Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ"

Transcript

1 Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

2 Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ - ηξνθνπελία Magnisal θαη Nutrigation ΤΜ (πδξνιίπαλζε) Magnisal θαη δηαθπιιηθή ζξέςε Magnisal θαη άιια ιηπάζκαηα ηεο Haifa

3 Magnisal = Μαγνήζιο + Νιηπικό άζυηο Μαγνήζιο Κύξην ζπζηαηηθό ηνπ κνξίνπ ηεο ρισξνθύιιεο Σεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θσηνζύλζεζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ Σρεηίδεηαη κε πνιιέο ελδπκηθέο αληηδξάζεηο Βνεζά ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο - ηξνθνπελία

4 Magnisal = Μαγνήζιο + Νιηπικό άζυηο Νιηπικό άζυηο Ιδαληθή πεγή αδώηνπ Πξνάγεη ηελ απνξξόθεζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ καγλεζίνπ κέζα ζην θπηό ζπλεξγηζηηθή δξάζε

5 Ανάλςζη πποφόνηορ N νιηθό 11,0% N-NO 3 11,0% MgO 16,0% Mg 9,7% ph (ζε δηάιπκα 5%) 4,1 Αδηάιπηα ζηεξεά 300 ppm Φαηλόκελε ππθλόηεηα 0,7 g/cm 3 Σςζκεςαζία: Σε ζαθηά ησλ 25 kg

6 Τα οθέλη ηος Magnisal Μηα ηδαληθή πεγή καγλεζίνπ Απνξξνθάηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά Είλαη απαιιαγκέλν ρισξίνπ, λαηξίνπ θαη θάζε άιινπ επηδήκηνπ ζηνηρείνπ γηα ηα θπηά Πεξηέρεη απνθιεηζηηθά απαξαίηεηα ζξεπηηθά Πιήξσο πδαηνδηαιπηό Ιδαληθό γηα Nutrigation TM (πδξνιίπαλζε) θαη γηα δηαθπιιηθνύο ςεθαζκνύο ζξέςεο

7 Τα οθέλη ηος Magnisal Δζπεπιδοειδή Αμπέλι Μήλα Παηάηα Σιηάπι Εασαπόηεςηλα Απμάλεη ην κέγεζνο ησλ θαξπώλ Απμάλεη ηε ζνδεηά θαη ηελ ζπγθέληξσζε ζαθράξσλ Ειαρηζηνπνηεί ηελ ηξνθνπελία ςεπδαξγύξνπ Απμάλεη ηελ μεξά νπζία θαη βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα Απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε πξσηετλώλ θαη ζην ρεηκεξηλό ζηηάξη βνεζά ζηελ πξνζηαζία από Septoria Απμάλεη ηε ζνδεηά θαη ηελ ζπγθέληξσζε ζαθραξόδεο

8 Magnisal ή θειικό μαγνήζιο; Magnisal Θεηηθό καγλήζην Υδαηνδηαιπηόηεηα ζηνπο 20 o C g/l 252 g/l Αδηάιπηα ζηεξεά 300 ppm ppm Σπκβαηόηεηα κε αζβεζηνύρα ιηπάζκαηα πιήξεο θακία

9 Σςγκένηπυζη Mg ζηα θύλλα Magnisal ή θειικό μαγνήζιο; Σύγθξηζε δηαθπιιηθήο ζξέςεο ζε εζπεξηδνεηδή ,2% Magnisal 2% θειικό μαγνήζιο Μήνερ από ηην έναπξη ηυν εθαπμογών Τν Magnisal βειηηώλεη ηελ πξόζιεςε καγλεζίνπ

10 Βαθμόρ ηποθοπενείαρ (%) Magnisal ή θειικό μαγνήζιο; Απνηειεζκαηηθόηεηα ςεθαζκώλ ζε εζπεξηδνεηδή κε εκθαλή ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ Θειικό μαγνήζιο Μάπηςπαρ Μέπερ από ηην έναπξη ηυν εθαπμογών Magnisal Τν Magnisal δξα πην απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ

11 Magnisal ή θειικό μαγνήζιο; Σπληζηώκελεο δνζνινγίεο δηαθπιιηθώλ εθαξκνγώλ Magnisal Θεηηθό καγλήζην Εζπεξηδνεηδή 1,2% 2% Παηάηα 300 g/ζηξ 1 kg/ζηξ Η πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Magnisal επηηξέπεη ηελ κεησκέλε εθαξκνγή δνζνινγηώλ.

12 Σςμπηώμαηα έλλειτηρ μαγνηζίος Μηα ηδαληθή πεγή καγλεζίνπ Κίηξηλεο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη κεηαμύ ησλ αγσγώλ αγγείσλ ζηα θύιια Τα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη πξώηα ζηα γεξαηόηεξα θύιια θαη ζηγά-ζηγά επεθηείλνληαη θαη ζηα λεόηεξα θαζώο ε έιιεηςε καγλεζίνπ απμάλεηαη Η λέθξσζε ησλ θύιισλ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηξνθνπελίαο

13 Σςμπηώμαηα έλλειτηρ μαγνηζίος Εζπεξηδνεηδή Ακπέιη Μήια Σηηάξη

14 Σςμπηώμαηα έλλειτηρ μαγνηζίος Τνκάηα Παηάηα Μπηδέιη Πηπεξηά

15 Σςζηάζειρ εθαπμογών Magnisal Γηα Nutrigation TM (πδξνιίπαλζε) Σπληζηώληαη όηαλ ην λεξό άξδεπζεο πεξηέρεη πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζεηηθώλ Μπνξεί λα εθαξκνζζεί κε ρακειήο πνηόηεηαο λεξνύ (πςειή EC, αδηάιπηα ζηεξεά) Είλαη αζθαιέο ζηελ ρξήζε κε θάζε ηύπν εμνπιηζκνύ άξδεπζεο Υπό θαλνληθέο ζπλζήθεο ε δνζνινγία Mg πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ppm ζηηο πην θνηλέο πξαθηηθέο άξδεπζεο

16 Nutrigation TM με ζύζηημα 2 δεξαμενών δεξαμενή A νμέα δεξαμενή B Poly-Feed NPK λιπάζμαηα Ca- / Mg- ούσα λιπάζμαηα Κίλεζε λεξνύ άξδεπζεο

17 Σςζηάζειρ εθαπμογών Magnisal Γηα δηαθπιιηθνύο ςεθαζκνύο Όηαλ απαηηείηαη ε ζεξαπεία κηαο ηξνθνπελίαο Όηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο έρεη δηαηαξαρζεί Όηαλ άιινη ιόγνη δηαθόπηνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ απνξξόθεζε καγλεζίνπ από ην έδαθνο

18 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Μήια Φξόλνο εθαξκνγήο από ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο θαη θάζε 14 κέξεο 3-4 επαλαιήςεηο Σπγθέληξσζε 0,8-1,5%

19 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Εζπεξηδνεηδή Φξόλνο εθαξκνγήο 3-4 επαλαιήςεηο ζην αλνημηάηηθν θύκα βιάζηεζεο κεηά ηελ έθπηπμε ηνπ ⅔ ησλ θύιισλ θαη όζν νη ηζηνί παξακέλνπλ καιαθνί 1-4 επαλαιήςεηο Σπγθέληξσζε 1-1,5%

20 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Φπιινβόια δέλδξα Φξόλνο εθαξκνγήο 1-4 επαλαιήςεηο από ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο θαη θάζε 14 κέξεο 3-4 επαλαιήςεηο Σπγθέληξσζε 0,5%

21 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Ακπέιη Φξόλνο εθαξκνγήο από ηελ έλαξμε ηνπ θνπζθώκαηνο ησλ νθζαικώλ (γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο «μήξαλζεο ηεο ξάρεο») ή ηεο θαξπόδεζεο (γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο «ριώξσζεο») θαη θάζε 10 κέξεο 1-3 επαλαιήςεηο Σπγθέληξσζε 0,5-1%

22 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Ειηά Φξόλνο εθαξκνγήο 1 εβδνκάδα πξηλ ηελ άλζεζε 1 επαλάιεςε 3 εβδνκάδεο κεηά Σπγθέληξσζε 0,5%

23 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Παηάηα Φξόλνο εθαξκνγήο ζηελ 2, 3 & 4ε εβδνκάδα από ην θύηξσκα 3 επαλαιήςεηο Σπγθέληξσζε 0,75-1,5%

24 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Τνκάηα Φξόλνο εθαξκνγήο ζην μεθίλεκα ηεο θαξπόδεζεο Σπγθέληξσζε 0,5-1,5%

25 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Αγγνύξη Φξόλνο εθαξκνγήο ζην μεθίλεκα ηεο θαξπόδεζεο Σπγθέληξσζε 0,5%

26 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Κξηζάξη Φξόλνο εθαξκνγήο ζην μεθίλεκα ηεο θαξπόδεζεο Σπγθέληξσζε 0,5%

27 Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal Φεηκσληάηηθν Σηηάξη Φξόλνο εθαξκνγήο ζηελ έλαξμε ηνπ θαιακώκαηνο ζην ζρεκαηηζκό ησλ γνλάησλ ζηελ εκθάληζε ηνπ θύιινπ «ζεκαίαο» ζηελ νινθιήξσζε ηεο άλζεζεο Σπγθέληξσζε 0,5%

28 Υδαηοδιαλςηά λιπάζμαηα ηηρ Haifa πος ζςνδςάζονηαι με ηο Magnisal Λίπαζμα ηηρ Haifa Θπεπηικά πος παπέσοςν Καηάλληλο για Nutrigation TM Καηάλληλο για τεκαζμούρ Multi-K N P Multi-MAP N P Multi-MKP P K Multi-Cal (ληηξηθό αζβέζηην) Ca N Multi-Micro (ηρλνζηνηρεία ζε ρειηθή κνξθή) Fe Mn Cu Zn

29 Υδαηοδιαλςηά λιπάζμαηα ηηρ Haifa πος ζςνδςάζονηαι με ηο Magnisal Λίπαζμα ηηρ Haifa Θπεπηικά πος παπέσοςν Καηάλληλο για Nutrigation TM Καηάλληλο για τεκαζμούρ Multi-K εκπινπηηζκέλν N K + B S Mg ME Poly-Feed GG N P K Poly-Feed Drip N P K Poly-Feed Foliar N P K Poly-Feed MAR N P K + θαλάζζια θύκια Bonus-npK N K

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 2014 1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ηδέα Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζξέςεο GreenPower είλαη ην θπηό. Γλσξίδνληαο αθελόο πσο ν ριννηάπεηαο ζηελ πξάμε απνηειεί κίγκα θπηηθώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Δηάιεμε 9 Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Καιιηέξγεηα, Κιάδεκα, Θξέςε Λίπαλζε θαη Πξνζηαζία ηεο Ρνδηάο Νηθόιαο Κ.Παπαθσλζηαληίλνπ Γεσπόλνο - Α..Παξαγσγώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ Αγ.Αζαλαζίνπ Γξάκαο (Λπδία, 02.03. 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα