ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. Αλάπηπμε αζθαινύο θαη πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 2.5 Αζθάιεηα 2.2 Φαγεηό θαη πγεία 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ζρέζεσλ 4.1 Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή ΣΑΞΗ: Α' Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο Κεληξηθή δξαζηεξηόηεηα: 2 δηδαθηηθέο πεξηόδνπο Δπέθηαζε: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο: Να εληνπίδνπλ θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζε θιεηζηνύο ή αλνηθηνύο ρώξνπο θαη λα εηζεγνύληαη πξαθηηθέο πξνζηαζίαο ζε απηνύο. Να θξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο θνηλσληθνύο, πνιηηηζκηθνύο ζηελ πξόθιεζε αηπρεκάησλ θαη λα παξεκβαίλνπλ κε ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ή/θαη εμάιεηςή ηνπο. Να αλαθέξνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ. Να αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΦΟΡΜΗΗ Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο θαη δνπιεύνπλ κε ηα Φύιια εξγαζίαο 1 θαη 2: Φύιιν εξγαζίαο 1: Κίλδπλνο ζηελ θνπδίλα ην θύιιν εξγαζίαο ππάξρεη κηα εηθόλα κηαο νηθνγέλεηαο ζηελ θνπδίλα ηελ ώξα πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνύ. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ θάησ από ηελ εηθόλα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνύ. (Πηζαλέο απαληήζεηο: θίλδπλνο κόιπλζεο από κηθξόβηα ζηα ζθνππίδηα, ζην ηξίρσκα ηνπ γάηνπ, ζην σκό θνηόπνπιν, από ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν όηαλ θηαξλίδεηαη, εγθαύκαηα από δεζηό θαγεηό, από θηύπεκα ζηα αλνηθηά εξκάξηα θαη ζπξηάξηα, δειεηεξίαζε από ηνμηθέο νπζίεο (απνξξππαληηθά), από βξεγκέλν πάησκα. Φύιιν εξγαζίαο 2: Αζθάιεηα θαη πγεία ηε ζπλέρεηα εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ πώο κπνξεί ν ίδηνο ν άλζξσπνο λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα κε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ. (π.ρ. θνξώ ιεξσκέλε πνδηά θαη κεηαθέξσ βαθηεξίδηα ζην θαγεηό κνπ κε απνηέιεζκα ηελ ηξνθηθή δειεηεξίαζε, αζρνινύκαη κε ηελ εξγαζία κνπ θαη μερλώ ην ιάδη ζηελ αλακκέλε εζηία καγεηξέκαηνο κε απνηέιεζκα λα πάξεη θσηηά, θέξλσ ζε επαθή ην λεξό κε ηνλ ειεθηξηζκό κε απνηέιεζκα ηελ ειεθηξνπιεμία). 1

2 πδήηεζε από όινπο ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε: Γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη πην ξηςνθίλδπλα από άιινπο; (π.ρ. έιιεηςε ρξόλνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ ν λένο εξγάδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ε θνπδίλα ηνπ παίξλεη θσηηά, ε θηώρεηα ή νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα νδήγεζαλ ηνλ λέν ζηελ εηθόλα λα πάξεη ην θαγεηό από ράκσ, έιιεηςε γλώζεσλ, κηθξέο ειηθίεο). ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Αθνύ γίλεη ε πην πάλσ δξαζηεξηόηεηα σο αθόξκεζε, νη καζεηέο επηθεληξώλνληαη ζηηο πην θάησ θεληξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γξάζε 1: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε ζηόρν λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ (θύιιν εξγαζίαο 3) δηθά ηνπο παξαδείγκαηα πνπ ζέηνπλ ηνπο λένπο ζε θίλδπλν: ζην ζπίηη (π.ρ. ππλνδσκάηην, θνπδίλα, κπάλην), ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αίζνπζα νηθηαθήο νηθνλνκίαο, απιή), ζηελ θνηλόηεηα (π.ρ. ρώξνη δηαζθέδαζεο, γπκλαζηήξην). ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα θάλεη εηζεγήζεηο πώο λα επέιζεη ε αιιαγή π.ρ. εληνπίδνπλ ηα επηθίλδπλα ζεκεία ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ηα θσηνγξαθίδνπλ, ηα θαηαγξάθνπλ θαη ηα αλαθέξνπλ, θαιώληαο ζε ζπλάληεζε ηε δηεύζπλζε, εθπξόζσπν ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ θαη αξκόδην θαζεγεηή γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα λα ηξνρνδξνκεζεί ε αιιαγή, ή επηθνηλσλνύλ, αλάινγα κε ην πξόβιεκα κε ηε γξακκή ηνπ πνιίηε ζην 1460 ή ηε γξακκή ησλ θαηαλαισηώλ ζην 1429 ή κε ην δήκν (θνηλόηεηα). Γξάζε 2: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη εληνπίδνπλ ππεξεζίεο θαη δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ζα ηνπο βνεζνύζαλ λα είλαη αζθαιείο ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλόηεηα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (π.ρ. από πνύ πξνκεζεύνκαη ηνπο ππξνζβεζηήξεο, γηαηί είλαη απαξαίηεην ην θαλάξη, πνύ ηειεθσλώ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο). Πιεξνθνξίεο από δηαδίθηπν θαη ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ θαη πιαζηηθνπνηνύλ αθίζα κε ην 112 (επξσπατθόο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο) όπνπ εμεγνύλ θαη ηε ρξήζε ηνπ (θύιιν εξγαζίαο 4). Σνπνζεηνύλ ηελ αθίζα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη απόθαζε ζε ρώξν πνπ ζα επηιέμνπλ (π.ρ. ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ θνηλόηεηα), αθνύ πξώηα ελεκεξώζνπλ ην ππεύζπλν άηνκν ή θνξέα θαη κε ηελ άδεηα ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. ΔΠΔΚΣΑΗ ΙΓΔΔ ΓΙΑ ΟΜΑΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΡΑΗ Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην ηεο Παγθνζκίαο Οξγάλσζεο Τγείαο: Πέληε θιεηδηά γηα αζθαιέζηεξα ηξόθηκα. Μειεηνύλ ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ. Δπόκελνο ζηόρνο (θύιιν εξγαζίαο 5) είλαη ε κεηαθνξά ησλ γλώζεσλ απηώλ ζε άιινπο (π.ρ. νηθνγέλεηα, θίινπο) γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ηνπ θπιιαδίνπ ζηελ 2

3 θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Απηό κπνξεί λα γίλεη παξαθνινπζώληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο κεηέξαο ζηελ θνπδίλα θαη θαηαγξάθνληαο ηπρόλ ιάζε ηεο (π.ρ. άγγημε ην ζθύιν θαη ζπλέρηζε λα καγεηξεύεη ρσξίο λα πιπζεί). Γίλεηαη μαλά έιεγρνο ηεο ιίζηαο απηήο κε ηα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ, κε ζηόρν λα δνύκε εάλ επήιζε ε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζηελ θνπδίλα, όζνλ αθνξά ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο (απηή ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ πξώηε πξαθηηθή). 3

4 Φύιιν εξγαζίαο 1: Κίλδπλνο ζηελ θνπδίλα 1. Δληόπηζε θαη θαηάγξαςε ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη άλζξσπνη ζηελ πην θάησ εηθόλα... 4

5 Φύιιν εξγαζίαο 2: Αζθάιεηα θαη πγεία 1. Δληόπηζε θαη θαηέγξαςε πώο ν ίδηνο ν άλζξσπνο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα κε επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πδεηήζηε γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη πην ξηςνθίλδπλα από άιινπο; 5

6 Φύιιν εξγαζίαο 3: Γξάζε 1 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε ζηόρν λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ δηθά ηνπο παξαδείγκαηα πνπ ζέηνπλ ηνπο λένπο ζε θίλδπλν: Δπηθίλδπλα ζεκεία ην ζπίηη Τπλνδσκάηην Μπάλην Κνπδίλα ην ζρνιείν Σάμε Δξγαζηήξηα Απιή Αίζνπζα εθδειώζεσλ Κπιηθείν ηελ θνηλόηεηα Υώξνη Γηαζθέδαζεο Γπκλαζηήξην Δζηηαηόξην 6

7 Φύιιν εξγαζίαο 4: Γξάζε 2 Δπξσπατθόο αξηζκόο άκεζεο αλάγθεο Φαλάξη Αληρλεπηήο θαπλνύ, ππξνζβεζηήξαο 7

8 Φύιιν εξγαζίαο 5: Δπέθηαζε Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ζηελ θνπδίλα από ην θπιιάδην ηεο Παγθνζκίαο Οξγάλσζεο Τγείαο: «Πέληε θιεηδηά γηα αζθαιέζηεξα ηξόθηκα» θαη εληνπίδνπλ ηπρόλ θαλόλεο πνπ δελ εθαξκόδνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Καλόλεο πγηεηλήο πνπ δελ εθαξκόδνληαη ζην ζπίηη Βειηηώζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ παξέκβαζή κνπ

9 9

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ O επξσπατθόο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο Καιείηε ην 112 ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζε νπνηαδήπνηε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλ βξίζθεζηε. Καιείηε ην 112 δσξεάλ από ζηαζεξό ή θηλεηό ηειέθσλν θαζώο θαη από ηειεθσληθό ζάιακν. Σν 112 δελ αληηθαζηζηά ηνπο εζληθνύο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο. ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε απηνύο (όπσο ην 199 ν αξηζκόο πνπ θαιείο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηελ Κύπξν, εθηόο από ην 112), ελώ ζε άιιεο (Γαλία, Φηλιαλδία, Κάησ Υώξεο, Πνξηνγαιία, νπεδία, Μάιηα, Ρνπκαλία) έρεη νξηζηεί σο ν θύξηνο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο. Πόηε λα θαιέζσ ην 112; ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο πξώησλ βνεζεηώλ, ππξνζβεζηηθήο ή αζηπλνκίαο, όπσο: Σξνραίν αηύρεκα Ππξθαγηά Γηάξξεμε Πόηε λα ΜΖΝ θαιέζσ ην 112; Σν 112 δελ παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. γηα ηελ θπθινθνξία ή ηνλ θαηξό. Πξνζνρή! Πεξηηηέο θιήζεηο ελδέρεηαη λα ππεξθνξηώζνπλ ην ζύζηεκα, παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε εθείλνπο πνπ πξαγκαηηθά ηε ρξεηάδνληαη! Υξεηάδνκαη βνήζεηα θαη θαιώ ην 112. Πνηνο ζα κνπ απαληήζεη; Καηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ηειεθσλεηέο πνπ κηινύλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο ηεο Δ.Δ. απαληνύλ ζηελ θιήζε ζαο θαη, αλάινγα κε ηε ρώξα, είηε ηελ επεμεξγάδνληαη απεπζείαο είηε ηε δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο. Πείηε ηνπο ην όλνκά ζαο, ηε δηεύζπλζή ζαο θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζαο! Απηό εμππεξεηεί ζηελ απνθπγή ζπγρύζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ην ίδην πεξηζηαηηθό αλαθεξζεί από πνιιά άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ δε γλσξίδεηε λα αλαθέξεηε ηελ αθξηβή ηνπνζεζία όπνπ βξίζθεζηε, ε ππεξεζία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εληνπίζεη ηε ζέζε ζαο ζε ρξνληθό δηάζηεκα ιίγσλ ιεπηώλ ή ιίγσλ σξώλ αλάινγα κε ην αλ ε θιήζε ζαο πξαγκαηνπνηείηαη από ζηαζεξό ή από θηλεηό ηειέθσλν. Δπ επθαηξία ηεο «Δπξσπατθήο εκέξαο ηνπ 112» ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θάιεζε ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ώζηε ην επξύ θνηλό λα γλσξίζεη ηελ ύπαξμε ηνπ αξηζκνύ

11 Από κηα έξεπλα ζε νιόθιεξε ηελ ΔΔ πξνθύπηεη όηη ζρεδόλ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο πνιίηεο ηεο ΔΔ εμαθνινπζνύλ λα αγλννύλ απηόλ ηνλ αξηζκό, πνπ κπνξεί λα ζώζεη δσέο. Δληνύηνηο, ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο απαηηεί από ηα θξάηε κέιε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό 112. Ο επξσπατθόο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο 112 ζώδεη δσέο, αξθεί νη άλζξσπνη λα ηνλ γλσξίδνπλ. Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγαιύηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη νη πάληεο γλσξίδνπλ όηη κπνξνύλ λα θαιέζνπλ ην 112 ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Φαλάξη ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο ιόγσ ππξθαγηάο ην θαλάξη ζα καο βνεζήζεη ζηoλ απεγθισβηζκό καο. Αληρλεπηήο θαπλνύ ύζηεκα αζθάιεηαο - Ππξαζθάιεηαο Απιή ζπζθεπή πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο Απνηειείηαη από κηα βάζε πνπ βηδώλεηαη ζην ηαβάλη Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε Γηάθνξα είδε θαη ηηκέο Ππξνζβεζηήξεο Υξεζηκνπνηείζηε ηνπο ππξνζβεζηήξεο κόλν αλ ε θσηηά είλαη κηθξή θαη ηε ζεσξείηε ειεγρόκελε. Αλ δελ κπνξείηε λα ηελ ειέγμεηε, θηππήζηε ηνλ ζπλαγεξκό θαη θύγεηε γξήγνξα, αθνύ βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη θάλεηο άιινο ζηνλ ρώξν. Οη ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα πεξλνύλ έιεγρν ζπληήξεζεο αλά έηνο από ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Πξέπεη λα ζπληεξνύληαη, θάηη πνπ ζεκαίλεη αλάδεπζε ηνπ πιηθνύ ηνπο θαη έιεγρν ηεο πίεζεο. Γηάθνξα είδε θνξεηώλ ππξνζβεζηήξσλ, όπσο: CO2, αθξνύ, λεξνύ, μεξήο ζθόλεο, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο: 1. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζ' έλα επξύ πεδίν θαπζίκσλ πγξώλ θαη ζηεξεώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπζθεπώλ ππό ειεθηξηθή ηάζε. Σν CO2 είλαη πιηθό πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ θαη έηζη δε ζπκβάιιεη ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σα δνρεία απνζήθεπζήο ηνπ είλαη ζρεηηθά βαξηά θαη ν ζόξπβνο από ην αέξην κπνξεί λα παληθνβάιεη κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. Ζ ρξήζε ηνπ CO2 επηηξέπεηαη ζε ρώξνπο Ζ/Τ θαη ηειεπηθνηλσληώλ, λα απνθεύγεηαη όκσο ε θαη' επζείαλ βνιή επί ειεθηξνληθνύ πιηθνύ ππό ιεηηνπξγία. 2. πξέη αθξνύ πξέη αθξνύ είλαη έλα γεληθήο ρξήζεο θαηαζβεζηηθό πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζ' έλα επξύ πεδίν εύθιεθησλ πγξώλ θαη πιηθώλ. Οη ππξνζβεζηήξεο ςεθαζκνύ αθξνύ είλαη ζρεηηθά ειαθξνί 11

12 θαη εύρξεζηνη. Δπίζεο είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ζσζηή ππξνπξνζηαζία νρεκάησλ δεκνζίσλ κεηαθνξώλ. 3. Ππξνζβεζηήξεο λεξνύ Οη ππξνζβεζηήξεο λεξνύ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλζξαθνύρα πιηθά όπσο μύια θαη πθάζκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο. Σν λεξό είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό σο ςπθηηθό κέζν. Οη ππξνζβεζηήξεο λεξνύ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πγξά θαύζηκα πιηθά όπσο βελδίλε ή έιαηα. Δίλαη αθαηάιιεινη γηα ρξήζε παξνπζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 4. Ξεξή ζθόλε Ζ μεξή ζθόλε γεληθήο ρξήζεο είλαη έλα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό θαηαζβεζηηθό πιηθό πνπ θάλεη ηαρύηαηε θαηαπνιέκεζε ππξθαγηάο ζε θαύζηκα πγξά θαη επίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλζξαθνύρα πιηθά. Ππξνζβεζηήξεο: δηάθνξα είδε θαη ηηκέο (π.ρ. από θαηάζηεκα Geomast) Σν πην θαηάιιειν πιηθό γηα θαηάζβεζε θσηηάο είλαη ην λεξό αιιά γηα θσηηέο πνπ πξνέξρνληαη από ιάδηα θαη βελδίλε ΓΔΝ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξό (ή ππξνζβεζηήξαο λεξνύ). Σα δύν απηά πιηθά επηπιένπλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαίγνληαη θαη λα κεηαδίδνπλ ηε θσηηά. ε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ή μεξώλ ρεκηθώλ. Ζ εκθάληζε ηνπ ππξνζβεζηήξα κπνξεί λα δηαθέξεη (π.ρ. ην ζηόκην ππξνζβεζηήξα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα λα είλαη πην θνληό). Απηό ζεκαίλεη πξνζνρή ζηελ αλαγξαθή (δει. ηη γξάθεη πάλσ ν ππξνζβεζηήξαο). Καύζηκε ύιε Ππξνζβεζηήξαο Α Υαξηί, μύιν, ξνύρα, ζθνππίδηα, ρόξηα Νεξό Αθξόο Β Λάδη, βελδίλε, κπνγηέο, ιίπνο Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) Ξεξά Υεκηθά Γ Ζιεθηξηζκόο Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) Ξεξά Υεκηθά ΠΗΓΔ Δθπαηδεπηηθά άξζξα ππξόζβεζεο Σhe European Emergency number. Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. Δλεκεξσηηθά έληππα: Πέληε θιεηδηά γηα αζθαιέζηεξα ηξόθηκα. Ππξόζβεζε - Ππξνζβεζηήξεο limitstart=1 12

13 ΔΙΗΓΗΗ: Καζεγήηξηα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Αγσγήο Τγείαο, Διέλε Υξηζηνδνπιίδνπ Σζηαθιή 13

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα