«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»"

Transcript

1 «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» Τηο εληππώζεηο πνπ απεθόκηζε από ηελ επίζθεςή ηνπ ζηηο ΗΠΑ, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, κεηαθέξεη κηιώληαο ζηνλ ΠηΘ ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γάκσλ Γακηαλόο. Ο θ. Γακηαλόο κηιά γηα ηελ ηέιεηα ζξεζθεπηηθή αλνρή θαη αλεθηηθόηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη γηα ηα θαηλόκελα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ηαμηλνκήζεηο πνπ ππάξρνπλ αθόκε ζε επίπεδα θπιεηηθήο ηζόηεηαο. Μία ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ πξνβιεκαηίδεη, αιιά θαη δηαιύεη πνιιά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα. Γάκσλ Γακηαλόο ΠηΘ: θ. Γακηαλέ, μεθηλώληαο ζα ήζεια λα κνπ πεξηγξάςεηε ην ηαμίδη θαη ην ζηόρν Γ.Γ.: Δπεηδή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη αλαπηύρζεθε κηα νιόθιεξε θηινινγία θαη κπζνινγία, λα πσ όηη είλαη έλα ηαμίδη θπιηόκελν πνπ δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ησλ ΗΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο πξεζβείεο θαη ηα πξνμελεία ζηηο δηάθνξεο ρώξεο. Κάζε ρξόλν θηινμελνύληαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο άλζξσπνη ζε απηό ην ηαμίδη πνπ έρεη ηνλ γεληθό ηίηιν «International Programmer» θαη αθνξά πξόζσπα πνπ ιακβάλνπλ πξόζθιεζε γηα λα επηζθεθζνύλ ηηο ΗΠΑ θαη βεβαίσο αλάινγα κε ηνλ θύθιν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο καζαίλνπλ πξάγκαηα θαη μελαγνύληαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ αζθνύληαη από ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Όζνλ αθνξά ζε εκέλα θαη ηελ νκάδα ησλ έμη αηόκσλ πνπ ζπκκεηείρακε ζε απηό ην ηαμίδη ην πξόγξακκα αθνξνύζε ζηελ κεηαλάζηεπζε, ηνπο πξόζθπγεο θαη αζθαιώο ηηο κεηνλόηεηεο. Η επηινγή κνπ έγηλε, γηαηί αζθαιώο πξνέξρνκαη από κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, όπσο ε Θξάθε, θαη θάζε ρξόλν όπσο κνπ αλέθεξε ν Γεληθόο Πξόμελνο ησλ ΗΠΑ ζηε Θεζζαινλίθε, θ. Γη, πεξίπνπ δέθα άηνκα από όιε ηελ Ειιάδα πξνζθαινύληαη ζε απηό ην πξόγξακκα δηεζλώλ επηζθεπηώλ. Θεσξώ όηη είλαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε γηαηί καζαίλεηο πξάγκαηα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είρεο ηε δπλαηόηεηα λα ηα κάζεηο. «Η Ακεξηθή, δηνγθσκέλν θξάηνο κε ηεξάζηηα θαιά δνκεκέλε γξαθεηνθξαηία» ΠηΘ: Η Ακεξηθή πάληα είρε εμσζηξέθεηα ζηηο δξάζεηο ηεο. Γηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο, μέξνπκε όηη θαη ν αείκλεζηνο δήκαξρνο Μπιέηζαο είρε πξνζθιεζεί γηα επίζθεςε ζηελ Ακεξηθή θαη κάιηζηα ηελ είδε κε ηελ ίδηα επαξέζθεηα κε εζάο Γ.Γ.: Επαξέζθεηα από ηελ άπνςε όηη βιέπεηο έλαλ άιιν θόζκν πνιύ δηαθνξεηηθό από ην δηθό καο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά αξλεηηθά θαη ζεηηθά ηα νπνία ζα πεξηγξάςσ ελ νιίγνηο: Δίλαη πάξα πνιύ νξγαλσκέλνη, έρνπλ κηα ηεξάζηηα πξνζήισζε ζε απηό ην νπνίν θάλνπλ. Δλεκεξώζεθα γηα ζέκαηα, όπσο είπα, κεηαλαζηώλ, πξνζθύγσλ θαη κεηνλνηήησλ. Βεβαίσο, έρνπλ έλα θξάηνο πνιύ κεγάιν θαη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα πεη όηη νηθηίξνπκε ην θξάηνο ην ζνζηαιηζηηθό, ην κεγελζπκέλν θξάηνο πνπ γλσξίδνπκε εκείο σο απόξξνηα ζνζηαιηζηηθώλ θαζεζηώησλ, αιιά ζηελ Ακεξηθή εμίζνπ ππάξρεη έλα πνιύ δηνγθσκέλν θξάηνο, κηα ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία ε νπνία όκσο είλαη ηαμηλνκεκέλε ζε θνπηάθηα θαη ιεηηνπξγεί κε απηνκαηηζκνύο θαη αζθαιώο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε κεγάιν βαζκό, αιιά είλαη ςεπδαίζζεζε λα πηζηεύεη θαλείο όηη ην θξάηνο απηό είλαη κηθξό ή επέιηθην. ΠηΘ: Να πνύκε βέβαηα όηη κηιάκε γηα κηα δεκνθξαηία πνπ ζπλαπνηειείηαη από πνιιέο επηκέξνπο. Μηιήζαηε γηα ηνλ ππαξθηό ζνζηαιηζκό ε Ακεξηθή όκσο είλαη έλα ππαξθηό κόξθσκα Γ.Γ.: Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Σε κία κόλν πόιε ηεο Οθιαρόκα, ηελ Tulsa κε πιεζπζκό θαηνίθσλ, κηθξή γηα ηα δεδνκέλα ηεο Ακεξηθήο δνπλ 69 δηαθνξεηηθέο εζλόηεηεο. Τηο έρνπλ

2 θαηαγεγξακκέλεο όιεο, γηαηί εθεί ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Πέξα από ηελ ακεξηθάληθε γξαθεηνθξαηία πνπ είλαη απισκέλε παληνύ θαη δελ αθήλεη ηίπνηα λα πέζεη θάησ, ππάξρεη έλα απίζηεπην ζύζηεκα πνπ ειέγρεη εηδηθά ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ εηδηθώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ, απηώλ πνπ έξρνληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ππάξρεη θαη κηα αλαπηπγκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Θα ζαο πσ όηη απηή ηε ζηηγκή 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο είλαη εληεηαικέλεο ώζηε λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ έξρνληαη από μέλα θξάηε. ΠηΘ: Σηελ Διιάδα ππάξρεη έλα άιιν λεθέισκα ζρεηηθά κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. Δίλαη όλησο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο θαη δελ πιεξώλνληαη από ηελ θπβέξλεζε; Γ.Γ.: Σηηο ΗΠΑ παίδεη πάξα πνιύ κεγάιν ξόιν ε ρνξεγία. Τα κέιε ησλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ βγαίλνπλ ζηελ θνηλσλία θαη δεηνύλ ρξεκαηνδόηεο γηα ην έξγν πνπ θάλνπλ. Τν δεκόζην εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ρξεκαηνδνηεί, θαληαζηείηε βέβαηα όηη εθεί ην δεκόζην δελ ρξεκαηνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, έλα ζέκα πνπ έρεη αλνίμεη κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ Ακεξηθή, γηαηί ην 90% ησλ αλζξώπσλ πνπ έξρνληαη από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη απνηεινύλ ηε ιαηηληθή θνηλόηεηα, δηαξθώο απμαλόκελε, δελ έρνπλ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ζπλνιηθά ζαξάληα εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλνί δελ έρνπλ θακία αζθάιεηα. Εάλ βξεζνύλ ζην δξόκν θηλδπλεύνπλ λα πεζάλνπλ. «Οη Ακεξηθαλνί πξνζδνθνύλ πνιιά από ηνλ Οκπάκα» ΠηΘ: Τν ηαμίδη ζαο δίλεη ηελ επθαηξία λα θάλεηε ηελ θξηηηθή ζαο, όηη δειαδή ν θαπηηαιηζκόο είλαη άγξηνο Γ.Γ.: Δελ ηα θξύβνπλ νη Ακεξηθαλνί. Τνλ εαπηό ηνπο ηνλ πιαζάξνπλ όπσο είλαη θαη ζήκεξα ππάξρεη κηα κεγάιε ειπίδα πνπ επελδύεηαη ζην πξόζσπν ηνπ λένπ πξνέδξνπ. ΠηΘ: Ο θόζκνο έρεη πξνζδνθίεο θαη γηα ην δήηεκα ηεο πγείαο θαη γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο όηη ζα ππάξμεη κέξηκλα; Γ.Γ.: Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πξνζδνθία ζην πξόζσπν ηνπ Οκπάκα θαη ηεο λέαο δηνίθεζεο κηαο ηεξάζηηαο γξαθεηνθξαηίαο πνπ αθνινπζεί ηνλ πξόεδξν θαη απηό δηαρέεηαη κέζα ζηνπο αξκνύο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Πξώηνλ λα βειηησζνύλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ έμσ θόζκν, είραλ ζπλείδεζε όηη είραλ δηαηαξαρζεί απηέο νη ζρέζεηο, θαη δεύηεξνλ ζε ό,ηη αθνξά ζην εζσηεξηθό ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα θνηλσληθό θξάηνο γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπο. ΠηΘ: Πώο ιεηηνπξγνύλ νη πνιηηείεο; Γ.Γ.: Να πνύκε όηη νη ΗΠΑ απνηεινύλ πελήληα πνιηηείεο θαη ε θάζε κία από απηέο έρεη ην δηθό ηεο δηνηθεηηθό ζύζηεκα, ην δηθό ηνπο ζύζηεκα εθπαηδεπηηθό, ην δηθό ηεο πνιηηηζκό, ηε δηθή ηεο θνπιηνύξα ιεηηνπξγία. Δελ ππάξρεη ζηηο ΗΠΑ Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί πνπ ζπληίζεληαη ζε έλαλ. Δελ ππάξρεη ππνπξγείν παηδείαο, ε θάζε πνιηηεία έρεη ηνπο δηθνύο εθπαηδεπηηθνύο λόκνπο θαη θαλόλεο θαη δελ ππάξρεη γεληθή θαηεύζπλζε ηνπ νκνζπνλδηαθνύ θξάηνπο γηα ην πώο πξέπεη λα αζθείηαη ε παηδεία. Γελ ππάξρεη Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο, ππάξρεη ε βνύιεζε ησλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ αζθάιηζεο, όπνπ ή ηα έρεηο θαη πεγαίλεηο ή είζαη επί μύινπ θξεκάκελνο θαη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δεκόζηα γξαθεηνθξαηία πνπ θηλεί ην θξάηνο κε γξήγνξνπο θαη επέιηθηνπο ξπζκνύο, αιιά δελ παύεη λα είλαη γξαθεηνθξαηία. ΠηΘ: Όηαλ κηιάηε γηα γξαθεηνθξαηία κηιάηε γηα έλα θξαηηθό ζύζηεκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεζηώλ; Γ.Γ.: Αζθαιώο απηό ην ζπλαληήζακε ζηελ Οπάζηλγθηνλ, θαζώο ήηαλ ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ ηαμηδηνύ καο. Σπλαληήζακε ην ζύζηεκα ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηνλόηεηεο, κε ηηο ζξεζθείεο θαη κε ην ζύζηεκα ησλ πξνζθύγσλ. Θα δώζσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα λα θαηαιάβεη ν θόζκνο θαιύηεξα. Τν 88% ησλ ππνζέζεσλ δηθάδνληαη ζηα πνιηηεηαθά δηθαζηήξηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο, κόλν ην 12% ησλ ππνζέζεσλ πεγαίλνπλ ζηα νκνζπνλδηαθά δηθαζηήξηα. Τν 6% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ πεξλνύλ από ην θπβέξλεζε θαη ην ππόινηπν από ηηο πνιηηείεο. «Σηελ Ακεξηθή ηεξάζηην ξόιν παίδεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ» ΠηΘ: Απηό ζεκαίλεη όηη αθνινπζείηαη δηαδηθαζία εθινγήο; Γ.Γ.: Όινη ζηελ Ακεξηθή εθιέγνληαη, νη δηθαζηέο, νη ζεξίθεδεο, νη δάζθαινη κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο, εθόζνλ αλ δελ ζνπ αξέζεη ν δάζθαινο ή ην ζύζηεκα κηαο πνιηηείαο έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα παο ζε άιιε πνιηηεία πνπ εθαξκόδεηαη άιιν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σηελ θνηλσλία ησλ ΗΠΑ παίδνπλ ηεξάζηην ξόιν ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη νη ηνπηθέο ζπζζσκαηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από αλζξώπνπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο νκάδεο πίεζεο απέλαληη ζηελ πνιηηεία. ΠηΘ: Γηα έλαλ επξσπαίν είλαη αδηαλόεην γηα κηα θνηλσλία ηαμηθή παξαδνκέλε ζην λενθηιειεπζεξηζκό όηη ππάξρεη ελεξγόο πνιίηεο. Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλ κηα άιινπ είδνπο πνιηηηθή ζπλείδεζε. Οη

3 ακεξηθαλνί είλαη πνιηηηθνπνηεκέλνη κε ηελ έλλνηα όηη ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη Γ.Γ.: Γελ ππάξρεη ε πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα όηη ζα καιώλνπκε ζηα θαθελεία γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αζθεί ν πξόεδξνο ή ε θπβέξλεζε, είλαη κεγάιε πνιπηέιεηα θαη πνιιέο θνξέο ν κέζνο ακεξηθαλόο πνιίηεο δελ γλσξίδεη πώο θηλείηαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε, αιιά κεηέρνπλ ζηα θνηλά κέζα ζην επίπεδν ηεο δηθήο ηνπο θνηλόηεηαο, ε νπνία απνηειεί ην ζεκείν απαξρήο θίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εθθιεζία κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο κε ηνπο ηνπηθνύο εγέηεο ηνπο. ΠηΘ: Άξα κηιάκε γηα έλα βαζηά δεκνθξαηηθό θνηλσληθό ζώκα; Γ.Γ.: Έλα θνηλσληθό ζώκα πνπ έρεη ζηνηρεία δεκνθξαηηθόηεηαο. Λεηηνπξγνύλ εθεί ηα Lobbies, όξνο πνπ κπνξεί ζηελ Ειιάδα λα ελνρνπνηείηαη, όπσο θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Επξώπεο, αιιά απνηεινύλ νκάδεο πίεζεο γηα λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα θαη λα ππάξρεη θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα. Απηέο νη νκάδεο πίεζεο κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ θπβέξλεζε, αιιά μεθηλνύλ από πνιύ ρακειά. «Η ηαπηόηεηα, πνιηηηθή θαη όρη πνιηηηζηηθή ηδηόηεηα» ΠηΘ: Γειαδή ηνλ θνηλνηηζκό πνπ είρακε ζηελ λεόηεξε Διιάδα ηνλ έρνπλ ζήκεξα νη ακεξηθαλνί; Γ.Γ.: Ναη, είλαη θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα απνιύησο πνιπεζληθή. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πξόβιεςε όηη ην 2025 νη ιεπθνί ζηηο ΗΠΑ ζα είλαη ην 47% ηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο. Είλαη κηα ρώξα πνιπεζληθή όπνπ ε ηαπηόηεηα δελ απνηειεί πνιηηηζηηθή βάζε γηʼ απηόλ πνπ ηε θέξεη, αιιά θαζαξά έλα πνιηηηθό γεγνλόο, δειαδή κηα πνιηηηθή ηδηόηεηα θαη όρη κηα πνιηηηζηηθή ηδηόηεηα. «Η Δπξώπε ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ζην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ όπσο νη ΗΠΑ» ΠηΘ: Τν θιέγνλ δήηεκα γηα ηελ Δπξώπε είλαη ην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ αλαθαιύθζεθε, δπζηπρώο ηώξα. Πώο νη Δπξσπαίνη δελ αλαθάιπςαλ, απηό ην κνληέιν; Γ.Γ.: Θα έπξεπε ε γεξαηά Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζεη όπσο νη ΗΠΑ, δειαδή λα απνθηήζεη έλα νκνζπνλδηαθό ζύζηεκα κεηαλάζηεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα emigration offices ζε όιν ηνλ θόζκν, ζην βαζκό πνπ είλαη δπλαηόλ - γηαηί κε μερλάκε όηη ε Ακεξηθή έρεη ηνλ Αηιαληηθό πνπ δελ κπνξείο λα ηνλ πεξάζεηο εύθνια - αιιά λα απνθηήζεη κηα θνηλή πνιηηηθή γηα όια ηα θξάηε. «Η θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηε ζξεζθεία παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν» ΠηΘ: Να πάκε ζην ζέκα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο. Τν ηδακί ηεο Αζήλαο ην έρνπκε εμαγγείιεη επαλεηιεκκέλσο Τη ζπκβαίλεη εθεί θαη πώο αληηκεησπίδνληαη νη κνπζνπικάλνη; Γ.Γ.: Υπάξρνπλ ή κεηαλάζηεο ζε όιε ηελ Διιάδα θαη δελ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ην ζέκα θαη είλαη εύινγν γηαηί είκαζηε κηθξό θξάηνο θαη δελ έρνπκε παξειζόλ πνιππνιηηηζκηθό. Καηʼ αξρήλ εθεί νη ζξεζθείεο δελ ελδηαθέξνπλ ην θξάηνο. Τν θξάηνο είλαη ζξεζθεπόκελν όπνπ πηζηεύεη ζην γεληθόηεξν ζεό θαη ηνλ επηθαιείηαη. Απνηειείηαη από απηνύο πνπ δειώλεη όηη ζξεζθεύνληαη θαη είλαη πνιινί απηνί. Τν 78% είλαη Φξηζηηαλνί πνπ ρσξίδνληαη ζε θαζνιηθνύο, ιίγνπο νξζόδνμνπο, ζε πξνηεζηάληεο πνπ είλαη πεξηζζόηεξνη, ην 51%, ππάξρνπλ κνπζνπικάλνη, εβξαίνη, βνπδηζηέο θαη δεθάδεο άιιεο ζξεζθείεο. Όιν απηό ην κόξθσκα ησλ δεθάδσλ ζξεζθεηώλ νξγαλώλεηαη γύξσ από θνηλόηεηεο ζξεζθεπηηθέο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα λνζνθνκεία ηνπο, ηα εθπαηδεπηήξηά ηνπο, ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο. Παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν ε θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από ηε ζξεζθεία. Τν θξάηνο δελ ην ελδηαθέξεη ηίπνηα θαη γλσξίδεη όηη απνηειεί έλα θξάηνο δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ ζην νπνίν θαηαιπηηθό ξόιν παίδεη ε πίζηε ζην ζεό, αιιά ηαπηόρξνλα απηή δελ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ. Όηαλ ν κνπζνπικάλνο ζέιεη λα θηηάμεη ηδακί ζα απεπζπλζεί ζηελ πνιηηεία ηνπ, αιιά ππάξρεη έλα θηιειεύζεξν θαζεζηώο. Η εηδνπνηόο δηαθνξά κε ηελ Επξώπε είλαη όηη ην ακεξηθαληθό θξάηνο είλαη απελνρνπνηεκέλν από ηελ ηζηνξία ηεο Επξώπεο. Είλαη θαηλνύξγην θξάηνο κε 250 ρξόληα ηζηνξία, δελ έρεη ην βάζνο ησλ πνιέκσλ, ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ηνπ αίκαηνο. Τν αίκα ηνπο έρεη ρσξίζεη θαη εθεί, όζνλ αθνξά ζηνπο Ιλδηάλνπο πνπ ηνπο εμνιόζξεπζαλ. Άξα δελ έρνπλ ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηέηνηεο πνπ λα ηνπο δεκηνπξγνύλ ελνρέο, νη ζξεζθείεο είλαη ειεύζεξεο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα πηζηεύεη όπνπ ζέιεη θαη πνιιέο θνξέο ε εθθιεζία, ηα ηδακηά είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ζπίηηα. «Γηώθεηαη όπνηνο ακθηζβεηεί ζξεζθεπηηθή ακθίεζε» ΠηΘ: Η κνπζνπικάλα δειαδή ηεο Ακεξηθήο κπνξεί λα θνξά καληίια αλελόριεηε; Γ.Γ.: Πήξα κέξνο ζε έλα meeting ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ νκηιία ηνπ Οκπάκα ζην Κάηξν θαη ην άλνηγκά ηνπ ζηνλ κνπζνπικαληθό θόζκν, όπνπ ν πξόεδξνο Οκπάκα ιέεη όηη δηώθεηαη δηθαζηηθά θαη θαηαδηθάδεηαη εθείλνο ν νπνίνο ζα ακθηζβεηήζεη ην δηθαίσκα ζηνλ νπνηνλδήπνηε λα θέξεη ηελ ζξεζθεπηηθή ακθίεζε θαη ελ πξνθεηκέλσ ηελ ηζιακηθή καληίια. Δίλαη ηόζν αλεθηηθνί ζην ζέκα ησλ ζξεζθεηώλ πνπ δηώθνπλ απηόλ πνπ ζε

4 ακθηζβεηεί. ΠηΘ: Η θεληξηθή επηινγή γηα θαιιηέξγεηα αλεθηηθόηεηαο πηνζεηείηαη θαη από ηνλ ακεξηθαληθό ιαό, είλαη θνηλσληθό ζπκθξαδόκελν; Γ.Γ.: Σηελ Ακεξηθή ππάξρεη έλα δίπηπρν «ειεπζεξία ζηα θηλήκαηα θαη ειεπζεξία ζηηο ελώζεηο πξνζώπσλ θαη ζηηο νκάδεο πίεζεο» πνπ αλέθεξα. Απηό αθνξά θαη ζηηο ζξεζθείεο, θαλέλαο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ πην πεξηνύζην από ηνλ άιιν ή αλώηεξν. Σαθέζηαηα κέζα ζηηο ζξεζθείεο ειινρεύεη θαη ν θίλδπλνο ηνπ ζπληεξεηηζκνύ θαη ηεο ζξεζθνιεςίαο θαη ηνπ θνληακεληαιηζκνύ, ην είδακε ζηελ δηνίθεζε ηνπ Μπνπο. Απηό ην ξώηεζα ζε Κνπβαλό εκηγθξέ ππεύζπλν γηα ηα δεηήκαηα ζξεζθεηώλ ζηηο ΗΠΑ. Σπγθεθξηκέλα ηνλ ξώηεζα αλ απηνί πνπ ππεξζξεζθεύνληαη, είλαη ζπληεξεηηθνί θαη κνπ αλέθεξε όηη νη κελ ιεπθνί πνπ αζθνύλ έληνλε ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη ζπλήζσο ζπληεξεηηθνί, αιιά νη αθξνακεξηθαλνί πνπ είλαη ππεξζξεζθεπόκελνη ςεθίδνπλ θαηά ζπληξηπηηθό πνζνζηό Οκπάκα θαη είλαη νη πιένλ θηιειεύζεξνη θαη πξννδεπηηθνί άλζξσπνη ησλ ΗΠΑ. Η ζξεζθεία παίδεη θαηαιπηηθό θεληξηθό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηε δσή ηνπο αιιά είλαη δηαθνξεηηθόο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηελ αληηιακβάλνληαη, ηελ εκπεδώλνπλ, ηε βηώλνπλ. «Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα ξαηζηζκνύ εηδηθά ζην λόην» ΠηΘ: Μήπσο απηό είλαη κηα θαηλνύξγηα πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ησλ ΗΠΑ γηαηί ζπκάζηε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ην κόξθσκα ηεο αληζόηεηαο ησλ καύξσλ Γ.Γ.: Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα νπζηαζηηθά κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πίζηε. Πξνβιήκαηα όκσο ξαηζηζκνύ απέλαληη ζηνπο καύξνπο, ζηνπο ιαηηλνγελείο ή ζηνπο Αζηάηεο, γηαηί απηέο είλαη νη κεγάιεο θαηεγνξίεο, νη αθξνακεξηθαλνη είλαη νπζηαζηηθά γεγελείο θαη απνηεινύλ ην 13%, ππάξρνπλ εηδηθά ζην λόην. Δπηζθεθζήθακε ην Μέκθηο όπνπ δνινθνλήζεθε ν Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ θαη είδακε αλζξώπνπο ιεπθνύο θαη καύξνπο λα παιεύνπλ πξνθείκελνπ λα αξζνύλ νη όξνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο δνκήζεθαλ απηέο νη θνηλσλίεο. Υπάξρνπλ παξαξηήκαηα ηεο Κνπ Κινπμ Κιαλ ζην Μέκθηο θαη ζηελ Οθιαρόκα, όζν απίζηεπην θη αλ αθνύγεηαη. Απηό όκσο κέζα ζηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία, όζν πεξλά ν θαηξόο, αηνλεί θαη ε εθινγή Οκπάκα είλαη έλα θαζνξηζηηθό κέγεζνο πάλσ ζε απηή ηελ εμέιημε ησλ ΗΠΑ. Θα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα γηα ην πώο αληηκεησπίδνπλ ην ξαηζηζηηθό παξειζόλ ηνπο. Δπηζθεθζήθακε ζην Μέκθηο έλαο Οξγαληζκό κε ηνλ ηίηιν «Αληηκεησπίδνληαο ηελ ηζηνξία θαη ηνπο εαπηνύο καο» όπνπ γίλεηαη κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ΗΠΑ πνπ δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο, πνπ ππήξμε ξαηζηζηηθή θαηʼ εμνρήλ. Οπζηαζηηθά θέξλνπλ θνληά ηνπο θαζεγεηέο γηα λα ηνπο κπήζνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο απελνρνπνηεκέλε από ξαηζηζηηθά ζύλδξνκα ηζηνξία, θαη καζεηέο καύξνπο, ιεπθνύο, αζηάηεο θαη θίηξηλνπο νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα ζπκβηώλνπλ κεηαμύ ηνπο αληηκεησπίδνληαο ηελ ηζηνξία σο πξνσζεηηθή δύλακε θαη όρη σο δηαρσξηζηηθό κέγεζνο. «Ωο θόξε νθζαικνύ ζπληεξνύλ ηνπο πνιηηηζκνύο» ΠηΘ: Πώο ζπληεξνύλ ηνπο πνιηηηζκνύο; Γ.Γ.: Ωο θόξε νθζαικνύ. Φζάζακε ζηα βάζε ηεο Ακεξηθήο όπνπ δνπλ ηλδηάληθεο θπιέο νη νπνίεο έρνπλ ηαπηόηεηα πνπ απνδεηθλύνπλ ην θαζαξό ηεο θαηαγσγήο ηνπο όπνπ ππάξρνπλ ηεξάζηηα κνπζεία πνπ ζπληεξνύλ ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο πνπ νη ίδηνη δελ θνβνύληαη λα πνπλ όηη εθδηώρζεθαλ ζην παξειζόλ, αιιά όηη πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ κηα λέα αξρή κέζα από ηηο κπίδλεο. Οη Ιλδηάλνη ηεο πεξηνρήο Οθιαρόκα ζέινπλ λα μαλαεμνξύμνπλ πεηξέιαην ζε κηα πεξηνρή πνπ κέρξη ην 1920 δνύζαλ πεηξειαηάδεο θαη λα ην εθκεηαιιεπηνύλ. Σπκπεξαζκαηηθά πνιππνιηηηζκηθόηεηα έρεη αλαρζεί ζηελ Ακεξηθή ζε θπξίαξρε ηδενινγία. Τ.Β.-Α.Π. Η νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο «Η νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ηεξάζηηα θαη αθνπκπά πεξηζζόηεξν ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξόζθπγεο, απηνύο πνπ πήξαλ δάλεηα θαη έραζαλ ηα ζπίηηα ηνπο γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα ηα πιεξώζνπλ. Υπάξρνπλ γεηηνληέο κε άδεηα ζπίηηα ζηε Νέα Υόξθε αιιά θαη ζε άιιεο πόιεηο, όπνπ δνπλ απηέο νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Οη άζηεγνη είλαη πνιινί θαη θνηκνύληαη ζηηο εηζόδνπο ησλ πνιπθαηνηθηώλ, θάησ από ηηο γέθπξεο. Υπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζήκεξα ν Οκπάκα πξνζπαζεί λα θηηάμεη έλα Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο. Η θηώρεηα θαη νη δηαθξίζεηο είλαη κεγάιεο θαη ε ςαιίδα ησλ αληζνηήησλ ηεξάζηηα, αιιά εθείλν πνπ θπξηαξρεί ζηηο ΗΠΑ είλαη ε κεζαία ηάμε ε νπνία είλαη θάηη κεγαιύηεξν από ηε δηθή καο κε κηζζνύο ηεο ηάμεσο άλσ ησλ δνιαξίσλ ην κήλα. Οη θνηλσληθέο αληζόηεηεο είλαη δένπζεο, ππαξθηέο θαη κεγάιεο θαη απεπζύλνληαη ζε έλα θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ηδενινγία πάξε ηελ επθαηξία ζνπ.

5 «Σην κπαιό ηνπ ζπληεξεηηθνύ ακεξηθαλνύ ην θηιειεύζεξνο ζεκαίλεη θνκκνπληζηήο» ΠηΘ: Ο θνκκνπληζκόο ζήκεξα επηηξέπεηαη ζηηο ΗΠΑ; Γ.Γ.: Απηή ηε ζηηγκή ε δεμηά ηεο Ακεξηθήο πνπ εθθξάδεηαη από ην ξεπνπκπιηθαληθό θόκκα θαη από ηνλ πξώελ αληηπξόεδξν ησλ ΗΠΑ ηνλ θ. Τζέηλη, πνπ δηαηεξεί ελεξγό ξόιν, θάηη πνπ νη ίδηνη νη Ακεξηθάλνη ην ζεσξνύλ αζύλεζεο, παξόια απηά εθθξάδεη έλα πνιύ ζθιεξό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν θαη ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη απνθαινύλ ηνλ Πξόεδξν Οκπάκα ζνζηαιηζηή θαη απηό αληηιακβάλεζζε όηη απνηειεί κεγάιε ύβξε γηα έλα ακεξηθάλν πξόεδξν, αληίζηνηρε ηεο νπνίαο δελ ππήξμε από ηελ επνρή ηνπ Κέλλεληη. Ο ίδηνο απηνηνπνζεηείηαη σο liberal, πξάγκα ην νπνίν είλαη πην πξννδεπηηθή πνιηηηθή θαηεγνξία ζηηο ΗΠΑ, γηαηί ζαθώο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε θαηεγνξηνπνίεζε ηδενινγηώλ ζε ζρέζε κε ηελ Επξώπε. Liberal ζεκαίλεη θηιειεύζεξνο, αιιά ζην κπαιό ελόο ζπληεξεηηθνύ ακεξηθαλνύ ζεκαίλεη πεξίπνπ θνκκνπληζηήο. ΠηΘ: Σηελ θνπβέληα πνπ είραηε κε απινύο αλζξώπνπο απηό ην ζηεξεόηππν αθόκε δεη; Γ.Γ.: Τνλ θνκκνπληζκό ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο έλα κέγεζνο ην νπνίν έρεη ηζηνξηθή θαη κόλν αμία πιένλ κε ηε γύκληα ησλ πξώελ ζνζηαιηζηηθώλ θξαηώλ. Απηή ηε ζηηγκή όκσο ζηηο ΗΠΑ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ θαη ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπληεξεηηθέο θνηλσλίεο ηεο Δπξώπεο, πνπ ζήκεξα θαηηζρύνπλ, ππάξρεη κηα πεξηζζόηεξν πξννδεπηηθή θαηεύζπλζε ηόζν ζηνπο πνιίηεο όζν θαη ζην θεληξηθό ζύζηεκα. Με ηνλ Οκπάκα απηή ηε ζηηγκή, πάληνηε θξαηώληαο ηηο αλαινγίεο πνπ πξέπεη, ππάξρεη ζηελ Ακεξηθή κηα θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε ε νπνία αληηδηαζηέιιεηαη ζε πνιιά πξάγκαηα κε ηελ θεληξνδεμηά πνπ ππάξρεη ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε. Απηό πξέπεη λα ην έρνπκε ζην κπαιό καο. Ο άλεκνο ηεο αιιαγήο ζηελ Ακεξηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη εθεί είλαη πην δπλαηόο από ό,ηη ζηελ Επξώπε. ΠηΘ: Αλ θαλείο αλαθέξεη ην Μαξμ ή ην Λέληλ δηώθεηαη; Γ.Γ.: Όρη δελ δηώθεηαη θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα πνύκε όηη όπσο ν Μαξμηζκόο είλαη επίθαηξνο ζηελ Δπξώπε, λνκίδσ όηη θαη εθεί ππάξρεη κηα αλάινγε θνπβέληα. Μεηαλάζηεπζε θαη ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Ακεξηθή Οη Ακεξηθαλνί έρνπλ έλα ζεηηθό ζην δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ πξνθύπηεη από ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, όηη δελ γεηηληάδνπλ κε άιια θξάηε πιελ ηνπ Μεμηθνύ θαη ηνπ Καλαδά, ηνλ νπνίν βγάδνπκε από ηε κέζε γηαηί είλαη έλα πξνεγκέλν θξάηνο θαη σο εθ ηνύηνπ νη κεηαθηλήζεηο αλζξώπσλ από εθεί πξνο ηηο ΗΠΑ δελ απνηεινύλ πξόβιεκα. Απνηειεί πξόβιεκα ην Μεμηθό, θξάηνο ιαηηλνγελέο, κε ρακειό επίπεδν αλζξώπσλ κόξθσζεο θαη θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηαγσγήο. Εθεί έρνπλ θάλεη έλα ηείρνο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηελ έιεπζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ κέζα ζηηο ΗΠΑ κε παξάλνκν ηξόπν, αιιά απηνζαξθάδνληαη νη ακεξηθαλνί γηαηί ιέλε όηη αθόκε θη αλ θάλνπκε δέθα κέηξα ην ηείρνο νη κεμηθάλνη ζα πεδνύλ έλδεθα γηα λα κπνπλ κέζα. Δεκηνπξγνύλ ινηπόλ emigration offices, δειαδή γξαθεία κεηαλάζηεπζεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Γηα παξάδεηγκα πάλε ζηελ Κνπάια Λνπκπνύξ, ζηελ Αθξηθή, ζηε Σπξία, ζην Ιξάλ θαη ζηήλνπλ ηα ηνπηθά ηνπο γξαθεία θαη καδεύνπλ ηηο αηηήζεηο απηώλ πνπ ζέινπλ λα κεηαλαζηεύζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ηνλ Αηιαληηθό, επηιέγνπλ από ηηο δέθα ρηιηάδεο, ηηο ρίιηεο ή ηηο δύν ρηιηάδεο θαη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο παίξλνπλ, ηνπο βάδνπλ νη ίδηνη ζηε ρώξα ηνπο, αθνύ πξώηα ηνπο πεξάζνπλ από δηαδηθαζία ειέγρνπ, -θαη είλαη γλσζηό όηη έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ ηξνκνθξαηία νη ακεξηθαλνί θαη θνβία ηξνκεξή,- θαη αθνύ ηνπο βάινπλ ζηηο ΗΠΑ, ζηε ζπλέρεηα ηνπο δηνρεηεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείεο. Υπάξρνπλ πνιηηείεο πνπ έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα δηνρεηεύνληαη νη κεηαλάζηεο έρνπλ δειαδή απνθαζίζεη πνύ ζα βξίζθνληαη νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Από ην 1957 κέρξη θαη ην 2007 είραλ δηαβεί ηα ζύλνξα ησλ ΗΠΑ κε λόκηκε βίδα κεηαλάζηεπζεο 2,7 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εθ ησλ νπνίσλ 1,3 εθαηνκκύξηα Αζηάηεο, από ηελ πξώελ Σνβηεηηθή Έλσζε επξσπαίνη Ννηηναζηάηεο αθξηθαλνί θαη ιαηηλνακεξηθάλνη. Υπάξρεη βέβαηα θαη ην θαηλόκελν ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, κόλν απηνί πνπ πξνέξρνληαη από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, από ην Μεμηθό, από ηελ Κνύβα είλαη έλαο κηθξόο αξηζκόο, πνπ αζθαιώο πξνβιεκαηίδνπλ ηελ Ακεξηθή, όκσο έρνπλ βάιεη λόκηκνπο 2,7 εθαηνκκύξηα ηνπο νπνίνπο δίλνπλ πξάζηλε θάξηα, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηαο ζηηο πνιηηείεο πνπ ηνπο δηνρεηεύνπλ θαη μέξνπλ πνύ βξίζθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα, ώζηε λα έρνπλ ηα ρξήκαηα πξνο ην δελ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, θαη βεβαίσο ηα παηδηά ηνπο, λα πάλε ζρνιείν δεκόζην. Σηε ζπλέρεηα ηνπο ιέλε όηη ε Ακεξηθή είλαη ε ρώξα ησλ επθαηξηώλ, βξείηε επάγγεικα, αζθείζηε κηα λόκηκε δξαζηεξηόηεηα θαη δήζηε. - paratiritis

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF

ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF Μηα έθδνζε από ηα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο Αθνύκε ην ηξαγνύδη ηεο θσηηάο πνπ έξρεηαη από καθξηά.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα