Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ"

Transcript

1 Τελικόρ Απολογιζμόρ Δπάζη 1 Νεολαία για ηην Εςπώπη Υπο-Δπάζη 1.1 Ανηαλλαγέρ Νέυν Ιζρύεη από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2008 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ Κσδηθόο πξνγξάκκαηνο Να ζεκεηώζεηε ηνλ θσδηθό όπσο νξίδεηαη ζηε ύκβαζε: Αξηζκ. Πξση. Δ.Τ. / Ηκεξνκελία παξαιαβήο Δπσλπκία ηνπ δηθαηνύρνπ Σίηινο πξνγξάκκαηνο Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο νξίδεηαη ζηε ύκβαζε: Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο Να νξίζεηε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, από ηελ πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ αμηνιόγεζε, θαζώο θαη ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αληαιιαγήο. Τν πξόγξακκα μεθίλεζε: (εκεξνκελία πξώηεο ζρεηηθήο δαπάλεο) / / Τν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε: (εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζρεηηθήο δαπάλεο) Η αληαιιαγή μεθηλά: / / Η αληαιιαγή έιεμε: / / Σπλνιηθή δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο (ζε εκέξεο), εθηόο ηωλ εκεξώλ ηνπ ηαμηδηνύ : Τόπνο(νη): / /

2 Τπνγξαθή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ Δγώ, ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, βεβαηώλσ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόληα απνινγηζκό είλαη αθξηβείο θαη παξαζρέζεθαλ ζηα αξκόδηα άηνκα, ζε θαζέλα από ηνπο θνξείο/νκάδεο εηαίξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πεξηγξαθόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο δηθαηνύρνο επηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ (EACEA) θαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο (ΔΤ) λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξόληα απνινγηζκό γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο. Σα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο, λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα απεπζύλνπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ αξκόδηα Δζληθή Τπεξεζία. Σα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Δπξσπαίν Δπόπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, αλά πάζα ζηηγκή. Δικαιούσορ θοπέαρ Ολνκαζία, ζθξαγίδα:(εθόζνλ ηζρύεη) Νόμιμορ εκππόζυπορ Ολνκαηεπώλπκν (θεθαιαία): Τόπνο: Ηκεξνκελία: Υπνγξαθή: Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 2

3 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ (ζςνέσεια) Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο Να ζεκεηώζεηε ( ) ηα ηεηξάγσλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αληαιιαγή γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηε ηνλ παξόληα ηειηθό απνινγηζκό Απηό ην πξόγξακκα ήηαλ κηα αληαιιαγή λέωλ: (ζεκεηώζηε ( ) κόλν έλα ηεηξάγωλν) Ο δηθαηνύρνο: (ζεκεηώζηε ( ) κόλν έλα ηεηξάγωλν) δηκεξήο (2 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) ηξηκεξήο (3 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) πνιπκεξήο (ηνπιάρηζηνλ 4 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) θηινμέλεζε κία ή δύν νκάδεο (δη- / ηξηκεξήο αληαιιαγή) έζηεηιε κηα νκάδα ζε άιιε ρώξα (δη- / ηξηκεξήο αληαιιαγή) ζπληόληζε έλα πξόγξακκα (πνιπκεξήο ή κεηαθεξόκελε αληαιιαγή) Βαζηθέο ζεκαηηθέο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο Παξαθαιείζηε λα ζεκεηώζεηε ( ) κέρξη 2 ηεηξάγσλα. Καιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ Επξωπαίνπ Πνιίηε Κνηλωληθή έληαμε Δηαζξεζθεπηηθόο δηάινγνο Καηαπνιέκεζε ηωλ δηαθξίζεωλ Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ Αλαπεξία Άιιν - πξνζδηνξίζηε: Μεηνλόηεηεο Αζηηθή αλάπηπμε/ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ Πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία Μ.Μ.Ε. θαη Επηθνηλωλία/Πιεξνθόξεζε ηωλ λέωλ Εθπαίδεπζε κέζω αζιεηηζκνύ θαη ππαίζξηωλ δξαζηεξηνηήηωλ Υγεία Πεξηβάιινλ Πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά) Να δώζεηε κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεξίπνπ 50 ιέμεηο). Απηή ε παξάγξαθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεκνζίεπζε. Να ζπκπεξηιάβεηε ηνλ ηόπν, ην είδνο ηεο αληαιιαγήο, ηα ζεκαηηθά πεδία, ηε δηάξθεηα ζε εκέξεο, ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηνπο ζηόρνπο, ηηο πινπνηεζείζεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαζώο θαη ην ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. Η πεξίιεςε πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζηα αγγιηθά. Να είζηε πεξηεθηηθνί θαη ζαθείο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 3

4 Να νξίζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηηο ελδερόκελεο αιιαγέο αλάκεζα ζηελ αξρηθή αίηεζε θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ηειηθά, πρ. ζύλζεζε νξγαλώζεσλ-εηαίξσλ ή/θαη ζπκκεηερόλησλ, δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 4

5 Μέπορ II. Δικαιούσορ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηε ύκβαζε πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ απνινγηζκνύ) Ο ηειηθόο απνινγηζκόο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο 60 εκεξώλ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηειηθόο απνινγηζκόο πεξηιακβάλεη έλα πεξηγξαθηθό κέξνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έλα νηθνλνκηθό κέξνο. Ο δηθαηνύρνο πξέπεη ζπκπιεξώζεη θαη ηα δύν κέξε. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ππνβνιήο ηειηθνύ απνινγηζκνύ, ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Δθπαίδεπζεο,Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ε αξκόδηα Δζληθή Τπεξεζία έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πιήξε επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζώλ. Οη δαπάλεο ηαμηδηνύ, ηα εηδηθά θόζηε θαη νη δαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη πιήξσο κε πξσηόηππα απνθόκκαηα ησλ ηαμηδησηηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ηηκνινγίσλ ή κε απνδεθηέο απνδείμεηο. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα επηηεύγκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ζηαζεξώλ πνζώλ θαη θαη απνθνπή πνζώλ (δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, δαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ θαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε θαη νη δαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηελ πεξηγξαθηθή έθζεζε ηνλ ηειηθό απνινγηζκό πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο ππνγεγξακκέλνο θαηάινγνο κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ζπλνδνύο νκάδσλ, θαζώο θαη ην ηειηθό, εκεξήζην πξόγξακκα. Ο ηειηθόο ππνινγηζκόο ησλ θαη απνθνπή πνζώλ ζα βαζίδεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ / ζπλνδώλ νκάδσλ λέσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο. Πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαηνύρν θνξέα Ολνκαζία Δηεύζπλζε Ταρ. θώδηθαο Πεξηνρή Ηι. Δηεύζπλζε Τειέθωλν Πόιε Φώξα Ιζηνζειίδα Fax Πξόζσπν εμνπζηνδνηεκέλν λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε εθ κέξνπο ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε (λόκηκνο εθπξόζσπνο) Επώλπκν Θέζε/ηδηόηεηα λνκα Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηειηθό απνινγηζκό Επώλπκν λνκα Θέζε/ηδηόηεηα Ηι. Δηεύζπλζε Τειέθωλν Fax Πεξηγξαθή ηνπ δηθαηνύρνπ θνξέα Είδνο/λνκηθή κνξθή Ο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε : κε θεξδνζθνπηθή/κε θπβεξλεηηθή νξγάλωζε Επξωπαϊθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλωζε(εμκο) Δεκόζηνο θνξέαο Άιιν λα δηεπθξηλίζεηε: Άηππε νκάδα λέωλ Τνπηθό Πεξηθεξεηαθό Εζληθό Επξωπαϊθό/Δηεζλέο Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 5

6 Μέπορ III. Σςνεπγαζόμενορ(οι) θοπέαρ(ειρ) και ζςμμεηέσονηερ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, λα πξνζζέζεηε γξακκέο. A. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ(ηνπο) θνξέα(δι)-δσαιρο(οτ) πνπ εκπιέθεηαη(νληαη) άκεζα ζηελ αληαιιαγή Παξαθαιείζηε λα αλαθέξεηε θαησηέξσ ηνπο θνξείο-εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη θνξείο-εηαίξνη έρνπλ αιιάμεη από ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο, αλαθέξεηε ηηο πιήξεηο δηεπζύλζεηο ηνπο ζηνλ θαησηέξσ θαηάινγν. Φώξα Ολνκαζία ηνπ θνξέα, ηόπνο Υπεύζπλνο επηθνηλωλίαο B. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ΝΔΟΤ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ αληαιιαγή Παξαθαιείζηε λα πεξηγξάςεηε θαησηέξσ ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή, αλά ρώξα δηακνλήο (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπλνδνί νκάδσλ). Ο θαηάινγνο απηόο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ ππνγεγξακκέλν θαηάινγν ζπκκεηερόλησλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξόληα απνινγηζκό. Φώξα δηακνλήο Σπλνιηθόο αξηζκόο λέωλ Καηαλνκή αλά θύιν Καηαλνκή αλά ειηθηαθή νκάδα Α Γ Τπνζύλνιν Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ΤΝΟΓΟΤ ΟΜΑΓΩΝ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ αληαιιαγή Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη κόλν ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα θαη όρη ζηνλ πίλαθα Β. Ολνκαηεπώλπκν Έηνο γέλλεζεο Φύιν (Α/Γ) Φώξα δηακνλήο Γιώζζεο πνπ κηιά Φνξέαο Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ζπκκεηερόλησλ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 6

7 Μέπορ IV. Υλοποίηζη ππογπάμμαηορ Σα θαησηέξσ ζεκεία ρξεζηκεύνπλ σο νδεγόο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε κε ηνπο εηαίξνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηόο ζαο Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Μελ δηζηάζεηε λα αλαθέξεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζαηε, θαζώο θαη άιια δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε όηη κπνξεί λα βνεζήζνπλ άιιεο νκάδεο ή θνξείο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα νξγαλώζνπλ παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο ζην κέιινλ. Να ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ παξόληα ηειηθό απνινγηζκό ηα πξντόληα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (βίληεν, θσηνγξαθίεο, ηζηόηνπνη θιπ.) θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηάδνζήο ηνπο. Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, δηεπξύλεηε ηα πιαίζηα. Να δώζεηε κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο αληαιιαγήο. Αλαθέξεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πώο ελεπιάθεζαλ νη εηαίξνη. Παξαθαιείζηε λα επηζπλάςεηε ην ηειηθό εκεξήζην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα Αληηκεησπίζαηε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ; Αλ λαη, παξαθαιείζηε λα πεξηγξάςεηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηε ρεηξηζηήθαηε. Πεξηγξάςηε ηηο βειηηώζεηο πνπ ζα θάλαηε αλ επαλαιακβάλαηε ηελ εκπεηξία. Πξνεηνηκαζία Παξαθαιείζηε λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ νκάδα ζαο θαη ηνλ(ηνπο) εηαίξν(νπο) (ζπλαληήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο, επηθνηλσλία θιπ.). Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 7

8 Οξγαλώζαηε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε; Ναη Όρη Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ηόπν, θαη λα επηζπλάςεηε ην ηειηθό πξόγξακκα. Με πνην ηξόπν ζπλέβαιε ε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο; Πξαθηηθή νξγάλσζε Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ πξαθηηθώλ ξπζκίζεσλ: πεξηγξάςηε ηελ πιηθνηερληθή θαη πξαθηηθή ππνζηήξημε πνπ παξαζρέζεθε (κεηαθνξά, δηακνλή θιπ.), αλαθέξεηε πνηεο γιώζζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξαζρεζείζα γισζζηθή ππνζηήξημε, πεξηγξάςηε ηηο πξαθηηθέο θαη πιηθνηερληθέο βειηηώζεηο πνπ ζα εθαξκόδαηε, αλ επαλαιακβάλαηε ηελ εκπεηξία. Οηθνλνκηθά ζέκαηα Να πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηελ επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ην πξόγξακκα απηό (επηπιένλ ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε). πκπεξηιάβαηε πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζαηε δπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζπάζεηά ζαο λα εμαζθαιίζεηε ηελ επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 8

9 πκκεηνρή λέσλ Να εμεγήζεηε: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηιέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο. ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη λένη ζπκκεηείραλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο: πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε, αμηνιόγεζε/ζπλέρηζε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 9

10 Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Να εμεγήζεηε εάλ θαη κε πνίν ηξόπν αληηκεησπίζηεθαλ νη θαησηέξσ πηπρέο ζην πξόγξακκά ζαο: ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο αληίιεςεο ησλ λέσλ απέλαληη ζε άιινπο πνιηηηζκνύο, ν δηάινγνο θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη πνιηηηζκνύο, ε απνηξνπή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο πξνθαηάιεςεο, ηνπ ξαηζηζκνύ θαη θάζε είδνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκό, ε αλνρή θαη ε αληίιεςε ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθόηεηαο. Να αλαθέξεηε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζπλέβαιαλ πεξηζζόηεξν ζηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπξσπατθή δηάζηαζε: Να εμεγήζεηε εάλ θαη κε πνίν ηξόπν αληηκεησπίζηεθαλ νη θαησηέξσ πηπρέο ζην πξόγξακκά ζαο: ε αίζζεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ζηνπο λένπο θαη ν ξόινο ηνπο ζην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο θνηλά δεηήκαηα γηα ηελ επξσπαϊθή θνηλσλία,όπσο ν ξαηζηζκόο, ε μελνθνβία θαη ν αληηζεκηηηζκόο, ε εμάξηεζε από δεκηνγόλεο νπζίεο, ζέκαηα Δπξσπαϊθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ε δηεύξπλζε ηεο ΔΔ ν ξόινο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ, νη δξάζεηο ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο νη ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, όπσο νη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζηνρεησδώλ ειεπζεξηώλ θαη ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ. Αμηνιόγεζε Να δώζεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε κε ηνπο εηαίξνπο ζαο θαη ζην πιαίζην θάζε νκάδαο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο όζν θαη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 10

11 Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα θαη ζπλέρηζε: Να εμεγήζεηε: πνηνη επσθέιεζεθαλ από ηελ αληαιιαγή εθηόο από ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνλ αληίθηππν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πώο απηή ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα, ην πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα θαη πώο ζα εμαζθαιηζηεί έλαο καθξνρξόληνο αληίθηππνο, ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο αληαιιαγήο, εθόζνλ έρεη ζρεδηαζηεί (π.ρ. λέα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε, δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνπο εηαίξνπο,θιπ.) Πξνβνιή/Γεκνζηνπνίεζε Να πεξηγξάςεηε: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίζαηε ηελ πξνβνιή ηεο ππνζηήξημεο πνπ ιάβαηε από ην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πξόγξακκά ζαο παξείρε ζαθή πξνζηηζέκελε αμία πξνώζεζεο ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ: Να πεξηγξάςεηε ιεπηνκεξώο ηα ειάρηζηα κεηξα πνπ ιάβαηε πξνθεηκέλνπ λα δηαδόζεηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληαιιαγήο. Πξνγξακκαηίζαηε δξάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε κεγαιύηεξε δηάδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνηήζε ησλ εκπεηξηώλ ηεο αληαιιαγήο; Ναη Όρη Δάλ λαη, λα ηηο πεξηγξάςεηε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 11

12 πκκεηνρή λέσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο: ηελ αληαιιαγή ζπκκεηείραλ λένη κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο (νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ θάλνπλ δπζθνιόηεξε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, βι. θπξηόηεξεο δπζθνιίεο παξαθάησ) θαη/ή λένη κε αλαπεξίεο (πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο, αλάγθε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θιπ. ); Να εμεγήζεηε πώο πξνζαξκόζηεθε ην πξόγξακκα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Αξηζκόο λέωλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αληαιιαγή: Να επηιέμεηε αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ: Κνηλωληθέο δπζθνιίεο Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Αλαπεξία Εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο Πξνβιήκαηα πγείαο Γεωγξαθηθέο δπζθνιίεο Άιιεο δπζθνιίεο: λα δηεπθξηλίζεηε: Δπηηεύγκαηα ύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάςαηε παξαπάλσ, λα ζπλνςίζεηε ηη πεηύραηε ζην πιαίζην απηήο ηεο αληαιιαγήο λέσλ, ζε ζρέζε κε: ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε (λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό Πξνγξακκααηνο), ηνπο ζηόρνπο ηεο αληαιιαγήο πνπ πινπνηήζαηε, ηε ζρέζε ηεο ζεκαηηθήο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερόλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηόρσλ κε ηππηθήο κάζεζεο). Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο Να αλαθέξεηε ηπρόλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο, παξαηεξήζεηο, ζρόιηα ή ζπζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θαζώο θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ Δζληθή Τπεξεζία. Μπνξείηε λα θάλεηε αλαθνξά ζε κεξηθέο από ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηε βνήζεηα δύν ή ηξηώλ αηνκηθώλ αμηνινγήζεσλ. Να πεξηγξάςεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζαηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 12

13 Μέπορ V. Οικονομικόρ απολογιζμόρ Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε γηα ηνπο θαλόλεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηε ζύκβαζή ζαο γηα ηα εγθξηζέληα πνζά. A. Πεπίλητη ηος ηελικού απολογιζμού πκπιεξώζηε έλα κόλν από ηα αθόινπζα πεδία (A.1, A.2 ή A.3) Σπλνιηθό πνζό όπωο εγθξίζεθε ζηε ζύκβαζε ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Τειηθή αμηνιόγεζε (ζπκπιεξώλε ηαη από ηελ ΕΥ) A.1 Φοπέαρ/ομάδα αποζηολήρ (δηκεξή θαη ηξηκεξή πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν) Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (θαη απνθνπή πνζό) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα/νκάδα απνζηνιήο A.2 Φοπέαρ/ομάδα θιλοξενίαρ (δηκεξή θαη ηξηκεξή πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν)) Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Δαπάλεο δξαζηεξηνηήηωλ (ζηαζεξό πνζό + θαη απνθνπή πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα/νκάδα θηινμελίαο A.3 Σςνηονιζηήρ θοπέαρ Μόλν γηα πνιπκεξή & κεηαθεξόκελα πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (θαη απνθνπή πνζό) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Δαπάλεο δξαζηεξηνηήηωλ (ζηαζεξό πνζό + θαη απνθνπή πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ζπληνληζηή θνξέα B. Σςγσπημαηοδόηηζη Να δειώζεηε ην πνζό από ηηο δαπάλεο ηαμηδηνύ πνπ δελ θαιύπηεηαη από ηελ θνηλνηηθή επηρνξήγεζε Ίδηνη πόξνη Πνζό Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 13

14 Άιιεο ζπλεηζθνξέο ζην ίδην πξόγξακκα (λα πξνζδηνξίζεηε): ύλνιν ηεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο Μέπορ V. Οικονομικόρ απολογιζμόρ (ζςνέσεια) Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Γ. Πληπυμέρ Πνζό Πξνθαηαβνιή πνπ έρεη ήδε ιεθζεί από ην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Αλακελόκελν ππόινηπν πνπ απαηηείηαη Ή πξόθεηηαη λα επηζηξαθεί ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Δ. Υπολογιζμόρ ηηρ ηελικήρ αιηούμενηρ επισοπήγηζηρ Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, πξνζζέζηε γξακκέο. Γαπάλεο ηαμηδηνύ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Από Πξνο Μεηαθνξηθό κέζν Σύλνιν δαπαλώλ (100%) Σύλνιν επηρνξήγεζεο (70%) ΤΝΟΛΟ Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (εθόζνλ ηζρύεη) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Από Πξνο Μεηαθνξηθό κέζν Δάπαλε Τπνζύλνιν Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 14

15 Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (εθόζνλ ηζρύεη) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Τόπνο Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεωλ Καη απνθνπή πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε Σύλνιν Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ (κόλν γηα πνιπκεξείο αληαιιαγέο) Αξηζκνο θνξέωλ Σηαζεξό πνζό αλά θνξέα Σύλνιν Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ (κόλν γηα δηκεξείο-ηξηκεξείο αληαιιαγέο) Σύλνιν Γαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ Τπνζύλνιν Γαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ ππνινγηζκόο θαη απνθνπή πνζνύ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Φώξα Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεωλ Καη απνθνπή πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε Σύλνιν Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δηδηθά θόζηε (εθόζνλ ηζρύεη) Πεξηγξαθή Δαπάλε ΤΝΟΛΟ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 15

16 Γαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο (εθόζνλ ηζρύεη) Πεξηγξαθή Δαπάλε ΤΝΟΛΟ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 16

17 Καηάινγνο ζπκκεηερόλησλ θαη ζπλνδώλ νκάδσλ (Γηα πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ρξεζηκνπνηήζηε αληίγξαθα απηήο ηεο ζειίδαο ή επεθηέηλεηε ηνλ θαηάινγν κε αληηγξαθή/επηθόιιεζε ηωλ θαηωηέξω γξακκώλ) Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: Τόπνο: Ηκεξνκεληεο: Αξηζκ. Επώλπκν, λνκα Ηκέξα Άθημεο Ηκέξα αλαρώξεζεο Φώξα Δηακνλήο Δηέπζπλζε Ηιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Γπλαίθα (Γ) ή Άλδξαο (Α) Σπκκεηέρωλ (P) ή Σπλνδόο (L) Έηνο γέλλεζεο Υπνγξαθή Η Επξωπαϊθή Επηηξνπή, ε Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ θαη νη Εζληθέο Υπεξεζίεο ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη όια ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηνλ απνινγηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Δξάζε. Η επεμεξγαζία όιωλ ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 17 Λίζηα ζπκκεηερόληωλ

18 πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο. Τα πξόζωπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο, λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. Επίζεο, πξέπεη λα απεπζύλνπλ νηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ηωλ ελ ιόγω δεδνκέλωλ ζηελ Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ αξκόδηα Εζληθή Υπεξεζία. Τα πξόζωπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Επξωπαίν Επόπηε Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ, αλά πάζα ζηηγκή. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 18 Λίζηα ζπκκεηερόληωλ

ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ

ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Αίηηζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος Δράζη 2 Εσρωπαϊκή Εθελονηική Τπηρεζία Ιζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε όια ηα κέξε ηεο αίηεζεο. Υπνρξενύζηε λα πξνζαξηήζεηε όια ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα