* 300 mots indispensables # 350 mots vus en 1 re année déb. (Guillaume Bady, Université Lumière-Lyon 2, janvier 2000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* 300 mots indispensables # 350 mots vus en 1 re année déb. (Guillaume Bady, Université Lumière-Lyon 2, janvier 2000)"

Transcript

1 L EXIQUE DE GREC ANCIEN (1300 MOTS) * 300 mots indispensables # 350 mots vus en 1 re année déb. (Guillaume Bady, Université Lumière-Lyon 2, janvier 2000) * ἀ- : préfixe négatif ἀγαγεῖν : infinitif aoriste de ἄγω * ἀγαϑός : bon ἅγαν : trop ἀγανακτέω-ῶ : s'indigner * ἀγαπάω-ῶ : aimer * ἄγγελος, -ου (ὁ) : messager # ἀγνοέω-ῶ : ignorer * ἀγορά, -ᾶς (ἡ) : place publique ἄγριος : sauvage * ἀγρός, -ου (ὁ) : champ * ἄγω : conduire, pousser, faire ἀγών, -ῶνος (ὁ) : lutte, réunion * ἀδελφός, -οῦ (ὁ) : frère ἄδηλος : caché, invisible * ἀδικέω-ῶ : être injuste, coupable # ἄδικος : injuste # ἀδύνατος : incapable ᾅδω : chanter * ἀεί, αἰεί : toujours ἀήρ, ἀέρος (ὁ) : air # ἀϑάνατος : immortel ἄϑλιος : malheureux # ἆϑλον, -ου (τὸ) : prix de la lutte ἀϑροίζω : rassembler # αἷμα, -ατος (τὸ) : sang # αἱρέομαι-οῦμαι : choisir * αἱρέω-ῶ : prendre αἴρω : lever, soulever, enlever * αἰσϑάνομαι : percevoir αἴσϑησις, -εως (ἡ) : sensation, perception # αἰσχρός : laid, honteux # αἰσχύνομαι [+participe]: avoir honte de αἰτέω-ῶ : demander αἰτία, -ας (ἡ) : cause # αἴτιος : responsable, qui cause αἰών, αἰῶνος (ὁ) : temps, époque, éternité ἀκήκοα : parfait de ἀκούω # ἀκολουϑέω-ῶ : accompagner * ἀκούω (+A/+G) : écouter, entendre ἀκριϐής : précis, exact ἄκρον, -ου (τὸ) : sommet ἂκων, -οντος : malgré soi * ἀλήϑεια, -ας (ἡ) : vérité # ἀληϑής : vrai ἁλίσκομαι : être pris * ἀλλήλους, -λων, -λοις : les uns les autres * ἀλλὰ : mais * ἄλλος : autre ; ὁ ἄλλος : le reste ἀλλότριος : d'autrui # ἄλογος : privé de raison ; bête ἅλς, ἁλός (ὁ) : sel, mer # ἅμα : en même temps ἅμαξα, -ης (ἡ) : char # ἁμαρτάνω : manquer son but (+G), faire une erreur (+A) # ἀμείνων : préférable ἀμελέω-ῶ : négliger ἀμύνω : repousser ἄμπελος, -ου (ἡ) : vigne * ἀμφί (+G) : autour de ἀμφισϐητέω-ῶ : contester * ἀμφότεροι : l'un et l'autre * ἂν : le cas échéant ; (=ἐάν) si * ἀνα- [préfixe] : en remontant ἀναγιγνώσκω : lire # ἀναγκάζω : obliger, contraindre # ἀναγκαῖος : nécessaire # ἀνάγκη, -ης (ἡ) : nécessité * ἀνάγκη (ἐστί) : il est nécessaire # ἀναμιμνῄσκω : se souvenir de ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) : roi, prince ἀναπαύομαι : se reposer ἀναχωρέω-ῶ : se retirer ἀνδρεῖος : courageux, viril ἄνεμος, -ου (ὁ) : vent # ἄνευ (+G) : sans ἀνέχομαι : s'abstenir * ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : homme, mari ἄνϑος, -ους (τὸ) : fleur * ἄνϑρωπος, -ου (ὁ) : homme, être humain ἀνίστημι : lever, faire lever # ἀνόμως : contrairement aux lois

2 * ἀντί (+G) : en face de, au lieu de * ἄνω : en haut # ἀξία, -ας (ἡ) : prix, dignité * ἄξιος : digne, qui mérite (+G) # ἀξιόω-ῶ : juger bon ἀπαγορεύω : interdire, renoncer ἀπαιτέω-ῶ : réclamer ἀπαντάω-ῶ (+D) : aller au devant ἅπαξ : une seule fois ἅπας, ἅπαντος : tout entier ἀπατάω-ῶ : tromper * ἄπειμι : être absent ; s'en aller ἄπειρος, -ος, -ον : infini ἀπέρχομαι : partir ἀπέχομαι : s'abstenir de # ἀπιστέω-ῶ (+D) : se défier de ἁπλοῦς : simple * ἀπὸ (+G) : venant de, à partir de ἀποϐάλλω : perdre ἀποδέχομαι : accepter, admettre ἀποδίδομαι : vendre ἀποδίδωμι : rendre ἀποδύω : déshabiller * ἀποϑνῄσκω : mourir # ἀποκρίνομαι : répondre # ἀποκτείνω : tuer ἀπολαύω (+G) : profiter, jouir de ἀπόλλυμι : faire périr ἀπολογέομαι-οῦμαι : se défendre # ἀπολογία, -ας (ἡ) : défense, plaidoyer ἀπορία, -ας (ἡ) : aporie, embarras ἀποστέλλω : envoyer ἅπτομαι (+G) : toucher ἅπτω : attacher ἀπώλεσα : aoriste de ἀπόλλυμι * ἆρα : est-ce que? # ἄρα : donc, alors * ἀργύριον, -ου (τὸ) : argent [monnayé] * ἄργυρος, -ου (ὁ) : argent [métal] # ἀρέσκω : plaire (+D) * ἀρετή, -ῆς (ἡ) : vertu, excellence * ἀριϑμός, -ου (ὁ) : nombre ἄριστος : excellent ἀρκέω-ῶ : suffire # ἄρκτος, -ου (ὁ) : ours ἁρπάζω : ravir, arracher ἄρτι : à l'instant * ἀρχή, -ῆς (ἡ) : commandement, magistrature politique ; commencement * ἄρχω (+G) : commander, commencer # ἄρχων, -οντος (ὁ) : archonte, magistrat, chef # ἀσεϐής : impie ἀσϑενής : faible ἄσκησις, -εως (ἡ) : exercice, profession ἀσπάζομαι : saluer, embrasser # ἄστυ, ἄστεως (τὸ) : ville # ἀσφαλής : sûr, fiable, en sécurité # ἅτε [+participe] : en tant que # ἄτοπος : étrange, absurde # ἀτιμάζω : priver d'honneurs, de droits ἀτυχέω-ῶ : être malheureux, échouer αὖ : de nouveau, à son tour αὐλή, -ῆς (ἡ) : cour αὐλός, -οῦ (ὁ) : flûte αὐξάνω : augmenter αὐτίκα : aussitôt * αὐτός : lui-même ; le, lui ; ὁ αὐτός : le même * αὑτόν, -οῦ, -ῷ : lui-même [réfléchi] ἀφαιρέω-ῶ : ôter, enlever ἀφανής : invisible ἀφίημι : laisser, laisser aller # ἀφικνέομαι-οῦμαι : arriver ἄχρι (+G) : jusqu'à βαδίζω : marcher βαϑύς : profond * βαίνω : marcher βακτηρία, -ας (ἡ) : bâton * βάλλω : lancer, jeter βαρύς : lourd * βασιλεύς, -έως (ὁ) : roi βέϐαιος : stable, certain, solide # βελτίων, βέλτιστος : comparatif et superlatif de ἀγαϑός βῆναι : infinitif aoriste de βαίνω βία, -ας (ἡ) : violence, force # βίαιος : violent * βιϐλίον, -ου (τὸ) : livre βίος, -ου (ὁ) : vie # βλαϐερός : nuisible βλάπτω : léser, nuire * βλέπω : voir, regarder βληϑῆναι : infinitif aoriste passif de βάλλω βοάω-ῶ : crier βοήϑεια, -ας (ἡ) : aide, secours # βουλευτήριον, -ου (τὸ) : salle du Conseil # βουλευτής, -οῦ (ὁ) : membre du Conseil * βουλεύω : délibérer

3 * βουλή, -ῆς (ἡ) : délibération, Conseil * βούλομαι : vouloir βοῦς, βοῦ (ὁ, ἡ) : bœuf, vache βραδύς : lent # βραχύς : court # βροτός : mortel # βωμός, -ου (ὁ) : autel γάμος, -ου (ὁ) : mariage * γάρ [postposé]: car, en effet γαστήρ, -τρός (ὁ) : ventre * γε [enclitique] : certes, du moins γέγονα : parfait de γίγνομαι # γελάω-ῶ : rire γέλοιος : ridicule, amusant γέλως, -ωτος (ὁ) : le rire γενέσϑαι : infinitif aoriste de γίγνομαι γεννάω-ῶ : engendrer * γένος, -ου (τὸ) : race, famille, genre γέρας, γέρως (τὸ) : récompense γέρων, -οντος (ὁ) : vieillard γεύομαι : goûter * γεωργέω-ῶ : cultiver la terre γεωργός, -ου (ὁ) : paysan * γῆ, γῆς (ἡ) : terre γῆρας, -ως (ἡ) : vieillesse * γίγνομαι : devenir * γιγνώσκω : connaître, décider γλυκύς : doux γλῶττα, -ης (ἡ) : langue # γνώμη, -ης (ἡ) : avis, jugement γνῶναι : infinitif aoriste de γιγνώσκω γνῶσις, -εως (ἡ) : connaissance # γονεῖς, -έων (οἱ) : parents # γόνος, -ου (ὁ) : descendance γόνυ, -ατος (τὸ) : genou γοῦν : du moins # γράμμα, -ατος (τὸ) : lettre, écriture # γραφή, -ῆς (ἡ) : accusation # γράφομαι : intenter un procès * γράφω : écrire γυμνάζω : exercer γυμνός : nu * γυνή, γυναικός (ἡ) : femme # δαίμων, -ονος (ὁ) : divinité, "démon" δακρύω : pleurer δάκτυλος, -ου (ὁ) : doigt δαπανάω-ῶ : dépenser * δέ [postposé] : d'autre part δέδοικα : craindre * δεῖ : il faut * δείκνυμι : montrer δειλός : lâche, craintif # δεινός : terrible, habile δεῖπνον, -ου (τὸ) : dîner # δέκα : dix δένδρον, -ου (τὸ) : arbre δεξιός : à droite, adroit # δεσμωτήριον, -ου (τὸ) : prison * δεσπότης, -ου (ὁ) : maître δεῦρο : ici # δεύτερος : deuxième # δέχομαι : recevoir * δέω, δέομαι (+G) : manquer, avoir besoin, demander * δή : certes δηλονότι : évidemment * δῆλος : évident * δῆμος, -ου (ὁ) : peuple # δῆτα : assurément * διά (+A/+G) : à travers, à cause de διαϐάλλω : calomnier δίαιτα, -ης (ἡ) : genre de vie, régime ; séjour * διάκειμαι : être disposé # διαλέγομαι : discuter διάνοια, -ας (ἡ) : pensée # διατρίϐω : passer le temps # διαφέρω (+G) : différer, être supérieur # διαφϑείρω : ravager, détruire, corrompre # διδάσκαλος, -ου (ὁ) : maître * διδάσκω : instruire, enseigner δίδωμι : donner διηγέομαι-οῦμαι : raconter # δικάζω : juger * δίκαιος : juste # δικαιοσύνη, -ης (ἡ) : justice, équité # δικαστήριον, -ου (τὸ) : tribunal # δικαστής, -ου (ὁ) : juge * δίκη, -ης (ἡ) : justice, procès, peine δίκην [postposé] : à cause de # διό : c'est pourquoi # διοικέω-ῶ : administrer, gérer # δίς : deux fois διψάω-ῶ : avoir soif # διώκω : poursuivre * δοκέω-ῶ : sembler, croire

4 δοκιμάζω : examiner # δόξα, -ης (ἡ) : opinion, gloire δόρυ, -ατος (τὸ) : lance # δουλεύω : être esclave * δοῦλος : esclave δοῦναι : infinitif aoriste de δίδωμι δραμεῖν : infinitif aoriste de τρέχω δραμέομαι-οῦμαι : futur de τρέχω δραχμή, -ῆς (ἡ) : drachme δράω-ῶ : faire, agir δρόμος, -ου (ὁ) : course * δύναμαι : pouvoir δύναμις, -εως (ἡ) : puissance # δύνατος : capable, possible * δύο : deux δύνομαι : se coucher, s'enfoncer, revêtir δυσ- [préfixe] : mal- # δυστυχής : malheureux # δώδεκα : douze * δῶρον, -ου (τὸ) : cadeau, don * ἐάν : si * ἑαυτόν, -οῦ, -ῷ : lui-même [réfléchi] # ἐάω-ῶ : permettre ἐγγύς : près ἐγείρω : éveiller * ἐγώ, ἔγωγε : moi * ἐϑέλω : consentir, vouloir ἔϑνος, -ους (τὸ) : peuple # ἔϑος, -ους (τὸ) : habitude * εἰ : si ; εἰ καί : même si εἰδέναι, εἰδώς : infinitif et participe de οἶδα εἶδον : aoriste de ὁράω # εἶδος, -ους (τὸ): aspect, forme # εἴδωλον, -ου (τὸ) : image # εἴϑε : pourvu que [+ optatif] εἰκός (ἐστι) : il est naturel, vraisemblable εἴκοσι : vingt εἰκότως : avec raison εἰκών, -όνος (ἡ) : image εἴληφα : parfait de λαμϐάνω # ἕλκω : tirer εἷλον : aoriste de αἱρέω εἶμι : aller / futur de ἔρχομαι * εἰμί [enclitique] : être (infinitif εἶναι) ; ἔστι + infinitif : il est possible εἶπον : aoriste de λέγω εἴργω : enfermer εἴρηκα : parfait de λέγω # εἰρήνη, -ης (ἡ) : paix * εἰς (+A): vers, dans, pour * εἷς, μία, ἕν : un, une # εἰσέρχομαι : entrer # εἰσφορά, -ᾶς (ἡ) : contribution εἴσω : à l'intérieur * εἶτα : ensuite # εἴτε... εἴτε : si... si ; soit (que)... soit (que) εἴωϑα : avoir l'habitude εἶχον : imparfait de ἔχω * ἐκ, ἐξ (+G): de, hors de, depuis * ἕκαστος : chaque, chacun ἑκάτερος : chacun (des deux) ἑκατόν : cent ἐκεῖ : là ; ἐκεῖϑεν : de là * ἐκεῖνος : ce, celui-là # ἐκκλησία, -ας (ἡ) : assemblée ἐκπλήττω : frapper (de stupeur ou d'effroi) ἑκών, -όντος : volontairement ἐλαία, -ας (ἡ) : olivier # ἐλάττων ou ἐλάσσων : moindre, inférieur ἐλαύνω : (faire) avancer ἐλφρός : léger ἐλέγχω : reprocher, réfuter, enquêter ἐλεῖν : infinitif aoriste de αἱρέω * ἐλεύϑερος : libre ἐλήλυϑα : parfait de ἔρχομαι ἐλϑεῖν : infinitif aoriste de ἔρχομαι # Ἕλλας, -αδος (ἡ) : Grèce Ἕλλην, -ηνος (ὁ) : Grec # ἐλπίζω : espérer # ἐλπίς, -ίδος (ἡ) : espoir * ἐμαυτόν, -οῦ, -ῷ : me, moi-même * ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : me # ἐμός : mon, mien ἔμπειρος : expérimenté ἐμπορία, -ας (ἡ) : commerce ἔμπροσϑε(ν) : (en) avant * ἐν (+D): dans, en, à ἕν : neutre de εἷς # ἐναντίον : contraire ; en face ἐνδεής : insuffisant, indigent ἔνδον : à l'intérieur ἔνδοξος : illustre ἐνεγκεῖν : infinitif aoriste φέρω # ἕνεκα, εἵνεκα, ἕνεκεν (+G) : en vue de, à cause de # ἔνειμι : être dans (+D) ἔνεστι(ν), ἔνι : il est possible

5 ἔνϑα, ἐνϑάδε, ἔνϑεν : ici, d'ici # ἐνϑυμέομαι-οῦμαι : réfléchir ἔνιοι : quelques-uns, certains # ἐννέα : neuf [chiffre] ἐννοέω-ῶ : avoir dans l'esprit ἐνταῦϑα : là # ἐντεῦϑεν : de là ἐντυγχάνω : rencontrer # ἕξ : six # ἔξεστι(ν) : il est permis # ἔξω: à l'extérieur ἕξω : futur de ἔχω ἔοικα : ressembler ἑορτή, -ης (ἡ) : fête # ἐπαινέω-ῶ : louer, approuver ἔπαινος, -ου (ὁ) : éloge * ἐπεί, ἐπειδή : quand, puisque # ἐπειδάν : lorsque ἔπειτα : ensuite * ἐπί (+A/+G/+D) : sur ; pour # ἐπιϐουλεύω (+D) : comploter contre # ἐπιϑυμέω-ῶ : désirer # ἐπιϑυμία, -ας (ἡ) : désir ἐπιλανϑάνομαι : oublier ἐπιμέλεια, -ας (ἡ) : soin # ἐπιμελέομαι-οῦμαι (+G) : prendre soin ἐπισκοπέω-ῶ : examiner ἐπίσταμαι : savoir * ἐπιστήμη, -ης (ἡ) : science # ἐπιστήμων : qui s'y connaît # ἐπιτήδειος : approprié, utile # ἐπιτήδευμα, -ατος (τὸ) : occupation # ἐπιτρέπω : confier # ἐπιχειρέω-ῶ : entreprendre ἕπομαι : suivre ἔπος, -ους (τὸ) : parole # ἑπτά : sept ἐράω-ῶ : être amoureux ἐργάζομαι : travailler # ἐργαστήριον, -ου (τὸ) : atelier * ἔργον, -ου (τὸ) : acte, travail ἔρημος, -ου (ὁ) : désert ἔρις, -ιδος (ἡ) : querelle # ἑρμηνεύς, -έως (ὁ) : interprète, traducteur * ἔρχομαι : aller ἐρῶ : fut. λέγω # ἔρως, ἔρωτος (ὁ) : amour, désir ἐρωτάω-ῶ : interroger # ἐσϑίω : manger ἑσπέρα, -ας (ἡ) : soir * ἐστι(ν) [enclitique] : il est ; ἔστι +infinitif : il est possible ἔσχατος : dernier, extrême ἔσχον : aoriste de ἔχω ἕταιρος : compagnon, camarade * ἕτερος : autre [de deux] * ἔτι : encore ἕτοιμος : prêt # ἔτος, -ους (τὸ) : année * εὖ : bien # εὐγενής : bien né, noble * εὐδαίμων : heureux # εὐδοκιμέω-ῶ : avoir bonne réputation # εὐειδής : de bel aspect # εὐήϑης : qui a bon caractère ; naïf * εὐϑύς : [adjectif] droit ; [adverbe] aussitôt εὐμενής : bienveillant εὔνοια, -ας (ἡ) : bienveillance * εὑρίσκω : trouver εὐρύς : large # εὐσεϐής : pieux εὐτυχέω-ῶ : être heureux, réussir # εὐτυχής : chanceux, heureux εὐχή, -ῆς (ἡ) : prière εὔχομαι : prier # ἐφεξῆς : à la suite ἔφη : imparfait de φημί * ἐχϑρός : ennemi * ἔχω : avoir ἔχω + infinitif : pouvoir # ἔχω + adv. : être ἕως : jusqu'à ce que, tant que ζῆλος, -ου (ὁ) : zèle, jalousie, envie, émulation ζήω-ῶ : vivre ζημιόω-ῶ : punir # ζητέω-ῶ : chercher ζυγόν, -οῦ (τὸ) et ζυγός, -οῦ (ὁ) : joug ζωή, -ῆς (ἡ) : vie * ζῷον, -ου (τὸ) : animal ἦ : certes ; est-ce que? ἦ (ἦ δ ὅς) : dit-il * ἤ : ou ; [en comparaison] que ἥ, ἥν, ἧς, ᾗ : pronom relatif féminin ᾖ : subjonctif présent de εἰμί ἤγαγον : aoriste de ἄγω

6 ἡγεμών, -όνος (ὁ) : chef, guide # ἡγέομαι-οῦμαι : conduire, penser # ἡδέως : agréablement ; volontiers * ἤδη : déjà, désormais ἡδονή, -ῆς (ἡ) : plaisir * ἡδύς : agréable, plaisant # ἦϑος, -ους (τὸ) : comportement, caractère # ἥκω : arriver, être là ἦλϑον : aoriste de ἔρχομαι ἡλικία, -ας (ἡ) : âge, jeunesse ἥλιος, -ου (ὁ) : soleil * ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous * ἡμέρα, -ας (ἡ) : jour * ἡμέτερος : notre ἤν = ἐάν : si ἦν: imparfait de εἰμί ἦν δ ἐγώ : dis-je ἤνεγκον : aoriste de φέρω ἡνίκα : quand # ἡσυχάζω : être tranquille # ἡσυχία, -ας (ἡ) : calme # ἤτοι... ἢ : ou... ou # ἧττον : moins ηὗρον : aoriste de εὑρίσκω ϑάλαμος, -ου (ὁ) : chambre * ϑάλαττα ou ϑάλασσα, -ης (ἡ) : mer * ϑάνατος, -ου (ὁ) : mort ϑανεῖν : infinitif aoriste de ϑνῄσκω ϑαρρέω-ῶ : avoir confiance, être courageux # ϑαυμάζω : admirer, s'étonner ϑαυμαστός : admirable, étonnant # ϑεά, -ᾶς (ἡ) : déesse ϑεάομαι-ῶμαι : contempler ϑεῖναι : infinitif aoriste de τίϑημι # ϑεῖος : divin ϑέλω : vouloir ϑέμις, -ιστος (ἡ) : justice, droit ; ϑέμις (ἐστί) : il est permis * ϑεός, -ου (ὁ) : dieu # ϑεραπεία, -ας (ἡ) : service, culte # ϑεραπεύω : soigner, servir, honorer ϑερμός : chaud ϑέρος, -ους (τὸ) : été * ϑεωρέω-ῶ : voir, contempler # ϑήρ, -ρός (ὁ) ou ϑηρίον, -ου (τὸ) : bête sauvage ϑησαυρός, -ου (ὁ) : trésor * ϑνῄσκω : mourir # ϑνητός : mortel ϑρίξ, τριχός (ἡ) : cheveu, poil # ϑρόνος, -ου (ὁ) : trône # ϑυγάτηρ, -τρος (ἡ) : fille ϑυμός, -ου (ὁ) : courage, colère, désir, cœur ϑύρα, -ας (ἡ) : porte ϑύω : sacrifier ϑωράξ, -άκος (ὁ) : cuirasse ἰάομαι-ῶμαι : guérir * ἰατρός, -ου (ὁ) : médecin ἰδεῖν : infinitif aoriste de ὁράω * ἴδιος : particulier, privé ἰδού : voilà ἰέναι : infinitif de εἶμι # ἱερεύς, -έως (ὁ) : prêtre # ἱερός : sacré ; τὸ ἱερόν: le temple ἵημι : lancer ἴϑι : impératif de εἶμι ἱκανός : suffisant, capable ἱκετεύω : supplier ἵλεως, -ως, -ων : favorable ἱμάτιον, -ου (τὸ) : manteau * ἵνα : afin que ἰός, ἰοῦ (ὁ) : flèche * ἵππος, -ου (ὁ) : cheval ἴσϑι : impératif de εἰμί et de οἶδα * ἴσος : égal, équitable * ἵστημι : placer, dresser, établir ἱστός, -ου (ὁ) : mât ἴσως : peut-être # ἰσχυρός : fort ἰσχύς, -υός (ἡ) : force # ἰχϑύς, -υός (ὁ) : poisson ἴχνος, -ους (τὸ) : trace, marque καϑαίρω : nettoyer, purifier # καϑάπερ, κάϑως : de même que * καϑαρός : propre, pur # καϑεύδω : dormir κάϑημαι : être assis καϑίζω : asseoir, installer # καϑίστημι : établir * καί : [conjonction] et ; [adverbe] aussi, encore, même καινός : nouveau καίπερ : bien que # καιρός, -οῦ (ὁ) : occasion καίτοι : cependant

7 καίω : brûler κακία, -ας (ἡ) : vice * κακός : mauvais # κακοῦργος, -ος, -ον : malfaisant * καλέω-ῶ : appeler # κάλλος, -ους (τὸ) : beauté * καλός : beau καλύπτω : voiler κάμνω : être fatigué καπνός, -οῦ (ὁ) : fumée καρπός, -οῦ (ὁ) : fruit * κατά (+A/+G/+D) : selon, contre # καταγέλαστος, -ος, -on : ridicule # καταγιγνώσκω (+G) condamner καταλαμϐάνω : saisir # κατασκευάζω : préparer, équiper καταφρονέω-ῶ : mépriser κατέρχομαι : descendre κατέχω : stopper * κατηγορέω-ῶ (+G): accuser # κατηγορία, -ας (ἡ) : accusation # κατήγορος, -ου (ὁ) : accusateur κατορϑόω-ῶ : réussir * κάτω : en bas * κεῖμαι : être étendu κέκμηκα : parfait de κάμνω * κελεύω : ordonner κενός : vide κεράννυμι : mélanger # κέρας, -ατος (τὸ) : corne # κέρδος, -ους (τὸ) : gain, profit * κεφαλή, -ῆς (ἡ) : tête # κινδυνεύω : être en danger, risquer * κίνδυνος, -ου (ὁ) : risque, danger κινέω-ῶ : bouger, mouvoir κλαίω : pleurer κλαπῆναι : infinitif aoriste passif de κλέπτω κλέπτω : voler, dérober κληϑῆναι : infinitif aoriste passif de καλέω κλῆρος, -ου (ὁ) : lot, héritage κλῖμαξ, -ακος (ὁ) : échelle κλίνη, -ης (ἡ) : lit κλίνω : incliner, coucher # κοινός : commun # κολακεύω : flatter κολάζω : châtier κόμη, -ης (ἡ) : chevelure κομίζω : transporter κονία, -ας (ἡ) : poussière κόπτω : frapper, couper κόραξ, -κος (ὁ) : corbeau κοσμέω-ῶ : orner, mettre en ordre * κόσμος, -ου (ὁ) : ordre, ornement, univers κοῦφος : léger * κρατέω-ῶ (+G) : tenir en main, dominer κρατήρ, -ῆρος (ὁ) : vase κραύγη, -ης (ἡ) : cri κρέας, -ατος (τὸ) : viande # κρείττων ou κρείσσων : préférable * κρίνω : juger κρύπτω : cacher * κτάομαι-ῶμαι : acquérir # κτείνω : tuer # κτῆμα, -ατος (τὸ) : acquisition, bien # κτίζω : fonder κυϐερνήτης, -ου (ὁ) : pilote, gouverneur κύκλος, -ου (ὁ) : cercle κῦμα, -ατος (τὸ) : la vague # κύριος : souverain, qui a autorité κύων, κυνός (ὁ) : chien # κωλύω : empêcher κώμη, -ης (ἡ) : village λαϐεῖν : infinitif aoriste de λαμϐάνω λαγχάνω : obtenir λαϑεῖν: infinitif aoriste de λανϑάνω λαλέω-ῶ : parler, dire * λαμϐάνω : prendre, recevoir λαμπρός : brillant # λανϑάνω : faire sans être aperçu λαχεῖν : infinitif aoriste de λαγχάνω * λέγω : dire, parler * λείπω : laisser, abandonner λέλοιπα : parfait de λείπω λεπτός : délicat λευκός : blanc λέων, -οντος (ὁ) : lion λήγω : (faire) cesser ληφϑῆναι : infinitif aoriste passif de λαμϐάνω λήψομαι : futur de λαμϐάνω λίαν : trop # λίϑος, -ου (ὁ) : pierre λιμήν, -ένος (ὁ) : port λιπεῖν : infinitif aoriste de λείπω λογίζομαι : calculer * λόγος, -ου (ὁ) : parole, raison

8 # λόγῳ μὲν... ἔργῳ δέ : en parole... en fait λοιπός : restant λούω : laver λυπέω-ῶ : (s') affliger * λύω : délier, rompre μαϑεῖν : infinitif aoriste de μανϑάνω μάϑημα, -ατος (τὸ) : connaissance μαϑητής, -οῦ (ὁ) : élève μακάριος : bienheureux * μακρός : long # μάλα : tout à fait # μαλακός : mou, doux # μάλιστα : très, tout à fait # μᾶλλον : plus, davantage, plutôt * μανϑάνω : apprendre, comprendre μανία, -ας (ἡ) : folie # μαντεία, -ας (ἡ) : prédiction, oracle * μαρτυρέω-ῶ : témoigner μαρτύρομαι : prendre à témoin # μάρτυς, -υρος (ὁ, ἡ) : témoin μάτην : en vain * μάχη, -ης (ἡ) : bataille # μάχομαι : combattre μέγαρον, -ου (τὸ) : grande salle (de palais) * μέγας, μεγάλη, μέγαν : grand # μέγεϑος, -ους (τὸ) : grandeur # μείζων, μέγιστος : comparatif et superlatif de μακρός μεῖναι : infinitif aoriste de μένω # μέλας, μέλαινα, μέλαν : noir μελέτη, -ης (ἡ) : exercice μέλι, -ιτος (τὸ) : miel μέλιττα, -ας (ἡ) : abeille * μέλλω : être sur le point de μέλος, -ους (τὸ) : air, chant μέλω (+D): être un souci pour * μέν : d'une part ; ὁ μὲν... ὁ δέ : l'un... l'autre μέντοι : pourtant # μένω : rester # μέρος, -ους (τὸ) : partie μέσος, -η, -ον : au milieu μεστός : plein * μετά : après (+A) ; avec (+G) ; parmi (+D) μεταϐάλλω : changer μεταξύ : entre, au milieu, en train de μεταπέμπομαι : envoyer chercher # μέτεστι : il y a part pour qqn (D) à qqch (G) # μετέχω (+G) : prendre part à # μέτοικος, -ου (ὁ) : métèque # μέτρον, -ου (τὸ) : mesure μέχρι(ς) : jusqu'à * μή : ne pas # μηδαμῶς : absolument pas * μηδέ : ni ; et... ne pas ; même pas * μηδείς, μηδεμία, μηδέν : aucun(e) ; personne, rien μηδέν [adverbe] : en rien μηκέτι : ne...plus μῆκος, -ους (τὸ) : longueur # μήποτε, μηδέποτε : jamais # μήπω : ne pas encore μήν, μηνός (ὁ) : mois μήν : assurément * μήτε... μήτε : ni...ni... * μήτηρ, μητρός (ἡ) : mère μηχανή, -ῆς (ἡ) : machine ; invention, moyen μία : féminin de εἷς * μικρός : petit μιμέομαι-οῦμαι : imiter # μιμνήσκομαι : se souvenir de # μισέω-ῶ : haïr # μισϑός, -ου (ὁ) : salaire μισϑοφόρος, -ου (ὁ) : mercenaire μνᾶ, μνᾶς (ἡ) : mine [=100 drachmes] μνήμη, -ης (ἡ) : souvenir, mémoire μόγις, μόλις : avec peine, à peine * μόνον : seulement # μόνος : seul μορφή, -ῆς (ἡ) : forme # μουσικός : des Muses μοχϑηρός,ά,όν : mauvais μῦϑος, -ου (ὁ) : parole, légende μύριοι : dix-mille ; μυρίοι : innombrables μύρμηξ, -ηκος (ὁ) : fourmi * ναί : oui # ναός, -οῦ (ὁ), attique νεώς, -ώ : temple * ναῦς, νεώς (ἡ) : navire * νεανίας, -ου (ὁ) et νεανίσκος, -ου (ὁ) : jeune homme νεῖμαι : infinitif aoriste de νέμω # νεκρός : mort, cadavérique νέμω : distribuer, partager * νέος : jeune νῆσος, -ου (ἡ) : île # νικάω-ῶ : vaincre * νική, -ῆς (ἡ) : victoire νοέω-ῶ : penser

9 # νόϑος : bâtard * νομίζω : penser, croire # νόμιμος : conforme à l'usage, à la loi ; τὰ νόμιμα : les coutumes * νόμος, -ου (ὁ) : loi ; usage νόσος, -ου (ἡ) : maladie νοῦς, νοῦ (ὁ) : esprit # νύμφη, -ης (ἡ) : fiancée, nymphe * νῦν, νυνί : maintenant # νῦν δέ [après hypothèse]: mais en réalité * νύξ, νυκτός (ἡ) : nuit ξανϑός : blond ξένος, -ου (ὁ) : hôte, étranger ξηρός : sec # ξίφος, -ους (τὸ) : épée ξύλον, -ου (τὸ) : bois * ὁ, ἡ, τὸ : le, la ; ὁ μὲν... ὁ δέ : l'un... l'autre * ὅδε, ἥδε, τόδε : ce, celui-ci... * ὁδός, -οῦ (ἡ) : route, chemin ὀδοῦς, -όντος (ὁ) : dent ὀδύρομαι : se plaindre ὅϑεν : d'où * οἶδα : savoir οἰκεῖος : familier, approprié # οἰκέτης, -ου (ὁ) : serviteur # οἰκέω-ῶ : habiter * οἰκία, -ας (ἡ) et οἶκος, -ου (ὁ): maison οἰμώζω : gémir # οἶνος, -ου (ὁ) : vin * οἴομαι, οἶμαι : croire # οἷος : tel que ; οἷος τε +infinitif : capable de οἶος : seul οἴσω : futur de φέρω # οἴχομαι : s'en aller ὀκνέω-ῶ : hésiter # ὀκτώ : huit * ὀλίγος : peu, peu nombreux # ὅλος: tout entier ὁμιλέω-ῶ : fréquenter # ὁμολογέω-ῶ : être d'accord ; reconnaître (que) ὄμνυμι : jurer ὅμοιος : semblable # ὁμόνοια, -ας (ἡ) : concorde, entente ὅμος : semblable, commun ὁμοῦ : ensemble, en même temps # ὅμως : cependant ὀνειδίζω : blâmer ; injurier ὄνειδος, -ους (τὸ) : reproche ὄνειρος, -ου (ὁ) : songe, rêve # ὀνίνημι : aider, être utile * ὄνομα, -ατος (τὸ) : nom ὀξύς : aigu ὄπισϑε(ν) : en arrière # ὁπλίτης, -ου (ὁ) : hoplite ὅπλον, -ου (τὸ) : arme # ὁπότε : chaque fois que # ὅπου : là où # ὅπως : de façon que ; comment * ὁράω-ῶ : voir * ὀργή, -ῆς (ἡ) : colère # ὀργίζομαι : s'irriter ὄρεξις, -εως (ἡ) : appétit * ὀρϑός : droit # ὅρκος, -ου (ὁ) : serment ὁρμή, -ῆς (ἡ) : élan ὄρνις, -ιϑος (ὁ, ἡ) : oiseau ὄρος, -ους (τὸ) : montagne ὅρος, -ου (ὁ) : borne, limite, but ὀρχέομαι-οῦμαι : danser * ὅς, ἥ, ὅ : celui qui, que... # ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ : qui * ὅστις, ἥτις, ὅ τι : celui qui ὀστοῦν, -οῦ (τὸ) : os * ὅσος : combien grand, que, qui ; ὅσοι : tous ceux qui ὀστρακίζω : ostraciser, bannir * ὅταν, ὅτε : quand * ὅτι : que, parce que * οὐ (οὐκ, οὐχ, οὐχί) : ne...pas, non # οὗ : là où οὐδαμῶς : absolument pas, nullement * οὐδέ : et ne...pas, même pas, ne pas non plus * οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : aucun(e) ; personne, rien # οὐδέν [adverbe] : en rien, nullement # οὐδέτερος : aucun (des deux) οὐκέτι : ne... plus οὐκοῦν : donc οὔκουν : ne pas.. donc * οὖν : donc # οὔπω, οὐδέπω : ne pas encore # οὔποτε, οὐδέποτε : jamais οὐπώποτε : ne jamais encore * οὐρανός, -ου (ὁ) : ciel οὖς, ὠτός (τὸ) : oreille οὐσία, -ας (ἡ) : fortune, essence * οὔτε... οὔτε... : ni... ni...

10 * οὗτος, αὕτη, τοῦτο : ce, celui-ci... * οὕτω(ς) : ainsi ;... ὥστε : tellement... que # ὀφείλω : devoir quelque chose * ὀφϑαλμός, -οῦ (ὁ) : œil ὀφϑῆναι : infinitif aoriste passif de ὁράω ὄχλος, -ου (ὁ) : foule, populace, tumulte ὄψομαι : futur de ὁράω παϑεῖν : infinitif aoriste de πάσχω * πάϑος, -ους (τὸ) : ce qu'on subit, passion, malheur * παιδεία, -ας (ἡ) : éducation, culture # παιδεύω : éduquer # παιδίον, -ου (τὸ) : enfant παίζω : jouer, plaisanter * παῖς, παιδός (ὁ) : enfant πάλαι : autrefois # πάλαιος : ancien παλαίστρα, -ας (ἡ) : palestre * πάλιν : de nouveau ; en sens inverse # πανήγυρις, -εως (ἡ) : assemblée, panégyrie πανταχοῦ : partout πάντοϑεν : de tous côtés πάντοτε : sans cesse # πάνυ : tout à fait * παρά (+A/+G/+D) : chez, (d') auprès de, contrairement à, audelà de, par # παραϐαίνω : transgresser παραϐάλλω : comparer παραινέω-ῶ : engager à, exhorter παρακαλεώ-ῶ : appeler, exhorter παρασκευάζω : préparer παραχρῆμα : sur-le-champ # πάρειμι : être présent à (+D) παρέρχομαι : laisser de côté ; passer le long de παρέχω : fournir # παρϑένος, -ου (ἡ) : jeune fille παρόν, -οντος (τὸ) : le présent, ce qui est là παρρησία, -ας (ἡ) : liberté (de parole), franchise * πᾶς, παντός : tout, chaque, chacun * πάσχω : supporter, subir, souffrir * πατήρ, πατρός (ὁ) : père # πατρίς, -ίδος (ἡ) : patrie # παύομαι [+participe] : cesser παχύς : épais πεδίον, -ου (τὸ) : plaine # πείϑομαι (+D) : obéir à # πείϑω : persuader πεινάω-ῶ : avoir faim # πειράω-ῶ : essayer, tenter, éprouver πείσομαι : futur de πάσχω ou de πείϑω # πέμπω : envoyer # πενής, -ητος : pauvre # πενία, -ας (ἡ) : pauvreté # πεντακόσιοι : cinq cents # πέντε : cinq # πεντήκοντα : cinquante πέπονϑα : parfait de πάσχω πέπτωκα : parfait de πίπτω -περ : précisément πέρας, -ατος (τὸ) : fin, terme * περί (+A/+G): autour de, au sujet de περιϐάλλω : entourer, embrasser περιοράω-ῶ : regarder avec indifférence, permettre περιπατέω-ῶ : aller et venir πεσεῖν : infinitif aoriste de πίπτω πετάννυμι : déployer πέτομαι : voler (en l'air) πεύσομαι : futur de πυνϑάνομαι # πέφυκα [parfait de φύω] : être par nature πῇ : par où? πηγή, -ῆς (ἡ) : source πήγνυμι : ficher, fixer πιεῖν : infinitif aoriste de πίνω πικρός : piquant, amer πίμπλημι : remplir πίμπρημι : incendier # πίνω : boire * πίπτω : tomber # πιστεύω : croire à, se fier à πίστις, -εως (ἡ) : confiance, foi πλάνη, -ης (ἡ) : errance ; erreur # πλάττω ou πλάσσω : façonner πλεῖον, πλέον : plus, davantage, plutôt πλείων, πλεῖστος : comparatif et superlatif de πολύς # πλέω : naviguer # πληγή, -ῆς (ἡ) : coup # πλῆϑος, -ους (τὸ) : grand nombre, foule # πλήν : excepté, sauf # πλήρης : plein de (+G) πληρόω-ῶ : remplir πλησίον : près (de) πλήττω : frapper πλοῖον, -ου (τὸ) : navire # πλούσιος : riche * πλοῦτος, -ου (ὁ) : richesse πνεῦμα, -ατος (τὸ) : souffle πνέω : souffler

11 # πόϑεν : d'où? πόϑος, -ου (ὁ) : regret # ποῖ : où? [avec mouvement] * ποιέω-ῶ : produire, créer, faire ποίημα, -ατος (τὸ) : poème # ποιητής, -οῦ (ὁ) : poète ποῖος : quel? # πολεμέω-ῶ : faire la guerre # πολέμιος : ennemi * πόλεμος, -ου (ὁ) : guerre * πόλις, πόλεως (ἡ) : cité πολιτεία, -ας (ἡ) : droit de cité ; vie / régime politique # πολιτεύομαι : être citoyen # πολίτης, -ου (ὁ) : citoyen πολλάκι(ς) : souvent # οἱ πολλοί : la plupart * πολύς : abondant, nombreux πονέω-ῶ : se donner du mal, peiner πονηρός : méchant πόντος, -ου (ὁ) : mer # πορεύομαι : faire route πορίζω : fournir πορφυροῦς : pourpre πόσος : combien? ποταμός, -οῦ (ὁ) : fleuve * πότε : quand? * ποτε [enclitique] : un jour ; [dans interrogative] donc # πότερον ἤ : est-ce que...ou...? # πότερος : lequel (des deux) * ποῦ : où? * που [enclitique] : sans doute ποῦς, ποδός (ὁ) : pied * πρᾶγμα, -ατος (τὸ) : chose, affaire # πρᾷος ou πρᾶος : doux πρᾶξις, -εως (ἡ) : action * πράττω ou πράσσω : faire, agir * πρέπω : convenir à (+D) πρέσϐυς, -εως (ὁ) : vieillard ; ambassadeur # πρεσϐύτης, -ου (ὁ) : vieillard * πρίν : avant de, avant que * πρό (+G) : devant, avant, pour, de préférence à πρόϐατον, -ου (τὸ) : mouton, brebis # πρόγονος, -ου (ὁ) : ancêtre προδίδωμι : livrer, trahir # προδότης, -ου (ὁ) : traître # προϑυμία, -ας (ἡ) : zèle, empressement πρόνοια, -ας (ἡ) : prévoyance # πρός (+A/+D) : du côté de, outre, contre, vers, relativement à προσδοκάω-ῶ : s'attendre à προσέρχομαι : s'avancer προσέχω (τὸν νοῦν) : faire attention à * προσήκει : il convient, il faut πρόσϑε(ν) : avant, en avant # προστάττω : prescrire προστίϑημι : ajouter πρόσωπον, -ου (τὸ) : visage πρότερον : auparavant πρότερος : précédent # πρῶτον : d'abord * πρῶτος : premier # πτερόν, -οῦ (τὸ) : plume, aile # πτύω : cracher πτωχός : mendiant πυϑέσϑαι : infinitif aoriste de πυνϑάνομαι πύλη, -ης (ἡ) : porte # πυνϑάνομαι : apprendre, s'informer πῦρ, πυρός (τὸ) : feu # πωλέω-ῶ : vendre # πώποτε : jamais * πῶς : comment? pourquoi? * πως [enclitique] : en quelque sorte * ῥᾴδιος [superlatif ῥᾷστος] : facile * ῥέω : couler ῥῆμα, -ατος (τὸ) : parole, mot # ῥήτωρ, -ορος (ὁ) : orateur ῥίπτω : jeter ῥίς, ῥινός (ἡ) : nez ῥόδον, -ου (τὸ) : rose ῥυϑμός, -οῦ (ὁ) : rythme σάρξ, σαρκός (ἡ) : chair # σαυτόν = σεαυτόν σαφής : clair * σεαυτόν : toi-même [réfléchi] σείω : secouer σεμνός : vénérable, sérieux σημεῖον, -ου (τὸ) : signe σήμερον, -ου (τὸ) : aujourd'hui # σιγάω-ῶ : se taire # σιγή, -ῆς (ἡ) : silence * σίδηρος, -ου (ὁ) : fer σῖτος, -ου (ὁ) : blé, pain σιωπή, -ῆς (ἡ) : silence # σκεδάννυμι : disperser σκεῦος, -ους (τὸ) : objet

12 σκηνέω-ῶ : camper σκηνή, -ῆς (ἡ) : tente σκία, -ας (ἡ) : ombre σκοπέω-ῶ : examiner σκόπος, -οῦ (ὁ) : but σκότος, -ους (τὸ) : obscurité * σός : ton, tien * σοφία, -ας (ἡ) : sagesse # σοφιστής, -οῦ (ὁ) : sophiste * σοφός : sage, savant σμικρός = μικρός σπείρω : semer σπένδομαι : conclure une trève σπένδω : faire une libation σπεύδω : se hâter, s'efforcer # σπονδή, -ῆς (ἡ) : libation ; [au pluriel] trève # σπουδάζω : s'empresser σπουδή, -ῆς (ἡ) : zèle, ardeur στάδιον, -ου (τὸ) : stade [longueur de 180m] στάσις, -εως (ἡ) : position ; révolte στεναγμός, -οῦ (ὁ) : gémissement στένος : étroit στερέω-ῶ : priver de (+G) στέφανος, -ου (ὁ) : couronne στόμα, -ατος (τὸ) : bouche στρατεία, -ας (ἡ) : expédition militaire * στρατηγός, -οῦ (ὁ) : général * στρατιώτης, -ου (ὁ) : soldat στρατιά, -ᾶς (ἡ) : armée στρέφω : faire tourner στυγερός : odieux * σύ, σε, σου, σοι : tu, toi # συγγιγνώσκω (+D) : pardonner à # συγχέω : confondre συγχωρέω-ῶ : s'accorder # συκοφάντης, -ου (ὁ) : sycophante # σύλλογος, -ου (ὁ) : réunion συμϐαίνει : il arrive (que) # συμϐουλεύω (+D) : conseiller * σύμμαχος : allié συμφέρω : être avantageux # συμφορά, -ᾶς (ἡ) : événement, malheur ; contribution * σύν (+D) : avec συνείδησις, -εως (ἡ) et συνειδός, -ότος (τὸ) : conscience # σύνειμι : être avec (+D) σύνεσις, -εως (ἡ) : intellligence # συνετός : intelligent συνεχής : continu, continuel συνέχω : contenir συνήϑης : habituel # συνϑήκη, -ης (ἡ) : convention συνίημι : comprendre # συνουσία, -ας (ἡ) : fréquentation, compagnie # σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι : eux, elles # σφόδρα : fortement σχῆμα, -ατος (τὸ) : forme, allure σχέδον : presque σχεῖν : infinitif aoriste de ἔχω σχολή, -ῆς (ἡ) : loisir σῴζω : sauver * σῶμα, -ατος (τὸ) : corps # σωτηρία, -ας (ἡ) : salut * σωφροσύνη, -ης (ἡ) : tempérance, chasteté, sagesse τάλαντον, -ου (τὸ) : talent [monnaie] τάξις, -εως (ἡ) : place, ordre, rang ταπεινός : bas, humble * τάττω ou τάσσω : mettre en rang, placer ταῦρος, -ου (ὁ) : taureau τάφος, -ου (ὁ) : tombeau τάχα : peut-être # ταχέως : rapidement ; ὡς τάχιστα : le plus vite possible * ταχύς : rapide * τε : et [encl., postposé] ; τε καί : et [renforcé] τέϑνηκα : aoriste de ϑνῄσκω # τείνω : tendre # τεῖχος, -ους (τὸ) : rempart τεκμήριον, -ου (τὸ) : preuve * τέκνον, -ου (τὸ) : enfant # τελευταῖος : dernier τελευτάω-ῶ : finir, achever, mourir * τέλος, -ους (τὸ) : fin τέμνω : couper τέρπω : charmer * τέτταρες ou τέσσαρες : quatre # τετρακόσιοι : quatre cents τεύχομαι : futur de τυγχάνω * τέχνη, -ης (ἡ) : art, métier * τίϑημι : poser, placer, établir τίκτω : enfanter * τιμάω-ῶ : honorer # τιμή, -ῆς (ἡ) : honneur, prix τιμωρία, -ας (ἡ) : secours, vengeance, châtiment τιμωρέω-ῶ (+D): secourir, venger ; punir qqn (+A) de qqch (+G) * τί : quoi? pourquoi? en quoi? * τίς, τίνος: qui?

13 * τις, τινος [enclitique] : quelque, quelqu'un # τοι [enclitique] : certes τοιγαροῦν : voilà pourquoi * τοίνυν : donc # τοισόσδε, τοιάδε, τοιόνδε : tel que voici * τοιοῦτος : tel τολμάω-ῶ : oser τοξότης, -ου (ὁ) : archer * τόπος, -ου (ὁ) : lieu, endroit * τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : tellement grand, si nombreux * τότε : alors τράπεζα, -ης (ἡ) : table τραῦμα, -ατος (τὸ) : blessure * τρεῖς, τρία : trois # τρέπομαι : se tourner vers τρέφω : nourrir τρέχω : courir # τριάκοντα : trente # τριήρης, -ους (ἡ) : trière, trirème τριχός : génitif de ϑρίξ * τρόπος, -ου (ὁ) : le tour ; caractère ; manière τρόφη, -ης (ἡ) : nourriture # τρόχος, -ου (ὁ) : course τρυφή, -ῆς (ἡ) : mollesse, luxure * τυγχάνω : [+participe] se trouver ; (+G) obtenir # τύραννος, -ου (ὁ) : tyran τῦφος, -ου (ὁ) : fumée ; vain orgueil τυχεῖν : infinitif aoriste de τυγχάνω * τύχη, -ης (ἡ) : fortune, hasard, sort # ὑϐρίζω : outrager * ὕϐρις, -εως (ἡ) : insolence, démesure, orgueil # ὑγιής : sain, en bonne santé * ὕδωρ, ὕδατος (τὸ) : eau * υἱός, -οῦ (ὁ) : fils ὕλη, -ης (ἡ) : matériaux ; matière * ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous * ὑμέτερος : votre ὑμνέω-ῶ : chanter ὑπακούω : obéir # ὑπάρχω : être, être là ; commencer * ὑπέρ (+A/+G) : au-dessus de ; pour, au nom de ὑπεύϑυνος : soumis à reddition de comptes ; responsable ὑπισχνέομαι-οῦμαι : promettre ὕπνος, -ου (ὁ) : sommeil * ὑπό (+A/+G/+D) : sous, par ὑπομένω : supporter # ὕστερον : plus tard ὑψηλός : élevé φαγεῖν : infinitif aoriste de ἐσϑίω * φαίνω : montrer * φαίνομαι : apparaître φάλαγξ, -αγγος (ἡ) : phalange # φανερός : évident φανῆναιi : infinitif aoriste de φαίνω φάρμακον, -ου (τὸ) : remède, drogue, poison # φάσκω : déclarer, prétendre # φαῦλος : vil * φέρω : porter * φεύγω : fuir, être accusé * φημί [enclitique] : dire (φασί : on dit que) φϑάνω [+ participe] : devancer, faire avant tous φϑαρῆναι : infinitif aoriste de φϑείρω φϑείρω : corrompre, détruire φϑονερός : jaloux φϑονέω-ῶ (+D) : envier φιάλη, -ης (ἡ) : coupe * φιλέω-ῶ : aimer * φιλία, -ας (ἡ) : amitié * φίλος : ami # φιλότιμος : ambitieux φοϐέομαι-οῦμαι : craindre # φόνος, -ου (ὁ) : meurtre φράζω : expliquer φρήν, -ενός (ὁ) : esprit, cœur # φροντίζω : se soucier de (+G) φρονέω-ῶ : penser φυγεῖν: infinitif aoriste de φεύγω # φυλάττω ou φυλάσσω : garder, veiller, observer * φύσις, φύσεως (ἡ) : nature φυτόν, -οῦ (τὸ) : plante φύω : faire naître * φωνή, -ῆς (ἡ) : voix * φῶς, φωτός (τὸ) : lumière χαῖρε, χαίρετε : salut! * χαίρω : se réjouir # χαλεπαίνω : s'irriter * χαλεπός : difficile # χαλκεύς, -εως (ὁ) : forgeron * χαλκός, -οῦ (ὁ) : cuivre, bronze χαλκοῦς : en bronze χάος, -ους (τὸ) : gouffre béant, abîme ; chaos χάριν (+G) : à cause de χάρις, -ιτος (ἡ) : grâce, faveur, reconnaissance

14 χεῖλος, -ους (τὸ) : lèvre χειμῶν, -ῶνος (ὁ) : tempête, hiver * χείρ, χειρός (ἡ) : main χείρων, -ονος : pire, inférieur χέω : verser χϑών, χϑονός (ἡ) : terre χίλιοι : mille χιτών, -ῶνος (ὁ) : tunique χλαμύς, -ύδος (ἡ) : chlamyde (manteau court) * χράομαι-ῶμαι : se servir de (+D) * χρή : il faut χρηστός : bon, honnête # χρόνος, -ου (ὁ) : temps * χρῆμα, -ατος (τὸ) : chose ; [au pluriel] richesses χρόα, -ας (ἡ) : couleur χρυσός, -οῦ (ὁ) : or χυϑείς : participe aoriste passif de χέω χώρα, -ας (ἡ) : pays # χωρέω-ῶ : faire mouvement * χωρίον, -ου (τὸ) : lieu χωρίς : séparément, (+G) sans * ψευδής : faux, mensonger # ψεύδομαι : mentir # ψηφίζομαι : voter ψῆφος, -ου (ἡ) : jeton de vote ψιλός : dégarni, nu * ψυχή, -ῆς (ἡ) : âme ψυχρός : froid # ὦ : ô ὦ : subjonctif présent de εἰμί ὧδε : ainsi ᾠδή, -ῆς (ἡ) : chant ᾠόμην : imparfait de οἶμαι ὤν, ὄντος : participe présent de εἰμί ὧν : pronom relatif génitif pluriel ὠνέομαι-ῶμαι : acheter * ὥρα, -ας (ἡ) : saison, temps heure * ὡς : comme, que ; [+subjonctif] en sorte que ; environ * ὥσπερ : comme, de même que * ὥστε : de telle sorte que, si bien que # ὠφελέω-ῶ (+A) : aider, être utile à ὤφϑην : aoriste passif de ὁράω

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

LEXIQUE GREC DU COLLEGE

LEXIQUE GREC DU COLLEGE LEXIQUE GREC DU COLLEGE NOMS ἀγορά, ᾶς (ἡ) : la place publique, le marché ἀγών, ἀγῶνος (ὁ) : la lutte, le combat αἰτία, ας (ἡ) : la cause ; l'accusation ἀλήθεια, ας (ἡ) : la vérité ἀνάγκη, ης (ἡ) : la

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

======================================== Notes : -- fichier codé en UTF-8 ; -- retours à la ligne UNIX ; -- le document est la propriété intellectuelle de Vincent Ramos ; il peut être réutilisé et modifié

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS

DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS 1 DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS POUR TROUVER UN MOT, GREC OU FRANCAIS : CTRL + F >> PLUS DE 1100 TERMES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου) Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

LEXIQUE FRANÇAIS GREC : 800 mots.

LEXIQUE FRANÇAIS GREC : 800 mots. LEXIQUE FRANÇAIS GREC : 800 mots. 1 Les verbes grecs irréguliers sont soulignés ; le génitif n a été systématiquement indiqué que pour les noms de la 3 e déclinaison. Certains mots-outils (prépositions,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) 1. Να κατανοούν και να κάνουν χρήση χαιρετισμών και στοιχειωδών καθημερινών εκφράσεων ευγενείας. Να κατανοούν στοιχειώδεις καθημερινές κοινωνικές λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης.

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης. Αρχαία Ελληνικά Ενότητα 6. Λύσεις ασκήσεων 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή λέξη από το εξωτερικό πλαίσιο. 1) Πρίαμος ἢ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 2) Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης εἶ,

Διαβάστε περισσότερα

Sophocle : Oedipe Roi v La résistance de Tirésias

Sophocle : Oedipe Roi v La résistance de Tirésias 1 Sophocle : Oedipe Roi v320 344 La résistance de Tirésias Ἄφες μ ἐς οἴκους ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ 320 κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, ἢν ἐμοὶ πίθῃ. Οὔτ ἔννομ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει τῇδ ἥ σ ἔθρεψε, τήνδ ἀποστερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ο Παράδειγμα (Επιλογής: Σωστό-Λάθος) Vrai ou faux? Lis le texte suivant et réponds en mettant une croix dans la bonne case (A ou B). Σωστό ή λάθος; Διάβασε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

Anthropos. Chapitre Le corps

Anthropos. Chapitre Le corps Chapitre 1 Anthropos 1.1 Le corps Noms σῶμα, ατος,τό μέρος, ους, τό δέρμα, ατος,τό ὀστοῦν, οῦ,τό κρέας, έως,τό σάρξ, σαρκός,ἡ κεφαλή, ῆς,ἡ θρίξ, τριχός, ἡ κόμη, ης,ἡ πρόσωπον, ου, τό μέτωπον, ου, τό ὀφθαλμός,

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Le sommeil du condamné (prologue)

Le sommeil du condamné (prologue) 1 Le sommeil du condamné (prologue) ΣΩΚΡΑΤΗΣ (43a) Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων ; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν; ΚΡΙΤΩΝ Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα; ΚΡ. Ὄρθρος βαθύς. ΣΩ. Θαυμάζω ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation, de la Recherche et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

LES PETITES CANAILLES 1. Nom Unité 1 Prénom. 1/. Trouvez les questions ( να βρεις τις ερωτήσεις ).

LES PETITES CANAILLES 1. Nom Unité 1 Prénom. 1/. Trouvez les questions ( να βρεις τις ερωτήσεις ). LES PETITES CANAILLES 1 Nom Unité 1 Prénom 1/. Trouvez les questions ( να βρεις τις ερωτήσεις ). Ça va bien Elle s appelle Catherine. Je m appelle Marie. C est une table. Ce sont mes parents. Ce sont mes

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεργασία αποδείχτηκε καθαρή ουτοπία.

Η συνεργασία αποδείχτηκε καθαρή ουτοπία. Η Αργυρώ Με την είσοδό της στο πρότυπο σχολείο της Αθήνας ένιωσε μια φοβερή στομαχική διαταραχή. Και την ημέρα που σκοτείνιασαν τα μάτια της απ το θυμό, συνειδητοποίησε μια πραγματικότητα που την τρόμαξε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o -20ο α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Platon Criton 44e45c 1. Criton 44e45c Socrate, il faut t'évader! (2)

Platon Criton 44e45c 1. Criton 44e45c Socrate, il faut t'évader! (2) Platon Criton 44e45c 1 Criton 44e45c Socrate, il faut t'évader! (2) ΚΡ. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω τάδε δέ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι. Ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

lexique Longus DC

lexique Longus DC lexique Longus DC 11 22 1 ἀγαθός, ή, όν 1 : bon ἀγέλη, ης (ἡ) : le troupeau ἀγένειος, ος, ον : imberbe ἀγνοέω, ῶ 2 : ne pas connaître, ignorer ἀγριόω, ῶ : rendre sauvage ἀγροικία, ας (ἡ) : rusticité, grossièreté

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Για την αξιολόγηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Α Γυμνασίου με τη χρήση εξεταστικού δοκιμίου προτείνεται όπως: Για κάθε μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ὡς δέ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, πόθος λαμβάνει αὐτόν ἰδεῖν τήν ἅμαξαν τήν Γορδίου καί τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης. Πρός δέ δή ἄλλοις καί τόδε ἐμυθεύετο περί

Διαβάστε περισσότερα

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques της Florence Christakis 10-31 Μαρτίου 2010 Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη 33 - Μετρό Ακρόπολη Μετρώντας τα πρόβατα / Insomnie Βελονογραφία σε τσίγκο, επιπεδοτυπία και μολύβι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: α)από το βιβλίο «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de la Culture, de l Éducation et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Traduction de la chanson de Notis

Traduction de la chanson de Notis Page 1 sur 7 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει

FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει FR: Robot culbuteur EL: Ρομπότ-που-πέφτει FR: Vous aurez besoin de : EL: Θα χρειαστείτε: FR: Ciseaux EL: Ψαλίδι FR: 2 piles AA EL: 2 μπαταρίες ΑΑ FR: Élastique de ménage EL: Λαστιχάκι FR: Pièce de monnaie

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

PASSION e t RESURRECTION :

PASSION e t RESURRECTION : Passion et Résurrection : de XVIII-1 jusque XXI-fin - 1 PASSION e t RESURRECTION : (Jn XVIII-1 à XXI-fin 2 0 0 6 Jean-Marie GEORGEOT - " De Saint-Marc jusqu'à Tertullien " ( 1978 à 2006 Passion et Résurrection

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

NB : révisez les formes de l impératif aoriste pour pouvoir traduire ce texte!

NB : révisez les formes de l impératif aoriste pour pouvoir traduire ce texte! Longus : Daphnis et Chloé XXIX 1 Les pirates (2) le testament de Dorcon XXIX 1 Ὁ δὲ ἔκειτο, πληγαῖς νεανικαῖς, συγκεκομμένος ὑπὸ τῶν λῃστῶν καὶ ὀλίγον ἐμπνέων, αἵματος πολλοῦ χεομένου. Ἰδὼν δὲ τὴν Χλόην

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, που έχει δημιουργήσει πολλά οικονομικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, το έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΗΜΕΙΟ Τ Ο ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ ΙΑΝΝΗ Μ ΟΥΧΑΣΙΡΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ Lisez le texte et répondez aux questions des activités A1 et A2. Le 14 mai, le Conseil de Paris a voté la mise en place du Pass

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1028

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1028 Projet Homère Voir le sujet - Proposition 41 http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1028 Page 1 of 4 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Helene

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου Ο αποστολέας ή πομπός Το πλαίσιο αναφοράς Το μήνυμα Το κανάλι Ο επικοινωνιακός κώδικας Ο παραλήπτης ή δέκτης coordonnées spatiales et temporelles canal graphique

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract 110 L anthropologie politique d aristote 1 abstract My paper examines a number of questions arising from Aristotle s definition of man as a political animal. Is the term political exclusive to humans?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. ιότι η ηθική αρετή έχει σχέση µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήµατα. για την ευχαρίστηση δηλαδή κάνουµε µικρής αξίας πράγµατα, ενώ εξαιτίας της λύπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα