Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ"

Transcript

1 Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ ΠΔΡΙΛΗΨΗ ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην ΔΑΠ κε ζέκα «Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». Ζ έξεπλα έγηλε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ νπνηα απάληεζαλ εθπαηδεπηηθνί κέιε παηδαγσγηθψλ νκάδσλ ΚΠΔ θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ΠΔ. Οη απφςεηο ηνπο κειεηεζήθαλ μερσξηζηά. Ζ ΓΟΠ εθαξκφδεηαη ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο θαη έρνπλ γίλεη ηα πξψηα δεηιά βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε. Έηζη ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηελ γλψκε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ην νπνίν ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφλ κε θάπνηνλ ηξφπν λα εθαξκνζηεί ζην κέιινλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα κπνξνχζε έζησ θαη ζε εζεινληηθή βάζε λα εθαξκνζηεί απφ ηα ΚΠΔ. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΚΠΔ, ΓΟΠ, ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΣΖΣΑ, ΚΟΗΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ Σα ηειεπηαία ρξφληα κηα λέα έλλνηα είλαη απηή ε νπνηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ή κάιινλ ζπκπιεξψζεη ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο σο βαζηθφ θξηηήξην ηεο θαηαλαισηηθήο, αιιά θαη παξαγσγηθήο-επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ έλλνηα απηή είλαη ε πνηφηεηα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη γηα ηελ επηινγή ελφο πξντφληνο ε ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ βαζηθφ θξηηήξην ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ή ηνλ δείθηε, value-for-money ηελ ζρέζε δειαδή πνηφηεηαο-ηηκήο/θφζηνπο, Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα φζν αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ηελ δηνίθεζε απηήο είλαη ε δαηκνλνπνίεζε φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκεα. Όξνη φπσο αγνξά, απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνιφγεζε, πειάηεο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ην ιηβάλη γηα ηνλ δηάβνιν. Καη φκσο, γηα θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη ν πειάηεο, ν νπνηνο κάιηζηα είλαη απηφο ν νπνηνο θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. ηελ Διιάδα κνλαδηθφο πειάηεο ηείλεη λα ζεσξείηαη ν γνλέαο. Απηφο πιεξψλεη ηα έμνδα θαη ηα θξνληηζηήξηα γηα λα εθπαηδεπηεί ην παηδί ηνπ, απηφο λνηάδεηαη γηα ηηο θαηαιήςεηο, γηα ηεο απεξγίεο πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζην λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα, ησλ αθξηβνπιεξσκέλσλ απφ ηνλ ίδην, ζπνπδψλ θαη νη βαζκνί θαηά θχξην ιφγν απηφλ θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ θαη κάιινλ

2 γηα απηφλ δίλνληαη, ε θχξηα αγσλία ησλ καζεηψλ δελ είλαη πσο ζα δηαβάζνπλ θαη σο ζπλεπαθφινπζν λα έρνπλ θαινχο βαζκνχο αιιά πσο ζα μεπεξάζνπλ ηνλ ζθφπειν ησλ (ππεξβνιηθά γελλαηφδσξσλ θαηά γεληθή νκνινγία) <<θαθψλ >> βαζκψλ. Όκσο ν θχξηνο πειάηεο θαηά ηελ γλψκε κνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξεπεη λα είλαη ην θξάηνο, ε εζληθή νηθνλνκία. Απηφ μνδεχεη πφξνπο ( Γσξεάλ παηδεία) θαη ζα πξεπεη λα απαηηεί ην πξντφλ ην νπνίν πιεξψλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη αιιά θαη ζηα ρξήκαηα ηα νπνηα μνδεχεη. Ζ ηειεπηαία θξάζε είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο νξηζκνχο πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο Γπν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Guru ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο έρνπλ δψζεη γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπο εμήο νξηζκνχο Ποιόηηηα είναι η καηαλληλόηηηα ππορ σπήζη- Juran Ποιόηηηα είναι η ικανοποίηζη ηυν αναγκών ηος πελάηη. Deming Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ πνηφηεηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο έρνπλ αθνινπζήζεη δηαρξνληθά δηάθνξα ζηάδηα. Πξηλ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν ε επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ππήξρε ε Δπηζεψξεζε, δειαδή ε ζχγθξηζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε θάπνηα πξφηππα. Ζ ηαθηηθή απηή κπνξεί αλ είρε θάπνην φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή αιιά γηα ηνλ παξαγσγφ είρε κεγάιν θφζηνο δηφηη ην πξντφλ είρε ήδε παξαρζεί άξα είρε ζηνηρήζεη ρξφλν θαη ρξήκα. Σν επφκελν ζηάδην ήηαλ ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηβεβαίσλαλ ηελ πνηφηεηα βάζε πξνδηαγξαθψλ (επηζεψξεζε θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ). ηελ ζπλέρεηα ζεηξά είρε ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο δειαδή φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πιεξνχζε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκεξα εθαξκφδνπκε πξφηππα δηνηθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ (έκςπρνπ θαη άςπρνπ) ηνπ νξγαληζκνχ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζήκεξα επξχηαηα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ. ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή εθαξκφδεηαη δηεπξπκέλα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο ελψ ζηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε κφλνλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα. ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε γλψζε θαη ε άπνςε πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη φζνη αζρνινχληαη κε απηή, ζρεηηθά κε ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο.. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ απαληήζεθε απφ κέιε παηδαγσγηθψλ νκάδσλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην ζρνιηθφ έηνο εθπνλνχζαλ ζρνιηθφ πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Οη απφςεηο ησλ δπν νκάδσλ αλαιπζήθαλ μερσξηζηά. ηελ πξψηε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κέιε παηδαγσγηθψλ νκάδσλ ΚΠΔ απάληεζαλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη παξφιν πνπ ην δείγκα δελ ήηαλ ζηαζκηζκέλν( ειηθηαθά, ρσξηθά, επίπεδν ζπνπδψλ θηι) ζεσξείηαη φηη ιφγν ηνπ κεγάινπ πνζνζηηαίνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ είλαη ζηαηηζηηθά νξζφ. Ζ δεχηεξε νκάδα, εθπαηδεπηηθνί κε ζρνιηθφ πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο αθελφο δελ είρε πξνζδηνξηζκέλν πιεζπζκφ, αθεηέξνπ ην δείγκα ήηαλ πνιχ κηθξφ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη απαληήζεηο αλαιπζήθαλ μερσξηζηά. Πάλησο ελδηαθέξνλ έρεη φηη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δπν δείγκαηα δελ είρε νπζηψδεηο δηαθνξέο.

3 Δπώηηζη Γλσξίδεηε ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο? Γηεξεπλά εάλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ έζησ θαη ζαλ έλλνηα ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πεξηκέλακε λα βγνπλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηελ πεξηθέξεηα φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο νξγαληθά ν εθπαηδεπηηθφο, ηα ζεκηλάξηα θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε ζηελ δηνίθεζε θα. Λφγσ ηνπ φηη φκσο θάζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπγθέληξσλε ( εθηφο εμαηξέζεσλ) κηθξφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ,θαζψο θαη ην ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ( ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ) πνπ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ δελ επέηξεςαλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κε θάπνην ζηαηηζηηθφ ή νηθνλνκεηξηθφ παθέην. Χζηφζν φπνπ είλαη θάπνηεο ζπζρεηίζεηο εκθαλείο ζα ηηο πεξηγξάςνπκε ζην ζηάδην ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σαο πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ δελ κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε αξθεηά πςειφ αιιά ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε έξεπλα γηα εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνηα ζχγθξηζε. Αλ πάξνπκε ππφςε ηηο απαληήζεηο ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε κπνξνχκε λα πηζαλνινγήζνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζε φζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή κεηεθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα δηνηθεζεο.

4 Δπώηηζη Μπνξεί ε ΓΟΠ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε? ηελ εξψηεζε απηή θαζψο θαη ζηελ επφκελε απάληεζαλ κφλν φζνη είραλ απαληήζεη θαηαθαηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε. Έηζη ζηελ θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ κέιε ΚΠΔ απάληεζαλ 18 απφ ηνπο 57 ελψ ζηελ θαηεγνξία ινηπνί εθπαηδεπηηθνί 11 ζηνπο 41. Δίλαη πάλησο νινθάλεξν φηη φζνη γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά φζν θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Τπάξρεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ δελ ην πηζηεχεη( έλα άηνκν ζηα 18) ην νπνίν δελ αιινηψλεη ηδηαηηέξα ηελ γεληθφηεξε εηθφλα. Δπώηηζη Μπνξεί ε ΓΟΠ λα έρεη εθαξκνγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε?

5 Ζ εηθφλα ηεο εξψηεζεο απηήο είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ πξνεγνπκέλε εξψηεζε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φζσλ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ πηζηεχνπλ ζηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηφζν ζηελ γεληθφηεξε φζν θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ αιιαγή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο (λννηξνπία, ζπλήζεηεοηξφπνη)? Με ην ζπγθεθξηκέλν αιιά θαη ηα ηέζζεξα επφκελα (4) ππνεξσηήκαηα πξνζπαζήζακε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν νξηζκέλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο ΓΟΠ (Αιιαγή θνπιηνχξαο, ζπκκεηνρή φισλ ην κεξψλ, αμηνιφγεζε θαη χπαξμε πξνηχπσλ) ζεσξνχληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζεκαληηθά άζρεηα κε ην αλ απηνί γλσξίδνπλ ε φρη ηελ ΓΟΠ. ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (95% θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ην άζξνηζκα ηνπ ζεκαληηθνχ θαη κέηξηα ζεκαληηθνχ ) ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ( λννηξνπία, ζπλήζεηεο, ηξφπνη) ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο δπν θαηεγνξίεο φζν αθνξά ηελ απάληεζε <<ζεκαληηθή>>. νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θνπιηνχξαο θαη απηφ ίζσο ζπκβαίλεη δηφηη ζηα ΚΠΔ ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην ζρνιείν( πξνγξάκκαηα, επηζθέςεηο, βησκαηηθή κάζεζε θηι) ζηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθφηεξα θαη ίζσο ζεσξνχλ πνην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αιιαγή λννηξνπίαο.

6 Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ ζπκκέηνρε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) ζε δηαξθή δηάινγν γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξσκέλσλ ππεξεζηψλ? Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ εξψηεζε είλαη παξεκθεξή κε απηά ηεο πξνεγνπκέλεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο ζεσξεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) ζε δηαξθή δηάινγν γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξσκέλσλ ππεξεζηψλ

7 Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ θαη βειηίσζεο δξαζηεξηνηήησλ? ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε κελ κηα κεγάιε πιεηνςεθία λα ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ δηακφξθσζε θαη χπαξμε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο αιιά ην πνζνζηά απηφ είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ φηη ζηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο. Απηφ βεβαία κπνξεί λα νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα πνιεκηθή απφ θχθινπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ελάληηα ζηελ έλλνηα ηηο αμηνιφγεζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ άξζε κνληκφηεηαο θαη ηηο απνιχζεηο ζην Γεκφζην. Παξφιν βεβαία πνπ απηφ επεξέαζε αξλεηηθά ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ππνεξσηήκαηα ηελ γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ νη ζεηηθέο γλψκεο παξακέλνπλ πνιχ πςειέο θαη απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη λα κελ απνηειεί απιψο κηα νκνηφκνξθε θνπθίδα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ράξηε.

8 Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ χπαξμε πξνηχπσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη ε παξεξρνκέλε ππεξεζία( εθπαίδεπζε παηδεία) ζα είλαη πνηνηηθή άξα θαη απνηειεζκαηηθή. ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε ην ρακειφηεξα πνζνζηά ηεο απάληεζεο <<εκαληηθφ>> ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ππνεξσηεκαηα. Βέβαηα θαη εδψ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε πξνηχπσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Πηζαλφλ ν ιφγνο πνπ είλαη κεησκέλα ηα πνζνζηά λα είλαη αγλνία γηα ην είδνο ησλ πξνηχπσλ θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο θαη ιηγφηεξν κηα αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα πξφηππα.

9 Δπώηηζη Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο γηα φζνπο θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα λα κπνξέζνπλ απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα εθαξκφζνπλ ηα πξφηππα ηεο Γηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηαο ηνπο? Ζ αλάιπζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο είλαη παξαπιήζηα ησλ πξνεγνπκέλσλ. Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία δελ γλσξίδεη ηελ ΓΟΠ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε αλ πξεπεη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα κεηεθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηελ ΓΟΠ. ην ππφινηπν θνκκάηη ππεξηεξνχλ θαη εδψ νη ζεηηθέο γλψκεο θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηνχο πνπ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ. Σν γεγνλφο απηφ λα νθείιεηαη ζην φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαη απαληνχλ ζεηηθά ζε νηηδήπνηε έρεη ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο. ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Έλα βήκα πξνο ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο απφ ηα ΚΠΔ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εζεινληηθή εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο. Σι είναι ηο Κοινό Πλαίζιο Αξιολόγηζηρ( ΚΠΑ) Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) είλαη έλα εξγαιείν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ην Πξφηππν Αξηζηείαο γηα ηελ Γηνίθεζε Πνηφηεηαο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο Καηλνηφκσλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ ππνπξγψλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο

10 Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 2000 θαη ζηελ ζπλέρεηα έγηλαλ αλαζεσξήζεηο ηνπ Με ην ΚΠΑ αμηνινγνχληαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία αιιά θαη ηα ζεκεία ηα νπνηα επηδέρνληαη βειηίσζε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πξψησλ θαη ηελ άξζε φπνηνλ αδπλακηψλ γηα λα ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ΚΠΑ απνηειεί έλα απιφ, εχρξεζην θαη θνηλά απνδεθηφ κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θάζε Γεκφζην Οξγαληζκφ. Απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Πεπιγπαθή και ζηόσοι ηος Μονηέλος ΚΠΑ. Σν ΚΠΑ έρεη ζρεδηαζηεί ζαλ έλα εχρξεζην εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη δεκφζηεο νξγαλψζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. Παξέρεη έλα κνληέιν παξεκθεξέο κε πνιιά απφ ηα πξνυπάξρνληα κνληέια Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο αιιά έρεη δηακνξθσζεί εηδηθά γηα ηηο νξγαλψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκεα ιακβάλνληαο ππνςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. Σν ΚΠΑ έρεη ηέζζεξηο θχξηνπο ζθνπνχο: Να εθθξάζεη ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο εηζάγνληαο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε αξρέο απφ ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Να δηεπθνιχλεη ηελ απηναμηνιφγεζε κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο, λα ρξεζηκεχζεη δειαδή σο έλα εξγαιείν γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Να απνηειέζεη ηε "γέθπξα" κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, Να δηεπθνιχλεη ηηο ζπγθξηηηθέο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

11 Ζ δνκή ηνπ ΚΠΑ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα Σα κπιηήπια πποϋποθέζευν Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο πηνζεηεί θνηλά θξηηήξηα( Δλλέα ηνλ αξηζκφ) θαη εληαία κέζνδν αμηνιφγεζεο, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα, θνηλψο απνδεθηά θαη αμηνπνηήζηκα, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζνχλ θνηλέο πνιηηηθέο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο αλαπηχζζνληαη επαθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. ελψ έρεη θαζηεξσζεί ην Δζληθφ θαη ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο. Καζέλα απφ ηα ελλέα θξηηήξηα ππνδηαηξείηαη ζε δέζκε ππνθξηηεξίσλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κηαο νξγάλσζεο. Δπίζεο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ Κ.Π.Α. ηαμηλνκνχληαη ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: α) θξηηήξηα πξνυπνζέζεσλ θαη β) θξηηήξηα απνηειεζκάησλ. Σα πξψηα 5 θξηηήξηα (Ζγεζία, ηξαηεγηθή θαη Πξνγξακκαηηζκφο, Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δμσηεξηθέο πλεξγαζίεο θαη Πφξνη. Γηαδηθαζίεο) ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη θαζνξίδεη ηη πξεπεη λα θάλεη ε δεκφζηα νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηα ππφινηπα 4 θξηηήξηα ε εζηίαζε γίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Πνην ζπγθεθξηκέλα κειεηνχληαη ηα, Απνηειέζκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ πειάηε-πνιίηε, Απνηειέζκαηα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσλία, θαη ηα Κχξηα Απνηειέζκαηα επίδνζεο. Λόγοι για να εθαπμόζει έναρ οπγανιζμόρ ΚΠΑ. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο πξνζθέξεη:

12 Αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνηα είλαη επξέσο απνδεθηά απφ φιν ηνλ Δπξσπατθφ δεκφζην ηνκεα. Απνηειεί κέζν εθζπγρξνληζκνχ, θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οδεγεί ζε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Μεηξά ηελ πξφνδν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπθαηξία λα πξνσζεζνχλ θαη αλ γίλνπλ θηήκα νη θαιέο δηνηθεηηθά πξαθηηθέο ηφζν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ. Απνηειεί ζχλδεζκν αλάκεζα ζηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξαθηηθψλ ή πξνυπνζέζεσλ. Δληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ παξαθίλεζε ηνπ.. θνπεχεη ζε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Βήμαηα εθαπμογήρ ηος Κοινού Πλαιζίος Αξιολόγηζηρ. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο είλαη εθηθηφ λα εθαξκνζηεί απφ έλα Γεκφζην Οξγαληζκφ εάλ πινπνηεζνχλ ηα εμήο 4 βήκαηα: Βήκα Η: Πξνζδηνξηζκφο πεδίνπ εθαξκνγήο -πγθξφηεζε νκάδαο έξγνπ Βήκα ΗΗ: Καηαλνκή θαζεθφλησλ - πξνζδηνξηζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έξγνπ. Βήκα ΗΗΗ: πιινγή-επεμεξγαζία ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ε ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε Βήκα ΗV: χληαμε έθζεζεο κέηξσλ βειηίσζεο Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ παξέρνπλ άκεζε ρξεζηκφηεηα ζηελ Γηνίθεζε θάζε Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο ε Έθζεζε Απηναμηνιφγεζεο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ζεηξά απφ δξάζεηο γηα ην θάζε θξηηήξην ηνπ ΚΠΑ. Ζ έθζεζε απηή κειεηάηαη απφ ηελ Γηνίθεζε κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ επξεκάησλ ηεο απηναμηνιφγεζεο, ησλ πεδίσλ ζηα νπνία απαηηείηαη άκεζε δξάζε θαη ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί. Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ε Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.

13 Βιβλιογπαθία Αθξίβνο Υξηζηφδνπινο, Φαξφπνπινο Υξήζηνο,Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη ζηνλ Υψξν ηεο Δθπαίδεπζεο, ΤΠΔΠΘ ΔΠΔΑΔΚ Αζήλα Βηηαληδάθεο Β. Νίθνο, Ζ πνηφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε Δθδφζεηο Interbooks Γεσξγάθε Γ., Κνπξνχπε Κ. Πνιίηεο. Ρέθθαο Γ., Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Η. ηδέξεο Γεξβηηζηψηεο Ν. Κψζηαο, Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφηεο Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2005 Ννκηθή Γεξβηηζηψηεο Ν. Κψζηαο, Αληαγσληζηηθφηεηα κε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδνηηθφο Οίθνο INTERBOOKS, Αζήλα Εαβιαλφο Μ. Μχξσλ, Ζ Οιηθε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε,δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα Εαβιαλφο Μ. Μχξσλ, Ζ πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα Εαβιαλφο Μ. Μχξσλ, Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα Καξαηδηά - ηαπιηψηε Διέλε, Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Δθδφζεηο Gutenberg - Γηψξγνο & Κψζηαο Γαξδαλφο 2006 Κέθεο Βαζίιεηνο. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Κξηηηθή Λαινχκεο Γεκήηξεο, Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο Δθδφζεηο ηακνχιε,2010. Μπξίληα Βαζηιηθή, Management Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ θαη Δθπαίδεπζεο Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα ηεηαθάθεο Δκκαλνπήι, Γηνίθεζε θαη έιεγρνο πνηφηεηαο,δθδφζεηο Αζήλα,2010. Σζηφηξαο Γ. Γεψξγηνο. Βειηίσζε Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Μπελνο, Αζήλα Σδηφια Κνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ.Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο. Αζήλα 2007

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα