ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ: ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ Δ/νηήρ Κλινικήρ Φπονηίδαρ Πολςκλινική Ολςμπιακού Χωπιού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ: ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ Δ/νηήρ Κλινικήρ Φπονηίδαρ Πολςκλινική Ολςμπιακού Χωπιού."

Transcript

1 ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ: ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ-ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ Δ/νηήρ Κλινικήρ Φπονηίδαρ Πολςκλινική Ολςμπιακού Χωπιού.

2 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ (29/11/2009) ΘΑΝΑΣΟΙ: Παγθνζκίσο: Δπξώπε: 918

3 ΝΔΑ ΓΡΙΠΗ Ηπιόηερη ζσμπηωμαηολογία αλλά εσκολόηερη μεηάδοζη από ό,ηι η κοινή γρίπη.

4 ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΑΓΟΗ Μέζσ ζηαγνληδίσλ πνπ απνβάιινληαη από πάζρνληα άηνκα όηαλ απηά βήρνπλ, θηαξλίδνληαη, κηιάλε ή γειάλε ένηονα.

5 ΠΔΡΙΟΓΟ ΜΔΣΑΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ Σα άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ ηό Η1Ν1 κεηαδίδνπλ ηε λόζν γηα δηάζηεκα κηάο (1) εκέξαο πξηλ ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη πέληε (5)- επηά (7) εκέξεο κεηά.

6 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ Ππξεηόο >37,8 ν C Βήραο Πόλνη ζηνύο κύεο θαη ηηο αξζξώζεηο Πνλνθέθαινο Ρηληθή θαηαξξνή ή ξηληθή ζπκθόξεζε Πόλνο ζην ιαηκό Ρίγε Δληνλε θαηαβνιή Γηάξξνηεο-Δκεηνη Πλεπκνλία 85% 82% 52% 51% 50% 41% 3-5% 1%

7 Οι περιζζόηεροι αζθενείς θα παροσζιάζοσν ύθεζη ηων ζσμπηωμάηων τωρίς να τρειαζηούν ιαηρική θρονηίδα.

8 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΑΜΔΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ

9 ΠΑΙΓΙΑ Σαρύπλνηα ή εξγώδεο αλαπλνή Κπάλσζε Αθπδάησζε πλερείο έκεηνη Μεησκέλε αληίδξαζε, βπζηόηεο Δληνλε επεξεζηζηόηεηα πκπησκαηνινγία βαζκηαία επηδεηλνύκελε.

10 ΔΝΗΛΙΚΔ Ρερέο θαη εξγώδεηο αλαπλνέο Πόλνο ή/θαη πίεζε ζην ζηήζνο Ξαθληθή αίζζεζε ηιίγγνπ ύγρπζε πλερείο έκεηνη πκπησκαηνινγία βαζκηαία επηδεηλνύκελε.

11 ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ Καιύςηε ην ζηόκα θαη ηε κύηε κε έλα ραξηνκάληειν όηαλ βήρεηε ή θηαξλίδεζηε θαη πεηάμηε ην κεηά από ηε ρξήζε. Απνθύγεηε λα αγγίμεηε ηα κάηηα ζαο,ηε κύηε ή ην ζηόκα. Πιέλεηε πνιύ ζπρλά ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη ή/θαη αιθννινύρν δηάιπκα.

12 ΝΟΗΛΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ-ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Καζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνλ γηαηξό. Πεξηνξηζκόο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο Φξνληίδα από έλα κόλν άηνκν. Παξακνλή ζην ζπίηη έλα 24 σξν από ηελ ππνρώξεζε ηνπ ππξεηνύ. Αλάπαπζε θαη ιήςε άθζνλσλ πγξώλ. Κάιπςε ηνπ ζηόκαηνο κε καληήιη όηαλ βήρνπκε ή θηαξληδόκαζηε. Υξήζε κάζθαο-εαλ γίλεηαη αλεθηή- όηαλ ππνρξεσλόκαζηε λα είκαζηε καδί κε άιια άηνκα.

13 ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΓΡΙΠΗ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Δθπαίδεπζε καζεηώλ-ηξηώλ λα θαιύπηνπλ ζηόκα θαη κύηε κε έλα ραξηνκάληειν όηαλ βήρνπλ ή θηαξλίδνληαη Τπελζύκηζε ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη καζεηέο ηεο απζηεξήο ηήξεζεο θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο. Δπαηζζεηνπνίεζε θαη άκεζε αληίδξαζε επί ππάξμεσο ζπκπησκαηνινγίαο γξίπεο ζε θάπνην άηνκν ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. πλερήο επηθνηλσλία κε θνξείο παξνρήο πγείαο ηεο πεξηνρήο.

14 Σο εμβόλιο ηης κοινής γρίπης δεν προζηαηεύει από ηον νέο ιο ηης γρίπης Α (Η1Ν1)

15 ΔΜΒΟΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΓΡΙΠΗ-ΟΜΑΓΔ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Αηομα ηλικίαρ>60 εηών. Πάζσονηερ από άζθμα και άλλερ πνεςμονοιπάθειερ. Πάζσονηερ από καπδιακά νοζήμαηα. Ανοζοκαηαζηαλμένα άηομα. Παιδιά με σπόνια αγωγή με αζπιπίνη. Πάζσονηερ από Σ.Δ. ή άλλο μεηαβολικό νόζημα. Χπόνιοι νεθποπαθείρ. Επαγγελμαηίερ ςγείαρ.

16 ΔΜΒΟΛΙΟ ΠΝΔΤΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΤ- ΟΜΑΓΔ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Αηομα πος έσοςν μολςνθεί από ηον ιό HIV Αηομα με σπόνια αναπνεςζηικά και καπδιολογικά νοζήμαηα Αηνκα κε ζπιελεθηνκή Αηομα με Σ.Δ. Ανοζοκαηαζηαλμένα άηομα εξαιηίαρ νοζήμαηορ ή θεπαπείαρ Αηομα με σπόνια ηπαηική ανεπάπκεια. Αηομα >65 εηών

17 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Σα ρέξηα πιέλνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα ζαπνπληνύ (3-5 ml) γηα ηνπιάρηζηνλ 15sec.

18 ΠΛΔΝΟΤΜΔ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΜΑ Πξηλ αγγίμνπκε ην ζηόκα καο γηα λα θάκε, λα πηνύκε ή λα βνπξηζίζνπκε ηα δόληηα καο. Μεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηηαο Οηαλ αγγίδνπκε επηθάλεηεο όπσο:πόκνια, ρεηξνιαβέο ή ζε πνιπζύρλαζηα κέξε. Οηαλ εξρόκαζηε ζε επαθή κε άξξσζηα άηνκα.

19 ΧΣΟ ΠΛΤΙΜΟ ΥΔΡΙΧΝ Πιέλνπκε ηα ρέξηα καο πξνζεθηηθά κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη. Σξίβνπκε θαιά όιεο ηηο επηθάλεηεο αλάκεζα ζηα δάρηπια. θνππίδνπκε ηα ρέξηα καο κε ρεηξνπεηζέηα. Υξεζηκνπνηνύκε ηε ρεηξνπεηζέηα γηα λα θιείζνπκε ηε βξύζε θαη λα αλνίμνπκε ηελ πόξηα.

20 Σο ζστνό και ζφζηό πλύζιμο ηφν τεριών δεν σποκαθιζηά ζε καμία περίπηφζη κανένα άλλο μέηρο πρόληυης.

21 H ΥΡΗΗ ΓΑΝΣΙΧΝ ΓΔΝ ΤΠΟΚΑΘΙΣΑ Δ ΚΑΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ

22 Η ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΚΤΡΙΟΣΔΡΟ ΜΔΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΛΟΙΜΩΓΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΓΔΙΓΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ.

23 ας εσταριζηώ για ηην προζοτή ζας.

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc.

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. 1 I. Ο κοπόρ: Σηρ ζυζηήρ ςγιεινήρ ηυν σεπιών είλαη ε πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηθξνβίσλ από αζζελή ζε αζζελή, αιιά θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηώλνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δίλαη ε αξρηθή βνήζεηα πνπ δίλεηαη ζε έλα πεξηζηαηηθό ηξαπκαηηζκνύ ή μαθληθήο αζζέλεηαο, πξηλ θζάζεη ην αζζελνθόξν, ν γηαηξόο ή θάπνηνο άιινο εηδηθόο ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Να δηαηεξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Η Γ Ι Δ γ η α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Σ Α Π Ο Ν Γ Τ Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Η

Ο Γ Η Γ Ι Δ γ η α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Σ Α Π Ο Ν Γ Τ Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Η 1 Ο Γ Η Γ Ι Δ γ η α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Σ Α Π Ο Ν Γ Τ Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Η B A C K SS C H O O L Δηζαγσγή.. Σν 80 90 % ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δπηηθνύ Κόζκνπ έρεη έζησ θαη κηα θνξά ζηε δσή ηνπ θάπνην επεηζόδην ΟΦΤΑΛΓΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride.

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΗΟ. Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS

ΦΘΟΡΗΟ. Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS ΦΘΟΡΗΟ Γξ Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS ΦΘΟΡΗΟ Ιρλνζηνηρείν ην νπνίν ζπρλά πεξηέρεηαη ζε λεξό θαη ζε ηξνθέο εληειώο θπζηθά Μπνξεί λα κεηώζεη έσο 45% ηελ εκθάληζε ηεο ηεξεδόλαο ΣΔΡΖΓΟΝΑ Χρόνια μολυςματικι νόςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Ο αζζελήο κε Χ.Α.Π. παξνπζηάδεη απώιεηα βάξνπο Σπρλόηεξα ζε εκθπζεκαηηθνύο αζζελείο 43% Βξνγρηηηδηθνί αζζελείο 3% Αίηηα ππνζξεςίαο 1. Η ειαηησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, 6/10/08 ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ είλαη ν ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο. Οη Ειιελίδεο θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ αξθεηά γηα ην ελδερόκελν λα λνζήζνπλ νη ίδηεο, ρσξίο όκσο απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα