ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ , Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : , Φ ά ξ : P. O. B o x , C Y N i c o s i a. Τ el. : , F a x : v o l l e y c s p i d e r n e t. c o m. c y 12 Αςγούζηος 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξόβιεςε δηνξγαλώζεσλ 2. Ηκεξνκελίεο δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ 3. Σξόπνο θαη ζύζηεκα δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ 4. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 5. Βαζκνινγία 6. Τπνρξεώζεηο δηαγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ 7. Τπνρξεώζεηο γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ 8. Γήπεδν αληηθαλνληθό 9. πκκεηνρή ζε αγώλα 10.Δγγξαθή πεηνζθαηξηζηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 11.Υξεζηκνπνίεζε αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 12.Αλαβνιή αγώλα θαη δηεμαγσγή ηνπ 13.Σειενπηηθή θάιπςε βηληενγξάθεζε 14.Γειηία πγείαο 15.Δλζηάζεηο εθέζεηο 16.Μεδεληζκόο νκάδσλ 17.Έιεγρνο doping πνηλνιόγην 18.Καηαλνκή εηζηηεξίσλ 19.Γεληθά

3 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο κε βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην Καηαζηαηηθό θαη ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηεο ΚΟΠΔ θαη έρνληαο ππόςε ηνπο Καλνληζκνύο ησλ FIVB θαη CEV όπσο θαη ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Παηδηάο, πξνθεξύζζεη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηηο αθόινπζεο δηνξγαλώζεηο : 1. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 1. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΡΩΝ 2. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΡΩΝ 3. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ A ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 4. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 5. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΡΩΝ 6. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΡΩΝ 7. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 8. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 9. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΓΟΡΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΟΡΙΣΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΓΟΡΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΟΡΙΣΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΑΓΟΡΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΟΡΙΣΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΑΓΟΡΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΚΟΡΙΣΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΑΓΟΡΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΚΟΡΙΣΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΑΓΟΡΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΚΟΡΙΣΙΩΝ U ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 22. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 23. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 24. ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤΥΟΤ ( ΟΠΑΠ SUPER CUP ) ΑΝΣΡΩΝ 25. AΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤΥΟΤ ( ΟΠΑΠ SUPER CUP ) ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2. HMEΡΟΜΖΝΗΔ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ Η πεηνζθαηξηθή πεξίνδνο ησλ δηνξγαλώζεσλ ζάιαο αξρίδεη ηελ θαη ηειεηώλεη ηελ , ε αγσληζηηθή πεξίνδνο ησλ ίδησλ δηνξγαλώζεσλ αξρίδεη κε ηνλ πξώην επίζεκν αγώλα ηεο πεξηόδνπ θαη ηειεηώλεη κε ηνλ ηειεπηαίν απηήο θαη εηδηθόηεξα κε ηελ επηθύξσζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ ηειηθώλ βαζκνινγηθώλ θαηαηάμεσλ όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ζάιαο ελώ ε αγσληζηηθή πεξίνδνο ησλ δηνξγαλώζεσλ beach volley ζα θαζνξίδεηαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. 1. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΡΩΝ : Έλαξμε ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΡΩΝ : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΣΡΩΝ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΣΡΩΝ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : «Μάξηηνο ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : «Μάξηηνο ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ / ΚΟΡΙΣΙΩΝ U 18 : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ / ΚΟΡΙΣΙΩΝ U 16 : « ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ / ΚΟΡΙΣΙΩΝ U 14 : « ΠΡΩΣΑΘ. ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΟΡΙΩΝ / ΚΟΡΙΣΙΩΝ U 18 : «Ινύληνο ΠΡΩΣΑΘ. ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΟΡΙΩΝ / ΚΟΡΙΣΙΩΝ U 16 : «Ινύληνο ΠΡΩΣΑΘ. ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΟΡΙΩΝ / ΚΟΡΙΣΙΩΝ U 14 : «Ινύληνο ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ : ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY : SUPER CUP AΝΣΡΩΝ : SUPER CUP ΓΤΝΑΙΚΩΝ :

4 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ είλαη ην κνλαδηθό αξκόδην λα απνθαζίζεη πνηέο από ηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζνύλ θαη πσο ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν αθνύ ιάβεη ππόςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ελώ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπο εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πην πάλσ δηνξγαλώζεσλ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο ΚΟΠΔ θαη απηέο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ, ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ, ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο θαη ησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο. 3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ 3.1. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΤΣΖΜΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 2 θάζεηο : ηελ πξώηε θάζε ζα γίλνπλ αγώλεο όινη κε όινπο ζε δύν γύξνπο κε αγώλεο εληόο θαη εθηόο έδξαο. ηε δεύηεξε θάζε νη 4 πξώηεο νκάδεο ηεο πξώηεο θάζεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηνλ όκηιν ησλ νκάδσλ πνπ ζα αγσληζηνύλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή θαη νη ππόινηπεο 4 νκάδεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηνλ όκηιν ησλ νκάδσλ πνπ ζα αγσληζηνύλ γηα ηηο ζέζεηο 5 8 θαη ηελ επηινγή ηεο νκάδαο πνπ ζα δηαβαζκηζηεί. Καη ζηνπο δύν νκίινπο νη νκάδεο ζα κεηαθέξνπλ ηελ βαζκνινγία ηεο πξώηεο θάζεο θαη ζα δώζνπλ αγώλεο όινη κε όινπο ζε δύν γύξνπο κε αγώλεο εληόο θαη εθηόο έδξαο αλά όκηιν ελώ ην αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΗ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΣΖΝ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΧΝ Με βάζε ηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο Β θαηεγνξίαο αληξώλ ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΛΑΣΙΩΝ ζα αγσλίδεηαη ηελ πεξίνδν ζηελ Α θαηεγνξία αληξώλ ηεο νπνίαο νη ππόινηπεο νκάδεο είλαη νη : ΟΜΟΝΟΙΑ, Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ, ΑΝΟΡΘΩΗ, ΠΑΦΙΑΚΟ, Ν. ΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡΤΝΔΙΑ θαη ΑΠΟΔΛ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε δύν ( 2 ) θάζεηο : ηελ πξώηε θάζε ζα γίλνπλ αγώλεο όινη κε όινπο ζε δύν γύξνπο κε αγώλεο εληόο θαη εθηόο έδξαο. ηε δεύηεξε θάζε νη 4 πξώηεο νκάδεο ηεο πξώηεο θάζεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηνλ όκηιν ησλ νκάδσλ πνπ ζα αγσληζηνύλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή θαη νη ππόινηπεο 4 νκάδεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηνλ όκηιν ησλ νκάδσλ πνπ ζα αγσληζηνύλ γηα ηηο ζέζεηο 5 8 θαη ηελ επηινγή ηεο νκάδαο πνπ ζα δηαβαζκηζηεί. Καη ζηνπο δύν νκίινπο νη νκάδεο ζα κεηαθέξνπλ ηελ βαζκνινγία ηεο πξώηεο θάζεο θαη ζα δώζνπλ αγώλεο όινη κε όινπο ζε δύν γύξνπο κε αγώλεο εληόο θαη εθηόο έδξαο αλά όκηιν ελώ ην αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ηνπ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΗ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΣΖΝ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ Με βάζε ηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο Β θαηεγνξίαο γπλαηθώλ ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠΟΛΗ ζα αγσλίδεηαη ηελ πεξίνδν ζηελ Α θαηεγνξία γπλαηθώλ ηεο νπνίαο νη ππόινηπεο νκάδεο είλαη νη : ΑΠΟΛΛΩΝ, Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ, ΑΝΟΡΘΩΗ, ΑΔΛ, ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓ ΑΘΑΝΑΙΟΤ, ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ θαη ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ.

5 3.3. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΓΡΧΝ 3.4. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 3.5. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΓΡΧΝ 3.6. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 3.7. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΧΝ 3.8. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 3.9. ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΧΝ U ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΧΝ U ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΟΠΑΠ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΧΝ U 14 Σν αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΧΝ U 18 Σν αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΧΝ U 16 Σν αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΟΠΑΠ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΧΝ U 15 Σν αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΜΗΝΗ ΑΓΟΡΗΧΝ ΚΟΡΗΣΗΧΝ Σν αλαιπηηθό ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζεί κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ BEACH VOLLEY Σν Παγθύπξην πξσηάζιεκα Beach Volley ζα δηεμαρζεί ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ Ννεκβξίνπ 2016

6 3.17. SUPER CUPS ΑΝΣΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ηνπο αγώλεο ζπκκεηέρνπλ νη πξσηαζιήηξηα θαη θππειινύρνο νκάδεο ηεο αληίζηνηρεο Α θαηεγνξίαο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη νη ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζνύλ κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή πξνθήξπμε. 4. ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ Η πξνζέιεπζε ησλ νκάδσλ ζ όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ππνρξεσηηθή ελώ ε κε πξνζέιεπζε ή απνρώξεζε από έλα αγώλα ηηκσξείηαη απηόκαηα κε κεδεληζκό θαη ην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ γηα επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο εηδηθήο πξνθήξπμεο. 5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ Ο ηξόπνο βαζκνινγίαο ησλ αγώλσλ θάζε δηνξγάλσζεο ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε ελώ κε ην ηέινο ησλ πξσηαζιεκάησλ ζα ηίζεληαη ζε ηζρύ ε άλνδνο θαη ε δηαβάζκηζε κε βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ νηθείσλ Δηδηθώλ Πξνθεξύμεσλ. 6. YΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ Σα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Nα δώζνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα αγσληζηνύλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηόηεηαο ή ηηο ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηεο ΚΟΠΔ, ηα δειηία πγείαο ησλ αζιεηώλ θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ αγώλα, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ( 30 ) ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 2. Να παξαηάμνπλ ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ έμη ( 6 ) παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγώλα λννπκέλνπ όηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε ( 15 ) ιεπηώλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγόηεξνπο από έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνύλ, ην θύιιν αγώλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξύζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηηο πξόλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξύμεσλ. 6. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 1. Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ αληέλσλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγώλα θύιια αγώλνο, ζεκαίεο επνπηώλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ( πηλαθίδεο αιιαγώλ, ειεθηξνληθό ή απιό πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηώλ, θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε.

7 δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ παηδηώλ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ κπαιώλ ( ball boys / girls ) θαη ην ζθνύπηζκα ηνπ γεπέδνπ ( moppers ). ε. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δύλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ζη. Να ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή ηξεηο ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο εγθεθξηκέλεο από ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Αλ απηό δελ γίλεη ν δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κπάιεο από ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν. δ. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνύκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγώλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο. ε. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο ηηο ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα ζύκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο κεηαμύ ΚΟΠΔ θαη πλδέζκσλ Γηαηηεηώλ θαη Παξαηεξεηώλ. 2. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θύιιν αγώλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία α δ γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη όηαλ απηή γίλεηαη από ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλώζε ν πξώηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζε θάζε αγώλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ θαη πξόρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη όηη ν γηαηξόο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνύ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελώ ην άηνκν κε γλώζεηο πξώησλ βνεζεηώλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνύ ή αηόκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο Α Βνεζεηώλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ ε νκάδα δηθαηνύηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθόκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξόο ή άηνκν κε γλώζεηο Α Βνεζεηώλ, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρόλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 5. ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινύληαη θαη από ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζόο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ όηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλώζεηο παξνρήο Α Βνεζεηώλ. 8. ΓΖΠΔΓΟ ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΟ Αληηθαλνληθό γήπεδν ζεσξείηαη ην γήπεδν πνπ : α. Γελ πιεξεί ηνπο όξνπο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ Πεηνζθαίξηζεο ή θαη β. Γελ δηαζέηεη επαξθή θσηηζκό ή θαη γ. Γελ θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ ΚΟΠΔ θαη κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη όηη ην γήπεδν πιεξνί ηνπο ειάρηζηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε ΚΟΠΔ. Οη πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ γ ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε ζα δώζεη ζηα ζσκαηεία πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ κίαο ( 1 ) πιήξνπο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ελώ γηα ην αλ έλα γήπεδν είλαη αληηθαλνληθό αξκόδηνη λα απνθαζίζνπλ είλαη ε Σερληθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ή ν Α Γηαηηεηήο ηνπ αγώλα.

8 9. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΓΧΝΑ 1. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Σαπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο. 2. Σν πξσηόηππν Γειηίν Σαπηόηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο, πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Σαπηόηεηαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηόηεηαο ή ησλ βεβαηώζεσλ γίλεηαη από ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 4. ε πεξίπησζε πνπ όζνλ αθνξά ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελόο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνύ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηόλ ελππόγξαθε δήισζε ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνύ πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ. 5. ε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα δειηία ηαπηόηεηαο ή νη βεβαηώζεηο κέλνπλ θάησ από ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελώ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηόηεηαο αζιεηή ή βεβαίσζε όηαλ : α. Τπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ. β. Αλαγξαθεί από ηνλ δηαηηεηή ζην θύιιν αγώλα κεηά από απνβνιή ηνπ από νιόθιεξν ηνλ αγώλα. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνύηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγώλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηόηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηόλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. 10. ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1. Η εγγξαθή ζηε δύλακε ησλ ζσκαηείσλ ηεο ΚΟΠΔ αζιεηώλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεηαη. 2. Η δηαδηθαζία εγγξαθήο, νη αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα ρξνληθά πεξηζώξηα εληόο ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ νη πην πάλσ εγγξαθέο, ξπζκίδνληαη κε δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ Καλνληζκώλ. 3. Μόληκνη θάηνηθνη Κύπξνπ ησλ νπνίσλ έζησ θαη έλαο ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη κόληκνο θάηνηθνο θαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ινγίδνληαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εθηόο αλ νη ίδηνη έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ( ζπκκεηνρή ζε μέλε Δζληθή νκάδα θιπ ) επηιέμεη άιιε ππεθνόηεηα. 11. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Η ρξεζηκνπνίεζε από ηα ζσκαηεία ηεο ΚΟΠΔ αζιεηώλ νη νπνίνη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεηαη θαη νη αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ απηώλ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. Α. Γιοπγανώζειρ ανηπών και γςναικών

9 1. ε θάζε αγώλα θάζε νκάδα ππνρξενύηαη λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα ηνλ αξηζκό ησλ αζιεηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα θαη νη νπνίνη είηε έρνπλ ηελ πξώηε εγγξαθή ηνπο ζηελ ΚΟΠΔ θαη έρνπλ πάξεη ηε ζεκειηώδε εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Κύπξν ( όπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο ) είηε είλαη θάηνρνη δηαβαηεξίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ ΑΝΣΡΧΝ Ζ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 12 αζιεηέο 9 Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 11 αζιεηέο 8 Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 10 αζιεηέο 7 Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 9 ή θαη ιηγόηεξνη αζιεηέο 6 2. ηνπο πην πάλσ αζιεηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο ( 1 ) αζιεηήο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ν νπνίνο έρεη πάξεη απηή ηελ ηδηόηεηα κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ( Κππξηνπνηεκέλνο αζιεηήο ) θαη ν νπνίνο έρεη κεηαγξαθεί από ηελ Οκνζπνλδία ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ ε νπνία ζεσξείηαη πιένλ ε Οκνζπνλδία πξνέιεπζήο ηνπ ( Federation of Origin ) κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο FIVB, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απηόο είηε λα έρεη ηελ πξώηε εγγξαθή ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ θαη λα έρεη πάξεη ηε ζεκειηώδε εθπαίδεπζή ηνπ ζηελ Κύπξν ( όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο ) είηε λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Δζληθέο καο νκάδεο εθηόο ησλ ΑΜΚΔ. 3. Θεκειηώδεο εθπαίδεπζε θάπνηνπ αζιεηή ζεσξείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε ζσκαηείν ηεο ΚΟΠΔ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ γηα ηξία ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ ζπλερόκελα ρξόληα ζε επίζεκα πξσηαζιήκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο αξρήο γελνκέλεο από ηελ U 16 ( ή όπσο αιιηώο ήζειε νλνκαζηεί ) ή κηθξόηεξε. 4. Οκάδα πνπ παξαβαίλεη ηα πην πάλσ ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία κπνξεί λα επηβάιεη πνηλή κέρξη απνθιεηζκνύ από επόκελεο δηνξγαλώζεηο ηεο ΚΟΠΔ. Β. Αναπηςξιακέρ διοπγανώζειρ 1. ηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλώζεηο από ηελ θαηεγνξία U 16 ( ή όπσο αιιηώο απηή ήζειε νλνκαζηεί ) θαη κηθξόηεξεο, θάζε νκάδα ζε θάζε αγώλα ηεο κπνξεί λα εγγξάθεη θαη ρξεζηκνπνηεί απεξηόξηζην αξηζκό αζιεηώλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 2. ηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλώζεηο από ηελ θαηεγνξία U 18 ( ή όπσο αιιηώο απηή ήζειε νλνκαζηεί ) θαη κεγαιύηεξεο, θάζε νκάδα ζε θάζε αγώλα ηεο ππνρξενύηαη λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα ηνλ αξηζκό ησλ αζιεηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα θαη νη νπνίνη είηε έρνπλ ηελ πξώηε εγγξαθή ηνπο ζηελ ΚΟΠΔ θαη έρνπλ πάξεη ηε ζεκειηώδε εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Κύπξν ( όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο ) είηε είλαη θάηνρνη δηαβαηεξίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 3 Θεκειηώδεο εθπαίδεπζε θάπνηνπ αζιεηή ζεσξείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε ζσκαηείν ηεο ΚΟΠΔ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ γηα ηξία ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ ζπλερόκελα ρξόληα ζε επίζεκα πξσηαζιήκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο αξρήο γελνκέλεο από ηελ U 16 ( ή όπσο αιιηώο ήζειε νλνκαζηεί ) ή κηθξόηεξε. ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΗ U 18 Ζ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 12 αζιεηέο 9 Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 11 αζιεηέο 8 Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 10 αζιεηέο 7 Αλ ζην θύιιν αγώλα δεισζνύλ 9 ή θαη ιηγόηεξνη αζιεηέο 6

10 12. ANΑΒΟΛΖ ΑΓΧΝΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεύεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία ζπκθσλνύλ γη απηή ελώ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κόλν ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: α. ε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλώηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηώλ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηώλ. β. ε πεξίπησζε νκαδηθνύ δειεηεξηαζκνύ ησλ παηθηώλ ή απηνθηλεηηζηηθνύ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. γ. ε πεξίπησζε απξόνπηνπ ή εμαηξεηηθνύ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλόηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπόθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιόγνπο γεληθόηεξεο θύζεο. δ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγώλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνύο αγώλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κύπξν ή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθό θαη εθόζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη όηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε πην πάλσ αθνξνύλ κόλν ηηο δηνξγαλώζεηο Αληξώλ / Γπλαηθώλ θαη Δθήβσλ / Νεαλίδσλ, δελ εθαξκόδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλώζεηο θαη δελ εθαξκόδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλώζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξόηεξε από ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. ζη. ε πεξίπησζε αλαβνιήο αγώλα θαη εθόζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεύζεξν, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξώηε ειεύζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. δ. ε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεώζεσλ ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. ε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγώλεο Δπξσπατθώλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλώζεηο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθόξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. ζ. ε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγώλα θαη γηα ηελ θαιύηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλόεζε κε ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ώξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα. 13. ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΒΗΝΣΔΟΓΡΑΦΖΖ 1. Η ΚΟΠΔ έξρεηαη ζε ζπκθσλία γηα ηειενπηηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ. 2. Σα ζσκαηεία εθρσξνύλ ηα δηθαηώκαηα δηαπξαγκάηεπζεο, δηαβνύιεπζεο ή θαη ζπλνκνιόγεζεο ζπκθσληώλ κε νπνηνδήπνηε ηξίην γηα ηειενπηηθή θάιπςε ( δσληαλή, καγλεηνζθνπεκέλε ή θαη ζηηγκηόηππσλ ) ησλ αγώλσλ ηνπο νη νπνίνη δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επίζεκσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο ε νπνία θαη ζα ελεξγεί εθ κέξνπο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο.

11 Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν επηζπκεί λα θαιύςεη ηειενπηηθά εληόο έδξαο αγώλα ή αγώλεο ηνπ κε δηθή ηνπ ηειενπηηθή παξαγσγή απηό επηηξέπεηαη λννπκέλνπ όηη ην ζσκαηείν ζα έρεη εηδνπνηήζεη γηα ηνύην ηελ ΚΟΠΔ έγθαηξα θαη ζε δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ κέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ν νπνίνο ζα θαιπθζεί ηειενπηηθά. 3. Καλέλα ζσκαηείν κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ηνπ όηαλ απηό έρεη εηδνπνηεζεί γξαπηώο από ηελ ΚΟΠΔ γηα ηελ κέξα θαη ώξα ηεο κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε κέξεο πξηλ. 4. σκαηείν ην νπνίν δελ ζπλαηλεί ζηελ ηειενπηηθή θάιπςε αγώλα ή αγώλσλ ηνπ ππνπίπηεη ζε παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ελώ ηαπηόρξνλα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα απνθιείζεη ην ελ ιόγσ ζσκαηείν από κειινληηθέο ηειενπηηθέο θαιύςεηο. 5. α. Η βηληενγξάθεζε από ζσκαηείν γηα ζθνπνύο θαηαζθνπείαο νπνηνπδήπνηε επίζεκνπ αγώλα όισλ ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ επηηξέπεηαη. 14. ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ β. Σν άηνκν πνπ ζα βηληενγξαθήζεη ηνλ αγώλα πξέπεη απαξαίηεηα θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ λα δειώζεη ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν ην όλνκά ηνπ, ηνλ αξηζκό ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη ην ζσκαηείν γηα ην νπνίν ελεξγεί. γ. ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν β πην πάλσ ηεξνύληαη θαλέλα ζσκαηείν δηθαηνύηαη ή / θαη κπνξεί λα απαγνξεύζεη ή / θαη εκπνδίζεη ηελ βηληενγξάθεζε αγώλα. δ. Η κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο βηληενγξάθεζεο ξεηά απαγνξεύεηαη. ε. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ ην ππαίηην ζσκαηείν παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. Γηα λα δηθαηνύηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ( αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Τγείαο πνπ εθδίδεηαη από ην Αλώηαην πκβνύιην Τγείαο Αζιεηώλ ΑΤΑ ηνπ ΚΟΑ. Σν Γειηίν Τγείαο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε από ηελ ΚΟΠΔ βεβαίσζε ( αηνκηθή ή νκαδηθή ) κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμε ππέξ ηνπ αζιεηή έγθπξνπ Γειηίνπ Τγείαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ ελώ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη είηε ην Γειηίν Τγείαο είηε ηελ βεβαίσζε απνθιείεηαη ηνπ αγώλα, απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ είλαη αληηθαλνληθή. Μέρξη ηελ έθδνζε από ην ΑΤΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο έθδνζεο πξνζσξηλώλ δειηίσλ ή θαη πηζηνπνηεηηθώλ πγείαο αζιεηώλ κε ηα νπνία ζα κπνξνύλ απηνί λα αγσλίδνληαη. Με βάζε ηα πην πάλσ ε ΚΟΠΔ ζα εθδίδεη πξνζσξηλό δειηίν πγείαο κε ην νπνίν νη αζιεηέο ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη κέρξη ηελ εμαζθάιηζε από ην ΑΤΑ ηνπ κόληκνπ δειηίνπ πγείαο ηνπο. Η έθδνζε ηνπ πξνζσξηλνύ δειηίνπ ζα γίλεηαη ηόηε θαη κόλν ηόηε όηαλ ην ζσκαηείν ηνπ αζιεηή θαηαζέζεη ζηελ ΚΟΠΔ ην πξνζσξηλό δειηίν πγείαο ηεο ΚΟΠΔ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν από γηαηξό ν νπνίνο βεβαηώλεη όηη ν αζιεηήο κπνξεί από ηαηξηθήο πιεπξάο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλώζεηο ηεο ΚΟΠΔ. Η ΚΟΠΔ ζα ζθξαγίδεη θαη ππνγξάθεη ην πξνζσξηλό δειηίν πγείαο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη ηζρύ εμήληα ( 60 ) εκεξώλ. Η έθδνζε απηή ζα γίλεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά γηα θάζε αζιεηή ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε επέθηαζε, αλαλέσζε ή επαλέθδνζε ηνπ πξνζσξηλνύ δειηίνπ.

12 15. ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ Σν παξάβνιν θαηάζεζεο έλζηαζεο είλαη 100,00 ελώ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ελζηάζεηο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. Οη πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ν ηξόπνο πνπ απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθό άξζξν ησλ νηθείσλ Καλνληζκώλ. 16. ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΟΜΑΓΧΝ 1. Μεδεληζκόο νκάδαο ζεκαίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ αγώλα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε ηνλ κέγηζην αξηζκό ζεη θαη πόλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία Δηδηθή Πξνθήξπμε θαη ρσξίο ε κεδεληδόκελε νκάδα λα παίξλεη ηνλ βαζκό ή βαζκνύο πνπ θαλνληθά ζα έπαηξλε ε εηηεκέλε νκάδα. 2. ε πεξηπηώζεη πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο νηθείεο Δηδηθέο Πξνθεξύμεηο κπνξεί ε πνηλή ηνπ κεδεληζκνύ λα ζπλνδεύεηαη πέξαλ ησλ πην πάλσ θαη κε αθαίξεζε βαζκνύ ή βαζκώλ από ηελ βαζκνινγία ηεο νκάδαο ζηελ ηξέρνπζα ή επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 3. Ννείηαη όηη ζε θάπνην αγώλα κπνξεί λα κεδεληζηνύλ θαη νη δύν νκάδεο. 4. ηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ νη νκάδεο κεδελίδνληαη απηόκαηα θαη παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ γηα επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ νηθείσλ Δηδηθώλ πξνθεξύμεσλ : α. ε πεξίπησζε πνπ νκάδα δελ πξνζέιζεη ζε αγώλα πνπ έρεη νξηζηεί β. ε πεξίπησζε πνπ νκάδα απνρσξεί από αγώλα πξηλ ηελ θαλνληθή ηνπ ιήμε γ. ε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα κε γξαπηή δήισζε ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο, απνρσξεί από ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο ή ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 5. ηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο νη νκάδεο ππόθεηληαη ζε πνηλή κέρξη ηνπ κεδεληζκνύ κεηά από απηόκαηε παξαπνκπή ηεο ππνζέζεσο ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή : α. ε πεξίπησζε δηαθνπήο αγώλα από ην δηαηηεηή «ππαηηηόηεηη» ηνπ ζσκαηείνπ β. ε πεξίπησζε πνπ ε Σερληθή Δπηηξνπή ή ν Α Γηαηηεηήο αγώλα πνπ έρεη νξηζηεί θξίλνπλ όηη ην γήπεδν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο έδξα από ην ζσκαηείν δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκώλ ή δελ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν θσηηζκό ή δελ πιεξνί ηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο πνπ έρεη εθδώζεη γηα ην γήπεδν ε ΚΟΠΔ κε ζπλέπεηα λα κελ δηεμαρζεί ν αγώλαο. γ. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο αγώλα από ην δηαηηεηή ιόγσ επεηζνδίσλ πνπ πξνθάιεζαλ αζιεηέο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο, κέιε ηεο δηνίθεζεο ή νπαδνί ζσκαηείνπ. δ. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ αγώλα αζιεηέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο. 17. EΛΔΓΥΟ DOPING ΠΟΗΝΟΛΟΓΗΟ 1. Η ρξήζε ζε αζιεηή ή ε ιήςε από απηόλ θάζε νπζίαο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηερλεηή κεηαβνιή ηεο θπζηθήο ή θαη αγσληζηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο ( ληόπηλγθ ), θαη ε ρξήζε θάζε κέζνπ ζσκαηηθήο ή λεπξηθήο δηέγεξζεο απαγνξεύνληαη απζηεξά.

13 2. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηα πην πάλσ αξρέο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΚΟΠΔ ελώ νη απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ ( Δζληθή Δπηηξνπή Andidoping, Πεηζαξρηθό πκβνύιην, Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ) είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Οκνζπνλδία, ηα ζσκαηεία θαη ηνπο αζιεηέο ηνπο. 18. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ 1. Η ξύζκηζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ζα γίλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο πξνθεξύμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ. 2. Κάζε θηινμελνύκελε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηελ γεπεδνύρν νκάδα αξηζκό εηζηηεξίσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νπαδώλ ηεο. 3. Ο αξηζκόο απηόο ζα αλέξρεηαη κέρξη ην 30% ηεο επίζεκεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ εθηόο αλ ηα δύν ζσκαηεία ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά θαη εηδνπνηήζνπλ γξαπηώο ηελ ΚΟΠΔ. 4. Η θηινμελνύκελε νκάδα νθείιεη λα δεηήζεη γξαπηώο από ηελ γεπεδνύρν ηνλ αξηζκό ησλ εηζηηεξίσλ πνπ επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ( 4 ) κέξεο πξηλ ηνλ αγώλα. 5. Σνπιάρηζηνλ κία ( 1 ) κέξα πξηλ ηνλ αγώλα ε θηινμελνύκελε νκάδα ζα επηζηξέθεη ζηελ γεπεδνύρν ηα αδηάζεηα εηζηηήξηα. 6. Σν αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ πνπ έρνπλ πσιεζεί από ηελ θηινμελνύκελε νκάδα ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ γεπεδνύρν νκάδα ηαπηόρξνλα κε ηελ επηζηξνθή ησλ αδηάζεησλ εηζηηεξίσλ, εθηόο εάλ ηα δύν ( 2 ) ζσκαηεία έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά θαη έρνπλ εηδνπνηήζεη γξαπηώο ηελ ΚΟΠΔ. 7. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ αλαθνξηθά κεηά πην πάλσ ηελ ιύζε δίλεη ηειεζίδηθα ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. 8. Η παξάβαζε ή κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο πην πάλσ όξνπο από ζσκαηείν απνηειεί παξάπησκα κε ην ππαίηην ζσκαηείν λα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ. Αλεμάξηεηα ησλ πην πάλσ ηα νπνία ηζρύνπλ σο βαζηθή αξρή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Αζηπλνκία επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε θάπνηνπ αγώλα από ηνπο νπαδνύο θαη ησλ δπν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, ηελ πεξίνδν κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ απαγνξεύεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε θαη παξνπζία ζηνπο αγώλεο, νπαδώλ ησλ θηινμελνύκελσλ νκάδσλ νξγαλσκέλσλ ή κε. Η γεπεδνύρνο νκάδα ππνρξενύηαη λα κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή είζνδν, παξαθνινύζεζε θαη απνρώξεζε από ην γήπεδν είθνζη πέληε ( 25 ) ην κέγηζην αηόκσλ θίισλ ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο ( πέξαλ ησλ κειώλ ηεο απνζηνιήο ). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ πξόλνηαο ε θηινμελνύκελε νκάδα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιεη ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν ην αξγόηεξν ζαξάληα νθηώ ( 48 ) ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, νλνκαζηηθό θαηάινγν ησλ αηόκσλ απηώλ ηνλ νπνίν ζα θνηλνπνηεί ηαπηόρξνλα ζηελ ΚΟΠΔ ελώ ε είζνδνο ηνπο ζην γήπεδν ζα γίλεηαη κόλν κε επίδεημε ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ( γηα επηβεβαίσζε θαη ηαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ ) κε ην γεπεδνύρν ζσκαηείν λα έρεη ηελ επζύλε ηεο ηήξεζεο ηεο ηάμεο θαη ειέγρνπ ησλ εηζεξρνκέλσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Αζηπλνκία επηηξέςεη ηελ κεηαθίλεζε θαη παξαθνινύζεζε αγώλσλ από νπαδνύο ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο, ζα γίλνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο κεηά από ζπλελλόεζε ησλ εκπιεθόκελσλ ζσκαηείσλ κε ηηο ΚΟΠΔ θαη Αζηπλνκία ελώ λνείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα δύν ζσκαηεία ζπκθσλήζνπλ κπνξνύλ λα θάλνπλ άιιεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ θηιάζισλ ηνπο πάληα όκσο έρνληαο ηελ αλάινγε επζύλε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα