Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ"

Transcript

1 Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ ΠΔΡΙΛΗΨΗ ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην ΔΑΠ κε ζέκα «Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». Ζ έξεπλα έγηλε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ νπνηα απάληεζαλ εθπαηδεπηηθνί κέιε παηδαγσγηθψλ νκάδσλ ΚΠΔ θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ΠΔ. Οη απφςεηο ηνπο κειεηεζήθαλ μερσξηζηά. Ζ ΓΟΠ εθαξκφδεηαη ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο θαη έρνπλ γίλεη ηα πξψηα δεηιά βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε. Έηζη ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηελ γλψκε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ην νπνίν ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφλ κε θάπνηνλ ηξφπν λα εθαξκνζηεί ζην κέιινλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα κπνξνχζε έζησ θαη ζε εζεινληηθή βάζε λα εθαξκνζηεί απφ ηα ΚΠΔ. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΚΠΔ, ΓΟΠ, ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΣΖΣΑ, ΚΟΗΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ Σα ηειεπηαία ρξφληα κηα λέα έλλνηα είλαη απηή ε νπνηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ή κάιινλ ζπκπιεξψζεη ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο σο βαζηθφ θξηηήξην ηεο θαηαλαισηηθήο, αιιά θαη παξαγσγηθήο-επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ έλλνηα απηή είλαη ε πνηφηεηα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη γηα ηελ επηινγή ελφο πξντφληνο ε ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ βαζηθφ θξηηήξην ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ή ηνλ δείθηε, value-for-money ηελ ζρέζε δειαδή πνηφηεηαο-ηηκήο/θφζηνπο, Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα φζν αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ηελ δηνίθεζε απηήο είλαη ε δαηκνλνπνίεζε φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκεα. Όξνη φπσο αγνξά, απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνιφγεζε, πειάηεο ζεσξνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ην ιηβάλη γηα ηνλ δηάβνιν. Καη φκσο, γηα θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη ν πειάηεο, ν νπνηνο κάιηζηα είλαη απηφο ν νπνηνο θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. ηελ Διιάδα κνλαδηθφο πειάηεο ηείλεη λα ζεσξείηαη ν γνλέαο. Απηφο πιεξψλεη ηα έμνδα θαη ηα θξνληηζηήξηα γηα λα εθπαηδεπηεί ην παηδί ηνπ, απηφο λνηάδεηαη γηα ηηο θαηαιήςεηο, γηα ηεο απεξγίεο πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζην λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα, ησλ αθξηβνπιεξσκέλσλ απφ ηνλ ίδην, ζπνπδψλ θαη νη βαζκνί θαηά θχξην ιφγν απηφλ θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ θαη κάιινλ

2 γηα απηφλ δίλνληαη, ε θχξηα αγσλία ησλ καζεηψλ δελ είλαη πσο ζα δηαβάζνπλ θαη σο ζπλεπαθφινπζν λα έρνπλ θαινχο βαζκνχο αιιά πσο ζα μεπεξάζνπλ ηνλ ζθφπειν ησλ (ππεξβνιηθά γελλαηφδσξσλ θαηά γεληθή νκνινγία) <<θαθψλ >> βαζκψλ. Όκσο ν θχξηνο πειάηεο θαηά ηελ γλψκε κνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξεπεη λα είλαη ην θξάηνο, ε εζληθή νηθνλνκία. Απηφ μνδεχεη πφξνπο ( Γσξεάλ παηδεία) θαη ζα πξεπεη λα απαηηεί ην πξντφλ ην νπνίν πιεξψλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη αιιά θαη ζηα ρξήκαηα ηα νπνηα μνδεχεη. Ζ ηειεπηαία θξάζε είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο νξηζκνχο πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο Γπν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Guru ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο έρνπλ δψζεη γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπο εμήο νξηζκνχο Ποιόηηηα είναι η καηαλληλόηηηα ππορ σπήζη- Juran Ποιόηηηα είναι η ικανοποίηζη ηυν αναγκών ηος πελάηη. Deming Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ πνηφηεηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο έρνπλ αθνινπζήζεη δηαρξνληθά δηάθνξα ζηάδηα. Πξηλ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν ε επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ππήξρε ε Δπηζεψξεζε, δειαδή ε ζχγθξηζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε θάπνηα πξφηππα. Ζ ηαθηηθή απηή κπνξεί αλ είρε θάπνην φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή αιιά γηα ηνλ παξαγσγφ είρε κεγάιν θφζηνο δηφηη ην πξντφλ είρε ήδε παξαρζεί άξα είρε ζηνηρήζεη ρξφλν θαη ρξήκα. Σν επφκελν ζηάδην ήηαλ ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηβεβαίσλαλ ηελ πνηφηεηα βάζε πξνδηαγξαθψλ (επηζεψξεζε θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ). ηελ ζπλέρεηα ζεηξά είρε ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο δειαδή φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πιεξνχζε θάπνηεο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκεξα εθαξκφδνπκε πξφηππα δηνηθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ (έκςπρνπ θαη άςπρνπ) ηνπ νξγαληζκνχ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζήκεξα επξχηαηα ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ. ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή εθαξκφδεηαη δηεπξπκέλα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο ελψ ζηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε κφλνλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα. ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε γλψζε θαη ε άπνςε πνπ έρνπλ ηα ζηειέρε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη φζνη αζρνινχληαη κε απηή, ζρεηηθά κε ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο.. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ απαληήζεθε απφ κέιε παηδαγσγηθψλ νκάδσλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην ζρνιηθφ έηνο εθπνλνχζαλ ζρνιηθφ πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Οη απφςεηο ησλ δπν νκάδσλ αλαιπζήθαλ μερσξηζηά. ηελ πξψηε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κέιε παηδαγσγηθψλ νκάδσλ ΚΠΔ απάληεζαλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη παξφιν πνπ ην δείγκα δελ ήηαλ ζηαζκηζκέλν( ειηθηαθά, ρσξηθά, επίπεδν ζπνπδψλ θηι) ζεσξείηαη φηη ιφγν ηνπ κεγάινπ πνζνζηηαίνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ είλαη ζηαηηζηηθά νξζφ. Ζ δεχηεξε νκάδα, εθπαηδεπηηθνί κε ζρνιηθφ πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο αθελφο δελ είρε πξνζδηνξηζκέλν πιεζπζκφ, αθεηέξνπ ην δείγκα ήηαλ πνιχ κηθξφ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη απαληήζεηο αλαιπζήθαλ μερσξηζηά. Πάλησο ελδηαθέξνλ έρεη φηη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δπν δείγκαηα δελ είρε νπζηψδεηο δηαθνξέο.

3 Δπώηηζη Γλσξίδεηε ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο? Γηεξεπλά εάλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ έζησ θαη ζαλ έλλνηα ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πεξηκέλακε λα βγνπλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηελ πεξηθέξεηα φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο νξγαληθά ν εθπαηδεπηηθφο, ηα ζεκηλάξηα θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε ζηελ δηνίθεζε θα. Λφγσ ηνπ φηη φκσο θάζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπγθέληξσλε ( εθηφο εμαηξέζεσλ) κηθξφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ,θαζψο θαη ην ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ( ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ) πνπ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ δελ επέηξεςαλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κε θάπνην ζηαηηζηηθφ ή νηθνλνκεηξηθφ παθέην. Χζηφζν φπνπ είλαη θάπνηεο ζπζρεηίζεηο εκθαλείο ζα ηηο πεξηγξάςνπκε ζην ζηάδην ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σαο πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ δελ κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε αξθεηά πςειφ αιιά ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε έξεπλα γηα εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνηα ζχγθξηζε. Αλ πάξνπκε ππφςε ηηο απαληήζεηο ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε κπνξνχκε λα πηζαλνινγήζνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζε φζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή κεηεθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα δηνηθεζεο.

4 Δπώηηζη Μπνξεί ε ΓΟΠ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε? ηελ εξψηεζε απηή θαζψο θαη ζηελ επφκελε απάληεζαλ κφλν φζνη είραλ απαληήζεη θαηαθαηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε. Έηζη ζηελ θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ κέιε ΚΠΔ απάληεζαλ 18 απφ ηνπο 57 ελψ ζηελ θαηεγνξία ινηπνί εθπαηδεπηηθνί 11 ζηνπο 41. Δίλαη πάλησο νινθάλεξν φηη φζνη γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά φζν θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Τπάξρεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ δελ ην πηζηεχεη( έλα άηνκν ζηα 18) ην νπνίν δελ αιινηψλεη ηδηαηηέξα ηελ γεληθφηεξε εηθφλα. Δπώηηζη Μπνξεί ε ΓΟΠ λα έρεη εθαξκνγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε?

5 Ζ εηθφλα ηεο εξψηεζεο απηήο είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ πξνεγνπκέλε εξψηεζε. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φζσλ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ πηζηεχνπλ ζηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηφζν ζηελ γεληθφηεξε φζν θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ αιιαγή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο (λννηξνπία, ζπλήζεηεοηξφπνη)? Με ην ζπγθεθξηκέλν αιιά θαη ηα ηέζζεξα επφκελα (4) ππνεξσηήκαηα πξνζπαζήζακε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν νξηζκέλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο ΓΟΠ (Αιιαγή θνπιηνχξαο, ζπκκεηνρή φισλ ην κεξψλ, αμηνιφγεζε θαη χπαξμε πξνηχπσλ) ζεσξνχληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζεκαληηθά άζρεηα κε ην αλ απηνί γλσξίδνπλ ε φρη ηελ ΓΟΠ. ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (95% θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ην άζξνηζκα ηνπ ζεκαληηθνχ θαη κέηξηα ζεκαληηθνχ ) ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ( λννηξνπία, ζπλήζεηεο, ηξφπνη) ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο δπν θαηεγνξίεο φζν αθνξά ηελ απάληεζε <<ζεκαληηθή>>. νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θνπιηνχξαο θαη απηφ ίζσο ζπκβαίλεη δηφηη ζηα ΚΠΔ ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην ζρνιείν( πξνγξάκκαηα, επηζθέςεηο, βησκαηηθή κάζεζε θηι) ζηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθφηεξα θαη ίζσο ζεσξνχλ πνην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αιιαγή λννηξνπίαο.

6 Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ ζπκκέηνρε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) ζε δηαξθή δηάινγν γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξσκέλσλ ππεξεζηψλ? Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ εξψηεζε είλαη παξεκθεξή κε απηά ηεο πξνεγνπκέλεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο ζεσξεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο) ζε δηαξθή δηάινγν γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξσκέλσλ ππεξεζηψλ

7 Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ θαη βειηίσζεο δξαζηεξηνηήησλ? ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε κελ κηα κεγάιε πιεηνςεθία λα ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ δηακφξθσζε θαη χπαξμε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο αιιά ην πνζνζηά απηφ είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ φηη ζηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο. Απηφ βεβαία κπνξεί λα νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα πνιεκηθή απφ θχθινπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ελάληηα ζηελ έλλνηα ηηο αμηνιφγεζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζπλδεζεί κε ηελ άξζε κνληκφηεηαο θαη ηηο απνιχζεηο ζην Γεκφζην. Παξφιν βεβαία πνπ απηφ επεξέαζε αξλεηηθά ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα ππνεξσηήκαηα ηελ γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ νη ζεηηθέο γλψκεο παξακέλνπλ πνιχ πςειέο θαη απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη λα κελ απνηειεί απιψο κηα νκνηφκνξθε θνπθίδα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ράξηε.

8 Δπώηηζη Πφζν ζεκαληηθή θξίλεηε ηελ χπαξμε πξνηχπσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη ε παξεξρνκέλε ππεξεζία( εθπαίδεπζε παηδεία) ζα είλαη πνηνηηθή άξα θαη απνηειεζκαηηθή. ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε ην ρακειφηεξα πνζνζηά ηεο απάληεζεο <<εκαληηθφ>> ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ππνεξσηεκαηα. Βέβαηα θαη εδψ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ χπαξμε πξνηχπσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Πηζαλφλ ν ιφγνο πνπ είλαη κεησκέλα ηα πνζνζηά λα είλαη αγλνία γηα ην είδνο ησλ πξνηχπσλ θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο θαη ιηγφηεξν κηα αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα πξφηππα.

9 Δπώηηζη Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο γηα φζνπο θαηέρνπλ ζέζεηο ζηειερψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα λα κπνξέζνπλ απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα εθαξκφζνπλ ηα πξφηππα ηεο Γηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηαο ηνπο? Ζ αλάιπζε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο είλαη παξαπιήζηα ησλ πξνεγνπκέλσλ. Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία δελ γλσξίδεη ηελ ΓΟΠ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε αλ πξεπεη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα κεηεθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηελ ΓΟΠ. ην ππφινηπν θνκκάηη ππεξηεξνχλ θαη εδψ νη ζεηηθέο γλψκεο θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηνχο πνπ γλσξίδνπλ ηελ ΓΟΠ. Σν γεγνλφο απηφ λα νθείιεηαη ζην φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαη απαληνχλ ζεηηθά ζε νηηδήπνηε έρεη ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο. ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Έλα βήκα πξνο ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο απφ ηα ΚΠΔ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εζεινληηθή εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο. Σι είναι ηο Κοινό Πλαίζιο Αξιολόγηζηρ( ΚΠΑ) Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) είλαη έλα εξγαιείν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ην Πξφηππν Αξηζηείαο γηα ηελ Γηνίθεζε Πνηφηεηαο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο Καηλνηφκσλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ ππνπξγψλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο

10 Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 2000 θαη ζηελ ζπλέρεηα έγηλαλ αλαζεσξήζεηο ηνπ Με ην ΚΠΑ αμηνινγνχληαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία αιιά θαη ηα ζεκεία ηα νπνηα επηδέρνληαη βειηίσζε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πξψησλ θαη ηελ άξζε φπνηνλ αδπλακηψλ γηα λα ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ΚΠΑ απνηειεί έλα απιφ, εχρξεζην θαη θνηλά απνδεθηφ κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θάζε Γεκφζην Οξγαληζκφ. Απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Πεπιγπαθή και ζηόσοι ηος Μονηέλος ΚΠΑ. Σν ΚΠΑ έρεη ζρεδηαζηεί ζαλ έλα εχρξεζην εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη δεκφζηεο νξγαλψζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. Παξέρεη έλα κνληέιν παξεκθεξέο κε πνιιά απφ ηα πξνυπάξρνληα κνληέια Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο αιιά έρεη δηακνξθσζεί εηδηθά γηα ηηο νξγαλψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκεα ιακβάλνληαο ππνςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. Σν ΚΠΑ έρεη ηέζζεξηο θχξηνπο ζθνπνχο: Να εθθξάζεη ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο εηζάγνληαο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε αξρέο απφ ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Να δηεπθνιχλεη ηελ απηναμηνιφγεζε κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο, λα ρξεζηκεχζεη δειαδή σο έλα εξγαιείν γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Να απνηειέζεη ηε "γέθπξα" κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, Να δηεπθνιχλεη ηηο ζπγθξηηηθέο επηδφζεηο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

11 Ζ δνκή ηνπ ΚΠΑ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα Σα κπιηήπια πποϋποθέζευν Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο πηνζεηεί θνηλά θξηηήξηα( Δλλέα ηνλ αξηζκφ) θαη εληαία κέζνδν αμηνιφγεζεο, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα, θνηλψο απνδεθηά θαη αμηνπνηήζηκα, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζνχλ θνηλέο πνιηηηθέο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο αλαπηχζζνληαη επαθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. ελψ έρεη θαζηεξσζεί ην Δζληθφ θαη ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο. Καζέλα απφ ηα ελλέα θξηηήξηα ππνδηαηξείηαη ζε δέζκε ππνθξηηεξίσλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κηαο νξγάλσζεο. Δπίζεο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ Κ.Π.Α. ηαμηλνκνχληαη ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: α) θξηηήξηα πξνυπνζέζεσλ θαη β) θξηηήξηα απνηειεζκάησλ. Σα πξψηα 5 θξηηήξηα (Ζγεζία, ηξαηεγηθή θαη Πξνγξακκαηηζκφο, Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δμσηεξηθέο πλεξγαζίεο θαη Πφξνη. Γηαδηθαζίεο) ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη θαζνξίδεη ηη πξεπεη λα θάλεη ε δεκφζηα νξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηα ππφινηπα 4 θξηηήξηα ε εζηίαζε γίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Πνην ζπγθεθξηκέλα κειεηνχληαη ηα, Απνηειέζκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ πειάηε-πνιίηε, Απνηειέζκαηα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσλία, θαη ηα Κχξηα Απνηειέζκαηα επίδνζεο. Λόγοι για να εθαπμόζει έναρ οπγανιζμόρ ΚΠΑ. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο πξνζθέξεη:

12 Αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνηα είλαη επξέσο απνδεθηά απφ φιν ηνλ Δπξσπατθφ δεκφζην ηνκεα. Απνηειεί κέζν εθζπγρξνληζκνχ, θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οδεγεί ζε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Μεηξά ηελ πξφνδν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπθαηξία λα πξνσζεζνχλ θαη αλ γίλνπλ θηήκα νη θαιέο δηνηθεηηθά πξαθηηθέο ηφζν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ. Απνηειεί ζχλδεζκν αλάκεζα ζηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξαθηηθψλ ή πξνυπνζέζεσλ. Δληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ παξαθίλεζε ηνπ.. θνπεχεη ζε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Βήμαηα εθαπμογήρ ηος Κοινού Πλαιζίος Αξιολόγηζηρ. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο είλαη εθηθηφ λα εθαξκνζηεί απφ έλα Γεκφζην Οξγαληζκφ εάλ πινπνηεζνχλ ηα εμήο 4 βήκαηα: Βήκα Η: Πξνζδηνξηζκφο πεδίνπ εθαξκνγήο -πγθξφηεζε νκάδαο έξγνπ Βήκα ΗΗ: Καηαλνκή θαζεθφλησλ - πξνζδηνξηζκφο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έξγνπ. Βήκα ΗΗΗ: πιινγή-επεμεξγαζία ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ε ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε Βήκα ΗV: χληαμε έθζεζεο κέηξσλ βειηίσζεο Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ παξέρνπλ άκεζε ρξεζηκφηεηα ζηελ Γηνίθεζε θάζε Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο ε Έθζεζε Απηναμηνιφγεζεο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ζεηξά απφ δξάζεηο γηα ην θάζε θξηηήξην ηνπ ΚΠΑ. Ζ έθζεζε απηή κειεηάηαη απφ ηελ Γηνίθεζε κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ επξεκάησλ ηεο απηναμηνιφγεζεο, ησλ πεδίσλ ζηα νπνία απαηηείηαη άκεζε δξάζε θαη ην είδνο ηεο δξάζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί. Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ε Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.

13 Βιβλιογπαθία Αθξίβνο Υξηζηφδνπινο, Φαξφπνπινο Υξήζηνο,Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη ζηνλ Υψξν ηεο Δθπαίδεπζεο, ΤΠΔΠΘ ΔΠΔΑΔΚ Αζήλα Βηηαληδάθεο Β. Νίθνο, Ζ πνηφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε Δθδφζεηο Interbooks Γεσξγάθε Γ., Κνπξνχπε Κ. Πνιίηεο. Ρέθθαο Γ., Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Η. ηδέξεο Γεξβηηζηψηεο Ν. Κψζηαο, Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφηεο Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2005 Ννκηθή Γεξβηηζηψηεο Ν. Κψζηαο, Αληαγσληζηηθφηεηα κε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδνηηθφο Οίθνο INTERBOOKS, Αζήλα Εαβιαλφο Μ. Μχξσλ, Ζ Οιηθε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε,δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα Εαβιαλφο Μ. Μχξσλ, Ζ πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα Εαβιαλφο Μ. Μχξσλ, Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα Καξαηδηά - ηαπιηψηε Διέλε, Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Δθδφζεηο Gutenberg - Γηψξγνο & Κψζηαο Γαξδαλφο 2006 Κέθεο Βαζίιεηνο. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Κξηηηθή Λαινχκεο Γεκήηξεο, Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο Δθδφζεηο ηακνχιε,2010. Μπξίληα Βαζηιηθή, Management Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ θαη Δθπαίδεπζεο Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα ηεηαθάθεο Δκκαλνπήι, Γηνίθεζε θαη έιεγρνο πνηφηεηαο,δθδφζεηο Αζήλα,2010. Σζηφηξαο Γ. Γεψξγηνο. Βειηίσζε Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Μπελνο, Αζήλα Σδηφια Κνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ.Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο. Αζήλα 2007

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο Κοινό Πλαίζιο Αξιολόγηζηρ ωρ ύζηημα Διοίκηζηρ Ολικήρ Ποιόηηηαρ. Ελληνική και Εςπωπαϊκή Εμπειπία. Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΙ (TQM IN ARMED FORCES)

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΙ (TQM IN ARMED FORCES) ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΙ (TQM IN ARMED FORCES) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΨΜΟΝΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» Απνζηνιίδεο άββαο

«ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» Απνζηνιίδεο άββαο ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» Απνζηνιίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα