ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ. Σελ από απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο (Ε.Ε.) ηεο Ε.Π.Ο. (Νν 45) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ε Ι Σνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2015/2016. Άξζξν 1: Πξνθήξπμε / Αξκνδηόηεηα Η Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Ε.Π.Ο., σο δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ Οκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε απηόκαηα, ρσξίο θακία επηθύιαμε, κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Ε.Π.Ο. ηεο Δήισζεο πκκεηνρήο ηεο Οκάδαο. Απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. Η αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο αλήθεη ζηελ Επηηξνπή Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο ( εθεμήο «ε Επηηξνπή») ηεο Ε.Π.Ο. Άξζξν 2. Δηαηάμεηο δηεμαγσγήο Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Δηεζλέο πκβνύιην ηεο F.I.F.A., β. ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. Άξζξν 3: Δήισζε πκκεηνρήο / Έλαξμε Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) νκίινπο. Οη Οκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Ε.Π.Ο., έσο ηελ Σεηάξηε 05 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα 16:00, Δήισζε πκκεηνρήο ζε εηδηθό έληππν, πνπ ζα γίλεη γλσζηό ζηηο νκάδεο, κέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. Η Δήισζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ.

2 Μαδί κε ηε Δήισζε πκκεηνρήο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Ε.Π.Ο. ην πλππνζρεηηθό Δηαηηεζίαο / Δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Εθπξόζσπν ηνπ σκαηείνπ/οκάδαο πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ, ησλ εγθπθιίσλ, ησλ νδεγηώλ θαη ησλ απνθάζεσλ F.I.F.A., U.E.F.A. θαη Ε.Π.Ο., λόκηκα επηθπξσκέλε. Υσξίο ηελ ππνβνιή ηνπ σο άλσ πλππνζρεηηθνύ Δηαηηεζίαο θακία Δήισζε πκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή. Η Δήισζε πκκεηνρήο ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά ζα θνηλνπνηεζνύλ, ζε εηδηθό έγγξαθν, ζηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο κε ηελ επζύλε ηεο Επηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο. Οκάδεο, πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, πξνο ηελ Ε.Π.Ο. θαη ηηο Ελώζεηο πνπ αλήθνπλ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξώηεο θιήξσζεο ζεσξείηαη όηη δελ ππέβαιιαλ Δήισζε πκκεηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Οκάδεο, πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο, δελ ιάβνπλ κέξνο δελ αλαπιεξώλνληαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ε Ε.Π.Ο., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ε Κπξηαθή 06 επηεκβξίνπ Άξζξν 4. Επηθνηλσλία Σα ζσκαηεία ζηε Δήισζε πκκεηνρήο ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό F.A.X. Γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνύ απηνύ ζα ελεκεξώλεηαη ππνρξεσηηθά θαη άκεζα ε Ε.Π.Ο.. Η αιιεινγξαθία ηεο Ε.Π.Ο. κε ηηο νκάδεο ηεο θαηεγνξίαο ζα γίλεηαη θαη κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (E mail), ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. Η Ε.Π.Ο. ζα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ πνπ ζα αληηζηνηρνύλ ζε θάζε νκάδα, ζα ηηο απνζηείιεη έγθαηξα ζηηο νκάδεο θαη ζα ειέγρεη ηελ νξζή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο. Άξζξν 5: Επίιπζε Αζιεηηθώλ Δηαθνξώλ Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο, πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ: α. ζηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη β. ζε θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, επηιύνληαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηνπ πνδνζθαίξνπ. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαη ηελ απνδνρή ηεο παξνύζαο νη νκάδεο ζπκθσλνύλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα δηθαηνδνηηθά όξγαλα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο θαλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Η ελ ιόγσ δέζκεπζε απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ησλ νκάδσλ λα πξνζθύγνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ελώπηνλ ησλ ηαθηηθώλ αζηηθώλ δηθαζηεξίσλ, κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 682 επ. ΚΠνιΔ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5, ηόηε, κε απόθαζε ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε

3 Άξζξν 6. Γήπεδα / Ώξα έλαξμεο αγώλσλ Όινη νη αγώλεο ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο δηεμάγνληαη, ππνρξεσηηθά, ζε γήπεδα πνπ ζα δηαζέηνπλ ηε λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αθόκε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο. Δελ ζα ηζρύζεη θακία εμαίξεζε. σκαηείν πνπ δελ δηαζέηεη γήπεδν κε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλεηαη δεθηό ζην Πξσηάζιεκα. ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν-έδξα σκαηείνπ θαηαζηεί αθαηάιιειν, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ε Επηηξνπή Γ Εζληθήο ζα κπνξεί λα νξίδεη ηνπο αγώλεο ηνπ ζε άιιν γήπεδν, ην νπνίν ζα ππνδεηθλύεηαη από ην ζσκαηείν θαη ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο Έλσζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην ζσκαηείν θαη πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηνξγάλσζεο, εθηόο εάλ ξεηά επηηξέπεηαη από ηελ Ε.Π.Ο. λα ην πξάμνπλ, (Καηαζηαηηθό άξζξν 82 παξ. 4). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε Δηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ώξα έλαξμεο αγώλα ή θαη ην γήπεδν ηέιεζεο απηνύ, ππνρξενύκελε λα εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Σα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ σκαηείσλ γηα αιιαγή ώξαο, εκέξαο θαη γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία έσο θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηνλ αγώλα, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα Επηηξνπή λα θξίλεη ην βάζηκν ή όρη. Σα σκαηεία (κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα θνηλνηηθά - δεκνηηθά θαη εζληθά γήπεδα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ, θαζώο θαη ζηηο νηθείεο αζηπλνκηθέο αξρέο, ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγώλεο. Άξζξν 7. Γηαηξόο αγώλα Η παξνπζία γηαηξνύ αγώλα είλαη ππνρξεσηηθή. Ο γηαηξόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα Θαηξηθνύ πιιόγνπ ε ζθξαγίδα). Άξζξν 8. Πξνπνλεηέο Όια ηα ζσκαηεία, ππνρξενύληαη λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε πξνπνλεηή πξνπνλεηέο δηπισκαηνύρνπο U.E.F.A. / Ε.Π.Ο., ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ. Γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2015/2016 ππνρξεσηηθά ζεσξνύληαη γηα κελ ηνπο πξώηνπο πξνπνλεηέο ην πηζηνπνηεηηθό UEFA A θαη γηα ηνπο, ηπρόλ, βνεζνύο πξνπνλεηέο ην πηζηνπνηεηηθό UEFA B, ηνπιάρηζηνλ. Οη πξνπνλεηέο ζα θέξνπλ ηελ Εηδηθή Σαπηόηεηα θαη ην Δειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεη ε Ε.Π.Ο.. Η ζύκβαζε απηή, ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Επηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ε θάζε, ηπρόλ, αιιαγή πξνπνλεηή ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Ε.Π.Ο. εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαλνληζκνύο θπξώζεηο. Άξζξν 9. Πνδνζθαηξηζηέο Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ. Είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα ηξηώλ (33) εηώλ. Γηα ην πξσηάζιεκα ηεο πεξηόδνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη γελλεζέληεο πξηλ από Άξζξν 10. Οκάδεο Τπνδνκήο Όια ηα σκαηεία ππνρξενύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, κε ηελ αλάινγε νκάδα, ζην Πξσηάζιεκα Τπνδνκώλ ηεο Ε.Π.. ζηελ νπνία αλήθνπλ.

4 Σν σκαηείν ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο, λα ππνβάιεη ζηελ Ε.Π.Ο. (ππόςε ηεο Επηηξνπήο Γ Εζληθήο) αληίγξαθν ηεο Δήισζεο πκκεηνρήο ζην σο άλσ πξσηάζιεκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκεηάζρεη πιήξσο, ελώ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή, ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ηεο Ε.Π.. απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ, κε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο, ζηνπο αγώλεο πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο, έσο ηελ ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζή ηνπ, εθηόο εάλ δελ δηεμάγεη αλάινγα Πξσηαζιήκαηα ε Ε.Π... Η Επηηξνπή Γ Εζληθήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηεί, όπνηε απηή θξίλεη απαξαίηεην, επίζεκε ελεκέξσζε από ηηο Ε.Π.. γηα ην ζέκα. Άξζξν 11. Έπαζια πξσηαζιήκαηνο ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε νκίινπ ζα απνλεκεζεί θύπειιν θαη κεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. Άξζξν 12. Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα Η Ε.Π.Ο., σο απνθιεηζηηθόο θνξέαο δηνξγάλσζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, επηθπιάζζεηαη παληόο δηθαηώκαηόο ηεο, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ (Κ.Α.Π.) Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή θαη ξαδηνηειενπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αγώλσλ, θαζώο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνύο δηθαηώκαηνο ήρνπ, εηθόλαο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ αγώλσλ. Άξζξν 13. Πξνβηβαζκόο Τπνβηβαζκόο Θέκαηα ππνβηβαζκνύ νκάδσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα επζύλεο ησλ Ε.Π.. θαη πξνβηβαζκνύ νκάδσλ ζηε Γ Εζληθή ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ από ηελ Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο., κε εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο, ζε εύινγν ρξόλν θαη πάληα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2015/2016. Οη Ε.Π.. είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνδείμνπλ ζηελ Ε.Π.Ο. ηνλ Πξσηαζιεηή/έο ηνπο έσο ηηο , γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξσηάζιεκα ησλ Πξσηαζιεηξηώλ Οκάδσλ ησλ Ε.Π.. γηα ηνλ πξνβηβαζκό ζηε Γ Εζληθή Καηεγνξία. Άξζξν 14. Καηαξηηζκόο Οκίισλ Οη όκηινη ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζπγθξνηεζνύλ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα όπνπ απηό είλαη εθηθηό. Αλ ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ κηαο Έλσζεο είλαη κεγαιύηεξνο από ηέζζεξηο απηέο ζα θαηαλεκεζνύλ, εάλ απαηηείηαη, είηε κε δηθή ηνπο επηζπκία, είηε κε θιήξσζε ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο νκίινπο. Άξζξν 15: Σειηθέο δηαηάμεηο Η νηθνλνκηθή εγθύθιηνο ηεο Ε.Π.Ο. θαη νη όπνηεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο ηελ νπνία θαη ζπκπιεξώλνπλ. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο. ή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη δελ θαιύπηεηαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα απνθαζίδεη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή (Ε.Ε.)ηεο Ειιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο ζην πιαίζην ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη ηνπ νξζνύ θαη ηνπ δίθαηνπ. Γηα ηελ Ε.Π.Ο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΕΩΡΓΘΟ ΓΚΘΡΣΖΘΚΗ Ο ΕΚΣΕΛΕΣΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΑΤΑΝΘΑ ΠΑΠΑΝΘΚΟΛΑΟΤ

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ Οη νκάδεο πνπ παίξλνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο πξέπεη, ππνρξεσηηθώο, λα δειώλνπλ σο έδξα γήπεδν πνπ δηαζέηεη εθηόο ηεο λόκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηα παξαθάησ, αλαιπηηθά, ζηνηρεία. α. Αγσληζηηθό ρώξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη δηαγξακκηζκέλν κε δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ θαη ηνλ Καλνληζκό Γεπέδσλ. Να δηαζέηεη εζηίεο θαλνληθώλ δηαζηάζεσλ, ηνπνζεηεκέλα ζεκαηάθηα ζηα θόξλεξ, ζθεπαζηνύο πάγθνπο ζηελ ηερληθή πεξηνρή γηα γεπεδνύρν θαη θηινμελνύκελε νκάδα θαη πάγθν - ζέζε γηα ηνλ γηαηξό ηνπ αγώλα. β. Πιήξε απνδπηήξηα, ζε θνληηλή απόζηαζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν, αζθαιή γηα ηηο δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαη ηνπο δηαηηεηέο, κε επαξθείο θαηαηνλεηήξεο (ληνπδ), ηνπαιέηεο, ληπηήξεο ζε ζύλδεζε κε ηελ απνρέηεπζε ηεο πεξηνρήο. ε θάζε απνδπηήξην λα ππάξρνπλ δύν (2) κεγάινη θάδνη απνξξηκκάησλ Να ππάξρεη θαξκαθεπηηθό πιηθό ζε εηδηθή ζπζθεπαζία (θνπηί θαξκαθείνπ) ειεγκέλν από γηαηξό θαη εξγαιεία πξώησλ βνεζεηώλ. Επίζεο λα δηαζέηνπλ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ, θνξείν. ηνπο δηαδξόκνπο ησλ απνδπηεξίσλ λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ππξνζβεζηήξεο (θνξεηνί). Ο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί από ηα απνδπηήξηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν λα είλαη αζθαιήο θαη λα δηαζέηεη (εάλ απαηηείηαη) πεξίθξαμε ζηαζεξή θαη ζε ύςνο αλάινγε απηήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ αγσληζηηθό ρώξν γ. Οη ζύξεο εηζόδνπ εμόδνπ ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν λα είλαη αζθαιείο θαη δηαρσξηζκέλεο από εθείλεο ηεο πιεπξάο ησλ ζεαηώλ. δ. Εμέδξεο ζεαηώλ ρσξεηηθόηεηαο πεληαθνζίσλ (500), θαη ειάρηζην, θαζήκελσλ ζεαηώλ. ηηο εμέδξεο ζα πξνβιέπεηαη/ δηαρσξηζκόο, κέζσ ζηαζεξνύ θηγθιηδώκαηνο, ησλ ζεαηώλ θαη δηαθνξεηηθέο είζνδνη γηα θάζε ηκήκα ηνπο, πνπ ζα είλαη απνιύησο ειεγρόκελεο θαη αζθαιείο. ην εκπξόζζην ηκήκα ηνπο νη θεξθίδεο ζα δηαζέηνπλ θηγθιίδσκα ζε επαξθέο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ύςνο.. Επίζεο, ζα πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε ηνπαιεηώλ γηα ηνπο ζεαηέο (δύν ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε πιεπξά ησλ εμεδξώλ). Καηάιιειεο ζεσξνύληαη θαη νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο. Σν γήπεδν ζα δηαζέηεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε γηα ηηο απαξαίηεηεο αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο ζεαηέο. ε. ηηο εμέδξεο ζα πξνβιέπνληαη ζέζεηο, κε αζθάιεηα δηαρσξηζκέλεο, γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ΜΜΕ. ζη. Υώξν πάξθηγθ κε ζηαζεξέο θαη θπιαζζόκελεο ζέζεηο γηα θηινμελνύκελε νκάδα, δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηή δ. Η αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζα είλαη πεξηθξαγκέλε κε ζηαζεξή πεξίθξαμε, ζα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο θαη αξηζκεκέλεο εηζόδνπο εμόδνπο ζεαηώλ θαη μερσξηζηή είζνδν γηα ηηο νκάδεο θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο αγώλα. Οη είζνδνη γηα ηνπο θηιάζινπο ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Αζήλα 19 Θνπλίνπ 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΕΚΣΕΛΕΣΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

6 ΓΕΩΡΓΘΟ ΓΚΘΡΣΖΘΚΗ ΠΑΤΑΝΘΑ ΠΑΠΑΝΘΚΟΛΑΟΤ

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα