Kηλεηήξεο δχν θαπζίκσλ απφ ηε Mercedes-Benz. Αέξην & Diesel.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kηλεηήξεο δχν θαπζίκσλ απφ ηε Mercedes-Benz. Αέξην & Diesel."

Transcript

1 Kηλεηήξεο δχν θαπζίκσλ απφ ηε Mercedes-Benz. Αέξην & Diesel. Logi.c 13 7 Aπξηιίνπ, 2013 Αληψλεο Δπαγγεινχιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Δπαγγεικαηηθψλ Ορεκάησλ Mercedes-Benz Διιάο Α.Δ.Δ.

2 Πεξηερφκελα Αξρηθή θαηάζηαζε: Γηαηί δηπιφ θαχζηκν; Σερλνινγία ζην φρεκα Δπηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ησλ πειαηψλ Λφγνη αγνξάο Πεξηγξαθή 1

3 Η ζεκαζία ηνπ αεξίνπ σο ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κεζνπξφζεζκα ηξαηεγηθή πξννπηηθή γηα ην πεηξέιαην έλαληη ηνπ αεξίνπ (πεγή: αληηπξφζσπνη βηνκεραλίαο) Diesel LNG (κεγαιχηεξν εχξνο) CNG Αέξην Παξνχζα θαηάζηαζε Πνιινί ελδηαθεξφκελνη βιέπνπλ ην θπζηθφ αέξην (κεζάλην) σο κία ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηνπ Diesel πλνπηηθή παξνπζίαζε Σν δηπιφ θαχζηκν πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηδηνθηεζίαο (TCO)/ησλ εθπνκπψλ CO 2 2

4 Πεξηερφκελα Αξρηθή θαηάζηαζε: Γηαηί δηπιφ θαχζηκν; Σερλνινγία ζην φρεκα Δπηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ησλ πειαηψλ Λφγνη αγνξάο Πεξηγξαθή 3

5 Diesel Φπζ. αέξην Diesel Φπζ. αέξην Diesel Φπζ. αέξην Diesel Φπζ. αέξην Σηροθές κινηηήρα Ο ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο είλαη ην πνζνζηφ Diesel πνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην θπζηθφ αέξην. Ο ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα. Λεηηνπξγηθή αξρή ηεο ηερλνινγίαο δηπινχ θαπζίκνπ Δθθίλεζε Μεξηθφ θνξηίν θηλεηήξα Πιήξεο θνξηίν θηλεηήξα Η δεμακελή αεξίνπ είλαη άδεηα Ρπζκφο αληηθαηάζηαζεο Η εθθίλεζε ηξνθνδνηείηαη θαηά 100% απφ ηνλ ληηδεινθηλεηήξα Πξνζηίζεηαη θπζηθφ αέξην Ο ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ αέξηνπ εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα. Με πιήξεο θνξηίν (π.ρ. απφηνκε αλεθφξα), δελ πξνζηίζεηαη θπζηθφ αέξην Σν φρεκα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε πιήξε ηζρχ ζηε ιεηηνπξγία Diesel Δκπεηξηθέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε: - Αζηηθή κεηαθνξά: 30-40% - Πεξηθεξεηαθή κεηαθνξά: 40-50% - Μεηαθνξά κεγάισλ απνζηάζεσλ: 50-60% 100% 20-60% 40-80% 100% 100% Παραγωγή ενέργειας 10% 25% 50% 75% 100% ,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 Ρπζκφο αληηθαηάζηαζεο 0% 40-60% 60-80% Μάξθεηηλγθ Φνξηεγψλ Mercedes-Benz 4

6 Σν πγξαέξην (LPG) δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG). Σν LPG (πγξνπνηεκέλν αέξην πεηξειαίνπ) είλαη βνπηάλην/πξνπάλην. Σν LNG είλαη πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (θπξίσο κεζάλην). Απφ ηελ πεγή ζην ζηαζκφ αλεθνδηαζκνχ Πηγή Αξγό πεηξέιαην Φπζηθό αέξην Βηνκάδα Απόζηαμε ζεξκηθφο δηαρσξηζκφο δηαθνξεηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ: κόξηα κεγάινπ κνξηαθνύ βάξνπο: θεξηά, ιηπαληηθά, άζθαιηνο, πεηξέιαην, κόξηα κηθξνύ κνξηαθνύ βάξνπο: Diesel, θεξνδίλε, πεηξέιαην, λάθζα, πγξνπνηεκέλν αέξην ή LPG Σν θπζηθφ αέξην δηαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πνηόηεηεο. Τπάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ αεξίσλ ρακειήο ζεξκηδηθήο αμίαο θαη αεξίσλ πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο: Αέξην ρακειήο ζεξκηδηθήο αμίαο (αέξην L): πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζάλην πεξ. 85% Αέξην πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο (αέξην Η): πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζάλην 90-99% Εύκσζε ηα απφβιεηα δηαζπψληαη ζε έλα κίγκα αεξίσλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη επίζεο βηναέξην. Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κεζαλίνπ ζε βηναέξην είλαη πεξ. 60% Ππξόιπζε γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία Diesel Καζαξηζκόο δηαρσξηζκφο ηνπ ζείνπ/ησλ φμηλσλ αεξίσλ Καζαξηζκόο δηαρσξηζκφο ηνπ ζείνπ/ησλ φμηλσλ αεξίσλ Γηύιηζε απνζείσζε ηνπ Diesel Απνμήξαλζε αθπδάησζε Απνμήξαλζε αθπδάησζε Σηαθμός ανεθοδιαζμού Αλακόξθσζε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ κέζσ πξφζζεησλ Diesel Γηαρσξηζκόο ηνπ κεζαλίνπ (CH 4 ) θαη ησλ άιισλ αεξίσλ, γηα λα επηηεπρζεί ε πνηφηεηα αεξίνπ L ή Η (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηξνθνδνζία ζε δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ) Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη απνζήθεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή ηνπ βηναεξίνπ πνηφηεηαο θπζηθνχ αεξίνπ: Σπκπίεζε πεξ. ζηα bar Υγξνπνίεζε κέζσ ςχμεο ζηνπο -161 βαζκνχο C Πεπηεζκέλν θπζηθό αέξην (CNG) Υγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην (LNG) 5

7 Η πεξηεθηηθφηεηα ζε ελέξγεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ αληηθαηάζηαζεο. Ο ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο είλαη ην πνζνζηφ Diesel πνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην θπζηθφ αέξην. Δπηζθφπεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ελέξγεηα Βαζηθφ Diesel Φπζηθφ αέξην (αέξην Η) Φπζηθφ αέξην (αέξην L) Diesel DIN EN 590 χλζεζε Κπξίσο αιθάληα (C n H 2n+2 ) κε 9 έσο 22 πδξνγνλάλζξαθεο αλά κφξην 87% έσο 99% πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζάλην (CH 4 ) - Αέξην Η απφ ηε Ρσζία: 98% κεζάλην, 1% άδσην, 1% άιια αιθάληα (LPG) - Αέξην Η απφ ηε Βφξεηα Θάιαζζα: 89% κεζάλην, 2% CO 2, 1% άδσην, 8% άιια αιθάληα (LPG) 80% έσο 87% πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζάλην (CH 4 ): - Αέξην L απφ ηελ Οιιαλδία: 84% κεζάλην, 2% CO 2, 10% άδσην, 4% άιια αιθάληα (LPG) Πεξηεθηηθφηεηα ζε ελέξγεηα/ζεξκαληηθή αμία 11,8 kwh/kg 9,7 kwh/ιίηξν (ππθλφηεηα: 0,82 0,845 kg/ιίηξν) 13,1 έσο 13,6 kwh/kg Δπηθξαηεί ζηελ Δπξψπε 10,6 11,3 kwh/kg Γηαλέκεηαη κφλν ζηελ Οιιαλδία θαη ηε βφξεηα Γεξκαλία 1 J = 1 Ws, 1 MJ = 0,2778 kwh, 1 kwh = 3,6 MJ 6

8 Η ιχζε δηπινχ θαπζίκνπ ηεο Hardstaff απνηειείηαη απφ έμη βαζηθά κέξε. Ξεθηλά κε ηηο δεμακελέο θαη ηειεηψλεη κε ηνλ θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα κεζαλίνπ. Δπηζθφπεζε ησλ κεξψλ 1 Γεμακελέο 4 χζηεκα ςεθαζκνχ αεξίνπ Σν θπζ. αέξην κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε θπιίλδξνπο πίεζεο γηα CNG (πεπηεζκέλν θπζηθφ αέξην) ή θξπνγνληθά δνρεία γηα LNG (πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην) Βαιβίδα δηαθνπήο 5 Ο ςεθαζκφο δηελεξγείηαη ζηνλ αγσγφ εηζαγσγήο αέξα αθξηβψο κπξνζηά απφ ηε βαιβίδα εηζαγσγήο αέξα χζηεκα ειέγρνπ 6 Γηα ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζην φρεκα (π.ρ. ζπληήξεζε), ε παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα δηαθνπεί ηειείσο κε ηε βαιβίδα δηαθνπήο Διέγρεη ην ξπζκφ αληηθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηλεηήξα θαη ηελ αλάδξαζε ηνπ αηζζεηήξα Φίιηξν αεξίνπ & ξχζκηζε πίεζεο 6 Καηαιπηηθφο κεηαηξνπέαο κεζαλίνπ Μεηαβάιιεη ηελ πίεζε αεξίνπ ζε πίεζε εξγαζίαο (5-6 bar) Σν θίιηξν έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ην θίιηξν θαπζίκνπ Diesel Σν κεζάλην είλαη έλα αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ε δξάζε ηνπ 25 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ CO 2 ) Σν CAT κεζαλίνπ αλαθιέγεη ην κε θαηφκελν κεζάλην Πεγή: Δηθφλεο ηεο Hardstaff 7

9 Η ιχζε ηνπ LNG θαζηζηά δπλαηή ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Σν CNG, φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην LNG. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CNG θαη ηνπ LNG Λχζε CNG Σπλνιηθό βάξνο κε πιήξε δεμακελή: πεξίπνπ ζηα 330 θηιά. Δθ ησλ νπνίσλ: - 68 θηιά θπζηθφ αέξην - 3 κπνπθάιεο CNG (2x 151 ιίηξα + 1 x 100 ιίηξα): πεξίπνπ 160 kg - Τπφινηπα: πεξίπνπ 100 kg Δχξνο ζε ιεηηνπξγία δηπινχ θαπζίκνπ - Πεξηεθηηθφηεηα 68 kg θπζηθνχ αεξίνπ ζε ελέξγεηα = 68 kg x 13,1 kwh/kg = 891 kwh, ηζνδπλακεί κε 90 ιίηξα Diesel - Με θαλνληθή θαηαλάισζε Diesel 33 ιίηξσλ/100 km θαη ξπζκφ αληηθαηάζηαζεο 60%, 60 ιίηξα Diesel πξνζηίζεληαη ζηα 68 kg θπζηθνύ αεξίνπ. - Δύξνο = (60 ιίηξα Diesel + 90 ιίηξα ηζνδ. Diesel) /33 x 100 = πεξ. 450 km Πεξαηηέξσ εύξνο ζε ιεηηνπξγία Diesel 100% (θχξηα δεμακελή 550 ιίηξσλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, θσδηθφο KX4) πεξ km Λχζε LNG Σπλνιηθό βάξνο κε πιήξε δεμακελή: πεξίπνπ 385 θηιά. Δθ ησλ νπνίσλ: - 90 kg θπζηθφ αέξην - 1 κπνπθάια CNG (1 x 273 ιίηξα): πεξίπνπ 195 kg - Τπφινηπα: πεξίπνπ 100 kg Δχξνο ζε ιεηηνπξγία δηπινχ θαπζίκνπ - Πεξηεθηηθφηεηα ζε ελέξγεηα 90 kg θπζηθνχ αεξίνπ = 90 kg x 13,1 kwh/kg = 1,179 kwh, ηζνδπλακεί κε 122 ιίηξα Diesel - Με θαλνληθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ Diesel 33 ιίηξσλ/100 km θαη ξπζκφ αληηθαηάζηαζεο 60%, 81 ιίηξα Diesel πξνζηίζεληαη ζηα 90 kg θπζηθνύ αεξίνπ. - Δύξνο = (81 ιίηξα Diesel ιίηξα ηζνδ. Diesel) /33 x 100 = πεξ. 615 km Πεξαηηέξσ εύξνο ζε ιεηηνπξγία Diesel 100% (θχξηα δεμακελή 550 ιίηξσλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, θσδηθφο KX4) πεξ km 8

10 Μεηά απφ εθηελείο αλαιχζεηο ε Mercedes-Benz εμέδσζε έλα πηζηνπνηεηηθφ κε δηαηχπσζεο αληηξξήζεσλ γηα ηε ιχζε Γηπινχ Καπζίκνπ ηεο Hardstaff. Γηαζεζηκφηεηα νρήκαηνο Κηλεηήξαο Μόλν γηα Actros κε 440 hp (OM501) θαη Axor κε 360 έσο 430 hp (OM457) Μφλν γηα νρήκαηα Euro 5 θαη βειηησκέλα νηθνινγηθά νρήκαηα (EEV) Μνληέιν / Κακπίλα Υσξίο πεξηνξηζκφ Υψξνο εγθαηάζηαζεο Έγθξηζε CNG: mm LNG: mm Με εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔ, θαζψο δελ ππάξρεη θάπνην πξφηππν ζρεηηθά κε ηα δηπιά θαχζηκα Μόλν κεκνλσκέλε έγθξηζε Άιιν Η δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πξέπεη λα εμεηάδεηαη πάληα γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά

11 Πεξηερφκελα Αξρηθή θαηάζηαζε: Γηαηί δηπιφ θαχζηκν; Σερλνινγία ζην φρεκα Δπηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ησλ πειαηψλ Λφγνη αγνξάο Πεξηγξαθή 10

12 Η νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ δηπινχ θαπζίκνπ ππνινγίδεηαη εχθνια. Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ: Πεξηθεξεηαθή κεηαθνξά ζηε Γαιιία Αξρηθή θαηάζηαζε Καηαλάισζε Diesel: 33 λίτρα/100 km πλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο Αληηθαηάζηαζε Diesel Καηαλάισζε Diesel x πεξηεθηηθφηεηα Diesel ζε ελέξγεηα = "33 ιίηξα/100 km" x "9,87 kwh/ιίηξν" = 326 kwh/100 km Ρπζκφο αληηθαηάζηαζεο x θαηαλάισζε Diesel = 50% x "33 ιίηξα/100 km" = 16,5 ιίηξα/100km Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ Όθεινο θφζηνπο ηνπ δηπινχ θαπζίκνπ (Ρπζκφο αληηθαηάζηαζεο x θαηαλάισζε ελέξγεηαο)/πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε ελέξγεηα = (50% x "326 kwh/100 km")/"13,1 kwh/kg" = 12,44 kg/100 km (Αληηθαηάζηαζε Diesel x ηηκή Diesel) (θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ x ηηκή θπζηθνχ αεξίνπ) = ("16,5 ιίηξα/100 km" x " 1,16/ιίηξν") ("12,44 kg/100 km" x " 0,5/kg") = 12,92/100 km Απφζβεζε Δηήζην φθεινο θφζηνπο = φθεινο θφζηνπο ηνπ δηπινχ θαπζίκνπ x δηαλπζείζα απφζηαζε = /έηνο Απφζβεζε = επέλδπζε/εηήζην φθεινο θφζηνπο = / /έηνο = 2,6 έηε Σηκέο Diesel: ηηκέο CNG: φπσο ζηα κέζα ηνπ Γεξκαλία - Diesel: 1,23/ιίηξν, CNG: 0,60/kg, Γαιιία - Diesel: 1,16/ιίηξν, CNG: 0,50/kg, ΗΒ - Diesel: 1,46/ιίηξν, CNG: 0,40/kg 11

13 Η απφζβεζε ηεο ιχζεο δηπινχ θαπζίκνπ γίλεηαη πνιχ γξήγνξα. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο Αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή κεηαθνξά ζην ΗΒ Δζληθή κεηαθνξά ζηε Γαιιία Μεηαθνξά κεγάισλ απνζηάζεσλ ζηε Γεξκαλία Καηανάλωζη Diesel (λίηρα/100km) 30 Διανσθείζα απόζηαζη (km) Ρσθμός ανηικαηάζηαζης (%) 40% Επένδσζη διπλού κασζίμοσ ( ) Σιμή Diesel ( /λίηρο) 1,46 Περιεκηικόηηηα ηοσ Diesel ζε ενέργεια (kwh/λίηρο) 9,87 Σιμή θσζικού αερίοσ H ( /kg) 0,4 Περιεκηικόηηηα θσζικού αερίοσ H ζε ενέργεια (kwh/kg) 13,1 σνολική καηανάλωζη ενέργειας (kwh/100km) 296 Ανηικαηάζηαζη Diesel (λίηρα/100km) 12 Καηανάλωζη θσζικού αερίοσ (kg/100km) 9,04 Όθελος κόζηοσς διπλού κασζίμοσ ( /100km) 13,90 Ετήσιο όυελος κόστους ( /έτος) Απόσβεση (έτος) 2,7 Καηανάλωζη Diesel (λίηρα/100km) 33 Διανσθείζα απόζηαζη (km) Ρσθμός ανηικαηάζηαζης (%) 50% Επένδσζη διπλού κασζίμοσ ( ) Σιμή Diesel ( /λίηρο) 1,16 Περιεκηικόηηηα ηοσ Diesel ζε ενέργεια (kwh/λίηρο) 9,87 Σιμή θσζικού αερίοσ H ( /kg) 0,5 Περιεκηικόηηηα θσζικού αερίοσ H ζε ενέργεια (kwh/kg) 13,1 σνολική καηανάλωζη ενέργειας (kwh/100km) 326 Ανηικαηάζηαζη Diesel (λίηρα/100km) 16,5 Καηανάλωζη θσζικού αερίοσ (kg/100km) 12,43 Όθελος κόζηοσς διπλού κασζίμοσ ( /100km) 12,92 Ετήσιο όυελος κόστους ( /έτος) Απόσβεση (έτος) 2,3 Καηανάλωζη Diesel (λίηρα/100km) 28 Διανσθείζα απόζηαζη (km) Ρσθμός ανηικαηάζηαζης (%) 60% Επένδσζη διπλού κασζίμοσ ( ) Σιμή Diesel ( /λίηρο) 1,23 Περιεκηικόηηηα ηοσ Diesel ζε ενέργεια (kwh/λίηρο) 9,87 Σιμή θσζικού αερίοσ H ( /kg) 0,6 Περιεκηικόηηηα θσζικού αερίοσ H ζε ενέργεια (kwh/kg) 13,1 σνολική καηανάλωζη ενέργειας (kwh/100km) 276 Ανηικαηάζηαζη Diesel (λίηρα/100km) 16,8 Καηανάλωζη θσζικού αερίοσ (kg/100km) 12,66 Όθελος κόζηοσς διπλού κασζίμοσ ( /100km) 13,07 Ετήσιο όυελος κόστους ( /έτος) Απόσβεση (έτος) 1,8 Τιμές Diesel: τιμές CNG: όπως στα μέσα τοσ Γερμανία - Diesel: 1,23/λίτρο, CNG: 0,60/kg, Γαλλία - Diesel: 1,16/λίτρο, CNG: 0,50/kg, ΗΒ - Diesel: 1,46/λίτρο, CNG: 0,40/kg 12

14 Πεξηερφκελα Αξρηθή θαηάζηαζε: Γηαηί δηπιφ θαχζηκν; Σερλνινγία ζην φρεκα Δπηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ησλ πειαηψλ Λφγνη αγνξάο Πεξηγξαθή 13

15 Η νηθνλνκία θαη ε νηθνινγία είλαη δχν ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ αγνξά ηεο ιχζεο δηπινχ θαπζίκνπ. Λφγνη αγνξάο Δθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην φθεινο Οη πειάηεο πνπ έρνπλ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα θαύζηκα CNG/LNG θαη ζεηηθό απνηέιεζκα ππνινγηζκνύ TCO: Παξαδείγκαηα πειαηψλ: - Πξνκεζεπηέο αεξίνπ θαη νη εηδηθνί ζηε ζέξκαλζε κε εχθνιε πξφζβαζε ζην θπζηθφ αέξην - Πάξνρνη κεηαθνξψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζηηο νπνίεο ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνδνκήο αεξίνπ - Βαζηθνί πειάηεο πνπ είλαη αλνηρηνί ζε θαηλνηνκίεο Φηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ Πειάηεο κε πξάζηλνπο πειάηεο ή δηθνύο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο. ηελ ηερλνινγία δηπινχ θαπζίκνπ κε ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ εμνηθνλνκείηαη έσο θαη 15% CO 2. Η εμνηθνλφκεζε κπνξεί λα απμεζεί έσο θαη ζην 80% κε ην βηναέξην Παξαδείγκαηα πειαηψλ - Αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη θαη πσιεηέο ηξνθίκσλ - Σαρπκεηαθνξείο 14

16 Σν δηπιφ θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζην ΗΒ. Ο πξψηνο Ιζπαλφο πειάηεο, ε Ham, έρεη ήδε παξαγγείιεη 30 νρήκαηα κε δηπιφ θαχζηκν. Πξψηε επηηπρία εθηφο ηνπ ΗΒ Πειάηεο: Όκηινο HAM (Ιζπαλία) Υινπνίεζε Σύλζεζε : Λχζε LNG Γεμακελέο Diesel 400 ιίηξα κεγάιε δηαηνκή, αξηζηεξά, αινπκ. Φεηξηζκόο ηεο κεηαηξνπήο: 10 νρήκαηα κέζσ ηνπ ΗΒ (απφ ηελ Hardstaff ζπκπ. εθπαίδεπζεο γηα ην πξντφλ) 20 νρήκαηα κέζσ ηνπ ζπλεξγάηε κεηαηξνπψλ S&G Φξνλνδηάγξακκα PC 11 Μαΐνπ 2012 Τέιε! 07/2012 Σύλαςε ζύκβαζεο Αχγνπζηνο 2012 Καηαζθεπή νρήκαηνο Σέιε ηνπ 02/2012H παξάδνζε 15

17 Πεξηερφκελα Αξρηθή θαηάζηαζε: Γηαηί δηπιφ θαχζηκν; Σερλνινγία ζην φρεκα Δπηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ππφ ην πξίζκα ησλ πειαηψλ Λφγνη αγνξάο Πεξηγξαθή 16

18 Σν δηπιφ θαχζηκν παξέρεη ζεκαληηθή δπλακηθή TCO/CO 2 γηα ηελ ηξέρνπζα γθάκα πξντφλησλ. Γηαηί δηπιφ θαχζηκν; πλνιηθφ θφζηνο ηδηνθηεζίαο (TCO) Αλάινγα κε ηε δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ αεξίνπ θαη Diesel θαη ην πξνθίι νδήγεζεο, ην δηπιφ θαχζηκν παξέρεη ζεκαληηθή δπλακηθή κείσζεο ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ Δάλ απμεζεί ε δηαθνξά ζηελ ηηκή, ε δπλακηθή απηή ζα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν CO 2 Αλάινγα κε ην πξνθίι νδήγεζεο, ην δηπιφ θαχζηκν παξέρεη δπλακηθή κείσζεο CO 2 έσο θαη 15% Πξφζζεηα πηζαλά απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε βηναεξίνπ (έσο θαη 70%) Φνξηίν εξγαζίαο γηα θνξηεγά MB Σν δηπιφ θαχζηκν δηαηίζεηαη ακέζσο ζε δύν ζπλαιιαγέο ηηκνιόγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην OM hp ή ην Axor Hp κε Euro5 θαη EEV Δπηπηψζεηο γηα ηνπο πειάηεο Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα παξακέλνπλ θαηά βάζε ακεηάβιεηα ην φρεκα κπνξεί επίζεο λα αλεθνδηαζηεί κφλν κε Diesel 1) κεηαζθεπή θαη κεηαηξνπή, Σν Euro 5 δηαηεξείηαη Πεξηγξαθή Σν δηπιφ θαχζηκν παξέρεη κία ζεκαληηθή επθαηξία κείσζεο ησλ TCO/CO2, ηελ νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα θνξηεγά MB θαη πειάηεο θαηά ηελ πεξίνδν Euro 5 2) 1) Ωζηφζν, ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη θφζηνο ή πιενλεθηήκαηα κείσζεο CO 2 2) Απηή ηε ζηηγκή ειέγρεηαη ε αζθάιεηα γηα ην Euro 6 17

19 Δπραξηζηνχκε! 18

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΦΤΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Prepared by Φεβροσάριος 2010 Πεπιεσόμενα 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 2 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ... 3 2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ... 3 2.2 ΚΙΝΗΣΗΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Σερληθό Δγρεηξίδην Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Ζιεθηξηζκνύ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). v.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πηλάθσλ... 5 Πίλαθαο Γηαγξακκάησλ... 7 Πίλαθαο Δηθόλσλ... 9 Πεξίιεςε... 11 Abstract... 12 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή... 13

Πίλαθαο Πηλάθσλ... 5 Πίλαθαο Γηαγξακκάησλ... 7 Πίλαθαο Δηθόλσλ... 9 Πεξίιεςε... 11 Abstract... 12 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή... 13 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πηλάθσλ... 5 Πίλαθαο Γηαγξακκάησλ... 7 Πίλαθαο Δηθόλσλ... 9 Πεξίιεςε... 11 Abstract... 12 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή... 13 1.1 Θαλάςςια διακίνθςθ χφδθν υγρϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα