ΑΔΑ: Β49Μ469Β7Λ-Γ4Ρ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β49Μ469Β7Λ-Γ4Ρ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 22"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2666 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2012 Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήµερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, 4. Το Π.. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου,», όπως ισχύει σήµερα, 5. Την Φ /58/Β2/67211/ πράξη της Υπουργού Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 779/ (τ.γ )) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», 6. Την µε αριθµό 1/ απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1562) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα, 8. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π...», όπως ισχύει σήµερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει σήµερα, 10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)», 11. Το Π..118/2007, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 22

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12. Την 28/ (θέµα 3.7) και 29/ (Θέµα 5.1.) αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε Α Α: Β49Τ469Β7Λ-Κ3Υ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά για την εξασφάλιση υποδοµών (προµήθεια και εγκατάσταση συρόµενωνπτυσσόµενων - σταθερών κάγκελων) ασφαλείας στο κτίριο «ήµητρα» για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,00 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 16%, και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 1999ΣΕ του Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων του Ιδρύµατος. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή: στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» και στην ιστοσελίδα Επίσης, έχει αποσταλεί στο Επιµελητήριο ωδεκανήσου για ενηµέρωση των µελών τους. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΡΟ ΟΥ», Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, 10:00 π.µ.» Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΡΟ ΟΥ», Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, ΡΟ ΟΣ» Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 22

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, 14:00 µ.µ Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής ιεύθυνσης Ρόδου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, Ρόδος. Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κ.κ. Ανζέλ Τάταρη, Μαρία ιαµαντάρα (τηλ , ). Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, Ρόδο µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στον αρµόδιο για την παραλαβή των προσφορών υπάλληλο της υπηρεσίας µέχρι την παραπάνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται µε πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρµόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον αρµόδιο για την παραλαβή των προσφορών υπάλληλος, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσµη, και θα επιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη την οικονοµική τους προσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & µε Ποινή Αποκλεισµού) Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους: Α) Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται : τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, που συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64), ήτοι : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 22

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες, δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Β) Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) της παρούσης διακήρυξης συµπληρωµένους ευκρινώς. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτέλεσµα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για κάποιο είδος, η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 22

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ προσφορά για το συγκεκριµένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου από αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υποβολής µόνο µιας προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, 10:00 π.µ. στο Γραφείο της Περιφερειακής ιεύθυνσης Ρόδου, ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, 1 ος όροφος, Ρόδος, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 22

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, µπορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµπεριλαµβανοµένων και των προσφορών. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Σε περίπτωση που δεν αποκλειστεί κάποιος από τους υποψηφίους, η Επιτροπή θα προχωρήσει άµεσα στην αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. Σε περίπτωση που υποψήφιος αποκλειστεί στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή θα εισηγηθεί µε πρακτικό της τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής προς το ΠΣ το οποίο θα αποφασίσει για τη συνέχιση της διαδικασίας και την αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών σε νεότερη ηµέρα και ώρα που θα οριστεί. Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονοµικότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 22

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΦΕΚ Α 290), σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόµο, ως εξής: -ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής, µε το/ην οποίο/α να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Υπεύθυνη ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών κατακύρωσης». -ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, µε το οποίο να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 22

8 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Υπεύθυνη ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών κατακύρωσης». -ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε το/ην οποίο/α να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Υπεύθυνη ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 22

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ κατάσταση. Η Υπεύθυνη ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών κατακύρωσης». -ΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, µε το οποίο να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π. 60/2007. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Υπεύθυνη ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης». -ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 22

10 2. Α/Α ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Υπεύθυνη ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Υπεύθυνη ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών κατακύρωσης». -ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 1. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, 2. θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Κοινοτική νοµοθεσία και Εθνική νοµοθεσία της χώρας προέλευσης των µελών της και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία. Επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 22

11 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ αυτόν. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π 118/2007, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν και εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προµηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών στη Ρόδο. Η προθεσµία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµα του προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το τιµολόγιο του ανάδοχου προµηθευτή θα πρέπει να εκδοθεί σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου καθώς και κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο. Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι, έξοδα µεταβίβασης/ταξινόµησης και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 22

12 ΙΑΚΗΡΥΞΗ του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας σχετικά µε τις προµήθειες του ηµοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, από το Περιφερειακό Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Ι. Μαϊδανός και Στ. ρακωνάκη. (τηλ και ). 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Περιφερειακό Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ηµοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, Ρόδος. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» και στη ιστοσελίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών 6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 22

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: «Προµήθεια και εγκατάσταση κάγκελων ασφαλείας στο κτίριο «ήµητρα» για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου» Στο πλαίσιο της εξασφάλισης υποδοµών ασφαλείας στο κτίριο «ήµητρα» για τις ανάγκες της Π.Μ.Ρ., προτείνεται να τοποθετηθούν στις µεν µπαλκονόπορτες-θύρες συρόµενα-πτυσσόµενα κάγκελα ασφαλείας τα οποία θα έχουν περιφερειακό κάσωµα και ειδική κλειδαριά ασφαλείς, η κατασκευή τους θα είναι από γαλβανισµένο ατσάλι και θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώµα, αφού έχει προηγηθεί αντισκωριακή προστασία, για τα δε παράθυρα η τοποθέτηση σταθερών κάγκελων ασφαλείας από υλικό γαλβανισµένο, ηλεκτροστατικά βαµµένο και µε αντισκωριακή προστασία, χωρίς ηλεκτροκόλληση, µε ενισχυµένη αντοχή και ειδικές υποδοχές για καλαίσθητη τοποθέτηση. Ειδικά όµως για έξι παράθυρα που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου θα τοποθετηθούν πτυσσόµενα κάγκελα, όπως στην περίπτωση των εξωτερικών θυρών. Το σύνολο της επιφάνειας σε τετραγωνικά µέτρα, όσον αφορά τις πτυσσόµενες κατασκευές ανέρχεται σε 127 τ.µ., µε προτεινόµενη τιµή 172 /τ.µ., ήτοι σύνολο Για δε, τις σταθερές κατασκευές, το σύνολο της επιφάνειας είναι 64 τ.µ., µε προτεινόµενη τιµή 129 /τ.µ., ήτοι σύνολο Συνολικό ποσό: ΦΠΑ (16%): Γενικό σύνολο: Η τοποθέτηση θα γίνει υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας από εξειδικευµένο συνεργείο, ο δε χρόνος προµήθειας και εγκατάστασης δε θα υπερβαίνει τις 20 ηµέρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 22

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α/Α ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΜΒ ΕΜΒ TM ΕΙ ΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ ΣΥΡΟΜΕΝΑ - ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 126,98 ΣΥΡΟΜΕΝΑ - ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ Α/Α ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΜΒ ΕΜΒ TM ΕΙ ΟΣ , , , , , , , , , , , ,65 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 22 ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , , , , , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 64,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 22

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. /ΤΜ 1. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ 127ΤΜ ΚΑΓΚΕΛΑ 2. ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 64 ΤΜ ΣΥΝΟΛΟ Σηµείωση: στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος εγκατάστασης, µεταφοράς κλπ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 22

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ...ΕΥΡΩ.... Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ποσού των...υπέρ της Εταιρείας..., /νση για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ αριθµ. σύµβασης.. συνολικής αξίας 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. για την προµήθεια και εγκατάσταση κάγκελων ασφαλείας στο κτίριο ΗΜΗΤΡΑ της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου (αρ. ιακήρυξης 2/2012). Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 30 Σεπτεµβρίου Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα Ν.Π... συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 22

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Μυτιλήνη, σήµερα / /, µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφενός του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστηµίου Κτίριο ιοίκησης) Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και νόµιµα εκπροσωπείται, από τον Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κ Ιωάννη Κάλλα και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «.» που νόµιµα εκπροσωπείται από τον και εδρεύει στην.., οδός, αριθµός., µε Α.Φ.Μ.:..,.Ο.Υ. συµφωνήθηκαν και αµοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου προκήρυξε την διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος (Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου, Θέµα 5.1 αρ. Συν. 29/ µε Α Α: Β49Τ469Β7Λ-Κ3Υ) για την εξασφάλιση υποδοµών (προµήθεια και εγκατάσταση συρόµενων-πτυσσόµενων-σταθερών κάγκελων) ασφαλείας στο κτίριο «ήµητρα» για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου. Ο πρόχειρος διαγωνισµός µε αριθµ. ιακήρυξης 2/2012 διεξήχθη κανονικά µε 1 η συνεδρίαση στις 12/06/2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και καταληκτική συνεδρίαση στις / /2012, ηµέρα και ώρα :, στα γραφεία της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ( ηµοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, Ρόδος). Κατατέθηκαν ( ) προσφορές σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα : α/α Επωνυµία Αρ. Πρωτ. Ηµεροµηνία Παραλαβής Προσφορά αρ. 1. Προσφορά αρ. 2. Προσφορά αρ. 3. Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Συνεδρίαση /..2012, θέµα _/_._), τα είδη του πιο πάνω διαγωνισµού, κατακυρώθηκαν στον προµηθευτή µε την επωνυµία.., έναντι του ποσού των. ( ). Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήµιο Αιγαίου», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «προµηθευτής», την προµήθεια των ειδών, που αναγράφεται αναλυτικά στο υπογραφόµενο από τους συµβαλλόµενους και αποτελούντα αναπόσπαστο µέρος αυτής της σύµβασης, πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και αυτός την αναλαµβάνει µε τους πιο κάτω όρους : 1. Αντικείµενο τιµή - κρατήσεις 1.1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και τιµή, σύµφωνα µε την περιγραφή του, στον πιο κάτω πίνακα : 1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΜ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. /ΤΜ 1. ΣΥΡΟΜΕΝΑ 127 ΤΜ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. / ΤΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 22

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 2. ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 64 ΤΜ ΣΥΝΟΛΟ 1.3. Η τιµή προµήθειας των ανωτέρω ειδών, ανέρχεται στο ποσό των. (. ), πλέον του 16% ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των. (.. ) και θα καταβληθεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των.. (. ) συµπεριλαµβανοµένου 16% Φ.Π.Α Στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση-παραλαβή του είδους στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου στη Ρόδο. 2. Χρόνος σύµβασης Η χρονική διάρκεια της παρούσας αρχίζει από σήµερα και ολοκληρώνεται την η 2012, ήτοι περίοδος ισχύος είκοσι (20) ηµέρες. 3. Εγγύηση εξοπλισµού ωρεάν συντήρηση εξοπλισµού 3.1 Ο προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών µετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η εγγύηση ξεκινά µε την οριστική παραλαβή των ειδών και συνεχίζεται η ισχύς της ακόµη και εάν λήξει γρηγορότερα η παρούσα σύµβαση. Κατά το διάστηµα εγγύησης δωρεάν συντήρησης, ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος που παρουσιάζεται στον εξοπλισµό (στα έξοδα περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και αµοιβής προσωπικού και µεταφοράς εξοπλισµού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγµένα προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν επαναλαµβανόµενες βλάβες σε κύρια µέρη του εξοπλισµού, τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή κρυµµένα ελαττώµατα, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αποκλειστικά µε δικά του έξοδα τα κύρια αυτά µέρη µε άλλα καινούργια και αµεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, µε νέα ηµεροµηνία έναρξης, την ηµεροµηνία αντικατάστασης των κύριων µερών. Εάν σφάλµα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή τµήµατος αυτού, η συµφωνηµένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συµφωνηµένη περίοδος εγγύησης - δωρεάν συντήρησης αρχίζει ξανά από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος Όλα τα είδη του διαγωνισµού καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών. Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβληµάτων. Μέθοδος επικοινωνίας µε τον κατασκευαστή για την επίλυση/ παρακολούθηση προβληµάτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 22

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σε περίπτωση που ο προµηθευτής χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει να το δηλώσει µε επιστολή του στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή Όλες οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από τον προµηθευτή κατά την διάρκεια των εργασίµων ηµερών ( ευτέρα Παρασκευή : - : ). Για τις αργίες, η υποστήριξη παρέχεται µετά από ιδιαίτερη συµφωνία. Η απόκριση του προµηθευτή είναι µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την κλήση Υποχρεώσεις προµηθευτή Η εγγύηση και η συντήρηση παρέχεται εφόσον η βλάβη προήλθε από κανονική χρήση του εξοπλισµού και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. κακός χειρισµός, πτώση, φωτιά, σεισµό, τροµοκρατική ενέργεια, κ.α.) εν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε χρήση αναλωσίµων, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή παρουσίασαν πρόβληµα στην λειτουργία τους. εν καλύπτονται βλάβες του εξοπλισµού ή µέρους αυτού, που οφείλονται σε χρήση αντίθετη των κανόνων λειτουργίας και χρήσης του Υποχρεώσεις Πανεπιστηµίου Αιγαίου Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου οφείλει να παρέχει στους τεχνικούς του προµηθευτή άµεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. 4. Παράδοση Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος) 4.1. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προµήθεια και εγκατάσταση εντός είκοσι (20) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Τόπος παράδοσης του είδους ορίζονται οι εγκαταστάσεις του κτιρίου ΗΜΗΤΡΑ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Ρόδο, στη διεύθυνση ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΕΓΕ, Λ. Ρόδου Καλλιθέας. Α. Ο προµηθευτής, πριν µεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) µε το Περιφερειακό Τµήµα Τεχνικών Υποθέσεων προκειµένου να καθοριστεί η ηµεροµηνία παραλαβής και εγκατάστασή των κάγκελων ασφαλείας. Β. Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ειδών, γίνεται από αρµόδια Επιτροπή στον τόπο παραλαβής µε τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων. 5. Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 5.1 Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή. Η χρονική περίοδος µπορεί να επιµηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που οφείλονται στον προµηθευτή, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί της συµβατικής τιµής. 5.2 Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα κατά περίπτωση, να υποβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύµβασης. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ). Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ) Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζηµιά του, που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 22

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ άρνηση του προµηθευτή να πραγµατοποιήσει έγκαιρα την προµήθεια που ανατέθηκε σ αυτόν. 6. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης των ειδών, µέσα στους συµβατικούς χρόνους. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή. 7. Πληρωµή ( ικαιολογητικά) Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας και µετά την έκδοση των τιµολογίων του ιδίου, και αφού προσκοµισθούν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α / ): Α. Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. Β. Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο από την.ο.υ. Επί της πληρωµής θα γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. θα καταβληθεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 8. Άλλοι γενικοί όροι 8.1. Αποκλείεται η από τον προµηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκυπτόντων δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του Ο προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της Κάθε διαφορά που αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης θα επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια της Μυτιλήνης Η παρούσα σύµβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (προκήρυξη, προσφορές, κ.λ.π.) Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2286/Α/ , του Προεδρικού ιατάγµατος 118/ και τις λοιπές περί προµηθειών του ηµοσίου και Ν.Π... διατάξεις καθώς επίσης από την νοµοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασµούς Ερευνών των Α.Ε.Ι. 9. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 9.1. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο προµηθευτής κατέθεσε την µε αριθµό και ηµεροµηνία.. εγγυητική επιστολή καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης, της.. ποσού 10% της συµβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., δηλαδή.. (. ). Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της κείµενης νοµοθεσίας Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι ένα µήνα µετά την παράδοση των ειδών, ήτοι έως την Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της τελευταίας παράδοσης των ειδών και µε την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που απορρέουν από την εκτέλεση της σύµβασης. Για κάθε ζήτηµα που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ηµέρα υπογραφής της παρούσας. Τέλος, η παρούσα σύµβαση, αφού συντάχθηκε σε διπλό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, µονογράφεται και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους ως έπεται. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 22

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου Για την εταιρεία Ιωάννης Κάλλας Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 22

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Bruce A. Black Philip S. DiPiazza Bruce A. Ferguson David R. Voltmer Frederick C. Berry Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα