Fábulas seleccionadas de Esopo, basadas en las «Fábulas de Esopo» de J. Berenguer Amenós, Hélade II

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fábulas seleccionadas de Esopo, basadas en las «Fábulas de Esopo» de J. Berenguer Amenós, Hélade II"

Transcript

1 1 Fábulas seleccionadas de Esopo, basadas en las «Fábulas de Esopo» de J. Berenguer Amenós, Hélade II 1. La zorra y las uvas (Ángel Martínez) Ἀλώπηξ λιμώττουσα ὡς ἐθεάσατο ἐπί τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους, ἠβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπαλλαττομένη δὲ πρὸς ἑαυτὴν εἶπεν «ὄμϕακές εἰσιν.» Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι, τῶν πραγμάτων ἐϕικέσθαι μὴ δυνάμενοι δι' ἀσθένειαν, τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται. Una zorra hambrienta, como vio unos racimos colgando en una parra, quiso apoderarse de ellos y no pudo. Alejándose, se dijo a sí misma: Están verdes. Así también algunos hombres, no pudiendo conseguir las cosas por falta de energía, culpan a las circunstancias. 1. ἐθεάσατο : 3ª pers. sg. aor. de θεάομαι. 2. κρεμαμένους : ac. pl. masc. de part. pasivo de κρεμάννυμι, referido a βότρυας, significando colgando. 3. ἠβουλήθη : 3ª pers. sg. aor. ind. con aumento ἠ-, en forma pasiva, de βούλομαι. 4. περιγενέσθαι : inf. aor. de περι-γίγνομαι. 5. ἠδύνατο : 3ª pers. sg. del aor. ind. con aumento ἠ-, en forma media, del verbo δύναμαι. 5. εἶπεν: 3ª sg. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω, dijo. 6. ἐϕικέσθαι : inf. aor. de ἐφ-ικνέομαι, conseguir; verbo usado con gen. (τῶν πραγμάτων). 7. δι' : por διὰ. La presente Selección de textos, y de notas y traducciones a cada texto, ha sido aprobada en la Reunión de Coordinación del Profesorado de la PAU-Griego del día 8 de abril de En esta Antología se señala el nombre de los autores que han preparado cada parte, con el fin de garantizar su copyright de acuerdo con la normativa vigente. Se sugiere que las Fábulas que ya han salido en los últimos años en los exámenes de la PAU-Griego de Canarias, no se vuelvan a repetir en las pruebas del 2014: Fábulas Nº 5 (PAU de julio de 2014), Nº 8 (PAU de septiembre de 2009), Nº 11 (PAU de junio de 2011) y Nº 17 (PAU de junio de 2010).

2 2 2. La leona y la zorra (Ángel Martínez) Λέαινα, ὀνειδιζομένη ὑπὸ ἀλώπεκος ἐπὶ τῷ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἕνα τίκτειν, «ἕνα - ἔϕη - ἀλλὰ λέοντα.» Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τὸ καλὸν οὐκ ἐν πλήθει, ἀλλὰ ἐν ἀρετῇ. Una leona, a la que una zorra hacía reproches por haber engendrado una sola cría durante toda su vida, dijo: Una sola, pero león. La fábula demuestra que lo bueno no radica en la cantidad, sino en la calidad. 1. ὀνειδιζομένη : Nom. sg. fem. participio presente pasivo de ὀνειδίζω, sufriendo reproches. 2. ὑπὸ ἀλώπεκος : complemento agente. 3. ἐπὶ τῷ : ἐπὶ τῷ con infinitivo substantivado (ἐπὶ τῷ... τίκτειν). 4. ἕνα : ac. sg. masc. de εἷς, μία, ἕν, una sola (cría). 5. ἔϕη : 3ª pers. sg. imperf. de φημί, dijo. 3. La cigarra y las hormigas (Ángel Martínez) Χειμῶνος ὥρᾳ, τῶν σίτων βραχέντων, οἱ μύρμηκες ἔψυχον, τέττιξ δὲ λιμώττων ᾔτει αὐτοὺς τροϕήν. Οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ «διὰ τί τὸ θέρος οὐ συνῆγες τροϕήν;» Ὁ δὲ εἶπεν «οὐκ ἐσχόλαζον, ἀλλ' ᾖδον μουσικῶς.» Οἱ δὲ γελάσαντες εἶπον «ἀλλ' εἰ θέρους ὥραις ηὔλεις, χειμῶνος ὀρχοῦ.» Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οὐ δεῖ τινα ἀμελεῖν ἐν παντὶ πράγματι, ἵνα μὴ λυπηθῇ καὶ κινδυνεύσῃ. En invierno las hormigas secaban todo el trigo mojado, y una cigarra hambrienta les pidió comida. Las hormigas le dijeron: Por qué durante el verano no recogiste comida también tú? Y esta contestó: No estaba sin hacer

3 3 nada, sino que cantaba melodiosamente. Y ellas, riéndose, le replicaron: Pues si cantabas en verano, danza ahora en invierno. La fábula muestra que no debe uno descuidarse en ningún asunto para no apenarse y correr peligro en adelante. 1. ὥρᾳ : dat. locativo temporal, equivalente a ἐν ὥρᾳ en la estación (invernal). 2. τῶν σίτων βραχέντων : genitivo absoluto.- βραχέντων : gen. pl. neutro del participio aoristo pasivo de βρέχω, mojado (el trigo). 3. ἔψυχον : de ψύχω. 4. ᾔτει : 3ª pers. sg. imperf. act. de αἰτέω, verbo con dos acusativos. 5. εἶπον : 3ª pers. pl. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω, dijeron. 6. διὰ τί : Por qué...? 7. τὸ θέρος : ac. de duración equivalente a ὰνὰ τὸ θέρος, durante el verano. 8. συνῆγες : de συνάγω, recogías. 9. Ὁ δὲ : referido a τέττιξ. 10. εἶπεν: 3ª pers. sg., véase εἶπον. 11. ἐσχόλαζον : 1ª pers. sg. imperf. de σχολάζω. 12. ᾖδον : 1ª pers. sg. imperf. de ᾄδω. 13. Οἱ δὲ : referido a μύρμηκες. 14. γελάσαντες : de γελάω. 15. ἀλλ' : ἀλλὰ. 16. ηὔλεις : 2ª pers. sg. del imperf. de αὐλέω. 17. χειμῶνος : gen. partitivo de tiempo, en invierno. 18. ὀρχοῦ : 2ª pers. sg. imperativo de ὀρχέομαι. 19. ἵνα μὴ λυπηθῇ καὶ κινδυνεύσῃ : oración final con subjuntivo.- λυπηθῇ : 3ª pers. sg. subj. aor. pasivo de λυπέω, (para no) apenarse. 4. El viejo y la muerte (Ángel Martínez) Γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα ϕέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. Διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος τὸ ϕορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. Τοῦ δὲ Θανάτου ϕανέντος καὶ πυθομένου, δι' ἣν αἰτίαν αὐτὸν παρακαλεῖται, ὁ γέρων ἔϕη «ἵνα τὸ ϕορτίον αἴρῃς.» Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ϕιλοζωος ἐν τῷ βίῳ, κἂν δυστυχῇ.

4 4 En cierta ocasión un viejo cortando leña y cargando con ella recorría un largo camino. Pero poniendo la carga en tierra a causa del cansancio del camino, invocaba a la Muerte. Cuando la Muerte se le apareció y le preguntó por qué motivo la invocaba, el viejo respondió: Para que me levantes la carga. La fábula demuestra que en la vida todo el mundo ama la vida, aun cuando sea desdichado en ella. 1. κόψας : de κόπτω. 2. ἀποθέμενος : part. medio masc. de aor. 2 de ἀπο-τίθημι. 3. τὸν Θάνατον : la Muerte personificada. 4. ἐπεκαλεῖτο : de ἐπι-καλέω. 5. ϕανέντος : gen. sg. del part. aor. pas. de φαίνω, apareciéndose. 6. πυθομένου : gen. sg. del part. aor. 2º de πυνθάνομαι. 7. δι' : por διὰ. 8. παρακαλεῖται : de παρα-καλέω. 9. αἴρῃς : 2ª pers. sg. subj. presente de αἴρω, levantes. 10. ἐν τῷ βίῳ : se sobreentiende ἐστιν. 11. κἂν = καὶ ἄν (ἐάν), aun cuando. 12. δυστυχῇ : 3ª pers. sg. subj. presente de δυσ-τυχέω, sea desdichado. 5. El león y la rana (Propuesta de Olga Díez Fernández) Λέων, ἄκουσας ποτὲ βατράχου μέγα βοῶντος, ἐπεστράφη πρὸς τὴν φωνήν, οἰόμενος μέγα τι ζῷον εἶναι. Προσμένων δὲ μικρόν, ὡς εἶδεν αὐτὸν ἔξω τῆς λίμνης, αὐτὸν κατεπάτησεν. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οὐ δεῖ πρὸ τῆς ὄψεος διὰ ἀκοῆς μόνης ταράττεσθαι. Una vez un león, al oír croar a una rana, se volvió en dirección a la voz, pensando que era un gran animal. Pero aguardando un poco, cuando la vio fuera del estanque, la pisoteó. La fábula muestra que no se debe temer por la apariencia sólo por lo que se escucha.

5 5 1. ἄκουσας : part. aor. masc. act. de ἀκούω.- Este verbo se construye aquí con genitivo, ἄκουσας... βατράχου oyendo a una rana. 2. πρὸς τὴν φωνὴν : hacia la voz, es decir, hacia el lugar de donde procedía la voz o el croar de la rana. Notas (Olga Díez Fernández). 1.- μέγα : Adjetivo neutro usado como adverbio: mucho. 2.- ἐπεστράφη : 3ª persona singular del aoristo de indicativo pasivo de ἐπιστρέφω: habiéndose dado la vuelta. 3.- μικρόν : Adjetivo neutro: un poco. 4.- εἶδεν : Aoristo de indicativo de ὁράω: vió. 5.- κατεπάτησεν : καταπατἐω: pisotear. 6.- ὄψεος : ὄψις, εως, ἡ vista: aspecto, apariencia. 7.- ταράττεσθαι : ταράσσω: inquietarse, preocuparse. 6. El asno y la piel de león (Olga Díez Fernández). Ὄνος, δορὰν λέοντος περιβαλόμενος, λέων ἐνομίζετο ὑπὸ πάντων καὶ φυγὴ μὲν ἦν ἀνθρώπων, φυγὴ δὲ ποιμνίων. Ὡς δὲ ἄνεμος πνέων τὴν δορὰν περιεῖλεν καὶ γυμνὸς ὁ ὄνος ἦν, τότε πάντες ἐπιτρέχοντες ξύλοις καὶ ῥοπάλοις αὐτὸν ἔπαιον. Πένης ὤν μὴ μιμοῦ τοὺς πλουσίους. Un asno, revestido con la piel de un león, era tenido como león por todos. Y se produjo una huída de personas y una huída de rebaños. Pero un viento, al soplar, le quitó la piel, y se mostró el asno desnudo. Entonces todos corrieron hacia él y lo molieron a palos con bastones y porras. Si eres pobre, no imites a los ricos. NOTAS (Ángel Martínez). 1. ἐνομίζετο: 3ª pers. sg. imperfecto voz pasiva de νομίζω, era considerado como. 2. φυγὴ μὲν ἦν : literal era una huída, es decir, huían.

6 6 NOTAS (Olga Díez Fernández). 1. περιβαλόμενος : participio de aoristo de περιβάλλω. 2. ὑπὸ πάντων : complemento agente: por todos. 3. περιεῖλεν : 3ª persona de singular de aoristo indicativo de περι -αιρέω: quitó. 4. μιμοῦ : 2ª persona de singular del imperativo de μιμέομαι.- μὴ μιμοῦ: no imites. 7. Los ladrones y el gallo (Olga Díez Fernández) Κλέπται ἔν τινι οἰκίᾳ ἀλεκτρυόνα ἔλαβον. Ὁ δὲ μέλλων ὑπ αὐτῶν θύεσθαι, ἔλεγε. «ἀπολύετε ἐμέ. χρήσιμος γὰρ τοῖς ἀνθρώποις εἰμί, νυκτὸς αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ἔργα ἐγείρων». Οἱ δὲ ἔφασαν. «ἀλλὰ διὰ τοῦτο σε μᾶλλον ἡμεῖς θύομεν ἐκείνους γὰρ ἐγείρων, κλέπτειν ἡμᾶς οὐκ ἐᾷς». Unos ladrones en una casa no encontraron nada más que un gallo. Y este, cuando estaba a punto de ser sacrificado por ellos, les dijo: Soltadme, pues soy útil a las personas, al despertarlos al alba para ir al trabajo. Y estos le respondieron: Pues por eso más bien te vamos a sacrificar, porque al despertarlos no nos dejas a nosotros robar. NOTAS (Ángel Martínez). 1. ἔλαβον : 3ª pers.pl.aor. act. de λαμβάνω. 2. θύεσθαι : ser sacrificado. Véase más adelante σε... θύομεν : te sacrificamos, te vamos a sacrificar. 3. νυκτὸς : genitivo partitivo de tiempo indeterminado, de noche. NOTAS (Olga Díez Fernández). 1. ὑπ αὐτῶν : complemento agente: por ellos 2. ἀπολύετε : 2ª persona plural del imperativo: soltadme 3. ἔφασαν : aoristo de φημί.

7 7 8. La zorra y la máscara (Olga Díez Fernández) Ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ καὶ ἕκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν διερευνωμένη, εὗρε καὶ κεφαλὴν μορμολυκείου εὐφυῶς κατεσκευασμένην. Ταύτην ἀναλαβοῦσα ταῖς χερσὶν ἔφη «ὦ οἵα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει». Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι, κατὰ δὲ ψυχὴν ἀλογίστους. Una zorra, que había entrado en el taller de un escultor y que había examinado atentamente cada una de sus existencias, una vez que encontró también la cabeza de una máscara, fabricada diestramente. Cogiéndola en sus manos, dijo: Qué cabeza, y no tiene sesos. La fábula es apropiada para los hombres extraordinarios en su cuerpo, pero faltos de sentido común en su mente. 1. εὗρε : 3 a p. sg. aor. indic. act. de εὑρίσκω: encontrar. 2. κατεσκευασμένην : part. aor. pas. de κατασκευάζω, fabricada. Notas (Olga Díez Fernández). 1. ἐλθοῦσα : Participio de aoristo de ἔρχομαι. 2. ὑποκριτοῦ : Este genitivo acompaña a οἰκίαν. 3. εὐφυῶς : Adverbio: bellamente. 4. ἀναλαβοῦσα : Participio de aoristo de ἀνα -λαμβάνω. 5. Ὁ μῦθος πρὸς : La fábula (es) para, es decir: va dirigida a. 9. La mujer y la gallina (José Luis Navarro Marchante). Γυνή τις χήρα ὄρνιν εἶχε καθ' ἑκάστην ἡμέραν ᾠὸν αὐτῇ τίκτουσαν. Νομίζουσα δέ ὡς, εἰ πλείους τῇ ὄρνιθι κριθὰς παραβάλοι, δὶς τῆς ἡμέρας τέξεται, τοῦτο πεποίηκεν. Ἡ δ' ὄρνις, πιμελὴς γενομένη, οὐδ' ἅπαξ τῆς ἡμέρας ᾠὰ ἔτικτεν. ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ διὰ πλεονεξίαν τῶν πλειόνων ἐπιθυμοῦντες καὶ τὰ παρόντα ἀποβάλλουσιν.

8 8 Traducción (José Luis Navarro Marchante). Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo cada día. Y, pensando que, si echaba a la gallina más cebada, pondría dos veces al día, hizo eso. Y la gallina, al ponerse gorda, ni siquiera ponía huevos una vez al día. La fábula muestra que, al desear más por codicia, perdemos también lo que tenemos. Notas (Ángel Martínez) 1. καθ': por κατὰ. 2. ὄρνιν... τίκτουσαν : una gallina que ponía. 3. πλείους... κριθὰς : más cebada. 4. παραβάλοι : 3ª pers. sg. opt. aor. de παρα-βάλλω, echaba. 5. οὐδ' : por οὐδὲ. 6. ἅπαξ : adverbio, una vez. Notas (José Luis Navarro Marchante). 1. δὶς τῆς ἡμέρας : dos veces al día. 2. τέξεται : haría, pondría; literal daría a luz. 3. πεποίηκεν : perfecto de ποιέω. 4. τὰ παρόντα : lo que tienen; literal las cosas presentes. 10. El caballo y el asno (José Luis Navarro Marchante). Ἄνθρωπός τις εἶχεν ἵππον καὶ ὄνον. Ὁδευόντων δὲ, ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν ὁ ὄνος τῷ ἵππῳ "ἆρον ἐκ τοῦ ἐμοῦ βάρους, εἰ θέλεις εἶναί με σῶν." Ό δὲ οὐκ ἐπείσθη ὁ δὲ ὄνος, πεσὼν ἐκ τοῦ κόπου, ἐτελεύτησε. Τοῦ δὲ δεσπότου πάντα ἐπιθέντος αὐτῷ, καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ ὄνου δορὰν, θρηνῶν ὁ ἵππος ἐβόα "οἴμοι, τί μοι συνέβη; μὴ θελήσας γὰρ μικρὸν βάρος λαβεῖν, ἅπαντα βαστάζω, καὶ τὸ δέρμα." ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τοῖς μικροῖς οἱ μεγάλοι συγκοινωνοῦντες ἀμϕότεροι σωθήσονται ἐν τῷ βίῳ.

9 9 Traducción (José Luis Navarro Marchante). Un hombre tenía un caballo y un asno. Y, al caminar, el asno dijo al caballo en el camino: lleva tú [parte] de mi carga, si quieres que me salve¹. Pero éste no accedió; y el asno, habiendo caído a causa de la fatiga, murió. Al haberle puesto encima el dueño toda la carga y la propia piel del asno, el caballo lamentándose clamaba:!ay de mí qué me sucede? pues, no habiendo querido llevar una pequeña carga, llevo todo y también la piel. La fábula muestra que los grandes, al compartir con los pequeños, se salvarán ambos en la vida. ¹ Lit. que yo esté sano 1. Ὁδευόντων δὲ : se sobreentiende αὐτῶν, ellos; es decir, τοῦ ἵππου καὶ ὄνου, el caballo y el asno. 2. εἶπεν: 3ª sg. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω, dijo. 3. σῶν : ac. sg. masc. del adjetivo σῶς, σῶν. 4. ἐπείσθη : 3ª sg. aor. pasivo indicativo de πείθω, obedeció, hizo caso. 5. λαβεῖν : inf. aor. act. de λαμβάνω. 6. σωθήσονται : 3ª pers. pl. del futuro ind. pasivo de σῷζω, se salvarán. Notas (José Luis Navarro Marchante). 1. ἆρον : imperativo aor. de αἵρω alzar, elevar, quitar [parte ]. 2. πεσὼν : participio aoristo de πίπτω. 3. πάντα : toda la carga que había llevado el asno. 4. ἐπιθέντος : participio aoristo de ἐπιτίθημι. 5. συνέβη : aoristo de συμβαίνω, suceder. 6. συγκοινωνοῦντες : compartiendo, yendo de acuerdo con (+ dat.). 11. La cierva y la viña (José Luis Navarro Marchante). Ἔλαϕος διωκομένη ὑπὸ κυνηγῶν ὑπ' ἀμπέλῳ ἐκρύπτετο. Παρατρέχουσιν ἐκεῖνοι ἡ δὲ ἔλαϕος, τελέως ἤδη λανθάνειν οἰομένη, τὰ τῆς ἀμπέλου ϕύλλα ἐσθίειν ἄρχεται. Τούτων δὲ σειομένων, οἱ κυνηγοὶ ἐπιστρεφόμενοι καὶ, ὅπερ ἦν ἀληθὲς, νομίζοντες ζῷον ὑπὸ τοῖς φύλλοις κρύπτεσθαι, βάλλουσι τὰ ἀκόντια καὶ τιτρώσκουσι τὴν ἔλαϕον. ἡ δὲ θνῄσκουσα τοιαῦτα ἔλεγε

10 10 "δίκαια πάσχω οὐ γὰρ ἔδει τὴν σῴζουσάν με λυμαίνεσθαι." Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ ἀδικοῦντες τοὺς εὐεργέτας ὑπὸ θεοῦ κολάζονται. Traducción (José Luis Navarro Marchante). Una cierva, perseguida por unos cazadores se escondía bajo una parra. Aquellos pasan corriendo y la cierva, suponiendo ya estar a salvo por fin, comienza a comer las hojas de la parra. Pero al agitarse estas, los cazadores, regresando y pensando que un animal se ocultaba bajo las hojas, lo que precisamente era verdad, arrojan los dardos e hieren a la cierva. Esta, muriendo, decía esto: Me llevo lo merecido; pues no era necesario dañar a la que me salvaba. La fábula muestra que los que cometen injusticias con sus benefactores son castigados por un dios. Notas (Ángel Martínez) 1. διωκομένη: Nom. sg. fem. participio de pres. pasivo de διώκω, siendo perseguida. 2. ὑπὸ κυνηγῶν : complemento agente, (perseguida) por cazadores. 3. ὑπ' ἀμπέλῳ : bajo una parra. Para el significado de la preposición, véase más abajo ὑπὸ τοῖς φύλλοις, bajo las hojas. 5. Τούτων δὲ σειομένων : genitivo absoluto, al moverse estas.- τούτων: se refiere a φύλλα. 6. κρύπτεσθαι : infinitivo pres. pasivo de κρύπτω ocultarse, (que un animal) se ocultaba. 7. ἀδικοῦντες : de ἀδικέω: ser injusto con alguien, ofender a alguien (con acus.). 8. ὑπὸ θεοῦ : complemento agente. 9. κολάζονται: 3ª pers. pl. pres. ind. de κολάζω, son castigados. Notas (José Luis Navarro Marchante). 1. ἔδει : imperfecto de δέω, era necesario. 12. La hormiga y la paloma (José Luis Navarro Marchante). Μύρμηξ διψήσας, κατελθὼν εἴς πηγὴν, παρασυρεὶς ὑπὸ τοῦ ῥεύματος, ἀπεπνίγετο. Περιστερὰ δὲ τοῦτο θεασαμένη, κλῶνα δένδρου περιελοῦσα, εἰς τὴν πηγὴν ἔρριψεν, ἐϕ' οὗ καὶ καθίσας ὁ μύρμηξ διεσώθη. Ἰξευτὴς δέ

11 11 τις μετὰ τοῦτο τοὺς καλάμους συνθεὶς, ἐπὶ τὸ τὴν περιστερὰν συλλαβεῖν ᾔει. Τοῦτο δ' ὁ μύρμηξ ἑωρακὼς, τὸν τοῦ ἰξευτοῦ πόδα ἔδακεν. Ὁ δὲ ἀλγήσας τούς τε καλάμους ἔρριψε, καὶ τὴν περιστερὰν αὐτίκα ϕυγεῖν ἐποίησεν. ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ τοῖς εὐεργέταις ἀποδιδόναι. Traducción (José Luis Navarro Marchante). Una hormiga sedienta, habiendo bajado al manantial, arrastrada por la corriente, se ahogaba. Y una paloma, al haber visto esto, habiendo arrancado una rama de un árbol, [la] arrojó al manantial, y la hormiga se salvó habiéndose sentado sobre ésta. Pero después de esto un pajarero, habiendo preparado unas cañas, iba a coger a la paloma. Y la hormiga, tras haber visto eso, mordió el pie del pajarero. Este, al haber sentido el dolor, arrojó las cañas e hizo que la paloma huyera inmediatamente. La fábula muestra que es necesario corresponder a los benefactores. 1. ὑπὸ τοῦ ῥεύματος : complemento agente, (arrastrada) por la corriente. 2. θεασαμένη : part.aor. medio de θεάομαι. 3. καθίσας : part. aor. act. masc. de καθ-ίζω. 4. συλλαβεῖν : inf. aor. act. de συλ-λαμβάνω. 5. ἔδακεν : 3ª pers. sg. aor. act. de δάκνω. Notas (José Luis Navarro Marchante). 1. κατελθὼν : participio aoristo de κατέρχομαι. 2. παρασυρεὶς : nom. sg. participio aoristo pasivo de παρασύρω arrastrada. 3. περιελοῦσα : habiendo arrancado ; part. aor. 2º de περὶ-αιρέω. 4. διεσώθη : aoristo pasivo de διασώζω se salvó. 5. συνθεὶς : participio aoristo de συντίθημι, habiendo ajustado, habiendo preparado. 6. ᾔει : 3ª pers. sg. imperfecto de εἶμι ir. 7. ἑωρακὼς : participio perfecto de ὁράω, habiendo visto. 8. ἀποδιδόναι : infinitivo presente de ἀπο-δίδωμι.

12 El labrador y la serpiente (Francisco Camacho Pérez) Γέρων τις γεωργὸς χειμῶνος ὥρᾳ τινα ὄφιν εὑρὼν ὑπὸ τοῦ κρύους πεπηγότα, τοῦτον ἐλεήσας καὶ λαβὼν ὑπὸ κόλπον ἔθετο. θερμανθεὶς δὲ ἐκεῖνος καὶ ἀναλαβὼν τὴν ἰδίαν φύσιν, ἔπληξε τὸν εὐεργέτην καὶ ἀνεῖλε θνῄσκων δὲ ὁ γεωργὸς ἔλεγε «δίκαια πάσχω τὸν πονηρὸν οἰκτείρας». Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἀμετάθετοί εἰσιν οἱ πονηροί, κἂν εὐεργετῶνται. τινα Un viejo labrador encontró en un invierno una serpiente helada de frío. Compadeciéndose de ella, la cogió y se la puso en el pecho. Aquella, calentándose y recobrando su propia naturaleza, hirió a su bienhechor y lo mató. Y el agricultor, al morir, dijo: Llevo lo merecido por haberme compadecido de un malvado. La fábula muestra que los malvados son inmutables, aunque reciban favores. 1. ὥρᾳ : dat. locativo temporal, equivalente a ἐν ὥρᾳ en la estación (invernal). 2. εὑρὼν : nom.sg. del part. aor. act. masc. de εὑρίσκω. 3. ὑπὸ τοῦ κρύους : giro prepositivo con valor causal. 4. πεπηγότα : ac. sg. masc. del part. perf. act. de πήγνυμι, referido a ὄφιν, (serpiente) helada. 5. ἐλεήσας : part. aor. masc. act. de ἐλεέω. 6. λαβὼν : part. act. de aor. de λαμβάνω. 7. ἔθετο : 3ª pers. sg. aor. medio de τίθημι, puso. 8. θερμανθεὶς : Nom. sg. masc. part. de aor. pasivo de θερμαίνω, calentándose. 9. ἀναλαβὼν : Nom sg. part. de aor. act. de ἀνα-λαμβάνω. 10. ἔπληξε : 3ª pers. sg. aor. act. de πλήσσω. 11. ἀνεῖλε : 3ª pers. sg. aor. act. de ἀν-αιρέω. 12. κἂν = καὶ ἄν (ἐάν), aunque. Notas (Francisco Camacho Pérez). 1. οἰκτείρας por haber compadecido.

13 El labrador y sus hijos (Francisco Camacho Pérez) Γεωργὸς τις μέλλων καταλύειν τὸν βίον, καὶ βουλόμενος τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας πεῖραν λαμβάνειν τῆς γεωργίας, προσκαλεσάμενος αὐτοὺς, ἠγόρευσε «Παῖδες ἐμοί, ἐγὼ μὲν ἤδη τὸν βίον καταλύσω ὑμεῖς δ, ἅπερ ἐν τῇ ἀμπέλῳ ἐστί, ζητήσαντες μέλλετε εὑρίσκειν πάντα». Οἱ μὲν οὖν νομίζοντες θησαυρὸν ἐκεῖ που κρυπτὸν εἶναι, πᾶσαν τὴν τῆς ἀμπέλου γῆν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς κατασκάπτουσι καὶ θησαυρὸν μὲν οὐχ εὑρίσκουσιν, ἡ δὲ ἄμπελος, καλῶς σκαπτομένη, πολλαπλασίονα τὸν καρπὸν ἔφερεν. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ὁ κάματος θησαυρός ἐστι τοῖς ἀνθρώποις. Un labrador, estando a punto de morir y deseando que sus hijos se dedicaran a la agricultura, llamándolos les dijo: Hijos míos, yo ya voy a abandonar esta vida, pero vosotros váis a encontrar todo lo que hay en la viña, si lo buscáis.. Estos, por consiguiente, pensando que allí se hallaba oculto un tesoro en alguna parte, removieron toda la tierra de la viña después de la muerte de su padre. Y el tesoro no lo encontraron, pero la viña, bien cavada, les produjo fruto multiplicado. La fábula muestra que el esfuerzo es un tesoro para los hombres. 1. βουλόμενος : participio seguido de oración de infinitivo con sujeto gramatical del inf. en ac. 2. πεῖραν λαμβάνειν : coger experiencia en..., dedicarse a προσκαλεσάμενος : Nom. sg. part. aor. medio de προσ-καλέω. Notas (Francisco Camacho Pérez). 1. ἅπερ, su antecedente es πάντα. 2. Οἱ μὲν, artículo con valor de demostrativo Ingratitud (Francisco Camacho Pérez) Καρύα τις ἐν ὁδῷ ἱσταμένη καρπὸν ἔφερε πολύν. Οἱ δὲ παροδῖται λίθοις καὶ βάκτροις κατέκλων διὰ τὰ κάρυα. Ἡ δὲ οἰκτρῶς ἔφη «ὦ ἀθλία ἐγώ,

14 14 ὅτι, οὓς τῷ καρπῷ μου εὐφραίνω, ὑπὸ τούτων δεινὰς ἀντιλαμβάνω χάριτας». Τοὺς ἀχαρίστους καὶ κακούργους, τοὺς ἀντὶ ἀγαθῶν κακὰ ἀντιδιδόντας, ὁ μῦθος ἐλέγχει. Un nogal, situado en un camino, producía abundante fruto. Los transeúntes lo sacudían con piedras y bastones a causa de las nueces. Y este dijo lamentándose: Desgraciado de mí, que, a quienes alegro con mi fruto, por obra de estos recibo a cambio cruel recompensa. A los desagradecidos y malvados, los que ofrecen males a cambio de bienes, la fábula muestra. Notas (Ángel Martínez) 1. ἱσταμένη : part. pres. pasivo fem. de ἵστημι. 2. Οἱ δὲ παροδῖται : Los transeúntes, los que pasaban. 3. οἰκτρῶς : adv. de modo, tristemente. 4. ἔφη : 3ª pers. sg. imperfecto de φημί, dijo. 5. ἀντιδιδόντας : ac. pl. masc. part. pres. act. de ἀντι-δίδωμι, los que ofrecen a cambio. Notas (Francisco Camacho Pérez). 1. Καρύα (ἡ), nogal; κάρυον (τό), nuez. 2. κατέκλων, 3ª pers. pl. del imperfecto de κατακλάω romper, sacudir 3. Ἡ δὲ artículo con valor demostrativo; sustituye a ἡ καρύα el nogal. CUESTIÓN MORFOSINTÁCTICA (Victoria Perera) 1. Analiza todo lo que consideres relevante en el texto (y pondría el fragmento, frase, sintagma,etc.) Los dos viandantes (Francisco Camacho Pérez) Δύο τινές τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον, καὶ θατέρου πέλεκυν εὑρόντος, ἅτερος ὁ μὴ εὑρὼν παρῄνει αὐτῷ μὴ λέγειν «εὕρηκα», ἀλλ «εὑρήκαμεν». Μετὰ μικρὸν δὲ ἐπερχομένων αὐτοῖς τῶν τὸν πέλεκυν ἀποβεβληκότων, ὁ ἔχων

15 15 αὐτὸν διωκόμενος πρὸς τὸν μὴ εὑρόντα συνοιδοπόρον ἔλεγεν «ἀπολώλαμεν». Ο δ εἶπεν «ἀπόλωλα, λέγε, οὐκ ἀπολώλαμεν καὶ γὰρ καὶ ὅτε τὸν πέλεκυν εὗρες, εὕρηκα ἔλεγες, οὐκ εὑρήκαμεν». Ο μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ μὴ μεταλαμβάνοντες τῶν εὐτυχημάτων οὐδ ἐν ταῖς συμφοραῖς βέβαιοί εἰσι φίλοι. Dos iban por el mismo camino, y habiéndose encontrado un hacha uno de ellos, el otro le amonestaba para que no dijera La he encontrado, sino nos la hemos encontrado. Después de un rato, al acercárseles los que habían extraviado el hacha, el que la tenía en su poder, al verse perseguido, le decía a su acompañante que no la había encontrado: Estamos perdidos. Pero aquél replicó: Estoy perdido, di, pero no estamos perdidos. Pues tampoco cuando te encontraste el hacha, la he encontrado, decías, y no la hemos encontrado. La fábula muestra que los que no comparten su buena suerte, tampoco son en las desgracias amigos leales. 1. θατέρου πέλεκυν εὑρόντος : genitivo absoluto, habiéndose encontrado un hacha uno de ellos. 2. ἀποβεβληκότων : gen. pl. perfecto act. de ἀπο-βάλλω, los que habían perdido. 3. εὑρόντος : gen. sg. masc. part. aor. act. de εὑρίσκω: encontrar. Véanse además en el texto las formas de aoristo del mismo verbo εὑρὼν, εὑρόντα y εὗρες (2 a p. sg. aor. indic. act.). 4. παρῄνει : de παρ-αινέω. 5. εὕρηκα : 1ª pers. sg. perfecto act. ind. de de εὑρίσκω: encontrar. Véase además en el texto εὑρήκαμεν : 1ª pers. pl. perfecto act. ind. 6. διωκόμενος : Nom. sg. masc. participio de pres. pasivo de διώκω, siendo perseguido. 7. ἀπολώλαμεν : 1ª pers. pl. perfecto 2º ind. de ἀπ-όλλυμι, estamos perdidos.- Véase además en el texto ἀπόλωλα, 1ª pers. sg. perfecto 2º ind., estoy perdido. 8. εἶπεν : 3ª sg. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω, dijo. Notas (Francisco Camacho Pérez) 1. ἐπερχομένων : Genitivo absoluto cuyo sujeto es τῶν... ἀποβεβληκότων. 2. αὐτὸν : Se refiere a τὸν πέλεκυν. 3. Ο δ : se refiere a τὸν μὴ εὑρόντα.

16 La gallina de los huevos de oro (Ángel Martínez) Ὄρνιθά τις εἶχεν ᾠὰ χρυσᾶ τίκτουσαν καὶ νομίσας ἔνδον αὐτῆς ὄγκον χρυσίου εἶναι, κτείνας εὕρηκεν αὐτὴν ὁμοίαν τῶν λοιπῶν ὀρνίθων. Ὁ δὲ ἀθρόον πλοῦτον ἐλπίσας εὑρήσειν, καὶ τοῦ μικροῦ ἐστέρηται ἐκείνου. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ τοῖς παροῦσιν ἀρκεῖσθαι καὶ τὴν ἀπληστίαν ϕεύγειν. Un hombre tenía una gallina que ponía huevos de oro. Y pensando que dentro de ella había una gran cantidad de oro, la mató, pero encontró que era igual que todas las demás gallinas. De modo que este, esperando encontrar gran cantidad de riqueza, se privó hasta de aquella pequeña ganancia. La fábula muestra que es conveniente contentarse con lo que se tiene y evitar la insaciable codicia. 1. ὄγκον : peso, masa; aquí cantidad, abundancia El cazador y la perdiz (Ángel Martínez) Πέρδικά τις ἀγρεύσας ἔμελλε σφάττειν Η δὲ ἱκέτευε λέγουσα «ἔασόν με ζῆν ἀντ ἐμοῦ πολλὰς πέρδικας ἐγὼ σοι κυνηγήσω». Ὁ δὲ εἶπεν «δι αὐτὸ τοῦτο μᾶλλον ἐγώ σε θύσω, ὅτι τοὺς συνήθεις καὶ ϕίλους σοι ἐπεδρεῦσαι θέλεις». Οὐκ ἔστιν οὐδὲν χεῖρον προδότου. Un hombre que había cazado una perdiz se disponía a degollarla. Y ella le suplicaba diciéndole: Deja que viva y, en mi lugar, yo cazaré para ti muchas perdices. Y él respondió: Por esto mismo estoy especialmente dispuesto a sacrificarte, porque a tus parientes y amigos quieres tender trampas. No hay nada peor que un traidor. 1. ἔασόν με ζῆν : oración de inf. no concert. con acusativo.- ἔασόν : 2ª pers. sg. imperativo de aor. act. de ἐάω, deja.- ζῆν : inf. pres. de ζάω.

17 17 3. κυνηγήσω : 1ª sg. fut. ind. act. de κυνηγέω, cazaré. 4. εἶπεν : 3ª sg. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω: decir. 5. προδότου : segundo término de comparación en genitivo, (nada peor que) un traidor Más vale pájaro en mano... (Ángel Martínez) Ἀηδὼν ἐπί τινος ὑψηλῆς δρυὸς καθημένη κατὰ τὸ σύνηθες ᾖδεν ἱέραξ δὲ αὐτὴν θεασάμενος, ὡς ἠπόρει τροϕῆς, ἐπιπτόμενος συνέλαβεν ἡ δὲ μέλλουσα ἀναιρεῖσθαι ἐδεῖτο μεθεῖναι αὐτήν, λέγουσα ὡς οὐχ ἱκανή ἐστιν ἱέρακος γαστέρα αὐτὴ πληρῶσαι, δεῖν δὲ αὐτόν, εἰ τροϕῆς ἀπορεῖ, ἐπὶ τὰ μείζονα τῶν ὀρνέων τρέπεσθαι. Καὶ ὃς ὑποτυχὼν εἶπεν «ἀλλ' ἔγωγε ἀπόπληκτος ἄν εἴην, εἰ τὴν ἐν χερσὶν ἑτοίμην βορὰν ἀφεὶς τὰ μηδέπω ϕαινόμενα διώκοιμι.» Ὁ λόγος δηλοῖ, ὡς οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀλόγιστοί εἰσιν, οἳ δι' ἐλπίδα μειζόνων τὰ ἐν χερσὶν ὄντα προΐενται. Un ruiseñor, posado sobre una alta encina, cantaba como de costumbre. Un halcón, al verlo, como estaba escaso de comida, volando se lo llevó consigo. El ruiseñor, a punto de perecer, le pedía que lo soltara, diciendo que él no era suficiente para llenar el estómago de un halcón, y que, si carecía de alimento, debía dirigirse a los pájaros más grandes. Y este, respondiendo, dijo: Pero yo sería un estúpido, si, soltando la comida puesta en mis manos, persiguiera lo que ni siquiera ha aparecido. La fábula muestra que así también los hombres más insensatos son los que por la esperanza de mayores cosas sueltan las que están en sus manos. 1. καθημένη: de κάθ-ημαι. 2. ᾖδεν : de ᾄδω (contracción de ἀείδω). 3. ἐπιπτόμενος : part. aor. masc. de ἐπι-πέτομαι. 4. συνέλαβεν : 3ª pers. sg. aor. act. ind. de συλ-λαμβάνω. 5. μεθεῖναι : inf. aor. act. de μεθ-ίημι. 6. ἱκανή : unir οὐχ ἱκανή... πληρῶσαι incapaz de llenar (dada su pequeñez). 7. αὐτόν : δεῖν αὐτόν τρέπεσθαι que era preciso que él se dirigiera a, que él debía dirigirse a, es decir, que él debía buscar. 8. ἐπὶ τὰ μείζονα τῶν ὀρνέων : en lugar de ἐπὶ μείζονα ὄρνεα, a los pájaros más grandes. 9. εἶπεν: 3ª sg. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω, dijo.

18 ὑποτυχὼν : part. aor. act. sg. masc. de ἀπο-τυγχάνω. 11. εἴην : 1ª pers. sg. optativo pres. de εἰμί, sería. 12. ἀφεὶς : part. aor. act. sg. masc. ἀφ-ίημι. 13. διώκοιμι : 1ª pers. sg. optativo pres. de διώκω, persiguiera. 14. ἐλπίδα μειζόνων : esperanza de (conseguir) cosas mayores. 20. La libre y la tortuga (Fermín Gónzalez) Χελώνη καὶ λαγωὸς περὶ ὀξύτητος ἤριζον. Καὶ δὴ προθεσμίαν στήσαντες καὶ τόπον ἀπηλλάγησαν. ὁ μὲν οὖν λαγωὸς διὰ τὴν φυσικὴν ὠκύτητα ἀμελήσας τοῦ δρόμου, πεσών παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκοιμᾶτο, ἡ δὲ χελώνη συνειδυῖα ἑαυτῇ βραδύτητα, οὐ διέλιπε τρέχουσα, καὶ οὕτω κοιμώμενον τὸν λαγωὸν παραδραμοῦσα εἰς τὸ βραβεῖον τῆς νίκης ἀφίκετο. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πολλάκις φύσιν ἀμέλοῦσαν πόνος ἐνίκησεν. - Una tortuga y una liebre discutían sobre su rapidez. Y, tras fijar una fecha y un lugar, se marcharon. Así pues, la liebre, por su natural velocidad, se despreocupó de la carrera y, echándose a un lado del camino, se puso a dormir. La tortuga, en cambio, consciente de su lentitud, no dejó de correr y así, sobrepasando a la liebre que dormía, alcanzó el premio de la victoria. La fábula manifiesta que muchas veces el esfuerzo vence a la naturaleza negligente. 1. προθεσμίαν : se sobreentiende ἡμέραν, día del vencimiento de un plazo, un plazo. 2. στήσαντες : Nom. pl. part. act. aor. 1 de ἵστημι. 3. ἀπηλλάγησαν : 3ª pers. pl. ind. aor. 2 pasivo de ἀπ-αλλάσσω, se marcharon. 4. πεσών : part. aor. 2º de πίπτω. 5. συνειδυῖα ἑαυτῇ : teniendo conciencia de, siendo consciente de.- συνειδυῖα : part. fem. de σύν-οιδα. 6. διέλιπε τρέχουσα : no dejaba de correr.- διέλιπε : 3ª pers. sg. ind. aor. 2º de δια-λείπω. 7. παραδραμοῦσα : part. fem. aor. 2º de παρα-τρέχω. 8. ἀφίκετο : 3ª pers. sg. aor. 2º de ἀφ-ικνέομαι.

19 La tortuga y el águila (Fermín Gónzalez) Χελώνη ἀετοῦ ἐδεῖτο, πέτεσθαι αὐτὴν διδάξαι. Τοῦ δὲ παραινοῦντος, πόῤῥω τοῦτο τῆς φύσεως αὐτῆς εἶναι, ἐκείνη μᾶλλον τῇ δεήσει προσέκειτο. Λαβὼν οὖν αὐτὴν τοῖς ὄνυξι καὶ εἰς ὕψος ἀνενεγκὼν, εἶτ ἀφῆκεν. Ἡ δὲ κατὰ πετρῶν πεσοῦσα συνετρίβη. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλοὶ ἐν φιλονεικίαις, τῶν φρονιμωτέρων παρακούσαντες, ἑαυτοὺς ἔβλαψαν. Una tortuga le pidió a un águila que le enseñara a volar. Aunque esta le advirtió que esto excedía su naturaleza, aquella siguió insistiendo en su petición. Así pues, la cogió con sus garras y la levantó a las alturas, luego la soltó. La tortuga cayó sobre unos peñascos y se destrozó. La fábula muestra que muchas personas se hacen daño a sí mismas por no hacer caso, en su ansia de porfiar, a los más sensatos. 1. ἐδεῖτο : imperfecto de δεόμαι, pidió a (con genitivo). 2. πέτεσθαι : inf. pres. de πέτομαι. 3. Τοῦ δὲ παραινοῦντος : genitivo absoluto.- Τοῦ δὲ : artículo con valor demostrativo; sustituye a ἀετοῦ. 4. πόῤῥω... τῆς φύσεως αὐτῆς : lejos, fuera de su naturaleza. 5. προσέκειτο : 3ª pers. sg. imperfecto de πρόσ-κειμαι. 6. λαβὼν : part. aor. act. de λαμβάνω. 7. ἀνενεγκὼν : part. aor. 2º de ἀνα-φέρω. 8. ἀφῆκεν : 3ª pers. sg. aor. ind de ἀφ-ίημι. 9. πεσοῦσα : part. fem. aor. 2º de πίπτω. 10. συνετρίβη : 3ª pers. sg. aor. 2º pasivo de συν-τρίβω. 11. ἔβλαψαν : 3ª pers. pl. aor. ind. de βλάπτω. 22. Las moscas (Fermín Gónzalez) Ἔν τινι ταμιείῳ μέλιτος ἐπεκχυθέντος μυῖαι προσπτόμεναι κατήσθιον διὰ δὲ τὴν γλυκύτητα τοῦ καρποῦ οὐκ ἀφίσταντο. Ἐμπαγέντων δ αὐτῶν τῶν ποδῶν, ὡς οὐκ ἠδύναντο ἀναπτέσθαι, ἀποπνιγόμεναι ἔφασαν «Ἄθλιαι ἡμεῖς, αἳ διὰ βραχεῖαν ἡδονὴν ἀπολλύμεθα». Οὕτω πολλάκις ἡ λιχνεία πολλῶν κακῶν αἰτία γίγνεται.

20 20 Derramada miel en una despensa, se la comían unas moscas revoloteando; y, por el dulzor del manjar, no se apartaban. Pero pegándoseles sus patas, como no podían echar a volar, ahogándose dijeron: Desgraciadas de nosotras, que por un corto placer perecemos!. Así muchas veces la glotonería es causa de muchos males. 1. ἐπεκχυθέντος : gen. sg. neutro del part. aor. pas. de ἐπ-εκχέω. 2. προσπτόμεναι : nom. pl. part. aor. de προσ-πέτομαι. 3. ἀφίσταντο : 3ª pl. imperfecto medio de ἀφ-ίστημι. 4. Ἐμπαγέντων : gen. pl. masc. part. del aor. pasivo de ἐμ-πήγνυμι. 5. αὐτῶν : de ellas. 6. ἠδύναντο : 3ª pers. pl. aor. ind. con aumento ἠ- de δύναμαι, podían. 7. ἀναπτέσθαι : inf. aor. de ἀναπέτομαι. 8. ἔφασαν : 3ª pers. pl. imperf. de φημί. 23. El cervatillo y su madre (Fermín Gónzalez) Νεβρὸς δήποτε πρὸς τὴν ἔλαφον εἶπε «σὺ τῶι μεγέθει μείζων κυνὸς τυγχάνεις καὶ ταχυτάτη καὶ ὀξεῖα πρὸς δρόμον, κέρατα δὲ πρὸς ἄμυναν κατέχεις καὶ τί, ὦ μῆτερ, οὕτω φοβῇ τοὺς κύνας;» Ἡ δὲ πρὸς αὐτὸν ἔφη γελῶσα οὕτως «ὅτι μὲν ἐγὼ ταῦτα ἅπαντα ἔχω, εὖ οἶδα σαφῶς καὶ γινώσκω, ὦ τέκνον ἐπὰν δὲ κυνὸς ὑλακῆς ἀκούσω, σκοτοῦμαι καὶ πρὸς φυγὴν τρέπομαι.» Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς φύσει δειλοὺς οὐδεμία παραίνεσις ἀνθρώπου ἐπιῤῥώννυσιν. - Una vez un cervatillo dijo a la cierva: Tú eres de tamaño mayor que un perro y muy rápida y grácil para la carrera y además estás dotada de cuernos para tu defensa. Por qué entonces, oh madre, temes tanto a los perros? Y esta, sonriendo, le dijo así: que yo tengo todo eso, lo sé verdaderamente bien y lo conozco, oh hijo; pero cuando escucho el ladrido de un perro, cojo temor y me doy a la fuga. La fábula muestra que a las personas cobardes por naturaleza ningún consejo de persona alguna los fortalece.

21 21 1. εἶπε : 3ª sg. aor. ind. act. del verbo polirrizo λέγω, dijo. 2. κυνὸς : segundo término de la comparación en genitivo. 3. κέρατα : ac. pl. de κέρας, -ατος. 4. φοβῇ : 2ª pers. sg. pres. ind. medio de φοβέω. 5. Ἡ δὲ : artículo con valor de demostrativo. 6. ἔφη : 3ª pers. sg. imperf. de φημί, dijo. 7. ὅτι : conjunción completiva. 8. ἅπαντα : ac. pl. neutro de ἅπας, -ασα, -αν. 9. ἐπὰν : conjunción temporal. 10. ἀκούσω : 1ª pers. sg. subj. aor. act. de ἀκούω, escucho. Este verbo rige aquí genitivo. 11. ἐπιῤῥώννυσιν : 3ª pers. sg. del pres. ind. de ἐπι-ρρώννυμι. 24. El cuervo y la zorra (Fermín Gónzalez) Κόραξ κρέας ἁρπάσας ἐπί τινος δένδρου ἐκάθισεν ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη αὐτὸν καὶ βουλομένη τοῦ κρέως περιγενέσθαι, στᾶσα ἐπῄνει αὐτὸν ὡς εὐμεγέθη τε καὶ καλὸν, λέγουσα καὶ, ὡς πρέπει αὐτῷ μάλιστα τῶν ὀρνέων βασιλεύειν, καὶ τοῦτο πάντως ἂν γένοιτο εἰ φωνὴν εἶχεν. Ὁ δὲ παραστῆσαι αὐτῇ βουλόμενος, ὅτι καὶ φωνὴν ἔχει, βαλὼν τὸ κρέας μεγάλως ἐκεκράγει ἐκείνη δὲ προσδραμοῦσα καὶ τὸ κρέας ἁρπάσασα ἔφη «ὦ κόραξ, ἔχεις τὰ πάντα νοῦν μόνον κτῆσαι.» Πρὸς ἄνδρα ἀνόητον ὁ λόγος εὔκαιρος. Un cuervo, habiendo cogido un trozo de carne, se posó en un árbol. Una zorra que lo vio, queriendo apoderarse de la carne, se detuvo y lo elogiaba por grande y hermoso, diciendo también que debía él más que nadie reinar sobre las aves y que esto habría sucedido sin duda alguna si hubiese tenido voz. Este queriendo mostrarle que también tenía voz, dejó caer la carne y se puso a graznar con fuerza. Aquella arrebatando la carne y echando a correr, dijo: Oh cuervo, lo tienes todo; adquiere sólo inteligencia. La fábula es apropiada para un hombre necio.

22 22 Notas (Ángel Martínez) 1. ἐκάθισεν : de καθ-ίζω. 2. κρέως : genitivo ático de κρέας. 3. περιγενέσθαι : inf. aor. 2º de περι-γίγνομαι. 4. στᾶσα : part. fem. act. aor. 2º de ἴστημι. 5. ἐπῄνει : 3ª pers. sg. imperf. de ἐπ-αινέω. 6. γένοιτο : 3ª pers. sg. optativo aor. de γίγνομαι, habría sucedido. 7. παραστῆσαι : inf. aor. 1º act. de παρ-ίστημι. 8. ἐκεκράγει : 3ª pers. sg. pluscuamperfecto de κράζω, se puso a graznar. 9. προσδραμοῦσα : part. fem. aor 2º de προσ-τρέχω. 10. κτῆσαι : 2ª pers. sg. imperativo aor. medio de κτάομαι, adquiere. 11. εὔκαιρος : se sobreentiende ἐστίν. 25. El cuervo enfermo (Ángel Martínez) Κόραξ νοσῶν ἔϕη τῇ μητρί «εὔχου τοῖς θεοῖς, μῆτερ, καὶ μὴ θρήνει.» Ἡ δ' ἔϕη «τίνι τῶν θεῶν εὔξομαι, τέκνον; τίνος γὰρ κρέας σύ γε οὐκ ἐκλεψας;» Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ πολλοὺς ἐχθροὺς ἐν βίῳ ἔχοντες, οὐδένα ϕίλον ἐν ἀνάγκῃ ἕξουσιν. Un cuervo que estaba enfermo dijo a su madre: Suplica a los dioses, madre, y no te lamentes. Y esta le dijo: A cuál de los dioses suplicaré, hijo? Pues, a cuál tú no robaste carne?. La fábula muestra que los que tienen muchos enemigos en vida, no encontrarán a ningún amigo en la necesidad. 1. ἔϕη : 3ª pers. sg. imperfecto de φημί, dijo. 2. εὔχου : 2ª pers. sg. imperativo pres. de εὔχομαι, suplica. 3. θρήνει : 2ª pers. sg. imperativo pres. act. de θρηνέω, (no) te lamentes. 4. Ἡ δ' : artículo con valor de demostrativo. 5. εὔξομαι : futuro de εὔχομαι. 6. ἕξουσιν : 3ª pers. pl. futuro de ἔχω.

23 Los pescadores (Ángel Martínez) Ἁλιεῖς, ἐξελθόντες ἐπ' ἄγραν, ἐπειδὴ μετὰ πολὺν χρόνον οὐδὲν εἷλον, σϕόδρα τε ἠθύμουν καὶ ἀναχωρῆσαι παρεσκευάζοντο. Εὐθὺς δὲ θύννος, ὑπό τινος τῶν μεγίστων διωκόμενος ἰχθύων, εἰς τὸ πλοῖον αὐτῶν εἰσήλατο. Οἱ δὲ τοῦτον λαβόντες μεθ' ἡδονῆς ἀνεχώρησαν. ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις, ἃ μὴ τέχνη παρέσχε, ταῦτα τύχη ἐδωρήσατο. Unos pescadores que habían salido de pesca, dado que después de mucho tiempo no capturaron nada, estaban muy desalentados y se dispusieron a marcharse. Al punto un atún, perseguido por uno de los peces más grandes, saltó sobre su barca. Y ellos, capturándolo, con placer se marcharon. La fábula muestra que muchas veces lo que no proporcionó el oficio, lo obsequió la suerte. 1. ἐξελθόντες : nom. pl. masc. part. aor. de ἐξέρχομαι. 2. ἐπειδὴ : conjunción causal. 3. εἷλον : 3ª pers. pl. del aor. ind. de αἱρέω. 4. ἠθύμουν : de ἀθυμέω. 5. Εὐθὺς : al punto. 6. ὑπό : ὑπό τινος τῶν μεγίστων... ἰχθύων, complemento agente. 7. διωκόμενος : nom. sg. masc. participio de pres. pasivo de διώκω, perseguido. 8. εἰσήλατο : 3ª pers. sg. aor. de εἰσ-άλλομαι, entró, penetró. 9. λαβόντες : nom. pl. masc. del part. aor. de λαμβάνω. 10. παρέσχε : 3ª pers. sg. aor. de παρέχω, aoristo gnómico. 11. ταῦτα : ἃ... ταῦτα, antecedente pospuesto. 12. ἐδωρήσατο : de δωρέω, aoristo gnómico.

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7

Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7 Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7 Ανώμαλα παραθετικά Ορισμένα επίθετα στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό διαθέτουν και μονολεκτικό τύπο: POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO bueno mejor el /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ

LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ 50 100 30 Llévate tu fragmento cortazariano! Πάρε µαζί σου ένα απόσπασµα του Κορτάσαρ! la llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας Historia de la sed Ιστορία της δίψας El encuentro con Juan Vicente Piqueras fue organizado por el Instituto Cervantes de Atenas, el 31 de marzo de 2008, en el

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα El encuentro con Antonio Gamoneda fue organizado por el Instituto Cervantes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Revista de Estudios Clásicos Número 36 (2009) 167-191 EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Jorge Horacio Evans María Estela Guevara de Alvarez Universidad Nacional

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS EURÍPIDES HERACLES EURÍPIDES 2 TRAGEDIAS II SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA

Διαβάστε περισσότερα

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA En el marco de la Presidencia de Grecia ante el Consejo de la Unión Europea la Embajada de Grecia y la Delegación de la Unión Europea en México y la Fundación Onassis (EUA) con el amable apoyo del Instituto

Διαβάστε περισσότερα

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego CURSO DE GRIEGO Pequeña historia del griego El siguiente texto es una traducción del capítulo final de Gramática del Griego Moderno, un libro usado para enseñar gramática en los institutos griegos. Pensé

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 101 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 280-294 Παῦσαι πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων μὴ φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. Πότερον

Διαβάστε περισσότερα

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final www.onassisusa.org Con la obra de célebres poetas griegos, como Odysseas Elytis, Yorgos Seferis y Constantino Cavafis, musicalizada por destacados compositores como Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com THE TRAGEDY OF TÚRIN TURAMBAR AND SOPHOCLES OEDIPUS REX IN THE NARRATIVE OF J.R.R. TOLKIEN Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com Received: 12 Apri1 2015 Accepted: 18 April 2015 Abstract An

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ANEXO 1. LAS LETRAS. Mª Ángeles González López

ANEXO 1. LAS LETRAS. Mª Ángeles González López ANEXO 1. LAS LETRAS a 'α' ñ Περίπου σαν 'νι'. Πάντα έχει το ~ πάνω. b Είναι κάτι µεταξύ το 'β' και το 'µπ'.* o 'ο' c 'θ', αλλά και 'κ'.* p 'π' d 'δ', αλλά λίγο πιο χαλαρό. q Πάντα το γράφουµε µαζί µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 Α. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν σκόρπια, ενώ δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Poemas BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Introducción, traducción directa y notas de Carlos Montemayor Edición completa

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos Nicos Cavadías La cruz del sur Poesía completa Edición, traducción y notas de David Hernández de la Fuente 02 2007 Nicos Cavadías

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Faventia 31/1-2, 2009 263-278 KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Olga Omatos Sáenz Universidad del País Vasco guerufi@euskalnet.net Recepción: 9/10/2008 Resumen La tragedia Kuros, de Nikos Kazantzakis,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero La idea no es más que comunicar, difundir, divulgar algunos de los trabajos que, desde finales de los años noventa, se están elaborando en el Archivo F.X. a través

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου. Ενότητα 9

Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου. Ενότητα 9 Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 9 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σύντομη αφόρμηση Αξιοποιούμε την προϋπάρχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά Αγλαΐα Σπάθη Έχοντας αισίως συμπληρώσει τριάντα χρόνια προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση της Ελλάδας, και κατέχοντας πλεόν ηγετική θέση στο χώρο, προχωρούμε ακόμα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Vita sanctae Macrinae ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ

Vita sanctae Macrinae ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ Vita sanctae Macrinae ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ 1 Τὸ μὲν εἶδος τοῦ βιβλίου ὅσον ἐν τῷ τῆς προγραφῆς τύπῳ ἐπιστολὴ εἶναι δοκεῖ, τὸ δὲ πλῆθος ὑπὲρ τὸν ἐπιστο λιμαῖον

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ

Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ Ξενοφῶν ὁ φιλόσοφος, ἀνὴρ μόνος ἐξ ἁπάντων φιλοσόφων ἐν λόγοις τε καὶ ἔργοις φιλοσοφίαν κοσμήσας (τὰ μὲν ἐς λόγους ἔστι τε ἐν γράμμασι καὶ ἠθικὴν

Διαβάστε περισσότερα