«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»"

Transcript

1 «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» Τηο εληππώζεηο πνπ απεθόκηζε από ηελ επίζθεςή ηνπ ζηηο ΗΠΑ, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, κεηαθέξεη κηιώληαο ζηνλ ΠηΘ ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γάκσλ Γακηαλόο. Ο θ. Γακηαλόο κηιά γηα ηελ ηέιεηα ζξεζθεπηηθή αλνρή θαη αλεθηηθόηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη γηα ηα θαηλόκελα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ηαμηλνκήζεηο πνπ ππάξρνπλ αθόκε ζε επίπεδα θπιεηηθήο ηζόηεηαο. Μία ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ πξνβιεκαηίδεη, αιιά θαη δηαιύεη πνιιά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα. Γάκσλ Γακηαλόο ΠηΘ: θ. Γακηαλέ, μεθηλώληαο ζα ήζεια λα κνπ πεξηγξάςεηε ην ηαμίδη θαη ην ζηόρν Γ.Γ.: Δπεηδή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη αλαπηύρζεθε κηα νιόθιεξε θηινινγία θαη κπζνινγία, λα πσ όηη είλαη έλα ηαμίδη θπιηόκελν πνπ δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ησλ ΗΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο πξεζβείεο θαη ηα πξνμελεία ζηηο δηάθνξεο ρώξεο. Κάζε ρξόλν θηινμελνύληαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο άλζξσπνη ζε απηό ην ηαμίδη πνπ έρεη ηνλ γεληθό ηίηιν «International Programmer» θαη αθνξά πξόζσπα πνπ ιακβάλνπλ πξόζθιεζε γηα λα επηζθεθζνύλ ηηο ΗΠΑ θαη βεβαίσο αλάινγα κε ηνλ θύθιν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο καζαίλνπλ πξάγκαηα θαη μελαγνύληαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ αζθνύληαη από ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Όζνλ αθνξά ζε εκέλα θαη ηελ νκάδα ησλ έμη αηόκσλ πνπ ζπκκεηείρακε ζε απηό ην ηαμίδη ην πξόγξακκα αθνξνύζε ζηελ κεηαλάζηεπζε, ηνπο πξόζθπγεο θαη αζθαιώο ηηο κεηνλόηεηεο. Η επηινγή κνπ έγηλε, γηαηί αζθαιώο πξνέξρνκαη από κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, όπσο ε Θξάθε, θαη θάζε ρξόλν όπσο κνπ αλέθεξε ν Γεληθόο Πξόμελνο ησλ ΗΠΑ ζηε Θεζζαινλίθε, θ. Γη, πεξίπνπ δέθα άηνκα από όιε ηελ Ειιάδα πξνζθαινύληαη ζε απηό ην πξόγξακκα δηεζλώλ επηζθεπηώλ. Θεσξώ όηη είλαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε γηαηί καζαίλεηο πξάγκαηα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είρεο ηε δπλαηόηεηα λα ηα κάζεηο. «Η Ακεξηθή, δηνγθσκέλν θξάηνο κε ηεξάζηηα θαιά δνκεκέλε γξαθεηνθξαηία» ΠηΘ: Η Ακεξηθή πάληα είρε εμσζηξέθεηα ζηηο δξάζεηο ηεο. Γηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο, μέξνπκε όηη θαη ν αείκλεζηνο δήκαξρνο Μπιέηζαο είρε πξνζθιεζεί γηα επίζθεςε ζηελ Ακεξηθή θαη κάιηζηα ηελ είδε κε ηελ ίδηα επαξέζθεηα κε εζάο Γ.Γ.: Επαξέζθεηα από ηελ άπνςε όηη βιέπεηο έλαλ άιιν θόζκν πνιύ δηαθνξεηηθό από ην δηθό καο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά αξλεηηθά θαη ζεηηθά ηα νπνία ζα πεξηγξάςσ ελ νιίγνηο: Δίλαη πάξα πνιύ νξγαλσκέλνη, έρνπλ κηα ηεξάζηηα πξνζήισζε ζε απηό ην νπνίν θάλνπλ. Δλεκεξώζεθα γηα ζέκαηα, όπσο είπα, κεηαλαζηώλ, πξνζθύγσλ θαη κεηνλνηήησλ. Βεβαίσο, έρνπλ έλα θξάηνο πνιύ κεγάιν θαη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα πεη όηη νηθηίξνπκε ην θξάηνο ην ζνζηαιηζηηθό, ην κεγελζπκέλν θξάηνο πνπ γλσξίδνπκε εκείο σο απόξξνηα ζνζηαιηζηηθώλ θαζεζηώησλ, αιιά ζηελ Ακεξηθή εμίζνπ ππάξρεη έλα πνιύ δηνγθσκέλν θξάηνο, κηα ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία ε νπνία όκσο είλαη ηαμηλνκεκέλε ζε θνπηάθηα θαη ιεηηνπξγεί κε απηνκαηηζκνύο θαη αζθαιώο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε κεγάιν βαζκό, αιιά είλαη ςεπδαίζζεζε λα πηζηεύεη θαλείο όηη ην θξάηνο απηό είλαη κηθξό ή επέιηθην. ΠηΘ: Να πνύκε βέβαηα όηη κηιάκε γηα κηα δεκνθξαηία πνπ ζπλαπνηειείηαη από πνιιέο επηκέξνπο. Μηιήζαηε γηα ηνλ ππαξθηό ζνζηαιηζκό ε Ακεξηθή όκσο είλαη έλα ππαξθηό κόξθσκα Γ.Γ.: Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Σε κία κόλν πόιε ηεο Οθιαρόκα, ηελ Tulsa κε πιεζπζκό θαηνίθσλ, κηθξή γηα ηα δεδνκέλα ηεο Ακεξηθήο δνπλ 69 δηαθνξεηηθέο εζλόηεηεο. Τηο έρνπλ

2 θαηαγεγξακκέλεο όιεο, γηαηί εθεί ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Πέξα από ηελ ακεξηθάληθε γξαθεηνθξαηία πνπ είλαη απισκέλε παληνύ θαη δελ αθήλεη ηίπνηα λα πέζεη θάησ, ππάξρεη έλα απίζηεπην ζύζηεκα πνπ ειέγρεη εηδηθά ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ εηδηθώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ, απηώλ πνπ έξρνληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ππάξρεη θαη κηα αλαπηπγκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Θα ζαο πσ όηη απηή ηε ζηηγκή 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο είλαη εληεηαικέλεο ώζηε λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ έξρνληαη από μέλα θξάηε. ΠηΘ: Σηελ Διιάδα ππάξρεη έλα άιιν λεθέισκα ζρεηηθά κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. Δίλαη όλησο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη δελ πιεξώλνληαη από ηελ θπβέξλεζε; Γ.Γ.: Σηηο ΗΠΑ παίδεη πάξα πνιύ κεγάιν ξόιν ε ρνξεγία. Τα κέιε ησλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ βγαίλνπλ ζηελ θνηλσλία θαη δεηνύλ ρξεκαηνδόηεο γηα ην έξγν πνπ θάλνπλ. Τν δεκόζην εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ρξεκαηνδνηεί, θαληαζηείηε βέβαηα όηη εθεί ην δεκόζην δελ ρξεκαηνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, έλα ζέκα πνπ έρεη αλνίμεη κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ Ακεξηθή, γηαηί ην 90% ησλ αλζξώπσλ πνπ έξρνληαη από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη απνηεινύλ ηε ιαηηληθή θνηλόηεηα, δηαξθώο απμαλόκελε, δελ έρνπλ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ζπλνιηθά ζαξάληα εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλνί δελ έρνπλ θακία αζθάιεηα. Εάλ βξεζνύλ ζην δξόκν θηλδπλεύνπλ λα πεζάλνπλ. «Οη Ακεξηθαλνί πξνζδνθνύλ πνιιά από ηνλ Οκπάκα» ΠηΘ: Τν ηαμίδη ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα θάλεηε ηελ θξηηηθή ζαο, όηη δειαδή ν θαπηηαιηζκόο είλαη άγξηνο Γ.Γ.: Δελ ηα θξύβνπλ νη Ακεξηθαλνί. Τνλ εαπηό ηνπο ηνλ πιαζάξνπλ όπσο είλαη θαη ζήκεξα ππάξρεη κηα κεγάιε ειπίδα πνπ επελδύεηαη ζην πξόζσπν ηνπ λένπ πξνέδξνπ. ΠηΘ: Ο θόζκνο έρεη πξνζδνθίεο θαη γηα ην δήηεκα ηεο πγείαο θαη γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο όηη ζα ππάξμεη κέξηκλα; Γ.Γ.: Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πξνζδνθία ζην πξόζσπν ηνπ Οκπάκα θαη ηεο λέαο δηνίθεζεο κηαο ηεξάζηηαο γξαθεηνθξαηίαο πνπ αθνινπζεί ηνλ πξόεδξν θαη απηό δηαρέεηαη κέζα ζηνπο αξκνύο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Πξώηνλ λα βειηησζνύλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ έμσ θόζκν, είραλ ζπλείδεζε όηη είραλ δηαηαξαρζεί απηέο νη ζρέζεηο, θαη δεύηεξνλ ζε ό,ηη αθνξά ζην εζσηεξηθό ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα θνηλσληθό θξάηνο γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπο. ΠηΘ: Πώο ιεηηνπξγνύλ νη πνιηηείεο; Γ.Γ.: Να πνύκε όηη νη ΗΠΑ απνηεινύλ πελήληα πνιηηείεο θαη ε θάζε κία από απηέο έρεη ην δηθό ηεο δηνηθεηηθό ζύζηεκα, ην δηθό ηνπο ζύζηεκα εθπαηδεπηηθό, ην δηθό ηεο πνιηηηζκό, ηε δηθή ηεο θνπιηνύξα ιεηηνπξγία. Δελ ππάξρεη ζηηο ΗΠΑ Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ ζπληίζεληαη ζε έλαλ. Δελ ππάξρεη ππνπξγείν παηδείαο, ε θάζε πνιηηεία έρεη ηνπο δηθνύο εθπαηδεπηηθνύο λόκνπο θαη θαλόλεο θαη δελ ππάξρεη γεληθή θαηεύζπλζε ηνπ νκνζπνλδηαθνύ θξάηνπο γηα ην πώο πξέπεη λα αζθείηαη ε παηδεία. Γελ ππάξρεη Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο, ππάξρεη ε βνύιεζε ησλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ αζθάιηζεο, όπνπ ή ηα έρεηο θαη πεγαίλεηο ή είζαη επί μύινπ θξεκάκελνο θαη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δεκόζηα γξαθεηνθξαηία πνπ θηλεί ην θξάηνο κε γξήγνξνπο θαη επέιηθηνπο ξπζκνύο, αιιά δελ παύεη λα είλαη γξαθεηνθξαηία. ΠηΘ: Όηαλ κηιάηε γηα γξαθεηνθξαηία κηιάηε γηα έλα θξαηηθό ζύζηεκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεζηώλ; Γ.Γ.: Αζθαιώο απηό ην ζπλαληήζακε ζηελ Οπάζηλγθηνλ, θαζώο ήηαλ ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ ηαμηδηνύ καο. Σπλαληήζακε ην ζύζηεκα ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηνλόηεηεο, κε ηηο ζξεζθείεο θαη κε ην ζύζηεκα ησλ πξνζθύγσλ. Θα δώζσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα λα θαηαιάβεη ν θόζκνο θαιύηεξα. Τν 88% ησλ ππνζέζεσλ δηθάδνληαη ζηα πνιηηεηαθά δηθαζηήξηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο, κόλν ην 12% ησλ ππνζέζεσλ πεγαίλνπλ ζηα νκνζπνλδηαθά δηθαζηήξηα. Τν 6% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ πεξλνύλ από ην θπβέξλεζε θαη ην ππόινηπν από ηηο πνιηηείεο. «Σηελ Ακεξηθή ηεξάζηην ξόιν παίδεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ» ΠηΘ: Απηό ζεκαίλεη όηη αθνινπζείηαη δηαδηθαζία εθινγήο; Γ.Γ.: Όινη ζηελ Ακεξηθή εθιέγνληαη, νη δηθαζηέο, νη ζεξίθεδεο, νη δάζθαινη κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο, εθόζνλ αλ δελ ζνπ αξέζεη ν δάζθαινο ή ην ζύζηεκα κηαο πνιηηείαο έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα παο ζε άιιε πνιηηεία πνπ εθαξκόδεηαη άιιν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σηελ θνηλσλία ησλ ΗΠΑ παίδνπλ ηεξάζηην ξόιν ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη νη ηνπηθέο ζπζζσκαηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από αλζξώπνπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο νκάδεο πίεζεο απέλαληη ζηελ πνιηηεία. ΠηΘ: Γηα έλαλ επξσπαίν είλαη αδηαλόεην γηα κηα θνηλσλία ηαμηθή παξαδνκέλε ζην λενθηιειεπζεξηζκό όηη ππάξρεη ελεξγόο πνιίηεο. Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλ κηα άιινπ είδνπο πνιηηηθή ζπλείδεζε. Οη

3 ακεξηθαλνί είλαη πνιηηηθνπνηεκέλνη κε ηελ έλλνηα όηη ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη Γ.Γ.: Γελ ππάξρεη ε πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα όηη ζα καιώλνπκε ζηα θαθελεία γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αζθεί ν πξόεδξνο ή ε θπβέξλεζε, είλαη κεγάιε πνιπηέιεηα θαη πνιιέο θνξέο ν κέζνο ακεξηθαλόο πνιίηεο δελ γλσξίδεη πώο θηλείηαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε, αιιά κεηέρνπλ ζηα θνηλά κέζα ζην επίπεδν ηεο δηθήο ηνπο θνηλόηεηαο, ε νπνία απνηειεί ην ζεκείν απαξρήο θίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εθθιεζία κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο κε ηνπο ηνπηθνύο εγέηεο ηνπο. ΠηΘ: Άξα κηιάκε γηα έλα βαζηά δεκνθξαηηθό θνηλσληθό ζώκα; Γ.Γ.: Έλα θνηλσληθό ζώκα πνπ έρεη ζηνηρεία δεκνθξαηηθόηεηαο. Λεηηνπξγνύλ εθεί ηα Lobbies, όξνο πνπ κπνξεί ζηελ Ειιάδα λα ελνρνπνηείηαη, όπσο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Επξώπεο, αιιά απνηεινύλ νκάδεο πίεζεο γηα λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα θαη λα ππάξρεη θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα. Απηέο νη νκάδεο πίεζεο κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ θπβέξλεζε, αιιά μεθηλνύλ από πνιύ ρακειά. «Η ηαπηόηεηα, πνιηηηθή θαη όρη πνιηηηζηηθή ηδηόηεηα» ΠηΘ: Γειαδή ηνλ θνηλνηηζκό πνπ είρακε ζηελ λεόηεξε Διιάδα ηνλ έρνπλ ζήκεξα νη ακεξηθαλνί; Γ.Γ.: Ναη, είλαη θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα απνιύησο πνιπεζληθή. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πξόβιεςε όηη ην 2025 νη ιεπθνί ζηηο ΗΠΑ ζα είλαη ην 47% ηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο. Είλαη κηα ρώξα πνιπεζληθή όπνπ ε ηαπηόηεηα δελ απνηειεί πνιηηηζηηθή βάζε γηʼ απηόλ πνπ ηε θέξεη, αιιά θαζαξά έλα πνιηηηθό γεγνλόο, δειαδή κηα πνιηηηθή ηδηόηεηα θαη όρη κηα πνιηηηζηηθή ηδηόηεηα. «Η Δπξώπε ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ζην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ όπσο νη ΗΠΑ» ΠηΘ: Τν θιέγνλ δήηεκα γηα ηελ Δπξώπε είλαη ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ αλαθαιύθζεθε, δπζηπρώο ηώξα. Πώο νη Δπξσπαίνη δελ αλαθάιπςαλ, απηό ην κνληέιν; Γ.Γ.: Θα έπξεπε ε γεξαηά Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζεη όπσο νη ΗΠΑ, δειαδή λα απνθηήζεη έλα νκνζπνλδηαθό ζύζηεκα κεηαλάζηεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα emigration offices ζε όιν ηνλ θόζκν, ζην βαζκό πνπ είλαη δπλαηόλ - γηαηί κε μερλάκε όηη ε Ακεξηθή έρεη ηνλ Αηιαληηθό πνπ δελ κπνξείο λα ηνλ πεξάζεηο εύθνια - αιιά λα απνθηήζεη κηα θνηλή πνιηηηθή γηα όια ηα θξάηε. «Η θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηε ζξεζθεία παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν» ΠηΘ: Να πάκε ζην ζέκα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο. Τν ηδακί ηεο Αζήλαο ην έρνπκε εμαγγείιεη επαλεηιεκκέλσο Τη ζπκβαίλεη εθεί θαη πώο αληηκεησπίδνληαη νη κνπζνπικάλνη; Γ.Γ.: Υπάξρνπλ ή κεηαλάζηεο ζε όιε ηελ Διιάδα θαη δελ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ην ζέκα θαη είλαη εύινγν γηαηί είκαζηε κηθξό θξάηνο θαη δελ έρνπκε παξειζόλ πνιππνιηηηζκηθό. Καηʼ αξρήλ εθεί νη ζξεζθείεο δελ ελδηαθέξνπλ ην θξάηνο. Τν θξάηνο είλαη ζξεζθεπόκελν όπνπ πηζηεύεη ζην γεληθόηεξν ζεό θαη ηνλ επηθαιείηαη. Απνηειείηαη από απηνύο πνπ δειώλεη όηη ζξεζθεύνληαη θαη είλαη πνιινί απηνί. Τν 78% είλαη Φξηζηηαλνί πνπ ρσξίδνληαη ζε θαζνιηθνύο, ιίγνπο νξζόδνμνπο, ζε πξνηεζηάληεο πνπ είλαη πεξηζζόηεξνη, ην 51%, ππάξρνπλ κνπζνπικάλνη, εβξαίνη, βνπδηζηέο θαη δεθάδεο άιιεο ζξεζθείεο. Όιν απηό ην κόξθσκα ησλ δεθάδσλ ζξεζθεηώλ νξγαλώλεηαη γύξσ από θνηλόηεηεο ζξεζθεπηηθέο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα λνζνθνκεία ηνπο, ηα εθπαηδεπηήξηά ηνπο, ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. Παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν ε θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηε ζξεζθεία. Τν θξάηνο δελ ην ελδηαθέξεη ηίπνηα θαη γλσξίδεη όηη απνηειεί έλα θξάηνο δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ ζην νπνίν θαηαιπηηθό ξόιν παίδεη ε πίζηε ζην ζεό, αιιά ηαπηόρξνλα απηή δελ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ. Όηαλ ν κνπζνπικάλνο ζέιεη λα θηηάμεη ηδακί ζα απεπζπλζεί ζηελ πνιηηεία ηνπ, αιιά ππάξρεη έλα θηιειεύζεξν θαζεζηώο. Η εηδνπνηόο δηαθνξά κε ηελ Επξώπε είλαη όηη ην ακεξηθαληθό θξάηνο είλαη απελνρνπνηεκέλν από ηελ ηζηνξία ηεο Επξώπεο. Είλαη θαηλνύξγην θξάηνο κε 250 ρξόληα ηζηνξία, δελ έρεη ην βάζνο ησλ πνιέκσλ, ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηνπ αίκαηνο. Τν αίκα ηνπο έρεη ρσξίζεη θαη εθεί, όζνλ αθνξά ζηνπο Ιλδηάλνπο πνπ ηνπο εμνιόζξεπζαλ. Άξα δελ έρνπλ ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηέηνηεο πνπ λα ηνπο δεκηνπξγνύλ ελνρέο, νη ζξεζθείεο είλαη ειεύζεξεο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα πηζηεύεη όπνπ ζέιεη θαη πνιιέο θνξέο ε εθθιεζία, ηα ηδακηά είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ζπίηηα. «Γηώθεηαη όπνηνο ακθηζβεηεί ζξεζθεπηηθή ακθίεζε» ΠηΘ: Η κνπζνπικάλα δειαδή ηεο Ακεξηθήο κπνξεί λα θνξά καληίια αλελόριεηε; Γ.Γ.: Πήξα κέξνο ζε έλα meeting ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ νκηιία ηνπ Οκπάκα ζην Κάηξν θαη ην άλνηγκά ηνπ ζηνλ κνπζνπικαληθό θόζκν, όπνπ ν πξόεδξνο Οκπάκα ιέεη όηη δηώθεηαη δηθαζηηθά θαη θαηαδηθάδεηαη εθείλνο ν νπνίνο ζα ακθηζβεηήζεη ην δηθαίσκα ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα θέξεη ηελ ζξεζθεπηηθή ακθίεζε θαη ελ πξνθεηκέλσ ηελ ηζιακηθή καληίια. Δίλαη ηόζν αλεθηηθνί ζην ζέκα ησλ ζξεζθεηώλ πνπ δηώθνπλ απηόλ πνπ ζε

4 ακθηζβεηεί. ΠηΘ: Η θεληξηθή επηινγή γηα θαιιηέξγεηα αλεθηηθόηεηαο πηνζεηείηαη θαη από ηνλ ακεξηθαληθό ιαό, είλαη θνηλσληθό ζπκθξαδόκελν; Γ.Γ.: Σηελ Ακεξηθή ππάξρεη έλα δίπηπρν «ειεπζεξία ζηα θηλήκαηα θαη ειεπζεξία ζηηο ελώζεηο πξνζώπσλ θαη ζηηο νκάδεο πίεζεο» πνπ αλέθεξα. Απηό αθνξά θαη ζηηο ζξεζθείεο, θαλέλαο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ πην πεξηνύζην από ηνλ άιιν ή αλώηεξν. Σαθέζηαηα κέζα ζηηο ζξεζθείεο ειινρεύεη θαη ν θίλδπλνο ηνπ ζπληεξεηηζκνύ θαη ηεο ζξεζθνιεςίαο θαη ηνπ θνληακεληαιηζκνύ, ην είδακε ζηελ δηνίθεζε ηνπ Μπνπο. Απηό ην ξώηεζα ζε Κνπβαλό εκηγθξέ ππεύζπλν γηα ηα δεηήκαηα ζξεζθεηώλ ζηηο ΗΠΑ. Σπγθεθξηκέλα ηνλ ξώηεζα αλ απηνί πνπ ππεξζξεζθεύνληαη, είλαη ζπληεξεηηθνί θαη κνπ αλέθεξε όηη νη κελ ιεπθνί πνπ αζθνύλ έληνλε ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη ζπλήζσο ζπληεξεηηθνί, αιιά νη αθξνακεξηθαλνί πνπ είλαη ππεξζξεζθεπόκελνη ςεθίδνπλ θαηά ζπληξηπηηθό πνζνζηό Οκπάκα θαη είλαη νη πιένλ θηιειεύζεξνη θαη πξννδεπηηθνί άλζξσπνη ησλ ΗΠΑ. Η ζξεζθεία παίδεη θαηαιπηηθό θεληξηθό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηε δσή ηνπο αιιά είλαη δηαθνξεηηθόο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηελ αληηιακβάλνληαη, ηελ εκπεδώλνπλ, ηε βηώλνπλ. «Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα ξαηζηζκνύ εηδηθά ζην λόην» ΠηΘ: Μήπσο απηό είλαη κηα θαηλνύξγηα πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ησλ ΗΠΑ γηαηί ζπκάζηε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ην κόξθσκα ηεο αληζόηεηαο ησλ καύξσλ Γ.Γ.: Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα νπζηαζηηθά κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πίζηε. Πξνβιήκαηα όκσο ξαηζηζκνύ απέλαληη ζηνπο καύξνπο, ζηνπο ιαηηλνγελείο ή ζηνπο Αζηάηεο, γηαηί απηέο είλαη νη κεγάιεο θαηεγνξίεο, νη αθξνακεξηθαλνη είλαη νπζηαζηηθά γεγελείο θαη απνηεινύλ ην 13%, ππάξρνπλ εηδηθά ζην λόην. Δπηζθεθζήθακε ην Μέκθηο όπνπ δνινθνλήζεθε ν Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ θαη είδακε αλζξώπνπο ιεπθνύο θαη καύξνπο λα παιεύνπλ πξνθείκελνπ λα αξζνύλ νη όξνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο δνκήζεθαλ απηέο νη θνηλσλίεο. Υπάξρνπλ παξαξηήκαηα ηεο Κνπ Κινπμ Κιαλ ζην Μέκθηο θαη ζηελ Οθιαρόκα, όζν απίζηεπην θη αλ αθνύγεηαη. Απηό όκσο κέζα ζηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία, όζν πεξλά ν θαηξόο, αηνλεί θαη ε εθινγή Οκπάκα είλαη έλα θαζνξηζηηθό κέγεζνο πάλσ ζε απηή ηελ εμέιημε ησλ ΗΠΑ. Θα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα γηα ην πώο αληηκεησπίδνπλ ην ξαηζηζηηθό παξειζόλ ηνπο. Δπηζθεθζήθακε ζην Μέκθηο έλαο Οξγαληζκό κε ηνλ ηίηιν «Αληηκεησπίδνληαο ηελ ηζηνξία θαη ηνπο εαπηνύο καο» όπνπ γίλεηαη κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ΗΠΑ πνπ δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο, πνπ ππήξμε ξαηζηζηηθή θαηʼ εμνρήλ. Οπζηαζηηθά θέξλνπλ θνληά ηνπο θαζεγεηέο γηα λα ηνπο κπήζνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο απελνρνπνηεκέλε από ξαηζηζηηθά ζύλδξνκα ηζηνξία, θαη καζεηέο καύξνπο, ιεπθνύο, αζηάηεο θαη θίηξηλνπο νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ζπκβηώλνπλ κεηαμύ ηνπο αληηκεησπίδνληαο ηελ ηζηνξία σο πξνσζεηηθή δύλακε θαη όρη σο δηαρσξηζηηθό κέγεζνο. «Ωο θόξε νθζαικνύ ζπληεξνύλ ηνπο πνιηηηζκνύο» ΠηΘ: Πώο ζπληεξνύλ ηνπο πνιηηηζκνύο; Γ.Γ.: Ωο θόξε νθζαικνύ. Φζάζακε ζηα βάζε ηεο Ακεξηθήο όπνπ δνπλ ηλδηάληθεο θπιέο νη νπνίεο έρνπλ ηαπηόηεηα πνπ απνδεηθλύνπλ ην θαζαξό ηεο θαηαγσγήο ηνπο όπνπ ππάξρνπλ ηεξάζηηα κνπζεία πνπ ζπληεξνύλ ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο πνπ νη ίδηνη δελ θνβνύληαη λα πνπλ όηη εθδηώρζεθαλ ζην παξειζόλ, αιιά όηη πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ κηα λέα αξρή κέζα από ηηο κπίδλεο. Οη Ιλδηάλνη ηεο πεξηνρήο Οθιαρόκα ζέινπλ λα μαλαεμνξύμνπλ πεηξέιαην ζε κηα πεξηνρή πνπ κέρξη ην 1920 δνύζαλ πεηξειαηάδεο θαη λα ην εθκεηαιιεπηνύλ. Σπκπεξαζκαηηθά πνιππνιηηηζκηθόηεηα έρεη αλαρζεί ζηελ Ακεξηθή ζε θπξίαξρε ηδενινγία. Τ.Β.-Α.Π. Η νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο «Η νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ηεξάζηηα θαη αθνπκπά πεξηζζόηεξν ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο, απηνύο πνπ πήξαλ δάλεηα θαη έραζαλ ηα ζπίηηα ηνπο γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα ηα πιεξώζνπλ. Υπάξρνπλ γεηηνληέο κε άδεηα ζπίηηα ζηε Νέα Υόξθε αιιά θαη ζε άιιεο πόιεηο, όπνπ δνπλ απηέο νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Οη άζηεγνη είλαη πνιινί θαη θνηκνύληαη ζηηο εηζόδνπο ησλ πνιπθαηνηθηώλ, θάησ από ηηο γέθπξεο. Υπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζήκεξα ν Οκπάκα πξνζπαζεί λα θηηάμεη έλα Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο. Η θηώρεηα θαη νη δηαθξίζεηο είλαη κεγάιεο θαη ε ςαιίδα ησλ αληζνηήησλ ηεξάζηηα, αιιά εθείλν πνπ θπξηαξρεί ζηηο ΗΠΑ είλαη ε κεζαία ηάμε ε νπνία είλαη θάηη κεγαιύηεξν από ηε δηθή καο κε κηζζνύο ηεο ηάμεσο άλσ ησλ δνιαξίσλ ην κήλα. Οη θνηλσληθέο αληζόηεηεο είλαη δένπζεο, ππαξθηέο θαη κεγάιεο θαη απεπζύλνληαη ζε έλα θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ηδενινγία πάξε ηελ επθαηξία ζνπ.

5 «Σην κπαιό ηνπ ζπληεξεηηθνύ ακεξηθαλνύ ην θηιειεύζεξνο ζεκαίλεη θνκκνπληζηήο» ΠηΘ: Ο θνκκνπληζκόο ζήκεξα επηηξέπεηαη ζηηο ΗΠΑ; Γ.Γ.: Απηή ηε ζηηγκή ε δεμηά ηεο Ακεξηθήο πνπ εθθξάδεηαη από ην ξεπνπκπιηθαληθό θόκκα θαη από ηνλ πξώελ αληηπξόεδξν ησλ ΗΠΑ ηνλ θ. Τζέηλη, πνπ δηαηεξεί ελεξγό ξόιν, θάηη πνπ νη ίδηνη νη Ακεξηθάλνη ην ζεσξνύλ αζύλεζεο, παξόια απηά εθθξάδεη έλα πνιύ ζθιεξό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν θαη ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη απνθαινύλ ηνλ Πξόεδξν Οκπάκα ζνζηαιηζηή θαη απηό αληηιακβάλεζζε όηη απνηειεί κεγάιε ύβξε γηα έλα ακεξηθάλν πξόεδξν, αληίζηνηρε ηεο νπνίαο δελ ππήξμε από ηελ επνρή ηνπ Κέλλεληη. Ο ίδηνο απηνηνπνζεηείηαη σο liberal, πξάγκα ην νπνίν είλαη πην πξννδεπηηθή πνιηηηθή θαηεγνξία ζηηο ΗΠΑ, γηαηί ζαθώο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε θαηεγνξηνπνίεζε ηδενινγηώλ ζε ζρέζε κε ηελ Επξώπε. Liberal ζεκαίλεη θηιειεύζεξνο, αιιά ζην κπαιό ελόο ζπληεξεηηθνύ ακεξηθαλνύ ζεκαίλεη πεξίπνπ θνκκνπληζηήο. ΠηΘ: Σηελ θνπβέληα πνπ είραηε κε απινύο αλζξώπνπο απηό ην ζηεξεόηππν αθόκε δεη; Γ.Γ.: Τνλ θνκκνπληζκό ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο έλα κέγεζνο ην νπνίν έρεη ηζηνξηθή θαη κόλν αμία πιένλ κε ηε γύκληα ησλ πξώελ ζνζηαιηζηηθώλ θξαηώλ. Απηή ηε ζηηγκή όκσο ζηηο ΗΠΑ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ θαη ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπληεξεηηθέο θνηλσλίεο ηεο Δπξώπεο, πνπ ζήκεξα θαηηζρύνπλ, ππάξρεη κηα πεξηζζόηεξν πξννδεπηηθή θαηεύζπλζε ηόζν ζηνπο πνιίηεο όζν θαη ζην θεληξηθό ζύζηεκα. Με ηνλ Οκπάκα απηή ηε ζηηγκή, πάληνηε θξαηώληαο ηηο αλαινγίεο πνπ πξέπεη, ππάξρεη ζηελ Ακεξηθή κηα θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε ε νπνία αληηδηαζηέιιεηαη ζε πνιιά πξάγκαηα κε ηελ θεληξνδεμηά πνπ ππάξρεη ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε. Απηό πξέπεη λα ην έρνπκε ζην κπαιό καο. Ο άλεκνο ηεο αιιαγήο ζηελ Ακεξηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη εθεί είλαη πην δπλαηόο από ό,ηη ζηελ Επξώπε. ΠηΘ: Αλ θαλείο αλαθέξεη ην Μαξμ ή ην Λέληλ δηώθεηαη; Γ.Γ.: Όρη δελ δηώθεηαη θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα πνύκε όηη όπσο ν Μαξμηζκόο είλαη επίθαηξνο ζηελ Δπξώπε, λνκίδσ όηη θαη εθεί ππάξρεη κηα αλάινγε θνπβέληα. Μεηαλάζηεπζε θαη ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Ακεξηθή Οη Ακεξηθαλνί έρνπλ έλα ζεηηθό ζην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ πξνθύπηεη από ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, όηη δελ γεηηληάδνπλ κε άιια θξάηε πιελ ηνπ Μεμηθνύ θαη ηνπ Καλαδά, ηνλ νπνίν βγάδνπκε από ηε κέζε γηαηί είλαη έλα πξνεγκέλν θξάηνο θαη σο εθ ηνύηνπ νη κεηαθηλήζεηο αλζξώπσλ από εθεί πξνο ηηο ΗΠΑ δελ απνηεινύλ πξόβιεκα. Απνηειεί πξόβιεκα ην Μεμηθό, θξάηνο ιαηηλνγελέο, κε ρακειό επίπεδν αλζξώπσλ κόξθσζεο θαη θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηαγσγήο. Εθεί έρνπλ θάλεη έλα ηείρνο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηελ έιεπζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ κέζα ζηηο ΗΠΑ κε παξάλνκν ηξόπν, αιιά απηνζαξθάδνληαη νη ακεξηθαλνί γηαηί ιέλε όηη αθόκε θη αλ θάλνπκε δέθα κέηξα ην ηείρνο νη κεμηθάλνη ζα πεδνύλ έλδεθα γηα λα κπνπλ κέζα. Δεκηνπξγνύλ ινηπόλ emigration offices, δειαδή γξαθεία κεηαλάζηεπζεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Γηα παξάδεηγκα πάλε ζηελ Κνπάια Λνπκπνύξ, ζηελ Αθξηθή, ζηε Σπξία, ζην Ιξάλ θαη ζηήλνπλ ηα ηνπηθά ηνπο γξαθεία θαη καδεύνπλ ηηο αηηήζεηο απηώλ πνπ ζέινπλ λα κεηαλαζηεύζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ηνλ Αηιαληηθό, επηιέγνπλ από ηηο δέθα ρηιηάδεο, ηηο ρίιηεο ή ηηο δύν ρηιηάδεο θαη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο παίξλνπλ, ηνπο βάδνπλ νη ίδηνη ζηε ρώξα ηνπο, αθνύ πξώηα ηνπο πεξάζνπλ από δηαδηθαζία ειέγρνπ, -θαη είλαη γλσζηό όηη έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ ηξνκνθξαηία νη ακεξηθαλνί θαη θνβία ηξνκεξή,- θαη αθνύ ηνπο βάινπλ ζηηο ΗΠΑ, ζηε ζπλέρεηα ηνπο δηνρεηεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείεο. Υπάξρνπλ πνιηηείεο πνπ έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα δηνρεηεύνληαη νη κεηαλάζηεο έρνπλ δειαδή απνθαζίζεη πνύ ζα βξίζθνληαη νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Από ην 1957 κέρξη θαη ην 2007 είραλ δηαβεί ηα ζύλνξα ησλ ΗΠΑ κε λόκηκε βίδα κεηαλάζηεπζεο 2,7 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εθ ησλ νπνίσλ 1,3 εθαηνκκύξηα Αζηάηεο, από ηελ πξώελ Σνβηεηηθή Έλσζε επξσπαίνη Ννηηναζηάηεο αθξηθαλνί θαη ιαηηλνακεξηθάλνη. Υπάξρεη βέβαηα θαη ην θαηλόκελν ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, κόλν απηνί πνπ πξνέξρνληαη από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, από ην Μεμηθό, από ηελ Κνύβα είλαη έλαο κηθξόο αξηζκόο, πνπ αζθαιώο πξνβιεκαηίδνπλ ηελ Ακεξηθή, όκσο έρνπλ βάιεη λόκηκνπο 2,7 εθαηνκκύξηα ηνπο νπνίνπο δίλνπλ πξάζηλε θάξηα, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηαο ζηηο πνιηηείεο πνπ ηνπο δηνρεηεύνπλ θαη μέξνπλ πνύ βξίζθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα, ώζηε λα έρνπλ ηα ρξήκαηα πξνο ην δελ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, θαη βεβαίσο ηα παηδηά ηνπο, λα πάλε ζρνιείν δεκόζην. Σηε ζπλέρεηα ηνπο ιέλε όηη ε Ακεξηθή είλαη ε ρώξα ησλ επθαηξηώλ, βξείηε επάγγεικα, αζθείζηε κηα λόκηκε δξαζηεξηόηεηα θαη δήζηε. - paratiritis

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα