ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ. Σελ από απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο (Ε.Ε.) ηεο Ε.Π.Ο. (Νν 45) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ε Ι Σνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2015/2016. Άξζξν 1: Πξνθήξπμε / Αξκνδηόηεηα Η Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Ε.Π.Ο., σο δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ Οκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε απηόκαηα, ρσξίο θακία επηθύιαμε, κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Ε.Π.Ο. ηεο Δήισζεο πκκεηνρήο ηεο Οκάδαο. Απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. Η αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο αλήθεη ζηελ Επηηξνπή Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο ( εθεμήο «ε Επηηξνπή») ηεο Ε.Π.Ο. Άξζξν 2. Δηαηάμεηο δηεμαγσγήο Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Δηεζλέο πκβνύιην ηεο F.I.F.A., β. ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. Άξζξν 3: Δήισζε πκκεηνρήο / Έλαξμε Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε ηέζζεξηο (4) νκίινπο. Οη Οκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Ε.Π.Ο., έσο ηελ Σεηάξηε 05 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα 16:00, Δήισζε πκκεηνρήο ζε εηδηθό έληππν, πνπ ζα γίλεη γλσζηό ζηηο νκάδεο, κέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. Η Δήισζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ.

2 Μαδί κε ηε Δήισζε πκκεηνρήο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Ε.Π.Ο. ην πλππνζρεηηθό Δηαηηεζίαο / Δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Εθπξόζσπν ηνπ σκαηείνπ/οκάδαο πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ, ησλ εγθπθιίσλ, ησλ νδεγηώλ θαη ησλ απνθάζεσλ F.I.F.A., U.E.F.A. θαη Ε.Π.Ο., λόκηκα επηθπξσκέλε. Υσξίο ηελ ππνβνιή ηνπ σο άλσ πλππνζρεηηθνύ Δηαηηεζίαο θακία Δήισζε πκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή. Η Δήισζε πκκεηνρήο ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά ζα θνηλνπνηεζνύλ, ζε εηδηθό έγγξαθν, ζηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο κε ηελ επζύλε ηεο Επηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο. Οκάδεο, πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, πξνο ηελ Ε.Π.Ο. θαη ηηο Ελώζεηο πνπ αλήθνπλ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξώηεο θιήξσζεο ζεσξείηαη όηη δελ ππέβαιιαλ Δήισζε πκκεηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Οκάδεο, πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο, δελ ιάβνπλ κέξνο δελ αλαπιεξώλνληαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ε Ε.Π.Ο., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ε Κπξηαθή 06 επηεκβξίνπ Άξζξν 4. Επηθνηλσλία Σα ζσκαηεία ζηε Δήισζε πκκεηνρήο ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό F.A.X. Γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνύ απηνύ ζα ελεκεξώλεηαη ππνρξεσηηθά θαη άκεζα ε Ε.Π.Ο.. Η αιιεινγξαθία ηεο Ε.Π.Ο. κε ηηο νκάδεο ηεο θαηεγνξίαο ζα γίλεηαη θαη κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (E mail), ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. Η Ε.Π.Ο. ζα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ πνπ ζα αληηζηνηρνύλ ζε θάζε νκάδα, ζα ηηο απνζηείιεη έγθαηξα ζηηο νκάδεο θαη ζα ειέγρεη ηελ νξζή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο. Άξζξν 5: Επίιπζε Αζιεηηθώλ Δηαθνξώλ Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο, πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ: α. ζηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη β. ζε θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, επηιύνληαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηνπ πνδνζθαίξνπ. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαη ηελ απνδνρή ηεο παξνύζαο νη νκάδεο ζπκθσλνύλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα δηθαηνδνηηθά όξγαλα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο θαλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Η ελ ιόγσ δέζκεπζε απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ησλ νκάδσλ λα πξνζθύγνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ελώπηνλ ησλ ηαθηηθώλ αζηηθώλ δηθαζηεξίσλ, κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 682 επ. ΚΠνιΔ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5, ηόηε, κε απόθαζε ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε

3 Άξζξν 6. Γήπεδα / Ώξα έλαξμεο αγώλσλ Όινη νη αγώλεο ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο δηεμάγνληαη, ππνρξεσηηθά, ζε γήπεδα πνπ ζα δηαζέηνπλ ηε λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αθόκε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο πξνθήξπμεο. Δελ ζα ηζρύζεη θακία εμαίξεζε. σκαηείν πνπ δελ δηαζέηεη γήπεδν κε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλεηαη δεθηό ζην Πξσηάζιεκα. ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν-έδξα σκαηείνπ θαηαζηεί αθαηάιιειν, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ε Επηηξνπή Γ Εζληθήο ζα κπνξεί λα νξίδεη ηνπο αγώλεο ηνπ ζε άιιν γήπεδν, ην νπνίν ζα ππνδεηθλύεηαη από ην ζσκαηείν θαη ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο Έλσζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην ζσκαηείν θαη πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηνξγάλσζεο, εθηόο εάλ ξεηά επηηξέπεηαη από ηελ Ε.Π.Ο. λα ην πξάμνπλ, (Καηαζηαηηθό άξζξν 82 παξ. 4). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε Δηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ώξα έλαξμεο αγώλα ή θαη ην γήπεδν ηέιεζεο απηνύ, ππνρξενύκελε λα εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Σα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ σκαηείσλ γηα αιιαγή ώξαο, εκέξαο θαη γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία έσο θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηνλ αγώλα, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα Επηηξνπή λα θξίλεη ην βάζηκν ή όρη. Σα σκαηεία (κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα θνηλνηηθά - δεκνηηθά θαη εζληθά γήπεδα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ, θαζώο θαη ζηηο νηθείεο αζηπλνκηθέο αξρέο, ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγώλεο. Άξζξν 7. Γηαηξόο αγώλα Η παξνπζία γηαηξνύ αγώλα είλαη ππνρξεσηηθή. Ο γηαηξόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα Θαηξηθνύ πιιόγνπ ε ζθξαγίδα). Άξζξν 8. Πξνπνλεηέο Όια ηα ζσκαηεία, ππνρξενύληαη λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε πξνπνλεηή πξνπνλεηέο δηπισκαηνύρνπο U.E.F.A. / Ε.Π.Ο., ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ. Γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2015/2016 ππνρξεσηηθά ζεσξνύληαη γηα κελ ηνπο πξώηνπο πξνπνλεηέο ην πηζηνπνηεηηθό UEFA A θαη γηα ηνπο, ηπρόλ, βνεζνύο πξνπνλεηέο ην πηζηνπνηεηηθό UEFA B, ηνπιάρηζηνλ. Οη πξνπνλεηέο ζα θέξνπλ ηελ Εηδηθή Σαπηόηεηα θαη ην Δειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεη ε Ε.Π.Ο.. Η ζύκβαζε απηή, ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Επηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ε θάζε, ηπρόλ, αιιαγή πξνπνλεηή ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Ε.Π.Ο. εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαλνληζκνύο θπξώζεηο. Άξζξν 9. Πνδνζθαηξηζηέο Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ. Είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηώλ ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα ηξηώλ (33) εηώλ. Γηα ην πξσηάζιεκα ηεο πεξηόδνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη γελλεζέληεο πξηλ από Άξζξν 10. Οκάδεο Τπνδνκήο Όια ηα σκαηεία ππνρξενύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, κε ηελ αλάινγε νκάδα, ζην Πξσηάζιεκα Τπνδνκώλ ηεο Ε.Π.. ζηελ νπνία αλήθνπλ.

4 Σν σκαηείν ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο θαηεγνξίαο, λα ππνβάιεη ζηελ Ε.Π.Ο. (ππόςε ηεο Επηηξνπήο Γ Εζληθήο) αληίγξαθν ηεο Δήισζεο πκκεηνρήο ζην σο άλσ πξσηάζιεκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκεηάζρεη πιήξσο, ελώ έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή, ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ηεο Ε.Π.. απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ, κε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο, ζηνπο αγώλεο πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο, έσο ηελ ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζή ηνπ, εθηόο εάλ δελ δηεμάγεη αλάινγα Πξσηαζιήκαηα ε Ε.Π... Η Επηηξνπή Γ Εζληθήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηεί, όπνηε απηή θξίλεη απαξαίηεην, επίζεκε ελεκέξσζε από ηηο Ε.Π.. γηα ην ζέκα. Άξζξν 11. Έπαζια πξσηαζιήκαηνο ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε νκίινπ ζα απνλεκεζεί θύπειιν θαη κεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. Άξζξν 12. Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα Η Ε.Π.Ο., σο απνθιεηζηηθόο θνξέαο δηνξγάλσζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, επηθπιάζζεηαη παληόο δηθαηώκαηόο ηεο, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ (Κ.Α.Π.) Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή θαη ξαδηνηειενπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αγώλσλ, θαζώο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνύο δηθαηώκαηνο ήρνπ, εηθόλαο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ αγώλσλ. Άξζξν 13. Πξνβηβαζκόο Τπνβηβαζκόο Θέκαηα ππνβηβαζκνύ νκάδσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα επζύλεο ησλ Ε.Π.. θαη πξνβηβαζκνύ νκάδσλ ζηε Γ Εζληθή ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ από ηελ Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο., κε εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο, ζε εύινγν ρξόλν θαη πάληα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2015/2016. Οη Ε.Π.. είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνδείμνπλ ζηελ Ε.Π.Ο. ηνλ Πξσηαζιεηή/έο ηνπο έσο ηηο , γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξσηάζιεκα ησλ Πξσηαζιεηξηώλ Οκάδσλ ησλ Ε.Π.. γηα ηνλ πξνβηβαζκό ζηε Γ Εζληθή Καηεγνξία. Άξζξν 14. Καηαξηηζκόο Οκίισλ Οη όκηινη ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζπγθξνηεζνύλ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα όπνπ απηό είλαη εθηθηό. Αλ ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ κηαο Έλσζεο είλαη κεγαιύηεξνο από ηέζζεξηο απηέο ζα θαηαλεκεζνύλ, εάλ απαηηείηαη, είηε κε δηθή ηνπο επηζπκία, είηε κε θιήξσζε ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο νκίινπο. Άξζξν 15: Σειηθέο δηαηάμεηο Η νηθνλνκηθή εγθύθιηνο ηεο Ε.Π.Ο. θαη νη όπνηεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο ηελ νπνία θαη ζπκπιεξώλνπλ. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο. ή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη δελ θαιύπηεηαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα απνθαζίδεη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή (Ε.Ε.)ηεο Ειιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο ζην πιαίζην ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη ηνπ νξζνύ θαη ηνπ δίθαηνπ. Γηα ηελ Ε.Π.Ο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΕΩΡΓΘΟ ΓΚΘΡΣΖΘΚΗ Ο ΕΚΣΕΛΕΣΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΑΤΑΝΘΑ ΠΑΠΑΝΘΚΟΛΑΟΤ

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ Οη νκάδεο πνπ παίξλνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ Εζληθήο Καηεγνξίαο πξέπεη, ππνρξεσηηθώο, λα δειώλνπλ σο έδξα γήπεδν πνπ δηαζέηεη εθηόο ηεο λόκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηα παξαθάησ, αλαιπηηθά, ζηνηρεία. α. Αγσληζηηθό ρώξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη δηαγξακκηζκέλν κε δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ θαη ηνλ Καλνληζκό Γεπέδσλ. Να δηαζέηεη εζηίεο θαλνληθώλ δηαζηάζεσλ, ηνπνζεηεκέλα ζεκαηάθηα ζηα θόξλεξ, ζθεπαζηνύο πάγθνπο ζηελ ηερληθή πεξηνρή γηα γεπεδνύρν θαη θηινμελνύκελε νκάδα θαη πάγθν - ζέζε γηα ηνλ γηαηξό ηνπ αγώλα. β. Πιήξε απνδπηήξηα, ζε θνληηλή απόζηαζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν, αζθαιή γηα ηηο δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαη ηνπο δηαηηεηέο, κε επαξθείο θαηαηνλεηήξεο (ληνπδ), ηνπαιέηεο, ληπηήξεο ζε ζύλδεζε κε ηελ απνρέηεπζε ηεο πεξηνρήο. ε θάζε απνδπηήξην λα ππάξρνπλ δύν (2) κεγάινη θάδνη απνξξηκκάησλ Να ππάξρεη θαξκαθεπηηθό πιηθό ζε εηδηθή ζπζθεπαζία (θνπηί θαξκαθείνπ) ειεγκέλν από γηαηξό θαη εξγαιεία πξώησλ βνεζεηώλ. Επίζεο λα δηαζέηνπλ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ, θνξείν. ηνπο δηαδξόκνπο ησλ απνδπηεξίσλ λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ππξνζβεζηήξεο (θνξεηνί). Ο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί από ηα απνδπηήξηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν λα είλαη αζθαιήο θαη λα δηαζέηεη (εάλ απαηηείηαη) πεξίθξαμε ζηαζεξή θαη ζε ύςνο αλάινγε απηήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ αγσληζηηθό ρώξν γ. Οη ζύξεο εηζόδνπ εμόδνπ ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν λα είλαη αζθαιείο θαη δηαρσξηζκέλεο από εθείλεο ηεο πιεπξάο ησλ ζεαηώλ. δ. Εμέδξεο ζεαηώλ ρσξεηηθόηεηαο πεληαθνζίσλ (500), θαη ειάρηζην, θαζήκελσλ ζεαηώλ. ηηο εμέδξεο ζα πξνβιέπεηαη/ δηαρσξηζκόο, κέζσ ζηαζεξνύ θηγθιηδώκαηνο, ησλ ζεαηώλ θαη δηαθνξεηηθέο είζνδνη γηα θάζε ηκήκα ηνπο, πνπ ζα είλαη απνιύησο ειεγρόκελεο θαη αζθαιείο. ην εκπξόζζην ηκήκα ηνπο νη θεξθίδεο ζα δηαζέηνπλ θηγθιίδσκα ζε επαξθέο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ύςνο.. Επίζεο, ζα πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε ηνπαιεηώλ γηα ηνπο ζεαηέο (δύν ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε πιεπξά ησλ εμεδξώλ). Καηάιιειεο ζεσξνύληαη θαη νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο. Σν γήπεδν ζα δηαζέηεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε γηα ηηο απαξαίηεηεο αλαθνηλώζεηο πξνο ηνπο ζεαηέο. ε. ηηο εμέδξεο ζα πξνβιέπνληαη ζέζεηο, κε αζθάιεηα δηαρσξηζκέλεο, γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ΜΜΕ. ζη. Υώξν πάξθηγθ κε ζηαζεξέο θαη θπιαζζόκελεο ζέζεηο γηα θηινμελνύκελε νκάδα, δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηή δ. Η αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζα είλαη πεξηθξαγκέλε κε ζηαζεξή πεξίθξαμε, ζα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο θαη αξηζκεκέλεο εηζόδνπο εμόδνπο ζεαηώλ θαη μερσξηζηή είζνδν γηα ηηο νκάδεο θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο αγώλα. Οη είζνδνη γηα ηνπο θηιάζινπο ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Αζήλα 19 Θνπλίνπ 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΕΚΣΕΛΕΣΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

6 ΓΕΩΡΓΘΟ ΓΚΘΡΣΖΘΚΗ ΠΑΤΑΝΘΑ ΠΑΠΑΝΘΚΟΛΑΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΔΙΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2016-2017 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε: α. Σν Καηαζηαηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΡΗΩΝ ΟΜΑΓΩΝ Δ.Π.. ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2015-2016 ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ ΣΖ Γ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ αθνύ έιαβε ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώλσλ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ Α θαη Β Δζληθήο θαηεγνξίαο (Super League- Football League) πεξηόδνπ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώλσλ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ Α θαη Β Δζληθήο θαηεγνξίαο (Super League- Football League) πεξηόδνπ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώλσλ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ Α θαη Β Δζληθήο θαηεγνξίαο (Super League- Football League) πεξηόδνπ 2016-2017 Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ έρνληαο ππ' όςε: 1. Σν Καηαζηαηηθό ηεο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σωλ αγώλωλ ηεο 2 εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ Εξαζηηερληθώλ Οκάδωλ 2016 / 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σωλ αγώλωλ ηεο 2 εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ Εξαζηηερληθώλ Οκάδωλ 2016 / 2017 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σωλ αγώλωλ ηεο 2 εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ Εξαζηηερληθώλ Οκάδωλ 2016 / 2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ αθνύ έιαβε ππ όςε ηεο : 1. Σν Καηαζηαηηθό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ Αξηζκ.Πξωη. :. ΚΟΕΑΝΖ.././20. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΚΟΕΑΝΖ αθνύ έιαβε ππόςε: Α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο Β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ. 6 ον ΤΟΥΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 20 & 21 ΑΡΙΛΙΟΥ 2013 «ΕΝΥΣΧΥΩ ΤO ΣΥΝΑΝΘΩΡΟ ΜΟΥ» ΜΕΓΑ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ. 6 ον ΤΟΥΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 20 & 21 ΑΡΙΛΙΟΥ 2013 «ΕΝΥΣΧΥΩ ΤO ΣΥΝΑΝΘΩΡΟ ΜΟΥ» ΜΕΓΑ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ 6 ον ΤΟΥΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ «ΕΝΥΣΧΥΩ ΤO ΣΥΝΑΝΘΩΡΟ ΜΟΥ» 20 & 21 ΑΡΙΛΙΟΥ 2013 ΜΕΓΑ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΕ ΤΟΥΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 20 & 21 ΑΡΙΛΙΟΥ 2013 Τν Σσκαηείν ΔΝΧΖ ΝΔΧΝ ΤΦΧΝΑ δηνξγαλώλεη θαη θέηνο ην 6 νλ ηνπξλνπά αθαδεκηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

3-ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΜ/ΣΑ 10-ΚΟΤΦΑ ΚΟΜΠΟΣΗΟΤ 6-ΠΑΝΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΓ.ΠΤΡ/ΝΑ 13-ΑΔ ΜΔΝΗΓΗΟΤ

3-ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΜ/ΣΑ 10-ΚΟΤΦΑ ΚΟΜΠΟΣΗΟΤ 6-ΠΑΝΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΓ.ΠΤΡ/ΝΑ 13-ΑΔ ΜΔΝΗΓΗΟΤ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΑΡΣΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Ζ Δλσζε Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αξηαο έρνπζα ππόςε: 1-Σν Καηαζηαηηθό ηεο θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο ΔΠΟ 2-Σνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα ηεο ΔΠΟ 3-Σνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Δξαζηηερληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3463 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ Δ. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ Δ. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Σ Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ρ η ε τ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Πξνπνλεηήο... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνπνλεηή από εκεδαπνύο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 )

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 5 6 0 0, 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 4 4 9 8 0, Φ ά ξ : 4 4 9 8 P. O. B o x 5 6 0 0, C Y - 0 N i c o s i a. Τ e l. : + 5 7 4 4 9 8 0, F a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Αγώνυν Κςπέλλος Δπαζιηεσνών ΔΠ ΘΡΑΚΖ πεπιόδος

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Αγώνυν Κςπέλλος Δπαζιηεσνών ΔΠ ΘΡΑΚΖ πεπιόδος ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΘΡΑΚΖ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΩ 1928 Παπαθλέζζα 8 Σηλέθυνο:2531033755 ΦΑΞ: 2531022058 ΔΓΡΑ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Σ.Κ 69100 ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ : 152 Κομοηηνή :18/07/2016 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Αγώνυν Κςπέλλος Δπαζιηεσνών ΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 190/2013

Αριθμός Απόθαζης 190/2013 Αριθμός Απόθαζης 190/2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα