Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet"

Transcript

1 Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet mot grec categoria traducció catalana particularitats de la hel lenismes gramatical flexió ἁγαθός -ή -όν adj. bo agatòfil ἄγαμος - ον adj. solter agàmia ἄγαν adv. molt, massa ἀγανακτέω verb enfadar-se, indignar-se ἀγαπάω verb estimar ἀγγέλλω verb anunciar fut. ἀγγελῶ, aor. ἤγγειλα, perf. ἤγγελκα, aor. p. ἠγγέλθην, perf. m. ἤγγελμαι ἀγγελῶ verb f. cf. ἀγγέλλω ἀγνοέω verb desconèixer agnòstic, agnòsia ἀγορά - ᾶς, ἡ nom àgora, plaça, mercat agorafòbia ἀγορεύω verb parlar en públic ἀγρός- οῦ, ὁ nom camp agrònom ἄγω verb menar, conduir fut. ἄξω, aor.ἤγαγον, perf. ἤχα, aor. p. ἤχθην, perf. m. ἤγμαι ἀγών- ῶνος, ὁ nom lluita, enfrontament agonia ἀδελφή - ῆς, ἡ nom germana ἀδελφιδή - ῆς, ἡ nom neboda ἀδελφιδοῦς -οῦ, ὁ nom nebot ἀδελφός -οῦ, ὁ nom germà adelf, Filadèlfia ἀδικέω verb ser injust, maltractar, delinquir ἀδικία - ας, ἡ nom injustícia, greuge ἄδικος - ον adj. injust ἀδυναμία - ας, ἡ nom debilitat, impotència ἀδύνατος - ον adj. incapaç, impossible ἀεί adv. sempre ἀθάνατος -ον adj. immortal atanàsia ἄθλον -ου, τό nom premi αἵμα- ατος, τό nom sang hemofília, hematitis αἴξ -αἰγός, ἡ, ὁ nom cabra, boc ègida αἱρέω verb agafar, triar fut. αἱρήσω, aor. εἶλον, perf. ᾔρηκα, aor. p. ᾐρέθην, perf. m. ᾔρημαι αἴρω verb aixecar fut. ἀρῶ, aor. ἦρα, perf. ἦρκα, aor. p. ἦρθην, perf. m. ἦμαι αἰσθάνομαι verb adonar-se, sentir [+gen.] anestesiar, estètica, sinestèsia αἴσχιστος adj. superl. cf. αἰσχρός

2 αἰσχίων-ον adj. comp. cf. αἰσχρός αἰσχρός -ά -όν adj. vergonyós, lleig αἰσχύνη-ης, ἡ nom vergonya αἰσχύνομαι verb avergonyir-se αἰτέω verb demanar, exigir αἰτία-ας, ἡ nom acusació, causa etiologia αἰτιάομαι verb acusar, culpar αἴτιος-α-ον adj. culpable,causant ἀκήκοα verb perf. cf. ἀκούω ἀκολουθέω verb acompanyar ἀκόλουθον -ου ὁ nom acompanyant, criat acòlit ἀκούσομαι verb f. cf. ἀκούω ἀκούω verb sentir, escoltar [+gen. de pers +acus. de cosa] fut. ἀκούσομαι, acústica aor. ἤκουσα, perf. ἀκήκοα, aor. p. ἠκούθην ἀκριβής, -ες adj. estricte, precís ἄκρος-α-ον adj. agut, elevat, alt acrofòbia ἄκριτος -ον adj. indistingible, confús ἄκων -οῦσα -ον part. a desgrat, involuntariament ἀλήθεια-ας, ἡ nom veritat ἀληθής-ές adj. veritable ἀλίσκομαι verb ser atrapat ἀλλὰ conj. però, en canvi, sinó, ans ἄλλος-η-ον adj. altre al lèrgia, al lomorf ἀλλότριος -α -ον adj. aliè ἀλόγιστος- ον adj. irracional, irreflexiu ἄλογος-ον adj. irracional, absurd ἅμα adv./ prep. alhora, a l ensems amb [+dat.] ἀμαθής-ές adj. ignorant ἀμαθία-ας, ἡ nom ignorància ἁμαρτάνω verb equivocar-se, fallar, mancar fut. ἁμαρτήσομαι, aor. ἥμαρτον, perf. ἡμάρτηκα, aor. p. ἡμαρτήθην, perf. m. ἡμάρτημαι ἁμάρτημα-ατος, τό nom falta, error ἀμαρτία-ας, ἡ nom error ἀμείνων-ον adj. comp. cf. ἀγαθός ἀμελέω verb descuidar, despreocupar-se ἀμύνω verb apartar, defensar, rebutjar ἀμφισβητέω verb discutir, no estar d acord ἀμφότερος -α -ον adj. cadascú dels dos ἄμφω pron. tots dos ἄν part. eventualment (modifica el valor del verb, no sempre és traduïble) ἀνά adv./ prep. amunt [+acus.] cap a dalt, sobre [+dat.] sobre, damunt de ἀναγιγνώσκω verb reconèixer, llegir ἀναγκάζω verb obligar, forçar ἀναγκαῖος-α-ον adj. necessari, obligatori ἀνάγκη-ης, ἡ nom necessitat, destí anacronisme, anàfora, anagrama

3 ἀναιρέω verb aixecar, destruir cf. αἱρέω ἀναισχυντέω verb ser un desvergonyit ἀναλίσκω verb gastar ἀναμιμνῄσκω verb recordar [+gen] ἀναξίος -α -ον adj. indigne ἀναφέρω verb aixecar, arreplegar, repetir cf. φέρω ἀνδράποδον -ου, τό nom esclau ἀνδραποδίζω verb esclavitzar ἀνδροφόνος -ον adj. homicida ἄνευ prep. sense, excepte [+gen.] ἀνέχω verb aguantar, aixecar cf. ἔχω ἀνεψιός -οῦ, ὁ nom cosí ἀνήρ-ἀνδρός, ὁ nom home, marit andrògin, androide ἄνθρωπος -ου, ὁ nom home, persona ἀνόητος-ον adj. forassenyat, boig ἀνοίγω verb obrir ἀντέχω verb resistir, oposar-se [+dat./ πρὸς +acus.] cf. ἔχω ἀντί prep. front a, en lloc de [+gen.] ἀντίδικος-ον nom oponent, adversari ἄνω adv. amunt ἄξιος-α-ον adj. digne, mereixedor ἀξιόω verb considerar digne ἀπαγγέλλω verb enviar ἀπαλλάττω verb apartar, alliberar, eximir, abstenir [+acus./ +gen.] ἄπαις -δος, ὁ ἡ adj. sense fills ἅπας ἁπᾶσσα ἁπᾶν adj. tot sencer ἄπειμι verb estar lluny, absentar-se ἀπιστέω verb desconfiar απιστία-ας, ἡ nom desconfiança, deslleialtat ἄπιστος-ον adj. desconfiat, incrèdul, deslleial ἀπό prep. de, des de [+gen.] apogeu, apòdosi ἀποδείκνυμι verb demostrar cf. δεικνύμι ἀποδημέω verb estar lluny, exiliar-se ἀποδίδωμι verb assignar, concedir cf. δίδωμι ἀποθνῄσκω verb morir, ser mort fut. ἀποθανοῦμαι, aor. ἀπέθανον, perf. τέθνηκα ἀποκρίνομαι verb respondre, contestar fut. ἀποκρινοῦμαι, aor. ἀπεκρινάμην, perf. ἀποκέκριμαι ἀποκτείνω verb matar fut. ἀποκτενῶ, aor. ἀπέκτεινα, perf. ἀπέκτονα ἀπορέω verb estar sense recursos, estar parat, mancar aporètic ἀπορία-ας, ἡ nom problema, dificultat, manca de recursos aporia, aporisme ἄπορος-ον adj. difícil, sense recursos, pobre ἀποφαίνω verb declarar, evidenciar ἅπτω verb lligar, tocar, encendre [+gen. partitiu] ἄρα part. aleshores, en efecte ἀργύριον-ου, τό nom argent, diners argíric

4 ἀρετή-ῆς, ἡ nom valor, virtut, mèrit aretalogia ἀριστάω verb desdejunar aristocràcia ἄριστος-η-ον adj. el mejor, excel lent, noble ἁρπάζω verb robar, sotstreure, rapinyar ἀρχή-ῆς, ἡ nom principi, origen, poder, comandament arxi-, arquebisbe ἄρχω verb començar[+gen.] [act. o med.], governar, manar ἄρχων-οντος, ὁ nom governant, arcont ἀσεβεία -ας nom impietat fut. ἄρξω, aor. ἤρξα, aor. p.ἤρχθην, perf. m. ἤργμαι ἀσεβέω ser impiu, cometre sacrilegi ἀσθενής-ές adj. dèbil, malaltís ἀστός -ή -όν adj. ciutadà ἄστυ -εως, τό nom ciutat, capital, recinte emmurallat ἄτοπος-ον adj. estrany, absurd atòpic αὖ adv. de nou, al seu torn αὖθις adv. de nou αὐτός-ή-όν adj-pron. mateix/ pr. personal excepte en nom. autarquia, autòmata ἀφαιρέω verb arrencar, impedir, cancel lar cf. αἵρέω ἀφικνέομαι verb arribar fut. ἀφίξομαι, aor. ἀφίκομην, perf. ἀφίγμαι βαδίζω verb caminar, procedir βαίνω verb caminar, anar fut. βήσομαι, acròbata aor. ἔβην, perf. βέβηκα βαλεῖν verb inf. aor. cf. βάλλω βάλλω verb llençar, disparar fut. βαλῶ, hipèrbole aor. ἔβαλον, perf. βέβληκα, aor. p. ἐβληθην, perf. m. βέβλεμμαι βανεῖν verb inf. aor. cf. βαίνω βάσανος -ου, ὁ nom pedra de toc βασανίζω verb fregar contra la pedra de toc, comprovar βέβαιος-α-ον adj. segur, ferm, estable βέλτιστος-η-ον adj. superl. cf. ἀγαθός-ή-όν βελτίων-ον adj. comp. cf. ἀγαθός-ή-όν βία-ας, ἡ nom força, violència (βίᾳ dat. adverbial: per la força) βιάζω verb forçar, coaccionar βίος-ου, ὁ nom vida, recursos de vida biologia, biografia βλάπτω verb ferir, malmetre βλέπω verb mirar βοάω verb xisclar, exclamar boat βοηθέω verb ajudar [+dat.] βουλέω verb deliberar, aconsellar, decidir

5 βουλή-ῆς, ἡ nom consell, assemblea, deliberació, pla βούλομαι verb voler βραχύς -εῖα -ύ adj. curt, breu βωμός-οῦ, ὁ nom altar, ara γαμετής -ου ὁ ἡ nom espòs γαμέω verb desposar, casar-se γάμος-ου, ὁ nom matrimoni, noces polígamia γάρ conj. doncs γέγονα verb cf. γίγνομαι γένος-ους, τό nom llinatge, família, naixement, classe gen, gènesi γέρων-οντος, ὁ nom ancià, vell gerontologia, gerontocràcia γεωργέω verb llaurar, treballar al camp geòrgica γίγνομαι verb esdevenir, succeir, ocórrer, ser, nàixer fut. γενήσομαι, aor. ἐγενόμην, perf. γέγονα γιγνώσκω verb conèixer, saber fut. γνώσομαι, aor. ἔγνων, perf. ἔγνωκα, aor. p. ἔγνωσθην, perf. m. ἔγνωσμαι γνήσιος -α-ον adj. legítim γνώμη -ης, ἡ nom marca, intel ligència, proposició γνῶναι verb inf. aor. cf. γιγνώσκω gnosi, gnosologia γράμμα-ατος, το nom lletra, inscripció pentagrama, gramàtica γραφή -ης, ἡ nom escrit, dibuix, acusació γράφω verb dibuixar, escriure grafologia, cal ligrafia γυνή, γυναικός, ἡ nom dona ginecologia δακρύω verb plorar dacriorrea δαίμων -ος, τό nom esperit, divinitat dimoni δανείζω verb prestar, llogar, arrendar δαπανάω verb gastar, consumir δαπάνη-ης, ἡ nom despesa δέ part. [post.] i, però (normalment correlat de μὲν...) δεῖ verb cf. δέω 2 δείδω verb témer δείκνυμι verb mostrar, senyalar fut. δείξω, aor. ἔδειξα, perf. δέδειχα, aor. p. ἐδείχθην, perf. m. δέδειγμαι δεινός-ή-όν adj. terrible, admirable dinosauri δειπνέω verb menjar δεῖπνον-ου, τό nom sinar, sopar, àpat deipnosofista δεῦρο adv. ací δεύτερος-α-ον adj. segon, següent, secundari deuteronomi δέχομαι verb acceptar, rebre, acollir δέω 1 verb nugar, lligar, cordar δέω 2 verb mancar, necessitar [+gen.]/impers. δεῖ cal deòntic δή part. [post.] precisament, doncs δῆλος-η-ον adj. visible, evident, clar δηλόω verb manifestar, evidenciar δημεύω verb confiscar, nacionalitzar

6 δῆμος -ου, ὁ nom poble, país, demos (divisió administrativa de l àtica) demagògia, epidèmia δημοκρατία -ας, ἡ nom democràcia democràcia δημόσιος-α-ον adj. públic, de l estat (δημοσίᾳ dat. adverbial públicament) δήπου adv. sens dubte διά prep. a través de [+gen.] per, a causa de [+acus.] diadema, diàmetre διαβάλλω verb atacar, calumniar, desacreditar cf. βάλλω diable διαθήκη -ης, ἡ nom disposició, testament διαιτάω verb tractar, arbitrar, moderar/ [pass.] menar la vida διακέιμαι verb estar en una disposició, establert διανοέω verb pensar, proposar-se διατίθημι verb disposar, administrar cf. τίθημι διαφέρω verb passar, diferir, discutir cf. φέρω διδάσκω verb ensenyar [+acus. de persona +acus. de cosa] didáctica δίδωμι verb donar, atorgar imperfet ἐδίδουν, dosi fut. δώσω, aor. ἔδωκα, perf. δέδωκα δίκαιος-α-ον adj. just δικάζομαι verb jutjar δικαστήριον-ου, τό nom tribunal de justícia, jutjat δικαστής-ου, ὁ nom jutge δίκη-ης, ἡ nom justícia, sentència sindicat, síndic διομολογέω verb acordar, posar-se d acord διώκω verb perseguir, acusar δοκέω verb semblar, semblar bé docetisme δόξα-ης, ἡ nom opinió, creença, fama heterodox ortodox δοῦλος-ου, ὁ nom esclau δραμεῖν verb inf. aor. cf. τρέχω δύναμαι verb poder dinàmica δυστυχής -ες adj. desgraciat, malaurat δῶρον-ου, τό nom do, regal Teodor ἐάν conj. cond. [+subj.] si(eventual) ἑαυτόν pron. ell mateix ἐάω verb deixar, permetre ἐγγυάω verb protegir, prometre en matrimoni ἐγγυητής -οῦ, ὁ nom garant ἐγγύς adv. / prep. prop [+gen.] ἐθέλω verb voler, desitjar εἰ conj. cond. si (real) εἶδον verb aor. cf. οἰδα εἰκός-οτος, τό part. versemblant, natural, probable icona εἷλον verb aor. cf. αἱρέω εἰμί verb ser, estar, existir imperfet ἦν, fut. ἔσομαι εἶμι verb fut. (present amb valor de futur) cf. ἔρχομαι εἶπον verb aor. cf. λέγω εἰς prep. vers, cap a [+acus.] εἰσάγω verb dirigir, menar cf. ἄγω isàgogue εἰσποιέω verb donar en herència, adoptar εἰσφέρω verb contribuir, pagar impostos, introduir cf. φέρω

7 εἴρηκα verb perf. cf. λέγω εἶτα adv. després εἴτε...εἴτε... conj. ja... ja..., sigui... sigui... ἐκ, ἐξ prep. de, des de [+gen.] ἕκαστος-η-ον adj. cadascú ἑκάτερος-α-ον adj. cadascú dels dos ἐκβάλλω verb expulsar, llençar ἐκδίδωμι verb abandonar, deixar ἐκεῖ adv. allà ἐκεῖνος-η-ον adj.pron. aquell (pr. personal en nominatiu) ἐκκλησία-ας, ἡ nom assemblea, reunió església, eclesiàstic ἐκπλέω verb sarpar, marxar ἑκών-οῦσα-όν adj. voluntari, de bon grat ἐλάττων-ον adj. comp. cf. μικρός ἐλαχίστος -η -ον adj. sup. cf. μικρός ἐλαύνω verb empaitar, impulsar fut. ἐλάω, elàstic aor. ἤλασα, perf. ἐλήλακα ἔλεγχος -ου, ὁ nom argument, refutació ἐλέγχω verb refutar, impugnar, injuriar ἐλήλυθα verb perf. cf. ἔρχομαι ἐλευθερία -ας, ἡ nom llibertat ἐλεύθερος -α -ον adj. lliure ἐλπίζω verb esperar, confiar ἐλπίς-ίδος, ἡ nom esperança ἔμπειρος-ον adj. expert, hàbil empíric ἐμπόδον -ου, τό nom impediment, grillons ἐν prep. en, dins de, en mig de [+dat.] ἐναντίος -α -ον adj. contrari ἔνδον adv. dintre endogàmia ἕνεκα postp. [+gen.] a causa de ἐνήνοχα verb perf. cf. φέρω ἐνθάδε adv. cap aquí ἔνιοι-αι-α adj. alguns ἐνίοτε adv. alguna vegada ἐντεῦθεν adv. des d allà, a partir d aleshores ἐξ prep. cf. ἐκ ἐξαμαρτάνω adv./ prep. fora, fora de [+gen.] ἐξαρκεῖ verb impers. bastar ἔξειμι verb descendir, derivar/ impers. és possible, està permès ἐξουσία -ας ἡ nom llicència, potestat, riquesa, possibilitat ἔξω adv./ prep. fora ἕξω verb fut. cf. ἔχω ἐπεί conj. quan, atès que ἐπειδάν conj. quan, atès que ἐπειδή conj. quan, atès que ἔπειτα adv. després ἐπί prep. cap a, sobre [+gen.], sobre, per, per a [+dat], sobre, a, contra [+acus.] epitafi, epidermis

8 ἐπιβουλεύω verb planejar, conspirar contra [+dat.] ἐπιδημέω verb residir, romandre a casa ἐπιθυμέω verb voler, desitjar ἐπιλανθάνομαι verb oblidar-se de [+gen. + acus.] ἐπιμελέω verb considerar, tindre en compte [+gen.] ἐπίσταμαι verb saber, entendre ἐπιστολή-ῆς, ἡ nom missatge, carta epistolar ἐπιτήδεια-ας, ἡ nom provisió ἐπιτήδειος-α-ον adj. propi, útil, convenient ἐπιτήδευμα-ατος, τό nom ocupació, activitat, feina ἐπιτηδεύω verb ocupar-se de [+acus.] ἐπιτρέπω verb transferir, deixar, conferir ἐπιτροπεύω verb administrar, procurar, guardar ἐπιχειρέω verb posar la mà sobre, intentar, atacar ἐράω verb estimar, enamorar-se de [+gen.] eròtic ἐργάζομαι verb treballar ἔργον-ου, τό nom treball, tasca, obra sinèrgia, ergonòmic ἐρῆμος -ον adj. desert, solitari ἔρχομαι verb anar fut. εἶμι aor. ἦλθον, perf. ἐλήλυθα ἐρῶ verb fut. cf. λέγω ἐρωτάω verb preguntar, interrogar fut. ἐρωτήσω, erotema aor. ἠρώτησα perf. ἠρώτηκα ἐς prep. cf. εἰς ἔσχατος-η -ον adj. últim, extrem ἕτερος-α-ον adj. l altre dels dos heterogeni, heterosexual ἔτι adv. encara, àdhuc ἐτοῖμος -ον adj. preparat, segur, factible εὖ adv. bé εὐδαιμονία -ας, ἡ nom felicitat εὐθύς adv. immediatament εὔνοια-ας, ἡ nom benevolença, interès, εὑρίσκω verb trobar, descobrir, inventar fut. εὑρήσω, eurístic aor. ηὖρον/ εὖρον, perf. ηὕρηκα/ εὕρηκα, aor. p. ηὑρέθην/ εὕρέθην, perf. m. ηὕρημαι/ εὕρημαι ἔφην verb imperfet amb valor d aorist cf. φήμι ἔχθρα-ας, ἡ nom odi, enemistat ἔχθρός-ά-όν adj. odiós, enemic ἔχω verb tindre, saber, poder [+inf.], estar [+adv.] imperfet εἶχον, fut. ἔξω/ σχήσω, aor. ἔσχον, perf. ἔσχηκα ζέω verb viure ζητέω verb buscar ζημία-ας, ἡ nom multa,càstig ζημιόω verb multar, castigar ζῷον-ου, τό nom animal, ésser viu zoològic ἤ conj. o/ que (introdueix el segon terme d una comparació)

9 ἤγαγον verb aor. ἡγέομαι verb conduir [+dat.], considerar, pensar hegúmen, hegemonia ἤδη adv. ja ἥδιστος -η -ον adj. superl. cf. ἡδύς ἡδίων -ονος adj. superl. cf. ἡδύς ἥδομαι verb agradar, plaure ἠδονή-ῆς, ἡ nom plaer hedonisme ἡδύς-εῖα-ύ adj. dolç, agradable ἥκιστα adv. menys ἥκω verb arribar, venir ἤλθον verb aor. cf. ἔρχομαι ἡμέρα-ας, ἡ nom dia hemeroteca ἤν conj. (forma cf. ἐὰν jònia) ἤνεγκα/ ἤνεγκον verb aor. cf. φέρω ἡνίκα conj. alhora que, quan ἡσυχία -ας, ἡ nom tranquil litat, oci ἥττων -ονος adj. comp. cf. κακός /μικρός ἡττάω verb superar, derrotar θάλαττα-ης, ἡ nom mar talasocràcia θάνατος-ου, ὁ nom mort tanatori θανεῖν verb inf. aor. cf. θνῄσκω θάπτω verb soterrar, colgar θαρρέω verb confiar θαῦμα-ατος, τό nom meravella, miracle taumatúrgia θαυμάζω verb admirar, sorprendre s θαυμαστός-ή-όν adj. admirable θεῖος -α -ον adj. diví θέλω verb cf. ἐθέλω θέος-ου, ὁ ἡ nom déu, deessa, divinitat teologia θεράπαινα-ας, ἡ nom minyona θεραπεύω verb curar, cuidar terapèutic θεράπων-οντος, ὁ nom criat, servidor θνῄσκω verb morir, ser mort fut. θανοῦμαι, aor. ἔθανον, perf. τέθνηκα θνητός-ή-όν adj. mortal θυγατήρ-τρός, ἡ nom filla θυγατριδή-ῆς, ἡ nom néta materna θυγατριδοῦς-οῦ, ὁ nom nét matern θύρα-ας, ἡ nom porta θυσία-ας, ἡ nom sacrifici θύω verb sacrificar, oferir un sacrifici ἰδεῖν verb aor. cf. οἰδα ἴδιος-α-ον adj. privat, particular/ ἰδίᾳ (dat. adverbial en privat) idiota, idiosincràsia ἱερεύς-έως, ὁ nom sacerdot ἱερός -α -ον adj. sagrat, consagrat, víctima, temple jeroglífic ἵημι verb enviar, afanyar-se fut. ἥσω, aor. ἧκα perf. εἷκα ἱκανός-ή-όν adj. suficient ἱκετεύω verb suplicar

10 ἱμάτιον-ου, τό nom vestit, mantell ἵνα conj. / pr. rel. [+ subj./ opt.] per a, perquè (final) [+ind.]on ἱππεύς -έως, ὁ nom cavaller ἵππος -ου, ὁ nom cavall hípica ἴσος-η-ον adj. igual, igualitari isòsceles ἵστημι verb col locar, aixecar, aixecar-se, estar d empeus imperfet ἵστην, fut. στήσω, aor. ἔστην/ ἔστησα, perf. ἕστηκα ἰσχυρός-ή-όν adj. fort, robust, resitent ἴσως adv. potser καθίζω verb seure, situar καίπερ conj. [+ part.] tot i que, encara que καιρός-οῦ, ὁ nom moment oportú, ocasió κακία-ας, ἡ nom maldat, vilesa, vici κακός-ή-όν adj. dolent, mal cacofonia καλέω verb cridar, convidar fut. καλῶ, aor. ἐκάλεσα, perf. κάκλεκα, aor. p. ἐκλήθην, perf. m. κέκλεμαι καλός-ή-όν adj. bell, bonic cal lidoscopi κάμνω verb cansar-se, emmalaltir fut. καμοῦμαι, aor. ἔκαμον, perf. κέκμηκα κατά prep. de dalt a baix, en, per, després de, segons [+acus.] sota[+gen.] cada, cataclisme καταγιγνώσκω verb observar, decidir, condemnar cf. γιγνώσκω καταλαμβάνω verb agafar, comprendre, constrényer cf. λαμβάνω καταλείπω verb abandonar, deixar enrere cf. λείπω καταλύω verb dissoldre, abolir, anul lar κατηγορέω verb acusar, retreure κατηγορία-ας, ἡ nom acusació, retret categòric κατήγορος-ου, ὁ nom acusador κάτω adv. a baix κεῖμαι verb jeure κελεύω verb ordenar, manar κερδαίνω verb guanyar, treure, profit, lucrar-se κέρδος-ους, τό nom guany, interès κεφάλαιος -α -ον adj. principal, cabdal, capital κεφαλή-ῆς, ἡ nom cap cefalòpode κηδεστής -οῦ, ὁ nom gendre, cunyat, sogre κινδυνεύω verb perillar κίνδυνος-ου, ὁ nom perill κλέπτω verb robar, furtar cleptomania κλῆρος-ου, ὁ nom lot, finca κλίμαξ-ακος, ἡ nom escala κοινός-ή-όν adj. comú, públic cenobi κολάζω verb castigar κολακεία-ας, ἡ nom afalac κομίζω verb menar, conduir fut. κομιῶ, aor. ἐκόμισα, perf. κεκόμικα, aor. p. ἐκομίσθην, perf. m. κεκόμισμαι

11 κόσμιος -α -ον nom ordenat, regular, moderat κρατέω verb manar, dominar κρείττων-ον adj. comp. cf. ἀγαθός κρίνω verb jutjar, distingir, decidir crisi, diacrític κτάομαι verb adquirir, aconseguir κτείνω verb matar κύριος -α -ον adj. senyor, sobirà κωλύω verb evitar, prevenir κωμάζω verb desfilar, festejar λαβεῖν verb inf. aor. cf. λαμβάνω λαθεῖν verb inf. aor. cf. λανθάνω λαμβάνω verb prendre, agafar; captar [med. +gen.] fut. λήψομαι, aor. ἔλαβον, perf. εἴληφα λανθάνω verb passar inadvertit, escapar-li a algú, amagarse [+acus. o +part] fut. λήσω, aor. ἔλαθον, perf. λέληθα λέγω verb dir, parlar, contar, comptar fut. λέξω/ ερῶ, lèxic aor. εἶπον/ ἔλεξα, perf. εἴρηκα, fut. p. ἐρρήθην, aor. p. ἐλέχθην, perf. m. εἴρημαι λείπω verb deixar, abandonar fut. λείψω, lípid aor. ἔλιπον, perf. λέλοιπα λειτουργία -ας, ἡ nom servei públic (pagat per un ciutadà) litúrgia λίαν adv. massa, en excès λόγος-ου, ὁ nom paraula, conte, compte, raó diàleg, logopèdia λοιδορέω verb injuriar, censurar, abusar λοιπός -ή -όν adj. restant, resta λυμαίνω verb maltractar, vexar, arruïnar λυπέω verb angoixar, entristir λύπη-ης, ἡ nom pena, dolor λύχνος-ου, ὁ nom llum, làmpada, torxa λύω verb deslligar, soltar, solucionar, alliberar hidròlisi, anàlisi μαθεῖν verb inf. aor. cf. μανθάνω μακρός-ά-όν adj. llarg, gran μάλα adv. molt μάλιστα adv. molt, moltíssim, sobretot μᾶλλον adv. més, més aviat μανθάνω verb aprendre, comprendre fut. μαθήσομαι, matemàtiques aor. ἔμαθον, perf. μεμάθηκα μαρτυρέω verb testimoniar μάρτυς-υρος, ὁ nom testimoni màrtir μάχη-ης, ἡ nom combat, lluita, baralla naumàquia μάχομαι verb lluitar, barallar-se μέγας-μεγάλημέγα adj. gran megalòman μέγιστος-η-ον adj. superl. cf. μέγας-μεγάλη-μέγα μείζων -ος adj. comp. cf. μέγας-μεγάλη-μέγα μειράκιον-ου, τό nom jovenet, xicot μέλω verb preocupar, interessar

12 μέλλω verb estar a punt de, estar disposat a [+ inf pres. o fut.] μέντοι part. certament, en canvi μένω verb romandre, quedar-se, esperar μέρος-ους, τό nom part, tros, fracció polímer μετά prep. amb, entre[+gen.]; més enllà, després metafísica de[+acus.] μεταδίδωμι verb entregar/ fer participar [+dat. a algú de +gen. cf. δίδωμι partitiu] μετέχω verb participar μετοικέω verb emigrar, traslladar-se μέτοικος-ου, ὁ nom metec metec μέχρι(ς) adv. /prep. fins [+gen.] μή adv. no, perquè no μηδείς-μεδεμίαμεδέν adj. ningú, cap, res μηδέποτε adv. mai μήν-μηνός, ὁ nom mes, lluna amenorrea, menopausa μηνύω verb descobrir, mostrar, desvelar, delatar μήτηρ-μητρός, ἡ nom mare metròpoli μηχανάομαι verb planejar, ordir, idear μηχανή-ῆς, ἡ nom màquina, enginy, invenció, trampa mecanisme, màquina μικρός-ά-όν adj. petit microscopi μιμέομαι verb imitar mimesi μιμνῄσκω verb recordar-se de, recordar [+gen./ + acus.] mnemotècnic μισέω verb odiar misantropia μισθός-οῦ, ὁ nom paga, sou, lloguer μνά-μνᾶς, ἡ nom mina (moneda) μοιχεία-ας, ἡ nom adulteri μοιχός-οῦ, ὁ nom adúlter μόνος-η-ον adj. sol, únic monògam μύριοι-αι-α adj. innombrables, moltíssims miríada ναῦς-νεώς, ὁ nom nau nàusea νεανίας-ου, ὁ nom jove, xicot νεανίσκον-ου, τό nom jovenet νέμω verb distribuir, habitar [med.] νέος-α-ον adj. jove, nou neologisme νικάω verb vèncer, guanyar νομίζω verb pensar, jutjar, acostumar, considerar νόμισμα-ατος, τό nom moneda νόμος-ου, ὁ nom ley autònom νόσος-ου, ἡ nom enfermedad, plaga nosologia νοῦς-οῦ, ὁ nom ment, intel ligència, pensament noètica νύκτωρ adv. de nit νύξ-νυκτός, ἡ nom noche nictalop νῦν adv. ara, actualment ξένος-η-ον adj. estranger, hoste xenofòbia ξενόω verb hostatjar ξύλον -ου, τό nom fusta, pal xilòfon ὀβολός-οῦ, ὁ nom òbol òbol ὁδός-οῦ, ἡ nom camí, viatge, via mètode ὀδούς-όντος, ὁ nom dent odontologia

13 οἷδα verb saber (perfet amb valor de present) cf. ὁράω οἰκεῖος-α-ον adj. casolà, domèstic, parent οἰκέτης-ου, ὁ nom veí, criat, familiar οἰκέω verb viure, habitar οἶκος-ου, ὁ nom casa, vivienda ecologia οἶνος-ου, ὁ nom vi enologia οἴομαι [οἶμαι] verb pensar, creure οἷος -α -ον adj. capaç, possible [+inf. determinatiu] οἴσω verb fut. cf. φέρω οἴχομαι verb anar-se n, marxar ὀλίγος-η-ον adj. poc oligofrènia ὄλλυμι verb perir, destruir ὅλος -η -ον adj. sencer, complet holocaust ὁμιλέω verb freqüentar, tractar [+dat.] ὁμιλία-ας, ἡ nom conversa, tracte, companyia homilia ὁμοῖος-α-ον adj. igual, semblant /ὅμοιος -α -ον ὁμολογέω verb estar d acord, coordinar-se ὁμοπάτριος -α -ον adj. del mateix pare ὀνειδίζω verb retreure, criticar ὄνομα -ματος, τό nom nom onomàstica ὀνομάζω verb anomenar ὀπλίτης-ου, ὁ nom soldat hoplita ὅπλον-ου, τό nom arma, armament panòplia ὅπου adv. rel. on/ quan ὅπως adv. que, de manera que, perquè ὁράω verb veure, mirar fut. ὄψομαι aor. εἶδον perf. οἴδα ὀργή-ῆς, ἡ nom còlera, ira ὀργίζομαι verb irritar-se ὀρθός-ή-όν adj. dret, recte, correcte ortodòxia ὅρκος -ου, ὁ nom jurament, objecte pel que es jura ὅρος-ου, τό nom límit ὀρφανός -ή -όν adj. orfe ὅστις-ἥτις-ὅτι rel. qualsevol que ὅταν conj. quan, sempre que ὅτε conj. quan ὅτι conj. que, perquè οὐ, οὐκ, οὐχ adv. no οὐδαμοῦ adv. enlloc οὐδαμῶς adv. de cap manera οὐδείς-οὐδεμίαοὐδέν adj. ningú, cap, res οὖν adv. així doncs οὔποτε adv. mai οὕτω [οὕτως ] adv. així ὀφειλή-ῆς, ἡ nom deute ὀφείλω verb deure, estar en deute ὄψομαι verb fut. cf. ὁράω παθεῖν verb inf. aor. cf. πάσχω πάθος-ους, τό nom patiment, sentiment patologia παιδεύω verb educar, instruir παῖς-παιδός, ὁ, ἡ nom fill, nen, noi pediatre

14 πάλαι adv. fa temps, d antuvi πάλιν adv. de nou παλλακή-ής, ἡ nom concubina πανταχοῦ adv. tot arreu παντοῦ adv. tot arreu πάνυ adv. molt, del tot, per complet πάππας-ου, ὁ nom pare, papa (hipocorístic familiar) πάππος-ου, ὁ nom avi παρά prep. des de, al costat de [+gen.]; a ca, amb, entre paral lel [+dat.], al llarg de, fora, contra [+acus.] παραίνεω verb aconsellar [+dat.] παρακαλέω verb convidar, demanar παρασκευάζω verb preparar παρασκευή-ῆς, ἡ nom provisió, preparació παρθένος-ου, ἡ nom donzella, noia, verge (atena per antonomàsia) pertenogènesi πᾶς-πᾶσσα-πάν adj. tot, cada panteisme πάσχω verb experimentar, patir fut. πείσομαι, aor. ἔπαθον, perf. πέπονθα πατήρ-πατρός, ὁ nom pare patriarca παύω verb parar, aturar, desistir, deixar de, cessar pausa, menopàusia πείθω verb convèncer, persuadir/ [med.] obeir fut. πείσω, aor. ἔπεισα, perf. πέπεικα/ πέποιθα πειθώ-οῦς, ἡ nom persuasió πειράω verb intentar, atacar, posar a prova [+gen. partitiu] pirata πείσομαι verb fut. cf. πάσχω/ fut. med. de πείθω πέμπω verb enviar πένης-ητος, ὁ nom pobre πένθος-ους, τό nom dol, plany, pena πέπονθα verb perf. cf. πάσχω περί prep. al voltant de, sobre [+gen.]; respecte a peristil [+dat.]; al voltant de [+acus.] πεσεῖν verb inf. aor. cf. πίπτω πίνω verb beure πίομαι, ἔπιον, πέπωκα πίπτω verb caure πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα πιστεύω verb creure, confiar en [+dat.] πίστις-εως, ἡ nom confiança, fe, lleialtat πλεῖστος-η-ον adj. superl. cf. πολύς -πολλή- πολύ pleistocè πλείων [πλέων]- adj. comp. cf. πολύς -πολλή- πολύ pleonasme πλέον πλῆθος-ους, τό nom multitut, massa, majoria, abundància pletòric πλήν prep. excepte [+gen.] πλήρης-ες adj. ple πλησίος-α-ον adj. pròxim πλούσιος-α-ον adj. ric plutocràcia πλουτέω verb ser ric, enriquir-se ποιέω verb fer, crear, compondre poesia πόλις-εως, ἡ nom ciutat-estat polític

15 πολιτεία-ας, ἡ nom constitució, règim, ciutadania πολίτης-ου, ὁ nom ciutadà πολλάκις adv. moltes vegades, sovint πολύς-πολλή-πολύ adj. molt polígon πομπή-ῆς, ἡ nom processó, acompanyament, cerimònia pompa πόνος-ου, ὁ nom fatiga, treball, pena πονηρία-ας, ἡ nom maldat, vilesa πονηρός-ά-όν adj. dolent, malvat πρᾶγμα-ατος, τό nom acció, afer, circumstància, tema, producte pragmàtic πράττω verb realitzar, fer, efectuar, gestionar pràctica πρέσβυς-εως, ὁ nom ancià, vell, ambaixador presbiterià πρίν adv. /conj. abans πρó prep. abans de, davant de [+gen.] prohom προίξ-ικός, ἡ nom dot πρὸς prep. des de, de part de, amb, al costat de [+gen.]; prop de, amb, a més de [+dat.]; cap a, contra, en relació amb [+acus.] πρῶτος-η-ον adj. primer, principal protó πυθεῖν verb inf. aor. cf. πυνθάνομαι πυνθάνομαι verb esbrinar, preguntar fut. πεύσομαι aor. ἐπύθομην perf. πέπυσμαι πῦρ-πυρός, τό nom foc, llar piròman ῥᾳδίος-α-ον adj. fàcil ῥᾳδίως adv. fàcilment σαφής-ές adj. clar σιγάω verb callar, estar en silenci σιγή-ῆς, ἡ nom silenci σίδηρος-ου, ὁ nom ferro, barra siderúrgia σῖτος-ου, ὁ nom blat, cereal, menjar paràsit σιωπάω verb callar σιωπή-ῆς, ἡ nom silenci σκοπέω verb mirar, observar fut. σκέψομαι, aor. ἐσκεψάμην, perf. ἔσκεμμαι escèptic, periscopi, bisbe σοφός-ή-όν adj. savi filòsof σπένδω verb libar, pactar, acordar σπεύδω verb afanyar-se, tindre pressa σπουδαῖος-α-ον adj. diligent, seriós σπουδή-ῆς, ἡ nom pressa, urgència, esforç στάσις-εως, ἡ nom revolta, insurrecció, alçament, guerra civil στέλλω verb enviar, equipar apòstol στοά-ᾶς, ἡ nom pòrtic στρέφω verb tornar-se, tòrcer, girar fut. στρέψω, aor. ἔστρεψα, perf. ἔστραμμαι, aor. p. ἐστράφην σύν prep. amb [+dat.] σφάλλω verb caure, fallar, relliscar asfalt σχέδον adv. aproximadament, gairebé σχεῖν verb inf. aor. cf. ἔχω σχήσω verb fut. cf. ἔχω σῴζω verb salvar σῶμα-ατος, τό nom cos, matèria somatisme σώφρων-ον adj. prudent, assenyat

16 ταράττω verb alterar, desordenar, confondre, excitar ταραχή-ῆς, ἡ nom alteració, desordre, confusió, excitació ataràxia ταχέως adv. ràpidament ταχύς-εῖα-ύ adj. ràpid, veloç taquímetre τέκνον-ου, τό nom fill, filla τεκμήριον-ου, τό nom prova τήθη-ης, ἡ nom àvia τηθίς-ίδος, ἡ nom tia τελειόω verb dur a terme, perfeccionar, acabar τήμερον adv. (forma avui àtica) τίκτω verb parir, produir, originar τίθημι verb posar, col locar, fixar imperfet ἐτίθην, fut. θήσω, aor. ἔθηκα, perf. τέθηκα τιμάω verb honorar, apreciar τιμή-ῆς, ἡ nom honor, dignitat, càrrec, valor timocràcia τίνω verb pagar, expiar, castigar τίσις-εως, ἡ nom paga, retribució, càstig, expiació τοί adv. certament τοῖχος-ους, τό nom paret τόκος-ου, ὁ nom part, naixement/ interès tocologia τολμάω verb atrevir-se, gosar τολμηρός-ά-όν adj. atrevit, audaç τότε adv. aleshores τράπεζα-ης, ἡ nom taula, hospitalitat, taula de canvi (banc) τραῦμα-ατος, τό nom ferida trauma τρέπω verb girar, tornar, capgirar, donar la volta fut. τρέψω, aor. ἔτρεψα, perf. τέτροφα, aor. p. ἐτράπην/ ἐτρέφθην τρέφω verb alimentar, criar, nodrir fut. θρέψω aor. ἔθρεψα perf. τέτροφα τρέχω verb córrer fut. δραμοῦμαι, aor. ἔδραμον, perf. δεδράμηκα τυγχάνω verb abastar, obtenir, encertar [+gen.]; resultar per casualitat, acabar sent [+ part.] fut. τεύξομαι, aor. ἔτυχον, perf. τετύχηκα heliòtrop, trofeu autòtrof, hipotròfia troquelar τύπτω verb colpejar τυχαῖος-α-ον adj. accidental, casual τυχεῖν verb inf. aor. cf. τυγχάνω τύχη-ης, ἡ nom atzar, fortuna, casualitat ὑβρίζω verb ser superb, ofendre, injuriar ὕβρις-εως, ἡ nom orgull, insolència, supèrbia, ofensa híbrid ὑβριστής-οῦ, ὁ nom insolent, superb ὑγίεια-ας, ἡ nom salut higiene ὑγιής-ές adj. sa, en forma ὕδωρ-ὕδατος, τό nom aigua hidrocefàlia υἱδοῦς-οῦ nom nét patern υἱός-οῦ, ὁ nom fill ὑπὲρ prep. sobre, damunt de, en defensa de, a favor hipèrbaton

17 de[+gen.]; per, per damunt de, més enllà de [+acus.] ὕπνος-ου, ο nom somni, son hipnosi ὑπὸ prep. des de sota, per, a causa de [+gen.];sota hipocòndria [+dat.]; sota [+acus.] ὑποψία-ας, ἡ nom sospita ὕστερος-α-ον adj. últim, posterior, següent histerología φαίνω verb mostrar, evidenciar, il luminar/ [med.] semblar, presentar-se com fut. φανῶ/ φανήσομαι/ φανοῦμαι aor. ἔφηνα, perf. πέφηνα φέρω verb portar fut.οἴσω, aor. ἤνεγκα/ ἤνεγκον, perf. ἐνήνοχα, aor. p. ἠνέχθην fenòmen mamífer, esòfag φεύγω verb fugir, escapar [+acus.] φημί verb dir; (οὐ φημι: dir que no, negar) ιmperfet ἔφην fut. φήσω, aor. ἔφησα φθείρω verb destruir, matar, corrompre φθονέω verb envejar [+dat.] φθόνος-ου, ὁ nom enveja, zels φιλέω verb estimar φιλία-ας, ἡ nom amistat, afició zoofília φίλος-η-ον adj. proper, estimat, amic filologia φοβέω verb aterrir/[med.] témer, estar espantat fòbia φονεύω verb matar φόνος-ου, ὁ nom assassinat, mort φρονέω verb ser assenyat, pensar φυλάττω verb vigilar, guardar, protegir profilàctic φύσις-εως, ἡ nom natura física φύω verb nàixer, ser, engendrar χαίρω verb alegrar-se de [+dat.], estar content, saludar χαλεπός-ή-όν adj. difícil, dur χαλκός-οῦ, ὁ nom coure o bronze calcografia χείρ-χειρός, ἡ nom mà quirúrgic χείριστος-η-ον adj. superl. cf. κακός-ή-όν χείρων-ον adj. comp. cf. κακός-ή-όν χήρα-ας, ἡ nom vídua χῆρος-ου, ὁ nom vidu χθές adv. ahir, adés χιτών -ῶνος, ὁ nom túnica χλαμύς-ύδος, ἡ nom capa, mantell clámide χράομαι verb emprar, utilitzar, recórrer a, consultar (un oracle)[+dat.] χρῆμα-ατος, τό nom béns, diners crematístic χρηστός-ή-όν adj. útil, honrat, íntegre χρυσός-οῦ, ὁ nom or, daurat χωρίον-ου, τό nom lloc, barri ψευδής-ές adj. fals, erroni, fingit, mentida ψεύδω verb enganyar, mentir ψηφίζομαι verb votar ψῆφος-ου, ἡ nom pedra, vot ψυχή-ῆς, ἡ nom alma psicologia ψῦχος-ους, τό nom fred

18 ὡς adv. com, quan, perquè, de manera que ὥσπερ conj. com ὥστε conj. de manera que ὠφέλεια-ας, ἡ nom utilitat ὠφελέω verb ajudar, ser útil, beneficiar

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Vocabularies for J. W. Roberts

Vocabularies for J. W. Roberts Vocabularies for J. W. Roberts A Grammar of the Greek New Testament for Beginners Lesson 1, Section 9. Conjugation of ω-verbs: Present Active Indicative ἄγω, I lead, bring γράφω, I write (graphic; i.e.

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

Eng Greek.voc.1332.3332, p1

Eng Greek.voc.1332.3332, p1 Eng Greek.voc.1332.3332, p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Α 3 ἀγαθοῦ. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl.

Α α. Α 3 ἀγαθοῦ. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl. Α 3 ἀγαθοῦ Α α G1 Α (1) ἄλφα (alpha), the first letter of the Greek alphabet; (2) the numeral 1; (3) first. α noun, letter A G1 ἅ pron. rel., acc. pl. neut. {4.C} ὅς G3739 ἅ pron. rel., nom. pl. neut.

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Aa Fall 2007. Units 1-11 Review

Greek Aa Fall 2007. Units 1-11 Review Greek Aa Fall 2007 Units 1-11 Review I. Nouns and Adjectives Instructions: Try to fill out the charts below from memory. When you have done as much as you possibly can, then check your answers against

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

Greek 12: Plato s Apology

Greek 12: Plato s Apology Greek 12: Plato s Apology Rick Griffiths FTGRIFFITHS@ / x 5355 Earth Science 306 Office Mon. 2-4, Wed. 1-2 or by appt. Texts: Reading Greek: Text and Vocabulary (TV) (JACT) Reading Greek: Grammar and Exercises

Διαβάστε περισσότερα

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Judgment of the Goddesses

Judgment of the Goddesses Lucian s Judgment of the Goddesses An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Judgment of the Goddesses: An Intermediate Greek

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LEXIQUE GREC DU COLLEGE

LEXIQUE GREC DU COLLEGE LEXIQUE GREC DU COLLEGE NOMS ἀγορά, ᾶς (ἡ) : la place publique, le marché ἀγών, ἀγῶνος (ὁ) : la lutte, le combat αἰτία, ας (ἡ) : la cause ; l'accusation ἀλήθεια, ας (ἡ) : la vérité ἀνάγκη, ης (ἡ) : la

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

DIOGENES LAERTIUS LIFE OF PARMENIDES

DIOGENES LAERTIUS LIFE OF PARMENIDES P a g e 1 DIOGENES LAERTIUS LIFE OF PARMENIDES A New Translation, with text and Commentary By E. H. Campbell Edward Campbell Media: Aspen, CO First Edition P a g e 2 E. H. Campbell All Rights Reserved

Διαβάστε περισσότερα

Present Subjunctives: λύω

Present Subjunctives: λύω Morphs Column headings: Tense = "Tense and Voice" (just present and aorist); TF = "Tense Formative Morph" (such as the punctiliar or passive morph); NM = "Neutral Morph" (always a lengthened neutral morph

Διαβάστε περισσότερα

Ηροδότου Ιστορίαι. Η Γυναίκα του Κανδαύλη (Ι 7-13) Μετάφραση. Ν. Μαρωνίτη

Ηροδότου Ιστορίαι. Η Γυναίκα του Κανδαύλη (Ι 7-13) Μετάφραση. Ν. Μαρωνίτη Ηροδότου Ιστορίαι Η Γυναίκα του Κανδαύλη (Ι 7-13) Μετάφραση. Ν. Μαρωνίτη 7 Ἡ δὲ ἡγεµονίη οὕτω περιῆλθε, ἐοῦσα Ἡρακλειδέων, ἐς τὸ γένος τὸ Κροίσου, καλεοµένους δὲ Μερµνάδας. [2] Ἦν Κανδαύλης, τὸν οἱ Ἕλληνές

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s The Ass An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Lucius, or The Ass: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα προετοιμάζοντας σε πραγματικά ολιγομελείς ομίλους τους

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Epistle 361 of Basil of Caesarea

Epistle 361 of Basil of Caesarea Epistle 36 of Basil of Caesarea Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald Epistle 36 of Basil of Caesarea Greek Text with Vocabulary and Commentary Patristic Readers, Sample Text 204 by

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12α of Athenaze (Ἀθήναζε). Chapter 12 already? We'll be in 16 and beyond before we know it! Great job!! Group information and study

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini canones. Σχόλια σὺν θεῷ εἰς τοὺς ῥηματικοὺς κανόνας ἀπὸ φωνῆς Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ.

Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini canones. Σχόλια σὺν θεῷ εἰς τοὺς ῥηματικοὺς κανόνας ἀπὸ φωνῆς Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ. Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini canones Σχόλια σὺν θεῷ εἰς τοὺς ῥηματικοὺς κανόνας ἀπὸ φωνῆς Γεωργίου τοῦ Χοιροβοσκοῦ. Ἐπειδὴ ἐν συντόμῳ παραδίδωσιν ἡμῖν ὁ Θεοδόσιος τοὺς προκειμένους κανόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ Contents ὁ πρόλογος (Ἀγγλικῇ) περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. περὶ ὀνόματος πρὸς τοῦ Διονυσίου

ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ Contents ὁ πρόλογος (Ἀγγλικῇ) περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν. περὶ ὀνόματος πρὸς τοῦ Διονυσίου ἡ γραμματικἡ τέ χνἡ πρὸς τοῦ Διονυσίου Contents περὶ τῶν τοῦ λόγου μερῶν.... 1 περὶ ὀνόματος... 1 περὶ ἀντινυμίας... 2 περὶ ῥήματος... 3 περὶ ἐπιρρήματος... 5 περὶ μετοχῆς... 5 περὶ συνδέσμου... 5 περὶ

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-7

English to Greek vocabulary in lessons 1-7 English to Greek vocabulary in lessons 1-7 E to Greek vocabulary, lessons 1-7, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Seminaris a Quatre Bandes Màster en Cultures i Llengües de l Antiguitat Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Llengües franques, vehiculars

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Gods

Dialogues of the Gods Lucian s Dialogues of the Gods An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Gods: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Diogenes Laertius Life of Socrates Or on the Essence of True Love

Diogenes Laertius Life of Socrates Or on the Essence of True Love Diogenes Laertius Life of Socrates Or on the Essence of True Love New Translations of Diogenes, Plato, and Plutarch with Texts and Commentaries By E. H. Campbell Edward Campbell Media: Cambridge, MA. First

Διαβάστε περισσότερα

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz 1. Vocab (a) For this first chapter, students should really do their best to coordinate their homeworks and reading assignments with the vocab lists on pp. 2 & 8. Not really

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί

ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί ἔξω ἔξω ὑπέρ μεταξύπρό ἀντί IV ἴδιοςοἰκεῖος V ἀρετή η ιει Ἰωάννης Ἠσαίας διάδημα ω Ἰωσήφτὸ κώνειονμήκων ε VI ἑλληνικόςἐδεμ εὐαγγέλιον ἡ αἰτία αἰτίαν ἡ οὐσία οὐσίαν τῇ ἐπικρατείᾳ τῇ ἐπικρατήσει ἡ ἐπικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour 30 minutes

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour 30 minutes Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/01 Language Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour 30 minutes Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 21. The Present Subjunctive

Chapter 21. The Present Subjunctive Chapter 21 The Present Subjunctive 21.1 So far we have dealt with definite statements and questions, for which we use a verb in the Indicative mood. Now we learn how to express some element of doubt, for

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο Α. Μετάφραση: Β. Ερωτήσεις Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος

γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο Α. Μετάφραση: Β. Ερωτήσεις Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο «Νόµιζε µηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον οὕτω γὰρ οὔτ εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. Χαῖρε µὲν ἐπὶ τοῖς συµβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα