Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία."

Transcript

1 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Ξυνού Αικατερίνη, Επιμ. Β Ακτινολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο» Η μεγάλη πλειονότητα των ευρημάτων στη μα στογραφία αντιστοιχούν σε καλοήθεις παθήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν χαρακτηριστικά κα λοήθη απεικόνιση και δεν χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Σε μερικές περιπτώσεις όμως, καλο ήθεις παθήσεις του μαστού μιμούνται τον καρκί νο και επομένως χρήζουν βιοψίας ή και χειρουρ γικής επέμβασης. Ο ακτινολόγος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την απεικόνιση των καλοήθων παθήσεων για να αποφεύγονται άσκοπες βιοψίες και χειρουργι κές επεμβάσεις. Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά καλοήθη απεικόνιση ( BI - RADS 2), καλοήθη (BI-RADS 3) ή και κακοήθη απεικόνιση (BI-RADS 4). Ένα μόρφωμα χαρακτηρίζεται κατά BI-RADS ως καλόηθες ή κακόηθες ανάλογα με το σχήμα, τα όρια και την πυκνότητά του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ωοειδές, στρογγύλο ή λοβωτό σχήμα θεωρείται ενδεικτικό καλοήθειας.

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Τα σαφή όρια είναι επίσης χαρακτηριστικό καλοήθειας στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδι κά όταν διαγράφεται διαυγής άλω σε όλη την πε ρίμετρο του μορφώματος. Για να χαρακτηριστεί ένα μόρφωμα ότι έχει σαφή όρια αρκεί το 75% της περιμέτρου του να διαγράφεται ευκρινώς και το υπόλοιπο να καλύπτεται από το γειτονικό πα ρέγχυμα. Μορφώματα με χαμηλή πυκνότητα που περιέ χουν λίπος θεωρούνται καλοήθη και δεν χρειάζο νται περαιτέρω διερεύνηση, ενώ αυτά που έχουν χαμηλή πυκνότητα και δεν περιέχουν λίπος χρει άζονται περαιτέρω διερεύνηση με US για να θεω ρηθούν καλοήθη. Η μεγεθυντική λήψη είναι απαραίτητη για τον χαρακτηρισμό των ορίων ενός φαινομενικά σαφώς περιγεγραμμένου μορφώματος που δεν περιβάλλε ται από διαυγή άλω. Έτσι, μορφώματα που περιέχουν λίπος χαρα κτηρίζονται κατευθείαν ως BI-RADS 2 και μορ φώματα με καλοήθη μαστογραφικά και υπερηχο γραφικά χαρακτηριστικά ως BI-RADS 3. Αν ένα μόρφωμα κατηγορίας BI-RADS 3 παραμείνει στα θερό για 2 χρόνια ή ελαττωθεί σε μέγεθος, τότε χα ρακτηρίζεται BI-RADS 2 και δεν χρειάζεται πε ραιτέρω διερεύνηση. Τον όρο «επικαλυπτόμενα όρια» τον χρησιμο ποιούμε όταν θεωρούμε ότι το μόρφωμα έχει σαφή όρια αλλά επικαλύπτονται από το γειτονικό μαζικό παρέγχυμα. Αν υπάρχει δυνατότητα τομοσύνθεσης τότε αναδεικνύονται τα πραγματικά όρια του μορ φώματος χωρίς επικάλυψη από το γειτονικό μαζι κό παρέγχυμα. Οι περισσότερες καλοήθεις παθήσεις του μα στού που εμφανίζονται ως μορφώματα ή ασυμμε τρίες με χαρακτηριστικά καλοήθη απεικόνιση (BI- RADS 2) περιέχουν λίπος.

3 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Ενδομαστικοί λεμφαδένες σε άτυπη θέση ή χω ρίς κεντρική διαυγή περιοχή ή με υψηλή πυκνότητα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με US. Το λίπωμα έχει επίσης χαρακτηριστικά καλοή θη απεικόνιση και περιβάλλεται συνήθως από λε πτή ακτινοσκιερή κάψα. Οι φυσιολογικοί ενδομαστικοί λεμφαδένες εί ναι το συχνότερο χαρακτηριστικά καλόηθες εύρη μα που βρίσκουμε σε μια μαστογραφία. Εντοπίζο νται συνήθως στο άνω-έξω 1/4μόριο, είναι σαφώς περιγεγραμμένα και έχουν χαμηλή πυκνότητα με κεντρική διαυγή περιοχή που αντιστοιχεί στη λι πώδη πύλη. Το αμάρτωμα ή ιναδενολίπωμα εμφανίζει επί σης λεπτή ακτινοσκιερή ψευδοκάψα και έχει δια φορετική απεικόνιση ανάλογα με την περιεκτικό τητα σε λίπος.

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Παρόμοια απεικόνιση έχει και η γαλακτοκήλη, η οποία όμως στην πλάγια λήψη σχηματίζει χαρα κτηριστικό επίπεδο μεταξύ λίπους και του υπόλοι που περιεχομένου της. Η ελαιώδης κύστη αποτελεί συχνό εύρημα μετά από τραύμα ή χειρουργική επέμβαση. Μπορεί να έχει ασαφή εξωτερικά όρια ή ακτινωτά όρια λόγω οιδήματος, ίνωσης ή φλεγμονής. Τυπικά, εμφανίζει περιφερικές επασβεστώσεις σαν κέλυφος αυγού. Σε αρχικό όμως στάδιο, μεμονωμένες γραμμοειδείς ή πλειόμορφες μικροεπασβεστώσεις δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με DCIS. Ενώ επασβεστώσεις που παρατηρούνται νωρί τερα από 1,5 χρόνο συνηγορούν υπέρ υπολειπόμε νου όγκου, ειδικά αν ο πρωτοπαθής όγκος περιεί χε μικροεπασβεστώσεις. Παρουσία πολλαπλών αμφοτερόπλευρων ελαι ωδών κύστεων κοντά στο δέρμα με εικόνα επιπέ δου στις μεγαλύτερες από αυτές συνηγορεί υπέρ πολλαπλού στεατοκυστώματος. Επασβεστώσεις που ξεκινούν να αναπτύσσο νται 1,5-5 χρόνια μετά τον τραυματισμό και αυ ξάνονται σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου συνηγορούν υπέρ καλοήθειας.

5 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Ο ακτινόλογος πρέπει να έχει υπόψιν του και τις φυσιολογικές παραλλαγές που μπορεί να συνα ντήσει σε μια μαστογραφία, όπως είναι ο επικου ρικός μαζικός αδένας που απεικονίζεται μόνο στη λοξή λήψη και εντοπίζεται συχνότερα στη μασχα λιαία χώρα και σπανιότερα στο κάτω ημιμόριο. Πολλαπλές αμφοτερόπλευρες εξωφυτικές δερ ματικές βλάβες που εντοπίζονται κυρίως περιθη λαία είναι ενδεικτικές νευροϊνωμάτωσης Ακτινοσκιερή περιοχή τριγωνικού σχήματος ή δίκην φλόγας στο έσω τμήμα του μαστού που απει κονίζεται μόνο στην κεφαλουραία λήψη είναι εν δεικτική παρουσίας στερνικού μυ, ο οποίος παρα τηρείται στο 10% των ατόμων, συχνότερα ετερό πλευρα ή και αμφοτερόπλευρα. Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού μπορεί να εμφανιστούν επίσης με τη μορφή χαρακτηριστικά καλοήθων επασβεστώσεων που μπορούν να αθω ωθούν αμέσως. Αν παρατηρήσουμε μια μεγάλη διαυγή άλω γύ ρω από ένα σαφώς περιγεγραμμένο ή μικρολοβωτό μόρφωμα, ή αν ένα μόρφωμα με καλοήθεις χαρα κτήρες απεικονίζεται σε μία ή περισσότερες λήψεις κοντά στο δέρμα, τότε πρέπει να υποψιαστούμε ότι πρόκειται για προεξέχουσα δερματική βλάβη. Επίπεδοι σπίλοι δεν απεικονίζονται στην μα στογραφία.

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Αυτές είναι συνήθως αδρές επασβεστώσεις, κα θώς επίσης και μικροεπασβεστώσεις όπως θα ανα λύσουμε παρακάτω. Γραμμοειδείς επασβεστώσεις κατά μήκος αγ γείων είναι χαρακτηριστικές αγγειακών επασβε στώσεων και μπορεί να είναι διακοπτόμενες και ελικοειδείς. Επασβεστώσεις δίκην κελύφους αυγού είναι τυ πικά καλοήθεις και μπορούν να παρατηρηθούν εί τε σε ακτινοδιαυγή μορφώματα, όπως οι ελαιώδεις κύστεις, είτε σε ακτινοσκιερά μορφώματα, όπως οι κύστεις και τα ιναδενώματα. Οι δερματικές επασβεστώσεις σχηματίζονται μέσα σε σμηγματογόνους αδένες και εμφανίζο νται χαρακτηριστικά ως πολλαπλές, συρρέουσες στρογγύλες επασβεστώσεις με διαυγές κέντρο κο ντά στο δέρμα. Οι ποπ-κορν επασβεστώσεις απαντώνται συ χνότερα σε εκφυλισμένα ιναδενώματα, αλλά και στη φυματίωση.

7 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Οι βελονοειδείς επασβεστώσεις είναι επιμήκεις σαφώς αφοριζόμενες επασβεστώσεις με ομοιόμορ φη αυξημένη πυκνότητα που εντοπίζονται μέσα σε πόρους συχνότερα αμφοτερόπλευρα. Όταν εντο πίζονται ετερόπλευρα, τότε πρέπει να γίνει διαφο ρική διάγνωση από τις επασβεστώσεις που παρα τηρούνται στο Gr 3 DCIS. DC S. DC S. Αλλά και σε περιπτώσεις φλεγμονής, όπως στην κοκκιωματώδη μαστίτιδα Προσανατολισμός των επασβεστώσεων προς τη θηλή είναι σημείο καλοήθειας, ενώ η ανάδειξη νέων μικροεπασβεστώσεων στη μεγεθυντική λήψη σημείο κακοήθειας. και στη δερματομυοσίτιδα Οι δυστροφικές επασβεστώσεις είναι αδρές επασβεστώσεις με ανώμαλο σχήμα που παρατη ρούνται τυπικά μετά από χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία, Τα ράμματα όταν επασβεστώνονται σχηματί ζουν χαρακτηριστικούς γραμμοειδείς ή σωληνώ δεις σχηματισμούς.

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Τα αποσμητικά και οι κρέμες που περιέχουν αλουμίνιο, ψευδάργυρο ή μαγνήσιο μπορεί να δη μιουργήσουν αχνές μικροεπασβεστώσεις με περίερ γο σχήμα που εντοπίζονται περιφερικά κοντά στο δέρμα και επεκτείνονται στη μασχάλη. Η φιλαρίαση δημιουργεί χαρακτηριστικές οφι οειδείς, σωληνώδεις επασβεστώσεις Μερικές φορές η διάγνωση είναι πιο δύσκο λη, όπως σε περιπτώσεις εγκλωβισμού κρέμας σε εστία υπερκεράτωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η επισκόπηση του δέρματος της ασθενούς θέτει τη διάγνωση. Τέλος, οι φλεβόλιθοι έχουν χαρακτηριστική απεικόνιση Σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που λαμ βάνουν θεραπεία με χρυσό μπορεί να παρατηρη θούν μικροεπασβεστώσεις μέσα σε μασχαλιαίους λεμφαδένες.

9 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Διάσπαρτες στικτές επασβεστώσεις αμφοτερό πλευρα είναι ενδεικτικές καλοήθειας. Μπορεί να είναι εκφυλιστικού τύπου, οι οποίες κατά κανόνα βρίσκονται σε λιπώδες υπόστρωμα και σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της υποστρο φής του μαστού σε περιοχές με ήπια υπερπλασία. Επασβεστώσεις milk of calcium δημιουργού νται από την καθίζηση ασβεστοποιημένου λιμνά ζοντος υγρού εντός λοβιδίων που έχουν διασταλεί, στα πλαίσια ινοκυστικών αλλαγών. Οι επασβεστώσεις αυτές είναι έντονα ακτινο σκιερές και διάχυτα κατανεμημένες ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Στην κεφαλουραία προβολή οι επασβεστώσεις αυτές είναι ασαφείς στρόγγυλες ή ωοειδείς και γί νονται ημισεληνοειδείς στη λοξή πλάγια προβο λή. Διάσπαρτες στικτές μικροεπασβεστώσεις μπο ρεί να παρατηρηθούν και σε υπόστρωμα έντονης ίνωσης στα πλαίσια σκληρυντικής αδένωσης. Οι επασβεστώσεις αυτές έχουν τυπικά διάχυτη αμφο τερόπλευρη εντόπιση.

10 10 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Οι κύστεις δημιουργούνται από υγρό που παρά γεται και δεν μπορεί να απορροφηθεί λόγω από φραξης του εξωλοβιακού τελικού πόρου από ίνω ση ή επιθηλιακή υπερπλασία. Ας δούμε τώρα ποιες καλοήθεις παθήσεις του μαστού εμφανίζονται με τη μορφή μορφωμάτων με καλοήθη απεικόνιση μαστογραφικά. Οι κύστεις έχουν συνήθως σαφή όρια και περι βάλλονται από διαυγή άλω, ενώ η πυκνότητα και ο αριθμός τους ποικίλει. Μορφώματα με καλοήθη απεικόνιση που κατα τάσσονται συχνότερα στην κατηγορία BI-RADS 3 είναι οι κύστεις και τα ιναδενώματα. Τα ιναδενώματα είναι συχνότερα σε νέες γυναί κες και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν κα λοήθη απεικονιστικά χαρακτηριστικά (BI-RADS 3) ή εμφανίζουν χαρακτηριστικές ποπκόρν επα σβεστώσεις (BI-RADS 2).

11 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. 11 Ορισμένες φορές όμως εμφανίζουν ασαφή όρια ή πλειόμορφες επασβεστώσεις και χρήζουν βιοψί ας (BI-RADS 4). Ορισμένες φορές απεικονίζονται μαστογραφι κά ως συρροή μικροεπασβεστώσεων (BI-RADS 4) και χρήζουν βιοψίας. Όταν υπάρχει κλινικό εύρημα (ετερόπλευρο έκκριμα θηλής), αλλά δεν υπάρχει κάποιο εύρη μα στην μαστογραφία τότε διενεργούμε γαλακτο γραφία, οπότε το μονήρες κεντρικό θήλωμα απει κονίζεται ως έλλειμμα πλήρωσης. Τα θηλώματα μπορεί να είναι είτε μονήρη ή πολλαπλά. Εντοπίζονται εντός μείζονα γαλακτοφόρου πό ρου ή ενδοκυστικά και έχουν συνήθως καλοήθη απεικονιστικά χαρακτηριστικά.

12 12 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Τα πολλαπλά περιφερικά θηλώματα έχουν επί σης καλοήθη απεικόνιση και εντοπίζονται στις τε λικές λοβιακές μονάδες. Στην νεανική θηλωμάτωση παρατηρούνται πολ λαπλά κυστικά μορφώματα σαφών ορίων με θηλω ματώδεις προσεκβολές που απεικονίζονται καλύ τερα με το υπερηχογράφημα. Το σωληνώδες αδένωμα έχει επίσης μαστογρα φική εικόνα παρόμοια με το ιναδένωμα, αλλά δεν εμφανίζει ποπκόρν επασβεστώσεις. Ο φυλλοειδής όγκος είναι ένας ταχέως ανα πτυσσόμενος όγκος που κατά άλλα μοιάζει με ινα δένωμα. Στις παθήσεις του μαστού με καλοήθη απεικό νιση (BI-RADS 3) περιλαμβάνονται και δερματι κές βλάβες, όπως η κύστη εγκλεισμού και η σμηγ ματογόνος κύστη. Η κλινική εξέταση και η περι φερική τους θέση κοντά στο δέρμα βοηθούν στη διάγνωση.

13 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. 13 Συμπερασματικά, για να χαρακτηρίσουμε ένα μόρφωμα ως BI-RADS 3 πρέπει αυτό να έχει κα λοήθη χαρακτηριστικά στη μαστογραφία, αλλά και στο υπερηχογράφημα. Στη συνέχεια το μόρφωμα αυτό ελέγχεται κάθε 6 μήνες για 2 χρόνια. Αν μετά από 2 χρόνια παρα μένει σταθερό τότε χαρακτηρίζεται BI-RADS 2. Συνήθως, αυτό συμβαίνει μετά από χειρουργείο ή ακτινοβολία, καθώς και σε φλεγμονές. Αν όμως ένα σαφώς περιγεγραμμένο μόρφω μα είναι νέο εύρημα σε γυναίκες >40 ετών ή εμφα νίζει αύξηση στο μέγεθός του ή συνοδεύεται από ύποπτα συμπτώματα, τότε κρίνεται ύποπτο και δι ενεργείται βιοψία. Τα μετεγχειρητικά μετακτινικά ευρήματα εμφανίζονται μαστογραφικά με τη μορφή διάχυτα αυξημένης ακτινοσκιερότητας με πάχυνση του διά μεσου ιστού και του δέρματος και είναι πιο έντονα στην 1 η μετεγχειρητική μετακτινική μαστογραφία. Επασβεστώσεις στα πλαίσια λιπώδους νέκρωσης αρχίζουν να αναπτύσσονται τουλάχιστον 2 χρό νια μετά την επέμβαση. Όπως είπαμε και στην αρχή, οι καλοήθεις πα θήσεις του μαστού μπορεί να έχουν και κακοήθη απεικόνιση.

14 14 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 Το απόστημα εμφανίζεται συνήθως οπισθοθη λαία και έχει συχνά κακοήθη μαστογραφική απει κόνιση με ασαφή όρια και αυξημένη πυκνότητα. Η κλινική εξέταση και το ιστορικό της ασθενούς βο ηθούν ώστε να τεθεί η σωστή διάγνωση. Η μαστίτιδα απεικονίζεται μαστογραφικά με τη μορφή πάχυνσης του δέρματος, εκσήμανσης του υποστρώματος και ομόπλευρης λεμφαδενοπάθειας. Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνεται κυρίως από το φλεγμονώδες Ca που σε αντίθεση με τη μα στίτιδα δεν βελτιώνεται με τη λήψη αντιβιοτικών. Η ακτινωτή ουλή μαστογραφικά απεικονίζεται τυπικά ως μια περιοχή διαταραχής της αρχιτεκτο νικής με μακριές ακτινωτές προσεκβολές και ενδι άμεσο λίπος με διαυγές κέντρο που μπορεί να έχει διαφορετική απεικόνιση στις διάφορες λήψεις. Παρόμοια απεικόνιση με τη μαστίτιδα μπορεί να έχουμε στην περίπτωση οιδήματος μη φλεγμονώ δους αιτιολογίας, είτε ετερόπλευρα λόγω λεμφικής ή αγγειακής απόφραξης, ή αμφοτερόπλευρα λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή νεφροπάθειας. Σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να συνοδεύεται και από μικροεπασβεστώσεις στο εσωτερικό της. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι δυνα τό να γίνει διαφορική διάγνωση της ακτινωτής ου λής από το διηθητικό CA μαστογραφικά. Η διά γνωση τίθεται συνήθως μετά την χειρουργική εξαί ρεσή της.

15 Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία υπερηχογράφημα μαστών διενεργείται σε όλες τις περιπτώσεις μορφωμάτων (BI-RADS 3), εκτός αν πρόκειται για φυσιολογικό λεμφαδέ να ή για κύστη με milk of calcium. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την απεικόνιση των καλοήθων παθήσεων στη μαστογραφία για να αποφεύγονται άσκοπες βιοψίες και χειρουργικές επεμβάσεις. Τέλος, το μυοϊνοβλάστωμα είναι ένας κακοή θης όγκος που μιμείται τον καρκίνο και κλινικά και μαστογραφικά. Συμπερασματικά, για να γίνει με μεγαλύτερη βε βαιότητα ο χαρακτηρισμός ενός μαστογραφικού ευρήματος ως καλόηθες πρέπει να γίνεται επισκό πηση και ψηλάφηση του μαστού, να λαμβάνεται το ιστορικό της ασθενούς και να συγκρίνονται τα πρόσφατα απεικονιστικά ευρήματα με προηγούμε νες μαστογραφίες. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια πρόσθε των λήψεων (μεγεθυντική, πλάγια λήψη) ή/και υπερη χογραφήματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: - μεγεθυντική λήψη γίνεται σε υπόνοια μικροε πασβεστώσεων και για τον χαρακτηριστισμό των ορίων ενός μορφώματος - πλάγια λήψη για την ανάδειξη επιπέδου σε γαλακτοκήλη και σε επασβεστώσεις milk of calcium

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική. Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον

Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική. Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Health ΤΕΥΧΟΣ 210 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική Πόσο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε;

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Ανασκόπηση Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Χαράλαμπος Ζήσης Χειρ. Θώρακος, Επιμελητής Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Ο θύμος αδένας θεωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα όργανο χωρίς ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς.

Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς. Differentiation Parathyroid Carcinomas of Sonography between Benign Parathyroid Adenomas and Malignant Eleni Konstantatou Serena Baroncini Paul S.Sidhu King s College London, Department of Radiology, King

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα