Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ΓΡΟΜΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΣΗΙΟ ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΗ 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ΓΡΟΜΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΣΗΙΟ ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΗ 2014."

Transcript

1 Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ΓΡΟΜΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΣΗΙΟ ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΗ Η εμπέδωζη μόνιμων ππακηικών ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηων οικονομικών και κοινωνικών παπαγόνηων είναι κπίζιμηρ ζημαζίαρ για ηην ανάπηςξη ζηο ηοπικό επίπεδο. Η κοινή δπάζη ηος ζςνόλος ηων ζςζηαηικών μεπών ηηρ κοινόηηηαρ ηποθοδοηεί ηο ζύνολο ηος ηοπικού οικονομικού και κοινωνικού κεθαλαίος και αναδεικνύει ηιρ δςναηόηηηερ ηηρ πεπιοσήρ και ηων ανθπώπων ηηρ. Βαζικό ζςζηαηικό ηηρ κοινήρ δπάζηρ είναι η κοινοποίηζη ηων επιμέποςρ ενεπγειών πος είηε ωρ ππωηοβοςλίερ θοπέων και επισειπήζεων, είηε ωρ ζςλλογικέρ ενέπγειερ μεγαλύηεπων οπγανιζμών, λαμβάνοςν σώπα ζηο σωπικό πλαίζιο αναθοπάρ. Για ηον λόγο αςηό ηο Σσέδιο Κοινήρ Δπάζηρ αποηελεί βαζικό ζςζηαηικό επιηςσίαρ και ζημείο αναθοπάρ για κάθε αναπηςξιακή ππωηοβοςλία πος εκδηλώνεηαι με ηη ζςμμεηοσή ηων ηοπικών και οικονομικών ζςνηελεζηών.

2 Πεξηερόκελα Προοίμιο... 3 Η δομι και το περιεχόμενο του Σχεδίου Κοινισ Δράςθσ... 6 Το Σχζδιο Κοινισ Δράςθσ του Ζργου... 11

3 Προοίμιο Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Πξάμεο -ΓΡΟΜΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ- ζπζηάζεθε ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε κε ηελ επσλπκία ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ / SOLIDARY LINKS απφ ηνπο θνξείο: Δθπαηδεπηηθέο & πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Γηάζηαζε Α.Δ., ηελ Δπξσζπκβνπιεπηηθή Δ.Π.Δ., ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο, ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο & Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Παηδηώλ «ΔΛΔΠΑΠ», ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο & Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Α.κ.ε.Α «Η Ηιηαρηίδα», ηελ Έλσζε Καηαλαισηώλ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο-ΙΝΚΑ, ηελ ΔΑ Μεζνινγγίνπ θαη ηελ Αζελατθή Αλαπηπμηαθή, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» - Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Πιήξεο Δλζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. Βαζηθφο ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο απνηειεί ε παξάιιειε πξνζέγγηζε θαη ππνζηήξημε αλέξγσλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηε δπλακηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην θαη ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδνληαη απφ απηφ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο (business driven networking). Σν ρέδην Γξάζεο βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζπζηάδσλ ΜΜΔ κέζσ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ακνηβαίαο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Σν έξγν εληζρχεη ηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο κάζεζεο κεηαμχ ησλ ΜΜΔ γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ ιχζεσλ θαη εξγαιείσλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ηφζν ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζε λέεο ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.

4 Γεληθνί & Δηδηθνί ζ ηξαηεγηθόο ηόρνο Γεληθνί θαη Δηδηθνί Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των επιχειριςεων Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. 1. Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 2. Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ Διαμόρφωςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν, ϊςτε να υπάρχει θ μεγαλφτερθ δυνατι ενθμζρωςθ και ωσ εκ τοφτου ςυμμετοχι ωφελουμζνων οι οποίοι προζρχονται κυρίωσ από ομάδεσ που βρίςκονται ςε κοινωνικό αποκλειςμό ι απειλοφνται από αυτόν και που βαςικό αίτιο τθσ κατάςταςισ τουσ είναι θ αδυναμία επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ λόγω πχ. χαμθλοφ μορφωτικοφ και οικονομικοφ επιπζδου, κοινωνικοφ ρατςιςμοφ κλπ. Τθ γνωςτοποίθςθ τθσ Πράξθσ και τθν πλθροφόρθςθ γφρω από τισ βαςικζσ παραμζτρουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ. Τθ διευκόλυνςθ τθσ αποδοχισ και υποςτιριξισ τθσ. Τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των φορζων τθσ τοπικισ οικονομίασ ςχετικά με τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα άτομα που υφίςτανται διακρίςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ με απϊτερο ςτόχο τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν Πράξθ. Τθν ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Τθν διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των ατόμων με αναπθρία ςτθν πλθροφορία. Τθν επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ςυνζργειασ των δράςεων δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ. Τθν προβολι των κετικϊν ςυνεπειϊν από τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ ςτθν αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ περιοχισ και τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του κάκε Σχεδίου. Τθν ιςότιμθ προβολι τθσ ςυμβολισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΕΚΤ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ ωσ μζροσ του ευρφτερου ςχεδίου για τθν πραγματικι ςφγκλιςθ, τθν περιφερειακι ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

5 Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ αλσηέξσλ γεληθψλ & εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζρέδην πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ εληάζζνληαη ζε 6 θχξηεο θαηεγνξίεο: Μειέηεο Σνπηθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, γηα ηε δηάγλσζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ. Γηθηύσζε & πλεξγαζία, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Δπηκόξθσζε - Πηζηνπνίεζε Γεμηνηήησλ, ζε αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο. Πξαθηηθή Άζθεζε ζε ηνπηθέο Δπηρεηξήζεηο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ησλ σθεινχκελσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ αλέξγσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Δλεκέξσζε & Δπαηζζεηνπνίεζε, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε αλέξγσλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν ρέδην Κνηλήο Γξάζεο θαηά ην πξψην φζν θαη θαηά ην δεχηεξν έηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ηφζν ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, φζν φκσο θαη ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εθηφο ηνπ έξγνπ. Σν ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ζπγθξνηεί έλα ηζρπξφ ζχλνιν γηα ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηδηθά δε ζε αληηθείκελα κε αλαπηπμηαθή δπλακηθή γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.

6 Η δομή και ηο περιετόμενο ηοσ Στεδίοσ Κοινής Δράζης Η θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Κνηλήο Γξάζεο απνζθνπεί ζηελ νξνζέηεζε κηαο ζεηξάο δεζκεχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ επηδηψμεσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο. ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο αλαθέξνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ Έξγνπ ελψ αλαθέξνληαη νη ππνζηεξηθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηα κέιε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο πξηλ θαη κεηά απφ θάζε πξνβιεπφκελε ελέξγεηα. Καηαγξάθεηαη ε αλακελφκελε ζπκβνιή θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ξφινο πνπ αλαιάβαλε θάζε εηαίξνο ηεο Α.. ελψ εθφζνλ έρεη ζρεδηαζηεί αλαθέξνληαη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο απφδνζεο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ζπλνιηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ ρεδίνπ. Η ζπλδξνκή θαη ε ζπκκεηνρή παξαγφλησλ απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά αθνχ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή κνλάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σν Κνηλφ ρέδην Γξάζεο απνηειεί πξντφλ δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη ε ηειηθή ηνπ δηαηχπσζε έρεη ραξαθηήξα δεζκεπηηθφ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Η απνηχπσζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θάζε νξγαληζκνχ θαη ε θαηαγξαθή ησλ κέζσλ επίηεπμήο ηνπο ζπληζηά ηε δηαηχπσζε ελφο απινχ ρεδίνπ Γξάζεο. Κάζε θείκελν πνπ πεξηγξάθεη θεληξηθνχο ή δεπηεξεχνληεο ζηφρνπο θάπνηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αδξή πεξηγξαθή ησλ κέζσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο απνηειεί έλα ρέδην Γξάζεο. Η δηαηχπσζε ηνπ ρεδίνπ Κνηλήο Γξάζεο απνηειεί έιεγρν ησλ πηζαλνηήησλ λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θάζε ζηξαηεγηθφο ζηφρνο πνπ αξρηθά επηιέγεηαη αθνχ ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ιεπηνκεξψο νη θεληξηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ. ην ρέδην πεξηγξάθεηαη ε αιιεινπρία ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη ηα ρξνληθά φξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα (ή απνδεθηά) γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβάλνπλ θάζε επηκέξνπο ελέξγεηα ελψ αλακέλεηαη λα πεξηγξάθνληαη θαη νη πξαθηηθέο ζπλάξζξσζεο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ φπσο θαη ε ζπκβνιή θαζ ελφο εμ απηψλ.

7 Παξφηη ε απνηίκεζε θάζε ρεδίνπ γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί έγθπξν θαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία νθείιεη λα απαληά ηα αθφινπζα: Πληρότητα. Οι επιμζρουσ ενζργειεσ που το απαρτίηουν ζχουν ςυνζχεια και λειτουργοφν προσ όφελοσ τθσ ςταδιακισ ωρίμανςθσ του ζργου; Σαφήνεια. Οι επιμζρουσ ρόλοι είναι ςαφϊσ καταμεριςμζνοι; Υπάρχει επικοινωνία μεταξφ των φυςικϊν προςϊπων που το υλοποιοφν και ςαφισ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και απονομισ ρόλων και αρμοδιοτιτων; Επικαιρότητα. Ανταποκρίνονται οι ςτόχοι αλλά και οι πρακτικζσ ςε τρζχουςεσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ ι του περιβάλλοντόσ του; Αναμζνονται εντάςεισ με το ςτενό και ευρφτερο περιβάλλον και με ποιο τρόπο ςχεδιάηεται να αντιμετωπιςτοφν; Πξνθαλψο, ε ζχληαμε κηθξψλ ε κεγαιχηεξσλ ρεδίσλ Κνηλήο Γξάζεο απνηεινχλ κέζν εμνηθνλφκεζεο πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ. πλνιηθά απηή ε δηαδηθαζία απμάλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη εληζρχεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ παξφληνο έξγνπ αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Σαπηφρξνλα αλαβαζκίδεη ηε ινγνδνζία αθνχ απνηππψλνληαη ζαθψο ηφζν νη ζηνρεχζεηο σο πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί ζηφρνη φζν θαη ηα κέζα πνπ πξνυπνινγίδνληαη ελψ αλαθνηλψλνληαη θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Πξνεηνηκάδνληαο ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 1. Τα πρόςωπα, οι ομάδεσ, κακϊσ και θ ιςχφσ τουσ, που εμπλζκονται ςτο ςφνολο ι ςε τμιματα τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου ι ακόμθ και όςουσ αναμζνεται να επθρεάςει άμεςα ι ζμμεςα θ εφαρμογι του. 2. Ο τρόποσ με τον οποίο τόςο κατά τθ ςφνταξθ όςο και τθν εφαρμογι κα εμπλακοφν περιςςότερα μζλθ τθσ κοινότθτασ και τον τρόπο με τον οποίο κα εμπλακοφν κακοδθγθτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ 3. Η κάκε επιμζρουσ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται και να είναι ςυμβατι με τισ αρχζσ και τουσ κεντρικοφσ ςτόχουσ του εγχειριματοσ. Το Σχζδιο τόςο ςτο ςφνολό του όςο και ςτα επιμζρουσ τμιματά του κα πρζπει να υπθρετεί το ίδιο πλαίςιο αρχϊν και αξιϊν.

8 4. Η διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ για τθν πορεία του ζργου κα πρζπει να διαςφαλίηεται ςε κάκε φάςθ ενϊ κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ ενθμζρωςθ ςτο εςωτερικό του φορζα που υλοποιεί το ζργο 5. Σχεδιαςμόσ και τιρθςθ θμερολογίου του ζργου το οποίο κα αποτυπϊνει τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ του οργανιςμοφ να προωκιςει και να υποςτθρίξει τθν ωρίμανςθ του ζργου To ρέδην Κνηλήο Γξάζεο επηδηψθεη ηελ θσδηθνπνηεκέλε απνηχπσζε κηαο ζεηξάο δεδνκέλσλ θαη πξαθηηθψλ, δειαδή ηε ζχλζεζε ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ γλψζεσλ ζε έλα ζχληνκν θαη ζαθέο θείκελν ηεξάξρεζεο ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο κηθξφο ε κεγαιχηεξνο ζηφρνο, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε δεδνκέλνπο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί έλαο επξχηεξνο θαη γεληθφο ζθνπφο. Απαηηεί ηε ζπλεξγαζία επηκέξνπο κνλάδσλ (αηφκσλ θπξίσο) θαη είλαη έλα θείκελν εξγαζίαο πνπ θαζνδεγεί κηα Οκάδα Δξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη ζπζηεκαηηθά κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θξίλνπλ ηελ ηειηθή επηηπρία. Σα ζρέδηα δξάζεο εκπιέθνπλ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ γεληθφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο απαξαίηεην θξίζεθε λα: Υπάρχει διατυπωμζνθ ακριβισ αποτφπωςθ των δεδομζνων του περιβάλλοντοσ εφαρμογισ του Σχεδίου Τεκοφν βαςικοί και δευτερεφοντεσ ςτόχοι ωσ αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ των εμπλεκόμενων παραγόντων Υπάρχει ςαφισ γνϊςθ των διακζςιμων υλικϊν και άυλων πόρων Διατυπωκεί ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του Σχεδίου, των μθχανιςμϊν και των εργαλείων που χρθςιμοποιεί κακϊσ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ του να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του

9 Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αθνινπζείηαη απφ ηα κέιε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ην ρέδην Κνηλήο Γξάζεο, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδεηαη: θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και των επιμζρουσ δράςεων ι παραδοτζων προϊόντων ο βακμόσ προόδου που επιτυγχάνεται, θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομαδικισ εργαςίασ αλλά και θ ςυμβολισ κάκε εμπλεκόμενου ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, αν ο χρόνοσ, οι οικονομικοί πόροι και το υλικό, που είχαν προβλεφκεί κατά το ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ, επαρκοφν για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςι τθσ. Απφ κηα ηέηνηα εμέηαζε είλαη ελδερφκελν λα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα θάπνηεο αλαπξνζαξκνγέο ή αιιαγέο ζην ρξφλν, ζηνπο πφξνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ή ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη απνθιίζεσλ απφ ην αξρηθφ ζρέδην, απηέο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ νκάδα θαη αηηηνινγνχληαη. Σν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο θάζε ρεδίνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο σο πεγέο ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηηο πεγέο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη, ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε αμηνινγεί: τισ ενζργειεσ προϊκθςθσ του ζργου και των ςκοπϊν του, τα αποτελζςματα των διαφόρων ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί (οι ενζργειεσ βελτίωςαν πράγματι αυτό που ζπρεπε να βελτιϊςουν;) τα αποτελζςματα των ενεργειϊν ςε ςχζςθ με τθ γενικι λειτουργία και τα επιτεφγματα ςτο πεδίο εφαρμογισ, εν προκειμζνω ςτθν τοπικι κοινωνία.

10 πκπεξαζκαηηθά ζεκεία θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο είλαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: Οργάνωςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν που ςυνκζτουν το Σχζδιο Αναφορικά με τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ ςθμειϊνεται ότι αυτι αφορά πάντοτε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα αλλά κακορίηεται και από τθν ενεργό ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων. Ο ςυντονιςτισ είναι απαραίτθτο να εμπνεφςει τα κίνθτρα τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ του ςυνόλου των παραγόντων προωκϊντασ τθ θ ςυλλογικι λιψθ αποφάςεων και θ ανάπτυξθ ςχζςεων ιςοτιμίασ και ςυνεργαςίασ ενιςχφουν τθν αποδοχι, τθν εγκυρότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ. Αξιοπιςτία του Σχεδίου, αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ τθσ Ομάδασ Ζργου, του χρόνου και των πόρων που διακζτουν να φζρουν ςε πζρασ τθν αποςτολι τουσ Η ορκι αποτίμθςθ των δυνατοτιτων των εταίρων, του ευρφτερου πλαιςίου και προφανϊσ των διακζςιμων πόρων ςυμβάλει ςτο βακμό αξιοπιςτίασ του αρχικοφ Σχεδίου. Είναι απαραίτθτθ θ πρόνοια ςχετικά με τθ ςχζςθ: α) μεταξφ βραχυπρόκεςμων (μικρότερων του ενόσ ζτουσ) και μακροπρόκεςμων προτεραιοτιτων, β) μεταξφ του προγραμματιςμοφ νζων προτεραιοτιτων για δράςθ και τθσ «εδραίωςθσ» των αποτελεςμάτων από ιδθ εφαρμοςμζνεσ δράςεισ, γ) μεταξφ κεμελιωδϊν (που ςυνδζονται με δράςεισ «υποδομισ») και δευτερευουςϊν προτεραιοτιτων, κακϊσ οι πρϊτεσ είναι εκείνεσ που προςφζρουν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ των δεφτερων Ανταπόκριςθ του Σχεδίου ςτισ ςυνκικεσ που πρόκειται να εφαρμοςτεί και τισ ιδιαιτερότθτεσ τόςο του οργανιςμοφ που κα το υλοποιιςει όςο και τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία απευκφνεται. Τα επιμζρουσ δεδομζνα διαμορφϊνουν τισ ςυνκικεσ κακϊσ και το πλαίςιο του Σχεδίου κζτοντασ τισ παραμζτρουσ που είδαμε παραπάνω. Η προςαρμογι γενικϊν ςχεδίων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μζλουσ τθσ Α.Σ. είναι απαραίτθτθ διαδικαςία προκειμζνου να αποφευχκοφν οι αςτοχίεσ.

11 Το Στέδιο Κοινής Δράζης ηοσ Έργοσ για ηο 2014 Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» αλέιαβε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αιιά θπξίσο κεηαμχ θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ άιισλ Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα επξχηεξν δίθηπν ζπλεξγαζίαο κε ππξήλα ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε. ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηφζν ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε κέγηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο & απαζρφιεζεο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ, λα ππάξμεη πξνζδηνξηζκφο θνηλψλ πεδίσλ παξέκβαζεο θαη λα επηηεπρζεί ζπλέξγεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εμειίζζνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. πζηάζεθε έλα Γίθηπν Ακνηβαίαο Μάζεζεο θαη πλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αλέξγσλ λα αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρέδην. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα ήηαλ λα αμηνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο δνκέο θαη πφξνη ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ & ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλψηεξν ζθνπψλ, θαη γηα ηνλ κέγηζην ζπληνληζκφ φισλ ησλ θνξέσλ, ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αλέιαβε, κε δηαβνχιεπζε αιιά θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο Αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο ζπληειεζηέο, ηα κέιε ηεο αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο θαη ηεο άιιεο Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο ηε ζχληαμε, ηνπ Κνηλνύ ρέδην Γξάζεο γηα ην Σν Κνηλό ρέδην Γξάζεο γηα ην 2013 απνηέιεζε ζεκαληηθφ εξγαιείν ζπλέξγεηαο θαη βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηνπ Γηθηχνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. ηα πιαίζηα ηνπ επηηπρεκέλνπ παξαδείγκαηνο ηνπ 2013 ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αλέιαβε ζε δηαβνχιεπζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ δηθηχνπ, ηα κέιε ηεο αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο, ηεο ινηπέο αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο θαη πάληα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο Αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο, ηε ζχληαμε ηνπ Κνηλνύ ρεδίνπ Γξάζεο θαη γηα ην ην ζρέδην Απηφ ζα απνηππσζνχλ εκεξνινγηαθά φιεο νη ελέξγεηεο - δξάζεηο πνπ πξέπεη θάζε εηαίξνο λα πινπνηήζεη ην 2014 θαζψο θαη παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο αιιά θαη ησλ εηδηθψλ αθξναηεξίσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηνπο απνδέθηεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα κηαο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο ζα θαηαγξαθνχλ φιεο νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο (εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, workshops, δηαιέμεηο, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, αμηνπνίεζε εζίκσλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ, αμηνπνίεζε παξάιιεισλ γεγνλφησλ, εηδηθέο επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο ζηα ζρνιεία θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θ.α.), δηαθφξσλ θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ άιισλ Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ην 2014 θαη πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ, γεληθψλ & εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο Πξάμεο.

12 Μήλαο Ιαλνπάξηνο 2014 πληνληζκόο θαη δηαρείξηζε (project Management) - Έλαξμε δηαβνύιεπζεο θαη ζύληαμεο εηήζηνπ θνηλνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. Ιαλνπάξηνο On Going Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, INTERNET ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ Γεθέκβξηνο Παπαζηξάηνπ 53 & -COURIER, κχξλεο 1, Αγξίλην. ΣΗΛ. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο Αλάξηεζε ζην Πνξηαι ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο Απνζηνιή κε θαη κε ηαρπδξφκην ζηνπο θνξείο ηνπ δηθηπνχ θνηλήο δξάζεο, ζε Α.. ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηνπο θνξείο ηεο ζχκπξαμεο πλαληήζεηο εξγαζίαο. Γηθηχσζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Α.., θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ άιισλ Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα επξχηεξν δίθηπν ζπλεξγαζίαο θαη ζπλέξγεηαο. Πιεξνθφξεζε, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ γηα αλέξγνπο, ελεκέξσζε γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ησλ θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη δηαθφξσλ άιισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή έληαμε κείσζε ηνπ

13 θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ & απαζρφιεζε ησλ νκάδσλ ζηφρσλ. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Δπηκειεηεξηαθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο Αηησιναθαξλαλίαο. ΗΜΔΡΙΓΑ - «Δλίζρπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ησλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα Δμσζηξέθεηαο» Δ Κύθινο. Γεπηέξα, 21 Ιαλνπαξίνπ 2014, ψξα 19:00κ.κ πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ -COURIER. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. ζειίδεο Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηεο δπλαηφηεηεο ησλ επηρνξεγνπκέλσλ εκηλαξίσλ ηνπ ΔΠΑ σο εξγαιεία επηρεηξεκαηηθφηεηαο Απφθηεζε ησλ

14 Ο χιινγνο Φπρηθήο Τγείαο ηεο Πάηξαο (.Ο.Φ.Τ. Παηξψλ) θαη ν Φπρηαηξηθφο Σνκέαο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Μεζνινγγίνπ. θνηλσληθήο. Ηκεξίδα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ςπρηθά αζζελώλ. Σξίηε, 22 Ιαλνπαξίνπ 2014, ψξα 19:00κ.κ Σξηθνχπεην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ -COURIER. Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πξφζθιεζεο ζε blog. άλεξγσλ/σθεινπκελσλ, εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο λννηξνπίαο ηεο ζπλεξγαζίαο (clusters) γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Καηαλφεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο Κνηλσληθήο επζχλεο Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ

15 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Ηκεξίδα κε ζέκα - «Νέεο ζηξαηεγηθέο γηα ζέκαηα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ελόςεη ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ ». άββαην, 25 Ιαλνπαξίνπ 2014, ψξα 18:30κ.κ πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ -COURIER. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. ζειίδεο θνηλσληθήο. Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ησλ επηρνξεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΠΑ σο εξγαιεία επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θιάδνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ έξεπλα. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Πξόζθιεζε ζε ζύζθεςε αλνηθηό δηάινγν γηα ηελ εμεύξεζε θνηλνύ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ιόγν ησλ Δμσπξαγκαηηθώλ πξνζηίκσλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ηκεξνκελία Σόπνο Πξαθηηθέο

16 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ινηπνχο θνξείο ηνπ λνκνχ κέιε θαη ηνπ δηθηχνπ ηεο Α.. Οη χιινγνη Γηδαζθφλησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αξρνληνρσξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ «Οδπζζέαο» - Κέληξνπ Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Π.Δ. Αηη/λίαο Γεπηέξα, 27 Ιαλνπαξίνπ 2014, ψξα 18:00κ.κ πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην. INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ- COURIER. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Αλάξηεζε ηεο ζειίδεο θνηλσληθήο. Ηκεξίδα κε ζέκα : «Δπηθνηλσλία- Γηαρείξηζε πγθξνύζεσλ». Γεπηέξα, 27 Γεκνηηθφ ζρνιείν INTERNET Μαδηθή απνζηνιή ηεο Ιαλνπαξίνπ 2014, Αξρνλνρσξηνπ. MME SOCIAL πξφζθιεζεο κε . ψξα 17:00κ.κ MEDIA- Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πξφζθιεζεο ζε blog Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο Κνηλσληθήο επζχλεο Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Καηαλφεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο Κνηλσληθήο επζχλεο Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία

17 Μήλαο Φεβξνπάξηνο 2014 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε, ζην πιαίζην ηεο 3ε Πξόζθιεζε κέηξνπ 123 Α - Πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο Έλσζε Καηαλαισηψλ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο άββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ψξα 18:00κ.κ.. πλάληεζε Δξγαζίαο. Ηκεξνκελία Φεβξνπάξηνο 2014 πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην Σόπνο πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA- Πξαθηηθέο INTERNET ΣΗΛ. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε .μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Αλάξηεζε ηεο On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε .μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηελ 3 ε Πξφζθιεζε κέηξνπ 123 Α - Πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ δπλαηφηεηα έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε θαη απαζρφιεζεο ζε ηνκείο ηεο αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο εηδηθά ζε απνκνλσκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Γηθηχσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο κε ηνπο ηνπηθνχο ζπληειεζηέο ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο άιιεο

18 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΔΤΣ ΙΚΗ ΔΠΔ ΔΛΔΠΑΠ - ΗΛΙΑΥΣΙΓΑ Γεκηνπξγία Social Media Kit. Ηκεξνκελία Φεβξνπάξηνο 2014 Ηκεξνκελία ΟΝ GOING. Σόπνο Γηαδίθηπν Social Media - Facebook Πξαθηηθέο INTERNET πλαληήζεηο παξαθνινύζεζεο θαζνδήγεζεο ησλ σθεινύκελσλ. Πξαθηηθέο Σόπνο Έθδνζε ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ. Πξαθηηθέο .σει. επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Αλάξηεζε ζε άιια social media θαη ζε ζειίδεο κειψλ ησλ social media Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο.Δλεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Παξαθνινχζεζε ησλ σθεινχκελσλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο Απαζρφιεζεο. Ιεξά Μεηξφπνιε Φεβξνπάξηνο Γηθηχσζε ηεο Αηησιίαο & 2014 Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο Αθαξλαλίαο. κε ηνπο ηνπηθνχο ζπληειεζηέο ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο άιιεο Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.

19 ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΔΤΣ ΙΚΗ ΔΠΔ ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. ΓΙΑΣΑΗ Α.Δ. - ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΔΤΣ ΙΚΗ ΔΠΔ Δκπνξηθφο ζχιινγνο Αγξηλίνπ - Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ Αηησιναθαξλαλίαο. 20/02/2014 έσο 06/03/2014 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ηκεξνκελία Φεβξνπάξηνο 2014 Πξόγξακκα επηκόξθσζεο. Υαξίιανπ Σξηθνχπε & Βαιηηλψλ, Αγξίλην. Σόπνο Αλαζηαζηάδε 12. Φεβξνπάξηνο Υαξίιανπ Σξηθνχπε 2014 & Βαιηηλψλ, Αγξίλην. Καηάξηηζε Δπηκόξθσζε - On the job Training. Ηκεξνκελία Φεβξνπάξηνο on going Σόπνο Πξαθηηθέο Πξαθηηθέο Πξαθηηθέο Δθδήισζε κε ζέκα : "Δπηρεηξεκαηηθό Υσξηό Αηησιναθαξλαλίαο. άββαην 1 Παπαζηξαηεην INTERNET Μαδηθή απνζηνιή ηεο Φεβξνπαξίνπ Μέγαξν, πι. MME πξφζθιεζεο κε θαη ψξα ηληξηβαληνχ, SOCIAL Απνζηνιή πξφζθιεζεο 18:00κ.κ.. Αγξίλην MEDIA- ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε παξαγσγή αγξνηνδηαηξνθηθσλ πξντφλησλ. Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Δπηκφξθσζε σθεινπκέλσλ Δθπαηδεπηηθή πξαθηηθή Άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο. Απφθηεζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ, εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο - Καηαλφεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ

20 Παξνπζίαζε βηβιίνπ κε ηίηιν: ''Παξάγσλ Διιάο, Οη ειιεληθέο αμίεο γηα κία λέα Δπξώπε''. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε Σεηάξηε 5 Φεβξνπαξίνπ πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ INTERNET MME ζπλεξγαζία κε ηνλ 2014 θαη ψξα Αηησιναθαξλαλίαο, SOCIAL Γεξκαλφ-Διιεληθν 18:30κ.κ.. Παπαζηξάηνπ 53 & MEDIA Δπηρεηξεκαηηθφ κχξλεο 1, Αγξίλην πλδέζκνπ (DHW) On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πεξηβάιινληνο Γπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ε θαη απαζρφιεζεο ζε ζηνρεπφκελνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη φρη κφλν εηδηθά ζε απνκνλσκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Απφθηεζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ, εκπεηξίαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγηάο ηεο Οηθνλνκίαο ζε απηφ πνπ ελλννχκε Δπξσπατθή Αγνξά - Καηαλφεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ Διιεληθνχ-Δπξσπατθνχ πεξηβάιινληνο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ

21 ΑΝ.ΑΙΣ. Α.Δ. Ο.Σ.Α., Παξαζθεπή, 07 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ψξα 18.00κ.κ. πιεξνθνξία. Δλαξθηήξηα Ηκεξίδα ηεο Α.. "ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ". Γεκαξρείν INTERNET Οηληάδσλ ζην MME Νενρψξη ηνπ SOCIAL Γήκνπ Ι. Π. MEDIA Μεζνινγγίνπ Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ηκεξίδα Δλεκέξσζεο κε ηίηιν : «ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΡΑΗ Α(Γ)ΡΧΓΟ». Win towin Business Παξαζθεπή, 07 Ξελνδνρείν Nafs, INTERNET Απνζηνιή πξφζθιεζεο Φεβξνπαξίνπ Αζαλαζηάδε Νφβα 33, MME ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη Consultants, εηαίξν 2014 θαη ψξα Ναχπαθηνο SOCIAL ζηηο ηνπηθέο ηεο χκπξαμεο κ.κ. MEDIA εθεκεξίδεο. Δθδήισζε γηα ην Ηιεθηξνληθό Καιάζη Πξντόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Ηκεξνκελία Π.Γ.Δ. Σεηάξηε 12 Φεβξνπαξίνπ 2014 κε ψξα έλαξμεο 17:30κ.κ. Σόπνο πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA, ΣΗΛ. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε .μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηεο δξάζεηο, ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηεο δξάζεηο, ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Καιαζηνχ Πξντφλησλ σο εξγαιείνπ ζηήξημεο ηεο

22 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο. 1o εξγαζηήξη δηαβνύιεπζεο "Παξάγσ, Αμίδσ, Πξνρσξώ", πδήηεζε-αληίδνην ζηελ θξίζε, ζηελ αλεξγία. Σεηάξηε 19 πλεδξηαθή Αίζνπζα INTERNET Φεβξνπαξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ MME 2014 θαη ψξα Αηησιναθαξλαλίαο, SOCIAL 17:00κ.κ. Παπαζηξάηνπ 53 & MEDIA, ΣΗΛ. κχξλεο 1, Αγξίλην On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ηκεξίδα κε ζέκα: «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη επθαηξίεο απαζρόιεζεο ησλ αλέξγσλ». Γηθηχσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο κε ηνπο ηνπηθνχο ζπληειεζηέο ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο άιιεο Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ λέα εξγαιεία ζηήξημεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο

23 ΔΝΧΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ αββάην 22, Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ψξα 18.00κ.κ. Αίζνπζα ΣΔΔ, Παλαγνπνχινπ θαη Πάλνπ νχινπ, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA. Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηεο δξάζεηο, ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο. Ηκεξίδα κε ζέκα : ηξαηεγηθό ζρέδην αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηεο ειαηνθνκίαο ζην Γήκν Αγξηλίνπ. Γήκνο Αγξηλίνπ Σξηρσλίδα ΑΔ. 27 ε Φεβξνπαξίνπ 2014 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18.00κ.κ. πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA, ΣΗΛ. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Αθίζεο. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαιιηέξγεηαο λέα εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. θαηαλφεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.

24 Μήλαο Μάξηηνο 2014 Ηκεξίδα εξγαζίαο κε ζέκα: «Μόληκνο Δθζεζηαθόο ρώξνο Πώιεζεο θαη πξνβνιήο Σνπηθώλ Σππνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ Σξνθίκσλ & Πνηώλ. H «Σξηρσλίδα Α.Δ.» ζε Ηκέξα Πέκπηε Αλαθαηληζκέλν INTERNET ζπλεξγαζία κε ην 06 Μαξηίνπ 2014 θηίξην ηεο Παιηάο MME Δπηκειεηήξην θαη ψξα 18:30κ.κ. Λαραλαγνξάο ζην SOCIAL Αηησιναθαξλαλίαο θαη Αγξίλην MEDIA, ΣΗΛ ηελ «Έλσζε Αγξηλίνπ» Ο Γήκνο Ακθηινρίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Ηκεξίδα κε ζέκα: "Μνξθέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο: Αλαδνρή - Τηνζεζία". 7 Μάξηηνπ 2014 Αίζνπζα INTERNET Μαδηθή απνζηνιή ηεο εκέξα άββαην θαη εθδειψζεσλ ηνπ MME πξφζθιεζεο κε . Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέα εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην δήκν Αγξηλίνπ. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. θαηαλφεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ

25 Παξάξηεκα Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Αηηηθήο "Η ΜΗΣΔΡΑ". Η Ιεξά Μεηξφπνιηο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο H «Σξηρσλίδα Α.Δ.» ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηελ «Έλσζε Αγξηλίνπ» ψξα 11.00π.κ. Γήκνπ Ακθηινρίαο. SOCIAL MEDIA, ΣΗΛ. Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ηελ παηδηθή πξνζηαζία. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Ηκεξίδα ζπδήηεζε κε ζέκα : «Ακαξησιόο άεξγνο θαη ακεηαλόεηνο». Γεπηέξα 10 Παπαζηξάηεην INTERNET Απνζηνιή πξφζθιεζεο Δλεκέξσζε θαη Μαξηίνπ 2014 Μέγαξν ηεο MME ΣΗΛ. ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαη ψξα Γπκλαζηηθήο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. άλεξγσλ/σθεινπκέλσλ 18:30 κ.κ. Δηαηξείαο Δλεκέξσζε θαη Αγξηλίνπ. επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελεκέξσζεο πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Αγξνηηθή εκεξίδα κε ζέκα: «Οη πξννπηηθέο ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κε ηε λέα ΚΑΠ». άββαην 15 πλεδξηαθή Αίζνπζα INTERNET Μαδηθή απνζηνιή ηεο Δλεκέξσζε Μαξηίνπ 2014 ηνπ Δπηκειεηεξίνπ MME πξφζθιεζεο κε . άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. θαη ψξα π.κ Αηησιναθαξλαλίαο, SOCIAL Απνζηνιή πξφζθιεζεο Γεκηνπξγία λέσλ Παπαζηξάηνπ 53 & MEDIA, ΣΗΛ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ κχξλεο 1, Αγξίλην ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. αγξνηηθφ ηνκέα. θαηαλφεζε ηεο

26 ΑΛΦΔΙΟ ΡΟΓΙ Α.Δ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο παξαγσγνχο ξνδηνχ.. Ηκεξίδα ελεκέξσζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ξνδηάο ζην Αγξίλην. Πέκπηε 27 πλεδξηαθή Αίζνπζα INTERNET Μαδηθή απνζηνιή ηεο Μαξηίνπ 2014 ηνπ μελνδνρείν MME πξφζθιεζεο κε . θαη ψξα 5.30κ.κ ΙΜPERIAL ζην SOCIAL Απνζηνιή πξφζθιεζεο Αγξίλην. MEDIA, ΣΗΛ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Μνπζηθή βξαδηά από ην Μνπζηθό ρνιείν Αγξηλίνπ. Πξαθηηθέο Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ ζε θαηλνηφκεο θαιιηέξγεηεο. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κέζα απφ ηελ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. Βειηίσζε θνηλσληθήο έληαμεο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.

27 Σν Μνπζηθφ ρνιείν Αγξηλίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΔΠΑΠ. χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παξαβφιαο θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Αηησιναθαξλαλίαο «ΟΓΤΔΑ». άββαην 29 Μαξηίνπ 2014 θαη ψξα 7:00 κ. κ Αίζνπζα εθδειψζεσλ Μνπζηθνχ ζρνιεηνχ Αγξηλίνπ. INTERNET MME SOCIAL MEDIA, ΣΗΛ Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Ηκεξίδα κε ζέκα : «ζύγρξνλα πξνβιήκαηα ησλ εθήβσλ». Κπξηαθή 30 Αίζνπζα INTERNET Μαξηίνπ 2014 εθδειψζεσλ MME θαη ψξα 11:00 (Γπκλαζηήξην) ηνπ SOCIAL Γπκλαζίνπ ΓΔΛ MEDIA, ΣΗΛ Παξαβφιαο. Απνζηνιή πξφζθιεζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Βειηίσζε θνηλσληθήο έληαμεο. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ.βειηίσζε θνηλσληθήο έληαμεο. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.

28 Μήλαο Απξίιηνο 2014 Ηκεξίδα κε ζέκα: «Γξόκνη Απαζρόιεζεο ζηελ Αηησιναθαξλαλία». Σν Δπηκειεηήξην 2 Απξηιίνπ πλεδξηαθή Αίζνπζα INTERNET On line streaming Αηησιναθαξλαλίαο 2014 εκέξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ MME Μαδηθή απνζηνιή ηεο κέινο ηεο Σεηάξηε θαη Αηησιναθαξλαλίαο, SOCIAL πξφζθιεζεο κε . Αλαπηπμηαθήο ψξα 10.00π.κ. Παπαζηξάηνπ 53 & MEDIA- Απνζηνιή επηζηνιψλ χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ κχξλεο 1, Αγξίλην. ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΟ- ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη COURIER. ζηηο ηνπηθέο ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ. εθεκεξίδεο.. Ηιεθηξνληθέο εθδόζεηο. Κέληξν ε ΗΛΙΑΥΣΙΓΑ κέινο ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ. Ιεξά Μεηξφπνιε Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο κέινο ηεο Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο.Δλεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Απξίιηνο 2014 Αηησιναθαξλαλία. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο.Δλεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Δλεκεξσηηθό έληππν. Απξίιηνο 2014 Αηησιναθαξλαλία. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο Κνηλσληθήο

29 Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ.. ΠΑΔ Παλαηησιηθφο, ν Οιπκπηαθφο Παλαηησιίνπ, ν Τπεχζπλνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Αηησι/ληαο θαη ηα κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Γπκλαζίνπ Παλαηησιίνπ H «Σξηρσλίδα Α.Δ.» ζε ζπλεξγαζία κε ην Έληαμεο.Δλεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Ηκεξίδα ελεκέξσζεο κε ζέκα : πδεηώληαο γηα ην αζιεηηθό πλεύκα. 2 Απξηιίνπ Γπκλάζην INTERNET Απνζηνιή επηζηνιψλ Δλεκέξσζε 2014 εκέξα Παλαηησιηνπ. MME ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη άλεξγσλ/σθεινχκελσλ Σεηάξηε θαη SOCIAL ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. γηα ζέκαηα αζιεηηθήο ψξα 10.00π.κ. MEDIA- βίαο, ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ζεηηθνχ. αζιεηηθνχ πλεχκαηνο. Βειηίσζε θνηλσληθήο έληαμεο. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Δγθαίληα Μόληκνπ Δθζεζηαθνύ ρώξνο Πξνβνιήο θαη Πώιεζεο Σνπηθώλ Σππνπνηεκέλσλ Πξντόλησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ ηεο Πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 11 Απξηιίνπ Αλαθαηληζκέλν INTERNET Απνζηνιή επηζηνιψλ Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 2014 θαη ψξα θηίξην ηεο Παιηάο MME ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ

30 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηελ «Έλσζε Αγξηλίνπ» Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο «SolNet PID». 19:30 Λαραλαγνξάο ζην Αγξίλην SOCIAL MEDIA-ΣΗΛ. ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Γξάζεο Κνηλσληθήο Έληαμεο Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέα εξγαιεία πξνψζεζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην δήκν Αγξηλίνπ. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. θαηαλφεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Γηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Ηκεξίδα κε ζέκα: «Γξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ Γήκσλ Αγξηλίνπ, Θέξκνπ θαη Ξεξνκέξνπ, πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο». 29 Απξηιίνπ, πλεδξηαθή Αίζνπζα INTERNET Απνζηνιή επηζηνιψλ Αλάιπζε ησλ εκέξα Σξίηε & ηνπ Δπηκειεηεξίνπ MME ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο ψξα 12:00 Αηησιναθαξλαλίαο, SOCIAL ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. ζηελ εξγαζία Παπαζηξάηνπ 53 & MEDIA-ΣΗΛ ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ κχξλεο 1, Αγξίλην πξνγξάκκαηνο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα

31 . απνθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ Πξάμε «ξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ήκσλ Αγξηλίνπ, Θέξκνπ θαη Ξεξνκέξνπ, πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο»

32 Μήλαο Μάηνο 2014 Δλεκεξσηηθό έληππν. Ιεξά Μεηξφπνιε Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο Μάηνο 2014 Αηησιναθαξλαλία Παξνπζίαζε θαη πξνβνιή ηνπ Σνπηθνχ κέινο ηεο Αλαπηπμηαθήο ρεδίνπ Γξάζεο χκπξαμεο ΓΔΜΟΙ Κνηλσληθήο Έληαμεο. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ.. Δλεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Ηκεξίδα κε ζέκα : «Σερλνινγία θαη Πνιηηηζκόο ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο». Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αγξηλίνπ. Ηκεξνκελία Γεπηέξα 5 Μαΐνπ 2014 ζηηο 20:00 κ.κ. Σόπνο πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Αλάξηεζε ηεο ζειίδεο θνηλσληθήο. Πιεξνθφξεζε, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ γηα αλέξγνπο, ελεκέξσζε γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ησλ θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ηερλνινγία, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ελίζρπζε

33 Δξγαηνυπαιιειηθφ θέληξν Αγξηλίνπ. Ηκεξίδα κε ζέκα : «Αλεξγία, εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εηζνδήκαηα ζηελ Διιάδα». Πέκπηε 9 Μαΐνπ Αίζνπζα ηνπ 2014 θαη ψξα Δξγαηηθνχ Κέληξνπ 19.00κ.κ. ζην Αγξίλην. INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. ζειίδεο θνηλσληθήο. ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ζην λνκφ επαηζζεηνπνίεζε θνξέσλ & επηρεηξήζεσλ, ελεκέξσζε γηα ηα πξνγξάκκαηα αλέξγσλ, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.

34 Ι.Δ.Κ. Ο.Α.Δ.Γ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ο.Α.Δ.Γ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ. Δθδήισζε κε ζέκα: «Σν πξηλ θαη ην κεηά ζηελ Κνκκσηηθή Σέρλε». Πέκπηε, 15 Μαΐνπ 2014 θαη ψξα 17 νν κ.κ. Αίζνπζα εθδειψζεσλ ηεο ΔΠΑ. ΜΑΘΗΣΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ. INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. ζειίδεο θνηλσληθήο Δθδήισζε ελεκέξσζεο κε ζέκα: Πξόζθιεζε πξνγξάκκαηνο «ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ». Γεπηέξα, 19 Μάηνο 2014 θαη ψξα 11:40κ.κ. πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Αλάξηεζε ηεο ζειίδεο θνηλσληθήο. Αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θιάδνπ φζν αθνξά ηελ εξγαζία. Δπαηζζεηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.. Δλεκέξσζε ησλ άλεξγσλ/σθεινπκελσλ γηα ην πξφγξακκα «ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ» θαη ηελ δπλαηφηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο ε θαη απαζρφιεζεο ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο. Δπαηζζεηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ. πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.

35 Μήλαο Ινύληνο 2014 Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Ινχληνο Υαξίιανπ Σξηθνχπε & Βαιηηλψλ, Αγξίλην. Πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ. Σέηαξηε Αλαθνξά Γηθηύσζεο. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο Ινχληνο Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, Tει. Γηθηχσζε Γηνξγάλσζε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην Ηκεξίδα κε ζέκα: «Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε αλζξώπσλ κε ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο». Ο Γήκνο Κπξηαθή 15 Αίζνπζα ηνπ Ξελία. INTERNET Μαδηθή απνζηνιή Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο Ναππαθηίαο Ινπλίνπ 2014 θαη MME SOCIAL ηεο πξφζθιεζεο κε Κνηλσληθήο επζχλεο (Κνηλσληθφ Ιαηξείν ψξα 11:00 π.κ MEDIA-ΣΗΛ. . Απνζηνιή Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ Φπρηθήο Τγείαο), ην επηζηνιψλ ζηα θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηνπηθά θαλάιηα θαη Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Κέληξν Κνηλνηηθήο ζηηο ηνπηθέο Γηαζθάιηζε Φπρηαηξηθήο Ν.Γ. εθεκεξίδεο. ηεο πξφζβαζεο ησλ Διιάδαο αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ (ΚΔ.ΚΟΙ.ΦΤ),ν πξφζθιεζεο ζε πιεξνθνξία χιινγνο blog ελεκέξσζεο εξγαδνκέλσλ ζηα θαη ζε ζειίδεο Κ. Τγείαο Ναππάθηνπ θαη θνηλσληθήο. Άλσ Υψξαο θαη ε εζεινληηθή νκάδα «Γξσ»

36 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ΔΠ.ΔΣ.ΑΝ.ΑΙΣ. κεινο ηεο Α.. ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο κέινο ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο «ΑΙΣΧΛΙΑ». Δθδήισζε κε ζέκα ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζην Αγξίλην. Γεπηέξα 23 πλεδξηαθή Αίζνπζα INTERNET On line streaming Ινπλίνπ 2014 θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ MME SOCIAL Μαδηθή απνζηνιή Να αλαπηπρζνχλ ψξα 19:00κ.κ. Αηησιναθαξλαλίαο, MEDIA-ΣΗΛ. ηεο πξφζθιεζεο κε κεραληζκνί Παπαζηξάηνπ 53 & . Απνζηνιή θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ κχξλεο 1, Αγξίλην. επηζηνιψλ ζηα νη ηνπηθνί θνξείο θαη ν ηνπηθά θαλάιηα θαη επηρεηξεκαηηθφο ηζηφο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. ηεο πεξηνρήο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφζθιεζεο ζε πξννπηηθήο blog ελεκέξσζεο απαζρφιεζεο ησλ θαη ζε ζειίδεο σθεινπκέλσλ. θνηλσληθήο Δθδήισζε κε ζέκα «Πξνώζεζε ηεο Απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν ηεο Μεηαπνίεζεο/Σππνπνίεζεο ζηελ Αηησιία». Πέκπηε, 26 INTERNET MME Ινπλίνπ 2014 θαη SOCIAL MEDIAψξα 18.00κ.κ. ΣΗΛ. Αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο (2νο φξνθνο), ζηελ Πι. Μπφηζαξε, Ι.Π. Μεζνινγγίνπ. Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πξφζθιεζεο ζε blog ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο Αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνψζεζεο ησλ σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο Μεηαπνίεζεο/Σππνπνίεζεο απφ ηελ Πξάμε «Γίθηπν Πξνψζεζεο ηεο

37 «Ηκέξεο θαξηέξαο» ζην Μεζνιόγγη». Η Αλαπηπμηαθή Παξαζθεπή 27 Κ.Δ.Κ. ΑΙΑ ζην χκπξαμε Ινχληνπ 2014 θαη Μεζνιφγγη «Δπηρεηξεκαηηθή ψξα 9:30 π.κ. Πξννπηηθή Αηησιναθαξλαλίαο» Πξαθηηθέο INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πξφζθιεζεο ζε blog ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο Απαζρφιεζεο ζηελ ΑΙΣΧΛΙΑ» Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ζην λνκφ επαηζζεηνπνίεζε θνξέσλ & επηρεηξήζεσλ, ελεκέξσζε γηα ηα πξνγξάκκαηα αλέξγσλ, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο κέινο ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο Δθδήισζε κε ζέκα «Πξνώζεζε ηεο Απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αηησιία». Παξαζθεπή 27 Γξαθεία ηεο INTERNET MME Αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ Ινχληνπ 2014 θαη Αηησιηθήο SOCIAL MEDIA- πξνψζεζεο ησλ ψξα 9:30 π.κ. Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. ΣΗΛ σθεινχκελσλ ηνπ Ο.Σ.Α. ζηνλ πξνγξάκκαηνο ζηνλ Πιαηαλίηε Αληηξξίνπ. εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηα

38 «ΑΙΣΧΛΙΑ». «ΜΒΑ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ» ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Μάξθεηηλγθ. Ιεξά Μεηξφπνιε Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο. νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ Σνπξηζκνχ απφ ηελ Πξάμε «Γίθηπν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο ζηελ ΑΙΣΧΛΙΑ» 3ν πκπόζην Μάξθεηηλγθ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ κε ζέκα «Σξώκε & Πίλνπκε Γπηηθά». Ηκεξνκελία άββαην, 28 Ινπλίνπ 2014 θαη ψξα 18.00κ.κ. Ηκεξίδα δηθηύσζεο. Ηκεξνκελία Ινχληνο 2014 Σόπνο πλεδξηαθή Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην Σόπνο INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Πξαθηηθέο INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. On line streaming Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. πξφζθιεζεο ζε blog ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο Μαδηθή απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε . Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο Παξνπζίαζε ζε άλεξγνπο/σθεινχκελνπο επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ Μάξθεηηλγθ απφ επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Βειηίσζε θνηλσληθήο έληαμεο. Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Γηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Γηθηχσζε κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.

39 εθεκεξίδεο. πξφζθιεζεο ζε blog ελεκέξσζεο θαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο

40 Μήλαο Ινύιηνο 2014 Δθδήισζε ζην Αγξίλην γηα ην «Ηιεθηξνληθό θαιάζη πξντόλησλ». Πξαθηηθέο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Πέκπηε, 10 Ινπιίνπ Κεληξηθή πιαηεία INTERNET MME Μαδηθή απνζηνιή Διιάδαο ζε 2014 θαη ψξα 18:30, Αγξηλίνπ. SOCIAL MEDIA- ηεο πξφζθιεζεο κε ζπλεξγαζία κε ην ΣΗΛ . Απνζηνιή Δπηκειεηήξην επηζηνιψλ ζηα Αηησιναθαξλαλίαο, ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο ην Γήκν Αγξηλίνπ εθεκεξίδεο. θαη ηηο πιινγηθέο Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο. «Ηκέξεο θαξηέξαο ζην Νενρώξη». Η Αλαπηπμηαθή άββαην 12 Κ.Δ.Κ. ΣΙΡΚΑ χκπξαμε Ινχιηνπ 2014 θαη ζην Νενρψξη. «Δπηρεηξεκαηηθή ψξα 9:30 π.κ. Πξννπηηθή Αηησιναθαξλαλίαο» Πξαθηηθέο INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην έξγν θαη ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα λα εγγξαθεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ζην λνκφ επαηζζεηνπνίεζε θνξέσλ &

41 Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Αλάπηπμεο (ΙΣΑΘΑΠ) επηρεηξήζεσλ, ελεκέξσζε γηα ηα πξνγξάκκαηα αλέξγσλ, κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία. Οη Αλαπηπμηαθέο Πξννπηηθέο ηεο Αθαξλαλίαο ζην Πιαίζην ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο. Πξαθηηθέο Σεηάξηε 16 Ινχιηνπ αξδίληα Αθαξλαλίαο INTERNET MME 2014 θαη ψξα 10:30 - ΔΠΙΣΟΛΔ π.κ. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Παξνπζίαζε Κιάδσλ Αλάπηπμεο & Μέηξα Πνιηηηθήο Δμφδνπ απφ ηελ Κξίζε. Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ

42 Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «Δπηρεηξεκαηηθή Πξννπηηθή Αηησιναθαξλαλίαο» Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «Δπηρεηξεκαηηθή Πξννπηηθή Αηησιναθαξλαλίαο» εκηλάξην Δλαιιαθηηθώλ Καιιηεξγεηώλ. Ηκεξνκελία Παξαζθεπή 18 Ινπιίνπ θαη ψξα 9.30 π.κ., Σόπνο Αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ Κ.Δ.Κ. ΑΙΑ ζην Μεζνιφγγη. εκηλάξην Δλαιιαθηηθώλ Καιιηεξγεηώλ. Ηκεξνκελία άββαην, 19 Ινπιίνπ θαη ψξα 9.30 π.κ Σόπνο Κ.Δ.Κ. ΣΙΡΚΑ ζην Νενρψξη. Πξαθηηθέο INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Πξαθηηθέο INTERNET MME SOCIAL MEDIA- ΣΗΛ. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.. Αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο σο εξγαιεία δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Δλίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο σο εξγαιεία δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο. Δλεκέξσζε άλεξγσλ/σθεινχκελσλ. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ Δλίζρπζε ηεο

43 Δθδήισζε ζην Μεζνιόγγη γηα ην «Ηιεθηξνληθό θαιάζη πξντόλησλ». Πξαθηηθέο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Πέκπηε 24 Ινπιίνπ Πιαηεία Μάξθνπ INTERNET MME Μαδηθή απνζηνιή Διιάδαο ζε 2014 θαη ψξα 6.30 Μπφηζαξε Ι. Π. SOCIAL MEDIA- ηεο πξφζθιεζεο κε ζπλεξγαζία κε ην κ.κ. Μεζνινγγίνπ. ΣΗΛ. . Απνζηνιή Δπηκειεηήξην επηζηνιψλ ζηα Αηησιναθαξλαλίαο, ηνπηθά θαλάιηα θαη ζηηο ηνπηθέο ην Γήκν εθεκεξίδεο. Μεζνινγγίνπ θαη ηηο πιινγηθέο Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο. επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην έξγν θαη ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα λα εγγξαθεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Μείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ πιεξνθνξία.

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Χπιζηάκηρ Θεοσάποςρ Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ Πεπιεσόμενα Enterprise Europe Network Εςπυπαφκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. (Αξηζκόο έγθξηζεο: C/2007/5534/ )

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. (Αξηζκόο έγθξηζεο: C/2007/5534/ ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 2007-2013 Δ ΠΙΣΔΛΙΚΗ Τ ΝΟΦΗ ηνπ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» (Αξηζκόο έγθξηζεο: C/2007/5534/12.11.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα