Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ."

Transcript

1 Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ. ΑΣΔΗ-Θ

2 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ I Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζηελ Ο.Μ.. είλαη κεγάιε ζε αζιεηέο πςειώλ επηδόζεσλ θαη απηό νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε επηβάξπλζε, ηνλ αξηζκό θαη ηε κεγάιε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ. (Jacchia, 1994) Aζιήκαηα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηξαπκαηηζκό ηεο Ο.Μ.. (20% ησλ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ) είλαη ε άξζε βαξώλ, ην ζθη,ε ελόξγαλε γπκλαζηηθή, νη ξίςεηο, ε πάιε, νη θαηαδύζεηο, ε ηππαζία θ.α. (Ακπαηδίδεο, 2000)

3 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ II Ζ ζεξαπεία είλαη θπξίσο ζπληεξεηηθή: αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα θπζηνζεξαπεία Φπζηνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο: Δθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθώλ θπζηνζεξαπεπηηθώλ κέζσλ θαη κεζόδσλ (ειεθηξνζεξαπεία, ππέξερν, laser, δηαζεξκίεο, ρεηξνκάιαμε, θ.α.) Δηδηθέο ηερληθέο θηλεζηνζεξαπείαο (ρεηξνπξαθηηθή, manual therapy, McKenzie θ.α.) Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη (βεινληζκόο, shiatsu,θ.α.) (Mancini, 2001)

4 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ III Ζ κάιαμε καδί κε ηελ θηλεηνπνίεζε (Manual therapy, McKenzie θ.α) έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ππνζηήξημε, ελώ γηα ηα άιια θπζηνζεξαπεπηηθά κέζα (ειεθηξνζεξαπεία, laser, δηαζεξκία θ.α) ππάξρνπλ ιηγόηεξα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο. (Swenson, 2003)

5 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο δύν δηαθνξεηηθώλ πξνγξακκάησλ θπζηνζεξαπεπηηθήο αγσγήο ( McKenzie Shiatsu ), ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Ο.Μ..) ζε αζιεηέο.

6 ΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 20 άλδξεο αζιεηέο, Ν=20, ειηθίαο από εηώλ (27,5 ± 3,4). Καηαηάρζεθαλ ζε δύν νκάδεο ησλ 10 αηόκσλ κε ηπραία θαηαλνκή. Α νκάδα εηώλ (27,10 ± 3,4) Β νκάδα εηώλ (27,2 ± 3,6)

7 ΜΔΣΡΖΔΗ - ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ I ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ - Κξηηήξην ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ήηαλ λα έρνπλ θύξην ζύκπησκα πόλν θαη κεησκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ Ο.Μ.., δειαδή νζθπαιγία ή νζθπντζρηαιγία ηύπνπ Η θαη ΗΗ. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ πόλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην McGill questionnaire, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα λα πεξηγξάθεη πνζνηηθά ηνλ πόλν, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζηαηηζηηθά. Απνηειείηαη από 20 εξσηήζεηο.

8 ΜΔΣΡΖΔΗ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ II Γηα ηε κέηξεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Ο.Μ.. ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην Roland-Morris questionnaire. Απνηειείηαη από 24 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ε θάζε απάληεζε παίξλεη έλα βαζκό. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κπνξεί λα είλαη 0 24.

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ηα άηνκα ηεο νκάδαο Α εθαξκόζζεθε ε κέζνδνο McKenzie. Αμηνινγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνηείλεη ην Ηλζηηηνύην McKenzie θαη αθνύ θξίζεθαλ θαηάιιεινη ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα. ην ηέινο θάζε ζπλεδξίαο δίλνληαλ πξόγξακκα αζθήζεσλ γηα ην ζπίηη. ηα άηνκα ηεο νκάδαο Β εθαξκόζζεθε κάιαμε Shiatsu. Έγηλε θαηαγξαθή ηνπ αηνκηθνύ ηζηνξηθνύ, αμηνιόγεζε ηεο θιηληθήο ηνπο εηθόλαο θαη εθαξκόζζεθε ην πξσηόθνιιν ζεξαπείαο, όπσο νξίδεηαη από ην Ηλζηηηνύην Shiatsu.

10 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ηνπο αζιεηέο θαη ησλ δπν νκάδσλ έγηλαλ: από 10 ζπλεδξίεο 4 θνξέο / εβδνκάδα δηάξθεηα ζπλεδξίαο 40 ζπλνιηθή δηάξθεηα ζεξαπείαο 3 εβδνκάδεο Κξηηήξην γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ήηαλ ε απνρή από ηηο αζιεηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. πλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξ. παξέκβαζεο 7 κήλεο.

11 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Από ηελ έξεπλα απνθιείζηεθαλ εμ αξρήο ηα άηνκα πνπ: δελ είραλ ζπζηεκαηηθή αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα έθεβνη άηνκα κεγαιύηεξα ησλ 40 εηώλ αλέθεξαλ θάπνην πξόζθαην αηύρεκα κε ηζηνξηθό ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζνβαξήο παζνινγίαο κε ζπζηεκαηηθή ιήςε θαξκάθσλ παρύζαξθνη

12 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ I ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΔ ΜΔΣAΒΛΖΣΔ: ιεηηνπξγηθόηεηα πόλνο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ: ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (αξρηθή θαη ηειηθή κέηξεζε) νη κέζνδνη παξέκβαζεο (McKenzie - Shiatsu) Γηα ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό παθέην SPSS (vers.12,0).

13 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ II Έγηλαλ δπν κεηξήζεηο - αξρηθά θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο κέηξεζεο ησλ ηηκώλ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ πόλνπ εθαξκόζηεθε ε δνθηκαζία Wilcoxon. Γηα ηνλ έιεγρν κεηαμύ ησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία Mann-Whitney. Σν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ζε όιεο ηηο αλαιύζεηο νξίζηεθε σο p<0,05.

14 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ I McKenzie (από 14,10 ± 5,55 έγηλε 4,80 ± 5,51) βειηίσζε 9,3 κνλάδεο Shiatsu (από 10,90 ± 4,38 έγηλε 5,00 ± 3,53) βειηίσζε 5,9 κνλάδεο Απσική Rolland Morris Τελική Rolland Morris Mean SD Min Max 25% 50% 75% Mean SD Min Max 25% 50% 75% McKenzie 14,10 5,55 6,00 21,00 9,00 13,50 20,00 4,80 5,51 1,00 20,00 2,00 3,00 4,50 Shiatsu 10,90 4,38 5,00 19,00 7,75 10,00 14,25 5,00 3,53 1,00 12,00 1,75 4,50 7,25 Πίνακαρ 1. Πεπιγπαθικά μέηπα ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ

15 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ II Οη αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κέζνδν McKenzie ελώ αξρηθά είραλ κεγαιύηεξν εύξνο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αζζελείο ηεο κεζόδνπ Shiatsu, ζην ηέινο ησλ ζεξαπεηώλ είρα κηθξόηεξν εύξνο άξα θαη κεγαιύηεξε βειηίσζε Απσική 6 Τελική 0 Αρχική RollandMorris 4-10 Τελική RollandMorris 2 N = McKenzie Shiatsu 0 Mckenzie Shiatsu Μέθοδος Διάγπαμμα 1. Απσική και ηελική καηανομή ηηρ δςζκαμτίαρ

16 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ Από ηα απνηειέζκαηα ησλ κε παξακεηξηθώλ ζηαηηζηηθώλ δνθηκαζηώλ Wilcoxon θάλεθε όηη ε βειηίσζε είλαη ζεκαληηθή θαη ζηηο δπν νκάδεο. Οκάδα McKenzie - ζπλνιηθή βειηίσζε 50 ηάμεηο έλαληη 5 πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 0,021 (p < 0,05). Οκάδα Shiatsu 53,5 ηάμεηο έλαληη 1,5 πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 0,008 (ξ<0,05). Ομάδερ N Mean SD Median Mean SD Median Ν Μέζη Τάξη McKenzie 10 14,1 5,6 Σύνολο Τάξευν Απνηηικέρ Τάξειρ 9 5,55 50 Θεηικέρ Τάξειρ Ιζόπαλερ 0 Απνηηικέρ Τάξειρ 9 5,94 53,5 z IV Αρχική Τελική Διαφορές Wilcoxon test 13,5 4,8 5,52 3 Sig.(2- tailed) Shiatsu 10 10,9 4, ,53 4,5 Θεηικέρ Τάξειρ 1 1,5 1,5-2,654 0,008 Ιζόπαλερ 0-2,301 0,021 Πίνακαρ 2. Διαθοπέρ απσικήρ και ηελικήρ μέηπηζηρ λειηοςπγικόηηηαρ μεηαξύ ηων δςο ομάδων

17 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ V πγθξίλνληαο ηηο δπν κεζόδνπο κε ηε κε παξακεηξηθή δνθηκαζία Mann-Whitney: δελ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. αξρηθή κέηξεζε ηειηθή κέηξεζε (ξ<0.05) Αρχική Ομάδερ N Mean SD Median Mann- Whitney test z Sig.(2- tailed) Mean Τελική z sig.(2- tailed) McKenzie 10 14,10 5,55 13,50 4,80 5,52 3,00-1,479 0,139-0,648 0,517 Shiatsu 10 10,90 4,38 10,00 5,00 3,53 4,50 SD Median Mann- Whitney test Πίνακαρ 3. Έλεγσορ για ανεξάπηηηα δείγμαηα ζηιρ μεηπήζειρ λειηοςπγικόηηηαρ

18 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΝΟΤ I Οκάδα McKenzie (από 11,64 ± 4,89 κεηώζεθε ζην 3,53 ± 4,31), βειηίσζε 8,11. Οκάδα shiatsu (από 8,49 ± 2,72 κεηώζεθε ζην 3,41 ± 3,28), βειηίσζε 5,08. Απσική McGill Τελική McGill Mean SD Min Max 25% 50% 75% Mean SD Min Max 25% 50% 75% McKenzie 11,64 4,89 4,55 18,88 7,37 12,52 15,85 3,53 4,31 0,93 15,57 1,60 2,22 3,33 Shiatsu 8,49 2,72 4,27 12,25 6,56 7,94 10,99 3,41 3,28 0,00 10,23 0,89 2,20 5,44 Πίνακαρ 4. Πεπιγπαθικά μέηπα ηος πόνος

19 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΝΟΤ II Οη αζζελείο ηεο νκάδαο McKenzie είραλ κεγαιύηεξε βειηίσζε, ελώ αξρηθά παξνπζίαδαλ κεγαιύηεξν εύξνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Shiatsu Απσική Τελική 0 Αρχική Mc Gill 4-10 Τελική Mc Gill 2 N = McKenzie Μέθοδος Shiatsu 0 Mckenzie Shiatsu Διάγπαμμα 4. Απσική και ηελική καηανομή ηος πόνος

20 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΝΟΤ IV Από ηα απνηειέζκαηα ησλ κε παξακεηξηθώλ δνθηκαζηώλ Wilcoxon, θάλεθε όηη ε βειηίσζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο δύν νκάδεο. Οκάδα McKenzie (ξ<0.05) Οκάδα Shiatsu (ξ<0.05). Ομάδερ N Mean SD Median Mean SD Median Ν Μέζη Τάξη McKenzie Shiatsu 10 11,64 Αρχική 4,9 10 8,49 2,7 Τελική 12,52 3,53 4,31 2,22 7,94 3,41 3,28 2,2 Διαφορές Σύνολο Τάξευν Απνηηικέρ Τάξειρ 9 5,5 49,5 Θεηικέρ Τάξειρ 1 5,5 5,5 Ιζόπαλερ 0 Απνηηικέρ Τάξειρ 10 5,5 55 Θεηικέρ Τάξειρ Ιζόπαλερ 0 Wilcoxon test z Sig.(2- tailed) -2,244 0,025-2,803 0,005 Πίνακαρ 5. Διαθοπέρ απσικήρ και ηελικήρ μέηπηζηρ με ηη μέθοδο McGill

21 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΝΟΤ V Από ηε κε παξακεηξηθή δνθηκαζία Mann-Whitney: αξρηθή κέηξεζε 0,096 ηειηθή κέηξεζε 0,880 (ξ<0,05) Οη δπν κέζνδνη δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο. Αρχική Ομάδερ N Mean SD Median Mann- Whitney test z Sig.(2- tailed) Mean Πίνακαρ 6. Έλεγσορ για ανεξάπηηηα δείγμαηα ζηιρ μεηπήζειρ McGill Τελική z sig.(2- tailed) McKenzie 10 11,64 4,89 12,52 3,53 4,31 2,22-1,663 0,096-0,151 0,880 Shiatsu 10 8,49 2,72 7,94 3,41 3,28 2,20 SD Median Mann- Whitney test

22 ΤΕΖΣΖΖ Από ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πξνθύπηνπλ ηα εμήο: Όπνηα από ηηο δπν ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο θαη αλ πηoζεηεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζθακςίαο, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. ρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζθακςίαο ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν κεζόδνπο. Ωζηόζν νη πεξηγξαθηθέο αλαιύζεηο δείρλνπλ όηη ε κέζνδνο McKenzie ππεξηεξεί έλαληη ηεο κεζόδνπ Shiatsu.

23 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Αλαδεηθλύεηαη ε ζπνπδαηόηεηα απηώλ ησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Ο.Μ.. ζε αζιεηέο. Σν πξόγξακκα παξέκβαζεο εθαξκόζζεθε ζε θπζηνζεξαπεπηήξην, σζηόζν ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζζεί θαη ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο ην ίδην απνηειεζκαηηθά. Γηα ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ κεζόδσλ ην θόζηνο είλαη ειάρηζην ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο εμνπιηζκόο.

24 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΟΝΣΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ Σν γεγνλόο όηη ζηε πεξηγξαθηθή αλάιπζε εκθαλίδεηαη ε κέζνδνο McKenzie λα ππεξηεξεί ηεο άιιεο κεζόδνπ, ζα πξέπεη λα κε κείλεη απαξαηήξεην αιιά λα δηεξεπλεζεί κε πην ζύλζεηεο κεζόδνπο. Γηα κηα αζθαιέζηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεη έξεπλα ζε κεγαιύηεξν δείγκα, γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, κε ζπκκεηνρή αζιεηώλ - αζιεηξηώλ από πεξηζζόηεξα αζιήκαηα.

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ

Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ 1 Επεςνηηική Επγαζία Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ ζπονδςλικήρ ζηήληρ Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 1 Βαζιλοπούλοσ Θεοδώρα-Δσαγγελία 2 Κφνζηανηινίδοσ Δλιζάβεη-Ανδριάνα 3 Σζακλής Παναγιώηης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

MBST MultiBioSignalTherapie Nuclear Magnetic Resonance Therapy. Επηζθόπεζε ησλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ

MBST MultiBioSignalTherapie Nuclear Magnetic Resonance Therapy. Επηζθόπεζε ησλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ Physioplus rehabilitation technology Ltd 25 th Martiou 17 Thessaloniki 54645 Hellas MedTec Medizintechnik GmbH Sportparkstrasse, 9 35578 Wetzlar (Germany) MBST MultiBioSignalTherapie Nuclear Magnetic Resonance

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Ειζαγφγή Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT)

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα