Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικόρ Απολογιζμόρ. Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ"

Transcript

1 Τελικόρ Απολογιζμόρ Δπάζη 1 Νεολαία για ηην Εςπώπη Υπο-Δπάζη 1.1 Ανηαλλαγέρ Νέυν Ιζρύεη από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2008 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ Κσδηθόο πξνγξάκκαηνο Να ζεκεηώζεηε ηνλ θσδηθό όπσο νξίδεηαη ζηε ύκβαζε: Αξηζκ. Πξση. Δ.Τ. / Ηκεξνκελία παξαιαβήο Δπσλπκία ηνπ δηθαηνύρνπ Σίηινο πξνγξάκκαηνο Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο νξίδεηαη ζηε ύκβαζε: Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο Να νξίζεηε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, από ηελ πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ αμηνιόγεζε, θαζώο θαη ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αληαιιαγήο. Τν πξόγξακκα μεθίλεζε: (εκεξνκελία πξώηεο ζρεηηθήο δαπάλεο) / / Τν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε: (εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζρεηηθήο δαπάλεο) Η αληαιιαγή μεθηλά: / / Η αληαιιαγή έιεμε: / / Σπλνιηθή δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο (ζε εκέξεο), εθηόο ηωλ εκεξώλ ηνπ ηαμηδηνύ : Τόπνο(νη): / /

2 Τπνγξαθή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ Δγώ, ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, βεβαηώλσ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόληα απνινγηζκό είλαη αθξηβείο θαη παξαζρέζεθαλ ζηα αξκόδηα άηνκα, ζε θαζέλα από ηνπο θνξείο/νκάδεο εηαίξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πεξηγξαθόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο δηθαηνύρνο επηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ (EACEA) θαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο (ΔΤ) λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξόληα απνινγηζκό γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο. Σα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο, λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα απεπζύλνπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ αξκόδηα Δζληθή Τπεξεζία. Σα πξόζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Δπξσπαίν Δπόπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, αλά πάζα ζηηγκή. Δικαιούσορ θοπέαρ Ολνκαζία, ζθξαγίδα:(εθόζνλ ηζρύεη) Νόμιμορ εκππόζυπορ Ολνκαηεπώλπκν (θεθαιαία): Τόπνο: Ηκεξνκελία: Υπνγξαθή: Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 2

3 Μέπορ I. Πποζδιοπιζμόρ και πεπίλητη ηος ππογπάμμαηορ (ζςνέσεια) Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο Να ζεκεηώζεηε ( ) ηα ηεηξάγσλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αληαιιαγή γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηε ηνλ παξόληα ηειηθό απνινγηζκό Απηό ην πξόγξακκα ήηαλ κηα αληαιιαγή λέωλ: (ζεκεηώζηε ( ) κόλν έλα ηεηξάγωλν) Ο δηθαηνύρνο: (ζεκεηώζηε ( ) κόλν έλα ηεηξάγωλν) δηκεξήο (2 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) ηξηκεξήο (3 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) πνιπκεξήο (ηνπιάρηζηνλ 4 ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) θηινμέλεζε κία ή δύν νκάδεο (δη- / ηξηκεξήο αληαιιαγή) έζηεηιε κηα νκάδα ζε άιιε ρώξα (δη- / ηξηκεξήο αληαιιαγή) ζπληόληζε έλα πξόγξακκα (πνιπκεξήο ή κεηαθεξόκελε αληαιιαγή) Βαζηθέο ζεκαηηθέο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο Παξαθαιείζηε λα ζεκεηώζεηε ( ) κέρξη 2 ηεηξάγσλα. Καιιηέξγεηα ηεο ζπλείδεζεο ηνπ Επξωπαίνπ Πνιίηε Κνηλωληθή έληαμε Δηαζξεζθεπηηθόο δηάινγνο Καηαπνιέκεζε ηωλ δηαθξίζεωλ Τέρλε θαη Πνιηηηζκόο Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ Αλαπεξία Άιιν - πξνζδηνξίζηε: Μεηνλόηεηεο Αζηηθή αλάπηπμε/ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ Πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία Μ.Μ.Ε. θαη Επηθνηλωλία/Πιεξνθόξεζε ηωλ λέωλ Εθπαίδεπζε κέζω αζιεηηζκνύ θαη ππαίζξηωλ δξαζηεξηνηήηωλ Υγεία Πεξηβάιινλ Πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά) Να δώζεηε κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεξίπνπ 50 ιέμεηο). Απηή ε παξάγξαθνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεκνζίεπζε. Να ζπκπεξηιάβεηε ηνλ ηόπν, ην είδνο ηεο αληαιιαγήο, ηα ζεκαηηθά πεδία, ηε δηάξθεηα ζε εκέξεο, ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηνπο ζηόρνπο, ηηο πινπνηεζείζεο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαζώο θαη ην ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. Η πεξίιεςε πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζηα αγγιηθά. Να είζηε πεξηεθηηθνί θαη ζαθείο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 3

4 Να νξίζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηηο ελδερόκελεο αιιαγέο αλάκεζα ζηελ αξρηθή αίηεζε θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ηειηθά, πρ. ζύλζεζε νξγαλώζεσλ-εηαίξσλ ή/θαη ζπκκεηερόλησλ, δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 4

5 Μέπορ II. Δικαιούσορ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηε ύκβαζε πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ απνινγηζκνύ) Ο ηειηθόο απνινγηζκόο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο 60 εκεξώλ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηειηθόο απνινγηζκόο πεξηιακβάλεη έλα πεξηγξαθηθό κέξνο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έλα νηθνλνκηθό κέξνο. Ο δηθαηνύρνο πξέπεη ζπκπιεξώζεη θαη ηα δύν κέξε. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ππνβνιήο ηειηθνύ απνινγηζκνύ, ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Δθπαίδεπζεο,Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ε αξκόδηα Δζληθή Τπεξεζία έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πιήξε επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζώλ. Οη δαπάλεο ηαμηδηνύ, ηα εηδηθά θόζηε θαη νη δαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη πιήξσο κε πξσηόηππα απνθόκκαηα ησλ ηαμηδησηηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ηηκνινγίσλ ή κε απνδεθηέο απνδείμεηο. Σα απνηειέζκαηα θαη ηα επηηεύγκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ζηαζεξώλ πνζώλ θαη θαη απνθνπή πνζώλ (δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, δαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ θαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε θαη νη δαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηελ πεξηγξαθηθή έθζεζε ηνλ ηειηθό απνινγηζκό πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο ππνγεγξακκέλνο θαηάινγνο κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ζπλνδνύο νκάδσλ, θαζώο θαη ην ηειηθό, εκεξήζην πξόγξακκα. Ο ηειηθόο ππνινγηζκόο ησλ θαη απνθνπή πνζώλ ζα βαζίδεηαη ζηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ / ζπλνδώλ νκάδσλ λέσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο. Πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαηνύρν θνξέα Ολνκαζία Δηεύζπλζε Ταρ. θώδηθαο Πεξηνρή Ηι. Δηεύζπλζε Τειέθωλν Πόιε Φώξα Ιζηνζειίδα Fax Πξόζσπν εμνπζηνδνηεκέλν λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε εθ κέξνπο ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε (λόκηκνο εθπξόζσπνο) Επώλπκν Θέζε/ηδηόηεηα λνκα Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηειηθό απνινγηζκό Επώλπκν λνκα Θέζε/ηδηόηεηα Ηι. Δηεύζπλζε Τειέθωλν Fax Πεξηγξαθή ηνπ δηθαηνύρνπ θνξέα Είδνο/λνκηθή κνξθή Ο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε : κε θεξδνζθνπηθή/κε θπβεξλεηηθή νξγάλωζε Επξωπαϊθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλωζε(εμκο) Δεκόζηνο θνξέαο Άιιν λα δηεπθξηλίζεηε: Άηππε νκάδα λέωλ Τνπηθό Πεξηθεξεηαθό Εζληθό Επξωπαϊθό/Δηεζλέο Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 5

6 Μέπορ III. Σςνεπγαζόμενορ(οι) θοπέαρ(ειρ) και ζςμμεηέσονηερ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, λα πξνζζέζεηε γξακκέο. A. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ(ηνπο) θνξέα(δι)-δσαιρο(οτ) πνπ εκπιέθεηαη(νληαη) άκεζα ζηελ αληαιιαγή Παξαθαιείζηε λα αλαθέξεηε θαησηέξσ ηνπο θνξείο-εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη θνξείο-εηαίξνη έρνπλ αιιάμεη από ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο, αλαθέξεηε ηηο πιήξεηο δηεπζύλζεηο ηνπο ζηνλ θαησηέξσ θαηάινγν. Φώξα Ολνκαζία ηνπ θνξέα, ηόπνο Υπεύζπλνο επηθνηλωλίαο B. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ΝΔΟΤ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ αληαιιαγή Παξαθαιείζηε λα πεξηγξάςεηε θαησηέξσ ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληαιιαγή, αλά ρώξα δηακνλήο (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπλνδνί νκάδσλ). Ο θαηάινγνο απηόο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ ππνγεγξακκέλν θαηάινγν ζπκκεηερόλησλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξόληα απνινγηζκό. Φώξα δηακνλήο Σπλνιηθόο αξηζκόο λέωλ Καηαλνκή αλά θύιν Καηαλνκή αλά ειηθηαθή νκάδα Α Γ Τπνζύλνιν Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ΤΝΟΓΟΤ ΟΜΑΓΩΝ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ αληαιιαγή Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη κόλν ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα θαη όρη ζηνλ πίλαθα Β. Ολνκαηεπώλπκν Έηνο γέλλεζεο Φύιν (Α/Γ) Φώξα δηακνλήο Γιώζζεο πνπ κηιά Φνξέαο Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ζπκκεηερόλησλ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 6

7 Μέπορ IV. Υλοποίηζη ππογπάμμαηορ Σα θαησηέξσ ζεκεία ρξεζηκεύνπλ σο νδεγόο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε κε ηνπο εηαίξνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηόο ζαο Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Μελ δηζηάζεηε λα αλαθέξεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζαηε, θαζώο θαη άιια δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε όηη κπνξεί λα βνεζήζνπλ άιιεο νκάδεο ή θνξείο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα νξγαλώζνπλ παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο ζην κέιινλ. Να ζπκπεξηιάβεηε ζηνλ παξόληα ηειηθό απνινγηζκό ηα πξντόληα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (βίληεν, θσηνγξαθίεο, ηζηόηνπνη θιπ.) θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηάδνζήο ηνπο. Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, δηεπξύλεηε ηα πιαίζηα. Να δώζεηε κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο αληαιιαγήο. Αλαθέξεηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πώο ελεπιάθεζαλ νη εηαίξνη. Παξαθαιείζηε λα επηζπλάςεηε ην ηειηθό εκεξήζην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα Αληηκεησπίζαηε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ; Αλ λαη, παξαθαιείζηε λα πεξηγξάςεηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηε ρεηξηζηήθαηε. Πεξηγξάςηε ηηο βειηηώζεηο πνπ ζα θάλαηε αλ επαλαιακβάλαηε ηελ εκπεηξία. Πξνεηνηκαζία Παξαθαιείζηε λα εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ νκάδα ζαο θαη ηνλ(ηνπο) εηαίξν(νπο) (ζπλαληήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο, επηθνηλσλία θιπ.). Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 7

8 Οξγαλώζαηε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε; Ναη Όρη Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ηόπν, θαη λα επηζπλάςεηε ην ηειηθό πξόγξακκα. Με πνην ηξόπν ζπλέβαιε ε πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο; Πξαθηηθή νξγάλσζε Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ησλ πξαθηηθώλ ξπζκίζεσλ: πεξηγξάςηε ηελ πιηθνηερληθή θαη πξαθηηθή ππνζηήξημε πνπ παξαζρέζεθε (κεηαθνξά, δηακνλή θιπ.), αλαθέξεηε πνηεο γιώζζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξαζρεζείζα γισζζηθή ππνζηήξημε, πεξηγξάςηε ηηο πξαθηηθέο θαη πιηθνηερληθέο βειηηώζεηο πνπ ζα εθαξκόδαηε, αλ επαλαιακβάλαηε ηελ εκπεηξία. Οηθνλνκηθά ζέκαηα Να πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο από ηελ επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ην πξόγξακκα απηό (επηπιένλ ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε). πκπεξηιάβαηε πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζαηε δπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζπάζεηά ζαο λα εμαζθαιίζεηε ηελ επηπξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 8

9 πκκεηνρή λέσλ Να εμεγήζεηε: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηιέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο. ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη λένη ζπκκεηείραλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο: πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε, αμηνιόγεζε/ζπλέρηζε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 9

10 Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Να εμεγήζεηε εάλ θαη κε πνίν ηξόπν αληηκεησπίζηεθαλ νη θαησηέξσ πηπρέο ζην πξόγξακκά ζαο: ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο αληίιεςεο ησλ λέσλ απέλαληη ζε άιινπο πνιηηηζκνύο, ν δηάινγνο θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη πνιηηηζκνύο, ε απνηξνπή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο πξνθαηάιεςεο, ηνπ ξαηζηζκνύ θαη θάζε είδνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκό, ε αλνρή θαη ε αληίιεςε ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθόηεηαο. Να αλαθέξεηε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζπλέβαιαλ πεξηζζόηεξν ζηε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπξσπατθή δηάζηαζε: Να εμεγήζεηε εάλ θαη κε πνίν ηξόπν αληηκεησπίζηεθαλ νη θαησηέξσ πηπρέο ζην πξόγξακκά ζαο: ε αίζζεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ζηνπο λένπο θαη ν ξόινο ηνπο ζην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο θνηλά δεηήκαηα γηα ηελ επξσπαϊθή θνηλσλία,όπσο ν ξαηζηζκόο, ε μελνθνβία θαη ν αληηζεκηηηζκόο, ε εμάξηεζε από δεκηνγόλεο νπζίεο, ζέκαηα Δπξσπαϊθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ε δηεύξπλζε ηεο ΔΔ ν ξόινο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ, νη δξάζεηο ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο νη ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, όπσο νη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζηνρεησδώλ ειεπζεξηώλ θαη ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ. Αμηνιόγεζε Να δώζεηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε κε ηνπο εηαίξνπο ζαο θαη ζην πιαίζην θάζε νκάδαο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο όζν θαη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 10

11 Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα θαη ζπλέρηζε: Να εμεγήζεηε: πνηνη επσθέιεζεθαλ από ηελ αληαιιαγή εθηόο από ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνλ αληίθηππν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πώο απηή ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα, ην πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα θαη πώο ζα εμαζθαιηζηεί έλαο καθξνρξόληνο αληίθηππνο, ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο αληαιιαγήο, εθόζνλ έρεη ζρεδηαζηεί (π.ρ. λέα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε, δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνπο εηαίξνπο,θιπ.) Πξνβνιή/Γεκνζηνπνίεζε Να πεξηγξάςεηε: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίζαηε ηελ πξνβνιή ηεο ππνζηήξημεο πνπ ιάβαηε από ην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πξόγξακκά ζαο παξείρε ζαθή πξνζηηζέκελε αμία πξνώζεζεο ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ: Να πεξηγξάςεηε ιεπηνκεξώο ηα ειάρηζηα κεηξα πνπ ιάβαηε πξνθεηκέλνπ λα δηαδόζεηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληαιιαγήο. Πξνγξακκαηίζαηε δξάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε κεγαιύηεξε δηάδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνηήζε ησλ εκπεηξηώλ ηεο αληαιιαγήο; Ναη Όρη Δάλ λαη, λα ηηο πεξηγξάςεηε. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 11

12 πκκεηνρή λέσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο: ηελ αληαιιαγή ζπκκεηείραλ λένη κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο (νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ θάλνπλ δπζθνιόηεξε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, βι. θπξηόηεξεο δπζθνιίεο παξαθάησ) θαη/ή λένη κε αλαπεξίεο (πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο, αλάγθε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, θιπ. ); Να εμεγήζεηε πώο πξνζαξκόζηεθε ην πξόγξακκα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Αξηζκόο λέωλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αληαιιαγή: Να επηιέμεηε αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ: Κνηλωληθέο δπζθνιίεο Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Αλαπεξία Εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο Πξνβιήκαηα πγείαο Γεωγξαθηθέο δπζθνιίεο Άιιεο δπζθνιίεο: λα δηεπθξηλίζεηε: Δπηηεύγκαηα ύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάςαηε παξαπάλσ, λα ζπλνςίζεηε ηη πεηύραηε ζην πιαίζην απηήο ηεο αληαιιαγήο λέσλ, ζε ζρέζε κε: ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε (λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό Πξνγξακκααηνο), ηνπο ζηόρνπο ηεο αληαιιαγήο πνπ πινπνηήζαηε, ηε ζρέζε ηεο ζεκαηηθήο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερόλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηόρσλ κε ηππηθήο κάζεζεο). Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο Να αλαθέξεηε ηπρόλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο, παξαηεξήζεηο, ζρόιηα ή ζπζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θαζώο θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ Δζληθή Τπεξεζία. Μπνξείηε λα θάλεηε αλαθνξά ζε κεξηθέο από ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηε βνήζεηα δύν ή ηξηώλ αηνκηθώλ αμηνινγήζεσλ. Να πεξηγξάςεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζαηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 12

13 Μέπορ V. Οικονομικόρ απολογιζμόρ Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Γξάζε γηα ηνπο θαλόλεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηε ζύκβαζή ζαο γηα ηα εγθξηζέληα πνζά. A. Πεπίλητη ηος ηελικού απολογιζμού πκπιεξώζηε έλα κόλν από ηα αθόινπζα πεδία (A.1, A.2 ή A.3) Σπλνιηθό πνζό όπωο εγθξίζεθε ζηε ζύκβαζε ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Τειηθή αμηνιόγεζε (ζπκπιεξώλε ηαη από ηελ ΕΥ) A.1 Φοπέαρ/ομάδα αποζηολήρ (δηκεξή θαη ηξηκεξή πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν) Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (θαη απνθνπή πνζό) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα/νκάδα απνζηνιήο A.2 Φοπέαρ/ομάδα θιλοξενίαρ (δηκεξή θαη ηξηκεξή πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν)) Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Δαπάλεο δξαζηεξηνηήηωλ (ζηαζεξό πνζό + θαη απνθνπή πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ην θνξέα/νκάδα θηινμελίαο A.3 Σςνηονιζηήρ θοπέαρ Μόλν γηα πνιπκεξή & κεηαθεξόκελα πξνγξάκκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε εζληθό επίπεδν Δαπάλεο ηαμηδηνύ (70% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (θαη απνθνπή πνζό) Δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο (ζηαζεξό πνζό) Δαπάλεο δξαζηεξηνηήηωλ (ζηαζεξό πνζό + θαη απνθνπή πνζό) Εηδηθά θόζηε (100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ) εθόζνλ ηζρύεη Δαπάλεο επηπξόζζεηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο(100% ηωλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ κέρξη 500 x ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηαίξωλ κέγηζην πνζό 2.500) ύλνιν επηρνξήγεζεο γηα ζπληνληζηή θνξέα B. Σςγσπημαηοδόηηζη Να δειώζεηε ην πνζό από ηηο δαπάλεο ηαμηδηνύ πνπ δελ θαιύπηεηαη από ηελ θνηλνηηθή επηρνξήγεζε Ίδηνη πόξνη Πνζό Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 13

14 Άιιεο ζπλεηζθνξέο ζην ίδην πξόγξακκα (λα πξνζδηνξίζεηε): ύλνιν ηεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο Μέπορ V. Οικονομικόρ απολογιζμόρ (ζςνέσεια) Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Γ. Πληπυμέρ Πνζό Πξνθαηαβνιή πνπ έρεη ήδε ιεθζεί από ην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Αλακελόκελν ππόινηπν πνπ απαηηείηαη Ή πξόθεηηαη λα επηζηξαθεί ζην Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Δ. Υπολογιζμόρ ηηρ ηελικήρ αιηούμενηρ επισοπήγηζηρ Όλα ηα ποζά εκθπάζονηαι ζε εςπώ Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν ρώξν, πξνζζέζηε γξακκέο. Γαπάλεο ηαμηδηνύ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Από Πξνο Μεηαθνξηθό κέζν Σύλνιν δαπαλώλ (100%) Σύλνιν επηρνξήγεζεο (70%) ΤΝΟΛΟ Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε δαπάλεο ηαμηδηνύ (εθόζνλ ηζρύεη) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Από Πξνο Μεηαθνξηθό κέζν Δάπαλε Τπνζύλνιν Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 14

15 Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε άιιεο δαπάλεο (εθόζνλ ηζρύεη) Φνξέαο Αξηζκόο αηόκωλ Τόπνο Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεωλ Καη απνθνπή πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε Σύλνιν Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ (κόλν γηα πνιπκεξείο αληαιιαγέο) Αξηζκνο θνξέωλ Σηαζεξό πνζό αλά θνξέα Σύλνιν Γαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ (κόλν γηα δηκεξείο-ηξηκεξείο αληαιιαγέο) Σύλνιν Γαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ ππνινγηζκόο ζηαζεξνύ πνζνύ Τπνζύλνιν Γαπάλεο δξαζηεξηνηήησλ ππνινγηζκόο θαη απνθνπή πνζνύ (λένη θαη ζπλνδνί νκάδσλ) Φώξα Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεωλ Καη απνθνπή πνζό αλά δηαλπθηέξεπζε Σύλνιν Τπνζύλνιν ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Δηδηθά θόζηε (εθόζνλ ηζρύεη) Πεξηγξαθή Δαπάλε ΤΝΟΛΟ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 15

16 Γαπάλεο επηπξόζζεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο/αμηνπνίεζεο (εθόζνλ ηζρύεη) Πεξηγξαθή Δαπάλε ΤΝΟΛΟ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 16

17 Καηάινγνο ζπκκεηερόλησλ θαη ζπλνδώλ νκάδσλ (Γηα πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ρξεζηκνπνηήζηε αληίγξαθα απηήο ηεο ζειίδαο ή επεθηέηλεηε ηνλ θαηάινγν κε αληηγξαθή/επηθόιιεζε ηωλ θαηωηέξω γξακκώλ) Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: Τόπνο: Ηκεξνκεληεο: Αξηζκ. Επώλπκν, λνκα Ηκέξα Άθημεο Ηκέξα αλαρώξεζεο Φώξα Δηακνλήο Δηέπζπλζε Ηιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Γπλαίθα (Γ) ή Άλδξαο (Α) Σπκκεηέρωλ (P) ή Σπλνδόο (L) Έηνο γέλλεζεο Υπνγξαθή Η Επξωπαϊθή Επηηξνπή, ε Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ θαη νη Εζληθέο Υπεξεζίεο ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη όια ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηνλ απνινγηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νέα Γεληά ζε Δξάζε. Η επεμεξγαζία όιωλ ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 17 Λίζηα ζπκκεηερόληωλ

18 πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο. Τα πξόζωπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο, λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο. Επίζεο, πξέπεη λα απεπζύλνπλ νηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ηωλ ελ ιόγω δεδνκέλωλ ζηελ Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Εθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ή ζηελ αξκόδηα Εζληθή Υπεξεζία. Τα πξόζωπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Επξωπαίν Επόπηε Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ, αλά πάζα ζηηγκή. Πξόγξακκα Νέα Γεληά ζε Δξάζε Υπν-Δξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Νέωλ Σειίδα 18 Λίζηα ζπκκεηερόληωλ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ

ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Αίηηζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος Δράζη 2 Εσρωπαϊκή Εθελονηική Τπηρεζία Ιζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε όια ηα κέξε ηεο αίηεζεο. Υπνρξενύζηε λα πξνζαξηήζεηε όια ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα