14.00 µ.µ µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) π.µ π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός: ,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά του να υποβάλλει πρόγραµµα εργασίας, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, όλες τις ηµέρες του έτους, συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων-Κυριακών και Αργιών. Το τελικό πρόγραµµα θα καθορισθεί πριν την ανάληψη της εργασίας από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο και σύµφωνα µε τις ανάγκες του. 2) Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόµους µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία ), τις αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. 3) Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 4) Να αποκαθιστά κάθε είδους ζηµιά, κλοπή ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 5) Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό των Νοσοκοµείων. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία µε το προσωπικό των Νοσοκοµείων και τρίτους. Αλλοδαποί µπορούν να εργάζονται µόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. 6) Να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. 7) Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 8) Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ή οργανισµό. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει σε εργαζόµενο του Αναδόχου να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισµένος, υποχρεούµενου του Αναδόχου να εφοδιάζει το Νοσοκοµείο µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα. 9) Να επιβλέπει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του (ΕΠΟΠΤΗΣ) το έργο και να επικοινωνεί µε τα αρµόδια όργανα των Νοσοκοµείων καθόλο το εικοσιτετράωρο. Η παρουσία του Επόπτη αντί του Αναδόχου θα γνωστοποιείται στο Νοσοκοµείο. Ο Επόπτης δεν θα συµπεριλαµβάνεται στο προσφερόµενο προσωπικό, εκτός εάν εργάζεται ο ίδιος. 10) Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκοµείου. 11) Ο ανάδοχος υποχρεούται για την καθαριότητα των σκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την διανοµή των γευµάτων καθώς επίσης και των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό (κουζίνα, µαγειρεία, καρότσια µεταφοράς κ.λπ.). 12) Να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους του Νοσοκοµείου µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. 13) Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Προϊστάµενου Επιστασίας καθώς και την επιτροπή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε την υγιεινή των τροφίµων.

2 14) Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο απ' αυτόν στο Νοσοκοµείο προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε το Νοσοκοµείο και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το Νοσοκοµείο. 15) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, ασθένειες και κάθε είδους απουσίες του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες). 16) Οι εργαζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι εµβολιασµένοι για Τέτανο και Ηπατίτιδα Β και να προσκοµίσουν στην Αρµόδια Υπηρεσία ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων του Νοσοκοµείου αντίγραφο της κάρτας εµβολιασµών, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 17) Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να µην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτοµα ή συγγενικά του τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους. 18) Οι υπάλληλοί του αναδόχου δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να µην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγµατα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και µετά το πέρας της συµβάσεως. 19) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να µιλούν µε ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόµη δεν µπορούν να δίνουν συµβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευµένη η συναναστροφή µε τους ασθενείς, όπως και η προµήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κ.λ.π. 20) Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Τις στολές τις παρέχει ο ανάδοχος. Το χρώµα τους καθορίζεται από το Νοσοκοµείο. 21) Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους ο ίδιος ή κάποιος που αυτός ορίζει. Υγειονοµικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από άτοµα που ορίζει το Νοσοκοµείο (ΕΕΛ). Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Για την προετοιµασία παρασκευή και διανοµή του φαγητού απαιτούνται έξι άτοµα και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού θα καλύπτει τις παρακάτω βάρδιες (πρωινή απογευµατινή), από ευτέρα έως και Κυριακή, συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών Αναλυτικά: π.µ µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) π.µ µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) π.µ µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) π.µ π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) π.µ µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) µ.µ µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) Για την διανοµή του φαγητού από τις κουζίνες των τριών ορόφων οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού θα καλύπτει τις παρακάτω βάρδιες (πρωινή απογευµατινή), από ευτέρα έως και Κυριακή, συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών. Αναλυτικά: 9.00 π.µ µ.µ. ένα (1) άτοµο µ.µ µ.µ. τρία (3) άτοµα Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον δεν αυξάνεται ο συνολικός αριθµός εργατοωρών, να τροποποιήσει τις ώρες εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες του.

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Οι εργαζόµενοι θα πρέπει : Να είναι αρτιµελής και υγιείς (µε βιβλιάριο υγείας στο οποίο να φαίνεται ότι εξετάσθηκαν το τελευταίο τρίµηνο και είναι υγιείς). Να διατίθεται σε κάθε Νοσοκοµείο ο ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου. Να απασχολούνται καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένων των Σαββάτο Κυριακών και των αργιών. Να υπάρχει επόπτης του αναδόχου (ο οποίος δεν θα περιλαµβάνεται στα άτοµα που ζητούνται από τα Νοσοκοµεία, εκτός αν εργάζεται και ο ίδιος) ο οποίος θα συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Επιστασίας των Νοσοκοµείων και µε τα αντίστοιχα τµήµατα διατροφής αυτών. Η στολή εργασίας θα είναι σύµφωνη µε τα σχέδια και χρώµατα του Νοσοκοµείου. Θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώµικη και τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα) σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίµων. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισµού της θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Σε ειδικά τµήµατα µε ασθενείς υψηλού κινδύνου, έτσι όπως το Νοσοκοµείο θα προσδιορίζει, θα χρησιµοποιείται ειδική στολή. Το τµήµα διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων, µέτρων προστασίας. Για τον χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του ανάδοχου θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη απο τα Νοσοκοµεία. Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι σταθερό και κατάλληλα εκπαιδευµένο. εν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στα Νοσοκοµεία θα υπάρχει ονοµαστικός κατάλογος των εργαζοµένων στο χώρο των τροφίµων, ενώ οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στα Νοσοκοµεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τα παραπάνω, το Νοσοκοµείο δικαιούται την επιβολή κυρώσεων, περί µη τήρησης των όρων της σύµβασης, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Θα παραλαµβάνει το φαγητό από των χώρο του µαγειρείου των Νοσοκοµείων Θα διανέµει τα γεύµατα (πρωινό-µεσηµεριανό-βραδινό) στους θαλάµους των κλινικών που νοσηλεύονται οι ασθενείς, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο των τµηµάτων. Θα διανέµει τα γεύµατα (πρωινό-µεσηµεριανό-βραδινό) στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Νοσοκοµείων. Θα συλλέγει και θα καθαρίζει όλα τα µαγειρικά σκεύη, τους πάγκους, τα ψυγεία, τα ντουλάπια και τις ηλεκτρικές συσκευές στις κουζίνες των τµηµάτων και στην τραπεζαρία των ιατρών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Απαιτείται υψηλός βαθµός ατοµικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες µε τρόφιµα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισµό. Ο ανάδοχος και ο επόπτης αυτού έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόµων και προστατεύουν τα τρόφιµα από επιµολύνσεις. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνεργάζονται µε την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων των Νοσοκοµείων. α) Γενικά µέτρα καθαριότητας Τα άτοµα που θα εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής των γευµάτων θα πρέπει: Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους

4 Να µην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν και καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίµων και κατά το χειρισµό των τροφίµων Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια του µε αδιάβροχο επίδεσµο, έντονου χρώµατος, ώστε να αναγνωρίζετε εύκολα άν έχει αποκολληθεί. Να µην φορούν κοσµήµατα και να µη έχουν ψεύτικα ή βαµµένα νύχια, γιατί αποτελούν κίνδυνο επιµόλυνσης των τροφίµων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κοµµένα. Σκουλαρίκια, βέρες, δακτυλίδια, ρολόγια κ.λπ. θα αφαιρούνται πριν την ανάληψη της εργασίας. Να µην µετακινούνται άσκοπα στους χώρους των Νοσοκοµείων και µετά να επιστρέφουν στο χώρο των τροφίµων. Να έχουν καθαρά µαλλιά. εµένα πίσω, εφόσον είναι µακριά, και να είναι καλυµµένα πλήρως µε κάλυµµα κεφαλής (σκούφο). Η στολή θα πρέπει να αφαιρείται όταν αποµακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο εργασίας τους. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρµόζει µε απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες προστασίας τροφίµων από επιµόλυνση, για το λόγο αυτό θα συνεργάζονται µε την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων των Νοσοκοµείων. β) Πλύσιµο χεριών Απαραίτητο είναι το πλύσιµο χεριών: Μετά την χρήσης της τουαλέτας Όταν είναι βρώµικα ή µολυσµένα. Μετά από βήχα, φτέρνισµα, φύσηµα της µύτης. Μετά από άγγιγµα οποιουδήποτε τµήµατος της κεφαλής. Όταν πιάσει ωµά τρόφιµα ( κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποαδήποτε τυχόν µολυσµένο τρόφιµο. Μετά την χρήση δοχείων απορριµµάτων ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τα τρόφιµα δεν πιάνονται µε τα χέρια, παρά µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. εν χειρίζονται τρόφιµα άτοµα που έχουν δερµατικές βλάβες ή κάποια µεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση. Μικρά τραύµατα καλύπτονται µε αδιάβροχο έγχρωµο επίδεσµο. Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 7 ο C. Τα ζεστά µαγειρεµένα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία ο C µέχρι να σερβιριστούν. Αν πρόκειται να σερβιριστούν πολλές ώρες µετά, τότε θα πρέπει να κρυώσουν (εντός 3 ωρών), να διατηρηθούν στο ψυγείο (κάτω από 7 ο C) και να ξαναζεσταθούν τουλάχιστον στους 60 ο C λίγο πριν να σερβιριστούν. Τα τρόφιµα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από µύγες και άλλα έντοµα. Χρησιµοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωµά τρόφιµα και διαφορετικοί για τα µαγειρεµένα ή για τρόφιµα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιµο. Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα µηχανήµατα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίµων καθαρίζονται σχολαστικά µετά την χρήσης, ώστε να µην υπάρχουν υπολείµµατα τροφών, ενώ απαιτείται απολύµανση όλων των σκευών που χρησιµοποιήθηκαν µε τρόπο που θα υποδείξει το Νοσοκοµείο. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Το προσωπικό του αναδόχου στο τέλος κάθε γεύµατος φροντίζουν για την αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους διανοµής των τροφίµων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, τα µεταφέρουν σε σηµείο που το κάθε

5 Νοσοκοµείο ορίζει ως σηµείο συλλογής σκουπιδιών για την οριστική αποµάκρυνσή τους από το Νοσοκοµείο. Εάν χρησιµοποιούνται ως δοχεία απορριµµάτων ειδικοί κάδοι που µέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυµαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από τους / τις τραπεζοκόµους, σε χώρους που το κάθε Νοσοκοµείο θα ορίσει και σε καµία περίπτωση στο χώρο διανοµής των τροφίµων (κουζίνα). Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει επίσης να αποµακρύνονται µε τρόπο υγιεινό, σύµφωνα µε τους κανόνες που έχει κάθε Νοσοκοµείο. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ α) Αντικείµενο εκπαίδευσης Η εκπαίδευση αφορά του προσωπικού αφορά τις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίµων, την καθαριότητα, την µεταφορά, τους κανόνες σερβιρίσµατος, τους κανόνες ατοµικής καθαριότητας, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τον καθαρισµό και απολύµανση των χώρων και του εξοπλισµού, την διαχείριση των αποβλήτων (σκουπίδια) και όλα όσα προβλέπονται στην παρούσα ιακήρυξη. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν κατόπιν συνεργασίας του αναδόχου µε το Προϊστάµενο Επιστασίας και την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων των Νοσοκοµείων. β) Χρόνος εκπαίδευσης: θα προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση στην τεχνική πρόσφορα ότι: Μετά την υπογραφή της σύµβασης και πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό για τουλάχιστον 30 ώρες, θεωρητικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόµενος υπογράφει σχετική δήλωση εκπαίδευσης. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο του αναδόχου και είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου. γ) Υπεύθυνος εκπαίδευσης Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι ο ανάδοχος. Επίσης είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του προσωπικού του, για την σωστή τήρηση των κανόνων, µε ιδιαίτερη προσοχή στο νέο προσωπικό που δεν έχει επαρκή εµπειρία στο χειρισµό των τροφίµων αλλά και στους/στις έµπειρους τραπεζοκόµους, για την αποφυγή χαλάρωσης των µέτρων, που πρέπει να εφαρµόζονται µε επιµέλεια. δ) Έλεγχος της εταιρείας Ό έλεγχος του αναδόχου από τα Νοσοκοµεία θα γίνεται από, τον Προϊστάµενο επιστασίας, τα Τµήµατα διατροφής και την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. ε) Καθήκοντα των τραπεζοκόµων Σερβίρισµα των κυρίων και ενδιάµεσων γευµάτων. Ανάλογα µε τον τρόπο διανοµής των τροφίµων σε κάθε Νοσοκοµείο, προκύπτουν και οι υποχρεώσεις ετοιµασίας των δίσκων σερβιρίσµατος. Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζοκόµοι πριν από το σερβίρισµα συµβουλεύονται τον κατάλογο µε τα ονόµατα και τις δίαιτες των ασθενών. Στη συνέχεια µαζεύουν τα άπλυτα σκεύη, τα πλένουν, τα στεγνώνουν και τα αποθηκεύουν σε καθαρά ντουλάπια τα οποία τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα καθαρίζονται από τους/τις τραπεζοκόµες. Η κουζίνα, οι πάγκοι, οι θερµοτράπεζες και τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς τροφίµων θα καθαρίζονται-απολυµαίνονται από τους/τις τραπεζοκόµες. Ο τρόπος καθαρισµού-απολύµανσης περιγράφεται λεπτοµερώς από τις υπηρεσίες των Νοσοκοµείων. Η δαπάνη για τα καθαριστικάαπολυµαντικά και σκεύη καθαρισµού βαρύνει τα Νοσοκοµεία. Υπάρχει λεπτοµερής οδηγός καθαρισµού των χώρων διαχείρισης τροφίµων στα Νοσοκοµεία, που έχει εκπονηθεί από τις επιτροπές ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, η κουζίνα κλειδώνεται και το κλειδί παραδίδεται στην υπηρεσία που ορίζει το κάθε Νοσοκοµείο. Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η αποµάκρυνση τροφίµων, έστω και µη κατάλληλων προς διάθεση, από το χώρο του Νοσοκοµείου, εκτός του ότι είναι νοµικώς κολάσιµη, είναι µερικές φορές και επικίνδυνη.

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Προϋπολογισµός: ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 1) Μαζί µε την προσφορά του να υποβάλλει πρόγραµµα εργασίας καθηµερινά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, όλες τις ηµέρες του έτους, συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων-Κυριακών και Αργιών. Το τελικό πρόγραµµα θα καθορισθεί πριν την ανάληψη της εργασίας από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τo Νοσοκοµείο και σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 2) Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόµους µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία), τις αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια εργατών κ.λπ. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. 3) Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 4) Να αποκαθιστά κάθε είδους ζηµιά, κλοπή ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 5) Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό των Νοσοκοµείων. Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε, να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία µε το προσωπικό των Νοσοκοµείων και τρίτους. Αλλοδαποί µπορούν να εργάζονται µόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα και να γνωρίζουν το αντικείµενο εργασίας τους. 6) Να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. 7) Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 8) Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ή οργανισµό. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει σε εργαζόµενο του Αναδόχου να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισµένος, υποχρεούµενου του Αναδόχου να εφοδιάζει το Νοσοκοµείο µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα. 9) Να επιβλέπει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) το έργο και να επικοινωνεί µε τα αρµόδια όργανα των Νοσοκοµείων καθ όλο το εικοσιτετράωρο. Η παρουσία του Υπεύθυνου αντί του Αναδόχου θα γνωστοποιείται στο Νοσοκοµείο. Ο Υπεύθυνος δεν θα συµπεριλαµβάνεται στο προσφερόµενο προσωπικό, εκτός εάν εργάζεται ο ίδιος.

7 10) Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκοµείου. 11) Ο ανάδοχος υποχρεούται για την καθαριότητα των σκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την διανοµή των γευµάτων, καθώς επίσης και των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό (κουζίνα, µαγειρεία, καρότσια µεταφοράς κ.λπ.). 12) Να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους του Νοσοκοµείου µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. 13) Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Προϊστάµενου Επιστασίας, του υπεύθυνου τµήµατος διατροφής, της επιτροπής ελέγχου καλής εκτέλεσης εργασιών, της επιτροπής ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, του επόπτη δηµόσιας υγιεινής του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε την υγιεινή των τροφίµων. 14) Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο απ' αυτόν στο Νοσοκοµείο προσωπικό, ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε το Νοσοκοµείο και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το Νοσοκοµείο. 15) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, ασθένειες και κάθε είδους απουσίες του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες). 16) Οι εργαζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασµένοι, µε βιβλιάριο Υγείας εργαζοµένου, να είναι εµβολιασµένοι για Τέτανο και Ηπατίτιδα Β και τέλος να έχουν πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε άλλη εξέταση που προβλέπεται και τους υποδεικνύεται, αντίγραφα των οποίων θα προσκοµίσουν στην Αρµόδια Υπηρεσία ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων του Νοσοκοµείου, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 17) Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να µην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτοµα ή συγγενικά του τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους. 18) Οι υπάλληλοί του αναδόχου δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να µην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγµατα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λπ.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και µετά το πέρας της συµβάσεως. 19) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να µιλούν µε ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης, δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόµη δεν µπορούν να δίνουν συµβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευµένη η συναναστροφή µε τους ασθενείς, όπως και η προµήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κ.λ.π. 20) Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Τις στολές τις παρέχει ο ανάδοχος. Το χρώµα τους καθορίζεται από το Νοσοκοµείο. 21) Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους ο ίδιος ή κάποιος που αυτός ορίζει. Υγειονοµικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από άτοµα που ορίζει το Νοσοκοµείο (ΕΕΛ). Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση.

8 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ Οι εργαζόµενοι θα πρέπει : Να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση για να χρησιµοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών. Να είναι αρτιµελής και υγιείς (µε βιβλιάριο υγείας στο οποίο να φαίνεται ότι εξετάσθηκαν το τελευταίο τρίµηνο και είναι υγιείς). Να διατίθεται σε κάθε Νοσοκοµείο ο ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου. Να απασχολούνται καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένων των Σαββάτο Κυριακών και των αργιών για την κάλυψη των αναγκών διανοµής φαγητού στους νοσηλευόµενους ασθενείς, της τραπεζαρίας προσωπικού, τραπεζαρίας ψυχιατρικής κλπ. Να υπάρχει επικεφαλής υπεύθυνος του ιδιωτικού συνεργείου (ο οποίος δεν θα περιλαµβάνεται στα άτοµα που ζητούνται από τα Νοσοκοµεία, εκτός αν εργάζεται και ο ίδιος) ο οποίος θα συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Επιστασίας του Νοσοκοµείου, µε το Τµήµα ιατροφής και τον Επόπτη Υγείας. Η στολή εργασίας θα είναι σύµφωνη µε τα σχέδια και χρώµατα του Νοσοκοµείου. Θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώµικη και τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα) σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίµων. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισµού της θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Σε ειδικά τµήµατα µε ασθενείς υψηλού κινδύνου, έτσι όπως το Νοσοκοµείο θα προσδιορίζει, θα χρησιµοποιείται ειδική στολή. Το τµήµα διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων, µέτρων προστασίας. Για το χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το Νοσοκοµείο. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Να είναι αρτιµελείς και υγιείς και να διαθέτουν τα απαιτούµενα ειδικά και εγκεκριµένα από τι αρµόδιες υπηρεσίες βιβλιάρια υγείας. Να γνωρίζουν καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση. Θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι µάγειροι θα πρέπει να έχουν δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή να είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχετικής σχολής και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω προσόντα θα προσληφθούν άτοµα µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην ειδικότητα τουλάχιστον 4 µηνών (θα αποδεικνύεται εγγράφως).

9 Οι µάγειροι θα πρέπει να φέρουν επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους και αποδεικτικά προηγούµενης εργασίας στον ίδιο τοµέα σε περίπτωση που τους ζητηθούν από το Νοσοκοµείο. Η στολή εργασίας να είναι σύµφωνη µε τα σχέδια και τα χρώµατα του Νοσοκοµείου. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχει πάντα καθαρή στολή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώµικη και τουλάχιστον 3 φορές τη βδοµάδα), σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίµων. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισµού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Οι Μάγειροι κατά τη διάρκεια της σύµβασης δεν θα αντικαθίστανται, εκτός ανωτέρας βίας όπως ασθένεια ή αποχώρηση. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαθίσταται από άτοµα ανάλογης εµπειρίας και ικανότητας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥΣ Απαγορεύεται η µε οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση σε χώρους εργασίας µε τρόφιµα οποιουδήποτε ατόµου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσηµα που µεταδίδεται δια των τροφών, ή ατόµου που έχει διάρροια ή µολυσµένα τραύµατα ή έχει προσβληθεί από δερµατική µόλυνση και υφίσταται άµεσος ή έµµεσος κίνδυνος µόλυνσης των τροφίµων από παθογόνους µικροοργανισµούς. Το προσωπικό (τραπεζοκόµοι µάγειροι) πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήµατα που µπορούν να µεταδοθούν µε τα τρόφιµα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψή του. Να γίνεται παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων, α-α θώρακος, έλεγχος για ηπατίτιδα Α και Β (αν είναι αρνητικός να γίνεται εµβολιασµός), ηπατίτιδα C και γνωµατεύσεις παθολόγου, δερµατολόγου, ορθοπεδικού και ψυχιάτρου. Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί κάποιο νόσηµα που θέτει σε κίνδυνο µόλυνσης τα τρόφιµα θα πρέπει να ληφθούν µέτρα αποµάκρυνσής του από την εργασία για όσο διάστηµα κριθεί αναγκαίο και αντικατάστασή του για όσο διάστηµα απουσιάζει. Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρίας πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά από τους εργαζόµενους, στην αρχή της βάρδιας για τυχόν ύπαρξη προβληµάτων υγείας. Σε περίπτωση που η εταιρία παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο δικαιούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις. Για την εφαρµογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκοµείο είναι η εταιρία. Το δειγµατοληπτικό έλεγχο του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκοµείο (µε το τµήµα ιατροφής, τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων). Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι σταθερό και κατάλληλα εκπαιδευµένο. εν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στα Νοσοκοµεία θα υπάρχει ονοµαστικός κατάλογος των εργαζοµένων στο χώρο των τροφίµων, ενώ οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος µεταφερθεί από διαφορετική απασχόληση π.χ. συνεργείο καθαριότητας στο χώρο των τροφίµων, θα πρέπει να έχει γραπτή γνωµάτευση από

10 γιατρό του Νοσοκοµείου για την καταλληλότητα και την ακίνδυνη για τους ασθενείς µετακίνησή του. Σε περίπτωση που η εταιρία παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο δικαιούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΚΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗ. Απαιτείται υψηλός βαθµός ατοµικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες µε τρόφιµα και θα πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισµό. Ο ανάδοχος και ο Υπεύθυνος αυτού, έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόµων και προστατεύουν τα τρόφιµα από επιµολύνσεις. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνεργάζονται µε την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων των Νοσοκοµείων. α) Γενικά µέτρα καθαριότητας Τα άτοµα που θα εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής των γευµάτων θα πρέπει: Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους Να µην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν και καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίµων και κατά το χειρισµό των τροφίµων Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους µε αδιάβροχο επίδεσµο, έντονου χρώµατος, ώστε να αναγνωρίζετε εύκολα αν έχει αποκολληθεί. Να µην φορούν κοσµήµατα και να µη έχουν ψεύτικα ή βαµµένα νύχια, γιατί αποτελούν κίνδυνο επιµόλυνσης των τροφίµων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κοµµένα. Σκουλαρίκια, βέρες, δακτυλίδια, ρολόγια κ.λπ. θα αφαιρούνται πριν την ανάληψη της εργασίας. Να µην µετακινούνται άσκοπα στους χώρους των Νοσοκοµείων και µετά να επιστρέφουν στο χώρο των τροφίµων. Να έχουν καθαρά µαλλιά. εµένα πίσω, εφόσον είναι µακριά, και να είναι καλυµµένα πλήρως µε κάλυµµα κεφαλής (σκούφο). Η στολή θα πρέπει να αφαιρείται όταν αποµακρύνονται για διάφορους λόγους απο το χώρο εργασίας τους. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρµόζει µε απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες προστασίας τροφίµων από επιµόλυνση, για το λόγο αυτό θα συνεργάζονται µε την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων των Νοσοκοµείων. β) Πλύσιµο χεριών Απαραίτητο είναι το πλύσιµο χεριών: Μετά την χρήσης της τουαλέτας Όταν είναι βρώµικα ή µολυσµένα. Μετά από βήχα, φτέρνισµα, φύσηµα της µύτης. Μετά από άγγιγµα οποιουδήποτε τµήµατος της κεφαλής. Όταν πιάσει ωµά τρόφιµα ( κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε µολυσµένο τρόφιµο. Μετά την χρήση δοχείων απορριµµάτων

11 γ) Αυστηρός περιορισµός επισκέψεων Οι επισκέψεις που µόνο όταν είναι ανάγκη εισέρχονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού συντήρησης, θα πρέπει να φορούν κάλυµµα του τριχωτού της κεφαλής (σκούφο) και κάλυµµα υποδηµάτων αν υπάρχει κίνδυνος επιµόλυνσης των τροφίµων. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥΣ. Τα τρόφιµα δεν πιάνονται µε τα χέρια, παρά µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. εν χειρίζονται τρόφιµα άτοµα που έχουν δερµατικές βλάβες ή κάποια µεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση. Μικρά τραύµατα καλύπτονται µε αδιάβροχο έγχρωµο επίδεσµο. Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία µέχρι 4 ο C. Τα ζεστά µαγειρεµένα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία ο C µέχρι να σερβιριστούν. Αν πρόκειται να σερβιριστούν στους ώρες µετά, τότε θα πρέπει να κρυώσουν (εντός 3 ωρών), να διατηρηθούν στο ψυγείο (µέχρι 4 ο C) και να ξαναζεσταθούν τουλάχιστον στους 60 ο C λίγο πριν να σερβιριστούν. Τα τρόφιµα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από µύγες και άλλα έντοµα. Χρησιµοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωµά τρόφιµα και διαφορετικοί για τα µαγειρεµένα ή για τρόφιµα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιµο. Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα µηχανήµατα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίµων καθαρίζονται σχολαστικά µετά την χρήσης, ώστε να µην υπάρχουν υπολείµµατα τροφών, ενώ απαιτείται απολύµανση όλων των σκευών που χρησιµοποιήθηκαν µε τρόπο που θα υποδείξει το Νοσοκοµείο. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥΣ. Οι τραπεζοκόµοι στο τέλος κάθε γεύµατος φροντίζουν για την αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους διανοµής των τροφίµων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, τα µεταφέρουν σε σηµείο που το Νοσοκοµείο ορίζει ως σηµείο συλλογής σκουπιδιών, για την οριστική αποµάκρυνσή τους από το Νοσοκοµείο. Εάν χρησιµοποιούνται ως δοχεία απορριµµάτων, ειδικοί κάδοι που µέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυµαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από τους / τις τραπεζοκόµους, σε χώρους που το κάθε Νοσοκοµείο θα ορίσει και σε καµία περίπτωση στο χώρο διανοµής των τροφίµων (κουζίνα). Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει επίσης να αποµακρύνονται µε τρόπο υγιεινό, σύµφωνα µε τους κανόνες που έχει κάθε Νοσοκοµείο. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) ΕΠΟΠΤΕΙΑ. α) Αντικείµενο εκπαίδευσης

12 Η εκπαίδευση του προσωπικού αφορά στις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίµων, την καθαριότητα, την µεταφορά, τους κανόνες σερβιρίσµατος, τους κανόνες ατοµικής καθαριότητας, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τον καθαρισµό και απολύµανση των χώρων και του εξοπλισµού, την διαχείριση των αποβλήτων (σκουπίδια) και όλα όσα προβλέπονται στην παρούσα ιακήρυξη. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν κατόπιν συνεργασίας του αναδόχου µε το Προϊστάµενο Επιστασίας και την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων των Νοσοκοµείων. β) Χρόνος εκπαίδευσης: θα προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση στην τεχνική πρόσφορα ότι: Μετά την υπογραφή της σύµβασης και πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό για τουλάχιστον 30 ώρες, θεωρητικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόµενος υπογράφει σχετική δήλωση εκπαίδευσης. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο του αναδόχου και είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου. γ) Υπεύθυνος εκπαίδευσης Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι η εταιρία. Επίσης, η εταιρία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του προσωπικού της, για την σωστή τήρηση των κανόνων, µε ιδιαίτερη προσοχή στο νέο προσωπικό που δεν έχει επαρκή εµπειρία στο χειρισµό των τροφίµων αλλά και στους έµπειρους τραπεζοκόµους, για την αποφυγή χαλάρωσης των µέτρων, που πρέπει να εφαρµόζονται µε επιµέλεια. δ) Έλεγχος της εταιρείας Ό έλεγχος του αναδόχου από τα Νοσοκοµεία θα γίνεται από, τον Προϊστάµενο του τµήµατος Επιστασίας, το τµήµα ιατροφής, τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας και την Επιτροπή ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Τα στοιχεία του προσωπικού της εταιρίας και της εκπαίδευσής αυτού θα πρέπει να είναι πάντα στη διάθεσή τους. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ. Σερβίρισµα των κυρίων και ενδιάµεσων γευµάτων στους ασθενείς, όπως ορίζεται από Νοσοκοµείο. Ανάλογα µε τον τρόπο διανοµής των τροφίµων σε κάθε Νοσοκοµείο, προκύπτουν και οι υποχρεώσεις ετοιµασίας των δίσκων σερβιρίσµατος. Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζοκόµοι πριν από το σερβίρισµα συµβουλεύονται τον κατάλογο µε τα ονόµατα και τις δίαιτες των ασθενών. Είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και µεταφορά των µαγειρεµένων τροφίµων στους ασθενείς και εφηµερεύοντες ιατρούς τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής. εν δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των ασθενών. Στη συνέχεια µαζεύουν τα άπλυτα σκεύη, τα πλένουν, τα στεγνώνουν και τα αποθηκεύουν σε καθαρά ντουλάπια τα οποία τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα καθαρίζονται από τους τραπεζοκόµους. Η κουζίνα, χώροι προετοιµασίας φαγητού (office), οι πάγκοι, οι θερµοτράπεζες και τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς τροφίµων θα καθαρίζονται-απολυµαίνονται από τους τραπεζοκόµους. Ο τρόπος καθαρισµού-απολύµανσης περιγράφεται λεπτοµερώς από τις υπηρεσίες των Νοσοκοµείων. Υπάρχει λεπτοµερής οδηγός καθαρισµού των χώρων

13 διαχείρισης τροφίµων στα Νοσοκοµεία, που έχει εκπονηθεί από τις επιτροπές ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Τήρηση σωστής επικοινωνίας και συνεργασίας µε το υπόλοιπο προσωπικό. εν χορηγούν τροφή σε ασθενή χωρίς υπόδειξη και γραπτή εντολή του ιαιτολόγου. εν χορηγούν τροφή σε άτοµα που δεν νοσηλεύονται σε κλινική του Νοσοκοµείου. Είναι υπεύθυνοι για τον καθορισµό και φύλαξη σκευών διανοµής και όλου του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Παρακολουθούν τα προγράµµατα εκπαίδευσης του τµήµατος διατροφής. Όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, η κουζίνα κλειδώνεται και το κλειδί παραδίδεται στην υπηρεσία που ορίζει το κάθε Νοσοκοµείο. Είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία της τραπεζαρίας των εφηµερευόντων ιατρών και την τήρηση των συνθηκών υγιεινής του χώρου. Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η αποµάκρυνση τροφίµων, έστω και µη κατάλληλων προς διάθεση, από το χώρο του Νοσοκοµείου, εκτός του ότι είναι νοµικώς κολάσιµη, είναι µερικές φορές και επικίνδυνη. ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Οι ώρες απασχόλησης των τραπεζοκόµων θα καλύπτουν δύο βάρδιες (πρωινή απογευµατινή), από ευτέρα έως και Κυριακή και θα είναι σε εβδοµαδιαία βάση συνολικά 154 εργατοώρες. Οι βάρδιες ανά όροφο θα διαµορφωθούν µετά τη σύναψη της σύµβαση εργασίας µε τον ανάδοχο, σε συνεργασία µε την επιτροπή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Το µηνιαίο αναλυτικό πρόγραµµα, θα καθορίζεται σε χρόνο µεταγενέστερο της σύνταξης του προγράµµατος του µονίµου προσωπικού του Νοσοκοµείου, της εν λόγω κατηγορίας (τραπεζοκόµων) σε συνεργασία µε το τµήµα ιατροφής. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η κάλυψη των πραγµατικών αναγκών προετοιµασίας και διανοµής γευµάτων σε ασθενείς και εφηµερεύοντες ιατρούς. ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρίας θα απασχολείται καθηµερινά, µη εξαιρουµένων των Κυριακών και αργιών για την κάλυψη της πρωινής βάρδιας, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου όπως αυτές θα καθορίζονται από το τµήµα ιατροφής (59 ώρες εβδοµαδιαίως). Τεχνικές προδιαγραφές για τους εργαζόµενους στη διανοµή γευµάτων Πίνακας-Παράρτηµα ΙΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Αριθµός ωρών ηµερησίως 22 Να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση Τα άτοµα να είναι αρτιµελή και να διαθέτουν ατοµικό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο φαίνεται ότι εξετάστηκαν το τελευταίο τρίµηνο

14 Απασχόληση σε πλήρες και κυκλικό ωράριο, καθηµερινές και αργίες, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου και των ειδικών µονάδων του (όπως καθορίζεται από το Τµήµα ιατροφής) Ύπαρξη Υπεύθυνου του ιδιωτικού συνεργείου/εταιρείας (κυκλικό ωράριο, σε κάθε βάρδια, αποκλειστικής απασχόλησης κατά προτίµηση µε ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίµων ή Επόπτη ηµόσιας Υγείας,ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεργασία µε το Τµήµα ιατροφής και τον Επόπτη Υγείας από τους οποίους θα προσδιορίζεται αναλυτικά η τεχνική εργασία που ακολουθείται) Στολή εργασίας σύµφωνη µε τα σχέδια και χρώµατα του Νοσοκοµείου που θα διατίθεται από το ιδιωτικό συνεργείο ιατήρηση καθαρής ποδιάς και τακτική αλλαγή της. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισµού επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Καθαρισµός της στολής από το συνεργείο συνολικά, και όχι από τον καθένα εργαζόµενο ξεχωριστά Χρησιµοποίηση ειδικής στολής σε ειδικά τµήµατα µε ασθενείς υψηλού κινδύνου όπως προσδιορίζει το Νοσοκοµείο Προσδιορισµός ανάγκης χρήσεως γαντιών ή άλλων µέτρων προστασίας Ειδική πρόβλεψη από το Νοσοκοµείο για το χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου Απαγορεύεται η, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση, σε χώρους εργασίας µε τρόφιµα οποιουδήποτε ατόµου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσηµα που µεταδίδεται δια των τροφών, ή ατόµου που έχει διάρροια ή µολυσµένα τραύµατα ή έχει προσβληθεί από δερµατική µόλυνση και υφίσταται άµεσος ή έµµεσος κίνδυνος µόλυνσης των τροφίµων από παθογόνους µικροοργανισµούς

15 Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά από τους εργαζόµενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβληµάτων υγείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία / επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο δικαιούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να επιβάλλει κυρώσεις Για την εφαρµογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκοµείο είναι η εταιρεία. Το δειγµατοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκοµείο (µε το Τµήµα ιατροφής, τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων) Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευµένο. εν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκοµείο θα υπάρχει ονοµαστικός κατάλογος των εργαζοµένων στο χώρο των τροφίµων, ενώ οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος µεταφερθεί από διαφορετική απασχόληση πχ. συνεργείο καθαριότητας στο χώρο των τροφίµων, θα πρέπει να έχει γραπτή γνωµάτευση από γιατρό του Νοσοκοµείου για την καταλληλότητα και την ακίνδυνη για τους ασθενείς µετακίνησή του. Η εταιρεία και ο Υπεύθυνος έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόµων και προστατεύουν τα τρόφιµα από επιµολύνσεις (όπως καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ)

16 Υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού από την εταιρεία για τουλάχιστον 30 ώρες, θεωρητικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόµενος υπογράφει δήλωση ότι εκπαιδεύτηκε. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο της Εταιρείας και είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου. Παροχή µεγαλύτερης και ειδικότερης εκπαίδευσης στο προσωπικό ειδικών µονάδων. Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόµενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό µε αντικείµενο τις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίµων (όπως καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ), την καθαριότητα και την απολύµανση των χώρων και του εξοπλισµού, την αποθήκευση και τη µεταφορά των τροφίµων, τους κανόνες ατοµικής καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσµατος, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες και τη διαχείριση των αποβλήτων (σκουπιδιών). Η εταιρεία/επιχείρηση ορίζεται υπεύθυνη της εκπαίδευσης, καθώς και της εποπτείας για την σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς διαχείρισης τροφίµων Η εταιρεία ελέγχεται από το Τµήµα ιατροφής, τον Επόπτη ηµόσιας Υγείας και την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων Τα καθήκοντα των τραπεζοκόµων Καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικές προδιαγραφές για τους Βοηθούς Μαγείρων Πίνακας-Παράρτηµα ΙΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Αριθµός Ωρών εβδοµαδιαίως 59 Αριθµός Μαγείρων 2 Τα άτοµα να είναι αρτιµελή και να διαθέτουν ατοµικό βιβλιάριο υγείας Να διαθέτουν απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης Καλή γνώση γραφής και ανάγνωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή να είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχετικής σχολής και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα ανωτέρω προσόντα θα προσληφθούν άτοµα µε εµπειρία στην ειδικότητα τουλάχιστον 4 Προσκόµιση επικυρωµένων αντίγραφων πτυχίων και τίτλων σπουδών καθώς και αποδεικτικών προηγούµενης εργασίας στον ίδιο τοµέα.

17 Ωράριο εργασίας (καθηµερινή απασχόληση µη εξαιρουµένων Κυριακής και αργιών, ανάλογα µε τις ανάγκες που καθορίζονται από το Νοσοκοµείο) Στολή εργασίας σύµφωνη µε τα χρώµατα του Νοσοκοµείου. Καθαρισµός της στολής και τακτική αλλαγή αυτής (κάθε φορά που είναι βρώµικη και τουλάχιστον 3 φορές εβδοµαδιαίως) σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής. Η δαπάνη για την στολή και το κόστος καθαρισµού επιβαρύνει το συνεργείο Προσδιορισµός ανάγκης χρήσεως γαντιών ή άλλων µέτρων προστασίας Μη αντικατάσταση των Βοηθών Μαγείρων κατά τη διάρκεια της σύµβασης εκτός ανωτέρας βίας. Αντικατάσταση από άτοµο µε ανάλογη εµπειρία µετά από αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή και τους υπευθύνους του Τµήµατος ιατροφής. Η αντικατάσταση υπαλλήλου χωρίς αξιολόγηση επιφέρει κυρώσεις στον ανάδοχο του έργου. Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών(ν.μ.έδεσσας) 1. Αινατζή Στεφανία, ΤΕ Τεχνικού 2. Μητσόλης Γρηγόριος, Ε Μαγείρων 3. Νιστέλκα Γεωργία, ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών(ν.μ.γιαννιτσών) 1. Πεχλιβανίδου Αµαλία 2. Κωστίδου έσποινα 3. Τσερκέζη Μαρία

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α 1. Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το κείµενο πραγµατεύεται τη µαθητική επιθετικότητα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 320.000,00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέµα: Χρυσή Τοµή Μαθητές: Λελούδης Κωνσταντίνος Λάµπρου Φαίη Μπαρλά Μαρία Λιάγκας Ηλίας Β 2 ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 200-20 Χρυσή τοµή Η χρυσή τοµή φ ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµα Α.1 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Α. 1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. "Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του: α. Βολταίρου β. Μοντεσκιέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 24/08/1991 σ. 0001-0024 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ. 0022 Σουηδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2.9 Προγραµµατισµός 2.9.1 Εισαγωγή Οργάνωση σηµαίνει να προγραµµατίζουµε, να ελέγχουµε και να αξιολογούµε την χρήση των Πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που διαθέτουµε, για να πετύχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (A.M. 63/2013) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 10 1. Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου (µάθηµα ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή γενικά για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ( ΛΠ 2) Το ΛΠ 2 ισχύει για τα αποθέµατα επιχειρήσεων που ετοιµάζουν καταστάσεις στα πλαίσια της λογιστικής ιστορικού κόστους. εν καλύπτει τα παρακάτω: (α) χρηµατοδοτικά εργαλεία (β) αποθέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: (υπόψη καθ. Γεωργίου Θ. Καλκάνη)

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: (υπόψη καθ. Γεωργίου Θ. Καλκάνη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.E. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα