Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet"

Transcript

1 Lèxic bàsic grec-català (Iseu, Lísies i Xenofont) Andrea Sánchez i Bernet mot grec categoria traducció catalana particularitats de la hel lenismes gramatical flexió ἁγαθός -ή -όν adj. bo agatòfil ἄγαμος - ον adj. solter agàmia ἄγαν adv. molt, massa ἀγανακτέω verb enfadar-se, indignar-se ἀγαπάω verb estimar ἀγγέλλω verb anunciar fut. ἀγγελῶ, aor. ἤγγειλα, perf. ἤγγελκα, aor. p. ἠγγέλθην, perf. m. ἤγγελμαι ἀγγελῶ verb f. cf. ἀγγέλλω ἀγνοέω verb desconèixer agnòstic, agnòsia ἀγορά - ᾶς, ἡ nom àgora, plaça, mercat agorafòbia ἀγορεύω verb parlar en públic ἀγρός- οῦ, ὁ nom camp agrònom ἄγω verb menar, conduir fut. ἄξω, aor.ἤγαγον, perf. ἤχα, aor. p. ἤχθην, perf. m. ἤγμαι ἀγών- ῶνος, ὁ nom lluita, enfrontament agonia ἀδελφή - ῆς, ἡ nom germana ἀδελφιδή - ῆς, ἡ nom neboda ἀδελφιδοῦς -οῦ, ὁ nom nebot ἀδελφός -οῦ, ὁ nom germà adelf, Filadèlfia ἀδικέω verb ser injust, maltractar, delinquir ἀδικία - ας, ἡ nom injustícia, greuge ἄδικος - ον adj. injust ἀδυναμία - ας, ἡ nom debilitat, impotència ἀδύνατος - ον adj. incapaç, impossible ἀεί adv. sempre ἀθάνατος -ον adj. immortal atanàsia ἄθλον -ου, τό nom premi αἵμα- ατος, τό nom sang hemofília, hematitis αἴξ -αἰγός, ἡ, ὁ nom cabra, boc ègida αἱρέω verb agafar, triar fut. αἱρήσω, aor. εἶλον, perf. ᾔρηκα, aor. p. ᾐρέθην, perf. m. ᾔρημαι αἴρω verb aixecar fut. ἀρῶ, aor. ἦρα, perf. ἦρκα, aor. p. ἦρθην, perf. m. ἦμαι αἰσθάνομαι verb adonar-se, sentir [+gen.] anestesiar, estètica, sinestèsia αἴσχιστος adj. superl. cf. αἰσχρός

2 αἰσχίων-ον adj. comp. cf. αἰσχρός αἰσχρός -ά -όν adj. vergonyós, lleig αἰσχύνη-ης, ἡ nom vergonya αἰσχύνομαι verb avergonyir-se αἰτέω verb demanar, exigir αἰτία-ας, ἡ nom acusació, causa etiologia αἰτιάομαι verb acusar, culpar αἴτιος-α-ον adj. culpable,causant ἀκήκοα verb perf. cf. ἀκούω ἀκολουθέω verb acompanyar ἀκόλουθον -ου ὁ nom acompanyant, criat acòlit ἀκούσομαι verb f. cf. ἀκούω ἀκούω verb sentir, escoltar [+gen. de pers +acus. de cosa] fut. ἀκούσομαι, acústica aor. ἤκουσα, perf. ἀκήκοα, aor. p. ἠκούθην ἀκριβής, -ες adj. estricte, precís ἄκρος-α-ον adj. agut, elevat, alt acrofòbia ἄκριτος -ον adj. indistingible, confús ἄκων -οῦσα -ον part. a desgrat, involuntariament ἀλήθεια-ας, ἡ nom veritat ἀληθής-ές adj. veritable ἀλίσκομαι verb ser atrapat ἀλλὰ conj. però, en canvi, sinó, ans ἄλλος-η-ον adj. altre al lèrgia, al lomorf ἀλλότριος -α -ον adj. aliè ἀλόγιστος- ον adj. irracional, irreflexiu ἄλογος-ον adj. irracional, absurd ἅμα adv./ prep. alhora, a l ensems amb [+dat.] ἀμαθής-ές adj. ignorant ἀμαθία-ας, ἡ nom ignorància ἁμαρτάνω verb equivocar-se, fallar, mancar fut. ἁμαρτήσομαι, aor. ἥμαρτον, perf. ἡμάρτηκα, aor. p. ἡμαρτήθην, perf. m. ἡμάρτημαι ἁμάρτημα-ατος, τό nom falta, error ἀμαρτία-ας, ἡ nom error ἀμείνων-ον adj. comp. cf. ἀγαθός ἀμελέω verb descuidar, despreocupar-se ἀμύνω verb apartar, defensar, rebutjar ἀμφισβητέω verb discutir, no estar d acord ἀμφότερος -α -ον adj. cadascú dels dos ἄμφω pron. tots dos ἄν part. eventualment (modifica el valor del verb, no sempre és traduïble) ἀνά adv./ prep. amunt [+acus.] cap a dalt, sobre [+dat.] sobre, damunt de ἀναγιγνώσκω verb reconèixer, llegir ἀναγκάζω verb obligar, forçar ἀναγκαῖος-α-ον adj. necessari, obligatori ἀνάγκη-ης, ἡ nom necessitat, destí anacronisme, anàfora, anagrama

3 ἀναιρέω verb aixecar, destruir cf. αἱρέω ἀναισχυντέω verb ser un desvergonyit ἀναλίσκω verb gastar ἀναμιμνῄσκω verb recordar [+gen] ἀναξίος -α -ον adj. indigne ἀναφέρω verb aixecar, arreplegar, repetir cf. φέρω ἀνδράποδον -ου, τό nom esclau ἀνδραποδίζω verb esclavitzar ἀνδροφόνος -ον adj. homicida ἄνευ prep. sense, excepte [+gen.] ἀνέχω verb aguantar, aixecar cf. ἔχω ἀνεψιός -οῦ, ὁ nom cosí ἀνήρ-ἀνδρός, ὁ nom home, marit andrògin, androide ἄνθρωπος -ου, ὁ nom home, persona ἀνόητος-ον adj. forassenyat, boig ἀνοίγω verb obrir ἀντέχω verb resistir, oposar-se [+dat./ πρὸς +acus.] cf. ἔχω ἀντί prep. front a, en lloc de [+gen.] ἀντίδικος-ον nom oponent, adversari ἄνω adv. amunt ἄξιος-α-ον adj. digne, mereixedor ἀξιόω verb considerar digne ἀπαγγέλλω verb enviar ἀπαλλάττω verb apartar, alliberar, eximir, abstenir [+acus./ +gen.] ἄπαις -δος, ὁ ἡ adj. sense fills ἅπας ἁπᾶσσα ἁπᾶν adj. tot sencer ἄπειμι verb estar lluny, absentar-se ἀπιστέω verb desconfiar απιστία-ας, ἡ nom desconfiança, deslleialtat ἄπιστος-ον adj. desconfiat, incrèdul, deslleial ἀπό prep. de, des de [+gen.] apogeu, apòdosi ἀποδείκνυμι verb demostrar cf. δεικνύμι ἀποδημέω verb estar lluny, exiliar-se ἀποδίδωμι verb assignar, concedir cf. δίδωμι ἀποθνῄσκω verb morir, ser mort fut. ἀποθανοῦμαι, aor. ἀπέθανον, perf. τέθνηκα ἀποκρίνομαι verb respondre, contestar fut. ἀποκρινοῦμαι, aor. ἀπεκρινάμην, perf. ἀποκέκριμαι ἀποκτείνω verb matar fut. ἀποκτενῶ, aor. ἀπέκτεινα, perf. ἀπέκτονα ἀπορέω verb estar sense recursos, estar parat, mancar aporètic ἀπορία-ας, ἡ nom problema, dificultat, manca de recursos aporia, aporisme ἄπορος-ον adj. difícil, sense recursos, pobre ἀποφαίνω verb declarar, evidenciar ἅπτω verb lligar, tocar, encendre [+gen. partitiu] ἄρα part. aleshores, en efecte ἀργύριον-ου, τό nom argent, diners argíric

4 ἀρετή-ῆς, ἡ nom valor, virtut, mèrit aretalogia ἀριστάω verb desdejunar aristocràcia ἄριστος-η-ον adj. el mejor, excel lent, noble ἁρπάζω verb robar, sotstreure, rapinyar ἀρχή-ῆς, ἡ nom principi, origen, poder, comandament arxi-, arquebisbe ἄρχω verb començar[+gen.] [act. o med.], governar, manar ἄρχων-οντος, ὁ nom governant, arcont ἀσεβεία -ας nom impietat fut. ἄρξω, aor. ἤρξα, aor. p.ἤρχθην, perf. m. ἤργμαι ἀσεβέω ser impiu, cometre sacrilegi ἀσθενής-ές adj. dèbil, malaltís ἀστός -ή -όν adj. ciutadà ἄστυ -εως, τό nom ciutat, capital, recinte emmurallat ἄτοπος-ον adj. estrany, absurd atòpic αὖ adv. de nou, al seu torn αὖθις adv. de nou αὐτός-ή-όν adj-pron. mateix/ pr. personal excepte en nom. autarquia, autòmata ἀφαιρέω verb arrencar, impedir, cancel lar cf. αἵρέω ἀφικνέομαι verb arribar fut. ἀφίξομαι, aor. ἀφίκομην, perf. ἀφίγμαι βαδίζω verb caminar, procedir βαίνω verb caminar, anar fut. βήσομαι, acròbata aor. ἔβην, perf. βέβηκα βαλεῖν verb inf. aor. cf. βάλλω βάλλω verb llençar, disparar fut. βαλῶ, hipèrbole aor. ἔβαλον, perf. βέβληκα, aor. p. ἐβληθην, perf. m. βέβλεμμαι βανεῖν verb inf. aor. cf. βαίνω βάσανος -ου, ὁ nom pedra de toc βασανίζω verb fregar contra la pedra de toc, comprovar βέβαιος-α-ον adj. segur, ferm, estable βέλτιστος-η-ον adj. superl. cf. ἀγαθός-ή-όν βελτίων-ον adj. comp. cf. ἀγαθός-ή-όν βία-ας, ἡ nom força, violència (βίᾳ dat. adverbial: per la força) βιάζω verb forçar, coaccionar βίος-ου, ὁ nom vida, recursos de vida biologia, biografia βλάπτω verb ferir, malmetre βλέπω verb mirar βοάω verb xisclar, exclamar boat βοηθέω verb ajudar [+dat.] βουλέω verb deliberar, aconsellar, decidir

5 βουλή-ῆς, ἡ nom consell, assemblea, deliberació, pla βούλομαι verb voler βραχύς -εῖα -ύ adj. curt, breu βωμός-οῦ, ὁ nom altar, ara γαμετής -ου ὁ ἡ nom espòs γαμέω verb desposar, casar-se γάμος-ου, ὁ nom matrimoni, noces polígamia γάρ conj. doncs γέγονα verb cf. γίγνομαι γένος-ους, τό nom llinatge, família, naixement, classe gen, gènesi γέρων-οντος, ὁ nom ancià, vell gerontologia, gerontocràcia γεωργέω verb llaurar, treballar al camp geòrgica γίγνομαι verb esdevenir, succeir, ocórrer, ser, nàixer fut. γενήσομαι, aor. ἐγενόμην, perf. γέγονα γιγνώσκω verb conèixer, saber fut. γνώσομαι, aor. ἔγνων, perf. ἔγνωκα, aor. p. ἔγνωσθην, perf. m. ἔγνωσμαι γνήσιος -α-ον adj. legítim γνώμη -ης, ἡ nom marca, intel ligència, proposició γνῶναι verb inf. aor. cf. γιγνώσκω gnosi, gnosologia γράμμα-ατος, το nom lletra, inscripció pentagrama, gramàtica γραφή -ης, ἡ nom escrit, dibuix, acusació γράφω verb dibuixar, escriure grafologia, cal ligrafia γυνή, γυναικός, ἡ nom dona ginecologia δακρύω verb plorar dacriorrea δαίμων -ος, τό nom esperit, divinitat dimoni δανείζω verb prestar, llogar, arrendar δαπανάω verb gastar, consumir δαπάνη-ης, ἡ nom despesa δέ part. [post.] i, però (normalment correlat de μὲν...) δεῖ verb cf. δέω 2 δείδω verb témer δείκνυμι verb mostrar, senyalar fut. δείξω, aor. ἔδειξα, perf. δέδειχα, aor. p. ἐδείχθην, perf. m. δέδειγμαι δεινός-ή-όν adj. terrible, admirable dinosauri δειπνέω verb menjar δεῖπνον-ου, τό nom sinar, sopar, àpat deipnosofista δεῦρο adv. ací δεύτερος-α-ον adj. segon, següent, secundari deuteronomi δέχομαι verb acceptar, rebre, acollir δέω 1 verb nugar, lligar, cordar δέω 2 verb mancar, necessitar [+gen.]/impers. δεῖ cal deòntic δή part. [post.] precisament, doncs δῆλος-η-ον adj. visible, evident, clar δηλόω verb manifestar, evidenciar δημεύω verb confiscar, nacionalitzar

6 δῆμος -ου, ὁ nom poble, país, demos (divisió administrativa de l àtica) demagògia, epidèmia δημοκρατία -ας, ἡ nom democràcia democràcia δημόσιος-α-ον adj. públic, de l estat (δημοσίᾳ dat. adverbial públicament) δήπου adv. sens dubte διά prep. a través de [+gen.] per, a causa de [+acus.] diadema, diàmetre διαβάλλω verb atacar, calumniar, desacreditar cf. βάλλω diable διαθήκη -ης, ἡ nom disposició, testament διαιτάω verb tractar, arbitrar, moderar/ [pass.] menar la vida διακέιμαι verb estar en una disposició, establert διανοέω verb pensar, proposar-se διατίθημι verb disposar, administrar cf. τίθημι διαφέρω verb passar, diferir, discutir cf. φέρω διδάσκω verb ensenyar [+acus. de persona +acus. de cosa] didáctica δίδωμι verb donar, atorgar imperfet ἐδίδουν, dosi fut. δώσω, aor. ἔδωκα, perf. δέδωκα δίκαιος-α-ον adj. just δικάζομαι verb jutjar δικαστήριον-ου, τό nom tribunal de justícia, jutjat δικαστής-ου, ὁ nom jutge δίκη-ης, ἡ nom justícia, sentència sindicat, síndic διομολογέω verb acordar, posar-se d acord διώκω verb perseguir, acusar δοκέω verb semblar, semblar bé docetisme δόξα-ης, ἡ nom opinió, creença, fama heterodox ortodox δοῦλος-ου, ὁ nom esclau δραμεῖν verb inf. aor. cf. τρέχω δύναμαι verb poder dinàmica δυστυχής -ες adj. desgraciat, malaurat δῶρον-ου, τό nom do, regal Teodor ἐάν conj. cond. [+subj.] si(eventual) ἑαυτόν pron. ell mateix ἐάω verb deixar, permetre ἐγγυάω verb protegir, prometre en matrimoni ἐγγυητής -οῦ, ὁ nom garant ἐγγύς adv. / prep. prop [+gen.] ἐθέλω verb voler, desitjar εἰ conj. cond. si (real) εἶδον verb aor. cf. οἰδα εἰκός-οτος, τό part. versemblant, natural, probable icona εἷλον verb aor. cf. αἱρέω εἰμί verb ser, estar, existir imperfet ἦν, fut. ἔσομαι εἶμι verb fut. (present amb valor de futur) cf. ἔρχομαι εἶπον verb aor. cf. λέγω εἰς prep. vers, cap a [+acus.] εἰσάγω verb dirigir, menar cf. ἄγω isàgogue εἰσποιέω verb donar en herència, adoptar εἰσφέρω verb contribuir, pagar impostos, introduir cf. φέρω

7 εἴρηκα verb perf. cf. λέγω εἶτα adv. després εἴτε...εἴτε... conj. ja... ja..., sigui... sigui... ἐκ, ἐξ prep. de, des de [+gen.] ἕκαστος-η-ον adj. cadascú ἑκάτερος-α-ον adj. cadascú dels dos ἐκβάλλω verb expulsar, llençar ἐκδίδωμι verb abandonar, deixar ἐκεῖ adv. allà ἐκεῖνος-η-ον adj.pron. aquell (pr. personal en nominatiu) ἐκκλησία-ας, ἡ nom assemblea, reunió església, eclesiàstic ἐκπλέω verb sarpar, marxar ἑκών-οῦσα-όν adj. voluntari, de bon grat ἐλάττων-ον adj. comp. cf. μικρός ἐλαχίστος -η -ον adj. sup. cf. μικρός ἐλαύνω verb empaitar, impulsar fut. ἐλάω, elàstic aor. ἤλασα, perf. ἐλήλακα ἔλεγχος -ου, ὁ nom argument, refutació ἐλέγχω verb refutar, impugnar, injuriar ἐλήλυθα verb perf. cf. ἔρχομαι ἐλευθερία -ας, ἡ nom llibertat ἐλεύθερος -α -ον adj. lliure ἐλπίζω verb esperar, confiar ἐλπίς-ίδος, ἡ nom esperança ἔμπειρος-ον adj. expert, hàbil empíric ἐμπόδον -ου, τό nom impediment, grillons ἐν prep. en, dins de, en mig de [+dat.] ἐναντίος -α -ον adj. contrari ἔνδον adv. dintre endogàmia ἕνεκα postp. [+gen.] a causa de ἐνήνοχα verb perf. cf. φέρω ἐνθάδε adv. cap aquí ἔνιοι-αι-α adj. alguns ἐνίοτε adv. alguna vegada ἐντεῦθεν adv. des d allà, a partir d aleshores ἐξ prep. cf. ἐκ ἐξαμαρτάνω adv./ prep. fora, fora de [+gen.] ἐξαρκεῖ verb impers. bastar ἔξειμι verb descendir, derivar/ impers. és possible, està permès ἐξουσία -ας ἡ nom llicència, potestat, riquesa, possibilitat ἔξω adv./ prep. fora ἕξω verb fut. cf. ἔχω ἐπεί conj. quan, atès que ἐπειδάν conj. quan, atès que ἐπειδή conj. quan, atès que ἔπειτα adv. després ἐπί prep. cap a, sobre [+gen.], sobre, per, per a [+dat], sobre, a, contra [+acus.] epitafi, epidermis

8 ἐπιβουλεύω verb planejar, conspirar contra [+dat.] ἐπιδημέω verb residir, romandre a casa ἐπιθυμέω verb voler, desitjar ἐπιλανθάνομαι verb oblidar-se de [+gen. + acus.] ἐπιμελέω verb considerar, tindre en compte [+gen.] ἐπίσταμαι verb saber, entendre ἐπιστολή-ῆς, ἡ nom missatge, carta epistolar ἐπιτήδεια-ας, ἡ nom provisió ἐπιτήδειος-α-ον adj. propi, útil, convenient ἐπιτήδευμα-ατος, τό nom ocupació, activitat, feina ἐπιτηδεύω verb ocupar-se de [+acus.] ἐπιτρέπω verb transferir, deixar, conferir ἐπιτροπεύω verb administrar, procurar, guardar ἐπιχειρέω verb posar la mà sobre, intentar, atacar ἐράω verb estimar, enamorar-se de [+gen.] eròtic ἐργάζομαι verb treballar ἔργον-ου, τό nom treball, tasca, obra sinèrgia, ergonòmic ἐρῆμος -ον adj. desert, solitari ἔρχομαι verb anar fut. εἶμι aor. ἦλθον, perf. ἐλήλυθα ἐρῶ verb fut. cf. λέγω ἐρωτάω verb preguntar, interrogar fut. ἐρωτήσω, erotema aor. ἠρώτησα perf. ἠρώτηκα ἐς prep. cf. εἰς ἔσχατος-η -ον adj. últim, extrem ἕτερος-α-ον adj. l altre dels dos heterogeni, heterosexual ἔτι adv. encara, àdhuc ἐτοῖμος -ον adj. preparat, segur, factible εὖ adv. bé εὐδαιμονία -ας, ἡ nom felicitat εὐθύς adv. immediatament εὔνοια-ας, ἡ nom benevolença, interès, εὑρίσκω verb trobar, descobrir, inventar fut. εὑρήσω, eurístic aor. ηὖρον/ εὖρον, perf. ηὕρηκα/ εὕρηκα, aor. p. ηὑρέθην/ εὕρέθην, perf. m. ηὕρημαι/ εὕρημαι ἔφην verb imperfet amb valor d aorist cf. φήμι ἔχθρα-ας, ἡ nom odi, enemistat ἔχθρός-ά-όν adj. odiós, enemic ἔχω verb tindre, saber, poder [+inf.], estar [+adv.] imperfet εἶχον, fut. ἔξω/ σχήσω, aor. ἔσχον, perf. ἔσχηκα ζέω verb viure ζητέω verb buscar ζημία-ας, ἡ nom multa,càstig ζημιόω verb multar, castigar ζῷον-ου, τό nom animal, ésser viu zoològic ἤ conj. o/ que (introdueix el segon terme d una comparació)

9 ἤγαγον verb aor. ἡγέομαι verb conduir [+dat.], considerar, pensar hegúmen, hegemonia ἤδη adv. ja ἥδιστος -η -ον adj. superl. cf. ἡδύς ἡδίων -ονος adj. superl. cf. ἡδύς ἥδομαι verb agradar, plaure ἠδονή-ῆς, ἡ nom plaer hedonisme ἡδύς-εῖα-ύ adj. dolç, agradable ἥκιστα adv. menys ἥκω verb arribar, venir ἤλθον verb aor. cf. ἔρχομαι ἡμέρα-ας, ἡ nom dia hemeroteca ἤν conj. (forma cf. ἐὰν jònia) ἤνεγκα/ ἤνεγκον verb aor. cf. φέρω ἡνίκα conj. alhora que, quan ἡσυχία -ας, ἡ nom tranquil litat, oci ἥττων -ονος adj. comp. cf. κακός /μικρός ἡττάω verb superar, derrotar θάλαττα-ης, ἡ nom mar talasocràcia θάνατος-ου, ὁ nom mort tanatori θανεῖν verb inf. aor. cf. θνῄσκω θάπτω verb soterrar, colgar θαρρέω verb confiar θαῦμα-ατος, τό nom meravella, miracle taumatúrgia θαυμάζω verb admirar, sorprendre s θαυμαστός-ή-όν adj. admirable θεῖος -α -ον adj. diví θέλω verb cf. ἐθέλω θέος-ου, ὁ ἡ nom déu, deessa, divinitat teologia θεράπαινα-ας, ἡ nom minyona θεραπεύω verb curar, cuidar terapèutic θεράπων-οντος, ὁ nom criat, servidor θνῄσκω verb morir, ser mort fut. θανοῦμαι, aor. ἔθανον, perf. τέθνηκα θνητός-ή-όν adj. mortal θυγατήρ-τρός, ἡ nom filla θυγατριδή-ῆς, ἡ nom néta materna θυγατριδοῦς-οῦ, ὁ nom nét matern θύρα-ας, ἡ nom porta θυσία-ας, ἡ nom sacrifici θύω verb sacrificar, oferir un sacrifici ἰδεῖν verb aor. cf. οἰδα ἴδιος-α-ον adj. privat, particular/ ἰδίᾳ (dat. adverbial en privat) idiota, idiosincràsia ἱερεύς-έως, ὁ nom sacerdot ἱερός -α -ον adj. sagrat, consagrat, víctima, temple jeroglífic ἵημι verb enviar, afanyar-se fut. ἥσω, aor. ἧκα perf. εἷκα ἱκανός-ή-όν adj. suficient ἱκετεύω verb suplicar

10 ἱμάτιον-ου, τό nom vestit, mantell ἵνα conj. / pr. rel. [+ subj./ opt.] per a, perquè (final) [+ind.]on ἱππεύς -έως, ὁ nom cavaller ἵππος -ου, ὁ nom cavall hípica ἴσος-η-ον adj. igual, igualitari isòsceles ἵστημι verb col locar, aixecar, aixecar-se, estar d empeus imperfet ἵστην, fut. στήσω, aor. ἔστην/ ἔστησα, perf. ἕστηκα ἰσχυρός-ή-όν adj. fort, robust, resitent ἴσως adv. potser καθίζω verb seure, situar καίπερ conj. [+ part.] tot i que, encara que καιρός-οῦ, ὁ nom moment oportú, ocasió κακία-ας, ἡ nom maldat, vilesa, vici κακός-ή-όν adj. dolent, mal cacofonia καλέω verb cridar, convidar fut. καλῶ, aor. ἐκάλεσα, perf. κάκλεκα, aor. p. ἐκλήθην, perf. m. κέκλεμαι καλός-ή-όν adj. bell, bonic cal lidoscopi κάμνω verb cansar-se, emmalaltir fut. καμοῦμαι, aor. ἔκαμον, perf. κέκμηκα κατά prep. de dalt a baix, en, per, després de, segons [+acus.] sota[+gen.] cada, cataclisme καταγιγνώσκω verb observar, decidir, condemnar cf. γιγνώσκω καταλαμβάνω verb agafar, comprendre, constrényer cf. λαμβάνω καταλείπω verb abandonar, deixar enrere cf. λείπω καταλύω verb dissoldre, abolir, anul lar κατηγορέω verb acusar, retreure κατηγορία-ας, ἡ nom acusació, retret categòric κατήγορος-ου, ὁ nom acusador κάτω adv. a baix κεῖμαι verb jeure κελεύω verb ordenar, manar κερδαίνω verb guanyar, treure, profit, lucrar-se κέρδος-ους, τό nom guany, interès κεφάλαιος -α -ον adj. principal, cabdal, capital κεφαλή-ῆς, ἡ nom cap cefalòpode κηδεστής -οῦ, ὁ nom gendre, cunyat, sogre κινδυνεύω verb perillar κίνδυνος-ου, ὁ nom perill κλέπτω verb robar, furtar cleptomania κλῆρος-ου, ὁ nom lot, finca κλίμαξ-ακος, ἡ nom escala κοινός-ή-όν adj. comú, públic cenobi κολάζω verb castigar κολακεία-ας, ἡ nom afalac κομίζω verb menar, conduir fut. κομιῶ, aor. ἐκόμισα, perf. κεκόμικα, aor. p. ἐκομίσθην, perf. m. κεκόμισμαι

11 κόσμιος -α -ον nom ordenat, regular, moderat κρατέω verb manar, dominar κρείττων-ον adj. comp. cf. ἀγαθός κρίνω verb jutjar, distingir, decidir crisi, diacrític κτάομαι verb adquirir, aconseguir κτείνω verb matar κύριος -α -ον adj. senyor, sobirà κωλύω verb evitar, prevenir κωμάζω verb desfilar, festejar λαβεῖν verb inf. aor. cf. λαμβάνω λαθεῖν verb inf. aor. cf. λανθάνω λαμβάνω verb prendre, agafar; captar [med. +gen.] fut. λήψομαι, aor. ἔλαβον, perf. εἴληφα λανθάνω verb passar inadvertit, escapar-li a algú, amagarse [+acus. o +part] fut. λήσω, aor. ἔλαθον, perf. λέληθα λέγω verb dir, parlar, contar, comptar fut. λέξω/ ερῶ, lèxic aor. εἶπον/ ἔλεξα, perf. εἴρηκα, fut. p. ἐρρήθην, aor. p. ἐλέχθην, perf. m. εἴρημαι λείπω verb deixar, abandonar fut. λείψω, lípid aor. ἔλιπον, perf. λέλοιπα λειτουργία -ας, ἡ nom servei públic (pagat per un ciutadà) litúrgia λίαν adv. massa, en excès λόγος-ου, ὁ nom paraula, conte, compte, raó diàleg, logopèdia λοιδορέω verb injuriar, censurar, abusar λοιπός -ή -όν adj. restant, resta λυμαίνω verb maltractar, vexar, arruïnar λυπέω verb angoixar, entristir λύπη-ης, ἡ nom pena, dolor λύχνος-ου, ὁ nom llum, làmpada, torxa λύω verb deslligar, soltar, solucionar, alliberar hidròlisi, anàlisi μαθεῖν verb inf. aor. cf. μανθάνω μακρός-ά-όν adj. llarg, gran μάλα adv. molt μάλιστα adv. molt, moltíssim, sobretot μᾶλλον adv. més, més aviat μανθάνω verb aprendre, comprendre fut. μαθήσομαι, matemàtiques aor. ἔμαθον, perf. μεμάθηκα μαρτυρέω verb testimoniar μάρτυς-υρος, ὁ nom testimoni màrtir μάχη-ης, ἡ nom combat, lluita, baralla naumàquia μάχομαι verb lluitar, barallar-se μέγας-μεγάλημέγα adj. gran megalòman μέγιστος-η-ον adj. superl. cf. μέγας-μεγάλη-μέγα μείζων -ος adj. comp. cf. μέγας-μεγάλη-μέγα μειράκιον-ου, τό nom jovenet, xicot μέλω verb preocupar, interessar

12 μέλλω verb estar a punt de, estar disposat a [+ inf pres. o fut.] μέντοι part. certament, en canvi μένω verb romandre, quedar-se, esperar μέρος-ους, τό nom part, tros, fracció polímer μετά prep. amb, entre[+gen.]; més enllà, després metafísica de[+acus.] μεταδίδωμι verb entregar/ fer participar [+dat. a algú de +gen. cf. δίδωμι partitiu] μετέχω verb participar μετοικέω verb emigrar, traslladar-se μέτοικος-ου, ὁ nom metec metec μέχρι(ς) adv. /prep. fins [+gen.] μή adv. no, perquè no μηδείς-μεδεμίαμεδέν adj. ningú, cap, res μηδέποτε adv. mai μήν-μηνός, ὁ nom mes, lluna amenorrea, menopausa μηνύω verb descobrir, mostrar, desvelar, delatar μήτηρ-μητρός, ἡ nom mare metròpoli μηχανάομαι verb planejar, ordir, idear μηχανή-ῆς, ἡ nom màquina, enginy, invenció, trampa mecanisme, màquina μικρός-ά-όν adj. petit microscopi μιμέομαι verb imitar mimesi μιμνῄσκω verb recordar-se de, recordar [+gen./ + acus.] mnemotècnic μισέω verb odiar misantropia μισθός-οῦ, ὁ nom paga, sou, lloguer μνά-μνᾶς, ἡ nom mina (moneda) μοιχεία-ας, ἡ nom adulteri μοιχός-οῦ, ὁ nom adúlter μόνος-η-ον adj. sol, únic monògam μύριοι-αι-α adj. innombrables, moltíssims miríada ναῦς-νεώς, ὁ nom nau nàusea νεανίας-ου, ὁ nom jove, xicot νεανίσκον-ου, τό nom jovenet νέμω verb distribuir, habitar [med.] νέος-α-ον adj. jove, nou neologisme νικάω verb vèncer, guanyar νομίζω verb pensar, jutjar, acostumar, considerar νόμισμα-ατος, τό nom moneda νόμος-ου, ὁ nom ley autònom νόσος-ου, ἡ nom enfermedad, plaga nosologia νοῦς-οῦ, ὁ nom ment, intel ligència, pensament noètica νύκτωρ adv. de nit νύξ-νυκτός, ἡ nom noche nictalop νῦν adv. ara, actualment ξένος-η-ον adj. estranger, hoste xenofòbia ξενόω verb hostatjar ξύλον -ου, τό nom fusta, pal xilòfon ὀβολός-οῦ, ὁ nom òbol òbol ὁδός-οῦ, ἡ nom camí, viatge, via mètode ὀδούς-όντος, ὁ nom dent odontologia

13 οἷδα verb saber (perfet amb valor de present) cf. ὁράω οἰκεῖος-α-ον adj. casolà, domèstic, parent οἰκέτης-ου, ὁ nom veí, criat, familiar οἰκέω verb viure, habitar οἶκος-ου, ὁ nom casa, vivienda ecologia οἶνος-ου, ὁ nom vi enologia οἴομαι [οἶμαι] verb pensar, creure οἷος -α -ον adj. capaç, possible [+inf. determinatiu] οἴσω verb fut. cf. φέρω οἴχομαι verb anar-se n, marxar ὀλίγος-η-ον adj. poc oligofrènia ὄλλυμι verb perir, destruir ὅλος -η -ον adj. sencer, complet holocaust ὁμιλέω verb freqüentar, tractar [+dat.] ὁμιλία-ας, ἡ nom conversa, tracte, companyia homilia ὁμοῖος-α-ον adj. igual, semblant /ὅμοιος -α -ον ὁμολογέω verb estar d acord, coordinar-se ὁμοπάτριος -α -ον adj. del mateix pare ὀνειδίζω verb retreure, criticar ὄνομα -ματος, τό nom nom onomàstica ὀνομάζω verb anomenar ὀπλίτης-ου, ὁ nom soldat hoplita ὅπλον-ου, τό nom arma, armament panòplia ὅπου adv. rel. on/ quan ὅπως adv. que, de manera que, perquè ὁράω verb veure, mirar fut. ὄψομαι aor. εἶδον perf. οἴδα ὀργή-ῆς, ἡ nom còlera, ira ὀργίζομαι verb irritar-se ὀρθός-ή-όν adj. dret, recte, correcte ortodòxia ὅρκος -ου, ὁ nom jurament, objecte pel que es jura ὅρος-ου, τό nom límit ὀρφανός -ή -όν adj. orfe ὅστις-ἥτις-ὅτι rel. qualsevol que ὅταν conj. quan, sempre que ὅτε conj. quan ὅτι conj. que, perquè οὐ, οὐκ, οὐχ adv. no οὐδαμοῦ adv. enlloc οὐδαμῶς adv. de cap manera οὐδείς-οὐδεμίαοὐδέν adj. ningú, cap, res οὖν adv. així doncs οὔποτε adv. mai οὕτω [οὕτως ] adv. així ὀφειλή-ῆς, ἡ nom deute ὀφείλω verb deure, estar en deute ὄψομαι verb fut. cf. ὁράω παθεῖν verb inf. aor. cf. πάσχω πάθος-ους, τό nom patiment, sentiment patologia παιδεύω verb educar, instruir παῖς-παιδός, ὁ, ἡ nom fill, nen, noi pediatre

14 πάλαι adv. fa temps, d antuvi πάλιν adv. de nou παλλακή-ής, ἡ nom concubina πανταχοῦ adv. tot arreu παντοῦ adv. tot arreu πάνυ adv. molt, del tot, per complet πάππας-ου, ὁ nom pare, papa (hipocorístic familiar) πάππος-ου, ὁ nom avi παρά prep. des de, al costat de [+gen.]; a ca, amb, entre paral lel [+dat.], al llarg de, fora, contra [+acus.] παραίνεω verb aconsellar [+dat.] παρακαλέω verb convidar, demanar παρασκευάζω verb preparar παρασκευή-ῆς, ἡ nom provisió, preparació παρθένος-ου, ἡ nom donzella, noia, verge (atena per antonomàsia) pertenogènesi πᾶς-πᾶσσα-πάν adj. tot, cada panteisme πάσχω verb experimentar, patir fut. πείσομαι, aor. ἔπαθον, perf. πέπονθα πατήρ-πατρός, ὁ nom pare patriarca παύω verb parar, aturar, desistir, deixar de, cessar pausa, menopàusia πείθω verb convèncer, persuadir/ [med.] obeir fut. πείσω, aor. ἔπεισα, perf. πέπεικα/ πέποιθα πειθώ-οῦς, ἡ nom persuasió πειράω verb intentar, atacar, posar a prova [+gen. partitiu] pirata πείσομαι verb fut. cf. πάσχω/ fut. med. de πείθω πέμπω verb enviar πένης-ητος, ὁ nom pobre πένθος-ους, τό nom dol, plany, pena πέπονθα verb perf. cf. πάσχω περί prep. al voltant de, sobre [+gen.]; respecte a peristil [+dat.]; al voltant de [+acus.] πεσεῖν verb inf. aor. cf. πίπτω πίνω verb beure πίομαι, ἔπιον, πέπωκα πίπτω verb caure πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα πιστεύω verb creure, confiar en [+dat.] πίστις-εως, ἡ nom confiança, fe, lleialtat πλεῖστος-η-ον adj. superl. cf. πολύς -πολλή- πολύ pleistocè πλείων [πλέων]- adj. comp. cf. πολύς -πολλή- πολύ pleonasme πλέον πλῆθος-ους, τό nom multitut, massa, majoria, abundància pletòric πλήν prep. excepte [+gen.] πλήρης-ες adj. ple πλησίος-α-ον adj. pròxim πλούσιος-α-ον adj. ric plutocràcia πλουτέω verb ser ric, enriquir-se ποιέω verb fer, crear, compondre poesia πόλις-εως, ἡ nom ciutat-estat polític

15 πολιτεία-ας, ἡ nom constitució, règim, ciutadania πολίτης-ου, ὁ nom ciutadà πολλάκις adv. moltes vegades, sovint πολύς-πολλή-πολύ adj. molt polígon πομπή-ῆς, ἡ nom processó, acompanyament, cerimònia pompa πόνος-ου, ὁ nom fatiga, treball, pena πονηρία-ας, ἡ nom maldat, vilesa πονηρός-ά-όν adj. dolent, malvat πρᾶγμα-ατος, τό nom acció, afer, circumstància, tema, producte pragmàtic πράττω verb realitzar, fer, efectuar, gestionar pràctica πρέσβυς-εως, ὁ nom ancià, vell, ambaixador presbiterià πρίν adv. /conj. abans πρó prep. abans de, davant de [+gen.] prohom προίξ-ικός, ἡ nom dot πρὸς prep. des de, de part de, amb, al costat de [+gen.]; prop de, amb, a més de [+dat.]; cap a, contra, en relació amb [+acus.] πρῶτος-η-ον adj. primer, principal protó πυθεῖν verb inf. aor. cf. πυνθάνομαι πυνθάνομαι verb esbrinar, preguntar fut. πεύσομαι aor. ἐπύθομην perf. πέπυσμαι πῦρ-πυρός, τό nom foc, llar piròman ῥᾳδίος-α-ον adj. fàcil ῥᾳδίως adv. fàcilment σαφής-ές adj. clar σιγάω verb callar, estar en silenci σιγή-ῆς, ἡ nom silenci σίδηρος-ου, ὁ nom ferro, barra siderúrgia σῖτος-ου, ὁ nom blat, cereal, menjar paràsit σιωπάω verb callar σιωπή-ῆς, ἡ nom silenci σκοπέω verb mirar, observar fut. σκέψομαι, aor. ἐσκεψάμην, perf. ἔσκεμμαι escèptic, periscopi, bisbe σοφός-ή-όν adj. savi filòsof σπένδω verb libar, pactar, acordar σπεύδω verb afanyar-se, tindre pressa σπουδαῖος-α-ον adj. diligent, seriós σπουδή-ῆς, ἡ nom pressa, urgència, esforç στάσις-εως, ἡ nom revolta, insurrecció, alçament, guerra civil στέλλω verb enviar, equipar apòstol στοά-ᾶς, ἡ nom pòrtic στρέφω verb tornar-se, tòrcer, girar fut. στρέψω, aor. ἔστρεψα, perf. ἔστραμμαι, aor. p. ἐστράφην σύν prep. amb [+dat.] σφάλλω verb caure, fallar, relliscar asfalt σχέδον adv. aproximadament, gairebé σχεῖν verb inf. aor. cf. ἔχω σχήσω verb fut. cf. ἔχω σῴζω verb salvar σῶμα-ατος, τό nom cos, matèria somatisme σώφρων-ον adj. prudent, assenyat

16 ταράττω verb alterar, desordenar, confondre, excitar ταραχή-ῆς, ἡ nom alteració, desordre, confusió, excitació ataràxia ταχέως adv. ràpidament ταχύς-εῖα-ύ adj. ràpid, veloç taquímetre τέκνον-ου, τό nom fill, filla τεκμήριον-ου, τό nom prova τήθη-ης, ἡ nom àvia τηθίς-ίδος, ἡ nom tia τελειόω verb dur a terme, perfeccionar, acabar τήμερον adv. (forma avui àtica) τίκτω verb parir, produir, originar τίθημι verb posar, col locar, fixar imperfet ἐτίθην, fut. θήσω, aor. ἔθηκα, perf. τέθηκα τιμάω verb honorar, apreciar τιμή-ῆς, ἡ nom honor, dignitat, càrrec, valor timocràcia τίνω verb pagar, expiar, castigar τίσις-εως, ἡ nom paga, retribució, càstig, expiació τοί adv. certament τοῖχος-ους, τό nom paret τόκος-ου, ὁ nom part, naixement/ interès tocologia τολμάω verb atrevir-se, gosar τολμηρός-ά-όν adj. atrevit, audaç τότε adv. aleshores τράπεζα-ης, ἡ nom taula, hospitalitat, taula de canvi (banc) τραῦμα-ατος, τό nom ferida trauma τρέπω verb girar, tornar, capgirar, donar la volta fut. τρέψω, aor. ἔτρεψα, perf. τέτροφα, aor. p. ἐτράπην/ ἐτρέφθην τρέφω verb alimentar, criar, nodrir fut. θρέψω aor. ἔθρεψα perf. τέτροφα τρέχω verb córrer fut. δραμοῦμαι, aor. ἔδραμον, perf. δεδράμηκα τυγχάνω verb abastar, obtenir, encertar [+gen.]; resultar per casualitat, acabar sent [+ part.] fut. τεύξομαι, aor. ἔτυχον, perf. τετύχηκα heliòtrop, trofeu autòtrof, hipotròfia troquelar τύπτω verb colpejar τυχαῖος-α-ον adj. accidental, casual τυχεῖν verb inf. aor. cf. τυγχάνω τύχη-ης, ἡ nom atzar, fortuna, casualitat ὑβρίζω verb ser superb, ofendre, injuriar ὕβρις-εως, ἡ nom orgull, insolència, supèrbia, ofensa híbrid ὑβριστής-οῦ, ὁ nom insolent, superb ὑγίεια-ας, ἡ nom salut higiene ὑγιής-ές adj. sa, en forma ὕδωρ-ὕδατος, τό nom aigua hidrocefàlia υἱδοῦς-οῦ nom nét patern υἱός-οῦ, ὁ nom fill ὑπὲρ prep. sobre, damunt de, en defensa de, a favor hipèrbaton

17 de[+gen.]; per, per damunt de, més enllà de [+acus.] ὕπνος-ου, ο nom somni, son hipnosi ὑπὸ prep. des de sota, per, a causa de [+gen.];sota hipocòndria [+dat.]; sota [+acus.] ὑποψία-ας, ἡ nom sospita ὕστερος-α-ον adj. últim, posterior, següent histerología φαίνω verb mostrar, evidenciar, il luminar/ [med.] semblar, presentar-se com fut. φανῶ/ φανήσομαι/ φανοῦμαι aor. ἔφηνα, perf. πέφηνα φέρω verb portar fut.οἴσω, aor. ἤνεγκα/ ἤνεγκον, perf. ἐνήνοχα, aor. p. ἠνέχθην fenòmen mamífer, esòfag φεύγω verb fugir, escapar [+acus.] φημί verb dir; (οὐ φημι: dir que no, negar) ιmperfet ἔφην fut. φήσω, aor. ἔφησα φθείρω verb destruir, matar, corrompre φθονέω verb envejar [+dat.] φθόνος-ου, ὁ nom enveja, zels φιλέω verb estimar φιλία-ας, ἡ nom amistat, afició zoofília φίλος-η-ον adj. proper, estimat, amic filologia φοβέω verb aterrir/[med.] témer, estar espantat fòbia φονεύω verb matar φόνος-ου, ὁ nom assassinat, mort φρονέω verb ser assenyat, pensar φυλάττω verb vigilar, guardar, protegir profilàctic φύσις-εως, ἡ nom natura física φύω verb nàixer, ser, engendrar χαίρω verb alegrar-se de [+dat.], estar content, saludar χαλεπός-ή-όν adj. difícil, dur χαλκός-οῦ, ὁ nom coure o bronze calcografia χείρ-χειρός, ἡ nom mà quirúrgic χείριστος-η-ον adj. superl. cf. κακός-ή-όν χείρων-ον adj. comp. cf. κακός-ή-όν χήρα-ας, ἡ nom vídua χῆρος-ου, ὁ nom vidu χθές adv. ahir, adés χιτών -ῶνος, ὁ nom túnica χλαμύς-ύδος, ἡ nom capa, mantell clámide χράομαι verb emprar, utilitzar, recórrer a, consultar (un oracle)[+dat.] χρῆμα-ατος, τό nom béns, diners crematístic χρηστός-ή-όν adj. útil, honrat, íntegre χρυσός-οῦ, ὁ nom or, daurat χωρίον-ου, τό nom lloc, barri ψευδής-ές adj. fals, erroni, fingit, mentida ψεύδω verb enganyar, mentir ψηφίζομαι verb votar ψῆφος-ου, ἡ nom pedra, vot ψυχή-ῆς, ἡ nom alma psicologia ψῦχος-ους, τό nom fred

18 ὡς adv. com, quan, perquè, de manera que ὥσπερ conj. com ὥστε conj. de manera que ὠφέλεια-ας, ἡ nom utilitat ὠφελέω verb ajudar, ser útil, beneficiar

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques

Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques Α ἄγαλµα µατος (τά) estàtua. ἄγγελος ου (ὁ) missatger. ἄγκιστρον ου (τό) ham. ἄγω tr. conduir, dur, portar. ἀδελφή ῆς

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Total de palabras: 9323. Palabras distintas: 1832. Frecuencia media: 5,089. Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Palabra Frec. Significado ὁ 1087

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS Present Future Aorist Perfect Active Perfect Middle Aorist Passive Meaning ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλθην announce ἀπαγγέλλω

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 3 nouns: first declension ἀπορία, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ θάλαττᾰ, ἡ θεά, ἡ θύρα, ἡ θυσία, ἡ κελευστής, κυβερνήτης, ναυµαχία, ἡ ναύτης, νίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

CH12 α, β GRK 102 Handout

CH12 α, β GRK 102 Handout CH12 α, β GRK 102 Handout 1. QUIZ QUOTE. Φιλέλλην δὲ γενόμενος ὁ Ἄμασις ἄλλα τε ἐς Ἑλλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀπικνεομένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν πόλιν ἐνοικῆσαι. 2. REVIEW:

Διαβάστε περισσότερα

GREC-PAAU - EXERCICIS DE ETIMOLOGIA I LÈXIC

GREC-PAAU - EXERCICIS DE ETIMOLOGIA I LÈXIC GREC-PAAU - EXERCICIS DE ETIMOLOGIA I LÈXIC PAAU JUNY-2009 comuna de les següents paraules: Ex. gineceu, ginecologia : ἡ γυνή antropòfag, misantrop ὁ ἄνθρωπος hipòdrom, canòdrom ὁ δρόμος topònim, isòtop

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks)

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) Ἀβραάμ, ὁ Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) ἀγαθός, -ή, -όν ἀγαπάω ἀγάπη, -ης, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος, -α, -ον ἄγω ἀδελφός, -οῦ, ὁ αἷμα, -τος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, -ῶνος, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Parsing Practice with Key 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic a division

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111: Final Syllabus (Oct. 28 Dec. 14) Oct. 28, Fri. Oct. 31, Mon. Cancelled. Nov. 2, Wed.

Greek 111: Final Syllabus (Oct. 28 Dec. 14) Oct. 28, Fri. Oct. 31, Mon. Cancelled. Nov. 2, Wed. Greek 111: Final Syllabus (Oct. 28 Dec. 14) Oct. 28, Fri. In Text reading 5A. In Grammar be able to decline οὐδείς (86, p. 75) and the present participle of εἰμί (87, p. 77). You are not responsible for

Διαβάστε περισσότερα

V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS (

V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS ( V- DECLINACIÓ TEMES EN -. (Primera declinació) ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS ( SUBSTANTIUS TEMES EN -. (Primera declinació) Els temes en -o primera declinació), agrupen els substantius acabats en llarga)

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabularies for J. W. Roberts

Vocabularies for J. W. Roberts Vocabularies for J. W. Roberts A Grammar of the Greek New Testament for Beginners Lesson 1, Section 9. Conjugation of ω-verbs: Present Active Indicative ἄγω, I lead, bring γράφω, I write (graphic; i.e.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency)

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) ὁ, ἡ, τό the καί αὐτός, -ή, -ό σύ δέ ἐν ἐγώ εἰμί λέγω εἰς οὐ ὅς, ἥ, ὅ οὗτος, αὕτη, τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὅτι and, even, also himself, herself,

Διαβάστε περισσότερα

Sophocle : Oedipe Roi v La résistance de Tirésias

Sophocle : Oedipe Roi v La résistance de Tirésias 1 Sophocle : Oedipe Roi v320 344 La résistance de Tirésias Ἄφες μ ἐς οἴκους ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ 320 κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, ἢν ἐμοὶ πίθῃ. Οὔτ ἔννομ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει τῇδ ἥ σ ἔθρεψε, τήνδ ἀποστερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Basic Vocabulary for New Testament Greek 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son Frequency List for New Testament Greek. (Created using Accordance Bible software and Mellel word processor. Arranged by parts of speech. Does not include improper prepositions, interjections, or particles.

Διαβάστε περισσότερα

adj sg fem gen epic ionic ὅθι

adj sg fem gen epic ionic ὅθι 1 ἀφροδίτην ἀφροδίτη : Aphrodite noun sg fem acc attic epic ionic αἰδοίην αἰδοῖος : regarded with reverence, august, venerable adj sg fem acc epic ionic χρυσοστέφανον χρυσοστέφανος : gold-crowned adj sg

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

[1] καὶ ἦν μὲν δείλη 1 2. , οἱ δ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 3 πορεύεσθαι 4. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 5

[1] καὶ ἦν μὲν δείλη 1 2. , οἱ δ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 3 πορεύεσθαι 4. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 5 2. [1] καὶ ἦν μὲν δείλη 1 2, οἱ δ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 3 πορεύεσθαι 4. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 5 παραδιδόασιν 6 αὐτοῖς, καὶ συντίθενται 7 τὴν μὲν νύκτα 8, ἢν 9 λάβωσι 10 τὸ ἄκρον, τὸ χωρίον φυλάττειν

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Eng Greek.voc.1332.3332, p1

Eng Greek.voc.1332.3332, p1 Eng Greek.voc.1332.3332, p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 8

Vocabulary to be learnt: through Section 8 Vocabulary to be learnt: through Section 8 nouns: first declension ἀγορά, ἡ Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ marketplace, agora Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Α 3 ἀγαθοῦ. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl.

Α α. Α 3 ἀγαθοῦ. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl. Α 3 ἀγαθοῦ Α α G1 Α (1) ἄλφα (alpha), the first letter of the Greek alphabet; (2) the numeral 1; (3) first. α noun, letter A G1 ἅ pron. rel., acc. pl. neut. {4.C} ὅς G3739 ἅ pron. rel., nom. pl. neut.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL. NOM -α / -η [-ης]* -αι

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL. NOM -α / -η [-ης]* -αι Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PrimAct PRES M/P/D -- STEM -- o/ε PrimMP IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε SecAct ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε SecMP FUT

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 7

Vocabulary to be learnt: through Section 7 nouns: first declension Vocabulary to be learnt: through Section 7 ἀγορά, ἡ Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ marketplace, agora Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Endings:

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words)

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) 1 APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) ὁ, ἡ, τό the (19,864) καί and, even, also, but (8,998) αὐτός, ή, ό he, she, it;

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω)

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω) EL AORISTO La conjugación del verbo griego se articula en cuatro temas verbales: tema de presente, tema de futuro, tema de aoristo y tema de perfecto. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido,

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

α, Α VOCABULARIO GRIEGO-CASTELLANO (1º BACHILLERATO) Ἀβυδηνός, -η, -όν Ἀβύδος, -ου (ἡ) ἀγαθός, -ή, -όν ἀκούω ἀκροπόλις, -έως (ἡ) ἀναθημα, -ατος (τό)

α, Α VOCABULARIO GRIEGO-CASTELLANO (1º BACHILLERATO) Ἀβυδηνός, -η, -όν Ἀβύδος, -ου (ἡ) ἀγαθός, -ή, -όν ἀκούω ἀκροπόλις, -έως (ἡ) ἀναθημα, -ατος (τό) VOCABULARIO GRIEGO-CASTELLANO (1º BACHILLERATO) α, Α Ἀβυδηνός, -η, -όν Ἀβύδος, -ου (ἡ) ἀγαθός, -ή, -όν ἄγαλμα, -ατος (τό) ἄγαν (Adv.) ἀγανακτέω (-ῶ) ἀγγέλλω ἄγγελος, -ου (ὁ) Ἀγησίλαος, -ου (ὁ) Ἆγις, -ιος

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

SUMARI 1 2 3 SOMMARIE 1 2 3. Περιεχόμενα 1 2 3 TARTALOM 1 2 3

SUMARI 1 2 3 SOMMARIE 1 2 3. Περιεχόμενα 1 2 3 TARTALOM 1 2 3 SUMARI 1 2 3 45 6 7 8 Presentació Introducció La Pastoral Vocacional en els diferents àmbits pastorals L animació vocacional marista Les dimensions de la persona en el procés vocacional Les etapes de l

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

VIII- PREPOSICIONS SUBSTANTIUS EN LÍQUIDA λ, ρ- FUNCIONS DATIU

VIII- PREPOSICIONS SUBSTANTIUS EN LÍQUIDA λ, ρ- FUNCIONS DATIU VIII- PREPOSICIONS SUBSTANTIUS EN LÍQUIDA λ, ρ- FUNCIONS DATIU La majoria de preposicions són antics adverbis, que han passat a regir substantius en determinats casos, per a formar els sintagmes preposicionals.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 1820 Aorist Passive Perfect Ω How is studying functioning? I was studying Greek. >> PERIPHRASTIC (SUPPL.) Studying Greek, I sometimes want to scream. >> (ADV.) VERBAL ADJECTIVES The seminarian

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: "Εἰ γὰρ ἐθέλεις... δηµοσίᾳ.

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Εἰ γὰρ ἐθέλεις... δηµοσίᾳ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ :ΕΠΤΑ (7) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

VOCABULARIO DE LAS FÁBULAS DE PAU

VOCABULARIO DE LAS FÁBULAS DE PAU VOCABULARIO DE LAS FÁBULAS DE PAU Α α ἀγαθός ή όν bueno, bondadoso; como sust. neutro bien, bienes ἄγρα ας ἡ pesca ἀγρεύω cazar ἀδικέω cometer una injusticia, ofender a alguien ἀείδω cantar ἀετός οῦ ὁ

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Ancient Greek vocabulary (2009 ed.)

AS Level Ancient Greek vocabulary (2009 ed.) AS Level Ancient Greek vocabulary (2009 ed.) this list has been created direclty from documents published online by OCR (AS/A Level Classical Greek vocabulary (Unit F371 2009)) it is a verbatim list except

Διαβάστε περισσότερα

NB : révisez les formes de l impératif aoriste pour pouvoir traduire ce texte!

NB : révisez les formes de l impératif aoriste pour pouvoir traduire ce texte! Longus : Daphnis et Chloé XXIX 1 Les pirates (2) le testament de Dorcon XXIX 1 Ὁ δὲ ἔκειτο, πληγαῖς νεανικαῖς, συγκεκομμένος ὑπὸ τῶν λῃστῶν καὶ ὀλίγον ἐμπνέων, αἵματος πολλοῦ χεομένου. Ἰδὼν δὲ τὴν Χλόην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario mínimo de griego. 1

Vocabulario mínimo de griego. 1 Vocabulario mínimo de griego. 1 Α ἀγαθός, ή, όν: bueno. ἀγανακτέω: irritarse. ἀγαπάω: amar. ἄγγελος (ὁ): mensajero. +ἀγγέλλω: anunciar. ἄγω: conducir. ἀγορά (ἡ): plaza. ἀγρός (ὁ): campo. ἀγῶν, -νως (ὁ):

Διαβάστε περισσότερα

Unit 16: Verbs, Indirect Statement, & Others. φημί, to say, affirm, assert. φημί: Present Indicative Active. φημί: Imperfect Indicative Active

Unit 16: Verbs, Indirect Statement, & Others. φημί, to say, affirm, assert. φημί: Present Indicative Active. φημί: Imperfect Indicative Active Unit 16: Verbs,, & Others In this unit, we ll cover a number of topics: φημί, to say, affirm, assert γιγνώσκω, to perceive, recognize, know This verb has a root aorist, ἔγνων The future optative The future

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω AOR mid and dep for fem Translating Participles A Rough Translation Analyze (TVM-GNC)

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

The Wisdom of Diotima of Mantinea

The Wisdom of Diotima of Mantinea The Wisdom of Diotima of Mantinea Plato s Symposium 201δ-212ξ A New Translation with Text and Commentary By Pampilia Diotima-Beatrix Pampilia Press: Boston, MA. First Edition P a g e 2 Pampilia Diotima-Beatrix

Διαβάστε περισσότερα

1- L ALFABET GREC. γ davant altra gutural (γ, κ, χ ) es pronuncia n, i es transcriu també com n: ἄγγελος 'missatger' es llegeix ánguelos

1- L ALFABET GREC. γ davant altra gutural (γ, κ, χ ) es pronuncia n, i es transcriu també com n: ἄγγελος 'missatger' es llegeix ánguelos 1- L ALFABET GREC L alfabet grec, d origen fenici o semita, té les següents 24 lletres: 1.-L alfabet grec: lectura, escriptura, transcripció MAJÚSCU LES minúscules NOM PRONUNC. TRANSCRIPCIÓ Grec Català

Διαβάστε περισσότερα

Greek Aa Fall 2007. Units 1-11 Review

Greek Aa Fall 2007. Units 1-11 Review Greek Aa Fall 2007 Units 1-11 Review I. Nouns and Adjectives Instructions: Try to fill out the charts below from memory. When you have done as much as you possibly can, then check your answers against

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 28. Aorist (Undefined) Adverbial Participle

Chapter 28. Aorist (Undefined) Adverbial Participle Chapter 28 Aorist (Undefined) Adverbial Participle Overview (28.2-4) Form: formed on the aorist tense stem but remember there s no augment! Aspect: Undefined (simple) Translation: ἀκούων (continuous) ἀκούσας

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου 4 η ενότητα: «Οι πράξεις και η θέση των κινήτρων στην βυζαντινή ιστορική αφήγηση» Κύρια σημεία του μαθήματος Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Este material se basa en el Vocabulario de uso, elaborado por Claudia N. Fernández para Griego I (2013).

Este material se basa en el Vocabulario de uso, elaborado por Claudia N. Fernández para Griego I (2013). Este material se basa en el Vocabulario de uso, elaborado por Claudia N. Fernández para Griego I (2013). Presenta las palabras de uso más frecuente, atendiendo principalmente al vocabulario correspondiente

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

Cumulative Vocabulary List

Cumulative Vocabulary List αἴρω αἰτέω ἄλλος, η, ο ἀναβαίνω ἀνοίγω ἀπέρχομαι ἀποθνῄσκω ἀποκρίνομαι ἀπόλλυμι ἅρτος, ου, ὁ βλέπω γεννάω Cumulative Vocabulary List Review Vocabulary I take up, take away I ask other I go up I open (first

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα