ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ Επιμελητής της Συντονιστικής Επιτροπής των δράσεων του έτους 2010 του ΤΕΕ «Εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών» Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ Μέλος (ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ) της Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην ελληνική νομοθεσία Μέλος (ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ) της Τ.Ε. ΕΛΟΤ 33, Δομικά Υλικά και Στοιχεία 1

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80 Η Επιτροπή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαινίασε τη νέα πολιτική Η Επιτροπή υλοποίησης στις αρχές της της εσωτερικής δεκαετίας αγοράς του 1980 βασισμένη εγκαινίασε τη τρεις νέα κύριους πολιτική άξονες: υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς βασισμένη σε τρεις κύριους άξονες: την αποδοχή, σε κάθε κράτος μέλος, των προϊόντων τα οποία παράγονται παράγονται νόμιμα νόμιμα στην στην υπόλοιπη υπόλοιπη Κοινότητα Κοινότητα («αμοιβαία («αμοιβαία αναγνώριση») την αποδοχή, σε κάθε κράτος μέλος, των προϊόντων τα οποία αναγνώριση») την εναρμόνιση, η οποία περιορίζεται στους σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, οικονομικούς οποίοι κλάδους, αφορούν οι οποίοι ιδίως αφορούν την υγεία, ιδίως την ασφάλεια την υγεία, και την το περιβάλλον ασφάλεια και το περιβάλλον την προσέγγιση άσκησης ελέγχων των των εθνικών εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων, με βασικό κριτήριο την την προληπτική προληπτική αντιμετώπιση αντιμετώπιση

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80 Μία από τις θεμελιώδεις αρχές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η νομοθετική εναρμόνιση θα αναφέρεται κυρίως σε ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας (ή άλλες απαιτήσεις συλλογικού συμφέροντος) στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά και τα οποία, ως εκ τούτου, θα απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην (τότε έτσι ονομαζόμενη) Κοινότητα

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 80 Βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα οι προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια εγγύηση ποιότητας του συμμορφούμενου προϊόντος οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν ως προς την προστασία της ασφάλειας (ή άλλων στοχευόμενων απαιτήσεων) της επικράτειάς τους. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών-μελών Έτσι, από το 1984, η οδηγία 83/189/EOK, η οποία, ύστερα από μια κωδικοποίηση, έγινε η οδηγία 98/34/ΕΚ και τροποποιήθηκε με την 98/48/ΕΚ, έθεσε σε εφαρμογή μια διαδικασία πρόληψης της οποίας το πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε σταδιακά.

5 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1985 (φύλλο της εφημ. της ΕΕ C136/ ) στη παράγραφο 71 προβλέπεται ότι, στα πλαίσια της γενικής πολιτικής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους τομείς στους οποίους περιλαμβάνεται και ο τομέας των δομικών κατασκευών. Μία από τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 1 87/404/ΕΟΚ Απλά δοχεία πίεσης 2 88/378/ΕΟΚ Ασφάλεια παιχνιδιών 3 89/106/ΕΟΚ Προϊόντα δομικών κατασκευών 4 89/686/ΕΟΚ Μέσα Ατομικής Προστασίας 5 90/384/ΕΟΚ Μη αυτόματοι ζυγοί 6 90/385/ΕΟΚ Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα 7 90/396/ΕΟΚ Συσκευές καύσης αερίων καυσίμων 8 92/42/ΕΟΚ Λέβητες ζεστού νερού 9 93/15/ΕΟΚ Εκρηκτικά 10 93/42/ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 11 94/9/ΕΕ Εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες ατμόσφαιρες 12 94/25/ΕΕ Σκάφη αναψυχής 13 95/16/ΕΕ Ανελκυστήρες 14 96/48/ΕΕ Διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 15 96/98/ΕΕ Ναυτικός εξοπλισμός 16 97/23/ΕΕ Εξοπλισμός υπό πίεση 17 98/37/ΕΕ Μηχανές 18 98/79/ΕΕ Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης In vitro 19 99/5/ΕΕ Τερματικός Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 20 99/36/ΕΕ Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση /9/ΕΕ Εγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων, με συρματόσχοινο /14/ΕΕ Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για εξωτερική χρήση /16/ΕΕ Διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος συμβατικών σιδηροδρόμων 24 Κανονισμός (ΕΕ) Διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου No 552/2004 διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας /108/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα /22/ΕΕ Οδηγία Οργάνων Μέτρησης /95/ΕΕ Οδηγία Χαμηλής τάσης

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Οι οδηγίες νέας προσέγγισης είναι οδηγίες πλήρους εναρμόνισης, οι διατάξεις των οδηγιών αυτών προηγούνται όλων των αντιστοίχων εθνικών διατάξεων. Οι οδηγίες νέας προσέγγισης απευθύνονται στα κράτη µέλη, τα οποία έχουν υποχρέωση να τις ενσωµατώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Οι εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες ενσωµατώνουν την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, πρέπει να περιέχουν αναφορά στην εν λόγω οδηγία ή πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες εγκρίνονται και δηµοσιεύονται προκειµένου να ενσωµατώσουν στο εσωτερικό δίκαιο οδηγία, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή.

9 ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Η Οδηγία 98/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ της 20ης Ιουλίου 1998 έχει σαν κύριο αντικείμενο την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

10 ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Μερικοί από τους στόχους της Οδηγίας η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη θέσπιση τεχνικών προτύπων ή Κανονισμών όλα τα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να πληροφορούνται τους τεχνικούς κανονισμούς που σχεδιάζονται από άλλο κράτος μέλος η εσωτερική αγορά στόχο έχει να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τα κράτη μέλη και οι οικείοι οργανισμοί τυποποιήσεως πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τα πρότυπα τα οποία σχεδιάζουν οι οργανισμοί τυποποιήσεως άλλων κρατών μελών

11 ΟΔΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 98/48/ΕΚ Ένας από τους βασικούς στόχους της Οδηγίας το σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να οργανωθεί από και για τα ενδιαφερόμενα μέρη, βασιζόμενο στη συνοχή, τη διαφάνεια, τη συναίνεση, την ανεξαρτησία από τα ιδιωτικά συμφέροντα, την αποτελεσματικότητα και τη λήψη αποφάσεων μέσω εθνικής αντιπροσώπευσης «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων «υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών

12 ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 89/106 οι βασικές απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο παρέχουν τη βάση για τα εναρμονισμένα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές συντάσσονται ερμηνευτικά έγγραφα για τα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την κατάρτιση ή τη χορήγηση της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης. καθορίζεται κοινό σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η σήμανση CE από τους παραγωγούς καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας με την ενσωμάτωσή της στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους

13 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο Τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE και πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την ΕΕ. (Εισαγωγή/Εκτιμήσεις και Άρθρο 4 της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ)

14 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία δεν είναι δυνατό να καταρτιστούν ή να προβλεφθούν ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή προϊόντων τα οποία αποκλίνουν αισθητά από ένα πρότυπο, η καταλληλότητα των προϊόντων αυτών για χρήση μπορεί να αποδειχθεί προσφεύγοντας σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται με βάση τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η πιστότητα των προϊόντων με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις μη εναρμονισμένες τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής από τους κατασκευαστές και διαδικασιών επίβλεψης, αξιολόγησης με δοκιμές και πιστοποίησης από ανεξάρτητα τρίτα μέρη τα οποία έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή/παραγωγό.

15 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Η Οδηγία 89/106 ολοκληρώθηκε στις κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις Σύμφωνα με το άρθρο 22 τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα εντός 30 μηνών από τη κοινοποίηση της Οδηγίας σε αυτά να συμμορφωθούν προς αυτή. Η Ελληνική Νομοθεσία ενσωμάτωσε την Οδηγία με το ΠΔ 334/94 το οποίο δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις

16 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Η οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, στο βαθμό που τα αφορούν οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τα δομικά έργα. Ως «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα εν γένει, τα οποία καλύπτουν τόσο τα κτήρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού.

17 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 Ως «τεχνικές προδιαγραφές», νοούνται τα πρότυπα και οι τεχνικές εγκρίσεις. Εναρμονισμένα πρότυπα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εγκρίνονται από την CEN ή/και την CENELEC μετά από εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προς χρήση τα προϊόντα τα οποία, λόγω του τρόπου κατασκευής τους, επιτρέπουν στα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτά έχουν ορθώς σχεδιαστεί και εκτελεστεί, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σήμα CE το οποίο υποδηλώνει: - ότι συμφωνούν με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από την ενσωμάτωση των εναρμονισμένων προτύπων σε εθνικό δίκαιο - ότι συμφωνούν με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση - ότι συμφωνούν με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, στο βαθμό που δεν υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές.

18 ΟΔΗΓΙΑ 89/106 H Επιτροπή καταρτίζει, διαχειρίζεται και αναθεωρεί περιοδικά πίνακα προϊόντων τα οποία παίζουν ασήμαντο ρόλο όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, και για τα οποία μια δήλωση του κατασκευαστή περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες επιτρέπει τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά δεν υποχρεούνται να φέρουν σήμανση CE. Υπεύθυνος για την επίθεση του σήματος CE στο ίδιο το προϊόν, σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα, στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα είναι ο παραγωγός/κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη χρήση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στο ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν και δίνεται σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο ούτε αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο ούτε εντολή (mandate) για την κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου, και για τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον προς το παρόν, να καταρτιστεί πρότυπο σε προϊόντα τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τα εναρμονισμένα ή τα αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται κατά κανόνα για πέντε έτη. Η περίοδος αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί.

20 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΕ Η Επιτροπή αναθέτει την επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, όσον αφορά ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων στον συλλογικό φορέα των οργανισμών έγκρισης, οι οποίοι καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Ο φορέας αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Τεχνικές Εγκρίσεις EOTA (European Organization for Technical Approvals). Οι κατευθυντήριες γραμμές βρίσκονται στο 20

21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Eυρωπαϊκή Tεχνική Eγκριση, προϊόντος ή ομάδας προϊόντων οφείλουν να περιέχουν κυρίως τα εξής: κατάλογο των σχετικών ερμηνευτικών εγγράφων τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, κατά την έννοια των βασικών απαιτήσεων τις διαδικασίες δοκιμής τη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής τις διαδικασίες ελέγχου και πιστότητας τη διάρκεια ισχύος της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση για ένα προϊόν βασίζεται σε ελέγχους δοκιμές και αξιολόγηση Οταν δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές είναι δυνατόν να χορηγηθεί ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση με αναφορά στις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τα ερμηνευτικά έγγραφα, όταν η αξιολόγηση του προϊόντος εγκρίνεται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι ενεργούν από κοινού με τον συλλογικό φορέα. 21

22 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Αίτηση για ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση μπορεί να κατατίθεται από έναν παραγωγό ή από αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα, μόνο σε ένα αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό οργανισμό. Τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης βαρύνουν τον αιτούντα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις δημοσιεύονται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι τις κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές Χωρίς κατευθυντήριες γραμμές

23 ΕΥΘΥΝΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση ότι το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο κατασκευαστής/παραγωγός ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια του άρθρου Η βεβαίωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προϋποθέτει: ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή ότι, πλέον του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, για ορισμένα προϊόντα τα οποία καθορίζονται στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος συμμετέχει και ένας αναγνωρισμένος προς το σκοπό αυτό οργανισμός πιστοποίησης.

24 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ CE Οι αναφερόμενες διαδικασίες οδηγούν: Στη βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος χωρίς συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στην παρουσίαση δήλωσης συμμόρφωσης ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του ή Στην βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος με συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής, ή του ιδίου του προϊόντος, από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχουν στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του το δικαίωμα να τοποθετούν το αντίστοιχο σήμα CE στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

25 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ CE Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή χρησιμοποίηση του σήματος CE Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα CE έχει τοποθετηθεί σε ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται η έχει παύσει να ανταποκρίνεται στην οδηγία, το κράτος μέλος, στο οποίο βεβαιώθηκε η μη συμμόρφωση, μεριμνά ώστε - να απαγορευθεί, αν απαιτείται, η χρησιμοποίηση του σήματος CE - και τα αδιάθετα προϊόντα να αποσύρονται από την αγορά ή τα σήματα να διαγράφονται, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι το εν λόγω προϊόν πληροί και πάλι τα κριτήρια συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάτων που υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν ως σήματα CE

26 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον παραγωγό ή από αναγνωρισμένο οργανισμό τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό δειγματολοληπτική δοκιμή. Τα δείγματα λαμβάνονται από την ελεύθερη αγορά, το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο από τον παραγωγό, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό εξέταση, από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα η οποία παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό

27 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον παραγωγό. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα τα οποία ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής

28 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ο ο ο ο Εργοσταστασιακός έλεγχος παραγωγής (ΕΕΠ) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Αρχική δοκιμή προϊόντος Χ χ Χ Πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων Χ Χ Χ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ή ο ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕΠ ο ο Αρχική δοκιμή προϊόντος Χ Χ Χ 1η Επιθεώρηση εργοστασίου / ΕΕΠ Χ Χ Χ Χ Διαρκής αξιολόγηση του ΕΕΠ Χ Χ Χ Δοκιμή δειγμάτων από αγορά / εργοτάξια Χ

29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Όσον αφορά τη λειτουργία, οι Οργανισμοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων (αναγνωρισμένοι οργανισμοί) διακρίνονται σε Οργανισμούς πιστοποίησης Οργανισμούς επιθεώρησης Εργαστήρια δοκιμών Ο οργανισμός επιθεώρησης ή/και το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης.

30 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ Μελέτη του/των εναρμονισμένου/ων προτύπων και των προτύπων αναφοράς ή των κατευθυντηρίων οδηγιών για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης Εκπόνηση του εγχειριδίου ελέγχου παραγωγής (FPC, Factory Production Control) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου/δοκιμών για τις αρχικές δοκιμές τύπου και τον τακτικό έλεγχο Εκτέλεση των αρχικών δοκιμών τύπου και μελέτη των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής προδιαγραφής Έλεγχος των παραπάνω από κοινοποιημένο φορέα, ανάλογα του συστήματος συμμόρφωσης, σε περίπτωση κατά την οποία το σύστημα συμμόρφωσης δεν είναι το 4 Έκδοση από τον φορέα του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Έκδοση από τον παραγωγό της Δήλωσης Συμμόρφωσης Εκπόνηση του σήματος CE

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αδρανή, ΕΛΟΤ ΕΝ (για σκυρόδεμα), (για βάσεις και υποβάσεις), (ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων) Σύστημα Συμμόρφωσης 2+ Υλικό επικάλυψης και επίχρισμα δαπέδων, ΕΛΟΤ ΕΝ Σύστημα Συμμόρφωσης 4 (για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις πλην των εσωτερικών χρήσεων οι οποίες υπόκεινται σε κανονισμούς για επικίνδυνες ουσίες) Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα ETICS, ETAG 004 Σύστημα Συμμόρφωσης 1, 2+

32 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης επωνυμία και διεύθυνση του παραγωγού ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.) διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος τον αριθμό του πιστοποιητικού προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο υπογράφει το πιστοποιητικό

33

34

35 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η δήλωση συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.) διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του παραγωγού ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του

36 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Για τον Έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο Νο XXXX-CPD-XXX-XXX Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών CPD), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22 ης Ιουλίου 1993, δηλώνεται ότι τα δομικά προϊόντα Φυσικά Αδρανή όπως καταγράφονται στη σελίδα 2 του παρόντος πιστοποιητικού και τα οποία παράγονται από την εταιρεία XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Ελλάδα στο εργοστάσιο XXXXXXXXXXXXXXXXXX Θέση: XXXXXXXXXXXXXXXX Νομός XXXXXXX Ελλάδα υποβλήθηκαν από τον παραγωγό σε αρχική δοκιμή τύπου προϊόντος και έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών σε δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί στο εργοστάσιο σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο δοκιμών και ο Κοινοποιημένος Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Αρ. XXXX) XXXXXXXXXX έχει πραγματοποιήσει αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο στις και πραγματοποιεί διαρκή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Αυτό το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι έχουν εφαρμοστεί όλες οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΖΑ των Εναρμονισμένων Προτύπων ΕΝ 12620: Α1:2008 ΕΝ 13242: Α1:2007 ΕΝ 13043: ΑC:2004 σχετικά με την επιβεβαίωση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Το παρόν πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα δεν μεταβάλλονται σημαντικά οι συνθήκες που καθορίζονται στη σχετική εναρμονισμένη προδιαγραφή ή οι συνθήκες παραγωγής στο εργοστάσιο ή ο έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο

37 Σελίδα 2 της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ για τον Έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο Νο XXXX-CPD-XXX-XXX Τα παρακάτω αδρανή υποβλήθηκαν σε έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο ο οποίος επιθεωρήθηκε από το Φορέα XXXXXXXXXX. Ονομασία προϊόντος d/d (mm) EN EN EN Άμμος 0/5 X X Ψηφίδα 5/14 X X Χαλίκι 14/31,5 X X 3A Οδοποιϊας 0/22,4 X Σκύρα 22,4/56 X Για την εταιρεία Ο νόμιμος εκπρόσωπος

38 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών CPD), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22 ης Ιουλίου 1993, δηλώνεται ότι τα δομικά προϊόντα XXXXXXXXXXXXXX Τσιμεντοειδές υλικό επικάλυψης τύπου CT- C25 - F7 - Α1,5 για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις πλην των εσωτερικών χρήσεων οι οποίες υπόκεινται σε κανονισμούς για επικίνδυνες ουσίες τα οποία παράγονται από την εταιρεία στο εργοστάσιο XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Νομός XXXXXXXXXXX, Ελλάδα XXXXXXXXXXXXX Νομός XXXXXXXXXXX, Ελλάδα υποβλήθηκαν από τον παραγωγό σε αρχικές δοκιμές τύπου σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και σε έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και πραγματοποιείται διαρκής επιτήρηση, και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο σύμφωνα και με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρεία (φορέας πιστοποίησης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, αρ. πιστοπ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ). Αυτή η δήλωση βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ : 2002 και του Παραρτήματος ΖΑ του Προτύπου αυτού Για την εταιρεία Ο νόμιμος εκπρόσωπος XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

39 ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE Το σήμα συμμόρφωσης CE αποτελείται από το σύμβολο CE συνοδευόμενο από την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του παραγωγού και, ανάλογα με την περίπτωση, ενδείξεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος, όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τα δύο τελευταία ψηφία του έτους της σήμανσης το διακριτικό σήμα του αρμόδιου οργανισμού ελέγχου και τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE εάν δεν το προϊόν δεν υπόκειται σε σύστημα συμμόρφωσης 4 Ό,τι άλλο καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές

40

41 Παραγωγός : Διεύθυνση : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Producer : XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Address : XXXXXXXXXXXXX 12 ΕΛΟΤ ΕΝ CT-C25-F7-A1,5 XXXXXXXXXXX Τσιμεντοειδές υλικό επικάλυψης Cementitious screed material Αντίδραση στη φωτιά : A1fl Reaction to fire : A1fl Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών : CT Release of corrosive substances : CT Υδατοαπορρόφηση : NPD Water permeability : NPD Διαπερατότητα υδρατμών : NPD Water vapour permeability : NPD Αντοχή σε θλίψη : C25 Compressive strength : C25 Αντοχή σε κάμψη : F7 Flexural strength : F7 Αντίσταση σε τριβή : Α1,5 Wear resistance : A1,5 Ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση : NPD Sound insulation, -absorption : NPD Θερμική, χημική αντίσταση : NPD Thermal-, chemical resistance : NPD

42

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Το παράρτημα ΖΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το/τα σύστημα/τα συμμόρφωσης τα απαραίτητα στοιχεία της δήλωσης συμμόρφωσης τις απαραίτητας πληροφορίες της ετικέττας CE Το παράρτημα ΖΑ είναι είτε πληροφοριακό (informative) είτε τυποποιητικό (normative)

44 ΣΗΜΑΝΣΗ CE διασφαλίζει ότι τα προϊόντα αυτά διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να εκπληρούν βασικές απαιτήσεις στα έργα συγκεκριμένα - μηχανική αντοχή και ευστάθεια - πυρασφάλεια - υγιεινή, υγεία και περιβάλλον - ασφάλεια χρήσης - προστασία κατά του θορύβου - εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας ΕΤΣΙ - ο χρήστης/καταναλωτής ξέρει τι αποκτά - η επιχείρηση/παραγωγός ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις» - η επιχείρηση/παραγωγός προσπαθεί να βελτιώνει συνέχεια τη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών για να αποκτά ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα προς όφελος πάλι του χρήστη/καταναλωτή.

45 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Άρθρο 2 Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΥΜΕΔΙ) και Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (νυν ΥΠΑΑΝ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ΚΥΑ ετοιμάζονται και εισηγούνται από Ειδική Συντονιστική Επιτροπή η οποία συστάθηκε το 2005 και έκτοτε έχει επανασυσταθεί 3 φορές. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΝ, του ΥΠΥΜΕΔΙ, του ΣΕΒ, του ΤΕΕ, του ΕΛΟΤ και ειδικούς εμπειρογνώμονες. Παρά τις τεράστιες καθυστερήσεις στις επανασυστάσεις της η Επιτροπή αυτή μετά από πολλές συνεδριάσεις ετοίμασε και πρότεινε μία ΚΥΑ τον Ιανουάριο του 2012 η οποία περιλαμβάνει τα μέχρι τότε εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες ΚΥΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές/ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις εναρμονίζοντας έτσι ορθώς, έστω και με καθυστέρηση, την ελληνική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή 45

46 ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ ; ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ; Η προταθείσα ΚΥΑ παρά το ότι πέρασαν ήδη 2 περ. μήνες δεν έχει ακόμα υπογραφεί (31/3/2012), έχει κολλήσει στη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΝ. Κάποιοι, είτε από τη πολιτική ηγεσία,είτε από αυτούς οι οποίοι τη συμβουλεύουν, επιθυμούν, όπως δείχνει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη συνέχιση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ του αθέμιτου ανταγωνισμού έτσι ώστε να επιβιώσουν οι μη σύνομοι της μη προσαρμογής των ελληνικών παραγωγικών μονάδων δομικών προϊόντων στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στον νέο κανονισμό 305/2011 ενισχύοντας έτσι τις εισαγωγές από άλλες χώρες και εξαφανίζοντας σταδιακά τον ελληνικό παραγωγικό ιστό τη μειωμένης ασφάλειας των χρηστών-καταναλωτών Και βέβαια διακινδυνεύουν την απόρριψη της συγχρηματοδότησης έργων από Ευρωπαϊκά Ταμεία όπως π.χ. ΕΣΠΑ ή ακόμα και επιστροφή ποσών στα ευρ. ταμεία ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ...!!! 46

47 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΔ 334/94 Άρθρο 4 Ο ΕΛΟΤ τηρεί και δημοσιεύει τους καταλόγους των τεχνικών προδιαγραφών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ αναδημοσιεύουν περιοδικά τους πίνακες των προϊόντων που καταρτίζει η Επιτροπή τη ΕΕ και των οποίων η διάθεση στην αγορά απαιτεί μια απλή δήλωση του κατασκευαστή (παραγωγού) περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες. Τα προϊόντα αυτά δεν οφείλουν να φέρουν σήμανση CE. Άρθρο 5 Ο ΕΛΟΤ μεταφέρει τα καταρτισθέντα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης πρότυπα στο ελληνικό σύστημα τυποποίησης. Άρθρο 6 Η αίτηση για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση κατατίθεται από τον κατασκευαστή (παραγωγό) ή τον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του στον ΕΛΟΤ ή σε άλλον αναγνωρισμένο για τον σκοπό αυτό Οργανισμό κράτους μέλους της ΕΕ. Άρθρο 11 Οι υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (νυν ΥΠΑΑΝ) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τα οποία φέρουν το σήμα αυτό. 47

48 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Από την Ελλαδα έχουν κοινοποιηθεί μόνο τέσσερις φορείς πιστοποίησης και επιθεώρησης και τρία εργαστήρια δοκιμών. Οι φορείς αυτοί καλύπτουν ένα μέρος μόνο των προϊόντων τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα και τεχνικές εγκρίσεις. Τα κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών καλύπτουν κόλλες πλακιδίων και πόρτες, παράθυρα και άλλα δομικά στοιχεία αλουμινίου. Στον ιστότοπο υπάρχουν όλοι οι κοινοποιημένοι φορείς όλων των κρατών-μελών αλλά και άλλων κρατών 48

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10)

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΙΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΙΙ ΒΕΛΤ ΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΙΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα