Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά"

Transcript

1 Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn

2 Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό ΑΚΤΙΝΕΣ αποτελεί ζνα δομθμζνο εκπαιδευτικό περιβάλλον που είναι κατάλλθλο για παιδιά προςχολικισ θλικίασ και παιδιά με ελαφριά και μζτρια νοθτικι κακυςτζρθςθ. Οι Ακτίνεσ είναι βαςιςμζνεσ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για παιδιά με μζτρια και ελαφριά κακυςτζρθςθ. Η παρουςίαςθ των διαφόρων κεμάτων γίνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ τριϊν αιςκθτθριακϊν οδϊν: ακουςτικι, οπτικι και απτικι. Οι αςκιςεισ και οι δραςτθριότθτεσ του λογιςμικοφ ζχουν ωσ ςκοπό να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να επιτφχουν όςο το δυνατόν περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό. Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ Ακτίνεσ είναι ότι είναι ευχάριςτο ςτουσ μακθτζσ, γιατί ζχει τθ μορφι παιχνιδιοφ και ο τρόποσ που είναι δομθμζνο μπορεί να κινθτοποιιςει τθν προςοχι των μακθτϊν να επιτφχουν τουσ ατομικοφσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Δομι και περιεχόμενο του Λογιςμικοφ Το πρόγραμμα ΑΚΤΙΝΕΣ ζχει μεγάλθ ευελιξία ζτςι ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ, ικανότθτεσ και προτιμιςεισ των μακθτϊν. Σε πολλζσ δραςτθριότθτεσ ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα τθσ επιλογισ. Επιπλζον ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προςαρμόηει τισ δραςτθριότθτεσ ςτο επίπεδο του μακθτι. Κατά τθ χριςθ του λογιςμικοφ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ, εξαςκοφν τισ δεξιότθτζσ τουσ και μακαίνουν ςυνεχϊσ καινοφρια πράγματα. Μζςα από τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται οι δεξιότθτεσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ λιψθσ αποφάςεων και τθσ επίλυςθσ. προβλθμάτων. Το περιεχόμενο του λογιςμικοφ είναι οργανωμζνο ςε πζντε κφριεσ ενότθτεσ : 1. Άνκρωποσ προςανατολιςμόσ 2. Ρεριβάλλον 3. Αντικείμενα 4. Μακθματικζσ ζννοιεσ 5. Ελλθνικά Κάκε ενότθτα υποδιαιρείται ςε ζνα ςφνολο υπο- ενοτιτων: 2

3 1.Άνκρωποσ - Ρροςανατολιςμόσ Άνκρωποσ Ρρόςωπο Σϊμα Μακαίνω τα ροφχα Φοράω ροφχα Κακαριότθτα Τρζφομαι ςωςτά Μακαίνω τθν οικογζνεια Η Οικογζνειά μου Φωτογραφίεσ τθσ οικογζνειάσ μου Οι φίλοι μου Φωτογραφίεσ των φίλων μου Ρροςανατολιςμόσ Οι ποντικοί Νοφφαρα Ρόςα μπορείσ να ςπάςεισ; Τα μπαλόνια 2. Ρεριβάλλον Φτιάχνω εικόνεσ Μακαίνω για το περιβάλλον Ραίηω φορεςιζσ Χάρτθσ Χάρτθσ-Ραηλ Μαηεφω τα ςκουπίδια Ημζρα-Νφχτα Εποχζσ Αντικείμενα Εποχζσ Φροφτα 3. Αντικείμενα Χρϊμα Απλά ςχιματα Το ςχιμα των αντικειμζνων Μζγεκοσ-Βάροσ Χϊροσ Λειτουργία-Χριςθ Φυςικά φαινόμενα Φυτά και ηϊα Ήχοι 4.Μακθματικζσ ζννοιεσ Ώρα Ροςότθτεσ Οι αρικμοί; Η ςειρά των αρικμϊν Σφνολα 5.Ελλθνικά Ελλθνικά Γράμματα Γράφω Ελλθνικά 3

4 Χειριςμόσ του προγράμματοσ Το πρόγραμμα εμφανίηει ζνα μεγάλο χεράκι αντί για το δρομζα των Windows. Το χεράκι αυτό μπορείτε να το κατευκφνετε είτε με το ποντίκι ςαν να ιταν ο δρομζασ των Windows είτε με τα πλικτρα κίνθςθσ ςτο πλθκτρολόγιο. Στθν περίπτωςθ χριςθσ του πλθκτρολογίου, εκτόσ από τα πλικτρα κίνθςθσ (για να κατευκφνετε το χεράκι) κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε και το SpaceBar για να προςομοιϊςετε τθ λειτουργία του αριςτεροφ κλικ ςτο ποντίκι. Στον πίνακα που ακολουκεί δίνεται θ επεξιγθςθ τθσ λειτουργίασ των ςυνδυαςμϊν πλικτρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο πρόγραμμα. Οκόνθ ειςόδου Μετά τθν εμφάνιςθ τθσ αρχικισ οκόνθσ του προγράμματοσ (τθν οποία μπορείτε με ζνα απλό κλικ να παρακάμψετε) κα οδθγθκείτε ςτθν οκόνθ καταχϊρθςθσ (ι επιλογισ) των ςτοιχείων του χριςτθ (ι τθσ ομάδασ). Αν πρόκειται για νζα καταχϊρθςθ, πλθκτρολογιςτε το όνομα του χριςτθ ι τθσ ομάδασ και κάνετε κλικ ςτο ΕΝΤΑΞΕΙ. Διαφορετικά, επιλζξτε το όνομα του χριςτθ ι τθσ ομάδασ από τον κατάλογο και κάντε κλικ ςτο ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Θα εμφανιςτεί το μενοφ επιλογϊν του εκπαιδευτικοφ πακζτου από όπου μπορείτε να πλοθγθκείτε ςτο κζμα και ςτθν άςκθςθ που ςασ ενδιαφζρει. Ιςτορικό Το εκπαιδευτικό πακζτο τθρεί ςε αρχείο για κάκε χριςτθ (ι ομάδα) τισ αςκιςεισ που ζχει ολοκλθρϊςει κακϊσ και τθν θμερομθνία και το χρόνο εναςχόλθςθσ για κάκε μια. Μπορείτε να δείτε ι/και να εκτυπϊςετε τισ αςκιςεισ που αςχολικθκε ζνασ χριςτθσ (ι μια ομάδα) επιλζγοντασ ΙΣΤΟΙΚΟ από το κεντρικό μενοφ επιλογϊν. Στθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί επιλζξτε το όνομα του χριςτθ (ι τθσ ομάδασ) από τον κατάλογο και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ ςτο ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Θα εμφανιςτεί κατάλογοσ με τισ αςκιςεισ ταξινομθμζνοσ ανά θμερομθνία. Μπορείτε να ταξινομιςετε τον κατάλογο κάνοντασ κλικ ςτισ επικεφαλίδεσ (Ημερομθνία, Κεφάλαιο, Χρόνοσ). Μπορείτε να εκτυπϊςετε τον κατάλογο κάνοντασ κλικ ςτο ΕΚΤΥΡΩΣΗ. 4

5 Εκτυπώςεισ Από το κεντρικό μενοφ μπορείτε να επιλζξετε ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ. Αυτό το τμιμα του εκπαιδευτικοφ πακζτου προςφζρει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν εκτυπϊςεισ με αςπρό-μαυρα περιγράμματα ϊςτε να τισ δϊςουν ςτα παιδιά για διάφορεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. ηωγραφικι, κολάη, ψθφιδωτά κλπ). Στθν οκόνθ του τμιματοσ ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ εμφανίηεται ςτο πάνω αριςτερό τμιμα ζνα μενοφ επιλογϊν από το οποίο μπορείτε να επιλζξετε τθν κατθγορία που επικυμείτε (π.χ. γράμματα, ηϊα, φυτά, ροφχα κλπ). Ανάλογα με τθν επιλογι και κάτω από το λεκτικό τθσ κατθγορίασ εμφανίηεται το πρϊτο από τα διακζςιμα ςχζδια. Κάνοντασ κλικ ςτα εικονίδια με τα βελάκια δεξιά και αριςτερά από το εμφανιηόμενο ςχζδιο εμφανίηονται τα επόμενα ι προθγοφμενα διακζςιμα ςχζδια τθσ κατθγορίασ. Με κλικ πάνω ςτο εμφανιηόμενο ςχζδιο μπορείτε να το επιλζξετε και να το τοποκετιςετε ςτθν οκόνθ. Ζχοντασ επιλεγμζνο ζνα ςχζδιο μπορείτε να του αλλάξετε το μζγεκοσ ωσ εξισ: i. Να το μεγαλϊςετε πατϊντασ το ςυνδυαςμό Ctrl + βελάκι προσ τα πάνω. ii. Να το μικρφνετε πατϊντασ το ςυνδυαςμό Ctrl + βελάκι προσ τα κάτω. Μπορείτε να διαγράψετε ζνα ςχζδιο από τθν οκόνθ, επιλζγοντάσ το και πατϊντασ Del. Μπορείτε να κρφψετε το παράκυρο με τισ κατθγορίεσ πατϊντασ το πλικτρο HOME. Μπορείτε να εκτυπϊςετε τθν οκόνθ πατϊντασ Ctrl + P. Ζξοδοσ από το πρόγραμμα Μπορείτε να φφγετε από το πρόγραμμα είτε από το κεντρικό μενοφ κάνοντασ κλικ ςτο ΕΞΟΔΟΣ είτε από οποιαδιποτε άςκθςθ πατϊντασ Ctrl + Χ. Ενδεικτικι παρουςίαςθ αςκιςεων Ραρακάτω περιγράφονται ενδεικτικά κάποιεσ αςκιςεισ από διάφορα μζρθ του λογιςμικοφ Σώμα Ρεριγραφι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ το ςϊμα ενόσ παιδιοφ και ηθτείται από το μακθτι να επιλζξει το μζροσ του ςϊματοσ που λείπει και να το τοποκετιςει ςτθ ςωςτι κζςθ. Δίνονται 4 επιλογζσ και όταν ο μακθτισ επιλζξει κάποιο μζροσ ακοφγεται το όνομα του μζρουσ αυτοφ (π.χ. πόδι). Στόχοσ: Να αναγνωρίηει το παιδί τα μζρθ του ςϊματοσ και να γνωρίηει και τθ κζςθ τουσ ςτο ςϊμα. Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ο δάςκαλοσ μπορεί να ηθτιςει από το μακθτι να περιγράψει το ςϊμα του αγοριοφ και του κοριτςιοφ, εφόςον πρϊτα τοποκετιςει το μζροσ που λείπει. Η δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να γίνει είτε προφορικά είτε γραπτά ςε μορφι απλϊν προτάςεων. Ρ.χ. «Είναι ζνα αγόρι με ξανκά μαλλιά και πράςινα μάτια. Φοράει ζνα μακρφ πράςινο παντελόνι και κίτρινα παποφτςια με κορδόνια». Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βοθκιςει το μακθτι να γράψει ςε χαρτί ι ςτθ δραςτθριότθτα «Γράφω» ζνα ζνα τα μζρθ του ςϊματοσ που ακοφει κατά τθ δραςτθριότθτα. Αν ο μακθτισ δυςκολεφεται μπορεί να αντιγράψει τισ λζξεισ από καρτζλεσ που κα ζχει ετοιμάςει ο εκπαιδευτικόσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ζχει ετοιμάςει κάρτεσ με γραμμζνα τα μζρθ του ςϊματοσ και να ηθτάει από το μακθτι να αντιςτοιχίςει το όνομα του μζρουσ που ακοφγεται με τθν καρτζλα. 5

6 Σφνδεςθ με Αναλυτικό Ρρόγραμμα: α) Να μάκει το παιδί τα μζρθ του ςϊματοσ. β) Να μπορεί ο μακθτισ να χρθςιμοποιεί το ςχετικό λεξιλόγιο για να κάνει περιγραφι του ςϊματοσ. γ)να γράφει απλζσ λζξεισ (π.χ. τα μζρθ του ςϊματοσ) ι και προτάςεισ. δ) Να μπορεί να διαβάςει απλζσ λζξεισ και να αντιςτοιχίςει λζξεισ που ακοφει (ςειρά φκόγγων) με τισ γραμμζνεσ λζξεισ (ςειρά γραφθμάτων). Κυκλοφοριακι Αγωγι Ρεριγραφι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μια διαςταφρωςθ και ο μακθτισ καλείται να επιλζξει από μια πλθκϊρα αντικειμζνων που ςχετίηονται με τθν κυκλοφορία ςτο δρόμο. Ο μακθτισ επιλζγει ποια αντικείμενα κα ςυνκζςουν τθ δικι του εικόνα. Στθ δεφτερθ άςκθςθ ςτθν ίδια υπο-ενότθτα ηθτείται από το μακθτι να δείξει αν θ εικόνα που βλζπει ταιριάηει με τθ διδαςκόμενθ ζννοια. Στόχοσ: Να εξοικειωκεί ο μακθτισ με τα μζςα κυκλοφορίασ και να διδαχκεί μζτρα οδικισ αςφάλειασ. Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να διδάξει ςτα παιδιά πϊσ να διαςχίηουν με αςφάλεια το δρόμο και να τουσ ενθμερϊςει για τουσ κινδφνουσ που μπορεί να αντιμετωπίςουν όταν κυκλοφοροφν είτε με τα πόδια είτε με το ποδιλατο. Επίςθσ, μπορεί να επιλζξει ο ίδιοσ τα αντικείμενα που κζλει για να φτιάξει μια εικόνα τθν οποία να χρθςιμοποιιςει για να διδάξει ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ για να περνάει το παιδί με αςφάλεια το δρόμο. 6

7 Σφνδεςθ με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα: Να διδάξει τουσ κανόνεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ, τθν ακολουκία των κανόνων και επομζνωσ τθν Υπευκυνότθτα. Ρόςα ίδια; Ρεριγραφι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μια εικόνα με πολλά είδθ ηϊων. Στο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται ζνα δείγμα ενόσ ηϊου κάκε φορά και ο μακθτισ καλείται να μετριςει πόςα όμοια ηϊα με το δείγμα υπάρχουν ςτθν εικόνα (π.χ. Ρόςα χελιδόνια βλζπεισ;) και να πλθκτρολογιςει τον αντίςτοιχο αρικμό. Πταν πλθκτρολογιςει τον αρικμό αυτόσ, επιβραβεφεται και ακολουκεί θ επόμενθ ερϊτθςθ. Στόχοσ: Να εξοικειωκεί ο μακθτισ με τθ μζτρθςθ αντικειμζνων και με το αντίςτοιχο ςφμβολο του αρικμοφ. Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από το μακθτι να γράφει ςε ζνα χαρτί ι ςε πίνακα το αρικμό πριν τον πλθκτρολογιςει. Επίςθσ μπορεί να ηθτιςει από το μακθτι να μετριςει διάφορα αντικείμενα από το Ρεριβάλλον, ι να περιγράψει τθν εικόνα που βλζπει, μετρϊντασ τα διάφορα ηϊα. Σφνδεςθ με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα: Με τθ δραςτθριότθτα αυτι επιτυγχάνονται οι ακόλουκοι διδακτικοί ςτόχοι: α)οι μακθτζσ αντιςτοιχοφν τθν ποςότθτα που εκφράηει κάκε αρικμόσ με τα ςφμβολά τουσ. β)να αναγνωρίηουν τα ςφμβολα των αρικμϊν και τα αντιςτοιχοφν με τθν ονομαςία τουσ. γ)να γράφουν τουσ αρικμοφσ δ)να εξαςκθκοφν ςτθ προφορικι ζκφραςθ περιγράφοντασ μια εικόνα. 7

8 Στόχοι Το εκπαιδευτικό πακζτο Ακτίνεσ περιλαμβάνει πολλζσ δραςτθριότθτεσ γλϊςςασ και μακθματικϊν, οι οποίεσ είναι δομθμζνεσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μπορεί το παιδί να επιτφχει τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Οι δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ πακζτου Ακτίνεσ ζχουν ωσ ςτόχο να επιτφχουν οι μακθτζσ τουσ ακόλουκουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ: Γλώςςα Ακρόαςθ Ομιλία Οι μακθτζσ Να εκφράηουν προςωπικζσ του απόψεισ με λόγο κατανοθτό, με απλζσ και ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ Να παίρνουν το λόγο ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ ςυνειδθτοποιϊντασ το ρόλο του ομιλθτι και του ακροατι αντίςτοιχα Να παίηουν ρόλουσ που αφοροφν ιςτορίεσ ςχετικζσ με το κζμα Να αποκτιςουν φωνολογικι ενθμερότθτα Ρρογραφι Οι μακθτζσ Να αςκθκοφν ςτθ ςωςτι διεφκυνςθ και φορά τθσ γραφισ των γραμμάτων και αρικμϊν: Να αναπαράγουν με κεφαλαία και μικρά γράμματα και αρικμοφσ όςεσ πλθροφορίεσ αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εικόνεσ 8

9 Να καταςκευάηουν καταλόγουσ Να φτιάχνουν προφορικά προτάςεισ λίγων λζξεων που αντιςτοιχοφν ςε γεγονότα που εξελίςςονται ςτο χρόνο Να γράφουν από μνιμθσ λζξεισ Να αποκτιςουν φωνολογικι ενθμερότθτα Ρροανάγνωςθ Οι μακθτζσ Να αναγνωρίηουν τουσ φκόγγουσ και να τουσ αντιςτοιχοφν με το γράφθμά τουσ Να μπορεί να βρίςκει λζξεισ που ζχουν τον ίδιο αρχικό φκόγγο Μακθματικά Οι μακθτζσ Να αναγνωρίηουν τουσ αρικμοφσ Να απαγγζλλουν με τθ ςειρά τουσ αρικμοφσ 0-10: Να απαγγζλουν με τθ ςειρά τουσ αρικμοφσ που ζπονται ενόσ αρικμοφ μζχρι το 10: Να αντιςτοιχίςουν τθν ονομαςία του αρικμοφ με το ςφμβολό του και αντιςτροφα Να γράφουν τουσ αρικμοφσ 0-10 Να αντιςτοιχίηουν τθν ποςότθτα που εκφράηει κάκε αρικμόσ με το ςφμβολό τουσ: Να βρίςκουν τον προθγοφμενο και επόμενο αρικμό ενόσ αρικμοφ από το 1-10: Να ςυγκρίνουν διακριτζσ ποςότθτεσ 0-10: «Τόςα - Πςα», «Ρολλά - Λίγα» Να βρίςκουν τον επόμενο αρικμό και να τον αναγνωρίηουν ωσ 1 περιςςότερο: Να αναγνωρίηουν το ςφμβολο + («Ρρόςκεςθ») Να απαρικμοφν αντίςτροφα 1-1από το 10-0 Να βρίςκουν τον προθγοφμενο αρικμό και να τον αναγνωρίηουν ωσ 1 λιγότερο: Να αναγνωρίηουν το ςφμβολο Να προςκζτουν και να αφαιροφν αρικμοφσ από το 0-10 Να επιλφουν και να δθμιουργοφν προβλιματα: «Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ρρόςκεςθ, Αφαίρεςθ» Να διακρίνουν διάφορα απλά ςχιματα όπωσ κφκλο, τρίγωνο, ρόμβοσ κτλ.: Να κατθγοριοποιοφν τα νομίςματα Να ζχουν τθν αίςκθςθ του χρόνου και να μπορεί να τον μετράνε Να μποροφν να εκτιμιςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τθ χρονικι διάρκεια κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων Να μάκουν τθν τεχνικι τθσ κάκετθσ πρόςκεςθσ Να μάκουν τθν τεχνικι τθσ κάκετθσ αφαίρεςθσ Να αποκτιςουν λεξιλόγιο ςχετικά με μικρότεροσ μεγαλφτεροσ, περιςςότερο, λιγότερο Αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον Οι μακθτζσ 9

10 Να αντιλαμβάνονται αλλαγζσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ Να ξεκινοφν και να τελειϊνουν από κοινοφ με άλλα άτομα μια δραςτθριότθτα Να εκτελοφν για κάποιο χρονικό διάςτθμα μια εργαςία. Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να αποδζχονται και να ςυνεχίηουν μια δραςτθριότθτα για αρκετό χρόνο Να γνωρίηουν τθ χριςθ των αντικειμζνων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ Να αντιλαμβάνονται τθ χριςθ των αντικειμζνων ςε οργανωμζνεσ καταςτάςεισ. Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ χριςθσ Επεξεργαςτισ:. Pentium 350 MHz ι ανϊτερο... Μνιμθ: 128MB RAM ι περιςςότερθ... Χϊροσ ςτο ςκλθρό δίςκο:.180 MB... Κάρτα γραφικϊν:. SVGA κάρτα γραφικϊν, ανάλυςθ 800 X 600 ςε εκατομμφρια χρϊματα Ανάλυςθ οκόνθσ: 800 X Λειτουργικό ςφςτθμα: Windows 95 ι 98 ι 2000 ι XP... Κάρτα ιχου:. Συμβατι με Soundblaster Pro... 10

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5

Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5 Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5 1 2. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος... 5 3. Ένηαξη ηος διδακηικού ζεναπίος ζηο ππόγπαμμα ζποςδών... 5 4. Σκοποί και ζηόσοι ηος διδακηικού ζεναπίος...

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Τομζασ Θλεκτρονικισ και Υπολογιςτϊν Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Πλθροφορίασ και Υπολογιςμϊν (ΕΠΥ) Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα