Επενδυτικά Προϊόντα Μάιος Σάγκα Ιωάννα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επενδυτικά Προϊόντα Μάιος 2015. Σάγκα Ιωάννα"

Transcript

1 Επενδυτικά Προϊόντα Μάιος 2015 Σάγκα Ιωάννα

2 Είδη Επενδυτικών Προϊόντων 1. Μετοχές 2. Ομόλογα 3. Αμοιβαία Κεφάλαια 4. Επένδυση σε ξένα νομίσματα 5. Εμπορεύματα Commodities 6. Παράγωγα Προϊόντα 7. ETF S

3 1.Μετοχές Οι μετοχές είναι πιστοποιητικά μεριδίου που αντιπροσωπεύουν ιδιοκτησία σε μια εταιρεία και αξίωση επί των κερδών και των περιουσιακών της στοιχείων. Δίνουν την δυνατότητα όχι μόνον της συμμετοχής του επενδυτικού κοινού στο κεφάλαιο της, αλλά και την δυνατότητα στην επιχείρηση να αντλεί τα απαιτούμενα κεφάλαια για επενδύσεις. Είδη Μετοχών: Κοινές Προνομιούχες

4 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Γενικός Δείκτης: Περιλαμβάνει 60 μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Αναπροσαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο. Ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1980 με τιμή εκκίνησης τις 100 μονάδες. (ISIN:GRI99117A004) Large Cap: Είναι βασισμένος στις 25 από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρίες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Χ.Α. και των οποίων οι μετοχές πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια εμπορευσιμότητας. Ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 23 Σεπτέμβριου 1997 με τιμή εκκίνησης τις μονάδες και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited. (ISIN:GRI99201A006) Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης: Περιλαμβάνει 20 εισηγμένες εταιρείες με κεφαλαιοποίηση μέχρι 150 εκατ. ευρώ που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 28 Νοεμβρίου 2008 με τιμή εκκίνησης τις μονάδες. (ISIN: GRI99144A008 )

5 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE- Τραπεζικός Δείκτης: Περιλαμβάνει τις 5 μετοχές των εισηγμένων στο Χ.Α. Τραπεζών που συμμετέχουν στη σύνθεση των υφιστάμενων δεικτών FTSE/X.A. 20, FTSE/X.A. Mid 40 και FTSE/CySE 20. Ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Οκτωβρίου 2008 με τιμή εκκίνησης τις μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited. (ISIΝ:GRI99143A000)

6 2. Ομόλογα Το ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, στο οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στην λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτής και σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων -το κουπόνι. Τα ομόλογα εκδίδονται γενικά για ένα καθορισμένης διάρκειας χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ενός έτους. Η απόδοση του ομολογιούχου επηρεάζεται θετικά από τη φερεγγυότητα του εκδότη, από την πτωτική πορεία των επιτοκίων και από την ανοδική πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος της ομολογίας. Ένα ομόλογο είναι ένα δάνειο, αλλά υπό μορφή ασφάλειας. Ο εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος ομολόγων ο δανειστής και το κουπόνι είναι ο τόκος. Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. Μπορεί κανείς λοιπόν να διακρίνει ότι τα στοιχεία που προσδίδουν σε ένα ομόλογο την ταυτότητά του είναι πρώτον ο εκδότης, δεύτερον το κουπόνι με βάση το οποίο θα γίνονται οι τακτικές πληρωμές και τρίτον η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

7 Είδη Ομολόγων Αναλόγως με τον εκδότη Κυβερνητικό Ομόλογο(treasury bond) Επιχειρηματικό Ομόλογο (corporate bond) Δημοτικό Ομόλογο (municipal bond) Υπερεθνικό Ομόλογο (supranational bond)

8 Είδη Ομολόγων Αναλόγως με το κουπόνι και το είδος των πληρωμών Ομόλογα που διαπραγματεύονται με έκπτωση από την ονομαστική τους αξία και πραγματοποιούν μόνο μια καταβολή κεφαλαίου στην λήξη τους (discount securities). Έντοκο γραμμάτιο (treasury bill). Τίτλοι μικρής διάρκειας, οι οποίοι πωλούνται στους επενδυτές σε χαμηλότερη τιμή από την τελική ονομαστική τους αξία. Έχουμε εκδόσεις διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων. Zero coupon ομόλογο: Τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου δεν δίνουν τακτικό τοκομερίδιο αλλά η τιμή έκδοσης τους είναι πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία. Η απόδοση για τον κάτοχο προκύπτει από την διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και ονομαστικής τιμής. Ομόλογα που πραγματοποιούν πολλές περιοδικές πληρωμές τοκομεριδίων πριν την λήξη τους και μία τελική πληρωμή κεφαλαίου (coupon bonds) Σταθερού επιτοκίου (fixed coupon). Η πιο διαδεδομένη και απλή μορφή ομολόγων. Είναι τίτλοι μέσης και μεγάλης διάρκειας. Το επιτόκιο με βάση το οποίο υπολογίζεται η κάθε πληρωμή, είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια ζωής των ομολόγων ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς. H τακτικότητα των πληρωμών είναι ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο.

9 Είδη Ομολόγων Κυμαινόμενου επιτοκίου. Πρόκειται για ομόλογα στα οποία το επιτόκιο κάθε περιόδου αναπροσαρμόζεται με βάση κάποιον δείκτη, δηλαδή κάποιο επιτόκιο βάσης. Επί του επιτοκίου αυτού υπάρχει συνήθως ένα περιθώριο (spread) που αντιπροσωπεύει ένα είδος ασφαλίστρου και εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και την διάρκεια του ομολόγου. H τακτικότητα των πληρωμών, των τοκομεριδίων ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή ανά χρόνο, ανάλογα με την συχνότητα του επιτοκίου βάσης Τιμαριθμοποιημένα. Πρόκειται για πιο εξειδικευμένες εκδόσεις ομολόγων. Τέτοια κυβερνητικά ομόλογα χρησιμοποιούν συχνά τον δείκτη του πληθωρισμού. Έτσι παρέχουν προστασία στους επενδυτές από μια άνοδο του πληθωρισμού ή εξασφαλίζουν μια ελάχιστη σταθερή απόδοση σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής αυτού. Εταιρείες εκδίδουν συνήθως ομόλογα συνδεδεμένα με τον δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου Ομόλογα με δικαίωμα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης Επίσης εξειδικευμένες εκδόσεις ομολόγων. Διαφέρουν από τα απλά ομόλογα ως προς το ότι ενσωματώνουν δικαιώματα αγοράς τους από τον εκδότη τους πριν την λήξη τους, ή δικαιώματα πώλησης από τον κάτοχό τους στον εκδότη πριν τη λήξη τους, σε προκαθορισμένες τιμές και χρονικές στιγμές.

10 Είδη Ομολόγων Αναλόγως τη διεθνή διάσταση και υπόσταση Το εγχώριο ομόλογο (domestic bond) εκδίδεται από κάποιο νομικό πρόσωπο μιας συγκεκριμένης χώρας, στο νόμισμα της χώρας αυτής και διατίθεται κυρίως σε επενδυτές της εγχώριας αγοράς Το διεθνές ομόλογο (international bond) διατίθεται, κυρίως, έξω από τη χώρα έδρα του δανειζόμενου. Τα διεθνή ομόλογα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Ξένα ομόλογα (foreign bonds) Είναι διεθνή ομόλογα που εκδίδονται σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο της χώρας του εκδότη και διατίθενται σαν εγχώρια ομόλογα στην χώρα του νομίσματος αυτού. Παγκόσμια ομόλογα (global bonds) Είναι ομόλογα διαπραγματεύσιμα ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες στην ίδια, φυσικά τιμή. Το πρώτο διεθνές ομόλογο εκδόθηκε από την Παγκόσμια τράπεζα το Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος δανεισμού είτε για κράτη είτε για υπερεθνικούς οργανισμούς. Συνήθως οι εκδόσεις γίνονται σε USD, σε JPY και σε EUR.

11 Είδη Ομολόγων Αναλόγως με το πως καταγράφεται ο κάτοχος Το ανώνυμο ομόλογο είναι τυπωμένο σε τίτλο και δεν αναφέρει το όνομα του κατόχου και μπορεί έτσι να μεταβιβαστεί χωρίς διατυπώσεις Το ονομαστικό ομόλογο είναι τυπωμένο σε τίτλο (paper form) και αναφέρει το όνομα του κατόχου Το άυλο ομόλογο δεν είναι τυπωμένο σε τίτλο. Τα τελευταία έτη δεν εκδίδονται καθόλου τίτλοι ομολόγων με την έννοια του εγγράφου. Όλες οι κινήσεις γίνονται με χρεοπιστώσεις λογαριασμών άυλων τίτλων, που ανοίγουν και διατηρούν οι επενδυτές των ομολόγων στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσονται. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να ορίζονται συνδικαιούχοι και άλλα φυσικά πρόσωπα

12 Κλίμακες Πιστοληπτικής Αξιολόγησης S&P Fitch Moody's Υψηλή Πιστοληπτική Ικανότητα Χαμηλή Πιστοληπτική Ικανότητα AAA AAA Aaa AA+ AA+ Aa1 AA AA Aa2 AA- AA- Aa3 A+ A+ A1 A A A2 A- A- A3 BBB+ BBB+ Baa1 BBB BBB Baa2 BBB- BBB- Baa3 BB+ BB+ Ba1 BB BB Ba2 BB- BB- Ba3 B+ B+ B1 B B B2 B- B- B3 CCC+ CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CCC- CCC- Caa3 CC CC Ca C C C D D

13 Διαπραγμάτευση ομολόγων Απόδοση Τιμή ονομαστική αξία τιμή αποτίμηση διαπραγματεύεται : στο άρτιο υπέρ το άρτιο υπό το άρτιο υπό το άρτιο

14 Ομόλογα vs μετοχές Τα ομόλογα και οι μετοχές είναι και τα δύο τίτλοι, αλλά η διαφορά είναι ότι οι κάτοχοι μετοχών είναι ιδιοκτήτες ενός μέρους της εκδότριας εταιρείας (έχουν εταιρικό μερίδιο), ενώ οι κάτοχοι ομολόγων είναι στην ουσία δανειστές του εκδότη. Επίσης τα ομόλογα έχουν συνήθως έναν καθορισμένο χρόνο ή ωριμότητα, και μετά το ομόλογο εξαγοράζεται ενώ οι μετοχές μπορούν να είναι, κατά τρόπο, αόριστου χρόνου. Η πληρωμή του αντίστοιχου κουπονιού ενός ομολόγου προηγείται της απόδοσης μερίσματος από την αντίστοιχη εταιρία, ενώ ο κάτοχος του ομολόγου μπορεί, να προβεί στην δικαιοσύνη στην περίπτωση, που δεν του αποδοθεί το κουπόνι του, ενώ με το μέρισμα μιας μετοχής δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

15 3.Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια κοινή περιουσία που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα. Η περιουσία αυτή δημιουργείται από τα χρήματα που προσφέρουν οι επενδυτές σε μια εταιρεία, τα οποία στην συνέχεια επενδύονται σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα (κινητές αξίες). Την κοινή αυτή περιουσία αναλαμβάνει να επενδύσει για λογαριασμό τους μια εταιρεία, η ΑΕΔΑΚ, η οποία διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα αξιόγραφα (μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις) σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο την επίτευξη τον υψηλότερων δυνατών αποδόσεων και τον περιορισμό του αναλαμβανόμενου επενδυτικού κινδύνου.

16 Είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων: επενδύουν κατά τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε προθεσμιακές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν βραχυπρόθεσμη επένδυση με διάρκεια 1-6 μήνες. Ομολογιακά: επενδύουν κατά 65% του ενεργητικού τους σε ομολογίες ή και σε μετοχές μέχρι 10%. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν να έχουν κάποιο σταθερό εισόδημα ενώ η επιθυμητή διάρκεια επένδυσης είναι 1-3 έτη. Μικτά Α/Κ: επενδύουν κατ ελάχιστο 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομόλογα. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς ή καταθέσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το 65% του ενεργητικού τους. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν μεγαλύτερες αποδόσεις από τα ομολογιακά, ενώ η επιθυμητή διάρκεια επένδυσης είναι 2-3 έτη. Μετοχικά Α/Κ: επενδύουν κατά 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν μεγάλες αποδόσεις αναλαμβάνοντας το ανάλογο ρίσκο. Επιθυμητή διάρκεια επένδυσης 3-5 έτη. Funds Of Funds( FoFs): Είναι Α/Κ το ενεργητικό του οποίου επενδύει σε μερίδια άλλων Α/Κ. Ανάλογα με το που επενδύουν χωρίζονται σε ομολογιακά, μικτά και μετοχικά.

17 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο = κοινή περιουσία Κεφάλαια Επενδυτών Επενδυτής 1 Επενδυτής 2 Επενδυτής 3 Επενδυτής 4 Επενδυτής 5 Επενδυτής 6 Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειριζόμενο από την ΑΕΔΑΚ Επενδυτική Διαχείριση Μ ε τ ρ η τ ά Ο μ ό λ ο γ α Μ ε τ ο χ έ ς Λ ο ι π ά Καθαρή απόδοση

18 Μερίδιο Τιμή Α/Κ Το Καθαρό Ενεργητικό του Α/Κ διαιρείται σε ίσης αξίας τμήματα, τα οποία ονομάζονται μερίδια Η καθαρή αξία του μεριδίου (NAV) είναι η βάση υπολογισμού της τιμής διάθεσης και εξαγοράς του Α/Κ Κάθε μερίδιο αποτιμάται καθημερινά με την Καθαρή Αξία του (Net Asset Value - NAV) Η καθαρή τιμή του μεριδίου σε μια συγκεκριμένη ημέρα προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού ενεργητικού της ημέρας αυτής, με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων: Καθαρή τιμή μεριδίου = Καθαρή Αξία Ενεργητικού Αριθμός Κυκλοφορούντων Μεριδίων

19 Συνοπτικά Μεταβολές στο Ενεργητικό Εισροές στο Α/Κ (συμμετοχές νέων πελατών) Εκροές στο Α/Κ (εξαγορές υπαρχόντων πελατών) Κέρδη από επενδύσεις σε κινητές αξίες Ζημία από επενδύσεις σε κινητές αξίες Αύξηση περιουσίας Μείωση περιουσίας Αύξηση περιουσίας Μείωση περιουσίας

20 Πλεονεκτήματα Επένδυσης σε Α/Κ Επαγγελματική Διαχείριση. Επενδυτική Διασπορά. Δυνατότητα συμμετοχής με μικρό κεφάλαιο. Μεγάλη ποικιλία επενδυτικών προϊόντων. Απλές διαδικασίες συμμετοχής. Άμεση ρευστοποίηση (Τ+3). Δυνατότητα ενεχυρίασης. Καθημερινή παρακολούθηση της επένδυσης μέσω του ημερήσιου Τύπου.

21 Εξέλιξη Ενεργητικού Παγκόσμιας Αγοράς Α/Κ

22 Εξέλιξη Ενεργητικού Ελληνικής Αγοράς A/K

23 Βασικοί Δείκτες Αναφοράς

24 4. Επένδυση σε Ξένα Νομίσματα Η απόδοση του επενδυτή επηρεάζεται: 1. από την πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας του συγκεκριμένου νομίσματος σε σχέση με το ευρώ 2. από το επιτόκιο που προσφέρει το συγκεκριμένο νόμισμα. Ένας επενδυτής θα επιλέξει να επενδύσει στο νόμισμα Α έναντι του νομίσματος Β, όταν προβλέπει ότι το άθροισμα του επιτοκίου και της ποσοστιαίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Α θα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του επιτοκίου και της ποσοστιαίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος Β.

25 5. Εμπορεύματα Ο επενδυτής αγοράζει ορισμένη ποσότητα εμπορευμάτων, τα οποία διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα. Πρόκειται για το πετρέλαιο, για το χρυσό, για διάφορα άλλα μέταλλα, (αλουμίνιο, ψευδάργυρος, χαλκός, χάλυβας, κ.α.), καθώς επίσης και για μια σειρά από τρόφιμα, (όπως ο καφές, η ζάχαρη κ.α.) Οι μεταβολές των τιμών των εμπορευμάτων εξαρτώνται από τις μεταβολές στη ζήτηση και στην προσφορά για τα εμπορεύματα αυτά, μεταβολές που μπορεί να οφείλονται είτε σε οικονομικές, είτε ακόμη και σε καιρικές μεταβολές, σε απεργίες, θεομηνίες, κ.λ.π.

26 6. Παράγωγα Προϊόντα Πρόκειται για «υπερκείμενους τίτλους» - προϊόντα που βασίζονται στα πρωτογενή προϊόντα, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα, τα νομίσματα, τα επιτόκια, τα εμπορεύματα, κ.λ.π. Οι κυριότερες κατηγορίες παράγωγων προϊόντων είναι τα δικαιώματα (options), τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) και οι ανταλλαγές (swaps).

27 Θέση στην Αγορά Μετρητοίς Θέση Αγοράς Κέρδος Θέση Αγοράς (θετική θέση) 20 Τιμή υποκείμενου τίτλου αγαθού Ζημιά

28 Θέση στην Αγορά Μετρητοίς Θέση Πώλησης Κέρδος 20 Τιμή υποκείμενου τίτλου αγαθού Θέση Πώλησης (αρνητική θέση) Ζημιά

29 Αντιστάθμιση Πώλησης Κέρδος Θετική θέση μετρητοίς Ζημιά Αρνητική θέση στην Αγορά ΣΜΕ

30 Αντιστάθμιση Αγοράς Κέρδος Θετική θέση στην αγορά ΣΜΕ Ζημιά Αρνητική θέση Μετρητοίς

31 6. ETF s (Exchange Traded Funds - Διαπραγματεύσιμα Α/Κ) Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF s) είναι κεφάλαια που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης ημερησίως στα χρηματιστήρια όπως οι μετοχές μιας εταιρείας. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF s) είναι παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν ένα δείκτη ή ένα προϊόν αναφοράς με σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη ή του προϊόντος αναφοράς. Κάποια διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF s) είναι σχεδιασμένα ώστε να παρακολουθούν συγκεκριμένες μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα ή δείκτες νομισμάτων. Τα περισσότερα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF s) επιδιώκουν την αναπαραγωγή του δείκτη ή του προϊόντος αναφοράς 1:1, ενώ άλλα επιδιώκουν την αναπαραγωγή της αντίστροφης απόδοσης του δείκτη. Επιπλέον, υπάρχουν διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF s) τα οποία παρακολουθούν το δείκτη ή το προϊόν αναφοράς από τη σκοπιά μοχλευμένων θέσεων αγοράς και πώλησης

32 Σύγκριση Χαρακτηριστικών Επενδυτικών Προϊόντων Μετοχές Α/Κ ΣΜΕ ETF s ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Χ Χ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ Χ Χ Χ Χ ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χ Χ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Χ

33 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές Α) Οικονομικές Εξελίξεις Μακροοικονομικοί Δείκτες: Η ανακοίνωση βασικών δεικτών όπως μεταξύ άλλων το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, η ανεργία, οι δείκτες εμπιστοσύνης επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις των επενδυτών με αποτέλεσμα να επιδρά στις κινήσεις των αγορών. Αποφάσεις Κεντρικών Τραπεζών: Είτε πρόκειται για τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και ανακοινώσεις είτε για ad hoc παρεμβάσεις, οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών ασκούν επιδράσεις στις αγορές. Αποφάσεις Ρυθμιστικών Αρχών με νομοθετική ισχύ: Αποφάσεις όπως μεταξύ άλλων η απαγόρευση ή μη των ανοιχτών πωλήσεων επιδρούν έντονα στις επενδυτικές αποφάσεις και άρα και στις κινήσεις των αγορών. Μικροοικονομικές Εξελίξεις: Οι εξελίξεις σε εταιρικό επίπεδο, όπως οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι πτωχεύσεις αναμένονται από τους επενδυτές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ικανές να προκαλέσουν ευρείες επιδράσεις στις αγορές.

34 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές Β) Εξελίξεις σε Μη Οικονομικό Επίπεδο Πολιτικές Εξελίξεις: Γεγονότα σε πολιτικό επίπεδο όπως π.χ. εκλογικά αποτελέσματα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις κινήσεις των αγορών. Τρομοκρατικές Επιθέσεις: Γεγονότα με παγκόσμια εμβέλεια όπως για παράδειγμα η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ επιδρούν άμεσα στην ψυχολογία των επενδυτών δημιουργώντας απότομες κινήσεις στις αγορές. Γεωπολιτικά Επεισόδια: Εντάσεις ή και εμπόλεμες καταστάσεις όπως οι κρίσεις στην Ουκρανία και τη Υεμένη έχουν άμεσες επιδράσεις στις αγορές. Φυσικές Καταστροφές: Μεγάλης εμβέλειας φυσικές καταστροφές (όπως π.χ. το τσουνάμι που χτύπησε τις ακτές της Ιαπωνίας) επηρεάζουν σημαντικά τις επενδυτικές αποφάσεις προκαλώντας συχνά κινήσεις στις αγορές.

35 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές Ποια χαρακτηριστικά έχουν τα γεγονότα που ασκούν τις εντονότερες επιδράσεις; Έκπληξη: Όσο πιο απρόσμενη είναι μία εξέλιξη τόσο σημαντικότερη είναι η επίδρασή της στις αγορές. Εμβέλεια: Όσο μεγαλύτερη είναι η εμβέλεια του γεγονότος τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίδρασή του στις αγορές. Εγκυρότητα: Συχνότατα οι κινήσεις των αγορών δημιουργούνται από πληροφορίες που έχουν τη μορφή φημολογίας. Η εγκυρότητα των πληροφοριών ασκεί μονιμότερες επιδράσεις στις αγορές ενώ η φημολογία δημιουργεί σπασμωδικές αντιδράσεις που συχνά δεν διαρκούν πολύ αν οι πληροφορίες δεν επαληθευτούν από κάποιο γεγονός.

36 Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): Αντιπροσωπεύει τη νομισματική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια οικονομία σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Συμπεριλαμβάνει την κατανάλωση, τις αγορές της κυβέρνησης, τις επενδύσεις και το εμπορικό ισοζύγιο. Το ΑΕΠ αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο δείκτη της οικονομικής υγείας μιας χώρας. Συνήθως μετριέται σε ετήσια βάση, εκδίδονται όμως και τριμηνιαία στατιστικά αποτελέσματα. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): μετρά το δείκτη κόστους διαβίωσης βασιζόμενος στις μεταβολές των λιανικών τιμών αγαθών. Θετικές τιμές του ΔΤΚ αποτελούν ένδειξη ανόδου τιμών και άρα πληθωρισμού. Δομικός ΔΤΚ: ο ΔΤΚ που κατά τον υπολογισμό του δεν περιλαμβάνονται τιμές τροφίμων και ενεργειακών αγαθών. Ανεργία: ο δείκτης εκφράζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Η αγορά συνήθως εστιάζει στην μεταβολή του δείκτη.

37 Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας Δημιουργία θέσεων εργασίας στο μη αγροτικό τομέα (ΗΠΑ): ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή χάνονται σε περισσότερους από 500 κλάδους. Βασίζεται σε καταστάσεις μισθοδοσίας που παρακολουθεί σε μηνιαία βάση το Υπ. Εργασίας των ΗΠΑ. Λιανικές Πωλήσεις: Ο δείκτης αποτυπώνει τα εμπορεύματα που πωλούνται από τις εταιρείες στη λιανική αγορά. Κάθε μήνα τα στοιχεία δημοσιεύονται και δείχνουν την ποσοστιαία αλλαγή σε σχέση με τα αποτελέσματα του προηγούμενη μήνα. Βιομηχανική Παραγωγή: μια προσαρμοσμένη μέτρηση της αλλαγής της παραγωγής στις βιομηχανίες, τα ορυχεία και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας μιας χώρας. Επιπρόσθετα, ο δείκτης παρέχει μια εκτίμηση του βαθμού αξιοποίησης της βιομηχανικής δυναμικότητας.

38 Δείκτες οικονομίας-προπορευόμενοι Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή: μετρά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην οικονομία. Συνήθως μετρούνται δύο παράμετροι: α) η εμπιστοσύνη για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και β) η εμπιστοσύνη για την πορεία της οικονομίας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον ISM (US), Euro-Area PMI: μηνιαίες έρευνες που εκτιμούν τις τρέχουσες και προσδοκώμενες συνθήκες στους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών. Βασίζονται σε απαντήσεις διευθυντών προμηθειών οι οποίοι κρίνουν στοιχεία όπως νέες παραγγελίες, αποθέματα, παραγωγή, παράδοση προμηθευτή και περιβάλλον απασχόλησης προκειμένου να διαμορφωθεί ο σύνθετος δείκτης. Τιμές άνω του 50 σηματοδοτούν επέκταση της δραστηριότητας στον αντίστοιχο κλάδο Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών: Ο δείκτης μετράει τις νέες παραγγελίες των εγχώριων παραγωγών για άμεση και μέλλουσα παράδοση βιομηχανικών προϊόντων. Αναφέρεται στα αγαθά μακράς ζωής, δηλαδή αγαθά που διαρκούν για εκτεταμένο χρονικό διάστημα (άνω των τριών ετών). Αυξανόμενες Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών σχετίζονται συνήθως με ισχυρή οικονομική δραστηριότητα Ανέγερση Νέων Κατοικιών: αποτυπώνει τον αριθμό των μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών που ανεγέρθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα. Η ανέγερση νέων κατοικιών θεωρείται κύριος δείκτης, επειδή ανιχνεύει τις τάσεις της οικονομίας για το προσεχές μέλλον

39 Ρόλος και εργαλεία Κεντρικών Τραπεζών Επεκτατική Νομισματική Πολιτική Μείωση στα υποχρεωτικά διαθέσιμα Αγορές Ομολόγων Μείωση παρεμβατικού επιτοκίου Περιοριστική Νομισματική Πολιτική Αύξηση στα υποχρεωτικά διαθέσιμα Πωλήσεις Ομολόγων Αύξηση παρεμβατικού επιτοκίου Όταν ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και χρειάζεται τόνωση της οικονομίας Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός και η ΚΤ θέλει να αποφύγει την υπερθέρμανση της οικονομίας

40 Κεντρικές Τράπεζες-Επιτόκια Επιτόκιο Προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (Main refinancing rate): το επιτόκιο που επιβάλλουν οι ΚΤ στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης μέσω των οποίων παρέχουν ρευστότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις εμπορικές τράπεζες Επιτόκιο Διευκόλυνσης Οριακής Χρηματοδότησης: (marginal lending facility): το επιτόκιο που επιβάλλουν οι ΚΤ για παροχή ρευστότητας μιας ημέρας Επιτόκιο Καταθέσεων: το επιτόκιο που δίνει η ΚΤ για καταθέσεις σε αυτήν διάρκειας μιας ημέρας FED και BOE διατηρούν τα βασικά επιτόκια σε ρεκόρ χαμηλά επίπεδα θεωρείται όμως ότι θα είναι οι πρώτες που θα προχωρήσουν σε σύσφιξη της πολιτικής ΕΚΤ, SNB, Bank of Denmark έχουν υιοθετήσει αρνητικά επιτόκια καταθέσεων κίνηση που αναδεικνύει την μεγάλη επιθυμία για εξασθένιση του νομίσματος/τόνωση της οικονομίας

41 Κινήσεις Αγορών Μακροοικονομικοί Δείκτες Στις 3/4/2015 δημοσιεύτηκαν τα μηνιαία στοιχεία Μαρτίου για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτά οι νέες θέσεις εργασίας στον μη αγροτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 126χιλ. ενώ οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η αύξηση θα είναι 248χιλ. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η αντίδραση της τιμής του 10ετους κρατικού ομολόγου ΗΠΑ και της ισοτιμίας EURUSD στην είδηση αυτή;

42 Κινήσεις Αγορών Μακροοικονομικοί Δείκτες Η ανακοίνωση των στοιχείων για την ανεργία των ΗΠΑ απογοήτευσε την αγορά καθώς αποτέλεσε αρνητική έκπληξη σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών: 1ο Διάγραμμα: Τιμή 10ετούς Treasury - Ημερήσια Μεταβολή στις 3/4/2015 Το 1ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση της τιμής του 10 κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ. Ακριβώς τη στιγμή της ανακοίνωσης η τιμή κινήθηκε από το στο Το 2ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση της ισοτιμίας EURUSD. Με το που ανακοινώθηκαν τα αρνητικά στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, η τιμή του δολαρίου αποδυναμώθηκε, με αποτέλεσμα η ισοτιμία EURUSD να κινηθεί από την περιοχή του 1,0900 πάνω από το 1, ο Διάγραμμα: Ισοτιμία EURUSD - Ημερήσια Μεταβολή στις 3/4/2015

43 Κινήσεις Αγορών Μακροοικονομικοί Δείκτες Στις 15/5/2014, νωρίς το πρωί ανακοινώθηκε η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ 1ου τριμήνου της Γερμανίας. Η ανακοίνωση έδειξε αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2013, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση που εκτιμούσαν οι αναλυτές. Αργά το μεσημέρι ανακοινώθηκαν απογοητευτικά στοιχεία για την βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ, η οποία μειώθηκε τον Απρίλιο, ενώ η αγορά εκτιμούσε ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. Πώς επέδρασαν οι ανακοινώσεις στις μετοχικές αγορές στη Γερμανία, την Ευρωπη και τις ΗΠΑ;

44 Κινήσεις Αγορών Μακροοικονομικοί Δείκτες Η ανακοίνωση υψηλότερου από το αναμενόμενο ΑΕΠ στη Γερμανία εξέπληξε θετικά την αγορά, προκαλώντας αισιοδοξία για την οικονομική δραστηριότητα: 1ο Διάγραμμα: Ενδοημερήσια κίνηση Δείκτη DAX στις 14 &15/5/2014 Το 1ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση του δείκτη DAX, ο οποίος άνοιξε με άνοδο άνω του 0,5% ύστερα από την ανακοίνωση του ΑΕΠ. Στο 2ο διάγραμμα φαίνεται ο δείκτης Stoxx 600, ο οποίος άνοιξε επίσης με απότομη ανοδική κίνηση, καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία επηρεάζουν το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Η άνοδος, ωστόσο, ήταν πιο περιορισμένη, λίγο υψηλότερη του 0,30% 2ο Διάγραμμα: Ενδοημερήσια κίνηση Δείκτη STOXX 600 στις 14 &15/5/2014

45 Κινήσεις Αγορών Μακροοικονομικοί Δείκτες Η ανακοίνωση των χειρότερων των εκτιμήσεων στοιχείων για τη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ απογοήτευσε την αγορά: 1ο Διάγραμμα: Ενδοημερήσια κίνηση Δείκτη S&P 500 στις 14 &15/5/2014 Το 1ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση του δείκτη S&P 500, ο οποίος άνοιξε με σημαντικές απώλειες που ξεπέρασαν το 1% την πρώτη μιάμιση ώρα της διαπραγμάτευσης, σημείο στο οποίο ο δείκτης βρήκε μία προσωρινή στήριξη. Στο 2ο διάγραμμα φαίνεται ο δείκτης DAX ο οποίος, μετά την άνοδο που σημείωσε στο άνοιγμά του, υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα και αντέδρασε το ίδιο έντονα με τον S&P 500, υποχωρώντας άνω του 1%. 2ο Διάγραμμα: Ενδοημερήσια κίνηση Δείκτη DAX στις 14 &15/5/2014

46 Κινήσεις Αγορών Αποφάσεις Κεντρικών Τραπεζών Στις 15/01/2015 η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας αποφάσισε αιφνιδίως να λήξει την παρεμβαση της για στήριξη ελάχιστης ισοτιμίας EURCHF στο 1,20 Ποια ήταν η αντίδραση της ισοτιμίας EYRCHF και της σχέσης USD έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων/ EUR?

47 Κινήσεις Αγορών Αποφάσεις Κεντρικών Τραπεζών Η κίνηση της ΚΤ της Ελβετίας να λήξει την στήριξη ελάχιστης ισοτιμίας που ίσχυε από τον Σεπτ 11 αιφνιδίασε του επενδυτές με αποτέλεσμα οι κινήσεις στην αγορά να είναι ευρείες: Το 1ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση της ισοτιμίας EURCHF, η οποία την ημέρα της ανακοίνωσης έφτασε στα επίπεδα του 0,9755 από στην περιοχή του 1, ο Διάγραμμα: Ισοτιμία EURCHF κατά την περίοδο Αυγ 14 Απρ 15 Το 2ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση της τιμής του δείκτη DXY, ο οποίος δείχνει την κίνηση της τιμής δολαρίου ΗΠΑ έναντι των βασικών νομισμάτων. Η ανακοίνωση επέδρασε όχι μόνο στην άμεσα επηρεαζόμενη ισοτιμία EURCHF αλλά στο σύνολο των συναλλαγματικών ισοτιμιών προκαλώντας πολύ υψηλή ημερήσια διακύμανση. 2ο Διάγραμμα: Τιμή δείκτη DXY κατά την περίοδο 5/1 21/1/2015

48 Κινήσεις Αγορών Μικροοικονομικές Εξελίξεις Στις 15/9/2008 ανακοινώθηκε η πτώχευση της Lehman Brothers, η οποία συνέβαλε καταλυτικά στην παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το Πώς αντέδρασε η αγορά στη ανακοίνωση χρεοκοπίας ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως;

49 Κινήσεις Αγορών Μικροοικονομικές Εξελίξεις Η κατάσταση της Lehman Brothers ήταν γνωστή στους επενδυτές, ωστόσο, το ότι αφέθηκε να πτωχεύσει αιφνιδίασε την αγορά: 1ο Διάγραμμα: Δείκτης Markit CDX North America IG την περίοδο Μαϊ 08 - Οκτ 08 Το 1ο διάγραμμα δείχνει τον δείκτη Markit CDX North America IG, ο οποίος σημείωσε άνοδο άνω του 27% στις 15/9, ύστερα από την ανακοίνωση της πτώχευσης. Η κίνηση διορθώθηκε σύντομα, αλλά ο δείκτης άγγιξε και ξεπέρασε το επίπεδο της 15ης Σεπ καθώς άρχισε να ξεδιπλώνεται η οικονομική κρίση. Ωστόσο, χρειάστηκε περίπου 1 μήνα για να επαναπροσεγγίσει το σημείο στο οποίο ανήλθε μέσα σε μόλις 1 ημέρα με την ανακοίνωση της πτώχευσης. 2ο Διάγραμμα: Δείκτης itraxx Europe Index IG την περίοδο Μαϊ 08 - Οκτ 08 Στο 2ο διάγραμμα φαίνεται η πανομοιότυπη κίνηση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δείκτη, καταδεικνύοντας το εύρος της επίδρασης λόγω του μεγέθους και της σημασίας της Lehman Brothers.

50 Κινήσεις Αγορών Τρομοκρατικές Επιθέσεις Στις 9/11/2001 έγινε η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους των ΗΠΑ. Ποιες ήταν οι άμεσες αντιδράσεις των επενδυτών;

51 Κινήσεις Αγορών Τρομοκρατικές Επιθέσεις Η τρομοκρατική επίθεση αφενός αιφνιδίασε τους επενδυτές αφετέρου δημιούργησε έντονα συναισθήματα φόβου και αβεβαιότητας: 1ο Διάγραμμα: Τιμή Χρυσού την περίοδο Αυγ 01 - Οκτ 01 Το 1ο διάγραμμα δείχνει την κίνηση της τιμής του χρυσού, η οποία ενισχύθηκε άνω του 5% την ημέρα των επιθέσεων, απόρροια της κίνησης των επενδυτών προς ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. 2ο Διάγραμμα: Τιμή Δείκτη DAX την περίοδο Αυγ 01 - Οκτ 01 Στον 2ο διάγραμμα φαίνεται η κίνηση του γερμανικού δείκτη DAX, ο οποίος σημείωσε απώλεια 8,5% ενώ ενδοσυνεδριακά η απόκλιση της μέγιστης με την ελάχιστη ημερήσια τιμή του ανήλθε στο 15% (σημειώνεται ότι τα αμερικάνικα χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά όλη την εβδομάδα της επίθεσης).

52 Κινήσεις Αγορών Γεωπολιτικές Εξελίξεις Καταληκτική ημερομηνία για τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ δυτικών δυνάμεων και Ιράν, σχετικά με τα πυρηνικά και την άρση των κυρώσεων προς το Ιράν, είχε ορισθεί η 31η Μαρτίου Την 01/04/2015 ο στόχος για συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί. Ποια ήταν η αγορά που επηρεάστηκε εντονότερα από την κίνηση αυτή;

53 Κινήσεις Αγορών Γεωπολιτικές Εξελίξεις Το αδιέξοδο των συνομιλιών είχε μεγάλη επίδραση στην τιμή του πετρελαίου, καθώς με αυτή συνδέονται οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν: Το διάγραμμα δείχνει την κίνηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία ενισχύθηκε άνω του 5% την 1/4. Διάγραμμα: Τιμή Πετρελαίου Crude στις 30/3 2/4/2015 Πίνακας: Αποδόσεις Δεικτών Αγοράς την 1/4/2015 Στον πίνακα φαίνεται ότι η επίδραση σε μετοχές ομόλογα και βασικά νομίσματα ήταν μηδαμινή έως ελάχιστη. Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι καμία άλλη αγορά δεν επηρεάζεται τόσο άμεσα όσο η αγορά πετρελαίου αφετέρου στο ότι η είδηση, αν και έγκυρη, δεν είχε μόνιμο χαρακτήρα καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν έλαβαν τέλος αλλά συνεχίστηκαν. Δείκτης Κλείσιμο 1/4 Ημ. Μεταβολή S&P ,69-0,40% MSCI WORLD 1738,15-0,15% MSCI EM 982,93 0,86% MSCI GCC 551,8 0,01% EURUSD 1,0763 0,30% US 10YR TREASURY ,36% CRUDE OIL CONTRACT 50,09 5,23%

54 Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών χωρών

55

56 Μακροοικονομικά στοιχεία ευρ. Χωρών

57 Τεχνική Ανάλυση Βασικές έννοιες

58 Ανοδική τάση

59 Ανοδική τάση χάραξη γραμμής τάσης

60 Παραβίαση γραμμής τάσης

61 Πλάγια τάση

62 Ωμός Κεφάλι - Ώμος

63 Γενικός Δείκτης Κ.Μ.Ο.200

64 Μακροοικονομία Πρωτογενές Πλεόνασμα

65 Μακροοικονομία (βασικές ταυτότητες) ΑΕΠ (GNP): Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν ΚΕΠ(Y): Καθαρό Εθνικό Προϊόν Εθνικό Εισόδημα (NI) Διαθέσιμο Εισόδημα (Υ d ) Ταυτότητες: GNP = C + I +G+ (X-M) GNP = W+P+R+IN+D+T ε Y = GNP D NI= Y T ε Συνολική Δαπάνη Συνολικά Εισοδήματα

66 Δημοσιονομικό έλλειμμα / πλεόνασμα Εισοδηματικός Περιορισμός του Κράτους: Κρατ. Δαπάνες =Έσοδα G=T Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός G>T Έλλειμμα Προϋπολογισμού T-G <0 πρωτογενές έλλειμμα G<T Πλεόνασμα Προϋπολογισμού Τ-G>0 δημόσια αποταμίευση Αν το κράτος έχει ελλείμματα τότε δανείζεται για να καλύψει το κενό Αύξηση του Δημοσίου Χρέους: G-T = B +ΔΜ (αξία εκδιδόμενων ομολόγων + αύξηση ποσότητας χρήματος) Το δημόσιο χρέος είναι το άθροισμα των ελλειμμάτων των προηγούμενων ετών και των τόκων που προέρχονται από τα ελλείμματα αν αυτά καλύπτονται με πρόσθετο δανεισμό

67 IS- LM, Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών r BOCA BP LM r* IS Y 0 Y 1 F έλλειμμα Χ+ΝΙ Υ 0 Υ 1 Υ

68 Εξέλιξη Χρέους Εξίσωση χρέους περιόδου t : D t =Β(1+r) t-1 D= χρέος, rd= τόκοι χρέους, Β= Πρωτογενές Έλλειμμα

69 Ισοζύγιο Πληρωμών Ισοζύγιο Πληρωμών: είναι το άθροισμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του Ισοζυγίου Κεφαλαίου Εμπορικό Ισοζύγιο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ισοζύγιο Κεφαλαίου Γενικό Ισοζύγιο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τι εισπράττουμε Τι χρωστάμε

70 Δημόσιο και εμπορικό ισοζύγιο Σε ανοικτή οικονομία Η εισροή ξένων κεφαλαίων είναι ίση με CA = M TR f Y f - X Και είναι ίση με το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών Εάν CA<0 τότε η χώρα έχει πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών

71 Ευχαριστώ πολύ!!

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2003 Οι Εξελίξεις του Ιανουαρίου 2003 Οι υφιστάμενες ανησυχίες των αγορών μετοχών αναφορικά με το ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης στο Ιράκ, τόνωσαν εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 825 24/05/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόμενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 773 13/04/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιμούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Αυγούστου 2003 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2003 Σε διορθωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές των κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές, επηρεαζόμενες από τις προσδοκίες περί θετικότερων προοπτικών ανάπτυξης.!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ.

το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ. το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ. 2 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Διάγραμμα 2: Ανάπτυξη αγοράς CDS. το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 3 Διάγραμμα 3: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρυσός παλεύει και το Brent κινείται χαμηλότερα

Ο χρυσός παλεύει και το Brent κινείται χαμηλότερα Ο χρυσός παλεύει και το Brent κινείται χαμηλότερα του Ole Hansen, Head of Commodity Strategy, Saxo Bank Ενώ οι επενδυτές παγκοσμίως προσπαθούσαν να αποκτήσουν μετοχές του Twitter μετά και την ομολογουμένως

Διαβάστε περισσότερα

Το tapering επηρεάζει τα πολύτιμα μέταλλα και τα εμπορεύματα του ενεργειακού τομέα

Το tapering επηρεάζει τα πολύτιμα μέταλλα και τα εμπορεύματα του ενεργειακού τομέα Το tapering επηρεάζει τα πολύτιμα μέταλλα και τα εμπορεύματα του ενεργειακού τομέα του Ole Hansen, Head of Commodity Strategy, Saxo Bank Το τελευταίο σημαντικό γεγονός για την οικονομία το 2013 φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος Χώρας. Ευγενία Αναγνωστοπούλου. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κίνδυνος Χώρας. Ευγενία Αναγνωστοπούλου. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κίνδυνος Χώρας Ευγενία Αναγνωστοπούλου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο είτε

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank

Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η δραματική πτώση της τιμής του χρυσού που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα πρωτοφανές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 854 27/12/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τα εμπορεύματα υποχωρούν μέσα στον Φεβρουάριο Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank

Τα εμπορεύματα υποχωρούν μέσα στον Φεβρουάριο Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Τα εμπορεύματα υποχωρούν μέσα στον Φεβρουάριο Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Μετά από τις πολύ καλές επιδόσεις του Ιανουαρίου, τα περισσότερα από τα εμπορεύματα υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 1 Διεθνής Οικονομία: Ανάπτυξη - Επιτόκια Η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά την επιβράδυνση στις ΗΠΑ (decoupling). Η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 850 28/11/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί 1) Οι τρεις προσεγγίσεις αποτίμησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι Α) προσεγγίσεις κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Το αργό πετρέλαιο βρίσκεται σε διόρθωση και ο χρυσός υποχωρεί Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank

Το αργό πετρέλαιο βρίσκεται σε διόρθωση και ο χρυσός υποχωρεί Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Το αργό πετρέλαιο βρίσκεται σε διόρθωση και ο χρυσός υποχωρεί Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η ασθενής τάση που καταγράφηκε τον περασμένο μήνα αρχικά στην πλειοψηφία των γεωργικών εμπορευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 4 Η ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 4 Η ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 760 05/01/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Εξέλιξη πληθωρισμού και επιτοκίων εντόκων γραμματίων (Σεπ. 1 Σεπ. 11) % 6 5 4 3 2 1 Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Επιτόκια Πληθωρ. Πραγματ. % 3,5 3, 2,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Κακή η εβδομάδα για τα εμπορεύματα με την αύξηση τόσο του δολαρίου όσο και της προσφοράς

Κακή η εβδομάδα για τα εμπορεύματα με την αύξηση τόσο του δολαρίου όσο και της προσφοράς Κακή η εβδομάδα για τα εμπορεύματα με την αύξηση τόσο του δολαρίου όσο και της προσφοράς του Ole Hansen, Head of Commodity Strategy, Saxo Bank Η εβδομάδα που πέρασε ήταν κακή για τον τομέα των εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα