Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques"

Transcript

1 Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques Α ἄγαλµα µατος (τά) estàtua. ἄγγελος ου (ὁ) missatger. ἄγκιστρον ου (τό) ham. ἄγω tr. conduir, dur, portar. ἀδελφή ῆς (ἡ) germana. ἀεὶ adv. sempre. Ἀθῆναι ων (αἱ) Atenes. Ἀθηνᾶ ᾶς (ἡ) Atenea. αἰγύπτιος α ον egipci. Ἅιδης ου (ὁ) Hades. αἱρέω -ῶ tr. capturar, agafar. αἰτέω -ῶ tr. demanar. ἀκούω tr. (ac. o gen.) escoltar, sentir. ἀκρόπoλις εως (ἡ) acròpolis, ciutadella. ἀληθῶς adv. realment, veritablement. Ἀλέξανδρος ου (ὁ) Alexandre. ἀλλά conj. però. ἄλλος η ον altre. ἄµπελος ου (ἡ) vinya. ἀνατέλλω tr. i intr. fer alçar, prémer, alçar-se, aparèixer. ἀνέτειλε aorist del v. ἀνατέλλω. ἄνθρωπος ου (ὁ) home, persona, ésser humà. ἀντί prep. davant, per contra. ἄξιος α ον digne, mereixedor, preciós. ἀπαθής ές intacte, insensible, desconeixedor. ἀπαιτέω -ῶ tr. reclamar, demanar. ἀπέλαβεν aorist del v. ἀπολαµβάνω. ἀπό prep. de, des de. ἀποκρίνω tr. separar, distingir; contestar, respondre. ἀποκτείνω tr. matar, executar. ἀπολαµβάνω tr. emportar-se, separar, detenir. ἀπολαύω tr. (ac. o gen.) gaudir, disfrutar. Ἀπόλλων ονος (ὁ) Apol ló. ἀποπέµπω tr. enviar, repudiar, despatxar. ἀποπλέω intr. salpar, iniciar la navegació. ἆρα adv. int. és que no...?

2 Ἄρης εως (ὁ) Ares. ἄριστος η ον el, la millor. Ἀρίων ονος (ὁ) Arió. ἄρχω tr. (gen.) governar, manar, regir, dominar. ἁρπάζω tr. raptar, seqüestrar. Ἄρτεµις ιδος (ἡ) Àrtemis. Ἀσία ας (ἡ) Àsia. αὐξάνω tr. i intr. fer créixer, augmentar, créixer. αὐτός ή όν el mateix, la mateixa. ἀφικνέοµαι tr. arribar, acostar-se. Ἀφροδίτη ης (ἡ) Afrodita. Ἀχαιός ά όν aqueu, aquea. Ἀχιλλεύς έως (ὁ) Aquil les. Β βαίνω intr. anar, dirigir-se. βασιλεία ας (ἡ) reialesa, poder, monarquia, regne. βασιλεύω tr. regnar, manar, governar, ser rei de. βλέπω tr. mirar. βοηθέω -ῶ ajudar, socórrer. Bυζάντιον ου (τό) Bizanci. Γ γάρ conj. car. γῆ ῆς (ἡ) terra. γίγνοµαι intr. esdevenir, convertir-se, ser. γενόµενα participi aorist del v. γίγνοµαι. γεωργία ας (ἡ) cultiu, terra de cultiu. γλῶσσα ας (ἡ) llengua, idioma. γνάθος ου (ἡ) mandíbula. γυµναστής οῦ (ὁ) gimnasta. γυνή γυναικός (ἡ) dona. δέ conj. i, d'altra banda, però. δέκα deu. δελεάζω tr. posar com a esquer, atreure. δελφίς ῖνος (ἡ) dofí. δεξάµενος participi aorist del v. δέχοµαι. δεύτερος α ον segon.

3 δέχοµαι tr. rebre, acceptar, agafar. δή adv. efectivament, realment. ηµήτηρ τρός (ἡ) Demèter. δηνάριον ου (τό) denari. διά prep. a través, durant, a causa. διατρίβω tr. passar (l'estona), romandre. διεξέρχοµαι tr. atravessar, recórrer, acabar, descriure. διεξῆλθε aorist del v. διεξέρχοµαι. διηγοῦµαι tr. narrar, explicar. ικαιόπολις εως (ὁ) Diceòpolis. ιόνυσος ου (ὁ) Dionís. διότι conj. perquè, a causa de. δοῦλος ου (ὁ) esclau, servent. δρόσος ου (ἡ) rosada, gebrada. Ε ἑαυτός ή όν ell mateix, ella mateixa. ἐάω -ῶ tr. permetre, deixar, consentir. ἐγώ pron. pers. 1 sing. jo. ἐδέξαντο aorist del v. δέχοµαι. ἔδραµεν aorist del v. τρέχω. εἰ conj. si. εἴδω tr. veure. εἰµί atrib. ser, estar. εἶπον aorist del v. λέγω. εἰς prep. a, cap a. εἵς µία ἕν un, una. εἰσβάλλω tr. i intr. llençar (a), posar a dins, llençar-se (a). εἰσέρχοµαι intr. dirigir-se, anar. εἰσῆλθον aorist del v. εἰσέρχοµαι. εἶχον imperfet del v. ἔχω. ἑκάς adv. lluny, lluny de. ἕκαστος η ον cada, cadascú. ἐκβαίνω tr. i intr. desembarcar, fer desembarcar. ἐκβάλλω tr. i intr. llençar (de), treure, llençar-se (de). ἐκεῖ adv. allà. ἐκεῖσε adv. allà, cap allà. ἐκ prep. de, des de. ἐκλέπω tr. incubar. ἐκπηδάω -ῶ intr. saltar (de). ἐλαχίστος η ον el més petit, la més petita. Ἑλένη ης (ἡ) Helena.

4 Ἐλεφαντίνη ης (ἡ) Elefantina. ἔλιπον aorist del v. λείπω. ἕλκω tr. estirar, arrossegar. Ἕλλην ηνος grec, hel lè. ἑλόντες participi aorist del v. αἱρέω. ἐµός ή όν meu, meva. ἔµπορος ου (ὁ) comerciant, mercader. ἔνδοξος ον afamat, cèlebre, il lustre, famós. ἐνθάδε adv. cap aquí, cap allà. ἐνιαυτός οῦ (ὁ) any. ἐν prep. a, en. ἔνοικος ου (ὁ) habitant. ἐξ prep. cf. ἐκ. ἐξαίφνης adv. de sobte. ἐπανελθεῖν aorist del v. ἐπανέρχοµαι. ἐπανέρχοµαι intr. pujar, anar terra amunt, tornar, recapitular. ἐπεί conj. quan, perquè. ἔπειτα adv. tot seguit, després. ἐπιµέλεια ας (ἡ) cura, protecció. ἐπί prep. sobre, cap a. ἐπισκώπτω tr. riure s, burlar-se. ἐπιφαίνοµαι intr. mostrar-se, aparèixer. ἑπτακαίδεκα disset. ἔργον ου (τό) feina, treball. ἐρήµος η ον sol, deshabitat, desert. Ἑρµῆς οῦ (ὁ) Hermes. ἔροµαι tr. preguntar, interrogar. ἔρχοµαι intr. anar, venir, acostar-se, dirigir-se. ἐρωτάω -ῶ tr. preguntar, demanar. ἐσθίω tr. menjar. ἑταῖρος ου (ὁ) company. ἔτι adv. encara. ἔτος ους (τό) any. εὐγνώµων ον benèvol, generós, noble. εὐπρεπής ές convenient, decent, apropiat. εὑρετής οῦ (ὁ) descobridor. εὑρέτις ιδος (ἡ) descobridora. εὑρίσκω tr. trobar, descobrir. εὗρον aorist del v. εὑρίσκω. εὐσεβής ές pietós, respectuós, religiós. ἔχω tr. tenir. Ζ

5 Ζηνόθεµις ιδος (ὁ) Zenòtemis. Ζεύς ιός (ὁ) Zeus. ζῷον ου (τό) animal, ésser vivent. ζωός ή όν viu. Η ἦ adv. realment, de veritat. ἤ conj. o. Ἡγέστρατος ου (ὁ) Hegèstrat. ἤδη adv. ja. ἥδοµαι intr. gaudir, agradar, alegrar-se. ἦλθον aorist del v. ἔρχοµαι. ἡµεῖς ῶν pron. pers. 1 plur. nosaltres. ἡµέρα ας (ἡ) dia. ἤνεγκεν aorist del v. φέρω. Ἥρα ας (ἡ) Hera. ἥρως ωος (ὁ) heroi. Ἥφαιστος ου (ὁ) Hefest. Θ θάλαττα ης (ἡ) mar. θάνατος ου (ὁ) mort. θαυµαστός ή όν sorprenent, admirable. θαυµάσιος α ον sorprenent, admirable. Θῆβαι ῶν (αἱ) Tebas. θεά ας (ἡ) deessa. θέλω tr. voler, desitjar. θεός οῦ (ὁ) déu, divinitat. θεραπεύω tr. cuidar, ocupar-se de, protegir. θερµός ή όν calent, càlid. θῆλυς εια υ femení. θηρά ᾶς (ἡ) fera, bèstia. θηρευτής oῦ (ὁ) caçador, pescador. θηρίον ου (τό) fera, bèstia. θρηνέω -ῶ tr. lamentar-se de, queixar-se de. θύω tr. sacrificar, ofrenar. Ι ἰδεῖν infinitiu del v. ὁράω.

6 ἱερεύς έως (ὁ) sacerdot. ἱερόν οῦ (τό) temple, santuari; víctima, ofrena. ἱερός ά όν sagrat. Ἰλιάς άδος (ἡ) Ilíada. Ἴλιον ου (τό) Ílion (Troia). ἴσµεν 1 plur. present indicatiu actiu del v. εἴδω. Ἰταλία ας (ἡ) Itàlia. Κ καί conj. i. κακός ή όν dolent; malvat. κάλλος ους (τό) bellesa. καλός ή όν bonic, bell. καλύπτω tr. cobrir, tapar. κάµνω tr. i. intr. treballar, cultivar, cansar-se, estar en una mala situació. κατά prep. contra, al llarg, segons. καταπίνω tr. empassar-se, beure. κατασκευάζω tr. preparar, arranjar, disposar. κάτω adv. a baix. κελεύω tr. ordenar, manar. κεραυνός οῦ (ὁ) llampec, llamp. κιθαρῳδός οῦ (ὁ) citarode. κιθαρίζω intr. tocar la cítara. κιθάρα ας (ἡ) cítara. κίνδυνος ου (ὁ) perill. κινέω -ῶ tr. i intr. moure, desplaçar, agitar; moure s. κλέπτω tr. robar. κοινός ή όν comú. κολάζω tr. castigar. Κορινθίος α ον corinti. Κόρινθος ου (ἡ) Corint. κοσµέω -ῶ tr. ordenar, arreglar, decorar. κόσµος ου (ὁ) cosmos, món, univers. κροκόδειλος ου (ὁ) cocodril. κυβερνήτης ου (ὁ) capità. Κύκλωψ ωπος (ὁ) Cíclop. Κύριος ου (ὁ) Senyor, Déu. κώµη ης (ἡ) barri. Λ λαβών participi aorist del v. λαµβάνω.

7 λαµβάνω tr. agafar, prendre. λαµπρός ή όν brillant. λέγω tr. dir. λείπω tr. deixar, abandonar. Λητώ οῦς (ἡ) Leto. Λήµνος ου (ἡ) Lemnos. λόγος ου (ὁ) paraula, discurs. λύρα ας (ἡ) lira. Μ µακρός ά όν llarg. µάλιστα adv. sobretot, en (més) gran mesura. µᾶλλον adv. més. µανθάνω tr. aprendre, conèixer. µάχη ης (ἡ) batalla, lluita. µε pron. pers. ac. de 1 sing. jo. µεγάς µεγάλη µέγα gran. µέγιστος η ον el, la més gran. µείζων ον més gran. µέλλω (+ inf) perífrasi verbal anar a, estar apunt de, tenir la intenció de. µέν conj. d'una banda. Μενελάος ου (ὁ) Menalau. µέντοι adv. realment, tanmateix. µένω intr. quedar-se, restar. µέσος η ον mig, mitjà. µετά prep. després, darrera, a més de. µηδείς µηδεµία µηδέν ningú, cap, res. µήν ός (ὁ) mes. µισθός οῦ (ὁ) sou, salari. µοι dat. pron. pers. 1 sing. jo. µόνος η ον sol, únic. Μοῦσα ης (ἡ) Musa. µῦθος ου (ὁ) mite, paraula, faula, relat. Ν ναῦς νεώς (ἡ) nau, vaixell. ναύτης ου (ὁ) mariner, navegant. νήσος ου (ἡ) illa. νηστεύω intr. dejunar. νοµίζω tr. considerar, creure, pensar. νόµος ου (ὁ) cançó, melodia.

8 νῦν adv. ara. νύξ νυκτός (ἡ) nit. νῶτος ου (ὁ) esquena, llom. Ξ Ο ὁ ἡ τό art. el, la. ὅδε ἥδε τόδε aquest, aquesta, això. ὁδός οῦ (ἡ) camí, viatge. ὀδούς όντος (ἡ) dent. ὀδύροµαι tr. lamentar-se, queixar-se, deplorar. Ὀδυσσεύς έως (ὁ) Odisseu. οἰκία ας (ἡ) casa, hisenda. οἰκέω -ῶ tr. viure, habitar. οἴνος ου (ὁ) vi. Ὅµηρος ου (ὁ) Homer. ὁµολογέω -ῶ tr. i intr. reconèixer, confessar, estar d acord. ὄνοµα ατος (τό) nom. ὁράω tr. veure. ὀργή ῆς (ἡ) ira, còlera, agitació. ὄρθιος α ον recte, dret. ὅς ἥ ὅ pron. relat. el qual, la qual, allò que. ὅτι conj. que, perquè. οὐ adv. no. οὐδαµῶς adv. de cap manera. οὐδείς οὐδεµία οὐδέν ningú, cap, res. οὐκοῦν adv. sens dubte, i bé. οὖν conj. doncs. οὖς ὠτός (τό) orella. οὔτε conj. ni. οὗτος αὕτη τοῦτο aquest, aquesta, això. οὕτως adv. així. ὀφθαλµός οῦ (ὁ) ull. ὄχθη ης (ἡ) riba. Π πάλαι adv. antigament, abans. πανήγυρις εως (ἡ) reunió. παρά prep. cap a, al costat, a prop, durant. παρείµι intr. estar present, assistir.

9 Παρθενών ῶνος (ὁ) Partenó. πᾶς πᾶσα πᾶν tot, tota. πάσχω tr. patir. πατήρ τρός (ὁ) pare. πείθοµαι tr. creure, obeir. Πειραιεύς έως (ὁ) Pireu (port d Atenes). πέµπω tr. enviar. πενία ας (ἡ) pobresa. περί prep. al voltant, sobre. Περίανδρος ου (ὁ) Periandre. πηλός οῦ (ὁ) fang, llot. πῆχύ εως (ὁ) colze. πίπτω intr. caure, precipitar-se, arruïnar-se. πιστεύω tr. i intr. creure, confiar. πόλις εως (ἡ) ciutat. πλέω intr. navegar. πλοῖον ου (τό) vaixell. Πλούτων ωνος (ὁ) Plutó. ποιέω -ῶ tr. fer, realitzar, crear. ποίησις εως (ἡ) poesia, creació. πολέµιος α ον enemic, contrari. πόλεµος ου (ὁ) guerra. πολιορκέω tr. assetjar. πολλάκις adv. sovint, moltes vegades. πολυγονία ας (ἡ) fecunditat, descendència nombrosa. πολύς πολλή πολύ molt. πορεύω tr. i intr. transportar, caminar, moure s. Ποσειδῶν ῶνος (ὁ) Posidó. ποταµός οῦ (ὁ) riu. ποτέ adv. algun cop. πούς οδός (ὁ) peu. πῦρ ός (τό) foc. Πρίαµος ου (ὁ) Príam. πρόγονος ον progenitor, avantpassat. Πάρις ιδος (ὁ) Paris. πρόµαχος ον combatent de primeres files, campió. προσάγω tr. conduir cap a, introduir, presentar, oferir, admetre. προσέρχοµαι intr. dirigir-se, acostar-se, anar. προσῆλθον aorist del v. προσέρχοµαι. πρός prep. cap a, contra, a prop de, per. πράσσω tr. fer. πρῶτον adv. en primer lloc, primerament. πρῶτος η ον primer.

10 πταίσµα ατος (τό) desgràcia, dany, entrebanc. Ρ ῥᾷστα adv. fàcilment. ῥαψῳδός οῦ (ὁ) rapsode. ῥήτωρ ορος (ὁ) rétor, orador. Σ σηµαίνω tr. assenyalar, indicar, significar. Σικελία ας (ἡ) Sicília. σῖτος ου (ὁ) blat, gra. σκευή ῆς (ἡ) roba, vestit, equipament. σπεύδω intr. afanyar-se, esforçar-se. στρατιά ᾶς (ἡ) exèrcit, expedició militar. στρατός οῦ (ὁ) exèrcit, armada, campament. στέφανος ου (ὁ) corona. σύ pron. pers. 2 sing. tu. συγγνώµη ης (ἡ) perdó. σύµµαχος ον aliat, auxiliar en la guerra. σύν prep. amb. σῴζω tr. salvar. Τ Ταίναρος ου (ὁ) Tènaros. Τάρας αντος (ὁ) Tarent. τάφος ου (ὁ) tomba, sepultura, funeral. τε conj. enclítica. i. τέλος adv. finalment. τέσσαρες α quatre. τέχνη ης (ἡ) tècnica, art. τιµάω -ῶ tr. honorar. τιµή ῆς (ἡ) honor. τίκτω tr. pondre, parir, engendrar. τις τι algú, quelcom. τίς τί qui, quin, quina, què. τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτον de tal mena. τότε adv. llavors, aleshores. τρέφω tr. nodrir, alimentar. τρέχω intr. córrer. Τροία ας (ἡ) Troia.

11 Τρῷς Τρῴα Τρῷον troià, troiana. τύπτω tr. colpejar, picar. τύραννος ου (ὁ) tirà. Υ ὕδωρ ὕδατος (τό) aigua. υἱός οῦ (ὁ) fill. ὑπέχω tr. acomplir la pena, sotmetre('s), sostenir. ὑπό prep. sota, per. ὑπολαβὼν participi aorist del v. ὑπολαµβάνω. ὑπολαµβάνω tr. agafar per sota, sostenir, seguir, entendre. ὗς ὑός (ὁ ἡ) porc (senglar). ὕστερον adv. més tard, després. Φ φαίνοµαι intr. mostrar-se, aparèixer, semblar. Φειδίας ου (ὁ) Fídias. φέρω tr. portar, dur. φηµί tr. dir. φιλόθεος ος ον pietós, que estima a déu. φοβέω -ῶ tr. témer, tenir por. φόβος ου (ὁ) por. φορέω -ῶ tr. portar, transportar. φύσις εως (ἡ) natura. φυλάσσω tr. vigilar, custodiar. φωνή ῆς (ἡ) veu, crit. Χ χαρά άς (ἡ) plaer, goig, joia. χαίρω intr. alegrar-se, estar content, estar feliç. χειµῶν ῶνος (ὁ) hivern. χήν χηνός (ὁ ἡ) oca. Χίος ου (ὁ) Quíos. χόρος ου (ὁ) cor. χράω -ῶ tr. utilitzar, fer servir, valer-se de. χρήµα µατος (τό) cosa, assumpte, diners, béns. χρόνος ου (ὁ) temps. χρυσός ή όν daurat. χωλός ή όν coix. χώρα ας (ἡ) terra, lloc.

12 Ψ ψόφος ου (ὁ) soroll. Ω ὦ interjecció oh! ὤν οὗσα ὄν part. pres. v. εἰµι. ᾠόν οῦ (τό) ou. ὥσπερ conj. com. ὡς conj. com (si). ὥστε conj. de manera que.

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

LEXIQUE GREC DU COLLEGE

LEXIQUE GREC DU COLLEGE LEXIQUE GREC DU COLLEGE NOMS ἀγορά, ᾶς (ἡ) : la place publique, le marché ἀγών, ἀγῶνος (ὁ) : la lutte, le combat αἰτία, ας (ἡ) : la cause ; l'accusation ἀλήθεια, ας (ἡ) : la vérité ἀνάγκη, ης (ἡ) : la

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES L ALFABET GREC I EL NOM SE DE LES SEUES LLETRES GREC LLATÍ 9 ALEMANY ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ FRANCÈS tõ lfa ΑLFA

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

Grec ancien. Vocabulaire. Substantifs

Grec ancien. Vocabulaire. Substantifs Grec ancien Vocabulaire Substantifs Féminins première déclinaison Masculins première déclinaison Féminins deuxième déclinaison Masculins deuxième déclinaison Neutres deuxième déclinaison Féminins troisième

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià.

Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Ἄδµητος, -ου: Admet, Admeto: rei de Feres, a Tessàlia, i marit d Alcestis.

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Vocabularies for J. W. Roberts

Vocabularies for J. W. Roberts Vocabularies for J. W. Roberts A Grammar of the Greek New Testament for Beginners Lesson 1, Section 9. Conjugation of ω-verbs: Present Active Indicative ἄγω, I lead, bring γράφω, I write (graphic; i.e.

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Seminaris a Quatre Bandes Màster en Cultures i Llengües de l Antiguitat Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Llengües franques, vehiculars

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

X. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS (* mots nouveaux)

X. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS (* mots nouveaux) X. INDEX GENERAL DES MOTS GRECS (* mots nouveaux) ἀγοράζω 9 13 ἀγράµµατος 2 20 ; 9 29 ἄγραφος 14 18 ἀδελφή 12 11 ἀδελφός 5 8 ; 6 10 29 ; 7 [3] 22-23 ; 14 9 ; 17 27 ἀεί 2 [19] ; 3 17 ; 4 18 ἀζήµιος 14 12

Διαβάστε περισσότερα

Eng Greek.voc.1332.3332, p1

Eng Greek.voc.1332.3332, p1 Eng Greek.voc.1332.3332, p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2015-2016 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα