Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques"

Transcript

1 Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques Α ἄγαλµα µατος (τά) estàtua. ἄγγελος ου (ὁ) missatger. ἄγκιστρον ου (τό) ham. ἄγω tr. conduir, dur, portar. ἀδελφή ῆς (ἡ) germana. ἀεὶ adv. sempre. Ἀθῆναι ων (αἱ) Atenes. Ἀθηνᾶ ᾶς (ἡ) Atenea. αἰγύπτιος α ον egipci. Ἅιδης ου (ὁ) Hades. αἱρέω -ῶ tr. capturar, agafar. αἰτέω -ῶ tr. demanar. ἀκούω tr. (ac. o gen.) escoltar, sentir. ἀκρόπoλις εως (ἡ) acròpolis, ciutadella. ἀληθῶς adv. realment, veritablement. Ἀλέξανδρος ου (ὁ) Alexandre. ἀλλά conj. però. ἄλλος η ον altre. ἄµπελος ου (ἡ) vinya. ἀνατέλλω tr. i intr. fer alçar, prémer, alçar-se, aparèixer. ἀνέτειλε aorist del v. ἀνατέλλω. ἄνθρωπος ου (ὁ) home, persona, ésser humà. ἀντί prep. davant, per contra. ἄξιος α ον digne, mereixedor, preciós. ἀπαθής ές intacte, insensible, desconeixedor. ἀπαιτέω -ῶ tr. reclamar, demanar. ἀπέλαβεν aorist del v. ἀπολαµβάνω. ἀπό prep. de, des de. ἀποκρίνω tr. separar, distingir; contestar, respondre. ἀποκτείνω tr. matar, executar. ἀπολαµβάνω tr. emportar-se, separar, detenir. ἀπολαύω tr. (ac. o gen.) gaudir, disfrutar. Ἀπόλλων ονος (ὁ) Apol ló. ἀποπέµπω tr. enviar, repudiar, despatxar. ἀποπλέω intr. salpar, iniciar la navegació. ἆρα adv. int. és que no...?

2 Ἄρης εως (ὁ) Ares. ἄριστος η ον el, la millor. Ἀρίων ονος (ὁ) Arió. ἄρχω tr. (gen.) governar, manar, regir, dominar. ἁρπάζω tr. raptar, seqüestrar. Ἄρτεµις ιδος (ἡ) Àrtemis. Ἀσία ας (ἡ) Àsia. αὐξάνω tr. i intr. fer créixer, augmentar, créixer. αὐτός ή όν el mateix, la mateixa. ἀφικνέοµαι tr. arribar, acostar-se. Ἀφροδίτη ης (ἡ) Afrodita. Ἀχαιός ά όν aqueu, aquea. Ἀχιλλεύς έως (ὁ) Aquil les. Β βαίνω intr. anar, dirigir-se. βασιλεία ας (ἡ) reialesa, poder, monarquia, regne. βασιλεύω tr. regnar, manar, governar, ser rei de. βλέπω tr. mirar. βοηθέω -ῶ ajudar, socórrer. Bυζάντιον ου (τό) Bizanci. Γ γάρ conj. car. γῆ ῆς (ἡ) terra. γίγνοµαι intr. esdevenir, convertir-se, ser. γενόµενα participi aorist del v. γίγνοµαι. γεωργία ας (ἡ) cultiu, terra de cultiu. γλῶσσα ας (ἡ) llengua, idioma. γνάθος ου (ἡ) mandíbula. γυµναστής οῦ (ὁ) gimnasta. γυνή γυναικός (ἡ) dona. δέ conj. i, d'altra banda, però. δέκα deu. δελεάζω tr. posar com a esquer, atreure. δελφίς ῖνος (ἡ) dofí. δεξάµενος participi aorist del v. δέχοµαι. δεύτερος α ον segon.

3 δέχοµαι tr. rebre, acceptar, agafar. δή adv. efectivament, realment. ηµήτηρ τρός (ἡ) Demèter. δηνάριον ου (τό) denari. διά prep. a través, durant, a causa. διατρίβω tr. passar (l'estona), romandre. διεξέρχοµαι tr. atravessar, recórrer, acabar, descriure. διεξῆλθε aorist del v. διεξέρχοµαι. διηγοῦµαι tr. narrar, explicar. ικαιόπολις εως (ὁ) Diceòpolis. ιόνυσος ου (ὁ) Dionís. διότι conj. perquè, a causa de. δοῦλος ου (ὁ) esclau, servent. δρόσος ου (ἡ) rosada, gebrada. Ε ἑαυτός ή όν ell mateix, ella mateixa. ἐάω -ῶ tr. permetre, deixar, consentir. ἐγώ pron. pers. 1 sing. jo. ἐδέξαντο aorist del v. δέχοµαι. ἔδραµεν aorist del v. τρέχω. εἰ conj. si. εἴδω tr. veure. εἰµί atrib. ser, estar. εἶπον aorist del v. λέγω. εἰς prep. a, cap a. εἵς µία ἕν un, una. εἰσβάλλω tr. i intr. llençar (a), posar a dins, llençar-se (a). εἰσέρχοµαι intr. dirigir-se, anar. εἰσῆλθον aorist del v. εἰσέρχοµαι. εἶχον imperfet del v. ἔχω. ἑκάς adv. lluny, lluny de. ἕκαστος η ον cada, cadascú. ἐκβαίνω tr. i intr. desembarcar, fer desembarcar. ἐκβάλλω tr. i intr. llençar (de), treure, llençar-se (de). ἐκεῖ adv. allà. ἐκεῖσε adv. allà, cap allà. ἐκ prep. de, des de. ἐκλέπω tr. incubar. ἐκπηδάω -ῶ intr. saltar (de). ἐλαχίστος η ον el més petit, la més petita. Ἑλένη ης (ἡ) Helena.

4 Ἐλεφαντίνη ης (ἡ) Elefantina. ἔλιπον aorist del v. λείπω. ἕλκω tr. estirar, arrossegar. Ἕλλην ηνος grec, hel lè. ἑλόντες participi aorist del v. αἱρέω. ἐµός ή όν meu, meva. ἔµπορος ου (ὁ) comerciant, mercader. ἔνδοξος ον afamat, cèlebre, il lustre, famós. ἐνθάδε adv. cap aquí, cap allà. ἐνιαυτός οῦ (ὁ) any. ἐν prep. a, en. ἔνοικος ου (ὁ) habitant. ἐξ prep. cf. ἐκ. ἐξαίφνης adv. de sobte. ἐπανελθεῖν aorist del v. ἐπανέρχοµαι. ἐπανέρχοµαι intr. pujar, anar terra amunt, tornar, recapitular. ἐπεί conj. quan, perquè. ἔπειτα adv. tot seguit, després. ἐπιµέλεια ας (ἡ) cura, protecció. ἐπί prep. sobre, cap a. ἐπισκώπτω tr. riure s, burlar-se. ἐπιφαίνοµαι intr. mostrar-se, aparèixer. ἑπτακαίδεκα disset. ἔργον ου (τό) feina, treball. ἐρήµος η ον sol, deshabitat, desert. Ἑρµῆς οῦ (ὁ) Hermes. ἔροµαι tr. preguntar, interrogar. ἔρχοµαι intr. anar, venir, acostar-se, dirigir-se. ἐρωτάω -ῶ tr. preguntar, demanar. ἐσθίω tr. menjar. ἑταῖρος ου (ὁ) company. ἔτι adv. encara. ἔτος ους (τό) any. εὐγνώµων ον benèvol, generós, noble. εὐπρεπής ές convenient, decent, apropiat. εὑρετής οῦ (ὁ) descobridor. εὑρέτις ιδος (ἡ) descobridora. εὑρίσκω tr. trobar, descobrir. εὗρον aorist del v. εὑρίσκω. εὐσεβής ές pietós, respectuós, religiós. ἔχω tr. tenir. Ζ

5 Ζηνόθεµις ιδος (ὁ) Zenòtemis. Ζεύς ιός (ὁ) Zeus. ζῷον ου (τό) animal, ésser vivent. ζωός ή όν viu. Η ἦ adv. realment, de veritat. ἤ conj. o. Ἡγέστρατος ου (ὁ) Hegèstrat. ἤδη adv. ja. ἥδοµαι intr. gaudir, agradar, alegrar-se. ἦλθον aorist del v. ἔρχοµαι. ἡµεῖς ῶν pron. pers. 1 plur. nosaltres. ἡµέρα ας (ἡ) dia. ἤνεγκεν aorist del v. φέρω. Ἥρα ας (ἡ) Hera. ἥρως ωος (ὁ) heroi. Ἥφαιστος ου (ὁ) Hefest. Θ θάλαττα ης (ἡ) mar. θάνατος ου (ὁ) mort. θαυµαστός ή όν sorprenent, admirable. θαυµάσιος α ον sorprenent, admirable. Θῆβαι ῶν (αἱ) Tebas. θεά ας (ἡ) deessa. θέλω tr. voler, desitjar. θεός οῦ (ὁ) déu, divinitat. θεραπεύω tr. cuidar, ocupar-se de, protegir. θερµός ή όν calent, càlid. θῆλυς εια υ femení. θηρά ᾶς (ἡ) fera, bèstia. θηρευτής oῦ (ὁ) caçador, pescador. θηρίον ου (τό) fera, bèstia. θρηνέω -ῶ tr. lamentar-se de, queixar-se de. θύω tr. sacrificar, ofrenar. Ι ἰδεῖν infinitiu del v. ὁράω.

6 ἱερεύς έως (ὁ) sacerdot. ἱερόν οῦ (τό) temple, santuari; víctima, ofrena. ἱερός ά όν sagrat. Ἰλιάς άδος (ἡ) Ilíada. Ἴλιον ου (τό) Ílion (Troia). ἴσµεν 1 plur. present indicatiu actiu del v. εἴδω. Ἰταλία ας (ἡ) Itàlia. Κ καί conj. i. κακός ή όν dolent; malvat. κάλλος ους (τό) bellesa. καλός ή όν bonic, bell. καλύπτω tr. cobrir, tapar. κάµνω tr. i. intr. treballar, cultivar, cansar-se, estar en una mala situació. κατά prep. contra, al llarg, segons. καταπίνω tr. empassar-se, beure. κατασκευάζω tr. preparar, arranjar, disposar. κάτω adv. a baix. κελεύω tr. ordenar, manar. κεραυνός οῦ (ὁ) llampec, llamp. κιθαρῳδός οῦ (ὁ) citarode. κιθαρίζω intr. tocar la cítara. κιθάρα ας (ἡ) cítara. κίνδυνος ου (ὁ) perill. κινέω -ῶ tr. i intr. moure, desplaçar, agitar; moure s. κλέπτω tr. robar. κοινός ή όν comú. κολάζω tr. castigar. Κορινθίος α ον corinti. Κόρινθος ου (ἡ) Corint. κοσµέω -ῶ tr. ordenar, arreglar, decorar. κόσµος ου (ὁ) cosmos, món, univers. κροκόδειλος ου (ὁ) cocodril. κυβερνήτης ου (ὁ) capità. Κύκλωψ ωπος (ὁ) Cíclop. Κύριος ου (ὁ) Senyor, Déu. κώµη ης (ἡ) barri. Λ λαβών participi aorist del v. λαµβάνω.

7 λαµβάνω tr. agafar, prendre. λαµπρός ή όν brillant. λέγω tr. dir. λείπω tr. deixar, abandonar. Λητώ οῦς (ἡ) Leto. Λήµνος ου (ἡ) Lemnos. λόγος ου (ὁ) paraula, discurs. λύρα ας (ἡ) lira. Μ µακρός ά όν llarg. µάλιστα adv. sobretot, en (més) gran mesura. µᾶλλον adv. més. µανθάνω tr. aprendre, conèixer. µάχη ης (ἡ) batalla, lluita. µε pron. pers. ac. de 1 sing. jo. µεγάς µεγάλη µέγα gran. µέγιστος η ον el, la més gran. µείζων ον més gran. µέλλω (+ inf) perífrasi verbal anar a, estar apunt de, tenir la intenció de. µέν conj. d'una banda. Μενελάος ου (ὁ) Menalau. µέντοι adv. realment, tanmateix. µένω intr. quedar-se, restar. µέσος η ον mig, mitjà. µετά prep. després, darrera, a més de. µηδείς µηδεµία µηδέν ningú, cap, res. µήν ός (ὁ) mes. µισθός οῦ (ὁ) sou, salari. µοι dat. pron. pers. 1 sing. jo. µόνος η ον sol, únic. Μοῦσα ης (ἡ) Musa. µῦθος ου (ὁ) mite, paraula, faula, relat. Ν ναῦς νεώς (ἡ) nau, vaixell. ναύτης ου (ὁ) mariner, navegant. νήσος ου (ἡ) illa. νηστεύω intr. dejunar. νοµίζω tr. considerar, creure, pensar. νόµος ου (ὁ) cançó, melodia.

8 νῦν adv. ara. νύξ νυκτός (ἡ) nit. νῶτος ου (ὁ) esquena, llom. Ξ Ο ὁ ἡ τό art. el, la. ὅδε ἥδε τόδε aquest, aquesta, això. ὁδός οῦ (ἡ) camí, viatge. ὀδούς όντος (ἡ) dent. ὀδύροµαι tr. lamentar-se, queixar-se, deplorar. Ὀδυσσεύς έως (ὁ) Odisseu. οἰκία ας (ἡ) casa, hisenda. οἰκέω -ῶ tr. viure, habitar. οἴνος ου (ὁ) vi. Ὅµηρος ου (ὁ) Homer. ὁµολογέω -ῶ tr. i intr. reconèixer, confessar, estar d acord. ὄνοµα ατος (τό) nom. ὁράω tr. veure. ὀργή ῆς (ἡ) ira, còlera, agitació. ὄρθιος α ον recte, dret. ὅς ἥ ὅ pron. relat. el qual, la qual, allò que. ὅτι conj. que, perquè. οὐ adv. no. οὐδαµῶς adv. de cap manera. οὐδείς οὐδεµία οὐδέν ningú, cap, res. οὐκοῦν adv. sens dubte, i bé. οὖν conj. doncs. οὖς ὠτός (τό) orella. οὔτε conj. ni. οὗτος αὕτη τοῦτο aquest, aquesta, això. οὕτως adv. així. ὀφθαλµός οῦ (ὁ) ull. ὄχθη ης (ἡ) riba. Π πάλαι adv. antigament, abans. πανήγυρις εως (ἡ) reunió. παρά prep. cap a, al costat, a prop, durant. παρείµι intr. estar present, assistir.

9 Παρθενών ῶνος (ὁ) Partenó. πᾶς πᾶσα πᾶν tot, tota. πάσχω tr. patir. πατήρ τρός (ὁ) pare. πείθοµαι tr. creure, obeir. Πειραιεύς έως (ὁ) Pireu (port d Atenes). πέµπω tr. enviar. πενία ας (ἡ) pobresa. περί prep. al voltant, sobre. Περίανδρος ου (ὁ) Periandre. πηλός οῦ (ὁ) fang, llot. πῆχύ εως (ὁ) colze. πίπτω intr. caure, precipitar-se, arruïnar-se. πιστεύω tr. i intr. creure, confiar. πόλις εως (ἡ) ciutat. πλέω intr. navegar. πλοῖον ου (τό) vaixell. Πλούτων ωνος (ὁ) Plutó. ποιέω -ῶ tr. fer, realitzar, crear. ποίησις εως (ἡ) poesia, creació. πολέµιος α ον enemic, contrari. πόλεµος ου (ὁ) guerra. πολιορκέω tr. assetjar. πολλάκις adv. sovint, moltes vegades. πολυγονία ας (ἡ) fecunditat, descendència nombrosa. πολύς πολλή πολύ molt. πορεύω tr. i intr. transportar, caminar, moure s. Ποσειδῶν ῶνος (ὁ) Posidó. ποταµός οῦ (ὁ) riu. ποτέ adv. algun cop. πούς οδός (ὁ) peu. πῦρ ός (τό) foc. Πρίαµος ου (ὁ) Príam. πρόγονος ον progenitor, avantpassat. Πάρις ιδος (ὁ) Paris. πρόµαχος ον combatent de primeres files, campió. προσάγω tr. conduir cap a, introduir, presentar, oferir, admetre. προσέρχοµαι intr. dirigir-se, acostar-se, anar. προσῆλθον aorist del v. προσέρχοµαι. πρός prep. cap a, contra, a prop de, per. πράσσω tr. fer. πρῶτον adv. en primer lloc, primerament. πρῶτος η ον primer.

10 πταίσµα ατος (τό) desgràcia, dany, entrebanc. Ρ ῥᾷστα adv. fàcilment. ῥαψῳδός οῦ (ὁ) rapsode. ῥήτωρ ορος (ὁ) rétor, orador. Σ σηµαίνω tr. assenyalar, indicar, significar. Σικελία ας (ἡ) Sicília. σῖτος ου (ὁ) blat, gra. σκευή ῆς (ἡ) roba, vestit, equipament. σπεύδω intr. afanyar-se, esforçar-se. στρατιά ᾶς (ἡ) exèrcit, expedició militar. στρατός οῦ (ὁ) exèrcit, armada, campament. στέφανος ου (ὁ) corona. σύ pron. pers. 2 sing. tu. συγγνώµη ης (ἡ) perdó. σύµµαχος ον aliat, auxiliar en la guerra. σύν prep. amb. σῴζω tr. salvar. Τ Ταίναρος ου (ὁ) Tènaros. Τάρας αντος (ὁ) Tarent. τάφος ου (ὁ) tomba, sepultura, funeral. τε conj. enclítica. i. τέλος adv. finalment. τέσσαρες α quatre. τέχνη ης (ἡ) tècnica, art. τιµάω -ῶ tr. honorar. τιµή ῆς (ἡ) honor. τίκτω tr. pondre, parir, engendrar. τις τι algú, quelcom. τίς τί qui, quin, quina, què. τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτον de tal mena. τότε adv. llavors, aleshores. τρέφω tr. nodrir, alimentar. τρέχω intr. córrer. Τροία ας (ἡ) Troia.

11 Τρῷς Τρῴα Τρῷον troià, troiana. τύπτω tr. colpejar, picar. τύραννος ου (ὁ) tirà. Υ ὕδωρ ὕδατος (τό) aigua. υἱός οῦ (ὁ) fill. ὑπέχω tr. acomplir la pena, sotmetre('s), sostenir. ὑπό prep. sota, per. ὑπολαβὼν participi aorist del v. ὑπολαµβάνω. ὑπολαµβάνω tr. agafar per sota, sostenir, seguir, entendre. ὗς ὑός (ὁ ἡ) porc (senglar). ὕστερον adv. més tard, després. Φ φαίνοµαι intr. mostrar-se, aparèixer, semblar. Φειδίας ου (ὁ) Fídias. φέρω tr. portar, dur. φηµί tr. dir. φιλόθεος ος ον pietós, que estima a déu. φοβέω -ῶ tr. témer, tenir por. φόβος ου (ὁ) por. φορέω -ῶ tr. portar, transportar. φύσις εως (ἡ) natura. φυλάσσω tr. vigilar, custodiar. φωνή ῆς (ἡ) veu, crit. Χ χαρά άς (ἡ) plaer, goig, joia. χαίρω intr. alegrar-se, estar content, estar feliç. χειµῶν ῶνος (ὁ) hivern. χήν χηνός (ὁ ἡ) oca. Χίος ου (ὁ) Quíos. χόρος ου (ὁ) cor. χράω -ῶ tr. utilitzar, fer servir, valer-se de. χρήµα µατος (τό) cosa, assumpte, diners, béns. χρόνος ου (ὁ) temps. χρυσός ή όν daurat. χωλός ή όν coix. χώρα ας (ἡ) terra, lloc.

12 Ψ ψόφος ου (ὁ) soroll. Ω ὦ interjecció oh! ὤν οὗσα ὄν part. pres. v. εἰµι. ᾠόν οῦ (τό) ou. ὥσπερ conj. com. ὡς conj. com (si). ὥστε conj. de manera que.

Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet

Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet mot grec categoria traducció catalana particularitats de la hel lenismes gramatical flexió ἁγαθός -ή -όν adj. bo agatòfil ἄγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 3 nouns: first declension ἀπορία, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ θάλαττᾰ, ἡ θεά, ἡ θύρα, ἡ θυσία, ἡ κελευστής, κυβερνήτης, ναυµαχία, ἡ ναύτης, νίκη,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

1. PRESENTACIÓ: EL SUBSTANTIU COM A PARAULA VARIABLE

1. PRESENTACIÓ: EL SUBSTANTIU COM A PARAULA VARIABLE 1. PRESETCIÓ: EL SUBSTTIU COM PRUL RIBLE En grec clàssic, el substantiu presenta diverses terminacions o desinències segons la seva funció sintàctica en l oració. quest procediment sintàctic afecta tot

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks)

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) Ἀβραάμ, ὁ Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) ἀγαθός, -ή, -όν ἀγαπάω ἀγάπη, -ης, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος, -α, -ον ἄγω ἀδελφός, -οῦ, ὁ αἷμα, -τος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, -ῶνος, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Total de palabras: 9323. Palabras distintas: 1832. Frecuencia media: 5,089. Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Palabra Frec. Significado ὁ 1087

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg The below document is a rough draft of the grammar material in the first 10 chapters of my translation of Ørberg s Lingua Latina, Familia Romana into Ancient

Διαβάστε περισσότερα

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency)

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) ὁ, ἡ, τό the καί αὐτός, -ή, -ό σύ δέ ἐν ἐγώ εἰμί λέγω εἰς οὐ ὅς, ἥ, ὅ οὗτος, αὕτη, τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὅτι and, even, also himself, herself,

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words)

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) 1 APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) ὁ, ἡ, τό the (19,864) καί and, even, also, but (8,998) αὐτός, ή, ό he, she, it;

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son Frequency List for New Testament Greek. (Created using Accordance Bible software and Mellel word processor. Arranged by parts of speech. Does not include improper prepositions, interjections, or particles.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià.

Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Ἄδµητος, -ου: Admet, Admeto: rei de Feres, a Tessàlia, i marit d Alcestis.

Διαβάστε περισσότερα

V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS (

V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS ( V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS ( SUBSTANTIUS TEMES EN -. (Primera declinació) Els temes en -o primera declinació), agrupen els substantius acabats en llarga)

Διαβάστε περισσότερα

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés.

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

Nouns from the Core Greek Vocabulary organized by declension and paradigm. 1 st Declension

Nouns from the Core Greek Vocabulary organized by declension and paradigm. 1 st Declension Nouns from the Core Greek Vocabulary organized by declension and paradigm 1 st Declension τιμή -ῆς, ἡ honor ἀγάπη ης, ἡ love, charity ἀδελφή -ῆς, ἡ sister ἀνάγκη ης, ἡ necessity ἀρετή -ῆς, ἡ excellence

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ)

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme Substantiva (1) Sg. (a) -ηρ,-ηρος ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) keine Ablautung! (b) -ην,-ηνος ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:...

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:................................... ΟΝΟΜΑ:......................................

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 7

Vocabulary to be learnt: through Section 7 nouns: first declension Vocabulary to be learnt: through Section 7 ἀγορά, ἡ Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ marketplace, agora Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Parsing Practice with Key 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic a division

Διαβάστε περισσότερα

DIALECTOLOGÍA GRIEGA

DIALECTOLOGÍA GRIEGA EL ALFABETO GRIEGO Los primeros escritos epigráficos que disponemos de Grecia se localizan en la isla de Creta y fue su descubridor, el arqueólogo Sir Arthur Evans, quien los dividió en tres grupos: la

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Basic Vocabulary for New Testament Greek 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic

Διαβάστε περισσότερα

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί Michèle TILLAR Lycée Montesquieu, 72000 LE MAS janvier 2011 LA 3 ème ÉCLIAISO Les radicaux à occlusives (γ, β, δ, κ, π, τ, χ, θ, φ) Ὁ κόραξ Κόραξ Τὸν κόρακα Τοῦ κόρακος Τῷ κόρακι Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πλούτος της αττικής γης. Όλη η υποενότητα Α (κείμενο) είναι εκτός ύλης. Δηλαδή εκτός ύλης είναι οι σελίδες 36, 37 και 38

Ο πλούτος της αττικής γης. Όλη η υποενότητα Α (κείμενο) είναι εκτός ύλης. Δηλαδή εκτός ύλης είναι οι σελίδες 36, 37 και 38 Ο πλούτος της αττικής γης Όλη η υποενότητα Α (κείμενο) είναι εκτός ύλης. Δηλαδή εκτός ύλης είναι οι σελίδες 36, 37 και 38 Ασκήσεις στο Λεξιλογικό Πίνακα (σελ. 39) 1. Να εξηγήσετε τη σημασία των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 52. Ακροκέραμα 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1956 Ακροκέραμο γωνιακό παραθύρου νεοκλασικού αριστερό. Ύψος 20εκ. 240-280 1957 Ακροκέραμο μετωπικό παραθύρου νεοκλασικού.διαστ.

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

VADE-MECUM de l helléniste

VADE-MECUM de l helléniste VADE-MECUM de l helléniste ommaire des déclinaisons Correspondance cas/fonction : p.1 Déclinaison de l article : ὁ, ἡ, τό p.1 Première déclinaison : - noms féminins φωνή, ἡµέρα ρα, θάλαττα p.2 - noms masculins

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω 1 Ἀκούω Τὰ Γράμματα Φωνήεντα Σύμφωνα Ὄνομα Ἤχος Α α Ε ε Η η Ι ι Ο ο Υ υ Ω ω Β β Γ γ δ Ζ ζ Θ θ Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ Φ φ Χ χ Ψ ψ ἄλφα álfa [α] βῆτα víta [v] γάμμα gámma [γ] δέλτα délta [ð]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

VOCABULARIO DE LAS FÁBULAS DE PAU

VOCABULARIO DE LAS FÁBULAS DE PAU VOCABULARIO DE LAS FÁBULAS DE PAU Α α ἀγαθός ή όν bueno, bondadoso; como sust. neutro bien, bienes ἄγρα ας ἡ pesca ἀγρεύω cazar ἀδικέω cometer una injusticia, ofender a alguien ἀείδω cantar ἀετός οῦ ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 8

Vocabulary to be learnt: through Section 8 Vocabulary to be learnt: through Section 8 nouns: first declension ἀγορά, ἡ Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ marketplace, agora Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ τό and the Third Personal Pronoun αὐτός αὐτή αὐτό.

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των φιλολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ATICISME I KOINÉ ALS LLIBRES I-III DE LES ETIÒPIQUES D'HELIODOR

ATICISME I KOINÉ ALS LLIBRES I-III DE LES ETIÒPIQUES D'HELIODOR Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Filologia Clàssica Programa de doctorat 145 G Textos i Contextos: Món Antic i Tradició Clàssica ATICISME I KOINÉ ALS LLIBRES I-III DE LES ETIÒPIQUES

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

α, Α VOCABULARIO GRIEGO-CASTELLANO (1º BACHILLERATO) Ἀβυδηνός, -η, -όν Ἀβύδος, -ου (ἡ) ἀγαθός, -ή, -όν ἀκούω ἀκροπόλις, -έως (ἡ) ἀναθημα, -ατος (τό)

α, Α VOCABULARIO GRIEGO-CASTELLANO (1º BACHILLERATO) Ἀβυδηνός, -η, -όν Ἀβύδος, -ου (ἡ) ἀγαθός, -ή, -όν ἀκούω ἀκροπόλις, -έως (ἡ) ἀναθημα, -ατος (τό) VOCABULARIO GRIEGO-CASTELLANO (1º BACHILLERATO) α, Α Ἀβυδηνός, -η, -όν Ἀβύδος, -ου (ἡ) ἀγαθός, -ή, -όν ἄγαλμα, -ατος (τό) ἄγαν (Adv.) ἀγανακτέω (-ῶ) ἀγγέλλω ἄγγελος, -ου (ὁ) Ἀγησίλαος, -ου (ὁ) Ἆγις, -ιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα