Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ"

Transcript

1 Τελικόρ Απολογιζμόρ Δπάζη 1 Νεολαία για ηην Εςπώπη Υπο-Δπάζη 1.1 Ανηαλλαγέρ Νέυν Ιζρύεη από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2008 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ Κσδηθόο πξνγξάκκαηνο Να ζεκεηώζεηε ηνλ θσδηθό όπσο νξίδεηαη ζηε ύκβαζε: Αξηζκ. Πξση. Δ.Τ. / Ηκεξνκελία παξαιαβήο Δπσλπκία ηνπ δηθαηνύρνπ Σίηινο πξνγξάκκαηνο Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο νξίδεηαη ζηε ύκβαζε: Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο Να νξίζεηε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, από ηελ πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ αμηνιόγεζε, θαζώο θαη ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αληαιιαγήο. Τν πξόγξακκα μεθίλεζε: (εκεξνκελία πξώηεο ζρεηηθήο δαπάλεο) / / Τν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε: (εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζρεηηθήο δαπάλεο) Η αληαιιαγή μεθηλά: / / Η αληαιιαγή έιεμε: / / Σπλνιηθή δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο (ζε εκέξεο), εθηόο ηωλ εκεξώλ ηνπ ηαμηδηνύ : Τόπνο(νη): / /

2 Τπνγξαθή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ Δγώ, ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, βεβαηώλσ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόληα απνινγηζκό είλαη αθξηβείο θαη παξαζρέζεθαλ ζηα αξκόδηα άηνκα, ζε θαζέλα από ηνπο θνξείο/νκάδεο εηαίξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πεξηγξαθόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο δηθαηνύρνο επηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ (EACEA) θαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο (ΔΤ) λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξόληα απνινγηζκό γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο. Σα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο, λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα απεπζύλνπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ αξκόδηα Δζληθή Τπεξεζία. Σα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Δπξσπαίν Δπόπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, αλά πάζα ζηηγκή. Δικαιούσορ θοπέαρ Ολνκαζία, ζθξαγίδα:(εθόζνλ ηζρύεη) Νόμιμορ εκππόζυπορ Ολνκαηεπώλπκν (θεθαιαία): Τόπνο: Ηκεξνκελία: Υπνγξαθή: Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 2

3 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ (ζςνέσεια) Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο Να ζεκεηώζεηε ( ) ηα ηεηξάγσλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αληαιιαγή γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηε ηνλ παξόληα ηειηθό απνινγηζκό Απηό ην πξόγξακκα ήηαλ κηα αληαιιαγή λέωλ: (ζεκεηώζηε ( ) κόλν έλα ηεηξάγωλν) Ο δηθαηνύρνο: (ζεκεηώζηε ( ) κόλν έλα ηεηξάγωλν) δηκεξήο (2 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) ηξηκεξήο (3 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) πνιπκεξήο (ηνπιάρηζηνλ 4 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) θηινμέλεζε κία ή δύν νκάδεο (δη- / ηξηκεξήο αληαιιαγή) έζηεηιε κηα νκάδα ζε άιιε ρώξα (δη- / ηξηκεξήο αληαιιαγή) ζπληόληζε έλα πξόγξακκα (πνιπκεξήο ή κεηαθεξόκελε αληαιιαγή) Βαζηθέο ζεκαηηθέο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο Παξαθαιείζηε λα ζεκεηώζεηε ( ) κέρξη 2 ηεηξάγσλα. Καιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ Επξωπαίνπ Πνιίηε Κνηλωληθή έληαμε Δηαζξεζθεπηηθόο δηάινγνο Καηαπνιέκεζε ηωλ δηαθξίζεωλ Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ Αλαπεξία Άιιν - πξνζδηνξίζηε: Μεηνλόηεηεο Αζηηθή αλάπηπμε/ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ Πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία Μ.Μ.Ε. θαη Επηθνηλωλία/Πιεξνθόξεζε ηωλ λέωλ Εθπαίδεπζε κέζω αζιεηηζκνύ θαη ππαίζξηωλ δξαζηεξηνηήηωλ Υγεία Πεξηβάιινλ Πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά) Να δώζεηε κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεξίπνπ 50 ιέμεηο). Απηή ε παξάγξαθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεκνζίεπζε. Να ζπκπεξηιάβεηε ηνλ ηόπν, ην είδνο ηεο αληαιιαγήο, ηα ζεκαηηθά πεδία, ηε δηάξθεηα ζε εκέξεο, ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηνπο ζηόρνπο, ηηο πινπνηεζείζεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαζώο θαη ην ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. Η πεξίιεςε πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζηα αγγιηθά. Να είζηε πεξηεθηηθνί θαη ζαθείο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 3

4 Να νξίζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηηο ελδερόκελεο αιιαγέο αλάκεζα ζηελ αξρηθή αίηεζε θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ηειηθά, πρ. ζύλζεζε νξγαλώζεσλ-εηαίξσλ ή/θαη ζπκκεηερόλησλ, δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 4

5 Μέπορ II. Δικαιούσορ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηε ύκβαζε πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ απνινγηζκνύ) Ο ηειηθόο απνινγηζκόο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο 60 εκεξώλ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηειηθόο απνινγηζκόο πεξηιακβάλεη έλα πεξηγξαθηθό κέξνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έλα νηθνλνκηθό κέξνο. Ο δηθαηνύρνο πξέπεη ζπκπιεξώζεη θαη ηα δύν κέξε. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ππνβνιήο ηειηθνύ απνινγηζκνύ, ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Δθπαίδεπζεο,Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ε αξκόδηα Δζληθή Τπεξεζία έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πιήξε επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζώλ. Οη δαπάλεο ηαμηδηνύ, ηα εηδηθά θόζηε θαη νη δαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη πιήξσο κε πξσηόηππα απνθόκκαηα ησλ ηαμηδησηηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ηηκνινγίσλ ή κε απνδεθηέο απνδείμεηο. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα επηηεύγκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ζηαζεξώλ πνζώλ θαη θαη απνθνπή πνζώλ (δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, δαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ θαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε θαη νη δαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηελ πεξηγξαθηθή έθζεζε ηνλ ηειηθό απνινγηζκό πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο ππνγεγξακκέλνο θαηάινγνο κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ζπλνδνύο νκάδσλ, θαζώο θαη ην ηειηθό, εκεξήζην πξόγξακκα. Ο ηειηθόο ππνινγηζκόο ησλ θαη απνθνπή πνζώλ ζα βαζίδεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ / ζπλνδώλ νκάδσλ λέσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο. Πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαηνύρν θνξέα Ολνκαζία Δηεύζπλζε Ταρ. θώδηθαο Πεξηνρή Ηι. Δηεύζπλζε Τειέθωλν Πόιε Φώξα Ιζηνζειίδα Fax Πξόζσπν εμνπζηνδνηεκέλν λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε εθ κέξνπο ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε (λόκηκνο εθπξόζσπνο) Επώλπκν Θέζε/ηδηόηεηα λνκα Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηειηθό απνινγηζκό Επώλπκν λνκα Θέζε/ηδηόηεηα Ηι. Δηεύζπλζε Τειέθωλν Fax Πεξηγξαθή ηνπ δηθαηνύρνπ θνξέα Είδνο/λνκηθή κνξθή Ο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε : κε θεξδνζθνπηθή/κε θπβεξλεηηθή νξγάλωζε Επξωπαϊθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλωζε(εμκο) Δεκόζηνο θνξέαο Άιιν λα δηεπθξηλίζεηε: Άηππε νκάδα λέωλ Τνπηθό Πεξηθεξεηαθό Εζληθό Επξωπαϊθό/Δηεζλέο Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 5

6 Μέπορ III. Σςνεπγαζόμενορ(οι) θοπέαρ(ειρ) και ζςμμεηέσονηερ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, λα πξνζζέζεηε γξακκέο. A. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ(ηνπο) θνξέα(δι)-δσαιρο(οτ) πνπ εκπιέθεηαη(νληαη) άκεζα ζηελ αληαιιαγή Παξαθαιείζηε λα αλαθέξεηε θαησηέξσ ηνπο θνξείο-εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη θνξείο-εηαίξνη έρνπλ αιιάμεη από ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο, αλαθέξεηε ηηο πιήξεηο δηεπζύλζεηο ηνπο ζηνλ θαησηέξσ θαηάινγν. Φώξα Ολνκαζία ηνπ θνξέα, ηόπνο Υπεύζπλνο επηθνηλωλίαο B. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ΝΔΟΤ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ αληαιιαγή Παξαθαιείζηε λα πεξηγξάςεηε θαησηέξσ ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή, αλά ρώξα δηακνλήο (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπλνδνί νκάδσλ). Ο θαηάινγνο απηόο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ ππνγεγξακκέλν θαηάινγν ζπκκεηερόλησλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξόληα απνινγηζκό. Φώξα δηακνλήο Σπλνιηθόο αξηζκόο λέωλ Καηαλνκή αλά θύιν Καηαλνκή αλά ειηθηαθή νκάδα Α Γ Τπνζύλνιν Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ΤΝΟΓΟΤ ΟΜΑΓΩΝ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ αληαιιαγή Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη κόλν ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα θαη όρη ζηνλ πίλαθα Β. Ολνκαηεπώλπκν Έηνο γέλλεζεο Φύιν (Α/Γ) Φώξα δηακνλήο Γιώζζεο πνπ κηιά Φνξέαο Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ζπκκεηερόλησλ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 6

7 Μέπορ IV. Υλοποίηζη ππογπάμμαηορ Σα θαησηέξσ ζεκεία ρξεζηκεύνπλ σο νδεγόο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε κε ηνπο εηαίξνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηόο ζαο Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Μελ δηζηάζεηε λα αλαθέξεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζαηε, θαζώο θαη άιια δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε όηη κπνξεί λα βνεζήζνπλ άιιεο νκάδεο ή θνξείο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα νξγαλώζνπλ παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο ζην κέιινλ. Να ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ παξόληα ηειηθό απνινγηζκό ηα πξντόληα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (βίληεν, θσηνγξαθίεο, ηζηόηνπνη θιπ.) θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηάδνζήο ηνπο. Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, δηεπξύλεηε ηα πιαίζηα. Να δώζεηε κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο αληαιιαγήο. Αλαθέξεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πώο ελεπιάθεζαλ νη εηαίξνη. Παξαθαιείζηε λα επηζπλάςεηε ην ηειηθό εκεξήζην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα Αληηκεησπίζαηε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ; Αλ λαη, παξαθαιείζηε λα πεξηγξάςεηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηε ρεηξηζηήθαηε. Πεξηγξάςηε ηηο βειηηώζεηο πνπ ζα θάλαηε αλ επαλαιακβάλαηε ηελ εκπεηξία. Πξνεηνηκαζία Παξαθαιείζηε λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ νκάδα ζαο θαη ηνλ(ηνπο) εηαίξν(νπο) (ζπλαληήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο, επηθνηλσλία θιπ.). Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 7

8 Οξγαλώζαηε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε; Ναη Όρη Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ηόπν, θαη λα επηζπλάςεηε ην ηειηθό πξόγξακκα. Με πνην ηξόπν ζπλέβαιε ε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο; Πξαθηηθή νξγάλσζε Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ πξαθηηθώλ ξπζκίζεσλ: πεξηγξάςηε ηελ πιηθνηερληθή θαη πξαθηηθή ππνζηήξημε πνπ παξαζρέζεθε (κεηαθνξά, δηακνλή θιπ.), αλαθέξεηε πνηεο γιώζζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξαζρεζείζα γισζζηθή ππνζηήξημε, πεξηγξάςηε ηηο πξαθηηθέο θαη πιηθνηερληθέο βειηηώζεηο πνπ ζα εθαξκόδαηε, αλ επαλαιακβάλαηε ηελ εκπεηξία. Οηθνλνκηθά ζέκαηα Να πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηελ επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ην πξόγξακκα απηό (επηπιένλ ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε). πκπεξηιάβαηε πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζαηε δπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζπάζεηά ζαο λα εμαζθαιίζεηε ηελ επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 8

9 πκκεηνρή λέσλ Να εμεγήζεηε: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηιέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο. ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη λένη ζπκκεηείραλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο: πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε, αμηνιόγεζε/ζπλέρηζε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 9

10 Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Να εμεγήζεηε εάλ θαη κε πνίν ηξόπν αληηκεησπίζηεθαλ νη θαησηέξσ πηπρέο ζην πξόγξακκά ζαο: ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο αληίιεςεο ησλ λέσλ απέλαληη ζε άιινπο πνιηηηζκνύο, ν δηάινγνο θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη πνιηηηζκνύο, ε απνηξνπή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο πξνθαηάιεςεο, ηνπ ξαηζηζκνύ θαη θάζε είδνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκό, ε αλνρή θαη ε αληίιεςε ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθόηεηαο. Να αλαθέξεηε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζπλέβαιαλ πεξηζζόηεξν ζηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπξσπατθή δηάζηαζε: Να εμεγήζεηε εάλ θαη κε πνίν ηξόπν αληηκεησπίζηεθαλ νη θαησηέξσ πηπρέο ζην πξόγξακκά ζαο: ε αίζζεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ζηνπο λένπο θαη ν ξόινο ηνπο ζην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο θνηλά δεηήκαηα γηα ηελ επξσπαϊθή θνηλσλία,όπσο ν ξαηζηζκόο, ε μελνθνβία θαη ν αληηζεκηηηζκόο, ε εμάξηεζε από δεκηνγόλεο νπζίεο, ζέκαηα Δπξσπαϊθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ε δηεύξπλζε ηεο ΔΔ ν ξόινο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ, νη δξάζεηο ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο νη ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, όπσο νη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζηνρεησδώλ ειεπζεξηώλ θαη ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ. Αμηνιόγεζε Να δώζεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε κε ηνπο εηαίξνπο ζαο θαη ζην πιαίζην θάζε νκάδαο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο όζν θαη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 10

11 Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα θαη ζπλέρηζε: Να εμεγήζεηε: πνηνη επσθέιεζεθαλ από ηελ αληαιιαγή εθηόο από ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνλ αληίθηππν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πώο απηή ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα, ην πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα θαη πώο ζα εμαζθαιηζηεί έλαο καθξνρξόληνο αληίθηππνο, ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο αληαιιαγήο, εθόζνλ έρεη ζρεδηαζηεί (π.ρ. λέα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε, δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνπο εηαίξνπο,θιπ.) Πξνβνιή/Γεκνζηνπνίεζε Να πεξηγξάςεηε: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίζαηε ηελ πξνβνιή ηεο ππνζηήξημεο πνπ ιάβαηε από ην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πξόγξακκά ζαο παξείρε ζαθή πξνζηηζέκελε αμία πξνώζεζεο ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ: Να πεξηγξάςεηε ιεπηνκεξώο ηα ειάρηζηα κεηξα πνπ ιάβαηε πξνθεηκέλνπ λα δηαδόζεηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληαιιαγήο. Πξνγξακκαηίζαηε δξάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε κεγαιύηεξε δηάδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνηήζε ησλ εκπεηξηώλ ηεο αληαιιαγήο; Ναη Όρη Δάλ λαη, λα ηηο πεξηγξάςεηε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 11

12 πκκεηνρή λέσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο: ηελ αληαιιαγή ζπκκεηείραλ λένη κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο (νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ θάλνπλ δπζθνιόηεξε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, βι. θπξηόηεξεο δπζθνιίεο παξαθάησ) θαη/ή λένη κε αλαπεξίεο (πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο, αλάγθε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θιπ. ); Να εμεγήζεηε πώο πξνζαξκόζηεθε ην πξόγξακκα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Αξηζκόο λέωλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αληαιιαγή: Να επηιέμεηε αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ: Κνηλωληθέο δπζθνιίεο Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Αλαπεξία Εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο Πξνβιήκαηα πγείαο Γεωγξαθηθέο δπζθνιίεο Άιιεο δπζθνιίεο: λα δηεπθξηλίζεηε: Δπηηεύγκαηα ύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάςαηε παξαπάλσ, λα ζπλνςίζεηε ηη πεηύραηε ζην πιαίζην απηήο ηεο αληαιιαγήο λέσλ, ζε ζρέζε κε: ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε (λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό Πξνγξακκααηνο), ηνπο ζηόρνπο ηεο αληαιιαγήο πνπ πινπνηήζαηε, ηε ζρέζε ηεο ζεκαηηθήο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερόλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηόρσλ κε ηππηθήο κάζεζεο). Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο Να αλαθέξεηε ηπρόλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο, παξαηεξήζεηο, ζρόιηα ή ζπζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θαζώο θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ Δζληθή Τπεξεζία. Μπνξείηε λα θάλεηε αλαθνξά ζε κεξηθέο από ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηε βνήζεηα δύν ή ηξηώλ αηνκηθώλ αμηνινγήζεσλ. Να πεξηγξάςεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζαηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 12

13 Μέπορ V. Οικονομικόρ απολογιζμόρ Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε γηα ηνπο θαλόλεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηε ζύκβαζή ζαο γηα ηα εγθξηζέληα πνζά. A. Πεπίλητη ηος ηελικού απολογιζμού πκπιεξώζηε έλα κόλν από ηα αθόινπζα πεδία (A.1, A.2 ή A.3) Σπλνιηθό πνζό όπωο εγθξίζεθε ζηε ζύκβαζε ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Τειηθή αμηνιόγεζε (ζπκπιεξώλε ηαη από ηελ ΕΥ) A.1 Φοπέαρ/ομάδα αποζηολήρ (δηκεξή θαη ηξηκεξή πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν) Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (θαη απνθνπή πνζό) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα/νκάδα απνζηνιήο A.2 Φοπέαρ/ομάδα θιλοξενίαρ (δηκεξή θαη ηξηκεξή πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν)) Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Δαπάλεο δξαζηεξηνηήηωλ (ζηαζεξό πνζό + θαη απνθνπή πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα/νκάδα θηινμελίαο A.3 Σςνηονιζηήρ θοπέαρ Μόλν γηα πνιπκεξή & κεηαθεξόκελα πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (θαη απνθνπή πνζό) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Δαπάλεο δξαζηεξηνηήηωλ (ζηαζεξό πνζό + θαη απνθνπή πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ζπληνληζηή θνξέα B. Σςγσπημαηοδόηηζη Να δειώζεηε ην πνζό από ηηο δαπάλεο ηαμηδηνύ πνπ δελ θαιύπηεηαη από ηελ θνηλνηηθή επηρνξήγεζε Ίδηνη πόξνη Πνζό Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 13

14 Άιιεο ζπλεηζθνξέο ζην ίδην πξόγξακκα (λα πξνζδηνξίζεηε): ύλνιν ηεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο Μέπορ V. Οικονομικόρ απολογιζμόρ (ζςνέσεια) Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Γ. Πληπυμέρ Πνζό Πξνθαηαβνιή πνπ έρεη ήδε ιεθζεί από ην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Αλακελόκελν ππόινηπν πνπ απαηηείηαη Ή πξόθεηηαη λα επηζηξαθεί ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Δ. Υπολογιζμόρ ηηρ ηελικήρ αιηούμενηρ επισοπήγηζηρ Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, πξνζζέζηε γξακκέο. Γαπάλεο ηαμηδηνύ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Από Πξνο Μεηαθνξηθό κέζν Σύλνιν δαπαλώλ (100%) Σύλνιν επηρνξήγεζεο (70%) ΤΝΟΛΟ Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (εθόζνλ ηζρύεη) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Από Πξνο Μεηαθνξηθό κέζν Δάπαλε Τπνζύλνιν Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 14

15 Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (εθόζνλ ηζρύεη) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Τόπνο Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεωλ Καη απνθνπή πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε Σύλνιν Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ (κόλν γηα πνιπκεξείο αληαιιαγέο) Αξηζκνο θνξέωλ Σηαζεξό πνζό αλά θνξέα Σύλνιν Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ (κόλν γηα δηκεξείο-ηξηκεξείο αληαιιαγέο) Σύλνιν Γαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ Τπνζύλνιν Γαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ ππνινγηζκόο θαη απνθνπή πνζνύ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Φώξα Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεωλ Καη απνθνπή πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε Σύλνιν Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δηδηθά θόζηε (εθόζνλ ηζρύεη) Πεξηγξαθή Δαπάλε ΤΝΟΛΟ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 15

16 Γαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο (εθόζνλ ηζρύεη) Πεξηγξαθή Δαπάλε ΤΝΟΛΟ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 16

17 Καηάινγνο ζπκκεηερόλησλ θαη ζπλνδώλ νκάδσλ (Γηα πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ρξεζηκνπνηήζηε αληίγξαθα απηήο ηεο ζειίδαο ή επεθηέηλεηε ηνλ θαηάινγν κε αληηγξαθή/επηθόιιεζε ηωλ θαηωηέξω γξακκώλ) Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: Τόπνο: Ηκεξνκεληεο: Αξηζκ. Επώλπκν, λνκα Ηκέξα Άθημεο Ηκέξα αλαρώξεζεο Φώξα Δηακνλήο Δηέπζπλζε Ηιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Γπλαίθα (Γ) ή Άλδξαο (Α) Σπκκεηέρωλ (P) ή Σπλνδόο (L) Έηνο γέλλεζεο Υπνγξαθή Η Επξωπαϊθή Επηηξνπή, ε Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ θαη νη Εζληθέο Υπεξεζίεο ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη όια ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηνλ απνινγηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Δξάζε. Η επεμεξγαζία όιωλ ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 17 Λίζηα ζπκκεηερόληωλ

18 πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο. Τα πξόζωπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο, λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. Επίζεο, πξέπεη λα απεπζύλνπλ νηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ηωλ ελ ιόγω δεδνκέλωλ ζηελ Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ αξκόδηα Εζληθή Υπεξεζία. Τα πξόζωπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Επξωπαίν Επόπηε Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ, αλά πάζα ζηηγκή. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 18 Λίζηα ζπκκεηερόληωλ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Μέξνο I. Πξνζδηνξηζκόο θαη πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Μέξνο I. Πξνζδηνξηζκόο θαη πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δξάζε 5 Επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Υπν- Δξάζε 5.1 - Σπλαληήζεηο λέσλ θαη αξκόδησλ γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο γηα λένπο Ιζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 Μέξνο I. Πξνζδηνξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η δπαζηηπιόηηηα άπσιζε: / / Η δπαζηηπιόηηηα έληξε: / /

Η δπαζηηπιόηηηα άπσιζε: / / Η δπαζηηπιόηηηα έληξε: / / Τελικός Απολογιζμός Δράζη 2 - Εσρωπαϊκη Εθελονηική Υπηρεζία Απολογιζμός εθελονηή Ιζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2008 Μέρος I. Προζδιοριζμός και περίληψη προγράμμαηος Κωδικόρ αίηηζηρ Παξαθαιείζηε λα δεηήζεηε από

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία Α. ΙΑΚΚΘΑΜΖΘΔΗΡ Γενικόρ Ρςνηονιζηήρ ηος έπγος ΦΘΚΞΝΕΜΘΑ Ρηα πλαίζια ηος κοινοηικού ππογπάμμαηορ MED 2007-2013, πος σπημαηοδοηείηαι από ηο ΕΟΑ α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα