formative assessment), ενώ στη δεύτερη για αθροιστική αξιολόγηση (summative assessment) (Bull, 1999). Μέσω της επιµορφωτικής αξιολόγησης επιτυγχάνεται µια έµµεση αξιολόγηση της διδασκαλίας. Οι µαθητές/φοιτητές εµπλέκονται συνειδητά στη διαδικασία αξιολόγησης όταν αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση κάποιων θεµάτων (εσωτερικό κίνητρο) και στην αντικειµενική βαθµολόγηση (εξωτερικό κίνητρο) (Titus et al, 1998). Εκτός από αυτούς τους βασικούς στόχους, η αξιολόγηση αποβλέπει επίσης στο να προσδιορίσει προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών/φοιτητών, για ένα πληρέστερο σχεδιασµό της διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic testing). «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 755

2 να δώσει κίνητρα στους µαθητές/φοιτητές για µια πιο ενεργή συµµετοχή τους στη διαδικασία µάθησης. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (self assessment). Ο σαφής προσδιορισµός του στόχου της αξιολόγησης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της µορφής και του περιεχοµένου των ερωτήσεων µέσω των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER ASSISTED ASSESSMENT) εδοµένου του µεγάλου αριθµού πληροφοριών που δέχεται ή συλλέγει σήµερα ένας µαθητής µέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών πηγών και του ιαδικτύου, οι κλασικές µορφές αξιολόγησης πολλές φορές αναδεικνύονται ανεπαρκείς και εµφανίζουν ασυνέχεια ως προς την διαδικασία µάθησης: Για εκείνους τους µαθητές που έχουν µάθει να συλλέγουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες µέσω του υπολογιστή, αναλαµβάνοντας σηµαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το ρυθµό και το περιεχόµενο της µαθησιακής τους διαδικασίας, µια εξέταση µε χαρτί και µολύβι παρουσιάζει περιορισµένο ενδιαφέρον (Rovai, 2000). Αντίθετα, η αυτόµατη αξιολόγηση των επιδόσεών τους µε τη βοήθεια του υπολογιστή και η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης που τους παρέχεται, έχει σαν συνέπεια την δηµιουργία µιας θετικής στάσης απέναντι στο ίδιο το µάθηµα (O Byrne, 1999). Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα µιας αξιολόγησης µε υπολογιστή (CAA) είναι ότι: Ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µπορεί να αξιολογηθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα και σε ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων. Ο έλεγχος των γνώσεων, στην περίπτωση µιας αξιολόγησης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µπορεί να γίνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, µε ελάχιστο χρονικό κόστος όσον αφορά τη διαδικασία διόρθωσης. Με την ύπαρξη βάσης ερωτήσεων µπορεί να επιταχυνθεί και η χρονοβόρος διαδικασία επιλογής θεµάτων. Μέσα από µία κατάλληλα διαµορφωµένη βάση καταγραφής προόδου, ο εξεταζόµενος µπορεί να παρατηρεί τη γνωστική του εξέλιξη αναπτύσσοντας µε αυτό τον τρόπο µεταγνωστικές ικανότητες. Τα άτοµα µπορούν να διαχειριστούν µόνα τους την µαθησιακή τους πορεία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της «επιµορφωτικής» αξιολόγησης, κατά την οποία, µέσω των βάσεων ανατροφοδότησης, τους δίνεται η δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση και επανατροφοδότηση. Στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το επίπεδο κατανόησής τους και να εντοπίζουν τις ενδεχόµενες αδυναµίες τους. Τα άτοµα αποκτούν δεξιότητες όσον αφορά τον χειρισµό των υπολογιστών. Η αξιολόγηση µέσω υπολογιστή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στα σύγχρονα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση. Η αξιολόγηση µε υπολογιστή (CAA), µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους : Αυτόµατη βαθµολόγηση κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων (σε χαρτί) µε την βοήθεια ενός οπτικού αναγνώστη (optical mark reader). Με τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή του εξεταζόµενου. Με την χρήση λογισµικού το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες του ιαδικτύου. Εδώ το λογισµικό βρίσκεται σε έναν κεντρικό διακοµιστή (server) και ο εξεταζόµενος έχει πρόσβαση σε αυτό µε την χρήση ενός προγράµµατος πλοήγησης (browser). 756

3 Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η παρουσίαση και βαθµολόγηση των ερωτήσεων γίνεται εξ ολοκλήρου από τον υπολογιστή. Η δε συµπλήρωση των απαντήσεων γίνεται από τον αξιολογούµενο στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό µας δίνει την πρόσθετη δυνατότητα παρουσίασης ασκήσεων/ ερωτήσεων οι οποίες περιλαµβάνουν γραφικά, ήχο και video. ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση εισάγει περιορισµούς οι οποίοι σχετίζονται µε την αναγνώριση από τον υπολογιστή των απαντήσεων του εξεταζόµενου. Ο υπολογιστής µπορεί να αναγνωρίσει την επιλογή µιας ή περισσοτέρων απαντήσεων από ένα προκαθορισµένο κατάλογο επιλογών, αλλά υπάρχουν ακόµη δυσκολίες, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, στην αναγνώριση ελεύθερου κειµένου (ή και φωνής). Οι περιορισµοί στους δυνατούς τρόπους απάντησης εισάγουν µε την σειρά τους περιορισµούς στις µεθόδους εξέτασης. Από αυτή την άποψη οι κυριότεροι τύποι ερωτήσεων σε ένα τέστ αξιολόγησης µε την βοήθεια υπολογιστή µπορεί να είναι: Πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice Questions, MCQ): επιλογή της σωστής απάντησης από µια λίστα εναλλακτικών απαντήσεων. Ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι οι ερωτήσεις τύπου Επιλογή/Συσχέτιση, όπου απαιτείται αντιστοίχηση θεµάτων από δύο λίστες θεµάτων, οι ερωτήσεις Σωστό/Λάθος και οι ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι. Ως ειδική περίπτωση θα πρέπει να θεωρούνται και οι ερωτήσεις µενού επιλογών (pull down menu), όπου ο εξεταζόµενος καλείται να συµπληρώσει µια φράση µε µια λέξη ή συνδυασµό λέξεων από ένα µενού. Πολλαπλών απαντήσεων (Multiple Response Questions, MRQ): Εδώ οι απαντήσεις είναι περισσότερες από µία και ο εξεταζόµενος καλείται να διαλέξει όλες τις σωστές απαντήσεις από µια λίστα απαντήσεων. Ανοικτές ερωτήσεις (Fill-in-the-blank): Ο εξεταζόµενος πληκτρολογεί ως απάντηση µια λέξη ή έναν αριθµό. Στην περίπτωση λεκτικής απάντησης θα πρέπει η απάντηση να γραφεί µε συγκεκριµένο τρόπο που θα υποδεικνύεται από το σύστηµα (π.χ. µε κεφαλαία ελληνικά), προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση της απάντησης του εξεταζόµενου µε την σωστή απάντηση. Το θετικό σε αυτό το τύπο ερωτήσεων είναι ότι ο εξεταζόµενος κατασκευάζει τη σωστή απάντηση και δεν την ανιχνεύει ή την διαλέγει. Η πιθανότητα να µαντέψει κάποιος την σωστή απάντηση, είναι µικρότερη από ότι στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οπτικής αναγνώρισης (Graphical hotspot): Ο εξεταζόµενος καλείται να υποδείξει µε την βοήθεια του δείκτη (pointer) του ποντικιού το σωστό σηµείο σε µια εικόνα ή σχήµα Άλλες ερωτήσεις, µπορούν να περιλαµβάνουν την προσθήκη τιµών σε ένα διάγραµµα, την ταξινόµηση αντικειµένων, τον σχεδιασµό ενός απλού γεωµετρικού σχήµατος, µιας γραφικής παράστασης κ.α. Η πιο απλή και ευρύτερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι οι Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών/Πολλαπλών Απαντήσεων (MCQ/MRQ). ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ/ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Η χρήση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα πλαίσια της αξιολόγησης µέσω υπολογιστή είναι τα τελευταία χρόνια ευρύτατα διαδεδοµένη διότι: Αποτελεί ένα γρήγορο, ασφαλή και αντικειµενικό τρόπο αξιολόγησης µεγάλου αριθµού ατόµων, όπως είναι η περίπτωση των (πρωτοετών κυρίως) φοιτητών πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Οι ερωτήσεις µπορεί να συνοδεύονται από κατάλληλες υποδείξεις (hints), δίνοντας την δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η προσωπική επαφή 757

4 µε τον διδάσκοντα για το ενδεχόµενο µιας άµεσης ανατροφοδότησης (π.χ. περιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών συνδέονται µε κατάλληλα διαµορφωµένες βάσεις αυτόµατης ανατροφοδότησης, η αξιολόγηση καθίσταται λειτουργικό κοµµάτι της διαδικασίας µάθησης και δίνει επιπλέον την δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση. Μία ερώτηση πολλαπλών επιλογών /απαντήσεων αποτελείται (Grunlund, 1993) : από το σώµα της ερώτησης (stem) και τις επιλογές ως προς την απάντηση στην ερώτηση (options). Οι επιλογές περιλαµβάνουν την σωστή απάντηση/εις (key/s) και τους παραπλανητές (distractοrs). προαιρετικά µπορεί να περιλαµβάνει και την ανατροφοδότηση (feedback) η οποία µπορεί να παρουσιάζεται είτε στο τέλος κάθε ερώτησης είτε στο τέλος της εξέτασης. Ο ρόλος της ανατροφοδότησης είναι σηµαντικός στην περίπτωση της επιµορφωτικής αξιολόγησης Ο ρόλος των παραπλανητών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός από διδακτικής άποψης. Είναι καλό να επιλέγονται µεταξύ των πιο συνηθισµένων λαθών ή παρανοήσεων που έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία, ή να αναζητούνται στα πλαίσια µιας επιµορφωτικής αξιολόγησης, µε την χρήση ανοικτών ερωτήσεων. Σωστές απαντήσεις που δεν απαντούν όµως στην συγκεκριµένη ερώτηση, είναι συνήθως ισχυροί παραπλανητές. Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται ως προς τον βέλτιστο αριθµό τους. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες (Brown, 1997), τρεις έως τέσσερις παραπλανητές αρκούν για να µειωθούν σοβαρά οι πιθανότητες να έχουµε την σωστή απάντηση µε µάντεµα (guessing). Ο παράγοντας «µάντεµα», µπορεί να περιορισθεί αισθητά µε την εισαγωγή της αρνητικής βαθµολογίας. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στην εγκυρότητα και αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης µε υπολογιστή (Kuder, 1937). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής, αυτές οι επιφυλάξεις αφορούν το είδος των ικανοτήτων που αξιολογούνται και το επίπεδο της µάθησης που επιδιώκεται. Το σοβαρότερο επιχείρηµα είναι ότι οι ερωτήσεις περιορίζονται σε ανάκληση απλών γνώσεων (σύµφωνα µε την ταξινοµία του Bloom) 1, και ότι η παρουσία των πιθανών απαντήσεων ενισχύει το µάντεµα. Πράγµατι,στην περίπτωση που οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών έχουν κατασκευασθεί από µη ειδικούς, ενδέχεται το προηγούµενο επιχείρηµα να είναι αληθές. Οι ερωτήσεις που απαιτούν ανάκληση γνώσεων είναι εύκολο να κατασκευασθούν και χρησιµοποιούνται ευρέως. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις στοχεύουν στο να προσελκύσουν τους εξεταζόµενους, τουλάχιστον σε ένα αρχικό στάδιο ώστε να αισθανθούν άνετα και να εξοικειωθούν µε αυτή τη µορφή αξιολόγησης. Είναι επίσης αλήθεια, ότι η δηµιουργικότητα και η κριτική ικανότητα ελέγχονται καλύτερα µε ερωτήσεις τύπου δοκιµίου ( essay-type ). Παρόλα αυτά οι ερωτήσεις τύπου δοκιµίου δεν παρέχουν την δυνατότητα ευρείας κάλυψης του εξεταζόµενου θέµατος, και δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι οδηγούν σε αντικειµενική αξιολόγηση ιδίως στην περίπτωση µεγάλου αριθµού βαθµολογητών. Επιπλέον η διόρθωσή τους είναι χρονοβόρος διαδικασία. Τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα πλαίσια µιας αξιολόγησης µε στόχο την τελική βαθµολόγηση, παύουν να υφίστανται όταν κάποιος ειδικός σχεδιάζει τις ερωτήσεις για µια επιµορφωτική αξιολόγηση (Haladyna 1997, Haladyna 1989). Η εισαγωγή κατάλληλων παραπλανητών, ο σχεδιασµός υποδείξεων (hints) για δυνατότητα ανατροφοδότησης σε πολλαπλά επίπεδα, δίνουν την ευκαιρία στους εξεταζόµενους όχι µόνο να ελέγξουν τις γνώσεις τους, αλλά και να κατανοήσουν το λάθος τους στην περίπτωση λανθασµένης απάντησης. Με αυτό τον τρόπο οι ερωτήσεις και το feedback µπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία για την έµµεση διδασκαλία νέων θεµάτων ή τη συνειδητοποίηση παρανοήσεων που εµποδίζουν τη κατανόηση (Erhmann, 1997). 758

5 Η προσέγγιση στόχων ανώτερων επιπέδων από εκείνον της απλής γνώσης, µπορεί επίσης να γίνει αν στα πλαίσια της αξιολόγησης ζητηθεί από τους εξεταζόµενους να κατασκευάσουν οι ίδιοι τις δικές τους ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα δίνονται στη συνέχεια για κρίση και επεξεργασία στο δάσκαλο ή σε άλλους εξεταζόµενους. Η ικανότητα του να κατασκευάζεις προβλήµατα επιχειρώντας έτσι µια σύνθεση των γνώσεών σου, θεωρείται πολύ πιο σηµαντική και σαφώς ανώτερου επιπέδου από εκείνη της επίλυσης προβληµάτων. Κι αυτό γιατί η κατασκευή ερωτήσεων απαιτεί ικανότητα σύνθεσης γνώσεων και δηµιουργικότητας. Οι µαθητές/φοιτητές χρειάζεται να σκεφθούν πέρα από την σωστή απάντηση και να επινοήσουν κατάλληλες λανθασµένες απαντήσεις ως εναλλακτικές απαντήσεις. Μια τέτοια διαδικασία καταλήγει σε βαθύτερη κατανόηση του περιεχοµένου και σε ανακάλυψη συσχετισµών µεταξύ των διαφόρων ιδεών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ο απλούστερος τρόπος βαθµολόγησης των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (MCQ) είναι η απόδοση ενός βαθµού σε κάθε σωστή απάντηση και µηδέν βαθµών σε κάθε λανθασµένη. Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου η ακριβής βαθµολόγηση του κάθε εξεταζόµενου µας είναι αδιάφορη π.χ. στην περίπτωση της διαγνωστικής και της επιµορφωτικής αξιολόγησης. Το µειονέκτηµα, όµως, αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορεί να διαχωρίσει τον µαθητή/φοιτητή που απάντησε από τύχη σε µια σειρά ερωτήσεων από αυτόν που τις απάντησε συνειδητά. Για παράδειγµα σε ένα τέστ µε ερωτήσεις δύο επιλογών (Σωστό/Λάθος) ένας φοιτητής απαντάει συµβουλευόµενος ένα νόµισµα: Κορώνα-Σωστό, Γράµµατα-Λάθος. Ο βαθµός του θα είναι 50%. Τον ίδιο βαθµό θα πάρει και ο φοιτητής που γνώριζε την απάντηση στις µισές ερωτήσεις. Το παραπάνω πρόβληµα έρχεται να επιλύσει η αρνητική βαθµολογία η οποία, στην απλούστερη εκδοχή της και στην προκειµένη περίπτωση, δίνει +1 βαθµό για κάθε σωστή απάντηση, 1 για κάθε λανθασµένη και µηδέν για κάθε µια που µένει αναπάντητη. Τώρα ο φοιτητής οποίος γνωρίζει τις µισές απαντήσεις (και αφήνει αναπάντητες αυτές που δεν γνωρίζει) θα βαθµολογηθεί µε 50% αλλά αυτός που απαντάει τυχαία θα µηδενιστεί. Στην γενική περίπτωση ενός τέστ το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις µε ν απαντήσεις η κάθε µια, η αρνητική βαθµολογία συνίσταται στην παραχώρηση ενός βαθµού για κάθε επιτυχώς απαντούµενη ερώτηση και 1/(ν-1) για κάθε λανθασµένη (ή απλούστερα ν-1 βαθµούς για κάθε σωστή και 1 για κάθε λανθασµένη) και µηδέν για κάθε αναπάντητη. Η αρνητική βαθµολογία είναι µια αµφισβητούµενη επιλογή: ανεπιθύµητη για τους εξεταζόµενους και ισχυρά υποστηριζόµενη από τους εξεταστές. Όµως, τα πλεονεκτήµατά της στην περίπτωση της αθροιστικής αξιολόγησης είναι σηµαντικά. (Carneson J et al) Στην περίπτωση τον ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων οι παραπάνω µέθοδοι δεν µπορούν να εφαρµοστούν αυτούσιες, αλλά µετά από κατάλληλη τροποποίηση. Επίσης στην περίπτωση της Επιµορφωτικής Αξιολόγησης εκτός από τα παραπάνω στην τελική βαθµολογία πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν και ο αριθµός των υποδείξεων (hints) τα οποία χρησιµοποίησε ο εξεταζόµενος για να βρει την τελική απάντηση. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αφαίρεση ενός ποσοστού του βαθµού της σωστής απάντησης το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από τον εξεταστή. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕ ΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα ΤΕΛΕ ΙΑ αναπτύχθηκε και λειτουργεί στο Εργαστήριο ιδασκαλίας Μαθηµατικών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα επιτρέπει την αξιολόγηση µέσω του ιαδικτύου και συγκεκριµένα µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Ο εξεταζόµενος δεν έχει παρά να συνδεθεί στην ιστοσελίδα εξετάσεων µε την βοήθεια ενός 759

6 προγράµµατος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Netscape) και να επιλέξει ένα από τα προτεινόµενα τεστ. Μπορεί να το συµπληρώσει και να δει άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή του το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Η επιλογή/καταχώρηση των θεµάτων και η δηµοσίευση/ενεργοποίηση καθώς και η λήξη των εξετάσεων πραγµατοποιείται από τον εξεταστή επίσης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού και την βοήθεια ενός Προγράµµατος Πλοήγησης. Από τεχνικής άποψης το ΤΕΛΕ ΙΑ αποτελείται από σειρά ιστοσελίδων γραµµένες σε HTML/Javascript µε την βοήθεια των οποίων δίνεται εντολή εκτέλεσης και δεδοµένα σε µια σειρά από προγράµµατα (scripts) γραµµένα σε γλώσσα PERL τα οποία αποτελούν τον ενδιάµεσο ανάµεσα στον χρήστη (εξεταστή ή εξεταζόµενο) και ορισµένες βάσεις δεδοµένων (χρησιµοποιείται η mysql). Μια σχηµατική αναπαράσταση του ΤΕΛΕ ΙΑ παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Το όλο σύστηµα υποστηρίζεται από ένα διακοµιστή Internet Information Server 4 και τρέχει σήµερα σε έναν υπολογιστή Dual Pentium III 800Mhz µε λειτουργικό Windows NT 4. Ο κώδικας του ΤΕΛΕ ΙΑ είναι πλήρως συµβατός µε άλλα λειτουργικά συστήµατα (πχ Linux, Mac, Solaris). Το εικονικό περιβάλλον του δηµιουργείται από το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων αποτελείται από πέντε τµήµατα: Κεντρική ιστοσελίδα (home page): Εδώ παρουσιάζονται πληροφορίες για προγράµµατα καθώς και οδηγίες για τους χρήστες του. Σελίδα εκπαιδευτών: Είναι η σελίδα στην οποία συνδέονται οι εξεταστές και µε την βοήθεια της οποίας µπορούν να εισάγουν θέµατα ή να συνδυάσουν υπάρχοντα θέµατα για την δηµιουργία διαγωνισµάτων. Με την βοήθεια αυτής της σελίδας ο εξεταστής µπορεί να ενεργοποιήσει την εξέταση (καθιστώντας την ορατή µέσω του Παγκόσµιου Ιστού) ή να την απενεργοποιήσει (καθιστώντας την αόρατη αλλά και κλείνοντας την δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν ακόµη και σε άτοµα τα οποία είναι ήδη συνδεδεµένα). Ο εξεταστής µπορεί επίσης να ζητήσει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης εξέτασης. Η πρόσβαση στην σελίδα διαχείρισης είναι περιορισµένη και µόνο χρήστες οι οποίοι είναι κάτοχοι σχετικού αναγνωριστικού (password) (και από συγκεκριµένους υπολογιστές) έχουν πρόσβαση. Ο κάθε εξεταστής µπορεί να διαµορφώσει τον προσωπικό του χώρο, ο οποίος περιλαµβάνει βάση θεµάτων, βάση διαγωνισµάτων και αποτελεσµάτων τα οποία αν επιθυµεί µπορεί να µοιραστεί µε τους άλλους εξεταστές. Σελίδα εκπαιδευοµένων: Είναι η ιστοσελίδα στην οποία µπορεί να συνδέονται οι εκπαιδευόµενοι για να παρακολουθήσουν αποτελέσµατα σχετικά µε την συνολική πορεία τους στα διάφορα θέµατα στα οποία εξετάστηκαν µέσω του ΤΕΛΕ ΙΑ. Η πρόσβαση είναι περιορισµένη µέσω σχετικού αναγνωριστικού. Σελίδα εξετάσεων: Είναι η σελίδα στην οποία συνδέονται οι εξεταζόµενοι την ηµέρα της εξέτασης. Εδώ παρουσιάζονται συνοπτικά οι τίτλοι των ενεργών ανά πάσα στιγµή εξετάσεων και υπάρχουν παραποµπές (links) στις σχετικές ιστοσελίδες Η πρόσβαση µπορεί να είναι στην ιστοσελίδα ελεύθερη αλλά περιορισµένη στα διαγωνίσµατα τα οποία παραπέµπει. Σελίδα διαχειριστή: Η ιστοσελίδα στην οποία συνδέεται ο διαχειριστής του προγράµµατος η σύνδεση περιορίζεται από συνθηµατικό και αναγνώριση της διεύθυνσης IP. Από εδώ ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει θέµατα στις κεντρικές βάσεις δεδοµένων καθώς και να διεξάγει εργασίες συντήρησης του συστήµατος. 760

7 Βάση εδοµένων Θεµάτων Αθροιστικής Αξιολόγησης κεντρική χρήστης1 χρήστης2 χρήστης3 Βάση εδοµένων ιαγωνισµάτων Βάση εδοµένων Εξετάσεων Βάση εδοµένων Θεµάτων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης κεντρική χρήστης1 χρήστης2 χρήστης3 Βάση εδοµένων Προόδου ΤΕΛΕ ΙΑ Βάση εδοµένων Χρηστών Εξεταζόµενοι Εκπαιδευτές Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος ΤΕΛΕ ΙΑ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΤΕΛΕ ΙΑ υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του προγράµµατος 761

8 ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η αποθήκευση όλων των δεδοµένων του ΤΕΛΕ ΙΑ, όπως θέµατα, αποτελέσµατα, ονόµατα χρηστών, πραγµατοποιείται σε βάσεις δεδοµένων. Τεχνικά για αυτό το σκοπό χρησιµοποιείται η mysql (ελεύθερη έκδοση της SQL) το σύστηµα όµως µπορεί να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε και µε άλλες βάσεις δεδοµένων (πχ SQL, Access). Οι βάσεις δεδοµένων, αν και τώρα φιλοξενούνται στον ίδιο υπολογιστή, µπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος του δικτύου. Οι βάσεις δεδοµένων ενηµερώνονται είτε µέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων των χρηστών και του διαχειριστή (π.χ. βάσεις δεδοµένων θεµάτων) ή αυτόµατα από το πρόγραµµα (π.χ. βάση δεδοµένων αποτελεσµάτων). Μόνο το κεντρικό πρόγραµµα έχει άµεση πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων. Οι κυριότερες είναι Βάση εδοµένων Ερωτήσεων Αθροιστικής Αξιολόγησης: Περιέχει τις ερωτήσεις αθροιστικής αξιολόγησης, και τις προτεινόµενες απαντήσεις της αθροιστικής αξιολόγησης. Σε κάθε απάντηση αντιστοιχεί ένα αριθµός που είναι τα µόρια (µηδέν λανθασµένη, ένα σωστή ή και πιο πολύπλοκες επιλογές ανάλογα µε την κρίση του εξεταστή π.χ. σε MRQs). Η κάθε ερώτηση µπορεί να περιέχει και µια εικόνα η οποία επίσης αποθηκεύεται στην βάση µαζί µε πληροφορίες για την τοποθέτησή της ως προς το κείµενο της ερώτησης. Η βάση αποτελείται από ένα κεντρικό τµήµα το οποίο µπορεί να ενηµερώνει µόνο ο διαχειριστής και να χρησιµοποιούν όλοι οι χρήστες, και τα τµήµατα χρηστών τα οποία µπορούν να ενηµερώνουν οι χρήστες και ανάλογα µε την βούλησή τους να είναι είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά. Βάση εδοµένων Ερωτήσεων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης: Ίδια µε την προηγούµενη µόνο που αναφέρεται στις ερωτήσεις Επιµορφωτικής Αξιολόγησης οι οποίες περιέχουν επιπροσθέτως υποδείξεις και παραποµπές στην βιβλιογραφία. Βάση εδοµένων Θεµάτων: Ο κάθε εξεταστής µπορεί µε την βοήθεια ειδικής ιστοσελίδας να επιλέξει ερωτήσεις από τις βάσεις δεδοµένων (κεντρική ή χρηστών) και να κατασκευάσει θέµατα εξέτασης. Βάση εδοµένων Εξετάσεων: Ο κάθε εξεταστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα θέµατα της προηγούµενης βάσης και να δηµιουργήσει µια εξέταση. Η βάση αυτή περιλαµβάνει παραποµπή στη βάση θεµάτων και πρόσθετα στοιχεία όπως: Τίτλος εξέτασης, όνοµα εξεταστή µέθοδος βαθµολόγησης, συνθηµατικά εξεταζόµενων, φίλτρα διευθύνσεων IP. Βάση εδοµένων Χρηστών: Περιέχει τα στοιχεία των χρηστών του συστήµατος και τα αναγνωριστικά εισόδου(passwords). Μπορεί να είναι εξεταστές ή φοιτητές. Βάση Προόδου: Σε αυτή την βάση καταχωρούνται τα ονόµατα και τα αποτελέσµατα των φοιτητών στα διάφορα τεστ. ΤΟ ΤΕΛΕ ΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ, Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Πέραν της εξεταστικής χρήσης, το ΤΕΛΕ ΙΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως επιµορφωτικό εργαλείο. Σε αυτό το σκοπό χρησιµεύει η βάση δεδοµένων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης, η οποία περιέχει κατάλληλα πεδία τα οποία αποδίδουν το «προφίλ» της κάθε ερώτησης. Αυτά περιλαµβάνουν την θεµατική περιοχή της ερώτησης, το διδακτικό στόχο, τις προαπαιτούµενες γνώσεις, τις πιθανές δυσκολίες τις οποίες πιθανόν να συναντήσει ο εξεταζόµενος καθώς και το ποσοστό επιτυχίας σε προηγούµενες εξετάσεις (το οποίο ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα). Με βάση τα προηγούµενα, η σύνθεση του διαγωνίσµατος δεν συνίσταται σε µια αυθαίρετη επιλογή ερωτήσεων από µία βάση, αλλά στοχεύει στην διερεύνηση συγκεκριµένων ικανοτήτων των εξεταζοµένων. Μία βάση ερωτήσεων οργανωµένη µε αυτό τον τρόπο, µπορεί να αποτελέσει επίσης ένα χρήσιµο εργαλείο στα πλαίσια µιας έρευνας. Προκειµένου, για παράδειγµα, να προχωρήσουµε στο σχεδιασµό µιας έρευνας µεγάλης κλίµακας, µπορούµε να διεξάγουµε µια προ-έρευνα µε τη βοήθεια του συστήµατος αξιολόγησης από απόσταση. Σχεδιάζοντας ένα αρκετά ευρύ 762

9 ερωτηµατολόγιο, µπορούµε εύκολα και γρήγορα να πάρουµε απαντήσεις από έναν µεγάλο αριθµό ατόµων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενδείξεις για το βαθµό δυσκολίας της κάθε ερώτησης και για τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο δείγµα. ΤΟ Α ΙΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων είναι από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις εξετάσεις µέσω υπολογιστή αλλά και στις εξετάσεις πολλαπλών επιλογών γενικότερα. Φυσικά αυτό το πρόβληµα παρουσιάζεται µόνο στην περίπτωση της Αθροιστική Αξιολόγησης. Το βασικό πρόβληµα των εξετάσεων πολλαπλών επιλογών όπου οι εξεταζόµενοι µεταβιβάζουν τις απαντήσεις κάθε ερώτησης είτε οπτικά είτε ηχητικά λύνεται µε την ανάµιξη των δυνατών απαντήσεων ή και των ερωτήσεων. Το ΤΕΛΕ ΙΑ συµπεριλαµβάνει αυτή την δυνατότητα και βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του εξεταστή να την χρησιµοποιήσει κατά την δηµιουργία µια εξέτασης. Το πρόβληµα της αναγνώρισης του κάθε εξεταζόµενου λύνεται µε την αυτόµατη δηµιουργία αναγνωριστικών µιας χρήσης. Κατά την δηµιουργία µιας εξέτασης το σύστηµα παράγει ένα αριθµό αναγνωριστικών (ίσο ή και µεγαλύτερο µε των αριθµό των εξεταζόµενων) τα οποία ισχύουν µόνο για την συγκεκριµένη εξέταση και µόνο για µια φορά. Ο εξεταστής µοιράζει αυτά τα αναγνωριστικά στους εξεταζόµενους πριν την εξέταση. Η πρόσβαση από άλλο σύστηµα πέραν της αίθουσας των εξετάσεων αν και άχρηστη χωρίς αναγνωριστικό µπορεί να περιοριστεί µε φίλτρα στην διεύθυνση ΙΡ. Το πρόβληµα της διάδοσης των θεµάτων µέσω του ιαδικτύου είναι πολύ πιο δύσκολο αλλά το ΤΕΛΕ ΙΑ χρησιµοποιεί µερικές τεχνικές ικανές να το εξαλείψουν. Συγκεκριµένα: (i) Η πρόσβαση στην εξέταση επιτρέπεται µόνο για περιορισµένο χρόνο και από περιορισµένο αριθµό υπολογιστών. (ii) Γίνεται προσπάθεια απενεργοποίησης µέσω κατάλληλου κώδικα όλων των δυνατοτήτων αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου τύπου επικοινωνίας. (iii) Το παράθυρο των εξετάσεων µεγιστοποιείται για να καλύψει όλη την οθόνη και η αλλαγή του µεγέθους του καταχωρείται από το σύστηµα. Η υποκλοπή των θεµάτων µέσω του ιαδικτύου αποτελεί ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα. Το ΤΕΛΕ ΙΑ για να αποφύγει αυτά τα προβλήµατα έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί κρυπτογραφηµένη ασφαλή σύνδεση µεταξύ εξεταστή και εξεταζόµενου. Επιπλέον το σύστηµα και οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε µια σειρά δικλείδων ασφαλείας (firewalls). ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕ ΙΑ Η κατασκευή µιας συγκεκριµένης φόρµας ερωτήσεων και η δηµοσίευσή της στο ιαδίκτυο βρίσκονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων των σύγχρονων προγραµµάτων σχεδίασης ιστοσελίδων (Frontpage, Dreamweaver). Η αυτόµατη βαθµολόγηση αν και απαιτεί λίγο περισσότερο κόπο είναι επίσης δυνατή µέσω κάποιων εξειδικευµένων εφαρµογών. Το ΤΕΛΕ ΙΑ, ως ολοκληρωµένο σύστηµα εξετάσεων και µάθησης, προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε σχέση µε αυτά τα προγράµµατα. Αυτά είναι: Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευµένες γνώσεις για την κατασκευή και δηµοσίευση του διαγωνίσµατος. Αρκούν οι γνώσεις χρήσης ενός προγράµµατος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Netscape) Στο ΤΕΛΕ ΙΑ ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να αναζητήσει χώρο για την φιλοξενία του διαγωνίσµατός του στο ιαδίκτυο. Το σύστηµα προσφέρει αυτό τον χώρο. 763

10 εν χρειάζεται η εγκατάσταση κανενός εξειδικευµένου προγράµµατος στον υπολογιστή του εξεταστή ή του εξεταζόµενου. Αρκεί ένα πρόγραµµα πλοήγησης. Όλο το απαραίτητο λογισµικό βρίσκεται στον διακοµιστή του ΤΕΛΕ ΙΑ και ενηµερώνεται κεντρικά. Ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να δηµιουργήσει όποιο διαγώνισµα θέλει, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις είτε δικές του ή αντλώντας θέµατα από την κεντρική βάση δεδοµένων του συστήµατος. Μπορεί επίσης να το βαθµολογήσει όπως επιθυµεί µε την βοήθεια του ΤΕΛΕ ΙΑ. Η ασφάλεια του συστήµατος είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την απλή εξέταση µέσω µιας φόρµας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 O Bloom (Bloom, 1956), δηµιούργησε µια ταξινοµία διδακτικών στόχων η οποία περιλαµβάνει έξι επίπεδα ικανοτήτων: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρµογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Στο επίπεδο της γνώσης είναι αρκετό ο µαθητής να µπορεί να ανακαλέσει µία πληροφορία, να γνωρίζει αλγορίθµους, γεγονότα, ορισµούς κλπ. Η ικανότητα εφαρµογής των γνώσεων για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων, η κριτική, προβλεπτική, ευρετική ικανότητα για ανάλυση και ερµηνεία καταστάσεων κλπ, εντάσσονται σε υψηλότερα επίπεδα της ταξινοµίας (Κολέζα, 1994). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bloom, B.S.(1956),Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook 1:Cognitive Domain, New York: David Mackay. Bull, J.(1999),Update on the National TLTP3 Project: The implementation and evaluation of computer-assisted assessment. Proceedings of the Third Annual Computer Assisted Assessment Conference, Loughborough. Carneson J, Delpierre G, Masters Ken, Designing and Managing Multiple Choice Questions, Erhmann, S.(1997),The Student as Co-Investigator, Flashlight Evaluations Handbook, Washington DC: TLT Group Grunlund, N. (1993), How to make achievement tests and assessments, 5 th Edition, NY: Allen and Bacon. Haladyna, T. M.(1997), Writing test items to evaluate higher-order thinking, Needham Heights, MA: Allyn Bacon. Haladyna, T. M. & Downing, S. M. (1989), Validity of a Taxonomy of Multiple-Choice Item- Writing Rules. Applied Measurement in Education. Kuder, G. F. & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psyxhometrika, 2, Rovai, A. P., Online and traditional assessments: what is the difference?, Internet and Higher Education, 3(2000), Titus, A., Martin, L., Beichner, R.(1998), Web-based testing in physics education: methods and opportunities, Computers in Physics,12:2, Κολέζα, Ε., Μακρής, Κ., Σουρλάς, Κ., (1993), Θέµατα διδακτικής των µαθηµατικών, Αθήνα, Gutenberg, ιδακτική, Θεωρία και Πράξη. 764

Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ

Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ Κεφάλαιο 2 ο - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CENTRA ΚΑΙ ΤΕΛΕΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενής παρουσίαση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Centra 7.0, καθώς και μια περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.281 Αθήνα, 12 Μαρ 15

Σ.281 Αθήνα, 12 Μαρ 15 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Τµήµα Τηλ. Εσωτ. 800-3483 ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/ ΕΠΛΗ/3 ο Φ.330/7/746964 Σ.281 Αθήνα, 12 Μαρ 15 ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων Τρίπολη, Μάιος 2014 Περιεχόμενα Περιεχόμενα i Ευρετήριο σχημάτων ii Συντελεστές iii 1 Εισαγωγή 1 2 Για καθηγητές διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta 1. Εισαγωγή 2. Δημιουργία Λογαριασμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα My Cyta 3. Διαχείριση των υπηρεσιών 3.1 Προσθήκη αριθμού ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012

Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012 Χρίστος Γιασεμής Π.Ι.Κ.-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Οκτώβριος 2012 «Assessment literacy» «Εγγράμματος στην αξιολόγηση» Εκπαιδευτικοί, εγγράμματοι στην αξιολόγηση. Με τον όρο «assessment

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

K9 Γονικός έλεγχος. Εισαγωγή

K9 Γονικός έλεγχος. Εισαγωγή Εισαγωγή Το Κ9 αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραμμα γονικού ελέγχου με το οποίο μπορούμε να φιλτράρουμε τις δραστηριότητες του παιδιού μας στο Διαδίκτυο. Το παρόν αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα