ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35

2 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που προμηθεύει κινητά ή ακίνητα πράγματα ή παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του ή της κατά το νόμο αρμοδιότητάς του. Στην έννοια του προμηθευτή περιλαμβάνεται ο κατασκευαστής, ο πωλητής και ο εισαγωγέας Δήλωση Συμμόρφωσης: Είναι μια βεβαίωση που ο κατασκευαστής δηλώνει ότι σύμφωνα με τα τεκμηριωμένα στοιχεία που έχει στη διάθεση των αρχών ( π.χ. τεχνικό φάκελο, σχέδια, προδιαγραφές υλικών, προδιαγραφές διεργασιών, πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών κ.τ.λ.) το προϊόν που διαθέτει στην Ευρωπαϊκή αγορά πληροί τις συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες και συγκεκριμένα εναρμονισμένα πρότυπα που το αφορούν... και ότι κατόπιν αυτών έχει επιθέσει στο προϊόν ή και στη συσκευασία του τη σήμανση CE (Οδηγία 93/68/ΕΟΚ) Εναρμονισμένα πρότυπα: Ως εναρμονισμένο πρότυπο νοείται κάθε τεχνική προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή κείμενο εναρμόνισης) που υιοθετείται από την CEN και τη CENELEC μετά από αίτηση της Επιτροπής της Ε.Ε. Σελίδα 2 από 35

3 ΘΕΜΑ 1 Α (i) Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν. (ii) Προϊόντα από τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος των οδηγιών που προβλέπουν τα σχετικά με τη σήμανση CE και τα οποία θα πωληθούν εντός του ΕΟΧ πρέπει να φέρουν επίσης τη σήμανση CE. (iii) Δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση CE. Η σήμανση CE απαιτείται μόνο για τις κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε συγκεκριμένες οδηγίες που προβλέπουν τα σχετικά με τη σήμανση CE. Β (i) Σελίδα 3 από 35

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE Κωδικός Τίτλος 73/23/ΕΟΚ Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως 87/404/ΕΟΚ Οδηγία 87/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης 88/378/ΕΟΚ Οδηγία 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 89/336/ΕΟΚ Οδηγία ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 89/106/ΕΟΚ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 89/392/ΕΟΚ 89/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές 89/686/ΕΟΚ Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας 90/384/ΕΟΚ Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας 90/385/ΕΟΚ Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 90/396/ΕΟΚ Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου 91/263/ΕΟΚ Οδηγία 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών 92/42/ΕΟΚ Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα 93/42/ΕΟΚ Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/15/ΕΟΚ Σελίδα 4 από 35 Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

5 94/9/ΕΟΚ 94/25/ΕΟΚ 95/16/ΕΟΚ 97/23/ΕΟΚ 2009/142/ΕΚ 2009/9/EK 2004/108/EK 2004/22/EK 2006/95/EK 98/37/EK Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση Οδηγία 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου Οδηγία 2009/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ ΟΔΗΓΙΑ 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα όργανα μετρήσεων ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως ΟΔΗΓΙΑ 98/37/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1998 για τις μηχανές Γ. Η διαδικασία ή τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για την τοποθέτηση σήμανσης CE στα προϊόντα της είναι: ΒΗΜΑ 1 Προσδιορισμός των οδηγιών και των εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν για το προϊόν. Σελίδα 5 από 35

6 Πάνω από 20 οδηγίες καθορίζουν τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες απαιτείται σήμανση CE. Οι βασικές απαιτήσεις που τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν (π.χ. ασφάλεια) είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης και καθορίζονται σε γενικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες. Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καταρτίζονται αναφορικά με τις ισχύουσες οδηγίες και διατυπώνουν με αναλυτικούς τεχνικούς όρους τις βασικές απαιτήσεις. ΒΗΜΑ 2- Εξακρίβωση των απαιτήσεων που οφείλει να πληροί το προϊόν Είναι ευθύνη της επιχείρησης να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η πλήρης συμμόρφωση ενός προϊόντος με τα εναρμονισμένα πρότυπα εξασφαλίζει στο προϊόν το «τεκμήριο συμμόρφωσης» με τις/στις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων παραμένει προαιρετική. ΒΗΜΑ 3 Πρέπει να διαπιστωθεί αν η αξιολόγηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο Κοινοποιημένο Οργανισμό είναι απαραίτητη. Κάθε οδηγία στην οποία εμπίπτει το προϊόν καθορίζει εάν στη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που είναι απαραίτητη για την απόκτηση της σήμανσης CE, θα πρέπει να εμπλακεί ένας εγκεκριμένος ανεξάρτητος φορέας (Κοινοποιημένος Οργανισμός). Καθώς αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα, είναι σημαντικό να ελεγχθεί εάν πράγματι είναι απαραίτητη η εμπλοκή Κοινοποιημένου Οργανισμού. Οι Οργανισμοί αυτοί εγκρίνονται από τις εθνικές αρχές, «γνωστοποιούνται» επίσημα στην Επιτροπή και περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). ΒΗΜΑ 4 Διεξαγωγή δοκιμαστικών ελέγχων και συμμόρφωσή των προϊόντων με τη σχετική νομοθεσία Η ευθύνη της διεξαγωγής δοκιμαστικών ελέγχων καθώς και της εξασφάλισης της συμμόρφωσής των προϊόντων με την νομοθεσία της ΕΕ (Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης) βαρύνει τον κατασκευαστή. Σαν γενικός κανόνας ισχύει πως η εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός προϊόντος αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Εφαρμόζοντας τα σχετικά εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ο κατασκευαστής Σελίδα 6 από 35

7 είναι βέβαιο ότι οδηγιών. τα προϊόντα πληρούν τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις των ΒΗΜΑ 5 Σύνταξη τεχνικών εγγράφων και διαθεσιμότητα αυτών στις εθνικές αρχές Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάξει τα τεχνικά έγγραφα (τεχνικός φάκελος) που απαιτούνται από την οδηγία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές απαιτήσεις, όπως επίσης και για την εκτίμηση της επικινδυνότητάς του. Τα τεχνικά αυτά έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, μαζί με τη δήλωση συμμόρφωσης EK, όποτε αυτά ζητηθούν. ΒΗΜΑ 6 Τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν Συμμόρφωσης CE» και «Δήλωση Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στον ΕΟΧ ή στην Τουρκία. Οι διαστάσεις της σήμανσης CE πρέπει να ανταποκρίνονται στην νομικά καθορισμένη μορφή της. Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο είτε επάνω στο ίδιο το προϊόν είτε στην πινακίδα δεδομένων του και να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Σε περίπτωση που στο στάδιο ελέγχου παραγωγής μεσολάβησε Κοινοποιημένος Οργανισμός θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός αναγνώρισης του οργανισμού αυτού. Είναι ευθύνη του κατασκευαστή να συντάξει και να υπογράψει τη «Δήλωση συμμόρφωσης EK», η οποία θα αποδεικνύει πως το προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις. Το προϊόν πλέον φέρει τη σήμανση CE είναι έτοιμο να διατεθεί στην αγορά. Πηγή: Δ. Ρόλος των Εθνικών Αρχών στη σήμανση CE και πως επιτυγχάνεται αυτό Η ευθύνη για την κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά ασφαλών και συμμορφωμένων προϊόντων προς τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής τεχνικής νομοθεσίας, ανήκει αποκλειστικά στους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους Σελίδα 7 από 35

8 διανομείς, όπως ήδη περιγράφτηκε προηγουμένως. Δυστυχώς, κάποιοι ακολουθούν τους κανόνες, μόνον όταν προκύψουν γεγονότα που οδηγούν στον εντοπισμό τους. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που οι ευρωπαϊκές χώρες όρισαν αρμόδιες αρχές για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς (market surveillance authorities). O ρόλος αυτών των αρχών που ορίζονται ρητά σε κάθε Οδηγία Τεχνικής Εναρμόνισης είναι η παρακολούθηση της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται: η σωστή εφαρμογή και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η προστασία των χρηστών, των καταναλωτών και των πολιτών στο μέτρο του δυνατού, ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται μέσω : επιθεωρήσεων που διενεργούν αρχές στους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, και τους διανομείς, ελέγχοντας και δοκιμάζοντας εργαστηριακά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις ή και παραβάσεις, διερεύνησης καταγγελιών πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων για μη συμμορφούμενα προϊόντα, συνεργασιών με άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για προϊόντα που δεν συμμορφώνονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RAPEX. Πηγή: Ε. (i) Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι ανεξάρτητος φορέας αρμόδιος για να διενεργεί εργασίες που αφορούν την εκτίμηση της συμμόρφωσης. Ο οργανισμός αυτός διαπιστεύεται κατόπιν ελέγχου από κατάλληλο κρατικό φορέα κάθε κράτους μέλους για τη συμμόρφωσή του με το πρότυπο ΕΝ και πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με βάση την Οδηγία 83/189 ΕΟΚ. Σύμφωνα με το Παράρτημα III της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ΗΜΣ 50268/5137/07 προβλέπεται η προαιρετική χρήση από τους κατασκευαστές Σελίδα 8 από 35

9 συσκευών, των «Κοινοποιημένων» Οργανισμών, προκειμένου αυτοί να προβούν στην: Διενέργεια εξέτασης του τεχνικού φακέλου που του προσκομίζει ένας κατασκευαστής Αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου της συσκευής Έκδοση δήλωσης με την οποία επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της συσκευής με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50268/5137/07 Επιπρόσθετος ρόλος των Κοινοποιημένων Οργανισμών είναι η διενέργεια ελέγχων εξοπλισμού, εξέτασης τεχνικών φακέλων και πραγματοποίησης δοκιμών και μετρήσεων, σε περίπτωση που διαθέτει εγκεκριμένο εργαστήριο, σύμφωνα με την παρ.6, άρθρο 14 της ΚΥΑ 50268/5137/07. (ii) Οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί πρέπει να είναι διαπιστευμένοι είτε από το ΕΣΥΔ είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Αναγνώρισης Διαπίστευσης. Η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ( Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών) αναγνωρίζει τους Κοινοποιημένους Ελληνικούς Οργανισμούς και στη συνέχεια τους ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (iii) Κοινοποιημένοι οργανισμοί για την οδηγία 95/16/ΕΚ: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. HELLENIC REGISTER OF SHIPPING TUV HELLAS S.A. TUV AUSTRIA HELLAS LTD EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY SA - EUROCERT SA ETEL SA Hellenic Lloyd's SA CONTROL LIFT SA SGS GREECE-SOCIETE HELLENIQUE DE SURVEILLANCE S.A. Σελίδα 9 από 35

10 TUV RHEINLAND HELLAS S.A. TEST EXPERT-TECHNICAL ORGANIZATION FOR INSPECTIONS SURVEILLANCE AND CERTIFICATIONS LTD I-INNOVIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SYNERGYCERT S.A. ERGOCERT HELLAS INSPECTIONS AUDITS CERTIFICATION LTD Πηγή: iedbody&cou_id=300 ΣΤ. (i) H νομοθεσία που ενσωματώνεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες καλύπτει τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τους τελικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Σε συνδυασμό με αυτές τις οδηγίες, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) καταρτίζουν πρότυπα σχετικά με αυτές τις οδηγίες, τα οποία ισχύουν στον ΕΟΧ. Αυτά ονομάζονται εναρμονισμένα πρότυπα και είναι πολύ πιο τεχνικά από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αναγνωρίζονται από την ένδειξη «EN» που τοποθετείται μπροστά από τον αριθμό του προτύπου. Παρόλο που αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, εκφράζουν τις βασικές απαιτήσεις με λεπτομερείς τεχνικούς όρους και αποτελούν έναν αξιόπιστο τρόπο για τον κατασκευαστή προκειμένου να επιτύχει τη συμμόρφωση. Ενημερώνονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, ούτως ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες. (ii) Η επίσημη πηγή αναφοράς για τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν ένα προϊόν αποτελεί η κοινοτική οδηγία της νέας προσέγγισης που αφορά αυτό το προϊόν. Σελίδα 10 από 35

11 (iii) Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες που προβλέπουν την εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων είναι: 2000/9/EC (EC) 1907/ /106/EEC (EC) 1223/ /42/EEC 2010/30/EU 2009/125/EC 2009/125/EC (EC) 1221/ /108/EC 94/9/EC 93/15/EEC 2009/142/EC 95/16/EC 2006/95/EC 2006/42/EC 2004/22/EC 93/42/EEC 90/385/EEC 98/79/EC (EC) 765/ /23/EC 94/62/EC 89/686/EEC 97/23/EC 2007/23/EC 1999/5/EC Σελίδα 11 από 35

12 2008/57/EC 94/25/EC 2011/65/EU 2009/105/EC 2009/48/EC (iv) Κατάλογος εναρμονισμένων προτύπων για την οδηγία 90/385/ΕΟΚ σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα: EN 556-1:2001 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση ώστε να χαρακτηρισθούν ως ΣΤΕΙΡΑ" - Μέρος 1: Απαιτήσεις για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση" EN 556-1:2001/AC:2006 EN 556-2:2003 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση ώστε να χαρακτηρισθούν ως ΣΤΕΙΡΑ" - Μέρος 2: Απαιτήσεις για προϊόντα για ιατρική χρήση που υφίστανται διεργασίες υπό συνθήκες ασηψίας" EN 1041:2008 Πληροφορίες παρεχόμενες από τον κατασκευαστή ιατρικών διατάξεων EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Αξιολόγηση και δοκιμές στο πλαίσιο μιας διεργασίας διαχείρισης διακινδύνευσης (ISO :2009) EN ISO :2009/AC:2010 EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 4: Επιλογή δοκιμών για αλληλεπιδράσεις με το αίμα - Τροποποίηση 1 (ISO :2002, including Amd 1:2006) EN ISO :2009 Σελίδα 12 από 35

13 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 5: Δοκιμές για κυτταροτοξικότητα in vitro (ISO :2009) EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 6: Δοκιμές για τοπικά συμπτώματα μετά την εμφύτευση (ISO :2007) EN ISO :2008 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 7: Υπολείμματα αποστείρωσης με αιθυλενοξίδιο (ISO :2008) EN ISO :2008/AC:2009 EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 9: Πλαίσιο εργασίας για ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πιθανών προϊόντων αποικοδόμησης (ISO :2009) EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 11: Δοκιμές τοξικότητας στα συστήματα (ISO :2006) EN ISO :2012 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 12: Προετοιμασία δειγμάτων και υλικά αναφοράς (ISO :2012) EN ISO :2010 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 13: Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση προϊόντων αποικοδόμησης από πολυμερή προϊόντα για ιατρική χρήση (ISO :2010) EN ISO :2010 Σελίδα 13 από 35

14 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 16: Σχεδιασμός τοξικοκινητικής μελέτης για προϊόντα αποικοδόμησης και εκχυλίσιμα (ISO :2010) EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 17: Καθιέρωση επιτρεπόμενων ορίων για εκχυλίσιμες ουσίες (ISO :2002) EN ISO :2009 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 18: Χημικός χαρακτηρισμός υλικών (ISO :2005) EN ISO :2007 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Αιθυλενοξείδιο - Μέρος 1: - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2007) EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2006) EN ISO :2012 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ακτινοβολία - Μέρος 2: Καθιέρωση της δόσης αποστείρωσης (ISO :2012) EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Βιολογικοί δείκτες - Μέρος 2: Βιολογικοί δείκτες για διαδικασίες αποστείρωσης με αιθυλενοξείδιο (ISO :2006) EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Βιολογικοί δείκτες - Μέρος 3: Βιολογικοί δείκτες για αποστείρωση υγρής θερμότητας (ISO :2006) Σελίδα 14 από 35

15 EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Χημικοί δείκτες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO :2005) EN ISO :2009 Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις για υλικά, συστήματα στείρου φράγματος και συστήματα συσκευασίας (ISO :2006) EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση Μικροβιολογικές μέθοδοι Μέρος 1: Προσδιορισμός ενός πληθυσμού μικροοργανισμών στα προϊόντα (ISO :2006) EN ISO :2009 Αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μικροβιολογικές μέθοδοι - Μέρος 2: Δοκιμές στειρότητας εφαρμοζόμενες στον καθορισμό, επικύρωση και διατήρηση μιας διεργασίας αποστείρωσης (ISO :2009) EN ISO :2011 Ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (ISO :2008) EN ISO :2011 Ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Μέρος 2: Διήθηση (ISO :2003) EN ISO :2011 Ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Μέρος 3: Λυοφιλοποίηση (ISO :2006) EN ISO :2011 Ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Μέρος 4: Τεχνολογίες επιτόπιου καθαρισμού (ISO :2005) EN ISO :2011 Σελίδα 15 από 35

16 Ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Μέρος 5: Επιτόπια αποστείρωση (ISO :2006) EN ISO :2011 Ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Μέρος 6: Συστήματα απομονωτήρα (ISO :2005) EN ISO 13485:2012 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις συστήματος για κανονιστικούς σκοπούς (ISO 13485:2003) EN ISO 14155:2011 Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011) EN ISO 14937:2009 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Γενικές απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό ενός μέσου αποστείρωσης και για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO 14937:2009) EN ISO 14971:2012 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης σε προϊόντα για ιατρική χρήση (ISO 14971:2007, Corrected version ) EN ISO :2006 Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Υγρή θερμότητα - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση (ISO :2006) EN :1997 Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας, σήμανση και πληροφόρηση παρεχόμενη από τον κατασκευαστή EN :2004 Σελίδα 16 από 35

17 Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2-1: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση που προορίζονται για αγωγή βραδυαρρυθμίας (καρδιακοί βηματοδότες) EN :2010 Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εμφύτευσης κοχλία και ακουστικά συστήματα εμφύτευσης προμήκη μυελού EN :1997 Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, σήμανση και πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής EN :2003 Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, σήμανση και πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής EN :2008 Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2-2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις για ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση που προορίζονται για τη θεραπεία της ταχυαρρυθμίας (συμπεριλαμβάνονται οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές EN :2010 Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εμφύτευσης κοχλία και ακουστικά συστήματα εμφύτευσης προμήκη μυελού EN :2006 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση IEC :2005 EN :2010 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-6: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Δυνατότητα χρήσης IEC :2010 Σελίδα 17 από 35

18 EN 62304:2006 Λογισμικό ιατρικών διατάξεων - Διεργασίες κύκλου ζωής λογισμικού IEC 62304:2006 ΘΕΜΑ 2 Α. Για μια επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχει εισροές με σκοπό να με την κατάλληλη επεξεργασία να μετασχηματιστούν σε τελικά προϊόντα. Η σημαντικότητα αυτών των εισροών είναι πολύ σπουδαία αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι οι επιχειρήσεις αυτάρκεις οργανισμοί και να παράγουν ό,τι χρειάζονται και γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προμηθεύεται η επιχείρηση ένα μεγάλο ποσοστό υλικών, Α Υλών και Υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις. Οι προμηθευτές μπορούν να χωριστούν σε 4 γενικές κατηγορίες: Σελίδα 18 από 35

19 κατασκευαστές, διανομείς, ανεξάρτητοι τεχνίτες και πηγές εισαγωγών. Σύμφωνα με ο Dickson το 1966 και στα πλαίσια της εργασίας του με τίτλο An analysis of vendor systems and decisions τα πιο σημαντικά κριτήρια μέτρησης απόδοσης των προμηθευτών αποτελούν η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης, το ιστορικό κάθε προμηθευτή και η πολιτική εγγυήσεων. Τα κριτήρια χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες, τα εξαιρετικής σημασίας Extreme Importance, τα υπολογίσιμης σημασίας Considerable Importance,τα μεσαίας σημασίας Average Importance και τα ελάχιστης σημασίας Slight Importance. Το κάθε κριτήριο συνοδεύεται και από το ποσοστό σημαντικότητας έναντι των υπολοίπων κριτηρίων. Το 1991 με την γενικότερη βιομηχανική πρόοδο που είχε συντελεστεί μέχρι τότε, ο Weber, τόνισε πόσο σημαντικό είναι το κριτήριο της Γεωγραφικής Τοποθεσίας του Προμηθευτή σε ένα απαιτητικό περιβάλλον όπως του Just-in-Time. Ένα χρόνο νωρίτερα η Lisa Ellram προσπάθησε να αναλύσει τη σχέση προμηθευτή αγοραστή με αποτέλεσμα να εξάγει και άλλα κριτήρια και τα χώρισε σε τρεις κατηγορίες: Η Χρηματοοικονομική Κατάσταση του προμηθευτή Η οργανωσιακή Κουλτούρα και στρατηγική του Προμηθευτή Η τεχνολογική Γνώση του Προμηθευτή Η αξιολόγηση των προμηθευτών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες παραγόντων: -Αξιολόγηση Απόδοσης (Perfomance Assement) -Δομή Επιχείρησης / Αξιολόγηση Κατασκευαστικών Δυνατοτήτων (Bussiness Structure / Manufacturing Capability Assement) -Αξιολόγηση Συστημάτων Ποιότητας (Quality System Assement) Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν κριτήρια που είναι χωρισμένα σε κύρια κριτήρια και υποκριτήρια και θα αναλυθούν παρακάτω: Αξιολόγηση Απόδοσης 1)Ποιότητα Φόρτωσης/Μεταφοράς Ποσοστό απορριπτόμενων ελαττωματικών προϊόντων από τον ποιοτικό έλεγχο. Ποσοστό απορριπτόμενων ελαττωματικών προϊόντων που δεν εντοπίστηκαν από τον ποιοτικό έλεγχο αλλά κατά την διάρκεια της παραγωγής. Σελίδα 19 από 35

20 Ποσοστό απορριπτόμενων ελαττωματικών προϊόντων που επιστράφηκαν από τον αγοραστή Πιστοποίηση παρτίδας Οι ανθρωποώρες που δαπανήθηκαν για την διαλογή των ελαττωματικών προϊόντων Το μέγιστο ανεκτό ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων 2) Διανομή Δείκτες Συμμόρφωση προμηθευτή με τη συγκεκριμένη παραγγελθείσα ποσότητα Συμμόρφωση προμηθευτή με τη συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης Συμμόρφωση προμηθευτή με πρότυπα συσκευασίας 3)Ανάλυση κόστους Συμμόρφωση με το σύστημα ανάλυσης κόστους που έχει συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή-επιχείρησης Η πραγματική μείωση κόστους από τη μεριά του προμηθευτή ως αποτέλεσμα διορθωτικών κινήσεων και τεχνολογικών επενδύσεων Δομή Επιχείρησης / Αξιολόγηση Κατασκευαστικών Δυνατοτήτων 1) Τεχνική Συνεργασία Ανταπόκριση στα προβλήματα ποιότητας που εντοπίζονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο ή την παραγωγή Η δυνατότητα του προμηθευτή να σχεδιάσει ένα νέο προϊόν Επίπεδο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ προμηθευτή- επιχείρησης σε θέματα τεχνογνωσίας 2)Προφίλ Εργαζομένων Δομή οργάνωσης του προμηθευτή και πόσο σαφής είναι η οριοθέτηση των καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου σε αυτή τη δομή Σύνολο εργαζομένων Ο αριθμός των εργαζομένων στα τεχνικά τμήματα 3)Χρηματοοικονομική Κατάσταση Το συνολικό κέρδος του προηγούμενου χρόνου Τα συνολικά έσοδα του προηγούμενου χρόνου Σελίδα 20 από 35

21 Η τιμή της μετοχής της επιχείρησης 4)Εξοπλισμός Στοιχεία Εξοπλισμού Παραγωγής (αριθμός, μοντέλο, βαθμός χρησιμοποίησης κλπ) Συμβατότητα τεχνολογίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται στην επιχείρηση Το επίπεδο του Computer Hardware και Software που κατέχει ο προμηθευτής 5)Παραγωγή Αποδοτικότητα του προγραμματισμού παραγωγής Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία στη διανομή Εργασίες Συντήρησης Αποτελεσματικότητα μεταφοράς συσκευασίας αποθήκευσης Αξιολόγηση Συστημάτων Ποιότητας 1)Αφοσίωση Διοίκησης Έγγραφα Διαβεβαίωσης Ποιότητας Ο ρόλος της λειτουργίας ποιότητας στο εργοστάσιο του προμηθευτή Εσωτερικός έλεγχος Η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην βελτίωση της ποιότητας 2)Ανάπτυξη προϊόντος Αξιολόγηση διαδικασιών σχεδιασμού Λειτουργικότητα σχεδιασμού και πειραμάτων αξιοπιστίας Τεχνικές ποιότητας στον σχεδιασμό 3)Βελτίωση διαδικασιών Ενέργειες βελτίωσης διαδικασιών Δείκτες αποδοτικότητας διαδικασιών και μηχανολογικού εξοπλισμού Τεχνικές ποιότητας στις Ενέργειες βελτίωσης διαδικασιών 4)Προγραμματισμός για επίτευξη Ποιότητας Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της επιχείρησης Έλεγχοι πρωτοτύπων Ανιχνευσιμότητα Αξιολόγηση διαδικασιών βελτίωσης ποιότητας Σελίδα 21 από 35

22 Κόστη ποιότητας Βάση δεδομένων ποιότητας 5)Εξασφάλιση Ποιότητας στην Διανομή Διαδικασίες αγορών Παράδοση με εγγυήσεις ποιότητας Αποδοχή αλλαγών Διαδικασίες εισερχομένων ελέγχων ποιότητας 6)Εξασφάλιση Ποιότητας στην Παραγωγή Ορισμός και ταξινόμηση προϊόντων Έλεγχος διαδικασιών Στατιστικές εφαρμογές Εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ποιότητας Αντίδραση σε διορθωτικές κινήσεις 7)Επιθεώρηση και Πειραματισμός Επιθεώρηση και τεστ αξιοπιστίας κατά την παραγωγή Τελική επιθεώρηση και τεστ αξιοπιστίας Έλεγχος παραγωγής Μέτρηση και αξιολόγηση εξοπλισμού Διαδικασίες ρύθμισης 8)Προσωπικό ποιότητας Αριθμός προσωπικού τμήματος ποιότητας Εκπαίδευση προσωπικού ποιότητας Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προμηθευτών είναι κυρίως εκείνα που επηρεάζουν περισσότερο τους δικούς της στρατηγικούς στόχους. Τα κυριότερα είναι: Ποιότητα προϊόντος: Τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των προϊόντων είναι: Προδιαγραφές Συντήρηση επισκευές Σταθερή παροχή ποιότητας Σελίδα 22 από 35

23 Εγγυήσεις Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη Προσόντα και εμπειρία προσωπικού προμηθευτή Διαθεσιμότητα απαραίτητων εργαλείων σχεδιασμού προϊόντων Διαθεσιμότητα μηχανολογικού εξοπλισμού Προηγούμενη εμπειρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό του προϊόντος Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές προδιαγραφών Ύπαρξη διαδικασίας για test ποιότητας Ύπαρξη ειδικών συμβούλων Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης Κόστος αγοράς προϊόντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης της τιμής του προϊόντος είναι: Δυνατότητα ανάλυσης αξίας Όροι πληρωμής Όροι παράδοσης Προσφερόμενες εκπτώσεις Δυνατότητα συμμετοχής προμηθευτών σε στρατηγικούς σχεδιασμούς μείωσης του κόστους Πρόβλεψη δείκτη αναπροσαρμογής τιμής Διαθεσιμότητα. Τα κριτήρια αξιολόγησης της διαθεσιμότητας είναι: Εξασφάλιση προμήθειας Οικονομική σταθερότητα Βαθμός συμμετοχής αγοραζόμενων υλικών στο σύνολο του επιχειρηματικού σχεδιασμού των προμηθευτών Βαθμός πρόσβασης των προμηθευτών στις αγορές των πρώτων υλών τους Σελίδα 23 από 35

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα