ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 5 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων 6 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση οικονοµικής θέσης 7 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση αλλαγών ιδίων κεφαλαίων 8 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση ταµειακών ροών 9 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

3 Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι τις Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, που εκφράζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και συνάδουν µε τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών σε σχέση µε την ανακοίνωση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για το πρώτο εξάµηνο του έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το. Τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. Κύριες δραστηριότητες Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει κατά το πρώτο εξάµηνο του σε σχέση µε το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου και παραµένει η διεξαγωγή εργασιών επενδύσεων κλειστού τύπου. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα µεσοπρόθεσµα έως µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικά κέρδη, µε τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου µε αξίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηµατιστήρια του Εξωτερικού. Ουσιώδη γεγονότα Στις 17 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας όπου εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισµα για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου: Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές των 0,43 η κάθε µία όσο και το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε και το οποίο είναι διαιρεµένο σε συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των 0,43 η κάθε µία, µειωθούν, το µεν εγκεκριµένο σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές των 0,25 η κάθε µία, το δε εκδοµένο σε διαιρεµένο σε συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των 0,25 η κάθε µία και όπως η µείωση αυτή πραγµατοποιηθεί δια της µείωσης της ονοµαστικής αξίας κάθε συνήθους µετοχής από 0,43 η κάθε µια σε 0,25 η κάθε µία, για σκοπούς διαγραφής ζηµιών ή/και λόγω απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιµο ενεργητικό, και όπως αµέσως µετά τη µείωση το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξηθεί στις το οποίο θα είναι διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές των 0,25 η κάθε µια. Το πιο πάνω ψήφισµα επικυρώθηκε από το Επαρχιακό ικαστήριο Λευκωσίας στις 4 Ιουλίου. Ανασκόπηση της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας Η ζηµιά µετά τη φορολογία για το πρώτο εξάµηνο του ανήλθε σε (: ζηµία ). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αρνητική απόδοση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας που ήταν επενδυµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Κατά την υπό αναφορά περίοδο η πτώση του Γενικού είκτη του ΧΑΚ ήταν 52,65% και του ΧΑ 10,18%. Η Εταιρεία πραγµατοποίησε ζηµιά ύψους από ρευστοποίηση επενδύσεων σε σύγκριση µε κέρδος την αντίστοιχη περίοδο του, ενώ αναγνώρισε κέρδος από την επανεκτίµηση επενδύσεων ύψους σε σύγκριση µε ζηµιά την αντίστοιχη περίοδο του. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του που ήταν Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και άλλων εξόδων η εσωτερική αξία της Εταιρείας µειώθηκε κατά 11,4%, από 0,2511 στις 31 εκεµβρίου σε 0,2224 στις. Η µείωση αυτή ήταν µικρότερη της µείωσης των χρηµατιστηριακών δεικτών γιατί µεγάλο µέρος του ενεργητικού της Εταιρείας διατηρείται σε µετρητά σε τραπεζικούς λογαριασµούς λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στις χρηµαταγορές. εν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήµατα, κέρδη ή ζηµιές από µη επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες ή/και 3

4 από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς λόγω πιθανών αρνητικών µεταβολών στις τιµές των µετοχών καθώς επίσης και ο κίνδυνος επιτοκίου λόγω του ψηλού ποσοστού του ενεργητικού της Εταιρείας σε τραπεζικές καταθέσεις. Λεπτοµέρειες για τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σηµείωση 17 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. Για το δεύτερο εξάµηνο του, οι αποδόσεις της Εταιρείας θα εξαρτηθούν κυρίως από την πορεία των ιεθνών Χρηµατιστηρίων όπου είναι επενδυµένο το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου της και σε µικρότερο βαθµό από την πορεία του ΧΑΚ.. 4

5 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 ( Νόµος ), εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Καρυές Επενδυτική ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι επιβεβαιώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: (α) οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 6 µέχρι 13: (i) (ii) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, εδάφιο (4) του νόµου, και παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης και των συνολικών εσόδων της Καρυές Επενδυτική ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ως σύνολο και (β) η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 10, εδάφιο (6) του νόµου. Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Κυριάκος Κούσιος Πρόεδρος Βάσος Σιακός Σύµβουλος Γεωργία Γεωργίου Σύµβουλος Βαγγέλης Συκοπετρίτης Σύµβουλος Πανίκος Χαραλαµπίδης Σύµβουλος Υπεύθυνος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων: Ανδρέας Μαυροµάτης Λογιστής Λευκωσία, 19 Ιουλίου 5

6 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι Έξι µήνες που έληξαν στις Σηµ. Εισοδήµατα (Ζηµιά)/κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (70.018) Κέρδος/(ζηµιά) από επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (87.654) Μερίσµατα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι (44.852) (57.956) Έξοδα διοίκησης (14.702) (16.371) Ζηµιά από εργασίες (59.554) (74.327) Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης (255) (2.646) Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης (763) Ζηµιά για την περίοδο πριν τη φορολογία (56.912) (75.090) Φορολογία (515) - Ζηµιά για την περίοδο (57.427) (75.090) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα: Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για την περίοδο µετά την φορολογία - - Συνολική ζηµιά περιόδου (57.427) (75.090) ======== ======== Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) 2 (2,87) (3,75) ====== ====== Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 6

7 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση οικονοµικής θέσης στις 31 εκεµβρίου Σηµ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΡΓΗΤΙΚΟ Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Εµπορικές απαιτήσεις Μετρητά στην τράπεζα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ======== ======== Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό προσόδου (55.234) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Τρέχουσες υποχρεώσεις Άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί Φορολογία ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ======== ======== Καθαρή εσωτερική αξία µετοχής (σεντ) 22,24 25,11 ======== ======== Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 7

8 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση αλλαγών ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό προσόδου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Την 1 Ιανουαρίου ( ) Ζηµιά για την περίοδο µετά την φορολογία - (57.427) (57.427) Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες: Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ( ) Στις (55.234) ======== ======== ======= Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό προσόδου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Την 1 Ιανουαρίου ( ) Ζηµιά για την περίοδο µετά την φορολογία - (75.090) (75.090) Στις ( ) ======== ======== ======= Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 8

9 Συνοπτική ενδιάµεση κατάσταση ταµειακών ροών γα την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι Έξι µήνες που έληξαν στις Ροή µετρητών από εργασίες Ζηµιά περιόδου (56.912) (75.090) Αναπροσαρµογές για: Τόκους εισπρακτέους (3.428) (1.883) (Κέρδος)/ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων (23.641) Ροή µετρητών (για)/από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (83.981) Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: Χρεώστες και προπληρωµές (34.184) Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα (2.891) Φορολογία (515) - Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες (19.792) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για αγορά επενδύσεων ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 642 (50.885) Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Τόκοι που εισπράχτηκαν Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση/(µείωση ) στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (68.794) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου ========= ========= Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 9

10 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 1 Λογιστικές πολιτικές Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συµπεριλαµβανοµένου και του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Επιπρόσθετα, οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που κρίνονται ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας, είναι οι ίδιες µε τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων προτύπων, διερµηνειών και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου. Η υιοθέτηση όλων των πιο πάνω δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ () το οποίο είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. 2 Ζηµιά ανά µετοχή Η ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµιά για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Έξι µήνες που έληξαν στις Ζηµιά για την περίοδο () (57.427) (75.090) ======= ======= Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου ======== ======== Ζηµιά ανά µετοχή (σεντ) (2,87) (3,75) ======= ======= 10

11 3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 31 εκεµβρίου Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Αξιόγραφα δηµοσίων εταιρειών Σύνολο εµπορικών επενδύσεων στην Κύπρο Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) Τίτλοι εισηγµένοι σε Χρηµατιστήρια του εξωτερικού Σύνολο εµπορικών επενδύσεων ======== ======= Η κίνηση του χαρτοφυλακίου εµπορικών επενδύσεων είναι: 31 εκεµβρίου Στην αρχή της περιόδου / έτους Αγορές Πωλήσεις ( ) ( ) Αλλαγές στη δίκαιη αξία (2.343) Στο τέλος της περιόδου / έτους ======== ======== 4 Εµπορικές απαιτήσεις 31 εκεµβρίου Laiki Financial Services Limited (1) Άλλοι χρεώστες ======= ======= (1) Το φειλόµενο ποσό από την εταιρεία Laiki Financial Services Limited (πρώην Marfin CLR (Financial Services) Limited) αφορούσε υπόλοιπο σε λογαριασµό για σκοπούς αγοραπωλησίας µετοχών, ήταν εισπρακτέο σε πρώτη ζήτηση και έφερε τόκο προς 2% ετησίως. 11

12 5 Μετοχικό κεφάλαιο Αριθµός µετοχών Αξία 31 εκεµβρίου Αριθµός µετοχών Αξία Εγκεκριµένο Συνήθεις µετοχές προς 0,25 / 0,43 η καθεµία ========= ======== ======== ======== Εκδοµένο Συνήθεις µετοχές προς 0,25 / 0,43 η καθεµία ======== ======== ======== ======== Στις 17 Μαΐου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε ψήφισµα για την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,43 σε 0,25. Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές των 0,25 η κάθε µία και το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατράπηκε σε διαιρεµένο σε συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των 0,25 η κάθε µία. Η πιο πάνω µείωση επικυρώθηκε από το Επαρχιακό ικαστήριο Λευκωσίας στις 4 Ιουλίου. 6 Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Στις και στις 31 εκεµβρίου οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας: % 31 εκεµβρίου % CLR Investment Fund Public Limited 29,50 29,50 ΣΠ Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Λίµιτεδ 9,04 9,04 Akasirco Limited 5,00 5,00 Pokhara Holdings Limited 5,00 5,00 7 Συµµετοχή ιοικητικών Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Το ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους και εταιρείες που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου, στις και στις 31 εκεµβρίου ήταν ως ακολούθως: % 31 εκεµβρίου % Κυριάκος Κούσιος (1) 1,00 1,00 Βάσος Σιακός (2) 0,001 0,001 Γεωργία Γεωργίου (3) 1,00 1,00 Βαγγέλης Συκοπετρίτης - - Πανίκος Χαραλαµπίδης

13 7 Συµµετοχή ιοικητικών Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (συνέχεια) (1) Το ποσοστό που κατέχει ο κύριος Κυριάκος Κούσιος περιλαµβάνει την έµµεση συµµετοχή µέσω των µετοχών που κατέχει ο συνέταιρος του κ. Γιώργος Κορφιώτης. (2) Το ποσοστό που κατέχει ο κύριος Βάσος Σιακός προκύπτει από την έµµεση συµµετοχή του µέσω των 274 µετοχών που κατέχει ο πατέρας του Γεώργιος Παπαδόπουλος. (3) Το ποσοστό που κατέχει η κ. Γεωργία Γεωργίου προκύπτει από την έµµεση συµµετοχή της µέσω των µετοχών που κατέχει η µητέρα της Μαρούλλα Παφίτου. 8 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη Η CLR Investment Fund Public Limited κατέχει το 29,50% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Laiki Financial Services Limited (πρώην Marfin CLR (Financial Services) Limited) είναι 100% εξαρτηµένη της Laiki Capital Public Co Limited (πρώην Marfin CLR Public Co Limited), η οποία κατέχει άµεσα το 26,20% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της CLR Investment Fund Pubic Limited. (α) Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη : Laiki Financial Services Limited ικαιώµατα διαχείρισης επενδύσεων Παροχή γραµµατειακών υπηρεσιών ικαιώµατα διεύθυνσης και τήρησης µητρώου µετόχων Άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες β) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου/ έτους που προέρχονται από συναλλαγές µε συγγενικά µέρη : 31 εκεµβρίου Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη Laiki Financial Services Limited Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της περιόδου αναφοράς εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της περιόδου αναφοράς που να επηρεάζουν τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στις, πέραν της επικύρωσης από το Επαρχιακό ικαστήριο Λευκωσίας της µείωσης του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αναφέρεται στη σηµείωση 5. 13

14 Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού της εταιρείας και δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις κατά την 30ην Ιουνίου Εκδότης Κλάδος / ραστηριότητα Κατηγορία τίτλου Αριθµός Αξιών Κόστος αγοράς Τρέχουσα Αξία Ποσοστό στο σύνολο ενεργητικού % Μερίσµατα και τόκοι που εισπράχθηκαν κατά το Συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο εκδότη % Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) εκδότη για το έτος 000* Καθαρά στοιχεία ενεργητικού () που αντιστοιχούν στην επένδυση 000* Μετρητά δ/ε δ/ε δ/ε , δ/ε δ/ε δ/ε SPY US SPDR S&P 500 ETF TRU δ/ε είκτες ,83 - δ/ε δ/ε δ/ε DAXEX GR ISHARES DAX DE δ/ε είκτες ,91 - δ/ε δ/ε δ/ε CAC FP LYXOR ETF CAC 40 δ/ε είκτες ,03 - δ/ε δ/ε δ/ε FXI US ISHARES FTSE CHINA 25 δ/ε είκτες ,66 - δ/ε δ/ε δ/ε Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Τραπεζικός Μετοχές ,70 0,007 ( ) 156,39 XLE US ENERGY SELECT SECTOR SPDR δ/ε είκτες ,30 - δ/ε δ/ε δ/ε Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου ηµόσια - CPBCC Τραπεζικός Οµόλογα ,28 - δ/ε δ/ε δ/ε RUS FP LYXOR ETF RUSSIA δ/ε είκτες ,61 - δ/ε δ/ε δ/ε XLF US FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR δ/ε είκτες ,23 - δ/ε δ/ε δ/ε δ/ε εν εφαρµόζεται Οι πιο πάνω επενδύσεις αποτελούν τις δέκα µεγαλύτερες επενδύσεις της Εταιρείας στις. * Με βάση τους ελεγµένους λογαριασµούς των εταιρειών για το έτος. 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012

Vision International People Group Public Limited. Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης ελεγκτή, αποτελούν µετάφραση στα Ελληνικά των οικονοµικών καταστάσεων που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα