ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΚΧNΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΟ ΑΘΖΝΑ 2003

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θεληξηθήο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζηα Βαιθάληα, εμαξηάηαη απφ ηελ ηξαηεγηθή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ νδηθνχ άμνλα ζηε ρψξα καο, ηεο Δγλαηίαο Οδνχ. Ζ ζεκαζία ινηπφλ πνπ έρεη ε ηξαηεγηθή απηή θαη ε Δγλαηία Οδφο γηα ηελ ρψξα, απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο-ηειηθήο εξγαζίαο, ε νπνία θαη απνηειεί θαη ηειεπηαία ππνρξέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ Δ..Γ.Γ. Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο δελ ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί θαη ζα ήηαλ αζήκαλην αλ δελ θξηλφηαλ ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα, γηα απηφ θαη ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή κεηαθνξψλ θαη ην δεχηεξν ζηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ ζηα Βαιθάληα.. ηε ζπλέρεηα θαη ζην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ηξαηεγηθή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ ζηηο κεηαθνξέο, θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ, ζην ηέηαξην αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, ελψ νη κεγάιεο επηπηψζεηο ηνπ κεγάινπ έξγνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην πέκπην θεθάιαην. Ζ εξγαζία ηειεηψλεη κε ην έθην θεθάιαην, πνπ πεξηέρεη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ε ζεκαζία θαη ε επηθαηξφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πεγψλ (internet, ππνπξγεία, Δπξσπατθή Έλσζε πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, παλεπηζηεκηαθά άξζξα, κειέηεο, εγρεηξίδηα ), φζν θαη ε πνιχηηκε βνήζεηα πνπ είρα απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Υξηζηνθάθε, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ηδηαίηεξα, απνηέιεζαλ ζπλζήθεο επλντθέο γηα ην πέξαο ηεο εξγαζίαο. 2

3 SUMMARY The effective connection of Greece with the Trans-European Transport Networks aiming at the country s growth and the exploitation of its central geographic place in the Balkans depends on the Regional Growth Strategy and the realization of the biggest road axis in our couhtry, the Egnatia Road. The importance, therefore, of this Strategy and the Egnatia Road for the country is the object of this present-final project, which constitutes the last obligation for the students in the E.S.D.D., as well. The object of this project could not be analyzed and woyld be of no significance, had it not been judget in relation to Europe and the Balkans, and that s why the first chapter is concerned with the Community Transport Policy and the second one with the Transport Policy in the Balkans. Following, in the third chapter, the Regional Growth Strategy is analyzed, as far as the sector of infrastructures in transportations is concerned during the running programmatic period of , in connection with the Transeuropean Transport Networks. The recording of the basic characteristics of the Egnatia Road follows in the fourth chapter, whereas the great repercussions of this work are analyzed at great leught in the fifth chapter. The project concludes with the sixth chapter, which contains conclusions and proposals regarding the tansport policy in Greece. It should be noted that both the importance and the seasonality of the subject, leading to the existence of a considerable number of sources(internet, ministries, European Union, regional programes, academic articles, studies, handbooks), and the inestimable help that I had from my supervisor professor Mr Hrjstofaki, whom I would like to thank partcularly, have constituted favourable conditions for the conclution of this project. 3

4 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΠΑΝΔΤΡΧΠΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΞΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΑΘΔΣΔ ΤΝΓΔΔΗ ΓΗΚΣΤΟ ΛΗΜΔΝΧΝ ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΑΞΟΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΧΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΔΤΡΧΠΑΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΓΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε (Summary, Λέμεηο-Κιεηδηά) Πεξηερφκελα...5 Δηζαγσγή ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 1.1 Καηεπζχλζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ Παλεπξσπατθνί Άμνλεο Μεηαθνξψλ θαη ε ζέζεο ηεο Διιάδαο Πξννπηηθέο θαη Πξνβιήκαηα κε ηελ δεκηνπξγία ησλ Παλεπξσπατθψλ Αμφλσλ Μεηαθνξψλ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΥΔΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2.1 Γηεζλείο πλεξγαζίεο Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Δζληθά Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Ζ ζρεηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο Πνιηηηθέο Μεηαθνξψλ ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο 22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3.1 Πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο-ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή Μεηαθνξψλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηα βαζηθά έξγα ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο κεηαθνξψλ αλά ππνζχζηεκα Οδηθέο Μεηαθνξέο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο Αζηηθέο πγθνηλσλίεο Ο ξφινο ηεο Διιάδαο κε ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ 34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ 4.1 Ηζηνξία ηεο Δγλαηίαο Οδνχ Σαπηφηεηα ηνπ Έξγνπ εκαζία ηνπ Έξγνπ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Έξγνπ Δγλαηία Οδφο Α.Δ.- Λεηηνπξγία, πληήξεζε, Δθκεηάιιεπζε θαη Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ εκαζία ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ Πξφνδνο ηνπ Έξγνπ. 46 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΟΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ 5.1 Οη ρσξνηαμηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζε εζληθφ επίπεδν Οη ρσξνηαμηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο απφ ην δίθηπν ιηκέλσλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ-Ο αλαπηπμηαθφο ηνπο ξφινο Σν ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο Σν ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Σν ιηκάλη ηεο Καβάιαο Οη ρσξνηαμηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζην Βαιθαληθφ θαη Δπξσπατθφ ρψξν 67 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ.70 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..78 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ..81 6

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ηελ νινθιήξσζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο γηα ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Κνηλφηεηαο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ. Οη ππνδνκέο κεηαθνξψλ πνπ δηαζέηεη ε θάζε ρψξα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην επίπεδν αλάπηπμήο ηεο, ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη ζηελ κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηεο. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο ινηπφλ ζεκαζίαο ησλ ππνδνκψλ-κεηαθνξψλ ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ Κνηλνηηθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ θηλείηαη πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: Ζ πξψηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ, κε ηα νπνία ε Έλσζε επηδηψθεη ηε ζχλδεζε ησλ λφηησλ, κεζνγεηαθψλ θαη πεξηκεηξηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο Κεληξηθέο πεξηνρέο θαη ε δεχηεξε κέζσ ησλ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ πξνσζνχληαη απφ απηή γηα ηε βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ ππνδνκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα δίθηπα ππνδνκψλ ηεο Δ.Δ. Βαζηθφ εξγαιείν εδψ γηα ηε δηαζχλδεζε απηή απνηεινχλ νη δέθα Παλεπξσπατθνί Άμνλεο Μεηαθνξψλ, πνπ νξίζηεθαλ ην 1994 ζηελ Κξήηε θαη αλαζεσξήζεθαλ ην 1997 ζην Διζίλθη. Δηδηθφηεξα γηα ηε ρψξα καο, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1, δει. ζηηο αδχλαηεο απφ πιεπξάο αλάπηπμεο ρψξεο ηεο Έλσζεο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη ζεκαληηθή ζηήξημε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλκεηαθνξψλ. Άιισζηε ε ρψξα καο απνηειεί ζεκαληηθή Πχιε Γηαζχλδεζεο γηα ηελ Δπξψπε κε ηηο ειπηδνθφξεο αγνξέο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Παξνπζηάδεηαη ζπλεπψο γηα ηελ Διιάδα ε κεγάιε επθαηξία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε κείσζε ζπγρξφλσο ησλ έληνλσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηεο, λα εθζπγρξνλίζεη θαη λα βειηηψζεη ηνλ ζεκαληηθφ απηφ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ ζηηο κεηαθνξέο, αλνίγνληαο παξάιιεια ηνλ δξφκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηθηχσζήο ηεο κε ηα δηεπξσπατθά 7

8 δίθηπα θαη ηελ ελίζρπζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη θπξίσο ζην ρψξν ηεο βαιθαληθήο θαη ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη πνιηηηθέο, ν ηξφπνο, ηα κέζα θαη νη κέζνδνη πνπ ρεηξίδεηαη ε ρψξα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ είλαη ζηελ νπζία ην φιν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εθφζνλ φια απηά πξνβιέπνληαη κέζσ ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ε νπνία ζηνρεχεη απφ ηε κηα, ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ άιιε, ζηελ ιεηηνπξγηθή δηθηχσζε ηεο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ ηελ πεξηβάιινπλ (Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεηνο, Βαιθάληα, Αλαηνιηθή Δπξψπε, Παξεπμείληνο Άμνλαο) θαη ραξαθηεξίδεηαη φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ( ) απφ ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ (ΠΑΘΔ, Δγλαηία Οδφο, Γπηηθφο Άμνλαο). Απφ απηά ηα κεγάια έξγα ε Δγλαηία Οδφο είλαη αλακθηζβήηεηα ην κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ έξγν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, εθφζνλ δηαπεξλά φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο, απφ ηελ κηα άθξε (δπηηθά, Ζγνπκελίηζα) ζηελ άιιε( βνξεηναλαηνιηθά, θήπνη Έβξνπ), κε ηζρπξέο ρσξνηαμηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη γηαηί κέζσ ησλ ελλέα θάζεησλ αμφλσλ ηεο πξνο ην Βνξξά ζπλδέεη ηε ρψξα κε ηνπο παλεπξσπατθνχο άμνλεο κεηαθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Βαιθαληθή, ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε. Ζ ζεκαζία ινηπφλ ηεο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ δελ είλαη κφλν ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εχξνο ηνπ άμνλα φζν γηαηί πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξννπηηθψλ πνπ δηαζέηεη (είλαη απφ ηα 14 κεγάια έξγα πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, έρεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο αλάπηπμεο ζηε ρψξα, ζπλδέεηαη θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο), ζε ζρέζε πάληα θαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, λα θαηαλνήζνπκε ηελ αμία πνπ έρεη ηφζν γηα ηε ρψξα καο φζν θαη γηα ηελ Δπξψπε ε δεκηνπξγία θαη ε αλαβάζκηζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ κεηαθνξψλ. Υσξίο απηέο ηηο ππνδνκέο είλαη ζίγνπξν φηη ε θάζε ρψξα ζα είλαη απνθνκκέλε απφ ηηο επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη κε ηα δηεπξπκέλα δίθηπα, φζν θαη ε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ θαη ησλ αγνξψλ ηεο Δπξψπεο ζα είλαη πξνβιεκαηηθή. Όπσο πξνβιεκαηηθή ζα είλαη θαη ε πξνζπάζεηα γηα κηα απνηειεζκαηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη πεξηθεξεηαθά ηζνξξνπεκέλε θαη αλαπηπγκέλε Δπξσπατθή Έλσζε. 8

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 1.1 Καηεπζύλζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξώλ Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ νη κεηαθνξέο θαη ηα δίθηπα ππνδνκψλ ζηε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε, θαζψο θαη ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Παλεπξσπατθψλ Γηαδξφκσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θνηλνηηθνχ ρψξνπ, ν βαζηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ππέξ ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ είλαη: Ζ θαηαζθεπή κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηηο αζζελέζηεξεο πεξηθέξεηεο Ζ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο Ο ζπληνληζκφο ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Πνιηηηθψλ, αξρίδνληαο απφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ γηα κηα θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε Κνηλνηηθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ Ζ Κνηλνηηθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ ζπλεπψο ζηνρεχεη θαη ζπκπνξεχεηαη κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθφζνλ πξνσζεί: - Σελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ πεξηθεξεηψλ - Σελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ ζεηηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ Γηα ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ αθνινπζεί ηηο παξαθάησ πνιηηηθέο: Α) πκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θνηλνηηθνχ ρψξνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Παλεπξσπατθψλ Αμφλσλ Μεηαθνξψλ, φπνπ επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ησλ λφηησλ, 9

10 κεζνγεηαθψλ θαη πεξηκεηξηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Έλσζεο κε ηηο θεληξηθέο πεξηθέξεηεο. Β)Πξνζθέξεη ζεκαληηθά θνλδχιηα, θπξίσο ζηηο αζζελέζηεξεο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 1, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο θαη ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαπηζησκέλα ειιείκκαηα ζε επελδχζεηο θαη ζε κεηαθνξέο Γ) Πξνσζεί παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο ελίζρπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ δηαζχλδεζε ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηα δίθηπα ππνδνκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπλεπψο ζηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ ησλ θξαηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πκπεξαζκαηηθά, ε ζεκαζία ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ θαη ε αμία ησλ δηθηχσλ ππνδνκψλ είλαη αλππνιφγηζηε γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, γηα απηφ θαη ηα Γηεπξσπατθά θαη Παλεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θεθαιαίσλ, πξνζψπσλ θαη αγαζψλ (πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ), απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 1 εκαληηθά θνλδχιηα απφ ην ΔΣΠΑ θαη απφ ην 1989 πξννξίδνληαη ζε επελδχζεηο γηα δίθηπα κεηαθνξψλ. Δπίζεο ε ελίζρπζε απηή γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε απφ ην 1993 κε ην Σακείν πλνρήο θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο Πξσηνβνπιίαο Interreg, αιιά θαη άιια πξνγξάκκαηα φπσο ην ρέδην Αλάπηπμεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Υψξνπ, πνπ ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ηηο 10

11 1.2 Παλεπξωπαϊθνί Άμνλεο Μεηαθνξώλ θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο Καηά ηελ Β Παλεπξσπατθή Γηάζθεςε Μεηαθνξψλ ην 1994 ζηελ Κξήηε πηνζεηήζεθαλ 9 Παλεπξσπατθνί Γηάδξνκνη ζην έδαθνο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζην Διζίλθη ην 1997, πηνζεηήζεθε ζηελ Γ Παλεπξσπατθή Γηάζθεςε Μεηαθνξψλ, έλαο λένο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο (ν Άμνλαο Υ, ν νπνίνο δηαλχεη ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ παξνπζηάδνληαο έληνλν ειιεληθφ ελδηαθέξνλ ). Απηνί είλαη ινηπφλ νη 10 Παλεπξσπατθνί Άμνλεο Μεηαθνξψλ (αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 13), νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηαζχλδεζε ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ κε ηα δίθηπα ππνδνκψλ ηεο Δ.Δ. θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ δηεχξπλζε θαη νινθιήξσζε ηνπ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ. Κάησ απφ απηή ηελ πξννπηηθή αλακέλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο φγθσλ εκπνξεπκάησλ, αηφκσλ θαη θεθαιαίσλ θαη γεληθά αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ λέσλ ρσξψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (E.C.1999). ε απηνχο ηνπο Άμνλεο 2 ν Βαιθαληθφο ρψξνο απνηειεί ζεκαληηθφηαην θνκκάηη ζχλδεζεο ηεο Γπηηθήο κε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηεο Νφηηαο κε ηελ Βφξεηα, γηα απηφ θαη πνιινί απφ απηνχο δηαζρίδνπλ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. πγθεθξηκέλα: Ο IV Γηάδξνκνο δηαπεξλά ηε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα Ο V Γηάδξνκνο ηελ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε Ο VII Γηάδξνκνο ηε Νέα Γηνπγθνζιαβία, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία Ο VIII Γηάδξνκνο ηελ Αιβαλία, ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ηελ Βνπιγαξία Ο IX Γηάδξνκνο ηελ Ρνπκαλία, ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα Ο X Γηάδξνκνο ηελ Νέα Γηνπγθνζιαβία, ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ηελ Διιάδα Γηα ηελ Διιάδα νη Γηάδξνκνη απηνί είλαη πνιινί ζεκαληηθνί θαη γηαηί κέζσ απηψλ ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζε θνκβηθφ ζεκείν-ζχλδεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη δηάρπζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ ησλ πεξηνρψλ θπξίσο ηεο Βαιθαληθήο θαζψο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο, φπσο επίζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαη άκεζεο ζχλδεζεο ηεο ρψξαο κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ. εζληθέο, πξνζπαζεηψλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, γηα κηα πην ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ζην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ. 11

12 Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη παξαθάησ δηάδξνκνη: Γηάδξνκνο IV :Γξέζδε Πξάγα Μπξαηηζιάβα Βνπδαπέζηε- Κξαηφβα-Αξάλη-Βνπθνπξέζηε-Κσζηάληδα/φθηα Θεζζαινλίθε/Κσλζηαληηλνχπνιε. ε απηφλ ηνλ δηάδξνκν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο πξνο ηελ Διιάδα θαη σο ελαιιαθηηθφο ηνπ Υ θαη φηη βαίλεη παξάιιεια πξνο απηφλ, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε αλαπηπζζφκελε Timisoara, ν ιηκέλαο ηεο Κσζηάληδα θαη θπζηθά ε φθηα. Γηάδξνκνο IX :Διζίλθη- Α. Πεηξνχπνιε- Κίεβν- Κηζζηλάνπ- Βνπθνπξέζηη- Νηηκίηξνβγθξαλη- Αιεμαλδξνχπνιε. Ο δηάδξνκνο απηφο εθηφο απφ ηε ζεκαζία πνπ αλαδεηθλχεη ζηελ πφιε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, αλαδεηθλχεη ζπλάκα θαη ην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, πνπ απνηειεί θαη θαηάιεμε ηνπ δηαδξφκνπ. Γηάδξνκνο Υ :Salzburg- Ljubliana- Zagreb- Beograd- Nis-Skopje- Veles-Θεζζαινλίθε. Απηφο είλαη θαη ν πην ζεκαληηθφο άμνλαο γηα ηελ Διιάδα, δηαλχεη ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη κέζα απφ απηψλ πξνθχπηεη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη Nis, σο θνκβηθψλ ζεκείσλ δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη πξνζψπσλ. εκαληηθφηαην ξφιν γηα ηελ Διιάδα γηα ηε ζχλδεζε ηεο κε ηνπο άμνλεο απηνχο έρεη ε επέθηαζε ηνπ ΠΑΘΔ θαη ηνπ Γπηηθνχ άμνλα πξνο ηα βφξεηα, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ησλ θάζεησλ ζπλδέζεσλ ηεο Δγλαηίαο. Σέινο ζε ζρέζε κε ηνπο παξαπάλσ άμνλεο έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη ηέζζεξηο πεξηνρέο Παλεπξσπατθνχ Δλδηαθέξνληνο: 1. Ζ Δπξσαξθηηθή πεξηνρή ζηε Θάιαζζα Μπάξεληο 2. Ζ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 3. Ζ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ 4. Ζ Αδξηαηηθή Θάιαζζα θαη ην Ηφλην Πέιαγνο Απφ ηηο 4 απηέο πεξηνρέο είλαη πξνθαλέο φηη γηα ηε ρψξα καο νη 3 ηειεπηαίεο έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη κάιηζηα ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. 2 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο άμνλεο βιέπε Υσξνηαμηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ ζην Βαιθαληθφ ρψξν, ΤΠΔΥΩΓΔ, ΗΠΑ, 2000, ζει

13 ΟΗ ΠΑΝΔΤΡΧΠΑΗΚΟΗ ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ Γηάδξνκνο πλδεόκελεο ρώξεο Κύξηα ζπλδεόκελα αζηηθά θέληξα I (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο) II (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο ) III (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο) IV νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο ) V (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο) VI (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο ) VII (πνηάκηνο- Γνπλάβηνο Άμνλαο) VIII (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο) IX (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο) X (νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο) Πεγή: E.C. TINA, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Russian Federation Germany, Poland, Belarus, Russian Federation Germany, Poland, Ukraine Austria, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Romania, Slovakia,Turkey Bosnia Herzegovina, Croatia, Italy, Hungary, Ukraine, Slovakia, Slovenia Czesh Republic, Poland, Slovakia Austria, Buigaria, Croatia, Germany, Hungary, Moldavia, Romania, Slovakia, Ukraine, FR Yugoslavia Albania, Bulgaria, FYR Macedonia Belarus, Bulgaria, Finland, Lithuania, Moldova Romania, Russia, Ukraine, Greece Austria, Bulgaria, Croatia, FYR Macedonia, Greece, Hungary, Slovenia, FR Yugoslavia Tallin-Riga-Kaunas- Warszawa Berlin-Warszawa- Minsk-Moskva- Nizhny Novgorod Dresden-Wrocaw- Lviv-Kiev Dresden-Praha- Bratislava/Vienna- Budapest-Arad Venice- Trieste/Koper- Ljubljiana-Budapest- Uzgorod-Lviv Gdansk- Grudziadz/Warszawa- Katowice-Zilina 44 ζπλδεφκελα ζαιάζζηα θαη πνηάκηα ιηκάληα Durres-Tirana- Skopje-Sofija- Varna/Burgas Helsinki-St. Petersburg- Pskov/Moscow-Kiev- Ljubasevca-Chisinau- Dimitrovgrad- Bucharest- Komotini- Alex/lis Salzburg-Ljubljana- Zagreb-Beograd-Nis- Skopje-Veles- Thessaloniki Κύξηεο δηαθιαδώζεηο πξνο: Kaliningrad- Gdansk Berlin Nurnberg Costanta Istnbul Thessaloniki Koper Rijeca Ploce Bratislava Poznan Breclav/Brno Klaipeda Kalinigrad Odessa Graz Budapest Sofija-Istanbul Florina 13

14 1.3 Πξννπηηθέο θαη Πξνβιήκαηα κε ηελ δεκηνπξγία ηωλ Παλεπξωπαϊθώλ Αμόλωλ Μεηαθνξώλ Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Παλεπξσπατθψλ Αμφλσλ Μεηαθνξψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ κε ηα δίθηπα ππνδνκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κηα πξννπηηθή πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ φγθν θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ αηφκσλ θαη ησλ θεθαιαίσλ θαη γεληθά ηεο νηθνλνκηθήο δσήο κεηαμχ ηεο λέαο δηεπξπκέλεο Δπξψπεο. Δπίζεο κηα ζεηηθή πξννπηηθή είλαη φηη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αμφλσλ απηψλ πξνθχπηνπλ πφιεηο- πφινη κε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ (γηα παξάδεηγκα ε πξνβιεπφκελε αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηε Βνπιγαξία). Αθφκα ε δεκηνπξγία απηψλ δχλαηαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηα αζηηθά θέληξα θαη ηα ρσξηθά ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη. Έλα ζεκαληηθφ επίζεο πιενλέθηεκα είλαη φηη, ηα πξντφληα απφ ηηο αδχλαηεο πεξηνρέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηάλνπλ γξεγνξφηεξα ηψξα ζην θέληξν θαη έηζη γίλνληαη πην αληαγσληζηηθά κε ηα πξντφληα ησλ ηζρπξφηεξσλ πεξηθεξεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε θαηαζθεπή απηψλ δελ απνηειεί παλάθεηα, εθφζνλ κέζα απφ απηή ππνβφζθνπλ θάπνηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα : 1. Ζ δεκηνπξγία ησλ αμφλσλ ζα επηθέξεη ζπκπχθλσζε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ησλ γξακκηθψλ θαη ζεκεηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ρσξψλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηα ρσξηθά ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη (ζε έλα ρσξηθφ ζχζηεκα έλα έξγν λα είλαη πξνο φθεινο ελψ ζε θάπνην άιιν ην αληίζεην). πλεπψο ζε κεξηθέο επηπηψζεηο νη άμνλεο απηέο πξνθαινχλ αληζφηεηεο ζηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηαζρίδνπλ. 2. ε αληίζεζε κε ηελ ηζρπξνπνίεζε κεξηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ, νη άμνλεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ειθηηθέο δπλάκεηο πξνο ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, κε ζπλέπεηα ηελ ηάζε απνδπλάκσζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ησλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ρσξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 3. Σέινο κε ηε δεκηνπξγία θαη κφλν απηψλ ησλ αμφλσλ δελ ηθαλνπνηείηαη ζπγρξφλσο ην αίηεκα απνθέληξσζεο πάλσ ζηηο 14

15 πιεπξέο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ αμφλσλ. Έηζη κπνξεί βέβαηα λα βνεζά ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, αιιά νη απνκαθξπζκέλεο θαη αδχλαηεο πιεπξέο ηνπ άμνλα λα παξαθκάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, πξνθαιψληαο έηζη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ δηαδξφκσλ κεγαιχηεξε ηάζε εξεκνπνίεζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξε ηάζε κεηαλάζηεπζεο, ηφζν ζηα αζηηθά θέληξα φζν θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε, πνπ γηα απηή ήηαλ πάληα ρξήζηκε θαη αλαγθαία 3. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε άιισζηε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ήδε ε ΣΗΝΑ 4 ζηελ αμηνιφγεζή ηεο γηα ηα έξγα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ππνζηεξίδεη φηη ηα έξγα απηά ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη είλαη απαξαίηεηεο πξψηα νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο θφζηνπο-νθέινπο απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο θαη πεξηνρέο. Πξέπεη δειαδή έλα έξγν κεηαθνξψλ λα αλαιχεηαη πξψηα ζπλνιηθά θαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο γηαηί φπσο ηνλίδεη ε εθηίκεζε γηα έλα έξγν κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή αλαιφγσο κε ην απφ πνηα νπηηθή γσλία ιακβάλεηαη (ΣΗΝΑ 1999:1) Θα πξέπεη ζπλεπψο κηα ηέηνηα θαηαζθεπή, φπσο ζπκπιεξψλεη ε European Investment Bank ην 1999, λα εμαξηάηαη θαη λα ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη απφ κηα ηαρεία δνκηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο ηεο Δ.Δ. ηελ πξννπηηθή απηή ηεο αλάπηπμεο ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ θαη ηεο επέθηαζεο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ, ε Δ.Δ. θαζψο θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαληηθνχ κελ αιιά ππαλάπηπθηνπ δε ρψξνπ ηεο Βαιθαληθήο. Οη ιφγνη, νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη νη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηε Βαιθαληθή είλαη αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ. 3 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πάλσ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλνίγνληαη κε ηνπο άμνλεο απηνχο βιέπε Υσξνηαμηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ ζην Βαιθαληθφ ρψξν, ΤΠΔΥΩΓΔ, ΗΠΑ, 2000, ζει ΣΗΝΑ(Transport Infrastructure Needs Assessment) είλαη έλα επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο βαιθαληθήο 15

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΥΔΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Σφζν νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, φζν θπξίσο ε Δπξσπατθή Έλσζε απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξννπηηθή εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο θαη απηφ δελ γίλεηαη βέβαηα ηπραία ή κφλν απφ ην γεγνλφο ηεο επεξρφκελεο επέθηαζεο θαη ζχλδεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Οη ιφγνη είλαη επίζεο φηη ε βαιθαληθή ζε ζχγθξηζε κάιηζηα κε ηελ Κεληξηθή Δπξψπε δηαζέηεη ηα παξαθάησ ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά: Γηαζέηεη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ είηε σο κεηαλάζηεο είηε σο ηνπηθά απαζρνινχκελνπο ζε θεληξηθά ειεγρφκελεο αιιά ηνπηθά ρσξνζεηεκέλεο εηαηξείεο. Δπίζεο ηα εηζνδήκαηα θαη ε ακνηβή εξγαζίαο είλαη ζαθψο θαηψηεξα φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σν επηζηεκνληθφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν φηη έρεη ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο θαη θαιφ βαζκφ πεηζαξρίαο, σο απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηελ πεξίνδν ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ Γηαζέηεη επίζεο θπζηθνχο πφξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πινχζην ππέδαθνο ηεο Ρνπκαλίαο, ηα ιίγα αιιά πάληα ππνινγίζηκα πεηξέιαηα ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, ηηο πδαηνπηψζεηο θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο φισλ ζρεδφλ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ Έρεη βηνκεραληθνχο πφξνπο ζε επίπεδν αξγνχλησλ εξγνζηαζίσλ ζε ήδε πξσηφιεηεο κελ αιιά δηαξζξσκέλεο δε αγνξέο Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαιχηεξεο ζχλδεζεο ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο κε ηελ αλεπηπγκέλε Δπξψπε, ν ξφινο ησλ κεηαθνξψλ θαη θπξίσο ησλ νδηθψλ,. είλαη ζεκαληηθφο θαη αλαγθαίνο θαη δηαηπκπαλίδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο κεηαθνξψλ πνπ αθνινπζνχλ νη βαιθαληθέο ρψξεο ζηα εζληθά πξνγξάκκαηά ηνπο, ζην πιαίζην επίζεο ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα. 16

17 2.1 Γηεζλείο πλεξγαζίεο Όζνλ αθνξά ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ ρσξψλ ηεο βαιθαληθήο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα εμήο : A. Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα (Ηνχληνο 1999) θαη αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ πφιεκν ζηε Νέα Γηνπγθνζιαβία, νη θαηαζηξνθέο ηνπ νπνίνπ έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα ν ζηφρνο ηνπ πκθψλνπ απηνχ είλαη ε αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή, ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο (Helsinki Final Act 1975), ζηε δεκηνπξγία ηζρπξήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ζηαδηαθή έληαμε ησλ ρσξψλ ηεο Νφηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. εκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπκθσλίαο απνηειεί ν ηνκέαο ησλ ππνδνκψλ θαη βαζηθά νη επελδχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ππνδνκψλ. Σέινο ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φζν θαη κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε, ν ΟΔΠ, ην SECI θαη ην Royaumont Process.Ο βαζηθφο ρξεκαηνδνηηθφο θνξέαο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε Donors Coordinanation Process, ηνπ νπνίνπ εγείηαη ε επξσπατθή Έλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Ζ ζπλεξγαζία απηψλ ησλ θνξέσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ 5 γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ πξνηεξαηνηήησλ, ηα νπνία έρνπλ δηαθξηζεί ζε έξγα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, ηα έξγα δεχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηξίηεο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία B. Ζ πξσηνβνπιία South Eastern European Cooperative Initiative (SECI). ε απηή ζπκκεηέρνπλ 11 ρψξεο ηεο Νφηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 6 ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη έρεη σο ζηφρν λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο ζηνπο δηεζλείο 5 Σα θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο επηθεληξψλνληαη:α)ζε έλα ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα (πινπνίεζε ζηα επφκελα 5-6 ρξφληα), β)ζηε δηαπεξηθεξεηαθή δηαζχλδεζε θαη ζηελ 17

18 δηαδξφκνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη ζηελ ελεξγεηαθή δηαζχλδεζε ησλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Δλέξγεηαο, έρνληαο πξέπεη λα ηνληζηεί σο βάζε αλαθνξάο ηνπο ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. C. Ο ΟΔΠ (Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Δπμείλνπ Πφληνπ, BSEC). Αθνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη έρεη εθηφο ησλ άιισλ σο κέιε θαη ηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. Δδψ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ηα ζέκαηα ελέξγεηαο (ζηνρεχεη ζηελ ελεξγεηαθή δηαζχλδεζε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Intrconnected Regional Power Systems of BSEC countries), κεηαθνξψλ (ζηνρεχεη ζηελ δηαζχλδεζε ησλ ρσξψλ ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ κε ηα Παλεπξσπατθά Οδηθά Γίθηπα ) θαη ηειεπηθνηλσληψλ (ζηνρεχεη ζηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ζηε ρξήζε δνξπθφξσλ). Σα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΟΔΠ πξνέξρνληαη απφ εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαθνξψλ απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία D. ηηο Γηεζλείο πλεξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη Γηκεξείο ρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο, φπνπ κέζα απφ απηέο πξνσζνχληαη πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (π.ρ. εκπνξηθέο ζπκθσλίεο γηα ηα ιηκάληα), φζν θαη ζηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ελέξγεηαο (π.ρ. χλνδνο Τπνπξγψλ Σειεπηθνηλσληψλ ησλ Βαιθαλίσλ ) E. Σέινο, παξάιιεια κε απηά αλαπηχζζνληαη θαη πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο θαη ην Διιεληθφ ρέδην Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα Γηκεξψλ Γηαθξαηηθψλ πκθσληψλ ηνπ Ο.Ο..Α. Σν Διιεληθφ ρέδην Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ κε ην πνζφ ησλ 180δηο δξρ, ζηνρεχεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ππνδνκψλ ζηηο ρψξεο πνπ δέρηεθαλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παίδνπλ πάληα ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν κε ηηο αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, γ)ζε έλα ηζφξξνπν ζχζηεκα ππνδνκψλ κε ππνινγηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 18

19 δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, ηνπ SECI θαη ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 2.2 Δπξωπαϊθά Πξνγξάκκαηα Σα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ην δεχηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ, είλαη ηα εμήο : A. Σν TINA (Transport Infrastructyre Needs Assessment), πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νδηθήο θαη ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ησλ 11 λέσλ εληαμηαθψλ ρσξψλ θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα δίθηπα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ΣΗΝΑ απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο αθνχ ε πξψηε αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ θαη ε δεχηεξε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ κε ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο φπσο ην δίθηπν λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα θξηηήξηα ηνπ επξσπατθνχ νδεγνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΔΝ, ηα ηερληθά δεδνκέλα ησλ κειινληηθψλ κεηαθνξηθψλ ζα πξέπεη λα απαληνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλακελφκελε θπθινθνξηαθή θίλεζε, ν ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο θα πξέπεη λα θηάλεη ην 2015 θαη ην θφζηνο ηνπ δηθηχνπ λα έρεη ξεαιηζηηθνχο ππνινγηζκνχο B. Σν Παλεπξσπατθφ Οδηθφ θαη ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν (Pan European Corridors), πνπ ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε ηελ Αλαηνιηθή. C. Σν PETRA (Pan European Transport Areas). Απηφ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ κε ην πξνεγνχκελν θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κε κεγάια ιηκάληα, ηέηνηα φπσο είλαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ηεο Αδξηαηηθήο / Ηνπλίνπ θαη ηεο Μεζνγείνπ. D. Σν TEN (Tranw-European Networks), ην νπνίν έρεη ζρέζε κφλν κε ηελ Διιάδα θαη ζηνρεχεη ζηε δηαζχλδεζε ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. E. Σέινο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ην πξφγξακκα ή θαιχηεξα ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία INTERREG II, 19

20 πνπ απεπζχλεηαη ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζηνρεχεη ζηε δηαζπλνξηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα θπξίσο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζσ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, ε Διιάδα ρξεζηκνπνηεί ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή δηαζπλνξηαθψλ δηαζπλδέζεσλ κε ηελ Αιβαλία, ηελ ΠΓΓΜ θαη ηελ Βνπιγαξία. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηνπο νδηθνχο θαη ζηδεξνδξνκηθνχο άμνλεο ησλ δηαδξφκσλ Θεζζαινλίθεο-Πξνκαρψλα, Αιεμαλδξνχπνιεο /Οξκέλην θαη ηνπ νδηθνχ άμνλα Καζηνξηά Μ/ Κξπζηαιινπεγήο κε ζθνπφ ηελ δηαζχλδεζε ηεο Δγλαηίαο Οδνχ κε βαζηθνχο παλεπξσπατθνχο άμνλεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Αθφκα ην πξφγξακκα απηφ ρξεκαηνδνηεί θαη ηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (θαισδηαθή δεχμε Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο) θαη ελέξγεηαο, ηα νπνία πξνγξάκκαηα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ Πξσηνθφιισλ Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ησλ Γηκεξψλ ρέζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ρσξψλ 2.3 Δζληθά Πξνγξάκκαηα Όζνλ αθνξά ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ησλ ρσξψλ ηνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ ε παξαηήξεζε είλαη φηη απφ ηε κηα πξνζπαζνχλ λα εληάμνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ζε απηέο ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, γηα απηφ θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπο έρεη σο πιαίζην αλαθνξάο ηνπο ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα γηα ηελ Διιάδα, ην Παλεπξσπατθφ Οδηθφ θαη ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ην ΣΗΝΑ, ελψ απφ ηελ άιιε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξαγκάησζε δηαζπλνξηαθψλ ππνδνκψλ κέζσ ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη : Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ δελ ζπκβαδίδνπλ πάληα κε ηηο αλάγθεο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα. Μάιηζηα αλ θαη ν εζληθφο ζρεδηαζκφο παξακέλεη ζηα πιαίζηα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ε 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 1. Ο πόλορ ηηρ Αθήναρ-Αηηικήρ ζηην οικονομική κπίζη Σν ζέκα ηνπ πλεδξίνπ, η Έξοδορ από ηην Κπίζη, απνηειεί κηα απφ ηηο 4 πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ "Εςπώπη 2020".

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ ΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 A. ΣΑ ΓΙΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΔΙ ΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 A. ΣΑ ΓΙΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 A. ΣΑ ΓΙΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6 ΤΠΟΔΟΜΕ 6.1. ΟΔΘΚΑ ΔΘΚΣΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6 ΤΠΟΔΟΜΕ 6.1. ΟΔΘΚΑ ΔΘΚΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6 ΤΠΟΔΟΜΕ 6.1. ΟΔΘΚΑ ΔΘΚΣΤΑ Ζ πξψηε θαηαζθεπή νδψλ αλάγεηαη ζε πνιινχο αηψλεο π.υ. Ο Ζξφδνηνο αλαθέξεη φηη ζην θξάηνο ηεο Πεξζίαο ππήξρε Βαζηιηθή νδφο κήθνπο 2.300 km απφ ηηο άξδεηο ηεο Λπδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΔΡΗΜΔΣΡΟΤ: Ο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖ ΝΔΑ ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΖ ΔΤΡΧΠΖ Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ Α Ε Μ : 7 3 8 1 6/2 / 2 0 1 3 Θέμα: Πρώτεσ εκτιμήςεισ και ςχολιαςμοί ςτο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) τησ προγραμματικήσ περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα