«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»"

Transcript

1 «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» Τηο εληππώζεηο πνπ απεθόκηζε από ηελ επίζθεςή ηνπ ζηηο ΗΠΑ, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, κεηαθέξεη κηιώληαο ζηνλ ΠηΘ ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γάκσλ Γακηαλόο. Ο θ. Γακηαλόο κηιά γηα ηελ ηέιεηα ζξεζθεπηηθή αλνρή θαη αλεθηηθόηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη γηα ηα θαηλόκελα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ηαμηλνκήζεηο πνπ ππάξρνπλ αθόκε ζε επίπεδα θπιεηηθήο ηζόηεηαο. Μία ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ πξνβιεκαηίδεη, αιιά θαη δηαιύεη πνιιά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα. Γάκσλ Γακηαλόο ΠηΘ: θ. Γακηαλέ, μεθηλώληαο ζα ήζεια λα κνπ πεξηγξάςεηε ην ηαμίδη θαη ην ζηόρν Γ.Γ.: Δπεηδή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη αλαπηύρζεθε κηα νιόθιεξε θηινινγία θαη κπζνινγία, λα πσ όηη είλαη έλα ηαμίδη θπιηόκελν πνπ δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ησλ ΗΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο πξεζβείεο θαη ηα πξνμελεία ζηηο δηάθνξεο ρώξεο. Κάζε ρξόλν θηινμελνύληαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο άλζξσπνη ζε απηό ην ηαμίδη πνπ έρεη ηνλ γεληθό ηίηιν «International Programmer» θαη αθνξά πξόζσπα πνπ ιακβάλνπλ πξόζθιεζε γηα λα επηζθεθζνύλ ηηο ΗΠΑ θαη βεβαίσο αλάινγα κε ηνλ θύθιν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο καζαίλνπλ πξάγκαηα θαη μελαγνύληαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ αζθνύληαη από ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Όζνλ αθνξά ζε εκέλα θαη ηελ νκάδα ησλ έμη αηόκσλ πνπ ζπκκεηείρακε ζε απηό ην ηαμίδη ην πξόγξακκα αθνξνύζε ζηελ κεηαλάζηεπζε, ηνπο πξόζθπγεο θαη αζθαιώο ηηο κεηνλόηεηεο. Η επηινγή κνπ έγηλε, γηαηί αζθαιώο πξνέξρνκαη από κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, όπσο ε Θξάθε, θαη θάζε ρξόλν όπσο κνπ αλέθεξε ν Γεληθόο Πξόμελνο ησλ ΗΠΑ ζηε Θεζζαινλίθε, θ. Γη, πεξίπνπ δέθα άηνκα από όιε ηελ Ειιάδα πξνζθαινύληαη ζε απηό ην πξόγξακκα δηεζλώλ επηζθεπηώλ. Θεσξώ όηη είλαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε γηαηί καζαίλεηο πξάγκαηα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είρεο ηε δπλαηόηεηα λα ηα κάζεηο. «Η Ακεξηθή, δηνγθσκέλν θξάηνο κε ηεξάζηηα θαιά δνκεκέλε γξαθεηνθξαηία» ΠηΘ: Η Ακεξηθή πάληα είρε εμσζηξέθεηα ζηηο δξάζεηο ηεο. Γηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο, μέξνπκε όηη θαη ν αείκλεζηνο δήκαξρνο Μπιέηζαο είρε πξνζθιεζεί γηα επίζθεςε ζηελ Ακεξηθή θαη κάιηζηα ηελ είδε κε ηελ ίδηα επαξέζθεηα κε εζάο Γ.Γ.: Επαξέζθεηα από ηελ άπνςε όηη βιέπεηο έλαλ άιιν θόζκν πνιύ δηαθνξεηηθό από ην δηθό καο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά αξλεηηθά θαη ζεηηθά ηα νπνία ζα πεξηγξάςσ ελ νιίγνηο: Δίλαη πάξα πνιύ νξγαλσκέλνη, έρνπλ κηα ηεξάζηηα πξνζήισζε ζε απηό ην νπνίν θάλνπλ. Δλεκεξώζεθα γηα ζέκαηα, όπσο είπα, κεηαλαζηώλ, πξνζθύγσλ θαη κεηνλνηήησλ. Βεβαίσο, έρνπλ έλα θξάηνο πνιύ κεγάιν θαη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα πεη όηη νηθηίξνπκε ην θξάηνο ην ζνζηαιηζηηθό, ην κεγελζπκέλν θξάηνο πνπ γλσξίδνπκε εκείο σο απόξξνηα ζνζηαιηζηηθώλ θαζεζηώησλ, αιιά ζηελ Ακεξηθή εμίζνπ ππάξρεη έλα πνιύ δηνγθσκέλν θξάηνο, κηα ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία ε νπνία όκσο είλαη ηαμηλνκεκέλε ζε θνπηάθηα θαη ιεηηνπξγεί κε απηνκαηηζκνύο θαη αζθαιώο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε κεγάιν βαζκό, αιιά είλαη ςεπδαίζζεζε λα πηζηεύεη θαλείο όηη ην θξάηνο απηό είλαη κηθξό ή επέιηθην. ΠηΘ: Να πνύκε βέβαηα όηη κηιάκε γηα κηα δεκνθξαηία πνπ ζπλαπνηειείηαη από πνιιέο επηκέξνπο. Μηιήζαηε γηα ηνλ ππαξθηό ζνζηαιηζκό ε Ακεξηθή όκσο είλαη έλα ππαξθηό κόξθσκα Γ.Γ.: Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Σε κία κόλν πόιε ηεο Οθιαρόκα, ηελ Tulsa κε πιεζπζκό θαηνίθσλ, κηθξή γηα ηα δεδνκέλα ηεο Ακεξηθήο δνπλ 69 δηαθνξεηηθέο εζλόηεηεο. Τηο έρνπλ

2 θαηαγεγξακκέλεο όιεο, γηαηί εθεί ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Πέξα από ηελ ακεξηθάληθε γξαθεηνθξαηία πνπ είλαη απισκέλε παληνύ θαη δελ αθήλεη ηίπνηα λα πέζεη θάησ, ππάξρεη έλα απίζηεπην ζύζηεκα πνπ ειέγρεη εηδηθά ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ εηδηθώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ, απηώλ πνπ έξρνληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ππάξρεη θαη κηα αλαπηπγκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Θα ζαο πσ όηη απηή ηε ζηηγκή 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο είλαη εληεηαικέλεο ώζηε λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ έξρνληαη από μέλα θξάηε. ΠηΘ: Σηελ Διιάδα ππάξρεη έλα άιιν λεθέισκα ζρεηηθά κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. Δίλαη όλησο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη δελ πιεξώλνληαη από ηελ θπβέξλεζε; Γ.Γ.: Σηηο ΗΠΑ παίδεη πάξα πνιύ κεγάιν ξόιν ε ρνξεγία. Τα κέιε ησλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ βγαίλνπλ ζηελ θνηλσλία θαη δεηνύλ ρξεκαηνδόηεο γηα ην έξγν πνπ θάλνπλ. Τν δεκόζην εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ρξεκαηνδνηεί, θαληαζηείηε βέβαηα όηη εθεί ην δεκόζην δελ ρξεκαηνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, έλα ζέκα πνπ έρεη αλνίμεη κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ Ακεξηθή, γηαηί ην 90% ησλ αλζξώπσλ πνπ έξρνληαη από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη απνηεινύλ ηε ιαηηληθή θνηλόηεηα, δηαξθώο απμαλόκελε, δελ έρνπλ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ζπλνιηθά ζαξάληα εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλνί δελ έρνπλ θακία αζθάιεηα. Εάλ βξεζνύλ ζην δξόκν θηλδπλεύνπλ λα πεζάλνπλ. «Οη Ακεξηθαλνί πξνζδνθνύλ πνιιά από ηνλ Οκπάκα» ΠηΘ: Τν ηαμίδη ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα θάλεηε ηελ θξηηηθή ζαο, όηη δειαδή ν θαπηηαιηζκόο είλαη άγξηνο Γ.Γ.: Δελ ηα θξύβνπλ νη Ακεξηθαλνί. Τνλ εαπηό ηνπο ηνλ πιαζάξνπλ όπσο είλαη θαη ζήκεξα ππάξρεη κηα κεγάιε ειπίδα πνπ επελδύεηαη ζην πξόζσπν ηνπ λένπ πξνέδξνπ. ΠηΘ: Ο θόζκνο έρεη πξνζδνθίεο θαη γηα ην δήηεκα ηεο πγείαο θαη γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο όηη ζα ππάξμεη κέξηκλα; Γ.Γ.: Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πξνζδνθία ζην πξόζσπν ηνπ Οκπάκα θαη ηεο λέαο δηνίθεζεο κηαο ηεξάζηηαο γξαθεηνθξαηίαο πνπ αθνινπζεί ηνλ πξόεδξν θαη απηό δηαρέεηαη κέζα ζηνπο αξκνύο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Πξώηνλ λα βειηησζνύλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ έμσ θόζκν, είραλ ζπλείδεζε όηη είραλ δηαηαξαρζεί απηέο νη ζρέζεηο, θαη δεύηεξνλ ζε ό,ηη αθνξά ζην εζσηεξηθό ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα θνηλσληθό θξάηνο γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπο. ΠηΘ: Πώο ιεηηνπξγνύλ νη πνιηηείεο; Γ.Γ.: Να πνύκε όηη νη ΗΠΑ απνηεινύλ πελήληα πνιηηείεο θαη ε θάζε κία από απηέο έρεη ην δηθό ηεο δηνηθεηηθό ζύζηεκα, ην δηθό ηνπο ζύζηεκα εθπαηδεπηηθό, ην δηθό ηεο πνιηηηζκό, ηε δηθή ηεο θνπιηνύξα ιεηηνπξγία. Δελ ππάξρεη ζηηο ΗΠΑ Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ ζπληίζεληαη ζε έλαλ. Δελ ππάξρεη ππνπξγείν παηδείαο, ε θάζε πνιηηεία έρεη ηνπο δηθνύο εθπαηδεπηηθνύο λόκνπο θαη θαλόλεο θαη δελ ππάξρεη γεληθή θαηεύζπλζε ηνπ νκνζπνλδηαθνύ θξάηνπο γηα ην πώο πξέπεη λα αζθείηαη ε παηδεία. Γελ ππάξρεη Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο, ππάξρεη ε βνύιεζε ησλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ αζθάιηζεο, όπνπ ή ηα έρεηο θαη πεγαίλεηο ή είζαη επί μύινπ θξεκάκελνο θαη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δεκόζηα γξαθεηνθξαηία πνπ θηλεί ην θξάηνο κε γξήγνξνπο θαη επέιηθηνπο ξπζκνύο, αιιά δελ παύεη λα είλαη γξαθεηνθξαηία. ΠηΘ: Όηαλ κηιάηε γηα γξαθεηνθξαηία κηιάηε γηα έλα θξαηηθό ζύζηεκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεζηώλ; Γ.Γ.: Αζθαιώο απηό ην ζπλαληήζακε ζηελ Οπάζηλγθηνλ, θαζώο ήηαλ ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ ηαμηδηνύ καο. Σπλαληήζακε ην ζύζηεκα ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηνλόηεηεο, κε ηηο ζξεζθείεο θαη κε ην ζύζηεκα ησλ πξνζθύγσλ. Θα δώζσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα λα θαηαιάβεη ν θόζκνο θαιύηεξα. Τν 88% ησλ ππνζέζεσλ δηθάδνληαη ζηα πνιηηεηαθά δηθαζηήξηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο, κόλν ην 12% ησλ ππνζέζεσλ πεγαίλνπλ ζηα νκνζπνλδηαθά δηθαζηήξηα. Τν 6% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ πεξλνύλ από ην θπβέξλεζε θαη ην ππόινηπν από ηηο πνιηηείεο. «Σηελ Ακεξηθή ηεξάζηην ξόιν παίδεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ» ΠηΘ: Απηό ζεκαίλεη όηη αθνινπζείηαη δηαδηθαζία εθινγήο; Γ.Γ.: Όινη ζηελ Ακεξηθή εθιέγνληαη, νη δηθαζηέο, νη ζεξίθεδεο, νη δάζθαινη κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο, εθόζνλ αλ δελ ζνπ αξέζεη ν δάζθαινο ή ην ζύζηεκα κηαο πνιηηείαο έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα παο ζε άιιε πνιηηεία πνπ εθαξκόδεηαη άιιν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σηελ θνηλσλία ησλ ΗΠΑ παίδνπλ ηεξάζηην ξόιν ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη νη ηνπηθέο ζπζζσκαηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από αλζξώπνπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο νκάδεο πίεζεο απέλαληη ζηελ πνιηηεία. ΠηΘ: Γηα έλαλ επξσπαίν είλαη αδηαλόεην γηα κηα θνηλσλία ηαμηθή παξαδνκέλε ζην λενθηιειεπζεξηζκό όηη ππάξρεη ελεξγόο πνιίηεο. Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλ κηα άιινπ είδνπο πνιηηηθή ζπλείδεζε. Οη

3 ακεξηθαλνί είλαη πνιηηηθνπνηεκέλνη κε ηελ έλλνηα όηη ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη Γ.Γ.: Γελ ππάξρεη ε πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα όηη ζα καιώλνπκε ζηα θαθελεία γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αζθεί ν πξόεδξνο ή ε θπβέξλεζε, είλαη κεγάιε πνιπηέιεηα θαη πνιιέο θνξέο ν κέζνο ακεξηθαλόο πνιίηεο δελ γλσξίδεη πώο θηλείηαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε, αιιά κεηέρνπλ ζηα θνηλά κέζα ζην επίπεδν ηεο δηθήο ηνπο θνηλόηεηαο, ε νπνία απνηειεί ην ζεκείν απαξρήο θίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εθθιεζία κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο κε ηνπο ηνπηθνύο εγέηεο ηνπο. ΠηΘ: Άξα κηιάκε γηα έλα βαζηά δεκνθξαηηθό θνηλσληθό ζώκα; Γ.Γ.: Έλα θνηλσληθό ζώκα πνπ έρεη ζηνηρεία δεκνθξαηηθόηεηαο. Λεηηνπξγνύλ εθεί ηα Lobbies, όξνο πνπ κπνξεί ζηελ Ειιάδα λα ελνρνπνηείηαη, όπσο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Επξώπεο, αιιά απνηεινύλ νκάδεο πίεζεο γηα λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα θαη λα ππάξρεη θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα. Απηέο νη νκάδεο πίεζεο κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ θπβέξλεζε, αιιά μεθηλνύλ από πνιύ ρακειά. «Η ηαπηόηεηα, πνιηηηθή θαη όρη πνιηηηζηηθή ηδηόηεηα» ΠηΘ: Γειαδή ηνλ θνηλνηηζκό πνπ είρακε ζηελ λεόηεξε Διιάδα ηνλ έρνπλ ζήκεξα νη ακεξηθαλνί; Γ.Γ.: Ναη, είλαη θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα απνιύησο πνιπεζληθή. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πξόβιεςε όηη ην 2025 νη ιεπθνί ζηηο ΗΠΑ ζα είλαη ην 47% ηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο. Είλαη κηα ρώξα πνιπεζληθή όπνπ ε ηαπηόηεηα δελ απνηειεί πνιηηηζηηθή βάζε γηʼ απηόλ πνπ ηε θέξεη, αιιά θαζαξά έλα πνιηηηθό γεγνλόο, δειαδή κηα πνιηηηθή ηδηόηεηα θαη όρη κηα πνιηηηζηηθή ηδηόηεηα. «Η Δπξώπε ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ζην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ όπσο νη ΗΠΑ» ΠηΘ: Τν θιέγνλ δήηεκα γηα ηελ Δπξώπε είλαη ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ αλαθαιύθζεθε, δπζηπρώο ηώξα. Πώο νη Δπξσπαίνη δελ αλαθάιπςαλ, απηό ην κνληέιν; Γ.Γ.: Θα έπξεπε ε γεξαηά Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζεη όπσο νη ΗΠΑ, δειαδή λα απνθηήζεη έλα νκνζπνλδηαθό ζύζηεκα κεηαλάζηεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα emigration offices ζε όιν ηνλ θόζκν, ζην βαζκό πνπ είλαη δπλαηόλ - γηαηί κε μερλάκε όηη ε Ακεξηθή έρεη ηνλ Αηιαληηθό πνπ δελ κπνξείο λα ηνλ πεξάζεηο εύθνια - αιιά λα απνθηήζεη κηα θνηλή πνιηηηθή γηα όια ηα θξάηε. «Η θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηε ζξεζθεία παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν» ΠηΘ: Να πάκε ζην ζέκα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο. Τν ηδακί ηεο Αζήλαο ην έρνπκε εμαγγείιεη επαλεηιεκκέλσο Τη ζπκβαίλεη εθεί θαη πώο αληηκεησπίδνληαη νη κνπζνπικάλνη; Γ.Γ.: Υπάξρνπλ ή κεηαλάζηεο ζε όιε ηελ Διιάδα θαη δελ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ην ζέκα θαη είλαη εύινγν γηαηί είκαζηε κηθξό θξάηνο θαη δελ έρνπκε παξειζόλ πνιππνιηηηζκηθό. Καηʼ αξρήλ εθεί νη ζξεζθείεο δελ ελδηαθέξνπλ ην θξάηνο. Τν θξάηνο είλαη ζξεζθεπόκελν όπνπ πηζηεύεη ζην γεληθόηεξν ζεό θαη ηνλ επηθαιείηαη. Απνηειείηαη από απηνύο πνπ δειώλεη όηη ζξεζθεύνληαη θαη είλαη πνιινί απηνί. Τν 78% είλαη Φξηζηηαλνί πνπ ρσξίδνληαη ζε θαζνιηθνύο, ιίγνπο νξζόδνμνπο, ζε πξνηεζηάληεο πνπ είλαη πεξηζζόηεξνη, ην 51%, ππάξρνπλ κνπζνπικάλνη, εβξαίνη, βνπδηζηέο θαη δεθάδεο άιιεο ζξεζθείεο. Όιν απηό ην κόξθσκα ησλ δεθάδσλ ζξεζθεηώλ νξγαλώλεηαη γύξσ από θνηλόηεηεο ζξεζθεπηηθέο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα λνζνθνκεία ηνπο, ηα εθπαηδεπηήξηά ηνπο, ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. Παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν ε θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηε ζξεζθεία. Τν θξάηνο δελ ην ελδηαθέξεη ηίπνηα θαη γλσξίδεη όηη απνηειεί έλα θξάηνο δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ ζην νπνίν θαηαιπηηθό ξόιν παίδεη ε πίζηε ζην ζεό, αιιά ηαπηόρξνλα απηή δελ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ. Όηαλ ν κνπζνπικάλνο ζέιεη λα θηηάμεη ηδακί ζα απεπζπλζεί ζηελ πνιηηεία ηνπ, αιιά ππάξρεη έλα θηιειεύζεξν θαζεζηώο. Η εηδνπνηόο δηαθνξά κε ηελ Επξώπε είλαη όηη ην ακεξηθαληθό θξάηνο είλαη απελνρνπνηεκέλν από ηελ ηζηνξία ηεο Επξώπεο. Είλαη θαηλνύξγην θξάηνο κε 250 ρξόληα ηζηνξία, δελ έρεη ην βάζνο ησλ πνιέκσλ, ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηνπ αίκαηνο. Τν αίκα ηνπο έρεη ρσξίζεη θαη εθεί, όζνλ αθνξά ζηνπο Ιλδηάλνπο πνπ ηνπο εμνιόζξεπζαλ. Άξα δελ έρνπλ ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηέηνηεο πνπ λα ηνπο δεκηνπξγνύλ ελνρέο, νη ζξεζθείεο είλαη ειεύζεξεο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα πηζηεύεη όπνπ ζέιεη θαη πνιιέο θνξέο ε εθθιεζία, ηα ηδακηά είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ζπίηηα. «Γηώθεηαη όπνηνο ακθηζβεηεί ζξεζθεπηηθή ακθίεζε» ΠηΘ: Η κνπζνπικάλα δειαδή ηεο Ακεξηθήο κπνξεί λα θνξά καληίια αλελόριεηε; Γ.Γ.: Πήξα κέξνο ζε έλα meeting ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ νκηιία ηνπ Οκπάκα ζην Κάηξν θαη ην άλνηγκά ηνπ ζηνλ κνπζνπικαληθό θόζκν, όπνπ ν πξόεδξνο Οκπάκα ιέεη όηη δηώθεηαη δηθαζηηθά θαη θαηαδηθάδεηαη εθείλνο ν νπνίνο ζα ακθηζβεηήζεη ην δηθαίσκα ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα θέξεη ηελ ζξεζθεπηηθή ακθίεζε θαη ελ πξνθεηκέλσ ηελ ηζιακηθή καληίια. Δίλαη ηόζν αλεθηηθνί ζην ζέκα ησλ ζξεζθεηώλ πνπ δηώθνπλ απηόλ πνπ ζε

4 ακθηζβεηεί. ΠηΘ: Η θεληξηθή επηινγή γηα θαιιηέξγεηα αλεθηηθόηεηαο πηνζεηείηαη θαη από ηνλ ακεξηθαληθό ιαό, είλαη θνηλσληθό ζπκθξαδόκελν; Γ.Γ.: Σηελ Ακεξηθή ππάξρεη έλα δίπηπρν «ειεπζεξία ζηα θηλήκαηα θαη ειεπζεξία ζηηο ελώζεηο πξνζώπσλ θαη ζηηο νκάδεο πίεζεο» πνπ αλέθεξα. Απηό αθνξά θαη ζηηο ζξεζθείεο, θαλέλαο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ πην πεξηνύζην από ηνλ άιιν ή αλώηεξν. Σαθέζηαηα κέζα ζηηο ζξεζθείεο ειινρεύεη θαη ν θίλδπλνο ηνπ ζπληεξεηηζκνύ θαη ηεο ζξεζθνιεςίαο θαη ηνπ θνληακεληαιηζκνύ, ην είδακε ζηελ δηνίθεζε ηνπ Μπνπο. Απηό ην ξώηεζα ζε Κνπβαλό εκηγθξέ ππεύζπλν γηα ηα δεηήκαηα ζξεζθεηώλ ζηηο ΗΠΑ. Σπγθεθξηκέλα ηνλ ξώηεζα αλ απηνί πνπ ππεξζξεζθεύνληαη, είλαη ζπληεξεηηθνί θαη κνπ αλέθεξε όηη νη κελ ιεπθνί πνπ αζθνύλ έληνλε ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη ζπλήζσο ζπληεξεηηθνί, αιιά νη αθξνακεξηθαλνί πνπ είλαη ππεξζξεζθεπόκελνη ςεθίδνπλ θαηά ζπληξηπηηθό πνζνζηό Οκπάκα θαη είλαη νη πιένλ θηιειεύζεξνη θαη πξννδεπηηθνί άλζξσπνη ησλ ΗΠΑ. Η ζξεζθεία παίδεη θαηαιπηηθό θεληξηθό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηε δσή ηνπο αιιά είλαη δηαθνξεηηθόο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηελ αληηιακβάλνληαη, ηελ εκπεδώλνπλ, ηε βηώλνπλ. «Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα ξαηζηζκνύ εηδηθά ζην λόην» ΠηΘ: Μήπσο απηό είλαη κηα θαηλνύξγηα πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ησλ ΗΠΑ γηαηί ζπκάζηε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ην κόξθσκα ηεο αληζόηεηαο ησλ καύξσλ Γ.Γ.: Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα νπζηαζηηθά κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πίζηε. Πξνβιήκαηα όκσο ξαηζηζκνύ απέλαληη ζηνπο καύξνπο, ζηνπο ιαηηλνγελείο ή ζηνπο Αζηάηεο, γηαηί απηέο είλαη νη κεγάιεο θαηεγνξίεο, νη αθξνακεξηθαλνη είλαη νπζηαζηηθά γεγελείο θαη απνηεινύλ ην 13%, ππάξρνπλ εηδηθά ζην λόην. Δπηζθεθζήθακε ην Μέκθηο όπνπ δνινθνλήζεθε ν Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ θαη είδακε αλζξώπνπο ιεπθνύο θαη καύξνπο λα παιεύνπλ πξνθείκελνπ λα αξζνύλ νη όξνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο δνκήζεθαλ απηέο νη θνηλσλίεο. Υπάξρνπλ παξαξηήκαηα ηεο Κνπ Κινπμ Κιαλ ζην Μέκθηο θαη ζηελ Οθιαρόκα, όζν απίζηεπην θη αλ αθνύγεηαη. Απηό όκσο κέζα ζηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία, όζν πεξλά ν θαηξόο, αηνλεί θαη ε εθινγή Οκπάκα είλαη έλα θαζνξηζηηθό κέγεζνο πάλσ ζε απηή ηελ εμέιημε ησλ ΗΠΑ. Θα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα γηα ην πώο αληηκεησπίδνπλ ην ξαηζηζηηθό παξειζόλ ηνπο. Δπηζθεθζήθακε ζην Μέκθηο έλαο Οξγαληζκό κε ηνλ ηίηιν «Αληηκεησπίδνληαο ηελ ηζηνξία θαη ηνπο εαπηνύο καο» όπνπ γίλεηαη κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ΗΠΑ πνπ δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο, πνπ ππήξμε ξαηζηζηηθή θαηʼ εμνρήλ. Οπζηαζηηθά θέξλνπλ θνληά ηνπο θαζεγεηέο γηα λα ηνπο κπήζνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο απελνρνπνηεκέλε από ξαηζηζηηθά ζύλδξνκα ηζηνξία, θαη καζεηέο καύξνπο, ιεπθνύο, αζηάηεο θαη θίηξηλνπο νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ζπκβηώλνπλ κεηαμύ ηνπο αληηκεησπίδνληαο ηελ ηζηνξία σο πξνσζεηηθή δύλακε θαη όρη σο δηαρσξηζηηθό κέγεζνο. «Ωο θόξε νθζαικνύ ζπληεξνύλ ηνπο πνιηηηζκνύο» ΠηΘ: Πώο ζπληεξνύλ ηνπο πνιηηηζκνύο; Γ.Γ.: Ωο θόξε νθζαικνύ. Φζάζακε ζηα βάζε ηεο Ακεξηθήο όπνπ δνπλ ηλδηάληθεο θπιέο νη νπνίεο έρνπλ ηαπηόηεηα πνπ απνδεηθλύνπλ ην θαζαξό ηεο θαηαγσγήο ηνπο όπνπ ππάξρνπλ ηεξάζηηα κνπζεία πνπ ζπληεξνύλ ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο πνπ νη ίδηνη δελ θνβνύληαη λα πνπλ όηη εθδηώρζεθαλ ζην παξειζόλ, αιιά όηη πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ κηα λέα αξρή κέζα από ηηο κπίδλεο. Οη Ιλδηάλνη ηεο πεξηνρήο Οθιαρόκα ζέινπλ λα μαλαεμνξύμνπλ πεηξέιαην ζε κηα πεξηνρή πνπ κέρξη ην 1920 δνύζαλ πεηξειαηάδεο θαη λα ην εθκεηαιιεπηνύλ. Σπκπεξαζκαηηθά πνιππνιηηηζκηθόηεηα έρεη αλαρζεί ζηελ Ακεξηθή ζε θπξίαξρε ηδενινγία. Τ.Β.-Α.Π. Η νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο «Η νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ηεξάζηηα θαη αθνπκπά πεξηζζόηεξν ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο, απηνύο πνπ πήξαλ δάλεηα θαη έραζαλ ηα ζπίηηα ηνπο γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα ηα πιεξώζνπλ. Υπάξρνπλ γεηηνληέο κε άδεηα ζπίηηα ζηε Νέα Υόξθε αιιά θαη ζε άιιεο πόιεηο, όπνπ δνπλ απηέο νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Οη άζηεγνη είλαη πνιινί θαη θνηκνύληαη ζηηο εηζόδνπο ησλ πνιπθαηνηθηώλ, θάησ από ηηο γέθπξεο. Υπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζήκεξα ν Οκπάκα πξνζπαζεί λα θηηάμεη έλα Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο. Η θηώρεηα θαη νη δηαθξίζεηο είλαη κεγάιεο θαη ε ςαιίδα ησλ αληζνηήησλ ηεξάζηηα, αιιά εθείλν πνπ θπξηαξρεί ζηηο ΗΠΑ είλαη ε κεζαία ηάμε ε νπνία είλαη θάηη κεγαιύηεξν από ηε δηθή καο κε κηζζνύο ηεο ηάμεσο άλσ ησλ δνιαξίσλ ην κήλα. Οη θνηλσληθέο αληζόηεηεο είλαη δένπζεο, ππαξθηέο θαη κεγάιεο θαη απεπζύλνληαη ζε έλα θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ηδενινγία πάξε ηελ επθαηξία ζνπ.

5 «Σην κπαιό ηνπ ζπληεξεηηθνύ ακεξηθαλνύ ην θηιειεύζεξνο ζεκαίλεη θνκκνπληζηήο» ΠηΘ: Ο θνκκνπληζκόο ζήκεξα επηηξέπεηαη ζηηο ΗΠΑ; Γ.Γ.: Απηή ηε ζηηγκή ε δεμηά ηεο Ακεξηθήο πνπ εθθξάδεηαη από ην ξεπνπκπιηθαληθό θόκκα θαη από ηνλ πξώελ αληηπξόεδξν ησλ ΗΠΑ ηνλ θ. Τζέηλη, πνπ δηαηεξεί ελεξγό ξόιν, θάηη πνπ νη ίδηνη νη Ακεξηθάλνη ην ζεσξνύλ αζύλεζεο, παξόια απηά εθθξάδεη έλα πνιύ ζθιεξό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν θαη ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη απνθαινύλ ηνλ Πξόεδξν Οκπάκα ζνζηαιηζηή θαη απηό αληηιακβάλεζζε όηη απνηειεί κεγάιε ύβξε γηα έλα ακεξηθάλν πξόεδξν, αληίζηνηρε ηεο νπνίαο δελ ππήξμε από ηελ επνρή ηνπ Κέλλεληη. Ο ίδηνο απηνηνπνζεηείηαη σο liberal, πξάγκα ην νπνίν είλαη πην πξννδεπηηθή πνιηηηθή θαηεγνξία ζηηο ΗΠΑ, γηαηί ζαθώο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε θαηεγνξηνπνίεζε ηδενινγηώλ ζε ζρέζε κε ηελ Επξώπε. Liberal ζεκαίλεη θηιειεύζεξνο, αιιά ζην κπαιό ελόο ζπληεξεηηθνύ ακεξηθαλνύ ζεκαίλεη πεξίπνπ θνκκνπληζηήο. ΠηΘ: Σηελ θνπβέληα πνπ είραηε κε απινύο αλζξώπνπο απηό ην ζηεξεόηππν αθόκε δεη; Γ.Γ.: Τνλ θνκκνπληζκό ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο έλα κέγεζνο ην νπνίν έρεη ηζηνξηθή θαη κόλν αμία πιένλ κε ηε γύκληα ησλ πξώελ ζνζηαιηζηηθώλ θξαηώλ. Απηή ηε ζηηγκή όκσο ζηηο ΗΠΑ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ θαη ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπληεξεηηθέο θνηλσλίεο ηεο Δπξώπεο, πνπ ζήκεξα θαηηζρύνπλ, ππάξρεη κηα πεξηζζόηεξν πξννδεπηηθή θαηεύζπλζε ηόζν ζηνπο πνιίηεο όζν θαη ζην θεληξηθό ζύζηεκα. Με ηνλ Οκπάκα απηή ηε ζηηγκή, πάληνηε θξαηώληαο ηηο αλαινγίεο πνπ πξέπεη, ππάξρεη ζηελ Ακεξηθή κηα θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε ε νπνία αληηδηαζηέιιεηαη ζε πνιιά πξάγκαηα κε ηελ θεληξνδεμηά πνπ ππάξρεη ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε. Απηό πξέπεη λα ην έρνπκε ζην κπαιό καο. Ο άλεκνο ηεο αιιαγήο ζηελ Ακεξηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη εθεί είλαη πην δπλαηόο από ό,ηη ζηελ Επξώπε. ΠηΘ: Αλ θαλείο αλαθέξεη ην Μαξμ ή ην Λέληλ δηώθεηαη; Γ.Γ.: Όρη δελ δηώθεηαη θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα πνύκε όηη όπσο ν Μαξμηζκόο είλαη επίθαηξνο ζηελ Δπξώπε, λνκίδσ όηη θαη εθεί ππάξρεη κηα αλάινγε θνπβέληα. Μεηαλάζηεπζε θαη ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Ακεξηθή Οη Ακεξηθαλνί έρνπλ έλα ζεηηθό ζην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ πξνθύπηεη από ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, όηη δελ γεηηληάδνπλ κε άιια θξάηε πιελ ηνπ Μεμηθνύ θαη ηνπ Καλαδά, ηνλ νπνίν βγάδνπκε από ηε κέζε γηαηί είλαη έλα πξνεγκέλν θξάηνο θαη σο εθ ηνύηνπ νη κεηαθηλήζεηο αλζξώπσλ από εθεί πξνο ηηο ΗΠΑ δελ απνηεινύλ πξόβιεκα. Απνηειεί πξόβιεκα ην Μεμηθό, θξάηνο ιαηηλνγελέο, κε ρακειό επίπεδν αλζξώπσλ κόξθσζεο θαη θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηαγσγήο. Εθεί έρνπλ θάλεη έλα ηείρνο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηελ έιεπζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ κέζα ζηηο ΗΠΑ κε παξάλνκν ηξόπν, αιιά απηνζαξθάδνληαη νη ακεξηθαλνί γηαηί ιέλε όηη αθόκε θη αλ θάλνπκε δέθα κέηξα ην ηείρνο νη κεμηθάλνη ζα πεδνύλ έλδεθα γηα λα κπνπλ κέζα. Δεκηνπξγνύλ ινηπόλ emigration offices, δειαδή γξαθεία κεηαλάζηεπζεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Γηα παξάδεηγκα πάλε ζηελ Κνπάια Λνπκπνύξ, ζηελ Αθξηθή, ζηε Σπξία, ζην Ιξάλ θαη ζηήλνπλ ηα ηνπηθά ηνπο γξαθεία θαη καδεύνπλ ηηο αηηήζεηο απηώλ πνπ ζέινπλ λα κεηαλαζηεύζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ηνλ Αηιαληηθό, επηιέγνπλ από ηηο δέθα ρηιηάδεο, ηηο ρίιηεο ή ηηο δύν ρηιηάδεο θαη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο παίξλνπλ, ηνπο βάδνπλ νη ίδηνη ζηε ρώξα ηνπο, αθνύ πξώηα ηνπο πεξάζνπλ από δηαδηθαζία ειέγρνπ, -θαη είλαη γλσζηό όηη έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ ηξνκνθξαηία νη ακεξηθαλνί θαη θνβία ηξνκεξή,- θαη αθνύ ηνπο βάινπλ ζηηο ΗΠΑ, ζηε ζπλέρεηα ηνπο δηνρεηεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείεο. Υπάξρνπλ πνιηηείεο πνπ έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα δηνρεηεύνληαη νη κεηαλάζηεο έρνπλ δειαδή απνθαζίζεη πνύ ζα βξίζθνληαη νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Από ην 1957 κέρξη θαη ην 2007 είραλ δηαβεί ηα ζύλνξα ησλ ΗΠΑ κε λόκηκε βίδα κεηαλάζηεπζεο 2,7 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εθ ησλ νπνίσλ 1,3 εθαηνκκύξηα Αζηάηεο, από ηελ πξώελ Σνβηεηηθή Έλσζε επξσπαίνη Ννηηναζηάηεο αθξηθαλνί θαη ιαηηλνακεξηθάλνη. Υπάξρεη βέβαηα θαη ην θαηλόκελν ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, κόλν απηνί πνπ πξνέξρνληαη από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, από ην Μεμηθό, από ηελ Κνύβα είλαη έλαο κηθξόο αξηζκόο, πνπ αζθαιώο πξνβιεκαηίδνπλ ηελ Ακεξηθή, όκσο έρνπλ βάιεη λόκηκνπο 2,7 εθαηνκκύξηα ηνπο νπνίνπο δίλνπλ πξάζηλε θάξηα, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηαο ζηηο πνιηηείεο πνπ ηνπο δηνρεηεύνπλ θαη μέξνπλ πνύ βξίζθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα, ώζηε λα έρνπλ ηα ρξήκαηα πξνο ην δελ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, θαη βεβαίσο ηα παηδηά ηνπο, λα πάλε ζρνιείν δεκόζην. Σηε ζπλέρεηα ηνπο ιέλε όηη ε Ακεξηθή είλαη ε ρώξα ησλ επθαηξηώλ, βξείηε επάγγεικα, αζθείζηε κηα λόκηκε δξαζηεξηόηεηα θαη δήζηε. - paratiritis

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Πιεξνθνξίεο: Λίλα Σάξη t +30 210 726 0600 f +30 210 723 6162 e tnsicap@tnsicap.gr www.tnsglobal.com Δειηίν Σύπνπ 18 Μαίνπ 2011 Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Μαο ραξαθηεξίδνπλ; Τειηθά, είλαη ν Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα