Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014"

Transcript

1 1

2 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Οκίινπ: Πεξηερφκελν απφ αλνηθηέο πεγέο κε Διιεληθή πεξίιεςε θα ζρφιηα. GreatPaws is the official e-magazine of the Greek Great Pyrenees Lovers' Club distributed free of charge via its website. ΔΚΓΟΤΗΣ / EDITOR Γαιαηάο Ισάλλεο/Galatas Ioannis ΒΟΗΘΟΣ ΔΚΓΟΤΗ / ASSISTANT EDITOR Μαλσιή Μαξία/Manoli Maria Μεηά ηελ αλεπηηπρή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θχισλ ησλ Ππξελαίσλ Διιάδνο (Ο.ΠΤΡ.ΔΛ) πξνρσξήζακε ζε δηάιπζε ηνπ Οκίινπ (ζε ηειηθή θάζε λνκηθήο πινπνίεζεο). κσο ε εμαηξεηηθά θαιή ππνδνρή ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο καο νδήγεζε ζηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο κέζσ ηνπ ΝΔΟΥ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο. Σν Newsletter κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε πεξηνδηθφ κε ηελ νλνκαζία "GreatPaws" πνπ εθηφο απφ ηηο "κεγάιεο παηνχζεο" ην "GP" πεξηγξάθεη θαη ηα αξρηθά ησλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ (Great Pyrenees)! Σα θείκελα ζα είλαη θαηά θχξην ιφγν ζηα Αγγιηθά κε Διιεληθή πεξίιεςε θαη ζρνιηαζκφ (θαηά πεξίζηαζε). H έθδνζε ζα είλαη εθεμήο δηκεληαία ελψ θαηά πεξηφδνπο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ εηδηθά ζεκαηηθά έλζεηα. Καισζνξίζαηε ζην GreatPaws θαη ζαο εχρνκαη επράξηζηε αλάγλσζε! Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο, Γιάννης Γαλαηάς 2 * Ο Δθδφηεο είλαη πξψελ ζηξαηησηηθφο ηαηξφο (Αιιεξγηνιφγνο/ \Αλνζνιφγνο) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο ζθχινπο εξγαζίαο θαη επηπρήο ηδηνθηήηεο 4ΜΠ.

3 ΤΙΤΛΟΣ TITLE ΣΔΛΙΓΑ PAGE Σα πην δεκνθηιή απηνθίλεηα γηα ζθχινπο Most popular cars for dogs 5 Μεηαηξνπή απηνθηλήηνπ ζε θηιηθφ γηα How to transform any car into the best dogfriendly 7 ζθχινπο car for them Κη αλ έρσ κηθξφ απηνθίλεην; What if I have a small car? 10 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαηνηθηδίσλ Pet transportation services 11 Σν ζπίηη ηνπ ΜΠ The home of GPs 13 Ξελνδνρεία πνπ δέρνληαη ηνπο ζθχινπο καο Hotels accepting dogs (in Greece) 14 Κηεληαηξηθή θπζηνζεξαπεία Veterinary physiotherapy 15 Βιέπνπλ νη ζθχινη ηειεφξαζε; Can dogs watch TV? 15 Βιέπνπλ νη ζθχινη ρξψκαηα; Can dogs see colors? 16 Καη ηα θαηνηθίδηα έρνπλ αιιεξγίεο Pets have allergies too! 17 Ζ θαγνχξα ζηνπο ζθχινπο κπνξεί λα Dogs' itchiness may indicate atopic 19 ππνδειψλεη αηνπηθή δεξκαηίηηδα (έθδεκα) dermatitis (eczema) Γηαηί ξνραιίδεη ν ζθχινο κνπ; Why does my dog snore? 20 Γηαηί ηξψεη θαθά ν ζθχινο κνπ; Why does my dog eat poop? 22 Δίλαη ην παγσκέλν λεξφ επηθίλδπλν γηα ηνπο Is ice water really dangerous for dogs? 23 ζθχινπο καο; Ση ηξψλε νη ζθχινη; ΣΑ ΠΑΝΣΑ! What do dogs eat? EVERYTHING! 24 Πξνζνρή ζηα ζαιηγθάξηα! Beware of snails (lungwarms)! 26 Υαιάξσζε γφλαηνο Patellar luxation 28 Δηεξφπιεπξε ραιάξσζε γφλαηνο ζε Lateral luxations in large and giant breeds 32 κεγάιεο θαη γηγαληηαίεο θπιέο Πξνβιήκαηα ζπξενεηδνχο αδέλα Thyroid problems 33 Οζθπν-ηεξά δπζιεηηνπξγία Understanding lumbar-sacral dysfunction 36 Δλδηαθέξνπζα ηζηνζειίδα γηα εθηξνθείο θαη Interesting website for breeders and dog 43 ηδηνθηήηεο owners Μηα θαιή ιχζε γηα ειηθησκέλνπο ΜΠ A solution for aged GPs 43 Καθνπνίεζε δψσλ απφ παηδηά Children molesting pets 44 θχινη, άλζξσπνη θαη ΜΠ Dogs, humans and GPs 46 Δηδηθέο παξαιίεο γηα θαηνηθίδηα δψα Special beaches for pets (in Greece) 46 ε Αηηηθή θαη Κξήηε ηα πεξηζζφηεξα In Attica and Crete the most notable 47 θξνχζκαηα θαθνπνίεζεο δψσλ incidents of animal molesting Πξφζηηκν-κακνχζ ζε 67ρξνλν πνπ Huge penalty to a 67yo man who killed 8 48 ζαλάησζε 8 θνπηάβηα puppies Μπνξεί ν ηφο Δκπνια λα πξνζβάιιεη Can the Ebola virus infect our pet dogs and 49 ζθχινπο θαη γάηεο; cats? Έμππλε ζπζθεπή επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία Clever application allows communication 50 3

4 κε ζθχινπο with dogs θχινη θαηά ηνπ ζηξεο ζηα ζρνιεία Dogs fighting school stress 51 Αληη-αιιεξγηνγφλα ηα θαηνηθίδηα Anti-allergic properties of pets 53 Πεξηνδηθά γηα ζθχινπο Dog journals 55 Δηδηθφ πεξηνδηθφ γηα θαηαγξαθή ηεο δσήο A dog journal to record your GP's life as it 57 ηνπ ΜΠ ζαο happens Γηα ηε δχζθνιε εθείλε ζηηγκή When the end comes 58 Ηζηνξίεο δσήο κε ΜΠ Life stories with GPs 60 Online γελλήηξηα πηζηνπνηεηηθψλ Online dog pedigree chart generator 65 κνξθνινγίαο ζθχισλ Δκπφξην ζθχισλ θαη γαηψλ Σα Διιεληθά Greek puppy mills 65 puppy mills Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Prerequisites to establish and operate a 69 εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ kennel in Greece Νένο λφκνο γηα ηα θαηνηθίδηα New legislation for pets (in Greece) 72 Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθχισλ Electronic dog marking 73 Αλαηζζεζία θαη ΜΠ Anesthesia for GPs 75 Πψο λα γίλεηε έλαο ππεχζπλνο εθηξνθέαο How to become a reliable dog breeder 75 ζθχισλ Πσο ε εθηξνθή θαζαξφαηκσλ ζθχισλ νδήγεζε ζε κεηάιιαμε ησλ θπιψλ θαη ζηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο ησλ ζχγρξνλσλ ζθχισλ How pure breed breeding resulted in breed 79 mutations and brought severe diseases in modern dogs Warning GP signs for gates and fences 83 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θξάθηε θαη εμψπνξηαο γηα ΜΠ Ζ δηάζσζε ηνπ ζθχινπ ηεο, ηεο θφζηηζε She paid 10,000 to save her dog! Γηεζλήο έθζεζε CACIB International CACIB show (in Greece) 85 Φηλιαλδηθή κειέηε ζπκπεξηθνξάο ΜΠ Finnish GP behavioral study 86 Γξαζηεξηφηεηεο Club Club's activities 89 4

5 Τα πιο «φιλικά» αυτοκίνητα για τα σκυλιά Πεγή: Ο πην πηζηφο θίινο ηνπ αλζξψπνπ ηνλ αθνινπζεί παληνχ, άξα θαη ζην απηνθίλεην. ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο. Απηό πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηνρή ελόο 5 Πφζν φκσο ιακβάλνπκε ππφςε ηελ χπαξμή ηνπ φηαλ επηιέγνπκε ην λέν καο φρεκα; ηελ ακεξηθάληθε θνηλσλία ε θαηνρή ελφο θαηνηθηδίνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ε ηζηνζειίδα Auto Trader έθαλε έξεπλα γηα ηα απηνθίλεηα πνπ πξέπεη λα νδεγνχλ φζνη έρνπλ ζθχιν. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Auto Trader, ην 55% εμ φζσλ δηαζέηνπλ ζθχιν δήισζαλ φηη ηνλ έιαβαλ ππφςε ηνπο πξηλ αγνξάζνπλ ην λέν ηνπο απηνθίλεην. Σν 53% ηνλ παίξλεη καδί ηνπο ζην φρεκα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ην 75% ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. «Πνιινί ζθύινπ. Οη νδεγνί θαιό είλαη λα παίξλνπλ καδί ηνπο ζην test drive θαη ην θαηνηθίδηό ηνπο», αλέθεξε ν ζπληάθηεο ηνπ Auto Trader, Brian Moody. Ακθηβάινπκε βέβαηα αλ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εθηθηφ ζηηο ειιεληθέο αληηπξνζσπείεο. Ζ ακεξηθάληθε ηζηνζειίδα εμέηαζε πφζν επξχρσξνο θαη επίπεδνο είλαη ν ρψξνο απνζθεπψλ, αλ αλαδηπιψλνληαη πιήξσο ηα πίζσ θαζίζκαηα, αλ ππάξρεη απφ θάησ απνζεθεπηηθφο ρψξνο, θαζψο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Καη θαηέιεμε ζηα αθφινπζα κνληέια, σο ηα πην θηιηθά γηα ηνπο ζθχινπο: Subaru Outback, Nissan Juke, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Volvo V60, Kia Soul θαη Honda Odyssey. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη βέβαηα θαη ε αζθαιήο κεηαθνξά ηνπ ζθχινπ. Γελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα, ψζηε λα κελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ αιιά

6 θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ απφηνκν θξελάξηζκα ή απφ άλνηγκα ηνπ αεξφζαθνπ. Οχηε βέβαηα λα έρνπλ ην θεθάιη ηνπο έμσ απφ ην παξάζπξν. Σα πίζσ παξάζπξα λα είλαη θιεηδσκέλα, θαζψο κπνξνχλ λα ηα αλνίμνπλ αθνχζηα κε ηηο παηνχζεο ηνπο. Καη λα ππάξρεη πάληα δηαζέζηκν λεξφ γηα λα μεδηςάζνπλ. Ίσως το ιδανικό σκυλο-αυτοκίνητο! Trouncing all competitors, however, was Honda's Dog Friendly Element EX (that's the proper name that you would have to write on the insurance form) - a kennel on wheels that includes a raised platform and cushioned bed in the rear for the dog to lie on; a soft-sided crate and an extendable ramp to allow the animal to amble in and out of its mobile quarters with majestic dignity. Carrying the dog-friendly approach completely over the top, Honda has also added to this car "a rear fan for improved airflow, a spillresistant water bowl, bone-patterned rubber floor mats, and a tote bag with leash, collar, ID tag and bag dispenser". Here are a few other accessories included with this Dog Friendly package. There was also a list on display of all the additional upgrades included with the dog friendly model of the Honda Element. Dog Friendly Honda Element Accessories Rear Car Kennel Pet Bed Stowable Ramp Dog Pattern Seat Covers All Season Dog Bone Floor Mats Spill Resistant Water Bowl Electric Fan Tote Bag Dog Friendly Emblems A Leash, Collar, and Dog Tag Dispensor Bag All of this for an additional $995 on top of the regular price for the Honda Element EX. It s nice to see 6 that Honda is thinking about us dog owners.

7 How to Transform Any Car into the Best Dog-Friendly Car for Cheap Source: Upgrading to a car with an interior foot-print that can accommodate a dog lover s doggyadventure list isn t cheap by any means. However, transforming an existing car into the ultimate dog-friendly car without breaking the bank is easier than you think. The biggest concern with owning any car and dogs is maintaining a car that is clean and safe for the whole family to ride in. Fur, nail blemishes, wet noses, vomit, drool, poop: these are all things dogs are good at leaving behind in a car. Despite all the interior frustrations one can run into with dogs and cars, one may be dealing with an older dog who can no longer jump off-and-onto a newly purchased SUV. Or maybe your dog is giving you a case of road rage because they can t stay put inside the car. Whatever the complication, there are specialty car travel products to solve these issues. Whether your dog is a nuisance to drive with or simply not compatible with the footprint of your car, consider any of these products before turning in your old car for a new one.. Dog Car Seat Covers Traditional cloth interiors are magnets for dog hair. Dog hair is literally snagged by the large-weave pattern fabric in car interiors making it a backbreaking chore to clean. Even worse, moisture and smells from a happy, wet dog can forever ruin your seats. Oh, and lets not forget about dog nails. Nails can easily leave blemishes in just about every upholstery imaginable. Dog car seat covers are constructed from durable tightweave fabrics making dog hair a cinch to clean up. Some are even water-proof and durable enough to keep accidents and dog nails from finding their way into your upholstery. 7 Dog Car Ramps Having to change out cars because your dog is getting older and no longer capable of jumping on-and-off your high car (not that I recommend this) is something that probably isn t in everyone s luxury of doing; however, you can easily compromise with old age or ailment using a dog car ramp. These ramps are light-weight, fold flat for easy stowing, and are easy to set up. Though it can take some time for dogs to get used to, I highly recommend that large breed dogs prone to hip dysplasia use a ramp to get in and out of high cars.

8 Dog Car Hammocks Dogs can get pretty antsy riding in cars so they sometimes like to jump up on the arm rest and get a better peep at the road ahead. Sometimes, dogs become so uncomfortable they begin to shake and foam at the mouth. This is where car hammocks help with both restraining and soothing dogs; by giving dogs less to look at and comfy space to confine in will help most dogs beat car sickness and stay put. Dog Car Liners Dog hair is impossible to vacuum from certain car interiors: fabrics easily get penetrated by bad odor, are susceptible to dirt and grime, and absorb all moisture. Using car liners that are 8 water-resistant and made of materials that can easily bat fur, dirt, and water are huge investments dog owners always overlook. These liners can easily be cleaned with a damp cloth or tossed into the washer machine for serious cleaning. Not even poop, pee, or vomit can penetrate a dog car liner cleaning up doggy accidents has never been so easy. Dog Car Barriers & Containment Not all dogs learn to stay put in a moving car; some dogs simply love to occupy the whole interior of a car at their convenience. For this and the safety of others riding in a moving car, there are barriers that prevent dogs from moving around in more than one area of the car. Unlike a restraint, barriers allow dogs to move freely within the allowed space. Dog Car Seats & Boosters One of the main reasons dogs cant stay put during a car drive is because they want to see what you re seeing. Some dogs love to engage with their surroundings, so they find ways to prop themselves on your dashboard, side of the window, or worse, your lap. Dog car seats are elevated seats that are strapped into place and give smaller dogs a clear view of what s ahead. Using boosters seats has helped many dog owners keep their small dog stay put.

9 Backseat Footprint Extenders 9

10 If you ride around in a small coupe, you obviously have no room in the hatch for medium to large size dogs. However, adding functional square-feet to a backseat can easily be done by using backseat extenders to bridge the gap between the rear seats and backside of the front seats. The additional footprint provided by these extenders can easily give large breed dogs the extra leg room they need to lay down comfortably during a car ride. Portable Soft Dog Crates For dog owners who can t find a way to keep their dog put, we all know a dog crate will do the trick. But not just any dog crate. You want something that is portable, light-weight, and features a soft canvas for containment. Don t use metal dog crates for car travel. The reason for not recommending metal dog crates inside a moving car is in the event of a car accident. Metal dog crates can come flying forward with brute force and hurt anyone sitting up front. Despite being heavy and clunky, the welds on these type of crates are sharp and can break loose possibly shish kabobing anything they come in contact with. A simple search online on this topic will lead you to horrifying stories other dog lovers have shared. In the event you can t buy a soft dog crate, a solid plastic dog kennel is the second best choice for car travel. Και εάν έχω μικρό αυτοκίνητο; Σφηε κε ηε βνήζεηα ελφο θίινπ ζηδεξά θάλεηε κηα ηδηνθαηαζθεπή κε ηεηξάγσλν πιέγκα πνπ ηαηξηάδεη 10

11 απφιπηα κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ζαο. Σν πιέγκα έρεη ζηε βάζε ηνπ δχν γσλίεο ζηήξημεο ελψ ζπλνιηθά ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε ηνπ κε ηαηλίεο Velcro πνπ "πηάλνπλ" ζηα ζίδεξα ησλ πξνζθέθαισλ ησλ εκπξφζζησλ ζέζεσλ. Σν θάλακε θαη δνπιεχεη ζαπκάζηα κε θφζηνο 40 θαη γηα ηα δχν πιέγκαηα! Σν ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ ειηθία ηνπ θνπηαβηνχ είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ κε ην απηνθίλεην. Δίλαη θάηη πνπ παξαιείπνπκε ζπλήζσο θαη ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή ζα ην βξνχκε κπξνζηά καο. Καιή ε ξάκπα εηζφδνπ αιιά πξέπεη ν ζθχινο λα κάζεη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί! ηαλ ην 2010 ε ππξθαγηά είρε θπθιψζεη ην ζπίηη καο, ΓΔΝ ΦΑΝΣΑΕΔΣΔ πφζν δχζθνιν ήηαλ λα "θνξηψζεηο" ηέζζεξα Μεγάια Ππξελαία ζε ειάρηζην ρξφλν ζε δχν απηνθίλεηα κε ηηο θιφγεο λα είλαη παληνχ! ηελ πεξίπησζε απηή ε κέζνδνο "drag & drop" ήηαλ ε ιχζε αιιά απαηηεί κεγάιε θπζηθή δχλακε γηα ζθπιηά θηιψλ! Υπηρεσίες μεταφοράς κατοικίδιων κύλος-taxi Πεγή: 11 Παξερφκελεο Τπεξεζίεο Μεηαθνξέο θαηνηθηδίσλ κε ή ρσξίο ζπλνδεία εληφο ή εθηφο Αηηηθήο Δηδηθά δηακνξθσκέλν φρεκα κε A/C γηα απφιπηε άλεζε Άξηηνο εμνπιηζκφο γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ή κέγεζνο θαηνηθίδίνπ Παξαιαβή θαηνηθηδίνπ απφ αεξνδξφκην, ιηκάλη, ζηαζκφ Μεηάβαζε ζε ηαηξφ κε αλακνλή & επηζηξνθή Μεθαθνξά ζε μελνδνρεία, pet παλζηφλ, pet cafe Παξνρή μεξάο ηξνθήο, λεξνχ Πεξηνρέο εμππεξέηεζεο: Αηηηθή θαη θάζε πξννξηζκφο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο Pet in the City Πεγή: Με δεθαεηή πείξα ζην ρψξν ηεο κεηαθνξάο θαηνηθίδησλ, ιεηηνπξγνχκε ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη κε έλα ζηφιν 5 εηδηθά δηακνξθσκέλσλ νρεκάησλ ν νπνίνο ζπλερψο αλαλεψλεηαη. Παξέρνπκε ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαηνηθίδησλ κε επαγγεικαηηζκφ θαη αμηνπηζηία γηα λα κείλεηε επραξηζηεκέλνη εζείο θαη νη αγαπεκέλνη ζαο θίινη θαη ην θάλνπκε απηφ ζε πνιχ ινγηθέο ηηκέο. Ζ αγάπε καο γηα ηα ηεηξάπνδα, θαζψο φινη καο έρνπκε απφ έλα θαηνηθίδην, καο έθεξε πην θνληά κε απνηέιεζκα πιένλ λα παξέρνπκε ππεξεζίεο

12 κεηαθνξάο θαηνηθίδησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ ζειήζεηε, νπνηαδήπνηε ψξα κέζα ζηελ εκέξα. ια καο ηα απηνθίλεηα - ηαμί είλαη πάληνηε έηνηκα θαη πάλσ απφ φια θαζαξά γηα λα ζαο εμππεξεηήζνπκε. πλεξγαδφκαζηε κε θηινδσηθέο εηαηξίεο, δήκνπο, ηαηξεία θαη ηδηψηεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ θαη πξνζπαζνχκε θαζεκεξηλά κε ηε βνήζεηα ζαο λα γηλφκαζηε νινέλα θαη θαιχηεξνη ζε απηφ πνπ αγαπάκε. Pet Taxi Πεγή: Δγγπεκέλε αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο κε θαηλνχξηα κεγάια πεληαζέζηα Station Wagon ΣΑΥΗ KAI VAN (κε A.C.) γηα δηαδξνκέο εληφο ή εθηφ ο Αηηηθήο. Άλεζε (δηαζέηνπκε ηα κεγαιχηεξα 7αξηα πιαζηηθά θινπβηά ηεο αγνξάο) θαη άξηην εμνπιηζκφ γηα φηη θαη αλ ρξεηαζηεί γηα φιεο ηηο ξάηζεο δψσλ (απφ Μνινζζνχο κέρξη θαη γαηάθηα) κε ή ρσξίο ηελ ζπλνδεία ζαο. Φσηεηλνχο θαη απνιπκαζκέλνπο ρψξνπο κε a/c γηα εζάο, ηα θαηνηθίδηα ζαο θαη ηηο απνζθεπέο ζαο θιπ. Φξνληίδα ζηα ρηππεκέλα δψα (δηαζέηνπκε θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ θαη θηεληαηξηθή θάιπςε), μεξά ηξνθή (PURINA Pro Plan), λεξφ, δηάιεηκκα γηα βφιηα θαη φηη ρξεηαζηεί ζε φια ηα δσάθηα αλεμαηξέησο, ψζηε λα είκαζηε απφιπηα ζίγνπξνη φηη έρεη εμαζθαιηζηεί ε άλεηε θαη ζσζηή κεηαθνξά ησλ κηθξψλ καο θίισλ. Aussie Pet Mobile Inc. Πεγή: 12 H Aussie Pet Mobile Inc. (έδξα: Πεηξαηάο) είλαη κία παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλε εηαηξία κε πνιιά ηηκεηηθά βξαβεία, θαη λνχκεξν 1 ζηνλ θιάδν ηεο, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηνλ θηλεηφ θαιισπηζκφ θαηνηθίδησλ. Ζ Αussie Pet Mobile GR πξνζθέξεη κηα εηδηθή θηλεηή 'spa ζεξαπεία' ζε 15 απιά βήκαηα γηα ζθχινπο θαη γηα γάηεο. Σν '15 step spa treatment' πεξηιακβάλεη : Καζαξηζκφ Mαηηψλ, Πεξηπνηήζε-Κφςηκν Νπρηψλ, Δληαηηθφ Βνχξηζηζκα, Μπάλην κε ακπνπάλ ζην εηδηθά ζρεδηαζκέλν "Hydro-bath", 1ν μέπιπκα, Καζαξηζκφο Αθηηψλ, Γεληθφ Μαζάδ Σξηρψκαηνο, 2ν επίπεδν μεπιύκαηνο, ηέγλσκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο κε πεηζέηα κηάο ρξήζεο, Δηδηθή 'Pet Friendly' πςειήο ηαρχηεηαο θπζνχλα ε νπνία απνκαθξήλεη ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ απφ ην ηξίρσκα, ηέγλσκα κε ζεζνπάξ, Υηέληζκα, Άξσκα, θαηαιήγνληαο κε κηα APM designer bandana, θαη...

13 κε ηελ άδεηά ζαο κηα ηδηαίηεξε ιηρνπδηά γηα ην αγαπεκέλν ζαο pet! Δπηπιένλ πξνζθνξέο Πεξηπνίεζε γηα ην κάδεκα (de-shedding) Πεξηπνίεζε δέξκαηνο κε Aloe Πεξηπνίεζε Άθξσλ Ξύξηζκα Τξηρώκαηνο Δηδηθό πξόγξακκα πεξηπνίεζεο Κνπηαβηώλ (puppy cuts) Σακπνπάλ γηα ηζηκπνύξηα θαη ςύιινπο Βνύξηζηζκα Γνληηώλ Θεξαπεπηηθά ζακπνπάλ Δηδηθό πξόγξακκα πεξηπνίεζεο ΚΑΙ γηα γάηεο Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ αλαγξαθφκελσλ εηαηξεηψλ. Θα καο ελδηέθεξαλ ηα ζρφιηα ζαο ζε πεξίπησζε πνπ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηε κεηαθνξά ή ηε θξνληίδα ησλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ ζαο. 13

14 Ξενοδοχεία που δέχονται και τους σκύλους μας Πεγή: ηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα ππάξρεη θαηάινγνο μελνδνρείσλ πνπ δέρνληαη ηνπο ζθχινπο καο. πληζηάηαη ε ηειεθσληθή επηβεβαίσζε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ζαο πξνο απνθπγή δπζάξεζησλ εθπιήμεσλ. Δάλ επηζθεθηείηε θάπνην απφ ηα αλαγξαθφκελα μελνδνρεία γξάςηε καο ηηο εληππψζεηο ζαο! Καη απηφ γηαηί είλαη αξθεηά ηα μελνδνρεία πνπ δηαθεκίδνληαη σο "θηιηθά" πξνο ηνπο ζθχινπο αιιά Βέβαηα εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο ζθχινπο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο (αιιά θαη ηε δηθή ζαο!) Δπεηδή θαη ην κέγεζνο παίδεη ξφιν (φπσο θαη ν αξηζκφο) ξσηήζηε φζα πεξηζζφηεξα κπνξείηε ζρεηηθά κε ηε θηινμελία ζαο. Αθφκε θαιχηεξα επηζθεθηείηε εάλ είλαη δπλαηφλ ην μελνδνρείν γηα λα δείηε ηηο παξνρέο ηνπ. ηαλ θάπνηε κείλακε ζην Porto Hydra (ζε bungalows), είρακε θηηάμεη κηα εηδηθή πηλαθίδα πφξηαο (φπσο απηέο πνπ γξάθνπλ "Μελ Δλνριείηε!") πνπ έγξαθε φηη κέζα ζην δσκάηην ππάξρεη ζθχινο θαη φρη κφλνλ ζηα Διιεληθά/Αγγιηθά αιιά θαη ζε άιιε κηα γιψζζα (αλάινγα κε ην μέλν πξνζσπηθφ πνπ ζπλήζσο ππάξρεη πιένλ ζηα μελνδνρεία). Να έρεηε πάληα θαηά λνπ φηη νη κέξεο ζην μελνδνρείν κπνξεί ηειηθά λα κελ είλαη θαη νη θαιχηεξεο. θεθηείηε πάιη ην ζέκα ελφο ζθπινμελνδνρείνπ. Άιιν πξφβιεκα θαη απηφ! κσο πιένλ ππάξρνπλ θαη ζνπίηεο θηινμελίαο ζε ζπίηηα πνπ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα, θξνληίδα θαη αλζξψπηλε επαθή! Φάμηε ην! 14 Dog Bark Park Inn Cottonwood, USA

15 Κτηνιατρική φυσιοθεραπεία Πεγή: Ζ θηεληαηξηθή θπζηθνζεξαπεία είλαη κία εηδηθφηεηα βαζηζκέλε ζηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία παζήζεσλ ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ αξζξψζεσλ θαη ησλ νζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Παζήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ρξφλην πφλν θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κηθξψλ δψσλ. ηφρνο ηεο θπζηθνζεξαπείαο είλαη ε επαλαθνξά, ε πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ιεηηνπξγίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ κηθξνχ ζαο δψνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο φπσο θηλεζηνζεξαπεία, ε νπνία πεξηιακβάλεη εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο θαη δηαηάζεηο, ζεξαπεπηηθή κάιαμε, εθαξκνγή θπζηθνζεξαπεπηηθψλ κέζσλ, φπσο δηαζεξκία, ππέξερα, laser, ειεθηξνζεξαπεία θαη νχησ θαζεμήο. Ζ θπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη επίζεο απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε κπνζθειεηηθψλ θαθψζεσλ, κεηεγρεηξεηηθά, θαζψο επίζεο θαη ζε ειηθησκέλα δσάθηα. Can Dogs Watch TV? Dog Eyesight Compared To Human Eyesight Source: Most dog owners will tell you that their dog watches television with them. In fact, according to the American Kennel Club, 87% of pet owners say that their pets watch TV. To an extent, they are correct. However, a dog eyesight is very different than human eyesight, so what your dog is actually "seeing" is quite different from what you re seeing on the TV screen. Dogs have an appreciably lower visual acuity then humans. If the typical human eye scores 20/20 on the Snellen eye chart, the typical canine eye would score 20/75. Anything below the 3rd line of the Snellen chart would be a blur to a dog. Therefore, typical domesticated dogs do not depend on fine visual acuity to survive. Here are some of the ways that dogs see things differently than humans, especially with regard to viewing images on a TV screen: A dog s eyesight allows them to see better at night than we do. The canine visual system is designed to operate well under low light conditions, while the human visual system performs best in bright light. Dogs also see flickering light better than humans do. That means when watching television where we see one solid screen, dogs see each individual frame. Dogs cannot see the actual objects on the TV screen. They simply see the movement and the shapes on the television instead. Dogs don t have the same depth perception that humans have, which also explains how little they can actually see on a TV screen. A dog s increased peripheral vision compromises his binocular vision. Where the field of view of each eye overlaps, we have binocular vision, which gives us depth perception. The 15

16 wider-set eyes of dogs have less overlap and less binocular vision. Dogs depth perception is best when they look straight ahead, but is blocked by their noses at certain angles. While dogs don t just see in black and white (as many people think), they are not able to see as many colors as we can. It s though that they see the world similar to a red-green colorblind person. Most people have vision that is trichromatic (3-color variations). People who are red / green color blind are dichromatic (2-color variations). Dogs retinas can distinguish 2 colors. These colors are blue-violet and yellow. Dogs can also differentiate between shades of gray. Dogs are unable to recognize green, yellow, orange, and red. Dogs can also differentiate the sounds coming from a TV versus those heard in the real world. The sounds coming from the TV seem to be just as entertaining for them as it is for us to watch them responding to the sounds! Does Your Dog Watch TV? I still think when I m watching drag racing my dog is watching right along with me. Maybe it s the sound that is drawling her to watch television. It s a sound that she knows from going to the races. When she is watching the races on television, she moves her head as she watches the cars go down the track. All dogs have different personalities, and therefore all dogs react differently to the things they see on TV. A survey conducted by the American Kennel Club found that almost 50% of all dogs surveyed showed some interest in the small screen. Μειέηε ηνπ American Kenell Club έδεημε φηη πεξίπνπ 50% ησλ ζθχισλ πνπ κειεηήζεθαλ έδεημε θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ηελ κηθξή νζφλε! Σε ηη δηαθέξεη φκσο ε φξαζε ηνπ ζθχινπ ζε ζρέζε κε ηε δηθή καο; (1) Βιέπνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο αλζξψπνπο ηε λχρηα. (2) Έρνπλ θαιχηεξε αλαιπηηθή φξαζε. (3) Γελ βιέπνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηελ εηθφλα κφλνλ ζρήκαηα θαη θηλήζεηο. (4) Γελ έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε βάζνπο κε ηνπο αλζξψπνπο. (5) Μπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο απνρξψζεηο ηνπ γθξη αιιά δελ αλαγλσξίδνπλ ην θφθθηλν, ην θίηξηλν, ηα πξάζηλν θαη ην πνξηνθαιί ρξψκα. (6) Μπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο ήρνπο ηεο ηειεφξαζεο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο ήρνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο ζίγνπξα ην έρεηε δηαπηζηψζεη θαη κε ηα δηθά ζαο ΜΠ! 16 Can Dogs See Color? Source: Popular belief says that dogs are color-blind, and can only see in two dimensions. Dogs DO see in color just not the same way that people do. There are fewer cones (color vision cells) in a dog s eye than in a human s eye. However, dogs have many more rods (light and motion detectors) than humans do. So they may not perceive colors as well as humans do, but they can see far better in the dark than we do! Dogs can also spot much smaller motions than humans probably a leftover from the days of hunting their own meals, instead of hunting a dish full of kibbles. Dogs can also see flickering light better than people can. This means that a dog may see individual frames in a television show, while we see a continuous scene. But as far as colors go some veterinary folks believe that dogs lack the ability to see the colors in the spectrum between green and red. Humans, on the other hand, typically can see the whole spectrum. If that theory is correct,

17 dogs see mainly shades of yellow and blue. Another theory is that dogs lack a certain yellow pigment in the lens of their eye that would let them block short wavelengths like blues and violets. Because they can t block the blues and purples, dogs may be able to see very small hue differences in those colors. Humans have a reduced sensitivity to blue and violet light waves, and cannot perceive these differences as well. Σε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ: (1) Οη ζθχινη έρνπλ αλαηνκηθέο δηαθνξέο ζην κάηη ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ην κάηη ησλ αλζξψπσλ (ξαβδία θαη θνλία νη δχν ηχπνη θπηηάξσλ ζηνπο θσηνυπνδνρείο ηνπ καηηνχ). (2) Οη ζθχινη κάιινλ βιέπνπλ κπιε θαη θίηξηλεο ζθηέο. (3) Φαίλεηαη φηη ζηεξνχληαη κηα θίηξηλε απφρξσζε ζηνπο θαθνχο ησλ καηηψλ ηνπο πνπ ζα απέθιεηε ηα βξαρέα κήθε θχκαηνο (κπιε θαη κσβ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ παξφκνηα κεησκέλε επαηζζεζία). Pets Have Allergies Too By Dr. Gary Brummet Source: 17 Just like people, pets may be afflicted with allergies. According to Dr. Gary Brummet, a primary care veterinarian at the Veterinary Teaching Hospital at the University of Illinois in Urbana, pets allergies most commonly arise from environmental allergens, such as pollen, mold spores, house dust, and mites. The pet s immune system overreacts to something that is otherwise considered innocuous, explains Dr. Brummet. The pet may not have a reaction the on the first encounter, yet when exposed a second and subsequent times, the immune system can mount an inappropriately strong response. Some breeds are predisposed to allergies. In dogs, these include Westies, Labrador retrievers, Dalmatians, golden retrievers and boxers. However, any dog, regardless of breed, may develop allergies. Most allergies are seen in younger dogs between 6 months and four years of age. There are no particular cat breeds that appear to have a predisposition to allergens. In addition to environmental allergens, allergic reactions in animals may be caused by food allergies, fungi, and parasites, such as fleas and mites. How can a pet owner know if their pet has an allergy to something? Dr. Brummet explains that most allergic reactions in pets manifest as a problem in the skin. Animals can have an immediate reaction, with signs including facial swelling, hives or bumps on the skin. Animals with allergies commonly itch and lick their paws, and redness as well as skin lesions may be seen.

18 A veterinarian can determine the cause of the allergy so appropriate treatment can be given to relieve the symptoms. Diagnosis of an environmental allergy is based on a detailed history as well as serum or skin testing, states Dr. Brummet. These procedures will give the veterinarian information on what the pet is in contact with and if its environment is causing the reaction. Currently there is no good test for food allergies. To rule out a food allergy, the veterinarian can prescribe a strict hypoallergenic diet. These special diets contain carbohydrates and protein that are not common in commercial diets, such as duck, lamb and kangaroo meat. The prescription diet is recommended for a trial period of 8 weeks to see if the change in food brings about any improvement. Treatment of an environmental allergen can involve allergy shots that are tailored to what the pet is specifically allergic to. If the allergen is parasitic in nature (fleas or mites), then treatment involves eliminating the parasite. Dr. Brummet explains that avoiding allergic triggers may be difficult, especially if you are unsure of what the animal is reacting to. Special filters may be helpful in reducing house dust and allergens in the air. Bathing may also be beneficial to the pet if there is something on the skin that is causing discomfort. Dr. Brummet recommends taking a pet to the veterinarian if an allergy is suspected so the pet can have relief from discomfort that allergies can bring. Dr. Gary Brummet is a primary care veterinarian at the Veterinary Teaching Hospital at the University of Illinois in Urbana. Καη νη ζθχινη φπσο θαη νη άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ αιιεξγίεο επνρηθέο ή θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ πξψηε εκπεηξία ηνπ Δθδφηε ήηαλ κε ηνλ Καίζαξα (Doberman) πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο. Δπεηδή ε θπιή είλαη εμαηξεηηθά θνληφηξηρε ε εηθφλα ήηαλ εληππσζηαθή λεζίδεο κε πνκθνχο θαη ηηο ηξίρεο φξζηεο! Υσξίο πφλν ή άιιε ελφριεζε αληηκεησπίζηεθαλ κε αληηηζηακηληθφ ζηξφπη. Ίζσο έλαο ππνζπλείδεηνο ιφγνο γηα ηελ κεηέπεηηα επηινγή ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο! Καη ζηνπο ζθχινπο πξνεγείηαη κηα πεξίνδνο επαηζζεηνπνίεζεο ζε αεξναιιεξγηνγφλα (πρ. γχξεηο, αθάξεα νηθηαθήο ζθφλεο) ή ηξνθέο κεηά ηελ νπνία, ζε θάζε λέα έθζεζε εθδειψλνληαη ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα. Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζην άξζξν, ζήκεξα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε αιιεξγηθά tests θαη ζηνπο ζθχινπο (ηα ίδηα κε απηά πνπ γίλνληαη ζηνπο αλζξψπνπο βιέπε εηθφλα) ελψ ππάξρεη ε επηπιένλ δπλαηφηεηα εξγαζηεξηαθήο δηεξεχλεζεο (αηκαηνινγηθή εμέηαζε) γηα παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη πνηθηιίαο αιιεξγηνγφλσλ (δνθηκαζία RAST). Ζ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ ζθχινπ ζαο (θάηη πνπ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνχ ρηελίζκαηνο ηνπ γηα παξάδεηγκα) ζα ζαο δψζεη ηηο πξψηεο ελδείμεηο φηη θάηη δελ πάεη θαιά ηδίσο ζηα καθξχηξηρα Μεγάια Ππξελαία! Ζ ππναιιεξγηθέο δίαηηεο (κε αξλί, πάπηα ή θαγθνπξφ ζα δείμεη εάλ ην πξφβιεκα είλαη ηξνθηθήο αηηηνινγίαο χθεζε ή απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ ζε κεξηθέο εκέξεο. Διέγμηε εάλ ζηνλ θήπν ζαο έρεηε θπηά κε αγθάζηα ή θπηά πνπ θνιινχλ ζην ηξίρσκα αξθεηά πξνθαινχλ αιιεξγίεο εμ επαθήο θαη νίδεκα ζην πξφζσπν ηνπ ζθχινπ. 18

19 Dogs Itchiness May Indicate Atopic Dermatitis By Dr. Karen Campbell Source: Like people, pets suffer from allergies. Sometimes, these allergies are triggered by items commonly found in the pets environment, such as pollens, mold, house dust, kapok (used as filling in pillows and cushions), sawdust, human dander, and feathers, just to name a few. Dr. Karen Campbell, a veterinarian at the University of Illinois Veterinary Teaching Hospital in Urbana who is board certified in both internal medicine and dermatology, says that atopic dermatitis is a condition in which the immune system reacts too strongly or inappropriately to common environmental allergens that are absorbed through the skin. (The term atopic derives from the Greek word for out of the way or unusual. ) Between 10 percent and 15 percent of the dog population has atopic dermatitis, says Dr. Campbell, making it second only to flea allergy dermatitis in the number of dogs affected. These animals suffer from a dysfunction in their skin barrier that increases the absorption of allergens and decreases resistance to secondary infections. The skin is the body s first responder against infection, and animals whose innate protection in the skin is compromised are more susceptible to skin infections. Signs of atopic dermatitis include scratching, hair loss, redness of the skin, sores, skin that is thick and leathery due to scratching, and skin that is flaky. The itching and rashes typically affect the face (photo), ears, legs, feet, armpits, and groin region. Owners may also notice their pet reverse sneezing and sweating. Inflammation of the lining of the eyelids (conjunctivitis) is another condition associated with atopic dermatitis. In order to diagnose atopic dermatitis, veterinarians consider the type and distribution of the rashes, the breed of dog, and whether the condition appears to be seasonal or chronic. The age of onset is also an important diagnostic clue. In about 75 percent of affected dogs, the signs first arise between 6 months and 3 years of age, says Dr. Campbell. It is rare for onset to occur in dogs over 7 years of age, unless the pet has moved to a new environment in which there are new allergens. Breeds that are genetically predisposed to this condition include terriers, beagles, Irish and English setters, Lhasa Apsos, pugs, English bulldogs, miniature schnauzers, Labradors, and golden retrievers. Atopic dermatitis can be seasonal. According to Dr. Campbell, most dogs begin to show signs between the spring and fall months. About three-quarters of affected dogs will be afflicted all year round. 19

20 A blood test to determine the presence of an antibody called IgE to specific allergens may help with the diagnosis. An increase in allergen-specific IgE usually means that there is an overreaction of the body to that allergen. Veterinarians can also perform a skin test on a patient with suspected atopic dermatitis to help identify the allergen associated with the disease so that the appropriate treatment can be provided, although a skin test alone does not give a definitive diagnosis of atopy. In trying to figure out the cause of the allergy, a veterinarian must also rule out external parasites, such as fleas or demodex (a mite that causes mange); a food allergy; or inflammatory disorders such as an infection, dry skin, or some other irritant that is causing the itching, says Dr. Campbell. Once the specific allergen has been determined, the appropriate treatment can begin. Avoiding the allergen may not be practical in some situations, but for dogs that are allergic to cottonseed, for example, keeping them off mattresses and upholstery would be beneficial. Since the allergens are absorbed through the skin, giving an affected dog a weekly bath to wash off any allergens on the skin may also be helpful. If avoiding the allergen and bathing the animal are not providing relief from itching, a veterinarian can prescribe medications to control the itchiness or may recommend immunotherapy, a series of injections that desensitize the animal to the allergen. For more information about atopic dermatitis in dogs, please contact your local veterinarian. Dr. Karen Campbell earned University of Missouri animal science and veterinary medicine degrees with highest honors. She studied veterinary internal medicine, surgery and clinical pathology at Auburn University and The University of Georgia. She is board-certified in veterinary internal medicine and dermatology. She has served on the University of Illinois Veterinary Medicine faculty since Her research in dermatology resulted in publication of >100 scientific papers, 23 book chapters and numerous lectures domestically and globally. She has authored/co-authored 6 textbooks and served in various offices including president of the American College of Veterinary Dermatology. She enjoys having a variety of companion animals as pets, including horses. 20 Πνζνζηφ 10-15% ησλ ζθπιηψλ πάζρνπλ απφ έθδεκα (ή αηνπηθή δεξκαηίηηδα). Δμ απηψλ ζην 75% ζα εθδειψζνπλ ηελ πάζεζε ζηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ έσο 3 εηψλ. Δπηπρψο ηα ΜΠ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζθχισλ κε γλσζηή εππάζεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε λφζν φπσο ηα ιακπξαληφξ ή ηα ζέηηεξο. ηελ δεμηά θσηνγξαθία εληνπίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ ζπλήζσο πξνζβάιινληαη. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν θλεζκφο, ε απψιεηα ηξηρψλ θαη ε εξπζξφηεηα/απνιέπηζε ηνπ δέξκαηνο. Δξγαζηεξηαθά κπνξεη λα ηεθκεξησζεί ην αιιεξγηθφ πξνθίι αηκαηνινγηθά (επίπεδα νιηθήο αλνζνζθαηξίλεο Δ IgE θαη δνθηκαζίεο RAST ζε αεξναιιεξγηνγφλα θαη ηξνθέο [φπσο θαη ζηνπο αλζξψπνπο]), λα ιεθζνχλ νξηζκέλα κέηξα πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ αλάινγα κε ην αιιεξγηνγφλν θαη εάλ ε θαηάζηαζε δελ ειέγρεηαη, λα ρνξεγεζνχλ ηα αλάινγα θάξκαθα. Σν εβδνκαδηαίν κπάλην βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε ησλ αιιεξγηνγφλσλ απφ ην δέξκα αιιά θαη ζηελ ελπδάησζε ηνπ. Why Does My Pet Snore? By Dr. Brendan McKiernan Source: The National Sleep Foundation reports that approximately 90 million American adults snore each night. And they re not the only ones: a lot of their pets snore too. Dr. Brendan McKiernan, director of the University of Illinois Veterinary Teaching Hospital in Urbana, is a veterinary internist and internationally known expert in respiratory

21 diseases of companion animals. He explains what causes snoring and what can be done about it. Snoring is different from just having a stuffy nose. With snoring, the soft palate or other pharyngeal tissues are caused to vibrate as inspired air is drawn through a narrowed air passageway, explains Dr. McKiernan. It can be caused by a soft palate that is too long, excessively thick, relaxation of muscles in the back of the throat, obesity or edema (swelling) of these tissues, he says. While any breed can snore on occasion, certain breeds of dogs and cats, called the brachycephalic (literally: short headed ) breeds, are well known as snorers. These breeds include English bulldogs, boxers, pugs, Boston terriers, Shih-tzus, Persians, and Himalayans. Flat-faced breeds are more likely to snore because they have been bred to have short noses, which has resulted in their airways being more constricted. Brachycephalic animals typically have enlarged soft palates, overly narrowed nostrils, and everted laryngeal saccules, meaning that tissue in the airway is pulled into and obstructs the airway, explains Dr. McKiernan. Problems also occur when tissues become swollen and when repeated small injuries to tissue go without treatment over many years. In addition, thin scrolls of bone in the nasal cavity called turbinates may grow abnormally in these breeds, causing further obstruction of the airway. All vertebrates have turbinates, which serve to warm, humidify and filter air, providing the first line of immunological defense against pathogens. Because the skulls of brachycephalic breeds are foreshortened, their turbinates often grow backwards into their nasopharynx, according to Dr. McKiernan. While snoring may be annoying to owners, it does have possible health concerns for these animals. Snoring is associated with a reduction in airflow and thus to reduced oxygen levels and poor exercise and heat tolerance, which could be life-threatening on occasion. A veterinarian with special training in respiratory diseases can identify the specific complications to the respiratory tract and offer surgical intervention to correct many of these problems. Ideally the diagnostic evaluation and any surgical correction should be made during a single procedure so as to reduce risks associated with anesthesia. Excess weight exacerbates breathing troubles. For most pets, respiratory issues, such as snoring, can be minimized by keeping the pet at a healthful weight. According to Dr. McKiernan, more than half the dogs and cats in the United States today are obese, meaning they weigh 15 percent or more above their ideal weight. To achieve and maintain a healthful weight for your pet, provide your pet with an appropriate amount of food and daily exercise, never feed your pet table scraps, and monitor the number of treats your pet is given. For more information about respiratory problems in pets, discuss these issues with your local veterinarian or a veterinarian who specializes in respiratory diseases. 21 Dr. Brendan McKiernan, an internationally renowned specialist in respiratory diseases of dogs and cats. He started his academic career at Illinois, coming in 1974 to complete a residency and gain board certification in small animal internal medicine and then joining the faculty, where he stayed until After spending the past 13 years at private specialty practices, first in Denver, Colo., and later in Medford, Ore. Dr. McKiernan, returned to the

22 University of Illinois as director of the Veterinary Teaching Hospital in July He is founder and first president of the Veterinary Comparative Respiratory Society. Να κηα θαιή εξψηεζε! Σν έλα απφ ηα ΜΠ καο ελίνηε ξνραιίδεη ζνξπβσδψο βέβαηα ν ζπγθεθξηκέλνο ΜΠ βγάδεη δηάθνξνπο ήρνπο θαη φηαλ ηεληψλεηαη, φηαλ ηνλ επραξηζηεί θάηη θνθ (έρεη θαη ιίγα θηιάθηα παξαπάλσ ηψξα ζε δίαηηα light)! Σν ξνραιεηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αλαηνκία ηνπ ζηφκαηνο ηνπ ζθχινπ, ζε παρπζαξθία ή ζε νίδεκα ηεο δνκήο ηνπ ζηφκαηνο πρ. κπψλ ή βιελλνγφλσλ. πλήζσο βξαρπθέθαιεο θπιέο είλαη επηξξεπείο ζην πξφβιεκα απηφ πρ. English bulldogs, Βoxers. ηηο θπιέο απηέο ζην πξφβιεκα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ξψζσλεο ιφγσ θαηαζθεπήο. Δάλ ην πξφβιεκα είλαη πνιχ ζπρλφ ίζσο θξχβεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (δηαηαξαρή νμπγφλσζεο θαη επηβάξπλζε ηεο θαξδηάο ζηνπο αλζξψπνπο νη ππληθέο άπλνηεο είλαη ζπρλέο ζε άηνκα πνπ ξνραιίδνπλ θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε θαξδηνπάζεηεο). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζεί αθφκε θαη ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε. Δπηπρψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ηδαληθφ βάξνο απνηειεί απνηειεζκαηηθφ αληίδνην ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Why Does My Dog Eat Poop? By Dr. Kelly Ballantyne Source: Man s best friend has some baffling habits that sometimes offend man s best sensibilities. Nobody likes to talk about it, but everyone wonders, Why does my dog eat poop? Dr. Kelly Ballantyne, a veterinarian at the why dogs eat poop, there are some linked behaviors for the majority of the dogs who do. Ironically, the dogs who eat poop tend to be very fastidious. They do not soil their sleeping or resting areas. So contrary to human logic, 22 University of Illinois Chicago Center for Veterinary Medicine, has a special interest in animal behavior and offers behavior consultations for pet owners. Veterinary behavior integrates medicine, research, learning science, and deductive reasoning, but some behaviors can t quite be figured out. Dr. Ballantyne says this habit of dogs usually has nothing to do with their health, and it falls into the unexplainable behaviors category. While there is no solid answer as to this behavior is not a dirty dog behavior. There has been limited research on this puzzling question. One study showed that in domestic dogs, those that had been spayed and neutered were 50 percent more likely to eat stool than intact dogs. There is also evidence that dogs who eat quickly are twice as likely as to eat stool as dogs who are picky or slow eaters. If you have a dog that s a picky eater, that behavior might have a positive side!

23 Published findings also indicate that the behavior is most common among basset hounds, shelties, poodles, and various retriever breeds. The next question that comes up actually is more important: How do you keep your dog from eating poop? Unfortunately, behavior modification does not seem to be a very reliable or effective way to prevent poop-eating. Commercial food additives marketed as addressing this problem also have not been found to be effective. The most effective prevention method is to be diligent. Keep the yard clean and pick up stool immediately after your dog defecates. When walking your dog, have good control with the leash and, well, have great reflexes! So while it isn t completely understood why dogs eat stool, the best advice is to minimize their access. For more information, contact your local veterinarian. Dr. Ballantyne began a private practice behavior residency with Dr. John Ciribassi in the fall of 2008 and is seeking board certification through the American College of Veterinary Behaviorists. She currently consults on behavior problems in dogs and cats. Additionally, Dr. Ballantyne teaches companion animal behavior at the University of Illinois College of Veterinary Medicine. Dr. Ballantyne received her Doctor of Veterinary Medicine with honors from the University of Illinois College of Veterinary Medicine in 2005 and a B.S. in Biology from the University of Illinois in Prior to her behavior residency, she practiced primary care veterinary medicine at a private hospital in Oak Park, IL. Έλα απφ ηα κεγάια (θαη άιπηα) κπζηήξηα ηεο ζθπιν-ζπκπεξηθνξάο! Πεξηζηαζηαθά ίζσο φια ηα ζθπιηά ην θάλνπλ ηδηαίηεξα φκσο ηα Ρoodles θαη ηα Bassets. χκθσλα κε κειέηε, ην 50% ησλ ζηεηξσκέλσλ ζθχισλ εκθάληζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά! Τπάξρεη ζεξαπεία; ρη! Αιιά εάλ καδεχεηε ηα πεξηηηψκαηα ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο ηφηε δελ ππάξρεη αληηθείκελν πξνβιήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπιινγή ησλ πεξηηησκάησλ πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα ζην ρηήκα ή ηνλ θήπν γηα ιφγνπο πγηεηλήο αιιά θαη κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ απφ έληνκα. 23 Is Ice Water Really Dangerous for Dogs? By Kate Barrington Source: You probably already know that there are certain human foods which are very dangerous for dogs things like chocolate, caffeine and onions. But what about seemingly innocuous items like ice cubes and ice water? There is a great deal of misinformation out there regarding this particular item for dogs so it is important that you take the time to read correct information on the subject. How the Controversy Began Rumors regarding the dangers of ice cubes and ice water for dogs have been circulating since 2007, but the main culprit of the myth was a cautionary tale written in This article titled No Ice Water for Dogs Please Read ASAP tells the story of Baran, a show dog who was given ice water by his owner following a competition to help him cool down. Within 30 minutes of drinking the water, Baran reportedly began showing signs of distress and was rushed to a veterinary clinic where he was diagnosed with gastric dilation volvulus, or bloat. According to the vet, the ice water caused Baran s stomach muscles to cramp and twist, leading to a life-threatening situation that could easily have been fatal if the dog hadn t received prompt veterinary treatment. Since its publication, this article has received a lot of attention and a great deal of flack regarding its accuracy. The author of the article has even published replies to comments in

24 hopes of clearing up any confusion. Regardless, the question of whether ice water is safe for dogs continues to circulate. The Truth of the Matter The long and short of the matter is that ice cubes and ice water are not dangerous for dogs. It is dangerous, however, for a dog to drink water (regardless the temperature) too quickly because they are likely to swallow a lot of air in the process this is the more likely cause of Baran s distress. When a dog swallows too much air during the consumption of food or water, it can lead to bloating in the stomach which contributes to the dangerous condition called gastric dilation volvulus. What actually happens with this condition is that the stomach bloats and twists, trapping air, gas and food inside the stomach and cutting off blood supply to the stomach and surrounding organs. As a result, the dog often goes into shock and may experience organ failure (or even death) if prompt treatment isn t received. Preventing Bloat in Dogs Though giving your dog ice water to cool down is not dangerous, you should always be careful about cooling your dog too quickly. Rather than soaking your dog in ice water, try draping him in a wet towel or having him lie down on a cool surface. If the dog is cooled too quickly, it could cause the capillaries in his skin to close off which could interfere with the cooling of internal organs. Once your dog s body temperature drops below 103 there is no longer any danger of heat stroke. In terms of preventing bloat in dogs, it all comes down to keeping them from eating or drinking too quickly. Keep an eye on your dog as he eats and drinks to make sure that he doesn t become overeager and take in lots of air as he drinks. It is also wise to avoid exercising your dog within thirty to sixty minutes of mealtime. Large breed dogs are particularly prone to gastric dilation volvulus because of their deep chests it is often recommended that you use an elevated food bowl for these breeds. As long as you are responsible about the way you feed and water your dog, you shouldn t have to worry about bloat. Remember, ice cubes and ice water are not inherently dangerous but you should still be careful about how you use them. 24 Kate Barrington is the loving owner of two cats (Bagel and Munchkin) and a noisy herd of guinea pigs. Having grown up with golden retrievers, Kate has a great deal of experience with dogs but labels herself a lover of all pets. Having received a Bachelor s degree in English, Kate has combined her love for pets and her passion for writing to create her own freelance writing business, specializing in the pet niche. Έλα εξψηεκα πνπ κπνξεί λα ζαο έρεη απαζρνιήζεη ζην παξειζφλ! Δίλαη επηθίλδπλν ην παγσκέλν λεξφ γηα ηνπο ζθχινπο. Η απάληεζε απφ ην άξζξν (θαη ηελ εκπεηξία καο) είλαη πσο ΟΦΙ! Πξνζνρή κφλνλ ζηνπο ζθχινπο πνπ πίλνπλ λεξφ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηξψλε γξήγνξα! Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα ελίνηε ζνβαξά θαη επηθίλδπλα (ζπζηξνθή ζηνκάρνπ). What Do Dogs Eat? EVERYTHING! Source: No matter how many kibbles, bits, or gourmet liver/chicken/beef treats the dog food industry comes up with, you know that it won't be enough to satisfy all our pets. Some dogs will always be convinced that they have to at least sample anything that will fit between their jaws and down their throats. This doesn't have anything to do with looking for alternatives to jerky treats, or wanting a healthier diet. It just seems to be dog nature to smell, lick, and eat stuff.

25 Even so, sometimes dog nature gets extreme, as the below X-rays show. From the September 2014 issue of Veterinary Practice News, they show a selection of some of the strangest and most indigestible things that have been found in animals' stomachs. The magazine runs an annual contest for this stuff. The first-prize winner, which nets $1,500 for the Paws and Claws Animal Hospital in Plano, Texas, is a frog that ate about 30 ornamental rocks in his aquarium. A notable digestive accomplishment to be sure, but frankly, I'm far more impressed by the second-place winner, a German Shorthaired Pointer named Marley who ate a shish kabob skewer. Rocks are fairly easy for me to imagine an animal eating. I don't get how, even when it's lined with delicious meat and vegetables, you get a metal skewer into your mouth, down your throat, and into your stomach without something clicking and going, "Oh, wait. This doesn't taste so good." Fortunately, the vet was able to get the skewer out easily, and Marley went home to find more trouble. You could make a case that the third-place winner outdoes them both. The owner of a Great Dane noticed the dog vomiting all day and brought him in to the vet, who removed 43 1/2 socks from the dog's stomach. Eating a sock is kind of unusual in itself, although not unheard of. But how do socks suddenly seem so appetizing that a dog would want to eat 43 (and a half) of them? Quantity is one of the things that most interests me about these pictures. For instance, there's the case of a dog named Woof, who ate not one, not two, but five rubber ducks, apparently over the course of several months. The client would buy a rubber duck for her three-year-old son, the duck would disappear, then she would buy another one. She didn't tumble to what was happening until Woof came in while the child was taking a bath and ate a rubber duck in front of her. The vet, Mary Green of Port Richey, Florida, wrote: "We surgically removed the flock along with a toy truck tire and a piece of another toy, and Woof did very well." 25

26 Following the lead of the frog, a Welsh Corgi swallowed about two cups of gravel, and a particularly thrifty Pug swallowed $1.29, mostly in pennies. What's the lesson to learn from this? First of all, X-rays are cool to look at, and they're very useful when the wrong thing goes into the wrong place so that a dog doesn't have to just hope to vomit up his poor choices of food. But also, the canine stomach is a resilient thing, able to survive many different kinds of misguided curiosity. Απίζηεπηεο εηθφλεο απφ αθηηλνγξαθηθά επξήκαηα ζε ζθχινπο πνπ πεξηζηαζηαθά ή ζπζηεκαηηθά θαηάπηαλ δηάθνξα αληηθείκελα. Ση αληηθείκελα; Κέξκαηα, κεηαιιηθφ ζνπβιί γηα ζνπβιάθηα (!), 43 θαη κηζή θάιηζεο, πέληε πιαζηηθά παπάθηα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ινηπφλ γηα ηα πεηακέλα αληηθείκελα ζηνλ θήπν, γηα εμαξηήκαηα πνπ ράλνληαη (πρ. αθξνθχζηα απφ ιάζηηρα πνηίζκαηνο) θαη ηδηαίηεξα παηδηθά παηγλίδηα θαη αγαπεκέλεο θάιηζεο (κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη). Με αφορμή ερώτηση νέας ιδιοκτήτριας Πυρηναίου από τη Θεσσαλονίκη: Be Lungworm Aware Source: 26 Lungworm infection in dogs, caused by the parasite Angiostrongylus vasorum, is spreading. A recent nationwide survey of UK vets has revealed that over 25 per cent of those questioned had either confirmed or suspected a case of this potentially fatal condition, yet as few as six per cent of dog owners had even heard of the disease. Lungworm (spread by slugs and snails) is now a nationwide threat to dogs. Dogs become infected with the lungworm through eating slugs and snails which carry the larvae of the parasite. Infections were most common in parts of Ireland, Wales and southern England. However, recent outbreaks as far north as Scotland mean the parasite is now a nationwide threat. With this in mind, Bayer Animal Health has launched a Be Lungworm Aware campaign to help raise the profile of this parasite amongst dog owners. The initiative aims to make a wide range of advice available, including signs of infection and how to obtain treatment, and to promote the benefits of a parasite control programme that takes into account the risk of dogs becoming infected. Lungworm is a particularly dangerous condition as if left untreated, it is often fatal. Signs to look out for include coughing, reluctance to exercise, depression, weight loss, fits, vomiting, diarrhoea, weakness, paralysis and persistent bleeding from even small cuts. Dogs known to eat slugs and snails should also be considered candidates for a check up with a vet, even if they are showing no outward signs of infection.

27 The condition has become a nationwide threat to the canine population, however awareness of this particular lungworm is low, commented Bayer Animal Health. The Be Lungworm Aware campaign aims to educate owners on the risks associated with infection and encourage them to visit their vet for further information and to discuss their dogs parasite protection plan. Lungworm background - Killer disease of dogs The lungworm Angiostrongylus vasorum is a potentially lethal parasite that can infect dogs, and is spreading across the UK. Sometimes referred to as the French Heartworm, left untreated this parasite represents a very serious risk to a dog s health and can kill. On a positive note, increased awareness amongst vets of the condition and the availability of an effective spot-on flea and worm product means that vets are well placed to manage the disease. Dogs catch lungworm through eating slugs and snails which carry the larvae of the parasite. While most dogs do not habitually eat slugs and snails, they may do so by accident e.g. when a slug or snail is sitting on a bone or a favourite toy, or when drinking from a puddle or outdoor water bowl. Some dogs take great pleasure in eating these miniature treats, and should be considered at risk from infection. Foxes can also become infected, and the increase in urban fox populations might be a reason for the spread of the parasite across the country. In addition, global warming has been suggested as a factor for the movement of the lungworm to the north of the UK, with warmer weather allowing the parasite to survive in areas seemingly too cold in the past. There are many signs to be aware of, although an infected dog may appear totally healthy. Coughing, reluctance to exercise, depression, weight loss, fits, vomiting, diarrhoea and persistent bleeding from even minor cuts are all possible signs. Dogs under the age of two appear to be more susceptible than older dogs, though dogs of all ages and breeds can be affected. The wide range of signs can easily be confused with other illnesses so contacting your veterinary practice is important. Early diagnosis by a vet, followed by appropriate treatment, will usually lead to a full recovery. If you suspect your dog may have eaten a slug or a snail or is exhibiting any of the signs of lungworm, it is important that you make an appointment at your vet for a check-up. Your vet can perform a relatively simple test that can help determine whether your dog is infected. Hints and tips to help prevent lungworm adversely affecting your dog Lungworm is now being reported by vets across many parts of the UK, including Scotland. However, there's no reason why this potentially fatal disease should present your dog with any particular problems. A little extra vigilance and a few simple precautions could avoid any suffering should 27

28 your dog come into contact with this particularly nasty parasite. Be vigilant Watch to see if your dog likes eating slugs and/or snails, particularly in spring and autumn when these molluscs are more prevalent Know your dog signs of the disease are varied and can easily be confused with other ailments, so keep an eye out for anything unexpected. Signs of the disease include: - reluctance to exercise (άξλεζε άζθεζεο) - coughing (βήραο) - depression (θαηάζιηςε) - weight loss (απψιεηα βάξνπο) - fits - vomiting (έκεηνη) - weakness (αδπλακία) - paralysis/inability to walk (παξάιπζε/ αδπλακία βάδηζεο) - excessive bleeding from even minor wounds (δπζαλάινγε αηκνξξαγία απφ κηθξά ηξαχκαηα) Contact your vet if you have any concerns, your dog habitually eats slugs or snails, or if see any of the signs described above Where possible, take precautions Avoid the use of outdoor drinking water and food bowls which often attract slugs or snails there is evidence that slime trails can infect a dog if they are eaten; Don't leave your dog's toys, chews or bones in the garden as they can attract snails; Ask your vet for a parasite control programme that takes into account the risk of dogs becoming infected Δίλαη ηειηθά ηα ζαιηγθάξηα επηθίλδπλα γηα ηα ζθπιηά καο; Όζν θαη λα θαίλεηαη απίζηεπην, ΔΙΝΑΙ!!! Σν παξάζηην Angiostrongylus vasorum ππάξρεη ζηα ζαιηγθάξηα θαη ηνπο γσμνοζάλιαγκες κε απνηέιεζκα ε θαηάπνζε ηνπο λα κεηαθέξεη ηα απγά ηνπ παξαζίηνπ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζθχινπ. Οη ζθχινη ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 2 εηψλ είλαη πιένλ επηξξεπείο. κσο δελ είλαη κφλνλ ε βξψζε πνπ πξνθαιεί ην πξφβιεκα: πνιιά ζαιηγθάξηα πεξπαηνχλ πάλσ ζε θφθθαια ή παηγλίδηα ηνπ ζθχινπ γεκίδνληαο ηα κε ην κνιπζκέλν ζάιην ηνπο! Έηζη κελ αθήλεηε πεηακέλα παηγλίδηα θαη θφθθαια ζηνλ θήπν ή ην κπνι κε ην λεξφ φηαλ ν ζθχινο δελ ην ρξεζηκνπνηεί. Ηδηαίηεξε πξνζνρή κεηά απφ ηηο πξψηεο βξνρέο πνπ ηα ζαιηγθάξηα θάλνπλ καδηθά ηελ εκθάληζε ηνπο. Σα ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία ηεο λφζνπ δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαγλσζηηθφ πξφβιεκα. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ παξαζίησζε κπνξεί ζε παξακειεκέλεο πεξηπηψζεηο λα απνβεί κνηξαία γηα ηνλ ζθχιν. Γηα κηα αθφκε θνξά: ν ζθχινο ζαο πξέπεη λα είλαη πάληα ππφ δηαξθή επηηήξεζε. Θα αθήλαηε έλα κηθξφ παηδί ρσξίο παξαθνινχζεζε ζηνλ θήπν γηα ψξεο; 28 Patellar Luxations Source: The patella, or knee cap, is a small bone buried in the tendon of the extensor muscles (the quadriceps muscles) of the thigh. The patella normally rides in a groove within the femur (thigh bone) in the knee (Figure 1). The patellar tendon attaches on the tibial crest, a bony prominence located on the tibia (shin bone), just below the knee. The quadriceps muscle, the patella and its tendon form the extensor mechanism and are normally well-aligned

29 with each other. Patellar luxation (dislocation) is a condition where the knee cap rides outside the femoral groove when the knee is flexed (Figure 1). It can be further characterized as medial or lateral, depending on whether the knee cap rides on the inner or on the outer aspect of the knee respectively. Patellar luxation is one of the most common orthopedic conditions in dogs, diagnosed in 7% of puppies. The condition affects primarily small dogs, especially breeds such as Boston and Yorkshire terriers, Chihuahuas, Pomeranians, and miniature poodles. The incidence in large breed dogs has been on the rise over the past ten years, and breeds such as Chinese Shar Pei, Flat-Coated Retrievers, Akitas, and Great Pyrenees are now considered predisposed to this disease. Patellar luxation affects both knees in half of all cases, potentially resulting in discomfort and loss of function. Figure 2a: Pre-operative X-ray (skyline) view of the knee: the femoral groove is shallow with a knee cap riding outside of its groove. Patellar luxations may be congenital or developmental, with congenital accounting for 82% of cases. Though a topic of debate, most scholars agree that there is likely a genetic component to the disease. This is supported by the established breed predispositions. Certainly, in a young patient who has bilateral disease and an absence of historical trauma, a genetic basis should be assumed. 29 Figure 2b: Intraoperative view of the same femoral groove prior to correction Figure 3: Preoperative computed tomographic (CAT scan) evaluation of a dog with severe patellar luxation of both knees and malformation (bowing) of the femur in each limb. Patellar luxation occasionally results from a traumatic injury to the knee, causing sudden severe lameness of the limb. However, the precise cause remains unclear in the majority of dogs but is likely multifactorial. The femoral groove into which the knee cap normally rides is commonly shallow (Figure 2a, Figure 2b) or absent in dogs with non traumatic patellar luxation. Early diagnosis of bilateral disease in the absence of trauma and breed predisposition supports the concept that patellar luxation results from a congenital or developmental misalignment of the entire extensor mechanism. Developmental patellar luxation is therefore no longer considered an isolated disease of the knee, but rather a consequence of a complex skeletal abnormalities affecting the overall alignment of the limb, including: abnormal conformation of the hip joint, such as hip dysplasia malformation of the femur, with abnormal angulation and torsion (rotation) (Figure 3)

30 malformation of the tibia deviation of the tibial crest, the bony prominence onto which the patella tendon attaches below the knee tightness/atrophy of the quadriceps muscles, acting as a bowstring a patellar ligament that may be too long Because there is evidence that this condition is at least in part genetic, dogs diagnosed with patellar luxation should not be bred. Causes of Patellar Luxation Patellar luxation is usually due to a congenital malformation of the end of the femur (thigh bone) but occasionally results from a traumatic injury to the knee, causing sudden non-weight-bearing lameness of the limb. It may also develop subsequent to cranial cruciate deficiency in dogs that will typically have a chronic history of lameness. The femoral groove into which the knee cap normally rides is commonly shallow or absent in dogs with non-traumatic patellar luxation. Early diagnosis of bilateral disease in the absence of trauma and breed predisposition supports the concept of patellar luxation resulting from a congenital or developmental misalignment of the limb. Malformation of the tibia Deviation of the tibial crest, the bony prominence onto which the patellar tendon attaches below the knee Abnormal conformation of the hip joint, such as hip dysplasia Malformation of the femur, with angulation and torsion Tightness/atrophy of the quadriceps (thigh) muscles, acting as a bowstring A patellar ligament that may be too long Signs and Symptoms Clinical signs associated with patellar luxation vary greatly with the severity of the disease. The condition may be an incidental finding detected by your veterinarian on a routine physical examination or may cause your pet to carry the affected limb up all the time. Most dogs affected by this disease will suddenly carry the limb up for a few steps, and may be seen shaking or extending the leg prior to regaining its full use. As the disease progresses in duration and severity, this lameness becomes more frequent and eventually becomes continuous. In young puppies with severe medial patellar luxation, the rear legs often present a bow-legged appearance that worsens with growth. Large breed dogs with lateral patellar luxation may have a knocked-in knee appearance, combining severe lateral patellar luxation and hip dysplasia. The severity of patellar luxation has been graded on a scale of 0 to 4, based on orthopedic examination of the knee. Surgical treatment is typically considered in grades 2 and over: 30 Exam, Screening Tests, and Imaging The diagnosis of patellar luxation is based on palpation of an unstable knee cap on orthopedic examination. Additional tests are often required to diagnose conditions often associated with patellar luxation and help the

31 surgeon recommend the most appropriate treatment for your pet. These may include: Palpation of the knee (sometimes under sedation) to assess damage to ligaments Radiographs of the pelvis, knee and tibias to evaluate the shape of the bones in the rear leg and rule out hip dysplasia Blood work before anesthesia What Will Happen if Patellar Luxation is Left Untreated? Every time the knee cap rides out of its groove, cartilage (the normal lining of bones within joints) is damaged, leading to osteoarthritis and associated pain. The knee cap may ride more and more often out of its normal groove, eventually exposing areas of bone. In puppies, the abnormal alignment of the patella may also aggravate the shallowness of the femoral groove and lead to serious deformation of the leg. In all dogs, the abnormal position of the knee cap destabilizes the knee and predisposes affected dogs to rupture their cranial cruciate ligament, at which point they typically stop using the limb. What Options are Available for Treating Patellar Luxation? Patellar luxations that do not cause any clinical sign should be monitored but do not typically warrant surgical correction, especially in small dogs. Surgery is considered in grades 2 and over (see above). Surgical treatment of patellar luxation is more difficult in large breed dogs, especially when combined with cranial cruciate disease, hip dysplasia or angulation of the long bones. One or several of the following strategies may be required to correct patellar luxation: Reconstruction of soft tissues surrounding the knee cap to loosen the side toward which the patella is riding and tighten the opposite side. Deepening of the femoral groove so that the knee cap can seat deeply in its normal position. Moving the tibial crest, the bony prominence onto which the tendon of the patella attaches below the knee. This will help realign the thigh muscles (quadriceps), the patella and its tendon. Correction of abnormally shaped femurs is performed rarely but is occasionally required in cases where the knee cap rides outside of its groove most or all the time and there is marked femoral angulation. This procedure involves cutting the bone, correcting its deformation and immobilizing it with a bone plate. The procedures that will best address the problem are selected on an individual basis by the surgeon that has examined the patient. 31 Post-Operative Care The surgeon that has operated on your pet will best be able to advise you and establish a personalized post-operative treatment plan. Exercise is typically limited to leash walks for 6 to 12 weeks depending on the procedures performed and factors affecting the healing capacities of your pet. Radiographs may need to be repeated at regular intervals to monitor bone healing. Prognosis Over 90% of owners are satisfied by the progress of their dog after surgery. The prognosis is less favorable in dogs when patellar luxation is combined with other abnormalities, such as angulation of the long bones or hip dysplasia.

32 Complications Osteoarthritis is expected to progress on radiographs. However, this does not necessarily mean that your dog will suffer or be lame as a result. Keeping your pet slim and encouraging swimming/walking rather than jumping/running will help prevent or minimize clinical signs of osteoarthritis. Oral supplements (Dasuquin- a glucosamine/chondroitin supplement) or a specific diet (Hills J/d diet) may be recommended to promote cartilage function and minimize the progression of osteoarthritis. Some degree of knee cap instability will persist in up to 50% of cases. This does not cause further lameness in the majority of cases however, a small percentage can have long-term intermittent lameness or develop re-luxation and require additional surgical intervention. Migration or breakage of surgical implants used to maintain bones in position occurs rarely, but can happen, especially if animals are too active too soon after surgery. Occasionally some of the metal implants used can cause discomfit in the post-operative period and if this is the case they can be simply removed once the bone has healed. Infection is a rare complication. Lateral Luxation in Large and Giant Breeds Source: Γηαβάζηε επίζεο: Also called genu valgum, this condition is usually seen in the large and giant breeds. A genetic pattern has been noted, with Great Danes, St. Bernards, and Irish Wolfhounds being the most commonly affected. Components of hip dysplasia, such as coxa valga (increased angle of inclination of the femoral neck) and increased anteversion of the femoral neck, are related to lateral patellar luxation. These deformities cause internal rotation of the femur with lateral torsion and valgus deformity of the distal femur, which displaces the quadriceps mechanism and patella laterally. Εξάρθρημα επιγονατίδας (ΕΕ): θάπνηε πξφβιεκα ησλ κηθξφζσκσλ θπιψλ θαίλεηαη φηη αξρίδεη θαη απνηειεί πξφβιεκα θαη γηα ηηο γηγαληφζσκεο θπιέο! Αλ θαη δελ έρεη πιήξσο ηεθκεξησζεί γελεηηθή ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο Μεγάινπο Ππξελαίνπο φπσο γηα ηνπο ζθχινπο Great Dane, St. Bernard, θαη Irish Wolfhound ζπληζηάηαη αλεπηθχιαθηα ηα δψα πνπ ζα εκθαλίζνπλ ην πξφβιεκα απηφ λα κελ αλαπαξαρζνχλ. Οη λένη ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα ξσηνχλ πέξα απφ ηε δπζπιαζία ηνπ ηζρίνπ θαη εάλ ππάξρεη ηζηνξηθφ ΔΔ ζηνπο γνλείο ηνπ θνπηαβηνχ. 32 Αληηγξάθσ απφ Διιεληθή θηεληαηξηθή ηζηνζειίδα κεξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα: Απνηειεί ζπρλφ νξζνπαηδηθφ λφζεκα θαη ζε θάπνηεο θπιέο ε ζπρλφηεηα ηνπ ππεξβαίλεη ην 20% (Orthopedic Foundation for Animals). Ζ επηγνλαηίδα είλαη έλα νζηφ ζην γφλαην. Αξζξψλεηαη κε ην θάησ κέξνο ηνπ κεξηαίνπ νζηχ ζρεκαηίδνληαο ηελ επηγνλαηηδνκεξηαία άξζξσζε. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθηαζε ηνπ γνλάηνπ νιηζζαίλνληαο νκαιά κέζα ζε κία αχιαθα ζην κεξηαίν (αχιαθα ηεο ηξνρειίαο). ηαλ ε επηγνλαηίδα βγαίλεη απφ ηελ αχιαθα απηή, ηφηε κηιάκε γηα ΔΔ. Αλάινγα κε ηελ θιηληθή βαξχηεηα, ην ΔΔ θαηαηάζζεηαη ζε ηέζζεξηο βαζκνχο: 1. Πξψηνπ βαζκνχ: Ζ επηγνλαηίδα εμαξζξψλεηαη κόλν κεηά από πίεζε θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηεο κφιηο αθεζεί ειεχζεξε. Γελ ππάξρνπλ νζηηθέο παξακνξθψζεηο ηνπ κεξηαίνπ θαη ηεο θλήκεο ή είλαη ακειεηαίεο. 2. Γεπηέξνπ βαζκνχ: Δμαξζξψλεηαη θαη αλαηάζζεηαη κόλε ηεο (ρσξίο θακία εμσηεξηθή πίεζε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ζθχινπ ή ηεο θιηληθήο εμέηαζεο. πλνδεχεηαη απφ νζηηθέο παξακνξθψζεηο ηνπ κεξηαίνπ θαη ηεο θλήκεο κεηξίνπ βαζκνχ. 3. Τξίηνπ βαζκνχ: Δίλαη κνλίκσο εμαξζξσκέλε αιιά κπνξεί λα επαλέιζεη ζηε ζέζε ηεο κεηά από πίεζε κε ην ρέξη καο. Δμαξζξψλεηαη πάιη φκσο ακέζσο κφιηο ηελ αθήζνπκε ειεχζεξε. Οη νζηηθέο παξακνξθψζεηο ηνπ κεξηαίνπ θαη ηεο θλήκεο είλαη ζεκαληηθέο. 4. Τεηάξηνπ βαζκνχ: Δίλαη κνλίκσο εμαξζξσκέλε θαη δελ κπνξεί λα αλαηαρζεί θαηά ηελ θιηληθή

33 εμέηαζε κε θαλέλαλ ηξφπν. πλνδεχεηαη απφ πνιχ ζνβαξέο νζηηθέο παξακνξθψζεηο ηνπ κεξηαίνπ θαη ηεο θλήκεο. Αλάινγα κε ην είδνο ην ΔΔ θαηαηάζζεηαη ζήκεξα σο εμήο: ΔΔ πξνο ηα έζσ φισλ ησλ θπιψλ: Ναλφζσκεο, Μηθξφζσκεο, Μεγαιφζσκεο, Γηγαληφζσκεο: πλήζσο εκθαλίδεηαη αξθεηνχο κήλεο κεηά ηε γέλλεζε, νθείιεηαη ζε αλαηνκηθέο αλσκαιίεο (νζηηθέο παξακνξθψζεηο) πνπ ππάξρνπλ θαη εμειίζζνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε. ΔΔ πξνο ηα έμσ: Ναλφζσκεο θαη Μηθξφζσκεο θπιέο: Απηφ ην είδνο εμαξζξήκαηνο εκθαλίδεηαη ζε ελήιηθνπο ζθχινπο θαη ζπλήζσο κεηαμχ 5νπ θαη 8νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη νζηηθέο παξακνξθψζεηο είλαη κηθξέο θαη δελ ππάξρεη έλδεημε γηα θιεξνκηθή πξνδηάζεζε. Παξά ην γεγνλφο ινηπφλ φηη θαηά θαλφλα ην εμάξζξεκα είλαη πξψηνπ ή δεπηέξνπ βαζκνχ, ηα ζπκπηψκαηα είλαη αξθεηά έληνλα. ΔΔ πξνο ηα έμσ: Μεγαιφζσκεο θαη Γηγαληφζσκεο θπιέο: Δκθαλίδεηαη ζε λεαξή ειηθία (4ν κε 6ν κήλα). Παξαηεξείηαη βιαηζνπνδία θαη κεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ ζχλζεηεο νζηηθέο παξακνξθψζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ θαη εμειίζζνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο νξζνπεδηθήο γηα θαηάηαμε θαη νκαδνπνίεζε ηνπ ΔΔ ζηνλ ζθχιν, θάζε πεξηζηαηηθφ είλαη κνλαδηθφ θαη πξέπεη ε ζεξαπεία λα πξνζαξκφδεηαη απφιπηα ζε απηφ. Σπλήζσο ηα εμαξζξήκαηα Πξψηνπ βαζκνχ δελ ρξεηάδνληαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, φπσο ζπκβαίλεη κε απηά ηνπ Γεπηέξνπ, Σξίηνπ θαη Σεηάξηνπ βαζκνχ. Ζ εμέιημε ησλ ρεηξνπξγηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ νζηενζπλζεηηθψλ πιηθψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία καο επηηξέπεη ζήκεξα λα ζεξαπεχνπκε πεξηζηαηηθά κε ΔΔ αθφκε θαη Σεηάξηνπ βαζκνχ πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ζεσξνχληαλ κε ρεηξνπξγήζηκα. Τα πνζνζηά επηηπρίαο ζχκθσλα κε δηεζλείο κειέηεο αλέξρνληαη θαηά κέζνλ φξν ζην 93% Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη ν αθξηβήο εληνπηζκόο ηνπ αλαηνκηθνύ αηηίνπ ηνπ εμαξζξήκαηνο θαη ε ζηνρεπκέλε αληηκεηψπηζε (δηφξζσζε). Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα αμηνινγείηαη ιεπηνκεξψο,θιηληθά θαη αθηηλνινγηθά, ην θάζε πεξηζηαηηθφ ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ θαηάιιειε ρεηξνπξγηθή ηερληθή. Γηαθέξνπλ πνιχ νη ηερληθέο θαη ζην βαζκφ δπζθνιίαο θαη ζηα κέζα (πιηθνηερληθή ππνδνκή) πνπ ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνηψληαο αηζζεηά θαη ην θφζηνο ηνπο. Αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ηνπ εμαξζξήκαηνο θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο(ειηθία,ζπληξέρνπζεο παζήζεηο θ α) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο ηερληθέο φπσο ηερλεηφο επηγνλαηηδνκεξηαίνο ζχλδεζκνο θ.α. Σέινο, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο δηελεξγείηαη αξζξνπιαζηηθή ηηηαλίνπ ηεο άξζξσζεο απηήο. 33 (πεγή: Thyroid problems Source: Idiopathic Hypothyroidism Autoimmune thyroiditis is the most common cause of primary hypothyroidism in dogs. The disease has variable onset, but tends to clinically manifest itself at 2 to 5 years of age. Dogs may be clinically normal for years, only to become hypothyroid at a later date. The marker for autoimmune thyroiditis, thyroglobulin autoantibody formation, usually occurs prior to the occurrence of clinical signs. Therefore, periodic retesting is recommended. The majority of dogs that develop autoantibodies have them by 3 to 4 years of age. Development of autoantibodies to any time in the dog s life is an indication that the dog, most likely, has the genetic form of the disease. Using today's technology only a small fraction of false positive tests occur. As a result of the variable onset of the presence of autoantibodies, periodic testing will be necessary. Dogs that are negative at 1 year of age may become positive at 6 years of age. Dogs should be tested every year or two in order to be certain they have not developed the condition. Since the majority of affected dogs will have autoantibodies by 4 years of age, annual testing for the first 4 years is recommended. After that, testing every other

34 year should suffice. Unfortunately, a negative at any one time will not guarantee that the dog will not develop thyroiditis. The registry data can be used by breeders in determining which dogs are best for their breeding program. Knowing the status of the dog and the status of the dogs lineage, breeders and genetic counselors can decide which matings are most appropriate for reducing the incidence of autoimmune thyroiditis in the offspring. Certification Normal FT4 within normal range ctsh within normal range TgAA is negative Positive autoimmune thyroiditis FT4 less than normal range ctsh greater than normal range TgAA is positive Thyroid Classifications The method for classifying the thyroid status will be accomplished using state-of-the-art assay methodology. Indices of thyroiditis A. Free T4 (FT4) this procedure is considered to be the "gold standard" for assessment of thyroid's production and cellular availability of thyroxine. FT4 concentration is expected to be decreased in dogs with thyroid dysfunction due to autoimmune thyroiditis. B. Canine thyroid simulating hormone (ctsh) this procedure helps determine the site of the lesion in cases of hypothyroidism. In autoimmune thyroiditis the lesion is at the level of the thyroid gland and the pituitary gland functions normally. The ctsh concentration is expected to be abnormally elevated in dogs with thyroid atrophy from autoimmune thyroiditis. C. Thyroglobulin Autoantibodies (TgAA) this procedure is an indication for the presence of the autoimmune process in the dog s thyroid. Positive compensative autoimmune thyroiditis FT4 is within normal range ctsh is greater than or equal to normal range TgAA is positive Idiopathically reduced thyroid function FT4 is less than normal range ctsh greater than normal range TgAA is negative 34 Thyroid Statistics Ranking of 103 different breeds (having at least 50 evaluations January 1974 through December 2013) Breed Rank Number of Evaluations Percent Normal Percent Autoimmune Thyroiditis Percent Idiopathic Hypothyroidism Percent Equivocal GREAT PYRENEES

35 Top 10 ENGLISH SETTER EURASIER IRISH RED & WHITE SETTER SHETLAND SHEEPDOG DALMATIAN BOXER KUVASZ TIBETAN TERRIER ENGLISH COCKER SPANIEL WELSH SPRINGER SPANIEL Breed Rank Number of Evaluations Percent Normal Percent Autoimmune Thyroiditis Percent Idiopathic Hyperthyroidism Percent Equivocal GREYHOUND AFGHAN HOUND ITALIAN GREYHOUND EURASIER BORDER TERRIER PORTUGUESE WATER DOG GREAT PYRENEES Ο ππνζπξενεηδηζκφο είλαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο ελδνθξηλνπάζεηεο ηνπ ζθχινπ, κε πιήζνο ζπκπησκάησλ θαη νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ησλ νξκνλψλ ηνπ ζπξενεηδή αδέλα (Σ4 θαη Σ3). Μεξηθά απφ ηα θιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη ν ζθχινο ζαο είλαη: Λήζαξγνο, ππλειία, ηάζε γηα παρπζαξθία, ζεξκνθηιία, σρξφηεηα βιελλνγφλσλ, εχθνιε θφπσζε, αχμεζε ή κείσζε ηεο φξεμεο πκκεηξηθή αισπεθία (απψιεηα ηξηρψκαηνο) ηνπ θνξκνχ, ηξίρσκα ζακπφ, μεξφ Γεξκαηίηηδεο πνπ κπνξεί λα επηκνιπλζνχλ, σηίηηδεο (κε απμεκέλε παξαγσγή θπςειίδαο) Γπζρέξεηα ζηε βάδηζε (πξνζβνιή λεχξσλ θαη κπψλ) Έκεηνη, δηάξξνηα ή δπζθνηιηφηεηα

36 Αηξνθία φξρεσλ, γπλαηθνκαζηία Γηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ Οθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα Γηάγλσζε Αηκαηνινγηθφο έιεγρνο (αλαηκία, αχμεζε ησλ ιηπηδίσλ [πρ. ρνινζηεξφιεο, ηξηγιπθεξηδίσλ] Έιεγρνο επηπέδσλ νξκνλψλ ζπξενεηδνχο (θαη αληηζσκάησλ) Βηνςία δέξκαηνο Αληηκεηψπηζε Υνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγή (απφ ην ζηφκα, ζπλήζσο 2 θνξέο ηελ εκέξα, δηα βηνπ). Ζ δφζε πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ησλ εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ θαη ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ ζθχινπ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (6κελν, ρξφλνο). Understanding LumboSacral Dysfunction By Jody Chiquoine The Great Pyrenees epitomizes the working dog values and ethics for which they were originally bred over 5000 years ago. Whether protecting flocks, caring for family or working in therapy settings they give us 100+% and we owe them no less. These Great dogs are totally dedicated to the many tasks we ask of them and as they lose youth, their lifelong tasks cause low back issues over time. Lumbosacral Dysfunction: A Misunderstood Syndrome Often referred to as lumbosacral disease, this condition is not really a disease but more accurately, it is a multifaceted syndrome most often referred to as lumbosacral stenosis or sometimes discospondylosis. Its presentation can also mimic symptoms of degenerative mylopathy. Lumbosacral disorders are common among any of the large breed dogs including the Great Pyrenees but is most common in German Shepard Dogs (GSD). In order to understand this process and what happens to our beloved Pyrs, one must understand this syndrome and its predilection within the breed. Lumbosacral stenosis is a frequent neurologic disorder in any male, working, large breed dog between the ages of 6-7 years. It is reported to occur less frequently in females. Since dogs are quadrapeds (walking on 4 legs) and move in a position that is horizontal to the ground, over time the gravitational forces pull on the lower core abdomen and lower back. Most of the older, large-breed dogs suffer from the difficulty of position transitions, most obvious from sit to stand and the eventual inability to stand is a primary cause of euthanasia. According to textbooks on the subject of lumbosacral stenosis, the German Shepard Dog is most commonly affected, possibly because of the conformation of the lumbosacral angle, followed by the Dalamation, Great Dane, Spaniel, Boxer, Labrador and Golden Retriever. However, in our canine rehabilitation experience, we believe this syndrome is vastly under reported and under studied in the large working breed dogs such as the Great Pyrenees, Newfoundland and Bernese Mountain dog. In my opinion, these large working breeds have proportionately as high or higher incidence than those breeds commonly associated with the syndrome. Perhaps the lack of record keeping for the large working breeds is related more to their lack of popularity (AKC ranking) than actual percentage of large breed dogs that exhibit the syndrome in senior years. Hence, there are fewer reported cases. Almost all of our beloved Pyrs will demonstrate symptoms of this syndrome in old age. Degenerative lumbosacral stenosis occurs when soft tissue and boney changes, combine with abnormal motion of the lumbosacral joint and impinge on the distal nerve roots of the spine - Lumbar 7 (L7) and Sacral 1 (S1) vertebrae. Rather than a single disease, lumbosacral stenosis is a multifaceted syndrome because the symptoms are due to several components. 36

37 First, degenerative disk disease is present at L7 through S1. The disc serves as a cushion or elastic bumper between each vertebrae. When this disk bumper deteriorates, the cushioning effect is lost causing pain and/or allowing hernia ion of disc material into the spinal cord that can result in hind limb weakness with eventual paralysis. At initial presentation, weakness can occur in one or both hind legs. Eventually, as progression occurs both hind legs will be affected. Second, there is weakness of the spinal ligaments that serve like glue to stabilize the L7-S1 vertebrae. The loss of stability allows spinal slippage or laxity and contributes significantly to degenerative osteoarthritis of these and surrounding vertebrae. Third, bone spurs form on the facets, which are like small bone hinges that connect each vertebrae together allowing for spinal mobility. The bone spurs are referred to as spondylosis and can press on the large peripheral nerves as these nerves leave the spinal cord. Initially, spondylosis may cause slight knuckling of the hind paws because the dogs lack proprioception or a sense where the paw is in time and space. The knuckling worsens as the syndrome advances and eventually leads to ataxia or a drunken sailor gait in the hind limbs. 37

38 Signs and Symptoms The most common early sign of lumbosacral stenosis is discomfort in the area of the low back immediately on, in front of and over the upper pelvis bones. This pain is manifested when you try and pet, stoke or massage your Pyrs low back and the dog sags slightly down and away from the petting. In addition, the low back may also feel slightly less muscled and vertebrae appear to protrude more than when the dog was younger. The reduced muscle in the back is due to atrophy (muscle wasting) of the muscles adjacent to the spine (paraspinal muscles). The protuberant vertebrae is caused by lack of supporting muscle but also arthritic changes cause bridging with reduced spinal flexibility. The area may also feel slightly warm to touch. Functionally, the pain may exhibit with reluctance for: working, running, jumping, or climbing stairs. Also they might begin to trip with a hind leg when stepping into the car or need a slight boost! They may demonstrate slowness while changing position from sit to stand. Since Great Pyrenees are a stoic breed, they often do not show outward signs of pain but performance and daily function is affected. Dogs with lumbosacral stenosis move with the very characteristic posture of keeping the lumbosacral spine and hind limbs flexed or down in the hind to decrease nerve root compression. While affected Pyrs do not exhibit as much the classic tucked-under posture as the German Shepard Dog, they do move with a newly noticed hind stiffness. In addition, prolonged standing causes the Pyr to be slightly more down in the hind than when younger. In contrast, the German Shepard Dog with this syndrome exhibits the classic lumbosacral stenosis posture of being extremely tucked (flexed) in the hind limbs and low back. The slowly progressive symptoms include: hind limb weakness that can progress to total bilateral hind limb paralysis, knuckling with paw abrasion and gait sequence issues, tail weakness with eventual inability to lift tail, urinary and bowel incontinence. These are described in detail as follows: 38 Hind leg muscle weakness of the thighs, lower legs and buttocks is always initially noted. The reduction in motor or muscle strength contributes greatly to poor performance and inability to drive forward utilizing the hind legs. The stride may be slightly choppy and shortened. Both hind legs are affected but one leg may be more affected with a one-inch or more reduction in measured circumference than the other leg. Initially, the subtle weakness is intermittent. They may hold one hind leg off the ground at times or suddenly bite/chew at their lower back or tail base (root signature). The weakness progresses to exercise intolerance with inability to walk or run as far and difficulty walking on slippery surfaces. Eventually, progression to drunken sailor type walk (ataxia) with periodic falling is experienced. Finally, paralysis can occur. Knuckling (photo left) is inappropriate paw placement such that the top of the paw is placed on the ground at the late swing or strike phase of gait. Although the dog may maintain sensation, they are unaware of standing on the top of the paw rather than on the paw pad. This loss is called proprioception; essentially the dog does not know where the paw is in time and space. Early onset performance issues may be a manifestation of insecurity with paw placement and lack of confidence to perform the required task.

39 Tail weakness occurs as lumbosacral stenosis progresses and the muscles of the tail are weakened. The dog may also lack proprioception and sensation in the tail. These problems contribute to the dog not being able to lift the tail during urination and defecation. Bladder and bowel incontinence is a late stage symptom and occurs when the pelvic muscles controlling urination and defecation are not properly innervated. The dog lacks the sensation to void or defecate until it is too late or may not have any sensation at all. Defecation may occur while the dog is sleeping or lying down. The problem is often complicated by inability, secondary to hind leg weakness, to posture appropriately to defecate or urinate. What Are My Treatment Options Treatment & Veterinary Care The most common traditional treatment modalities for lumbosacral stenosis include: exercise reduction, use of non-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs) medicines and glucosamine/chondroitin products (nutraceuticals). There are many NSAIDS and the veterinarian will help the owner make the best choice of medication with fewest side effects. If symptoms are more advanced, the veterinarian will begin the medication prednisone, short term. Prednisone short term aggressively reduces inflammation and swelling in the lumbosacral area so symptoms often improve rapidly. One problem with long-term use of prednisone for dogs with lumbosacral stenosis is the muscle weakness and wasting that occurs over time. Since the hind legs, trunk/back and abdominal muscles are already compromised due to lumbosacral stenosis, prednisone can potentiate more weakness. Prednisone also increases urinary frequency while on the medication. In the case of a dog with occasional incontinence related to the Syndrome, prednisone can increase the episodes of urinary incontinence with resulting urine scald. Fortunately this resolves when the medication is discontinued. The veterinarian and owner often feel caught between a rock and a hard place in making the best medication treatment decisions. Middle-aged dogs that have severe neurologic deficits, severe pain and progressive functional loss may be offered surgical options, X-rays and MRI precede surgery. Unfortunately, despite these advanced imaging techniques and procedures the clinical signs displayed do not always correlate with imaging findings. The surgery is best described in detail by your veterinarian but most commonly involves removal of a portion of the L7 vertbrae (dorsal laminectomy) and stabilization with bone screws along with removal disc material (diskectomy). There is wide variation in reported success with the surgery; the range is between 64%-94%. In a recent study the overall success rate of military dogs returning to normal function was 41%-78%. Risk factors following surgery include: permanent hind limb paralysis and incontinence (bowel and bladder) Additional commonly suggested veterinary treatments include chiropractic adjustments and acupuncture as well as Adequan injections. Furthermore, although the success is controversial, many holistic vets suggest using gold bead implants that work on acupuncture sites when the dog is moving and also when you are doing massage. 39 Rehabilitation Physical Rehabilitation is extremely beneficial and augments medical and postoperative management of lumbosacral stenosis. Many dogs, especially seniors, do not have spinal surgery (laminectomy) and are treated conservatively with short-term NSAID medication, nutraceuticals and rehabilitation with hydrotherapy. Most dogs demonstrate loss of gluteal, quadriceps and hamstrings muscles with one hind limb more affected. Initially; the thigh girth may be 1-3 inches smaller than the opposite side. All rigorous activity such as running, jumping and intense obedience work is stopped and dogs are started on a slow, graduated exercise program.

40 Therapy goals include: increasing hind limb strength and flexibility; increasing spinal flexibility with minimizing episodes of lumbosacral hyperextension; trunk and abdominal/core strengthening; improved proprioceptive awareness and weight control. Dogs begin a slow gradual progression of exercises at a walk on flat surfaces and when strength/comfort improved he began mild, moderate hill walking as well as irregular surfaces and terrain (i.e. sand or taller grass). Sit to stand exercises and circles are added for hind leg strengthening. Gentle Theraball exercises are added for hind limb strength, abdominal (core) strengthening and trunk strengthening. Diet and any weight loss requirements are reviewed while working in conjunction with the veterinarian. Proprioceptive and gait sequencing exercises include stepping over ground poles at the walk. This entails stepping over objects at various heights with equal spacing and also varied mixed spacing of poles. Plank walking on the ground assists both balance/coordination and paw placement awareness. Back flexibility is improved with low-grade lateral bending exercises such as figure 8 and serpentine walking. Cookie exercises are taught to increase all aspects of spinal flexibility. In these exercises, the dog tracks a cookie above their head, to their chest and eventually to the ribs and hips. Low-grade vertebral joint mobilizations are done during rehabilitation clinic visits to reduce pain and owners are taught to do these at home as part of a home program. In addition, owners are trained to offer heat, back massage and PROM exercises at home. Therapeutic Ultrasound (sound waves) to the paraspinal muscles and low back area is often utilized by a certified canine therapist. TENS (Trans-Electrical Nerve Stimulation) has been utilized for humans with low back pain and this treatment modality is gaining popularity with canine therapists also, Dogs tolerate these treatments well and often demonstrate improvement. Swimming (Hydrotherapy) is initiated starting with low current and over time progresses to extremely high current. The designed swimming program works to develop abdominal core and trunk strengthening with high and low resistance work and serpentine patterns for spinal flexibility in the water with a hydro therapist. Massage, grade 1 and 2 joint mobilization and passive range of motion are performed with whirlpool in a warm water environment. Swimming offers no concussive forces to joints, including the vertebrae, so is an excellent form of strengthening and conditioning for dogs with this syndrome. Swimming also greatly helps increase endurance, overall cardiovascular fitness and weight management. With early medical and rehabilitative interventions, dogs can return to most normal functions and regain several inches of thigh muscle. Posturing improves such that dogs are much less down in the hind and move more easily from a lie to stand. They often resume stair walking and stepping up into the vehicles when transported. They enjoy running and playing again. Dogs presenting with advanced symptoms can also be treated and function improved but measures of improvement are smaller and the Syndrome stabilizes for shorter periods of time. However, in all cases, lumbosacral stenosis is slowly progressive and despite medication and rehab treatments, the symptoms will eventually reoccur and worsen. If dogs are maximally conditioned in a rehab program, the supporting muscles will retard disease progression better than in less conditioned dogs. Therefore, with proper comprehensive care: veterinary, rehabilitation, home exercises, hydrotherapy and routine swimming, the progression may take several years. Many canine clients live for 5 years or more with the diagnosis and have full lives.often dying from another illness rather than hind limb paralysis. 40 What Can I Do? Prevention Most authorities believe that all large breed dogs will develop Lumbosacral Dysfunction (aka Stenosis) if they live long enough. Although that thought is daunting, there are some things you can do to prevent problems: 1. When selecting a puppy try to select the pup at 8 weeks when some experts believe conformation is close to what it will be as an adult. Select a puppy that has a straight top line and

41 not a long back. The area to watch is the loin or distance on the back from the last rib to the front of the pelvic bone. 2. When selecting a breeder, ask about longevity of parents/ grandparents and the incidence of this problem in their line. If told they died of old age ask what the age was and what they died from (i.e. cardiac vs. hind end weakness). Also, ask to see some of the older dogs, ask their age and watch to see if they knuckle. Seeing this in a 6-7 year old Pyr is much more alarming than a 12 year old Pyr. 3. Begin back (trunk) and abdominal (core) exercises from the time Pyrs are puppies or young dogs. The best exercises for these youthful Pyrs are: i. Sit and beg (rock back on haunches like a bear), hold the beg for several seconds and gradually increase this to seconds repeat 3-5 times. ii. Beg to stand on hind legs reps 3-5 times. Most people think their Pyrs cant do this nonsense! If a polar bear that weighs 1000 pounds can do this why can't your Pyr! You are only limited by your ability to motivate your dog! Be creative. If they won't do more than one repetition, do one several times a day! iii. Roll over; teach to roll side to side. Puppies and young Pyrs do this easily and with joy. Add challenge by having them do a few rolls going uphill! iv. Teach your young Pyr to swim. Many Pyrs love water and with the right opportunities can be great swimmers. You might start with a life vest so they feel safe and walk in the water on the shoreline. Allow your Pyr to explore the water grasses, rocks etc. They will be swimmers in no time! Swimming uses trunk and core muscles not used on land. If you don t use it you lose it! ALL Pyrs, regardless of age, should have at least 35 minutes of sustained exercise per day. This is best done by walking with them. If your aging Pyr cannot walk this far begin with 5-minute walks 2-3 times per day and slowly add 5 minutes per week, to one of the walks, until you reach their maximum potential. 4. From the first time you bring a Pyr into your life, Begin walking/hiking every day. Walk-up as many hills as you can tolerate because this is the best exercise to gain hind strength! Hill walking is also good for core and trunk strength. 5. Consider periodic chiropractic adjustments for your Pyr s lifetime by a person trained to work on dogs either a veterinarian or chiropractor. Ask for credentials so no harm is done to your dog. Since this is a Syndrome related to abnormal movement of the lumbosacral joint, intuitively, Chiropractic care may improve alignment and reduce risk factors for developing Stenosis. 6. All Pyrs over age 4 should be on nutraceuticals glucosamine and chondroitin to slow the progression of arthritis to joints including the spinal vertebrae. 7. Learn canine massage and treat your Pyr to routine massages and joint stretching. This will make your Pyr more flexible but also let you know if there are problems early on. 8. Watch the cookies!! Maintain a healthy weight and keep your Pyr slightly lean throughout their lifetime. This healthy weight is especially important as your Pyr ages. Studies show that obese dogs, on average, die at least 2 years sooner than normal weight dogs! Two years for a dog is really more like 14 years since they age at 7 to1 compared to humans! Also, for the large breed dogs that commonly live shorter lives than small breed dogs, two years is a significant portion of their over-all life expectancy! Any increase in abdominal fat weights the abdomen down in the direction of gravity, thereby adding significant low back strain. 9. If your Pyr demonstrates any symptoms of Lumbosacral Dysfunction or Stenosis seek medical and rehabilitative/hydrotherapy care immediately. Early treatment offers the best results! For rehabilitation facilities near you, go to the web. Look for: canine rehabilitation facilities and add your area. Be certain to check credentials and that practitioners are certified in the field of canine rehabilitation. 41

42 Most importantly, love and care for your Pyr everyday we never know how long they will be with us. Hopefully, with this new information, you can give your Pyr a long, full, happy and healthy life well into their senior years! Jody Chiquoine RN, MSN, FNP is a Certified Canine Rehabilitation Therapist Οζθπντεξφ Σχλδξνκν Σν νζθπντεξφ ζχλδξνκν είλαη ζπρλή αηηία πφλνπ ζην πίζσ κέξνο ηεο κέζεο (νζθπντεξά άξζξσζε) θαη αηαμίαο πάξεζεο. Πξνζβάιινληαη θπξίσο κέζεο ή κεγαιχηεξεο ειηθίαο (6-7 εηψλ) κεγαιφζσκνη ζθχινη (Μεγάινη Ππξελαίνη, Αγίνπ Βεξλάξδνπ θά) θπξίσο νη αξζεληθνί. Ο Γεξκαληθφο Πνηκεληθφο έρεη ηδηαίηεξε πξνδηάζεζε γηα λα αλαπηχμεη ην ελ ιφγσ ζχλδξνκν. Έλα πξνεηδνπνηεηηθφ θιηληθφ ζεκείν είλαη ε απνθπγή ηνπ ρατδέκαηνο ρακειά ζηε κέζε (πξνο ηελ νπξά) ζπρλά ν ζθχινο θάζεηαη ή δείρλεη ελνριεκέλνο. Δγξήγνξζε! ην άξζξν πξνηείλνληαη δηάθνξεο αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα αξρίδνπλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία θαη λα ζπλερίδνληαη δηα βίνπ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο επίκαρεο πεξηνρήο. Ζ θνιχκβεζε απνηειεί ηδαληθή άζθεζε θαη νη Μεγάινη Ππξελαίνη αγαπνχλ ην θνιχκπη! Σν ίδην θαη ην θαζεκεξηλφ πεξπάηεκα γηα ιεπηά αθφκε θαη φηαλ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έλα κεγάιν θηήκα! Καη κελ μερλάηε: ην ηδαληθφ βάξνο κπνξεί λα δψζεη αθφκε θαη ΓΤΟ ρξφληα δσήο επηπιένλ ζηνλ ζθχιν ζαο! Σν ζχλδξνκν απηφ νθείιεηαη ζε πξνβνιή ηνπ δίζθνπ κεηαμχ ηειεπηαίνπ νζθπηθνχ θαη πξψηνπ ηεξνχ ζπνλδχινπ, ζε ππεξθηλεηηθόηεηα ππεξμάξζξσζε ηνπ ηεξνχ ή ζε ζπλδπαζκφ απηψλ. πρλά ζπγρέεηαη κε νξζνπαηδηθέο παζήζεηο φπσο ε δπζπιαζία ηνπ ηζρίνπ ή ε ακθνηεξόπιεπξε ξήμε ηνπ πξόζζηνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ ζηηο αξζξψζεηο ησλ γνλάησλ, ιφγσ ηεο ρσιφηεηαο θαη ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαιεί. Χζηφζν αθνξά ζηα λεχξα ηεο πεξηνρήο απηήο (ηππνπξίδα) θαη ζε πξνρσξεκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πάξεζε κε αθξάηεηα νχξσλ ή θαη θνπξάλσλ. Γηάθνξεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ απηνχ φπσο ε κπεινγξαθία ε επηζθιεξηδνγξαθία θαη ε δηζθνγξαθία. Χζηφζν ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) απνηειεί ζήκεξα ηελ κέζνδν εθινγήο ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο (Δηθφλεο 1α θαη 1β). 42 Εικόνα 1α Εικόνα 1β Απλή ακηινογραθία (Εικόνα 1α) και μαγνηηική ηομογραθία ζκύλοσ με οζθσοϊερό ζύνδρομο λόγω πρόπηωζης δίζκοσ (Εικόνα 1β). Αλ θαη πάλσ απφ ην 70% ησλ πεξηζηαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζπληεξεηηθή ζεξαπεία (πεξηνξηζκφο θαη αληηθιεγκνλψδε) δελ ζπαλίδνπλ νη ππνηξνπέο. Ζ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε αθνξά ζε απειεπζέξσζε ησλ λεχξσλ πνπ πηέδνληαη κε ξαρηαία πεηαιεθηνκή, ζε κεξηθή δηζθεθηνκή (αθαίξεζε ηλψδνπο δαθηπιίνπ ηνπ δίζθνπ πνπ πξνβάιιεη) θαη ζε ζπνλδπιόδεζε (ζηαζεξνπνίεζε) ηεο νζθηνεξάο άξζξσζεο ζπλήζσο κε νξζνπαηδηθέο βίδεο. Πεγή:

43 Μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για εκτροφείς και ιδιοκτήτες Πεγή: 43 Σύνδρομο κολυμβητών σε κουτάβια Πεγή: Αλ θαη δελ είλαη ζπρλφ έρεη πεξηγξαθεί θαη ζε Μεγάια Ππξελαία θαη αθνξά ηελ αδπλακία ησλ θνπηαβηψλ λα ζηαζνχλ ζηελ ειηθία ησλ 4-6 κελψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επί ηνπ ζέκαηνο παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα-πεγή. Ο θηεληαηξηθφο φξνο είλαη: "Swimmers syndrome". Μια καλή λύση για τους ηλικιωμένους Πυρηναίους Δπραξηζηνχκε ηε θίιε Pascal (Οιιαλδία) γηα ηηο θσηνγξαθίεο Ζ Aisha είλαη +11 εηψλ θαη θνπξάδεηαη εχθνια! κσο κε ην ζπγθεθξηκέλν κέζν κεηαθίλεζεο ζπκκεηέρεη ζε φια ηα δξψκελα ηεο νηθνγέλεηαο! Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέζν κεηαθνξάο κπνξείηε λα δηαβάζεηε πεξηζζφηεξα ζην:

44 Κακοποίηση ζώων από παιδιά: Μια επικίνδυνη συνήθεια Βηθησξία Πξεθαηέ Πεγή: Ζ ζπζρέηηζε ηεο θαθνπνίεζεο δψσλ απφ παηδηά κε ηελ παηδηθή επηζεηηθφηεηα έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα (Heather et al. 2003). Δίλαη εξεπλεηηθά δηαπηζησκέλε ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε βία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο θαθνπνίεζεο δψσλ απφ παηδηά, παξφηη ηα ίδηα ηα παηδηά δελ αλαγλσξίδνπλ πάληα απηή ηε ζχλδεζε. Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί φηη παηδηά πνπ εζίδνληαη λα θαθνπνηνχλ δψα, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα θαθνπνηήζνπλ αξγφηεξα επάισηα άηνκα, φπσο άιια, κηθξφηεξα παηδηά ή ειηθησκέλνπο. Αληίζηξνθα, παηδηά πνπ καζαίλνπλ λα θξνληίδνπλ ηα δψα, έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ζπκπφληα θη ελζπλαίζζεζε πξνο άιια άηνκα. Απηφ πνπ έρεη ιηγφηεξν εξεπλεζεί είλαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παηδηά θαθνπνηνχλ θαη βαζαλίδνπλ δψα, φρη απαξαίηεηα ιφγσ βίαησλ βησκάησλ, αιιά απιψο «γηα πιάθα»... πνηνο εθπαηδεπηηθφο εγείξεη ζηελ ηάμε ην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο δψσλ απφ παηδηά, ζα παξαηεξήζεη ακέζσο ηελ πιεηνςεθία ηεο ηάμεο λα ζεθψλεη θαηεπεηγφλησο ην ρέξη θαη λα έρεη αλάγθε λα κηιήζεη, είηε γηα θάηη πνπ έθαλε, είηε γηα θάηη πνπ παξαηήξεζε άιια παηδηά (ή ελήιηθεο) λα θάλνπλ. Απηή ε κνξθή ηεο βίαο είλαη δπζηπρψο εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε, αιιά ειάρηζηα έρεη ζπδεηεζεί, θαζψο: 1) ζεσξνχκε φηη ε θαθνπνίεζε ησλ δψσλ δελ «κεηξάεη», 2) «κεηξάεη» αθφκε ιηγφηεξν φηαλ ηελ δηαπξάηηνπλ ηα αζψα βιαζηάξηα καο Καη νη δχν παξαδνρέο είλαη βεβαίσο αβάζηκεο. Σα παηδηά ελδερνκέλσο επεξεάδνληαη απφ ηελ απαμίσζε ησλ ελειίθσλ πξνο ηα δψα θαη ιφγσ άγλνηαο, πεξηέξγεηαο, θαθήο λννηξνπίαο ελίνηε πεηξακαηίδνληαη κε ην βαζαληζκφ ηνπο. Απηφ δεκηνπξγεί κεγάιεο ελνρέο ζην παηδί, πνπ έρεη αλάγθε λα κηιήζεη, αιιά θαη λα θαζνδεγεζεί ζρεηηθά κε ην πψο λα ζπκπεξηθεξζεί ζηα δψα. Ζ θαθνπνίεζε ησλ δψσλ νξίδεηαη σο «ε εκπξφζεηε πξφθιεζε κε απαξαίηεηνπ πφλνπ, νδχλεο, αγσλίαο θαη / ή ζαλάηνπ ελφο δψνπ» (Ascione, 2001). ηελ θνηλσλία καο ζπρλά γίλεηαη απνδεθηή ε αξηζηνηειηθή ηεξαξρία ησλ έκβησλ φλησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο δσήο ηνπο, π.ρ. έληνκν< ςάξη< βαηξάρη< θνπλέιη< γάηα θαη ζθχινο<άινγν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκίζνπκε ζηα παηδηά φηη απηή ε ηεξάξρεζε είλαη θαηά θάπνην ηξφπν απζαίξεηε θαη αλζξσπνθεληξηθή (δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πψο βηψλεη ε κέιηζζα ην ζσκαηηθφ πφλν ηνπ μεξηδψκαηνο ησλ θηεξψλ ηεο), αιιά επίζεο, δελ γίλεηαη

45 πάληα ζεβαζηή (π.ρ. παξά ηελ πςειή ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία, νη ζθχινη θαη ηα άινγα πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα ζηπγλήο θαθνπνίεζεο). Δπίζεο, αο ππελζπκίζνπκε ζηα παηδηά φηη ε αλζξσπφηεηα πξννδεχεη φζνλ αθνξά ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο ζε ζρέζε κε ην ζεβαζκφ ζηε δσή. Πξηλ έλαλ αηψλα, ε παηδηθή θαθνπνίεζε, φπσο θαη ε παηδηθή δνπιεία, ζεσξνχληαλ θνηλσληθά απνδεθηέο. ήκεξα -παξφηη ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαηζεσξνχληαη μεθάζαξα θαηαδηθαζηέεο. Ίζσο ζε κεξηθά ρξφληα, νη κειινληηθνί άλζξσπνη λα θξίηηνπλ ζηελ ηδέα φηη επηηξεπφηαλ π.ρ. λα αθήλνπκε ζθπιηά λα ιηκνθηνλνχλ ζηνπο δξφκνπο, φηαλ ζην δπηηθφ θφζκν πεηάκε ην 1/3 ηνπ θαγεηνχ πνπ παξάγνπκε. Σν θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο δψσλ απφ παηδηά είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαη πνιχπινθν, αιιά πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο απνηειεί ε απαμίσζε κε ηελ νπνία νη ελήιηθεο κηινχλ γηα ηα δψα ή ζπκπεξηθέξνληαη ζηα δψα. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα θνβνχληαη θαη λα απερζάλνληαη ηα «βξψκηθα» δψα, πνπ «έρνπλ αξξψζηηεο» θαη ζα ηα «δαγθψζνπλ». Μπξνζηά ζε φιεο απηέο ηηο ζπρλά θαληαζησζηθέο απεηιέο, ζεσξνχλ δηθαίσκά ηνπο λα εθδηθεζνχλ ην δψν, πεηψληαο ηνπ π.ρ. πέηξεο ή αθήλνληάο ην λα πεζάλεη απφ πείλα θαη δίςα. Μηα ζσζηή ζπδήηεζε γηα ηα δψα βνεζά πνιχ ηα παηδηά. Απνξξνθνχλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζαλ ζθνπγγάξηα, γηαηί ηα δψα είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ (αληηζέησο κε ηνπο ελήιηθεο πνπ ζπρλά έρνπλ απνθνπεί απφ ηε θχζε θαη ηελ αζσφηεηα πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ην δσηθφ βαζίιεην). Αληίζηξνθα, φηαλ ε ζρέζε παηδηνχ θαη δψνπ ζεξαπεχεηαη, ην παηδί ληψζεη κεγάιε αλαθνχθηζε θαη κπνξεί λα σθειεζεί κε αλαπάληερνπο ηξφπνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεηξάρξνλνπ παηδηνχ, ην νπνίν παξά ηηο επίκνλεο ζεξαπείεο εηδηθψλ, δελ είρε μεθηλήζεη λα κηιά. Ζ νκηιία ηνπ μεθίλεζε φηαλ ε νηθνγέλεηα πήξε ζην ζπίηη ζθχιν, κε ηνλ νπνίν ην παηδί δέζεθε ζπλαηζζεκαηηθά θαη επηθνηλσλνχζε δηαξθψο. Ζ έξεπλα ηεο Heather ζε καζεηέο ζηελ Αγγιία έδεημε φηη πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά είραλ άκεζε εκπεηξία απφ ζέαζε (αθφκε θαη φηαλ δελ παξαδέρνληαλ ηα ίδηα ηε δξάζε) αθξαίσλ κνξθψλ θαθνπνίεζεο δψσλ, φπσο λα πεηνχλ ηνχβια ζην θεθάιη ηεο γάηαο, λα πεηνχλ ηε γάηα ζηε θσηηά, λα πεηνχλ γαηάθηα ζηνλ αέξα, λα ηα βάδνπλ ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ, λα ρηππνχλ ην ζθχιν κε ηε κχηε ηνπ θηπαξηνχ, λα βγάδνπλ ηα θηεξά ηεο πεηαινχδαο θαη κηα ζεηξά αθφκε απνηξνπηαζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ γεκίδνπλ κηα ζιηβεξή ιίζηα. Γελ έρνπκε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη αληίζηνηρα επξήκαηα δελ ζα ίζρπαλ θαη ζηε ρψξα καο. Σν πην ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φκσο ήηαλ ε αηηηνιφγεζε ησλ παηδηψλ. ηελ εξψηεζε: «Γηα πνην ιφγν θαθνπνίεζεο δψα;» ε πξψηε ζε ζπρλφηεηα απάληεζε ήηαλ «εθδίθεζε», ε δεχηεξε «γηα πιάθα», θαη ε ηξίηε «δελ μέξσ, δελ κπνξψ λα ζθεθηψ γηαηί ην έθαλα». Καηά ηελ εξεπλήηξηα, ε πξψηε απάληεζε πνιχ πηζαλψο απνηειεί άκπλα ηνπ παηδηνχ ζηελ ελνρή κε θάπνην ηξφπν ζα έπξεπε λα θηαίεη ην δψν! Οη δχν επφκελεο είλαη νη πην απνθαιππηηθέο: «γηα πιάθα» ή «γηαηί έηζη». Δδψ αθξηβψο βξίζθεηαη ην ηεξάζηην έιιεηκκα παηδείαο. Σα παηδηά νθείινπλ λα δηδαρζνχλ φηη ηα δψα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί φπσο εκείο, κε ην ίδην δηθαίσκα γηα δσή ζηε Γε φπσο εκείο, πνπ ληψζνπλ πφλν θαη αγσλία φπσο εκείο, αιιά αληίζεηα κε εκάο, δελ έρνπλ δφιν ή κνρζεξία θαη ζα πξνζθέξνπλ ηελ αγάπε, φπνηε ηνπο δεηεζεί, ρσξίο επηζπκία γηα εθδίθεζε. ηαλ κηινχκε ζηα παηδηά γηα ηα δψα κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κηινχκε θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά ηνπο. Έρσ παξαηεξήζεη φηη ηα παηδηά ακέζσο ιακβάλνπλ ην κήλπκα, αιιάδνπλ ακέζσο ζηάζε, δείρλνπλ πεξηζπιινγή θαη ζέινπλ λα κηινχλ αζηακάηεηα γηα ηηο ζεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο κε ηα 45

46 δψα. Απηφ απνδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζρέζε παηδηψλ-δψσλ θαη πφζν πξέπεη λα ηελ πξνζηαηέςνπκε θαη λα ηελ θαζνδεγήζνπκε κε αγάπε. Σν ηξίην ελδηαθέξνλ εχξεκα είλαη νη πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ε θαθνπνίεζε δψσλ απφ εθείλα. ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηελ εθπαίδεπζε, παξά ηελ ηηκσξία (Paul, 1993). χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ: 'Καιιηεξγήζηε ηε ζπκπφληα ζηα παηδηά', 'δείμηε ζηα παηδηά φηη ηα δψα δνπλ θη αλαπλένπλ φπσο εκείο', 'βνεζήζηε καο λα θαηαιάβνπκε ηα δψα', 'δηδάμηε καο καζήκαηα πψο λα θξνληίδνπκε ηα δψα', 'πείηε φηη ηα δψα είλαη ζαλ ηνπο αλζξψπνπο'. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ινηπφλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα μεθηλήζεη κε ην λα κηιήζνπκε ζηα παηδηά γηα ην ιάζνο ηεο θαθνπνίεζεο δψσλ. Αο είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αλνίμνπκε ην λνπ καο ζηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζησπεξά απνδεθηέο κνξθέο ζπζηεκηθήο θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη ηα δψα ζηελ θνηλσλία καο, φπσο π.ρ. ηα εθηξνθεία θνηφπνπισλ, φπνπ ηα δψα είλαη παγηδεπκέλα ζε ρψξν Α4 γηα κηα νιφθιεξε δσή ή ηνπο επψδπλνπο εξγαζηεξηαθνχο πεηξακαηηζκνχο ζε δψα γηα κε απαξαίηεηα πξντφληα. Ή αθφκε, ην θπλήγη πςειήο ηερλνινγίαο απφ αλζξψπνπο πνπ δελ πεηλνχλ, αιιά επηδίδνληαη ζην ζάλαην ησλ δψσλ γηα ρφκπη. Ζ θαθνπνίεζε δψσλ δελ είλαη αθίλδπλε, νχηε «αζηεία» ('ηα θνξίηζηα πνπ θαθνπνηνχλ δψα έρεη παξαηεξεζεί φηη δαγθψλνπλ θαη ρηππνχλ ηα άιια παηδηά πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν φξν, ελψ ηα αγφξηα θαηαζηξέθνπλ ηα αληηθείκελα ησλ άιισλ θαη βξίδνπλ', Heather et al. 2003). Πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε ηα παηδηά απφ ην θαηαζηξνθηθφ ζπλαίζζεκα παληνδπλακίαο πνπ ηα θαηαθιχδεη φηαλ πεηξακαηίδνληαη κε ηνλ πφλν, ην ζψκα θαη ηε δσή ελφο έκβηνπ πιάζκαηνο. Σα παηδηά πξέπεη λα βνεζεζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ πφλν γχξσ ηνπο, αθφκε θη φηαλ ζπκβαίλεη ζε έλαλ νξγαληζκφ κε ζψκα δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ζα ηα βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ πγηέζηεξε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, αιιά θαη λα αληιήζνπλ πξαγκαηηθή ςπρηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε κε ην δψν, πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί κηα δσή. Η Βικτωρία Πρεκατέ είναι Ψστολόγος Εκπαιδεσηικός. Σκύλοι, άνθρωποι και Μεγάλοι Πυρηναίοι Dogs, humans and Great Pyrenees' size comparison 46 Έρχονται ειδικές παραλίες για τα κατοικίδια ζώα Πεγή: zoa/ 7 Οθησβξίνπ: Ννκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ επηιχεη ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ζε παξαιίεο, πξνσζεί ν ππνπξγφο Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε ξχζκηζε, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ παξαιηψλ, κεηά απφ ππφδεημε ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο ζα επηηξέπεηαη ζην εμήο ε πξφζβαζε θαη ε επαθή κε ην λεξφ γηα ηα θαηνηθίδηα δψα ζπληξνθηάο (pet friendly areas).

47 Γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαιηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλα απζηεξά θξηηήξηα, φπσο, κεηαμχ άιισλ, νη παξαιίεο απηέο λα κελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «πνιπζχρλαζηεο» απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα κε ζπκπεξηιακβάλνληαη παξαιίεο πνπ ν ινπφκελνο θαηαβάιιεη εηζηηήξην ζε απηέο. ην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, ν ππνπξγφο Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, πξαγκαηνπνίεζε ηελ Σξίηε ζπλάληεζε κε ζεζκηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο Παλειιαδηθήο Φηινδσηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Οκνζπνλδίαο. Ο ΤΝΑ, αθνχ παξέζεζε ζηα κέιε ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ ην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα, ππνγξάκκηζε ην αλαρξνληζηηθφ πλεχκα πνπ δηέπεη ην ζεκεξηλφ λνκηθφ πιαίζην. «Παξαθνινχζεζα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ρηιηάδσλ πνιηηψλ γηα ην ζέκα. Παξάιιεια, έςαμα λα βξσ ηη ηζρχεη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη θαηέιεμα ζηε ζεκεξηλή ιχζε. Πηζηεχσ, άιισζηε, φηη ε δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ, ε πινχζηα αθηνγξακκή θαη ε κνλαδηθή πνιπλεζία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ρψξα καο επλννχληαη απφ ζηνρεπκέλεο ιχζεηο ζε θάζε ζέκα. Οη νξηδφληηεο δηαηάμεηο δελ θαιχπηνπλ απηήλ ηε ηδηνκνξθία», αλέθεξε. Οη εθπξφζσπνη ηεο Παλειιαδηθήο Φηινδσηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Οκνζπνλδίαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, επραξίζηεζαλ ηνλ ΤΝΑ γηα ηελ «ηζηνξηθή», φπσο ηελ ραξαθηήξηζαλ, πξσηνβνπιία ηνπ ε νπνία δίλεη ιχζε ζε έλα πάγην θαη ρξφλην αίηεκα ρηιηάδσλ πνιηηψλ. «Δίλαη, φκσο, πνιχ ζεκαληηθή θαη γηα ην κήλπκα πνπ εθπέκπεη. Έλα κήλπκα κε πνιιέο θνηλσληθέο επαηζζεζίεο θαη πξνεθηάζεηο», είπαλ. Οη παξαιίεο απνηεινχλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θαη ε παξακνλή δψσλ. Σν θνιχκπη θαηνηθίδησλ, φκσο, ζε απηέο εμαξηηφηαλ κέρξη ζήκεξα απφ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, πνπ είραλ λα θάλνπλ γηα παξάδεηγκα κε ηελ αηζζεηηθή ή ηε θηινδσία ησλ παξεπξηζθφκελσλ ινπφκελσλ. Γφζεθε ιχζε ζε έλα "ζνβαξφ" πξφβιεκα! Υα! Δάλ ην άξζξν αλαθεξφηαλ ζε έλα λέν ράπη αιιαγήο λννηξνπίαο ζα ην ρεηξνθξνηνχζακε! Αιιά εηδηθέο παξαιίεο γηα θαηνηθίδηα ζθχινπο θπξίσο; Καη απφ ηη θηλδπλεχνπλ νη "πεληαθάζαξνη", "πγηέζηαηνη" ζπλάλζξσπνη καο πνπ ζπλεζέζηαηα θάλνπλ φηη θαη νη ζθχινη θαη επηπιένλ ζάβνπλ ηα απνηζίγαξα ζηελ άκκν, πεηνχλ πιαζηηθά θαη ζθνππίδηα φπνπ βξνπλ θιπ. Βέβαηα θαη νη ζθχινη ηδίσο νη κεγαιφζσκνη δελ πξέπεη λα είλαη εληειψο ειεχζεξνη θαη αλεμέιεγθηνη (φπσο θάηη "παηδάθηα" ζηελ παξαιία) θαη νη ηδηνθηήηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ θαζαξηφηεηαο. Διπίδσ ηνπιάρηζηνλ λα κελ δνχκε θαη παξαιίεο "αλδξψλ" θαη "γπλαηθψλ" φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζε κεξηθέο γεηηνληθέο ρψξεο! 47 Σε Αττική και Κρήτη τα περισσότερα κρούσματα κακοποίησης ζώων Πεγή: Ζ Αηηηθή θαη ε Κξήηε αλαδεηθλχνληαη νη δχν πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κε ηα πεξηζζφηεξα θαηαγγειζέληα πεξηζηαζηηθά βαζαληζκνχ, θαθνπνίεζεο ή ζαλάησζεο δψσλ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο (Σκήκα Αζηπλφκεπζεο θαη Σνπξηζκνχ) γηα ην 2013 θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ Σα ζηνηρεία δηαβηβάζηεθαλ ζηε Βνπιή έπεηηα απφ εξψηεζε πνπ είρε θαηαζέζεη ε βνπιεπηήο ηεο ΓΖΜΑΡ Μαξία Γηαλλαθάθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζαλάησζεο δψσλ ζηελ Δπηθξάηεηα θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηψλ. πσο εηδηθφηεξα πξνθχπηεη, ηα θαηαγγειζέληα πεξηζηαηηθά βαζαληζκνχθαθνπνίεζεο ή ζαλάησζεο δψσλ ην ήηαλ: Αηηηθή: 99 Αηηηθή: 107 Θεζζαινλίθε: 29 Θεζζαινλίθε: 23 Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε: 32 Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε: 23 Β. Αηγαίν: 17 Β. Αηγαίν: 14 Γ. Μαθεδνλία: 12 Γ. Μαθεδνλία: 10 Ήπεηξνο: 12 Ήπεηξνο: 17

48 Θεζζαιία: 24 Κεληξηθή Μαθεδνλία: 53 Γπηηθή Διιάδα: 45 Ηφληα Νεζηά: 21 Κξήηε: 102 Ν. Αηγαίν: 19 Πεινπφλλεζνο: 39 ηεξεά Διιάδα: 26 Θεζζαιία: 26 Κεληξηθή Μαθεδνλία: 55 Γπηηθή Διιάδα: 29 Ηφληα Νεζηά: 20 Κξήηε: 79 Ν. Αηγαίν: 21 Πεινπφλλεζνο: 39 ηεξεά Διιάδα: 32 Θα είρε ελδηαθέξνλ αλάινγε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δξαζηψλ πνπ βαζάληζαλ ή ζαλάησζαλ ηα δψα ζθχινπο θπξίσο. ζνλ αθνξά ηελ πνηληθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο ε Παιαηά Γηαζήθε είλαη ζαθέζηαηε! Γιατί έχουν οι καιροί γυρίσματα 48 Stop violence against pets Πρόστιμο-μαμούθ ευρώ σε 67χρονο που θανάτωσε οκτώ κουτάβια Πεγή: Τα άηπρα θνπηάβηα είραλ βξεζεί λεθξά κέζα ζε κηα λάηινλ ζαθνχια, δεκέλε θαη θάησ απφ πέηξεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε Λάξηζα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 Βαξχο έπεζε ν πέιεθπο ηεο δηθαηνζχλεο ζε έλαλ 67ρξνλν πνπ θαηεγνξείηαη γηα ηε ζαλάησζε νθηψ λενγέλλεησλ θνπηαβηψλ θαη ηελ θαθνπνίεζε ελφο αθφκε ζθχινπ ζηε Λάξηζα, θαζψο ζα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη πξφζηηκν «κακνχζ», χςνπο επξψ!

49 Σν ρσξίο πξνεγνχκελν πξφζηηκν είλαη ην άζξνηζκα ηεο πνηλήο χςνπο επξψ γηα θάζε δψν θαη γηα θάζε πεξηζηαηηθφ, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ. Σα άηπρα θνπηάβηα είραλ βξεζεί λεθξά κέζα ζε κηα λάηινλ ζαθνχια, δεκέλε θαη θάησ απφ πέηξεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε Λάξηζα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ο δξάζηεο εληνπίζηεθε απφ θαηαγγειία ζηελ ηφηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Οη θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ, θνηλνπνηήζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ Λαξηζαίσλ θαη ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ δήκνπ ζα θνηλνπνηήζεη ηελ νθεηιή ζηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία ψζηε λα εηζπξαρζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ. Greece 270,000 euro fine to a 67 yo man for killing eight puppies in Central Greece! Can the Ebola virus infect our pet dogs or cats? Source: Before we get to answer this question, let's get to understand what the Ebola virus is: 10 Facts to know about the Ebola Virus 1. Ebola virus disease (EVD) or Ebola hemorrhagic fever (EHF) is a disease of humans and other primates. 2. Symptoms start 2 days to 3 weeks after contracting the virus, with a fever, sore throat, muscle pain, and headaches. Typically nausea, vomiting, and diarrhoea follow, along with decreased functioning 49 of the liver and kidneys. Around this time, affected people may begin to bleed both within the body and externally. 3. The virus may be acquired upon contact with blood or bodily fluids of an infected animal (commonly monkeys or fruit bats) or a symptomatic person or through exposure through objects (such as needles) that have been contaminated with infected secretions. 4. Spread through the air has not been documented in the natural environment. 5. Symptoms may appear anywhere from 2 to 21 days after exposure to Δbola virus though 8-10 days is most common. 6. Non-human primates, bats, and rodents are suspected to be capable of carrying the disease, and contact with blood or secretions from these animals, or the ingestion of infected meat (e.g. the wild meat trade in West Africa), may lead to transmission of the disease to a person. Bats are the most likely source, according to the Centre for Disease Control, at least in the case of the most recent disease outbreak being experienced in West Africa. However, the actual natural reservoir for the disease does remain unknown at this time. 7. There is no evidence (through clinical studies or any reputable source) that cats can be infected and/or can be a source of transmission. The bad news is that there is also no evidence to the contrary.

50 8. Based on what we know about the disease, the virus, and how Ebola is spread, it seems unlikely that our pet cats are at risk. 9. There is no mention about dogs and the risks that they incur, but there is little cause for worry, particularly for pets that are housed indoors and do not eat raw meat. 10. There is no specific treatment for the disease at this moment in time. The question remains: Can the Ebola Virus affect dogs or cats? As of 17 August 2014 there is ΝΟ known evidence that it can or cannot affect cats or dogs and research continues. It is deadly to humans and there is no known cure for it to date. Δίλαη ζε φινπο γλσζηή ε επηδεκία απφ ηνλ ηφ Δκπνια πνπ καζηίδεη ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Σνλ Οθηψβξην κηα Ηζπαλίδα λνζειεχηξηα πνπ θξφληηδε αζζελή κε Δκπνια ν νπνίνο ηειηθά θαηέιεμε, ήηαλ ε πξψηε αζζελήο πνπ πξνζβιήζεθε απφ ηνλ ηφ εθηφο Αθξηθήο. Σν ζέκα πξνέθπςε φηαλ νη αξρέο ηεο Ηζπαλίαο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ επζαλαζία ζηνλ ζθχιν ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην ελδερφκελν λα κεηαδψζεη ηνλ ηφ ζε άιινπο αλζξψπνπο. Οη ζθχινη δελ λνζνχλ απφ ηνλ ζαλαηεθφξν ηφ αιιά κπνξνχλ λα ηνλ κεηαδψζνπλ κε ην ζάιην ηνπο ή κε ην δάγθσκα. ηε Ληβεξία, επεηδή νη λεθξνί απφ ηελ επηδεκία ζάβνληαη επηθαλεηαθά, άγξηα ζθπιηά μεζάβνπλ ηα πηψκαηα κε απνηέιεζκα λα κνιχλνληαη απφ ηνλ ηφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηαθέξνπλ αθφκε θαη ζε άιιε ρψξα (πρ. πξφζθαηα ζηε ελεγάιε). κσο ε Ηζπαλία δελ είλαη Ληβεξία. Ο ζθχινο είλαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. κσο θαίλεηαη φηη πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα δελ ιεηηνχξγεζε φπσο ζα έπξεπε θαη ππήξμε ελδνλνζνθνκεηαθή κφιπλζε ιφγσ πιεκκειψλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Έηζη ζε θαηάζηαζε παληθνχ ην ζχζηεκα πξνζπαζεί λα θιείζεη ηξχπεο κε αλφεηεο απνθάζεηο. Αιιά ν ζθχινο είλαη απιά έλα έκβην πιάζκα θαη ε επζαλαζία ε εχθνιε ιχζε «Έξυπνη» συσκευή επιτρέπει την επικοινωνία με τους σκύλους Πεγή: 50 Οη ζθχινη δελ κηινχλ, αιιά πιένλ κπνξνχλ λα ζηείινπλ «ζήκα» ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, εάλ ε πγεία ηνπο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ράξε ζε κηα «έμππλε» ζπζθεπή πνπ ζα θνξνχλ. Ζ εηδηθή ζπζθεπή εμνπιίδεηαη κε αηζζεηήξεο πνπ παξαθνινπζεί ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηεηξάπνδσλ θαη κεηαδίδεη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηεηξάπνδσλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεη Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ δνλήζεσλ, ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα «επηθνηλσλήζεη» κε ηνλ ζθχιν ηνπ, αθφκε θαη φηαλ ν ηειεπηαίνο δελ βξίζθεηαη εληφο ηνπ νπηηθνχ ηνπ πεδίνπ.

51 «Δμειηγκέλνη αηζζεηήξεο θίλεζεο κάο κεηαθξάδνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ησλ ζθχισλ», αλέθεξε ν βνεζφο θαζεγεηήο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Δπηζηήκεο Καζ.. Νηέηβηλη Ρφκπεξηο, έλαο εθ ησλ εξεπλεηψλ ζην παλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο, πνπ αλέπηπμαλ ηηο «έμππλεο» ζπζθεπέο. «Μπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε πφηε θάζνληαη, πφηε είλαη φξζηνη, πφηε ηξέρνπλ αθφκε θαη πφηε δελ βξίζθνληαη εληφο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο, ράξε ζηηο ζπζθεπέο πνπ θνξνχλ», πξφζζεζε ν ίδηνο κηιψληαο ζην βξεηαληθφ δίθηπν BBC. Δπηπιένλ, αηζζεηήξεο πνπ κεηξνχλ ζθπγκνχο, αιιά θαη ηε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο ησλ ζθχισλ απνζηέιινπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζηνλ ηδηνθηήηε, εηδνπνηψληαο ηνλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Οη κειεηεηέο πξνρσξνχλ ζηαδηαθά ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο φιν θαη κηθξφηεξσλ ζε κέγεζνο «έμππλσλ» πνπ θνξηνχληαη απφ ζθχινπο, έηζη ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε παξαγσγή ηνπο. New Tech Aims to Improve Communication Between Dogs and Humans Source: Σκύλοι κατά του στρες στα σχολεία Πεγή: Kάζε πξσί ε Κάιη, έλα 18κελν ξνδεζηαλφ ξίηδκπαθ, πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά λα έξζνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν Καιέ ζην Οπηπάλη ηεο Νέαο Τεξζέεο, ζηηο ΖΠΑ. Καζψο νη καζεηέο πεξλνχλ κπξνζηά ηεο, κπξίδεη ηνλ θαζέλα πξνζεθηηθά. Σα παηδηά, 85 ζην ζχλνιφ ηνπο, ρακνγεινχλ ζην φκνξθν ζθπιί αιιά γλσξίδνπλ φηη δελ πξέπεη λα ην ρατδέςνπλ ή λα ηνπ δηαζπάζνπλ ηελ πξνζνρή. Η Κάιη είλαη έλα ζθπιί αληρλεπηήο θνξηηδφιεο, εθπαηδεπκέλν λα αληρλεχεη ηελ νξκφλε ηνπ ζηξεο πνπ παξάγνπλ ηα επηλεθξίδηά καο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ληψζνπκε άγρνο ή αγσλία. ηαλ βξηζθφκαζηε ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο, ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο ζην αίκα απμάλνληαη. Καη ε Κάιη πξέπεη λα πεη ζηε ρεηξίζηξηά ηεο, ηελ Κέζετ Μπάηιεξ, αλ ηα επίπεδα θάπνηνπ καζεηή είλαη πςειά. Αλ είλαη, ηφηε ν καζεηήο ζπδεηεί κε ηελ Μπάηιεξ θαη ηελ Κάιη ζε κηα πξνζπάζεηα λα γιηηψζεη, λα απειεπζεξσζεί απφ ην βαζαληζηηθφ ζηξεο. «Σα παηδηά ληψζνπλ αζθαιέζηεξα φηαλ ε Κάιη βξίζθεηαη εδψ θαη αλνίγνληαη επθνιφηεξα», εμεγεί ε θπξία Μπάηιεξ. Σα ζήκαηα πνπ δίλεη ε Κάιη είλαη αλεπαίζζεηα θαη ζπάληα νη άιινη θαζεγεηέο ή νη καζεηέο ηα παίξλνπλ είδεζε. Αιιά ε Μπάηιεξ πξνζέρεη ην ζθπιί θαη αληηιακβάλεηαη κφιηο ε Κάιη δείμεη κε ηε κχηε ηεο θάπνην καζεηή ή αξρίζεη λα ηνλ θνηηάεη επίκνλα. Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην Καιέ πάζρνπλ απφ λνζήκαηα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, θάπνηα έρνπλ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα ή άιιεο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ θξίζεηο άγρνπο θαη άιια δχζθνια ζπλαηζζήκαηα. Όπσο θαη ηα άιια ζθπιηά πνπ εθηεινχλ θάπνηα πνιχηηκε ππεξεζία, ε Κάιη είλαη εμαηξεηηθά ήξεκε. «Σηα παηδηά δελ αξέζεη φηαλ έλαο ζθχινο πεδάεη πάλσ ηνπο», εμεγεί ε Μπάηιεξ, θαζεγήηξηα Υγηεηλήο θαη εηδηθή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ρξήζε εθπαηδεπκέλσλ ζθπιηψλ. Η Κάιη ήξζε ζην ζρνιείν πξηλ απφ έλαλ ρξφλν απφ ηε κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε «Τα παηδηά ηνπ Μέξιηλ» πνπ εθπαηδεχεη ηέηνηα ζθπιηά πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 51

52 «Κάπνηα ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ ηέηνηα παηδηά δέρνληαη επηζθέςεηο απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζθπιηά, ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο», ιέεη ν Νηέηβηλη Λέηηλεξ, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ρνιήο Καιέ. «Πηζηέςακε φηη ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ ζθχινπ ζα βνεζνχζε ηα παηδηά καο. Ήηαλ κηα επηινγή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο δαζθάινπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ νπνία θαλείο δελ είρε αληίξξεζε», θαηαιήγεη ν Λέηηλεξ. «Πνιινί απφ εκάο γλσξίδνπλ αλζξψπνπο κε ηέηνηα ζθπιηά θαη έρνπκε δεη πφζν σθέιηκα κπνξεί λα είλαη», εμεγεί ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ Νηηάλ Μάκν. «Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα είδακε πφζν ε Κάιη βνήζεζε ηα παηδηά καο». ηαλ ε Κάιη εληνπίζεη έλαλ αγρσκέλν καζεηή θαη ε Μπάηιεξ ηνλ ξσηήζεη αλ ππνθέξεη απφ άγρνο, ε πην ζπλήζεο απάληεζε είλαη «είκαη εληάμεη», νπφηε ε Μπάηιεξ απαληά: «Ζ Κάιη κνχ είπε ην αληίζεην». «Σελ αθνχλ δηφηη δελ είλαη απεηιεηηθή θαη ηνπο αξέζεη λα είλαη θνληά ηεο», εμεγεί ε Μπάηιεξ, θαη έλα παηδί ηεο Α Λπθείνπ ζπκθσλεί. «Ζ Κάιη κάο βνεζάεη λα δηαρεηξηδφκαζηε θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηά καο θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα ηα μεπεξάζνπκε φια νινκφλαρνη. Δίλαη γιπθηά, αγαπεζηάξα θαη αζηεία». Πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο, ε Κάιη άξρηζε λα πεγαηλνέξρεηαη λεπξηθά κέζα ζην γξαθείν θαη λα ζθνπληάεη ηελ Μπάηιεξ. «Με αλέβαζε απφ ηηο ζθάιεο ζηελ αληηθξηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ φπνπ βξήθακε έλα κηθξφ θνξίηζη πνπ βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα λεπξηθήο θξίζεο», εμεγεί ε θ. Μπάηιεξ. Βιέπνληαο ηελ Κάιη, ε κηθξή καζήηξηα ξψηεζε αλ ζα κπνξνχζε λα ηε ρατδέςεη. «Σν πξψην πνπ θάλσ», ζπλερίδεη ε θ. Μπάηιεξ, είλαη λα βεβαησζψ φηη ε Κάιη είλαη αζθαιήο. Κνηηψληαο ην παλέκνξθν ζθπιί επί ιίγα ιεπηά, ην θνξίηζη εξέκεζε θαη «ηφηε ηελ αληάκεηςα ιέγνληάο ηεο φηη κπνξεί λα ην ρατδέςεη, λα ην ρηελίζεη ή αθφκα θαη λα ην βγάιεη βφιηα». Ζ εθπιεθηηθή ηνπο φζθξεζε ραξίδεη ζηα ζθπιηά φπσο ε Κάιη ηε δπλαηφηεηα λα κπξίδνπλ ηα απμαλφκελα επίπεδα θνξηηδφιεο ζηνλ ηδξψηα ή ηελ αλαπλνή θαη λα εληνπίζνπλ έλαλ καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα, αθφκα θαη φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε κηα ηάμε πνιχ καθξηά απφ εθεί φπνπ βξίζθεηαη ν ζθχινο, εμεγεί ν Νίθνιαο Νηφληκαλ, επηθεθαιήο ηεο Κιηληθήο πκπεξηθνξάο Εψσλ ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο Κάκηλγθο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σαθηο. Βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ «Οη άλζξσπνη δηαζέηνπλ δψδεθα εθαηνκκχξηα ππνδνρείο φζθξεζεο θαη νη ζθχινη ηνπιάρηζηνλ 800 εθαηνκκχξηα. Σα θπλεγεηηθά πνπ θπλεγνχλ κε ηελ φζθξεζε, φπσο ηα κπηγθι θαη ηα κπαζέ, έρνπλ κέρξη ηέζζεξα δηζεθαηνκκχξηα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζθχινπ λα κπξίδεη μεπεξλά ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο πνπ δηαζέηνπκε. Νηψζνπκε θαιά εάλ πεξάζνπκε απφ έλα ρακπνπξγθεξάδηθν θαη κπξίζνπκε ηα κπηθηέθηα πνπ ςήλνληαη. Οη ζθχινη φκσο κπνξνχλ λα κπξίζνπλ έλα κπηθηέθη πνπ ςήλεηαη ζηε γεηηνληθή πφιε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη σο αληρλεπηέο κειαλψκαηνο, δηαβήηε θαη άιισλ αζζελεηψλ. ια θαηαιήγνπλ ζηελ απίζηεπηε ηθαλφηεηα φζθξεζεο πνπ δηαζέηνπλ», θαηαιήγεη. Ζ Κάιη μέξεη πφηε έλαο καζεηήο ςεχδεηαη φηη πάζρεη απφ έληνλν άγρνο. «Δίρα καζεηέο πνπ έξρνληαλ ζην γξαθείν κνπ ιέγνληαο φηη δελ ληψζνπλ θαιά», εμεγεί ε θπξία Μπάηιεξ. «Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θάπνηνο καζεηήο ζέιεη λα γιηηψζεη απφ κηα δχζθνιε εμέηαζε ή ην κάζεκα. Αλ ε Κάιη δελ κνπ δψζεη ζεκάδη φηαλ ηνπο κπξίζεη, ηφηε ηνπο ζηέιλσ θαηεπζείαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ καζήκαηνο». 52

53 Σην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο, νη καζεηέο επηβηβάδνληαη ζηα ιεσθνξεία θαη ε Κάιη επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηεο κε ηελ θπξία Μπάηιεξ. Τηο επφκελεο εβδνκάδεο ζα έρεη γηα ζπληξνθηά θαη έλαλ δεχηεξν ζθχιν, έλα κπηγθι πνπ αθνχεη ζην φλνκα Κιεηψ θαη πνπ είλαη ζθπιί εξγαζηνζεξαπείαο θαη ινγνζεξαπείαο. Οη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ κε ηελ Κιεηψ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα εμαζθεζνχλ ζην θνχκπσκα θαη μεθνχκπσκα θνπκπηψλ θαη ηνπ βέιθξν ζην «ζακαξάθη» πνπ θνξάεη ην ζθπιί, ελψ ζα βειηηψζνπλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ νκηιία δηαβάδνληάο ηεο. Σα παηδηά αλππνκνλνχλ λα θηάζεη θαη ην θαηλνχξγην ζθπιάθη ζην ζρνιείν ηνπο. Stressed? This Dog May Help Source: Cali (Rhodesian Ridgeback) is a cortisol detection dog, trained to detect in school children the stress hormone our adrenal glands secrete when we become anxious or stressed. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εηθφλα ηνπ ζθχινπ (θφιετ) πνπ ζπλνδεχεη ηελ Διιεληθή αλαδεκνζίεπζε. Φαίλεηαη πσο ν κεηαθξαζηήο δελ δηάβαζε θαλ ην άξζξν πνπ αλαξηήζεθε! Αντί-αλλεργιογόνα τα κατοικίδια Πεγή: Τα λέα είλαη επράξηζηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ απνθαζίδνπλ λα πάξνπλ έλα ζθχιν ή κηα γάηα γηα ην παηδί ηνπο, θνβνχκελεο ηπρφλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Φαίλεηαη πσο ηειηθά ε γάηα ή ν ζθχινο κπνξεί Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ηα θαηνηθίδηα - ηδηαίηεξα νη ζθχινη- δελ ρξεηάδεηαη λα απνθιείνληαη απφ ην ζπίηη κε ην ζθεπηηθφ φηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγίεο ζηα παηδηά. Αληηζέησο, ε παξνπζία ηνπο κπνξεί λα πξνθπιάζζεη απφ ηηο αιιεξγίεο. λα είλαη δψα σθέιηκα γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Μειβνχξλεο. 53 Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ, βάζεη εξσηεκαηνινγίσλ, ελειίθνπο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία θαη εζηίαζαλ ζε εθείλνπο πνπ κεγάισζαλ θνληά ζε θαηνηθίδηα ή δψα θάξκαο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, θαζψο θαη ζε φζνπο είραλ ζπκπηψκαηα αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Γηαπίζησζαλ φηη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο ήηαλ 30% κηθξφηεξεο ζε φζνπο είραλ κεγαιψζεη θνληά ζε δψα

54 θάξκαο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, ελψ ε θαηνρή ελφο ζθχινπ ή κηαο γάηαο κείσλε ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν θαηά 15%. Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο εκθάληζεο αιιεξγίαο ήηαλ αθφκε κηθξφηεξνο ζε εθείλνπο πνπ εθηφο απφ έλα θαηνηθίδην είραλ θαη πνιιά αδέιθηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ παξφκνηα θαη ζηηο 13 ρψξεο φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ζηελ ηδηνθηεζία ή ηελ εθηξνθή δψσλ. Ζ ζπκβίσζε κε ηα θαηνηθίδηα έρεη ήδε ζπλδεζεί, βάζεη πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, κε κηθξφηεξν θίλδπλν εθδήισζεο άιισλ ηχπσλ αιιεξγίαο, φπσο ην έθδεκα, θαζψο θαη κε κείσζε θαηά 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ εθδήισζεο αιιεξγηψλ. Pets May Actually Lower Allergy Risks Source: Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ην άξζξν αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ κε θαηνηθίδηα δψα θαη ιηγφηεξν ζηελ απφθηεζε ζθχινπ ή γάηαο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. ηελ πξψηε πεξίπησζε θαίλεηαη φηη ε παξνπζία ησλ δψσλ ελεξγεί ζεηηθά ζαλ κηα κνξθή θπζηθήο απεπαηζζεηνπνίεζεο θαη παξέρεη ηελ πεξηγξαθφκελε πξνζηαζία. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζνβαξά ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ γνλέσλ (γηα αιιεξγίεο ηδηαίηεξα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο), ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ παηδηνχ παξνπζία ζθχισλ (ζε θηιηθά ή ζπγγεληθά ζπίηηα) θαη λα γίλεη ν ζρεηηθφο έιεγρνο γηα πηζηνπνίεζε επαηζζεηνπνίεζεο ζηα αιιεξγηνγφλα ηνπ ζθχινπ. Δάλ ηα παξαπάλσ είλαη ζεηηθά ηφηε ε απφθηεζε ηνπ ζθχινπ ζα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί φηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ εθεβηθή ειηθία φπνπ αξθεηέο παηδηθέο αιιεξγίεο απνηεινχλ παξειζφλ. εκεηψλεηαη φηη ηα αιιεξγηνγφλα ησλ ζθχισλ (θαη ησλ γαηψλ) είλαη πξσηίζησο ζην ζάιην θαη φρη ζηηο ηξίρεο ηνπο. 54 Πεγή

55 Περιοδικά για σκύλους Dog Fancy DOG FANCY celebrates dogs and the people who love them. Packed with information on dog breeds, health, training and natural care SEE CURRENT ISSUE SUBSCRIBE NOW BUY NOW! Dog World 55 Dog World is an award-winning publication aimed at breeders, exhibitors, groomers, and competitors in all canine disciplines. HISTORICAL ARTICLES Dogs For Kids Dogs for Kids is a magazine devoted to education and entertainment of kids and preteens who care for and enjoy purebred and mixed-breed dogs. DOG BREEDS FOR KIDS DOG COLORING PAGES

56 Dogs In Review Written for the discerning show dog professional, Dogs in Review covers the sport of conformation dog showing from a unique perspective. SEE CURRENT ISSUE SUBSCRIBE NOW Dogs USA The Dogs USA fall annual is the complete guide to choosing, raising and caring for a puppy. It serves as a comprehensive resource throughout a dog's lifetime. SEE CURRENT ISSUE Puppies USA 56 The Puppies USA yearly spring annual is an easy-to-read, fun guide to adopting or buying a new puppy. A comprehensive resource for your dog's first year. SEE CURRENT ISSUE Natural Dog The Natural Dog annual is a fun, informative guide for owners who want healthier, greener lifestyles for their dog. Expert advice on natural nutrition, grooming, pest management, healthcare and more. SEE CURRENT ISSUE

57 Great Pyrenees: A dog journal for you to record your dog's life as it happens! Source: This blank Great Pyrenees dog journal preserves the precious moments! With lots of space for snapshots of your best friend and companion! This blank journal gives dog lovers the opportunity to chart their puppies growth. As your puppy grows into an adult you can document and capture the cherished moments. There is a page for birth information, vaccine records, and even a page to place your puppy's paw prints! You can take photos of your puppy discovering his world as he grows into an adult. This blank book is the ultimate keepsake for every dog owner! There are pages that allow you to add a photo then write what your puppy or dog did that day. Don't miss the happy moments when your companion is sleeping, bounding across the yard, his first birthday or his favorite things to do! With this dog memory book you will be able to admire and preserve your favorite memories to enjoy the happy moments for years! Space is provided for dog owners to tape or paste in their dog's photos. Start creating lasting memories today with this journal and scrapbook for your puppy or dog! This dog journal is the perfect size to carry with you in a tote bag, purse or briefcase. Makes a GREAT gift for your dog lover friends and relatives. Treat yourself or a friend to a little something special with our dog journals for dog owners. Μηα έμππλε πξφηαζε γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο βηβιίν-πεξηνδηθφ. Μνηάδεη κε θαλνληθφ βηβιίν αιιά φιεο νη ζειίδεο ηνπ είλαη ιεπθέο γηα λα πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ ην θνπηάβη ζαο έθηαζε ζην ζπίηη! Τπάξρεη επίζεο εηδηθφο ρψξνο γηα θαηαρψξεζε ζεκάησλ πγείαο, θηεληαηξηθψλ επηζθέςεσλ θιπ. Έλα ζπνπδαίν δψξν θαη κνλαδηθφ! 57 DogsNaturally Magazine Source: Σhe most complete source of natural health care for dogs, but a large community of caring vets, breeders, trainers and dog owners who want to bring out the best in our dogs. Have a look at a sample issue: Με έθπιεμε δηαπηζηψζακε φηη δελ ππάξρεη έληππν πεξηνδηθφ γηα Μεγάινπο Ππξελαίνπο! Ζιεθηξνληθά πνιιά, άιια φρη ηππσκέλα. Καη ηα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά αθνξνχλ ηνπηθνχο ή εζληθνχο νκίινπο Μεγάισλ Ππξελαίσλ κε εηδήζεηο απφ δηνξγαλψζεηο, αγψλεο, γέλλεο θιπ. Δάλ εληνπίζεηε θάπνην πεξηνδηθφ ελεκεξψζηε καο! Ίζσο ηειηθά ην Newsletter ηνπ ΟΠΤΡΔΛ λα είλαη πξσηνπφξν! Do you know of a printed Great Pyrenees Journal or Magazine? Please us!

58 Για τη δύσκολη εκείνη στιγμή 58

59 Πως είναι τα κοιμητήρια κατοικίδιων ζώων στις ΗΠΑ America s First Pet Burial Grounds - Est 1896 Source: Ζ ζηηγκή πνπ φινη απεπρφκαζηε γηα αλζξψπνπο θαη δψα! κσο έηζη είλαη ε δσή θαη πξέπεη λα ην έρνπκε πάληα θαηά λνπ γηαηί έλαο Μεγάινο Ππξελαίνο ζέιεη ην ρψξν ηνπ αθφκε θαη γηα ηελ ηειεπηαία θαηνηθία ηνπ. Σν θνηκεηήξην πνπ έρνπκε ζην θηήκα είλαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη απηφ παξέρεη κηα κηθξή αλαθνχθηζε θαζψο θξνληίδνληαο ην θνηκεηήξην είλαη ζαλ λα ρατδεχνπκε ηνπο αγαπεκέλνπο καο θίινπο! Μηα κεγάιε πέηξα, ε θσηνγξαθία ηνπο ζε πνξζειάλε (αξθεηά θσηνγξαθεία κπνξνχλ λα ην θάλνπλ) θαη έλα ειηαθφ θαλαξάθη είλαη φηη ρξεηάδεηαη. Πξνζζέζηε κηα κνθέηα-γθαδφλ θαη ιίγεο ηξηαληαθπιιηέο θαη ν ρψξνο είλαη έηνηκνο! Δάλ έρεηε αξθεηφ ρψξν θηινμελείζηε θαη ηνπο "θίινπο" ησλ θίισλ ζαο ζα ην εθηηκήζνπλ ηδηαίηεξα! 59

60 Σηείιηε καο θαη ηε δηθή ζαο ηζηνξία! I Adopted a Blind Dog But His Blindness Is the Least of My Worries By Alice Peek Source: The crackling static from the baby monitor wakes me at 3 a.m., followed by a loud bark. I reach for the handheld video monitor that I keep by my pillow and turn it on. The unit shows four small screens for the four cameras downstairs. My four-year-old Great Pyrenees, Tonka, is standing at the back door, which means he has to go out. Such is life with Tonka; sometimes we sleep through the night and sometimes we are up several times. About Me Tonka I am a rescue from the Appalachian Great Pyrenees Rescue Association in Richmond Virginia. I was born blind but that does not stop me from being a very happy boy. My humans are helping me write about my many adventures so I hope you follow along. I don t care that we are up yet again. I am just happy that he can get up and walk out the door, since it was not that long ago that he couldn t. He is a big, happy, goofy guy who thinks life is one big adventure full of people and dogs to meet and greet. The only hiccup on his journey through life is that, medically, he keeps encountering obstacles. 60 As a puppy, Tonka was pulled out of a Virginia shelter by Appalachian Great Pyrenees Rescue. He had been dumped there and left to his fate because he was born blind. While volunteering at the rescue, I was immediately taken with how smart and feisty the little guy was. It didn t take long before I fell in love with him. Mastering the stairs! While Tonka was being neutered and having a hernia fixed, I spent a few weeks getting the house ready. I read Living with Blind Dogs by Caroline Levin and followed her tips. I got down on the floor and crawled around to mimic his height and Tonka-proof things. Outside, all low branches had to be removed, and sections of the yard with things like roses had to be fenced off. I used llemon extract to scent all the doorframes and big objects with corners. A four-inchwide strip of the sticky-backed plastic went on the top step of the stairs so he would know where they were. I picked up Tonka on April 16, A friend drove on the return trip home so that I could take care of him.

61 Tonka started to get nervous about 20 minutes into the ride, so I curled up with him on the back seat and sang him to sleep. The biggest hurdle was teaching him steps. With no visual reference point for new things, a step could be a six-inch or a six-foot drop. I found that the key to training a blind dog is threefold: patience, trust, and repetition. Every dog is unique in what motivates him; some require praise, some want food. Tonka is a little of both, so I sat in the middle of the steps with a piece of chicken and put it to his nose and then down on the first step. His little paw would reach down, and when he didn t stretch quite enough to make contact, he would pull it back up and sit there thinking. We did this for a while, and every time he would reach down I would say step. Patience and lots of chicken finally won out and he mastered the stairs. 61 That first year was full of fun, taking him everywhere to experience the world with new sounds and smells. I kept a running dialog, telling him about everything and naming things we encountered. This was how he learned about the world and how to navigate with commands like left, right, come around, come to me, etc. It was during that first year that we discovered that Tonka also suffers from seizures, but luckily they are infrequent and don t require medication. At age two, he acquired glaucoma in his left eye. There are several treatment choices. The two options for Tonka were to remove the eye and sew it shut or insert a prosthetic. It was a very difficult decision. I did not want people to see his missing eye and approach with a poor thing is blind attitude, so I had numerous conversations with Tonka s ophthalmologists and trusted them to take care of my boy. Today his prosthetic looks like a normal eye that moves and blinks. At age three he collapsed, and thinking he was just having a bad seizure, I rushed him to the vet. I was shocked when they said his heart was in arrhythmia and he needed a cardiologist, who discovered that he had a patent ductus arteriosus, which is basically a leak in the heart from a valve that should have closed when he was born. He underwent heart surgery with the doctor using a catheter to deliver an occluder through an artery in his leg and up to the hole and plug the leak. The surgery went well, his checkups have been excellent, and he no longer takes heart meds. The end of 2011 presented something sneaky that none of us were prepared for. First he started defecating while walking, followed by a slight limp in his left hind leg. Thinking it was mild hip dysplasia, I put him on a painkiller and strict rest. The limp became worse and his foot started knuckling under and dragging, so he went to see a neurologist. The exam found deficits consistent with a problem in the

62 lower back area. I also consulted an orthopedic to rule out hip or knee problems, but neither exam produced a definitive diagnosis. An MRI and spinal tap were performed and the results were within normal ranges. He soon became semi-incontinent and would dribble urine upon standing or stretching, sometimes defecating in his sleep. I had to learn to express his bladder and his bowel to prevent urinary infections and so we would not have accidents at night. When standing, his hindquarters sank toward the floor and he could not rise from a lying position on his own. Nights were hard on him, and he did not want to be left alone, so I mostly slept on the floor with him. He could not walk outside without something to protect his paw, so I used dog socks and wrapped duct tape around the toe area because dog boots were too heavy. He was fitted for a cart with the hope of keeping him mobile longer and to build up muscle so he could go to the park to visit his friends. He needed social contact, but the support rings on the cart put pressure on the affected nerves and made things worse. Tonka with his cart. With no clear cause, I decided to try rehabilitation therapy, and so Tonka started acupuncture, B12 shots, and therapy. His therapists have been working miracles with him 62 every week. That first month, his mobility slightly improved and he started lifting his foot a little higher to try to clear things. He no longer scuffed as he walked. He stopped dribbling upon standing and would semisquat to defecate. He could now feel that he had to go, and started barking again to be let out. Three orthopedists and three neurologists evaluated Tonka with no concrete diagnosis. The last theory was a tumor in his neck or head. A month ago he started showing symptoms in his other hind leg. An MRI showed no tumors or lesions, which is both wonderful and frustrating at the same time. Since nothing has been found to fix surgically we are continuing the therapy, and now they work on both legs. It has been a long, emotional roller coaster over the past eight months, but Tonka continues to make

63 progress. He can walk fairly well and can even manage a jog when he is very excited. We go to the park and see his human and doggie friends. He stands without sinking, and will stop to relieve himself 98 percent of the time. His bladder does not always completely empty, but we have not had any accidents. He still has some difficulty getting up on his own at times, but we are working on that. Most nights Tonka sleeps all the way through. However, if his bladder is not empty and he doesn t - well, I don t mind getting up and walking outside with him. Alice Peek is a Dogster community member. Visit Tonka's Dogster page and read her blog, The Journey of Tonka. Tonka is no longer with us! The clap of thunder caper Βy Cheryl Poulin (Ottawa, ON Canada) Source: Gus and his Thunder Struck Mom! I have a fear of thunderstorms. Darkening skies make me anxious. I even nag my husband to not go out in them. Of course he does not listen. When we picked up our Great Pyr puppy we were told in passing that he comes from a long line of dogs that fear thunderstorms. Oh, and his mom and grand-mom are both counter jumpers, but that s a story for another time. We gladly took our boy, Gus, home in any case. Now I have watched enough episodes of the Dog Whisperer to completely understand the whole energy thing. If I m anxious my dog will likely be anxious. I get that. With much work I have almost overcome my irrational fear of imminent storms. And that fear has never been transferred to Gus. Gus is now 4 years old and has had no issues even from some very severe storms. Thunder does not bother him at all. Maybe it is due to all of the years laying next to the big sub-woofer speaker in our home theater. Who knows? He is a Pyr! But now he has a new quirk that puzzles me. During the last 2 storms he has asked to be let out using his signal of pawing at the back door. That usually means: "Take me to my kennel to do my business. But this was not quite right since his routine is usually earlier or later than when the storms came. So here it is. It s raining and thundering and my heart is beating... did I 63

64 mention that I am not in love with thunder storms? And he s barking his warning bark and he's looking pretty serious about getting out. Of course the idea of going outside into a storm is way past my comfort zone, plus it s downright dangerous... Isn't it? Still, he insists and I m thinking, Holy smokes, if he doesn t get out now I ll have a heck of a mess to clean up! He's really got to go! So I wait until the thunder is somewhat distant and with a little prayer and a rain slick and my waterproof boots on I decide to brave the elements and take Gus out there. So here I am in the kennel (surrounded by a lightning conducting steel fence), offering up yet again a little prayer. The serious guardian that he is, Gus stands guard. He moves slowly and deliberately and he s listening, nose up. What does he smell? What does he hear? The thunder rolls and he s on it! Bark, bark, bark. A few more steps, he listens, eyes squinting against the rain... completely focused and intent. CRACK-BOOM-BOOM! Bark, bark, bark! Snort! Harumph! I swear if he had a fist he would have been shaking it at the bruised heavens with a stern message Get back and stay back!!! This is my last warning! And with that he came back to me and gestured that he wanted to be hitched up to go back indoors. No pee, no nothing. Okay Mom. You're safe. I do believe my fearless Great Pyrenees Mountain Dog is guarding me against thunderstorms. Amazing guardians aren't they? 64

65 Dog Pedigree Chart Generator Source 1: Source 2: Source 3: 65 Σν γελεαινγηθφ δέλδξν (pedigree) ηνπ ζθχινπ ζαο δείρλεη φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ζθχινπ θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δχν ηνπιάρηζηνλ γελεέο. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απηφκαηεο γελλήηξηεο γελεαινγηθψλ δέλδξσλ πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα εγγξάςεηε ηα δηθά ζαο Μεγάια Ππξελαία (βιέπε ζρεηηθέο πεγέο). Εμπόριο σκύλων και γατών Ελληνικά "Puppy Mills" Tα απνθαινχκελα puppy mills (εθηξνθεία-κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο ζθχισλ) δελ έρνπλ νχηε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σα puppy mills θαη νη αλεχζπλνη ηδηψηεο (backyard breeders) παξάγνπλ αλεμέιεγθην αξηζκφ δψσλ πνπ δηνρεηεχνπλ γηα πψιεζε ζηα pet shops. θχινη θαη γάηεο πνπ κεηαθέξνληαη γηα λα πνπιεζνχλ εληφο ηεο Δ.Δ. ζεσξνχληαη εκπνξηθέο απνζηνιέο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 184/1996 «πγεηνλνκηθνί φξνη πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην ινηπψλ εηδψλ δψσλ ζε ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 92/65/ΔΟΚ» (Α 137). Ο θνηλνηηθφο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1/2005 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά ( ΔΔ L 3 ηεο , ζ. 1)

66 ππνρξεψλεη θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή θάζε ρξφλν, ζηνηρεία γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο ζε εκπνξηθέο απνζηνιέο δψσλ. Χζηφζν ην θξάηνο κέινο δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη ηνπο ειέγρνπο ζε κεηαθνξέο ζθχισλ θαη γάησλ. Ζ καδηθή δηαθίλεζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε γίλεηαη αλεμέιεγθηα, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Αγνξάδνπκε επηπφιαηα θάπνην θνπηαβάθη πνπ βιέπνπκε ζηε βηηξίλα ηνπ pet shop θαη ζπρλά ην εγθαηαιείπνπκε κφιηο κεγαιψζεη. Σειεπηαία, ε απνθάιπςε κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο ζθπιηψλ ξάηζαο ζηελ Διιάδα θπξηνιεθηηθά θνιαζηήξηα δψσλ δεκηνπξγεί πηεζηηθή αλάγθε γηα ηελ λνκνζεηηθή θάιπςε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη βέβαηα ηελ εθαξκνγή κηαο απζηεξήο θαη απνηξεπηηθήο γηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ δψσλ, λνκνζεζίαο. Διιεληθά puppy mills A raid on a puppy farm in Greece Pet shops have been cropping up all over Greece, especially in the last 10 years and of course the majority of them sell puppies. Up until recently, most of the puppies sold in Greek pet shops came from horrible puppy farms in Hungary. As the trend of owning a pedigree dog in Greece grew, it was only a matter of time before somebody decided to set up a 'puppy business'. Πεγή: : Δθηξνθείν-θνιαζηήξην ζηα Γεξβελνρψξηα Βνησηίαο Εεπγάξη δηαηεξνχζε 54 θαζαξφαηκα ζθπιηά ζηελ απιή ηεο εμνρηθήο θαηνηθίαο ηνπ, 54 δψα δνχζαλ θιεηζκέλα ζε θνληέηλεξ θαη ςπγεία, κέζα ζηε βξψκα, ηε δπζσδία θαη ηηο αθαζαξζίεο ηνπο, ππφ άζιηεο ζπλζήθεο ια θαζαξφαηκα ζθπιηά, (shih tzu, yorkshire terrier, chow chow, beagle, θαη spitz), εθηξέθνληαλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ θέξδνο κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ θνπηαβηψλ, πξνο πψιεζε, ζηελ Διιεληθή αγνξά. Πεγή: : Δθηξνθείν ζην Αιεπνρψξη ππνζηηηζκέλα θαη απνζηεσκέλα δψα, δνχζαλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο Γηα πξψηε θνξά κηα πεξίπησζε θαθνπνίεζεο θαη παξάλνκεο δηαηήξεζεο εθηξνθείνπ (puppy farm) έθηαζε ζηε δηθαηνζχλε. Σν θφζηνο γηα ην ζσκαηείν Stray.gr, πνπ αλέιαβε ηε θξνληίδα ησλ δψσλ, δπζβάζηαρην.

67 : Δθηξνθείν-θφιαζε ζηηο Σέξξεο Γεθάδεο απηνζρέδηα θινπβηά κε κηθξφζσκεο θπξίσο θαη κεγαιφζσκεο ξάηζεο ζθχισλ. Σν βαζίιεην ηεο βξσκηάο, ηεο κφιπλζεο, ηεο δπζσδίαο απφ άθξε ζ άθξε. Ο ηδηνθηήηεο άθαληνο θαη ηα ζθπιηά ζε πιήξε εγθαηάιεηςε ρσξίο θαγεηφ θαη λεξφ γηα κέξεο. νβαξέο αξξψζηηεο, λεθξά θνπηάβηα, αζηηία, θφβνο ηα puppy mills ζπρλά αθαηξείηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ζθπιηά λα γαπγίζνπλ - κε ηε βχζηζε κηαο ραιπβδέληαο ξάβδνπ θάησ απφ ηνπο ιαηκνχο ηνπο θφβνπλ ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο ησλ δψσλ. Μεξηθά ζθπιηά είλαη ηφζν ζεκαδεκέλα θαη λαξθσκέλα εγθεθαιηθά απφ ηελ αλία ηεο θπιάθηζεο ζε έλα κηθξφ θινπβί γηα ηφζα ρξφληα, πνπ αλαπηχζζνπλ επαλαιεπηηθέο ζπλήζεηεο φπσο λα γπξλάλε γχξσ-γχξσ ζε θχθινπο γηα ψξεο ή λα γαπγίδνπλ ζε έλα ηνίρν γηα ψξεο. Πεγή: Γηα ηελ εκπνξία θπλεγεηηθψλ ζθχισλ ππάξρεη ηδηαίηεξα ζιηβεξφ θαζεζηψο ζηε ρψξα καο. Κπλεγνί, δηαζηαπξψλνπλ ζπλερψο ηα δψα ηνπο θαη δεκηνπξγείηαη αλεμέιεγθηε αλαπαξαγσγή. χκθσλα κε ην θπλεγεηηθφ ρφκπη, ηα θπλεγεηηθά ζθπιηά πνπ δελ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο ζην θπλήγη, ζεσξνχληαη άρξεζηα θαη ζαλαηψλνληαη ή πεηηνχληαη ζην δξφκν. Οη θπλεγνί ζπλήζσο θξαηνχλ ηα θνπηάβηα θαη πεηνχλ ηε κάλα πνπ είλαη κεγάιε γηα θπλήγη ζην δξφκν, θάπνηνο θηιφδσνο ζα βξεζεί λα ηε καδέςεη αλ δελ βξεζεί ζχληνκα ζα θάεη ην δειεηεξηαζκέλν δφισκα. Δπξσπατθή Έλσζε Η άγλνηα ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο γηα έλα ζέκα εμαηξεηηθά ζνβαξφ, είλαη νινθάλεξε. Σε εξψηεζε Έιιελα επξσβνπιεπηνχ, ε Δπηηξνπή απαληά πσο δελ γλσξίδεη γηα ην δήηεκα απηφ θαη ζα δεηήζεη λα κάζεη ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο. Πνηεο άξαγε Διιεληθέο αξρέο δηαζέηνπλ ζηνηρεία γηα ηελ παξάλνκε εηζαγσγή δψσλ ζπληξνθηάο ζηελ Διιάδα ψζηε λα ελεκεξσζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή? 67 Η ζρεηηθή θνηλνβνπιεπηηθή εξψηεζε (22 Μαξηίνπ 2010 E-1772/10) ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΧΣΖΖ ππνβνιή: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) πξνο ηελ Δπηηξνπή Θέκα: Λαζξεκπφξην θαηνηθίδησλ ζηελ Διιάδα Σχκθσλα κε ζηνηρεία, ζηελ Διιάδα εηεζίσο εηζάγνληαη παξάλνκα θαηνηθίδηα δψα. Τν 70 % - 80 % ησλ δψσλ πνπ πσινχληαη ζηα «pet shops» πξνέξρνληαη απφ απηφ ην ιαζξεκπφξην. χκθσλα κε θαηαγγειίεο θηινδσηθψλ νξγαλψζεσλ, κφιηο 1 ζηα 4 απφ ηα δψα απηά επηβηψλνπλ, εμαηηίαο ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο θαη δηαβίσζεο, παξαβηάδνληαο θαηάθσξα ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1/2005 ( ΔΔ L 3 ηεο , ζ. 1.) ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθαινχληαη ηξαπκαηηζκνί ή αδηθαηνιφγεηε ηαιαηπσξία θαη λα ηνπο παξέρνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δξσηάηαη ε επηηξνπή: 1. Γλσξίδεη πφζνη έιεγρνη έρνπλ γίλεη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ζηα πην θαίξηα ζεκεία κεηαθνξάο, ζηα ζεκεία εμφδνπ ή ζηνπο ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο επηζεψξεζεο, αιιά θαη ζηα ππφινηπα ζηάδηα ηεο κεηαθνξάο φπσο ν θαλνληζκφο νξίδεη; Πνηα ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ειέγρσλ; 2. Πψο ζθνπεχεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε θαθνκεηαρείξηζε απηψλ ησλ θαηνηθίδησλ; Πεγή: 4 Μαΐνπ 2010 (E-1772/2010)

68 Απάληεζε ηνπ θ. Dalli εμ νλφκαηνο ηεο Δπηηξνπήο 1. χκθσλα κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1/2005 (ΔΔ L 3 ηεο , ζ. 1.) ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά(1), ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή εηήζηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σηελ πην πξφζθαηε έθζεζε (2008), νη ειιεληθέο αξρέο θνηλνπνίεζαλ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη. Τα ζηνηρεία απηά δελ πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ θαηά ηε κεηαθνξά ζθχισλ θαη γαηψλ. Απηφ δελ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ. 2. Ζ Δπηηξνπή δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη κεγάιεο θιίκαθαο ιαζξεκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο δψσλ ζπληξνθηάο (pet shops). Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή ζα δεηήζεη λα κάζεη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο πεξηζζφηεξα γηα ην δήηεκα θαζψο θαη αλ έρνπλ ιάβεη ηπρφλ κέηξα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα απηφ. Πεγή: 25 Feb 2010: Graz West Slovak stopped with 47 puppies in van Styrian police discovered 47 puppies stashed in a Slovakian van during a routine motorway traffic check on the A2 yesterday (Weds). Cops said the animals were transported in carton boxes and on the car s floor. The 31-year-old driver is facing animal cruelty charges. He admitted he had been driving nonstop 68 for hours and was on his way to Spain. A vet said the man had five King Charles Spaniels, one Jack Russell Terrier, eight miniature pinscher, four Pomeranians, one French Bulldog, four Chihuahuas, three wire-haired dachshunds, 20 Maltese and one Labrador. He said the youngest dogs were just five weeks old. The dogs were handed over to an animal shelter in the province. Πεγή: Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξαπάλσ ελδεηθηηθή εηδεζενγξαθία: Ζ θαηάζηαζε είλαη ελ πνιινίο αλεμέιεγθηε ζε εζληθφ αιιά θαη θνηλνηηθφ επίπεδν ηδίσο ζηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο. Ζ Διιάδα είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο πνπ ζα δείηε θινπβηά κε θνπηάβηα ζηα "εηδηθά" θαηαζηήκαηα. Πνιιέο θνξέο δερηήθακε πηεζηηθά ηειεθσλήκαηα γηα δεπγάξσκα ησλ αξζεληθψλ καο ΜΠ. ηαλ φκσο θζάζακε

69 ζην ζεκείν: "έρεηε πξνγξακκαηίζεη ηε δηάζεζε ησλ θνπηαβηψλ;" ε ζπλεζέζηεξε απάληεζε ήηαλ: "φηαλ ζα έξζεη εθείλε ε ζηηγκή ζα δνχκε!" Δθεί βέβαηα ηειείσλε θαη ε ζπλνκηιία καο! Απηή ε λννηξνπία πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί δηα παληφο. Καιφ ην εχθνιν θέξδνο αιιά φρη ζε βάξνο "αζψσλ ςπρψλ"! Γελ είλαη ηα πάληα πξνο πψιεζε! Ο Ο.ΠΤΡ.ΔΛ έρεη παγησκέλε ζέζε ζην ζέκα απηφ: αγνξάδνπκε θνπηάβηα ΜΠ ΜΟΝΟΝ απφ εθηξνθείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Κπλνθηιηθφ Όκηιν Διιάδνο (ΚΟΔ) θαη πνηέ απφ pet shops ηδίσο φηαλ "εηζάγνπλ πξσηαζιεηέο απφ αλαηνιηθέο ρψξεο". ε ηειηθή αλάιπζε εάλ ν λένο ηδηνθηήηεο ζέιεη λα θέξεη ην θνπηάβη ηνπ απφ ην εμσηεξηθφ αο θάλεη ηε ζρεηηθή έξεπλα ζην δηαδίθηπν ή αθφκε θαιχηεξα αο επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Ο.ΠΤΡ.ΔΛ γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρψξα ελδηαθέξνληνο. Εψληαο πνιιά ρξφληα κε ηα ΜΠ ππάξρνπλ νη γλψζεηο θαη νη επαθέο γηα ζσζηέο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο. κσο θαη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πιένλ Μεγάινη Ππξελαίνη εμαηξεηηθήο κνξθνινγίαο πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ ζθχινπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Καη νη Έιιελεο εθηξνθείο έρνπλ ηδηαίηεξν πάζνο κε ηε θπιή θαη πξνζπαζνχλ ζπλερψο γηα λέεο γελεέο άξηζηεο κνξθνινγίαο δηαζηαπξψλνληαο εγρψξηνπο θαη εηζαγφκελνπο ΜΠ κε κεγάιε επηηπρία. Σίγνπξα ζα αλαξσηεζήθαηε: Καη γηαηί λα κελ αγνξάζσ απφ έλαλ ηδηνθηήηε (κε επίζεκν εθηξνθέα) πνπ έρεη ην δεπγάξη ΜΠ θαη έθαλε κηα γέλλα: λησο απηή ζα ήηαλ κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ νπζηαζηηθά παξαπέκπνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επίζεκσλ εθηξνθέσλ (βιέπε θαη αλάινγν ζπγθξηηηθφ πίλαθα ζην 1 ν ηεχρνο ηνπ Newsletter). Βέβαηα ν κε επαγγεικαηίαο εθηξνθέαο ΓΔΝ ζα ζαο δψζεη pedigree (ΚΟΔ) θαη δελ ζα κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζε δηαγσληζκνχο κνξθνινγίαο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο (ΚΟΔ & FCI). 69 ΣΗΜ ΔΚΓΟΤΗ: Καη πξνο απνθπγή θαινπξναίξεησλ δνιίσλ ζθέςεσλ, δελ θάλνπκε πιένλ εθηξνθή Μεγάισλ Ππξελαίσλ (βιέπε θαη ζρεηηθφ ράξηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.ΠΤΡ.ΔΛ). Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων Πεγή: Αξκφδηνο θνξέαο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Δκπιεθφκελνη θνξείο: ΚΔΠ Κσδηθφο Υπεξεζίαο: 3919 Φξφλνο Γηεθπεξαίσζεο: Έσο 50 εµέξεο απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ αηηήµαηνο θαη ησλ ηπρφλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξµφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ππεξεζία (ν ρξφλνο δεζκεχεη ηελ εθδίδνπζα ηελ ηειηθή πξάμε ππεξεζία). ε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εγθξίλεηαη ζησπεξψο θαη ζεσξείηαη φηη ε άδεηα έρεη εθδνζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3844/2010 (ΦΔΚ 63/Α / ). Ο ελδηαθεξφκελνο, ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίπησζε ηεο ζησπεξήο έγθξηζεο, κπνξεί λα δεηήζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθή αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 3230/2004 (ΦΔΚ 44/Α / ).

70 Κφζηνο: Γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο: Παξάβνιν 15 Δπξψ ππέξ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο: - Nνκηθφ Πιαίζην: αα. Ν. 604/77 (ΦΔΚ 163/Α) β. άξζξν 3, Ν. 3170/03 (ΦΔΚ 191/Α), γ. άξζξν 20, παξ. 14, Ν. 3399/05 (ΦΔΚ 255/Α) δ. Π.Γ. 463/78 (ΦΔΚ 96/Α) ε. ΚΤΑ /78 (ΦΔΚ 491/Β) ζη. ΚΤΑ /78 (ΦΔΚ 524/Β) δ. Ν. 2017/92 (ΦΔΚ 31/Α) Πεξηγξαθή ηηο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζθχισλ γίλεηαη αλαπαξαγσγή δηαθφξσλ θπιψλ ζθχισλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε : θπιέο κε ζθνπφ ην θπλήγη, πνηκεληθέο θπιέο, αληρλεπηέο, θαη θπιέο θχιαμεο. Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Σερληθή κειέηε ηεο θηηξηαθήο ζπγθξφηεζεο ηεο ππφ ίδξπζεο κνλάδνο Γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Υξεκαηηθφ παξάβνιν ηνπ δεκνζίνπ Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν (θπζηθφ πξφζσπν) (Απαξαίηεην έγγξαθν) Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Γήισζε (ζην εηδηθφ έληππν ηεο αξκφδηαο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηεο Ν.Α.) ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη : - ηα είδε δψσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ή ζα πεξηιεθζνχλ - ην ππεχζπλν άηνκν θαη ηηο γλψζεηο ηνπ - πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Πεξηγξαθηθήο έθζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε (Απαξαίηεην έγγξαθν) Πξνυπνζέζεηο Α. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) λα δηακέλνπλ νη ζθχινη ζε ρψξνπο θαηάιιεινπο, φζνλ αθνξά ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζθχισλ πνπ θηινμελνχληαη, ηε ζεξκνθξαζία, ην θσηηζκφ, ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο θαη λα ππάξρνπλ ρψξνη γηα ηελ εμάζθεζή ηνπο, β) λα ρνξεγείηαη ζηνπο ζθχινπο θαηάιιειε θαη επαξθήο πνζφηεηα ηξνθήο, λεξνχ, ζηξσκλήο θαη λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο γ) λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο εμάπισζεο ησλ αζζελεηψλ κεηαμχ ησλ ζθχισλ, δ) λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζθχισλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή άιισλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, ε) λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ζθχισλ απφ θαη πξνο ηελ εγθαηάζηαζε εθηξνθήο, ζη) λα κελ γνληκνπνηνχληαη νη ζειπθνί ζθχινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαπαξαγσγή πξηλ απφ ην πξψην θαη κεηά ην έλαην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δ) λα κελ γνληκνπνηνχληαη νη ζειπθνί ζθχινη αλαπαξαγσγήο πξηλ απφ ην δεχηεξν νηζηξηθφ θχθιν θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ελλέα κελψλ κεηά ηνλ ηειεπηαίν ηνθεηφ, ε) λα ηεξνχληαη βηβιηάξηα πγείαο ησλ δψσλ, ζηα νπνία ζα θαηαγξάθνληαη νη εκβνιηαζκνί ηνπο θαη νη θηεληαηξηθέο εμεηάζεηο θαη πξάμεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη θαη ζ) λα ηεξνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κεηξψα γηα θάζε ζειπθφ ζθχιν αλαπαξαγσγήο θαη λα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Β. Γελ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη γηα αλαπαξαγσγή ζθχινη πνπ ηα αλαηνκηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ηνπο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ βιαβεξά γηα ηελ πγεία θαη επδσία ηνπ ζειπθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζθχινπ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ. Γ. Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε ζθχισλ κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ επηά εβδνκάδσλ. Οη πξνο πψιεζε ζθχινη θέξνπλ ππνρξεσηηθή ζήκαλζε θαη είλαη θαηαγξακκέλνη. Γ. Γηα ηελ ίδξπζε εγθαηάζηαζεο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ, ζα πξέπεη επίζεο, λα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη γεληθνί πγεηνλνκηθνί φξνη: 70

71 Απαηηείηαη εηδηθφ αλεμάξηεην θηίξην, πνπ λα πιεξνί ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο, λα βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, ζε απφζηαζε 100 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε θαηνηθία θαη ην νπνίν δένλ λα πεξηιακβάλεη: 1. Γξαθείν δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο 2. Αίζνπζα πξνζσπηθνχ 3. Απνζήθε ηξνθψλ θαη πιηθνχ 4. Αίζνπζα παξαζθεπήο ή πξνεηνηκαζίαο ηεο ηξνθήο ησλ δψσλ, κε ηα ζρεηηθά ζθεχε θαη είδε εζηηάζεσο ησλ δψσλ θαη πιπληεξίνπ απηψλ 5. Αίζνπζα απνκνλψζεσο αζζελψλ δψσλ 6. Αίζνπζα δηακνλήο θηινμελνχκελσλ θπλψλ 7. Αίζνπζα δηακνλήο θηινμελνχκελσλ ινηπψλ δψσλ 8. Πξναχιην αζθήζεσο θπλψλ 9. Δγθαηαζηάζεηο παξνρήο ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο αθνδεπηεξίνπ - oη ππφ ζηνηρεία 1-5 ρψξνη δένλ φπσο έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 60m 2 - νη ππφ ζηνηρεία 6-7 αλάινγν πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ πνπ θηινμελνχληαη, έρνληαο ππφςε φηη γηα θάζε ζθχιν απαηηείηαη μερσξηζηφο ρψξνο θηινμελίαο θαη άζθεζεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο κήθνπο 2m, πιάηνπο 2m θαη χςνπο 2m. Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ πγξαζία, λα εμαεξίδνληαη θαιψο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δ. Σέινο, νη εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ δένλ λα είλαη: α. Δπαλδξσκέλα θαη ειάρηζην, κε δηνηθεηηθφ ππεχζπλν θαη ηνπ αλαιακβάλνληνο ηελ πγεηνλνκηθή επίβιεςε θαη επνπηεία ηνπ θαηαθπγίνπ Κηεληάηξνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα έρεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ σο θαη ελφο θαηάιιεινπ ζηαβιίηε β. Δμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα φξγαλα, εξγαιεία θαη ζθεχε Γηαδηθαζία Βήκα 1: Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο: Ο δηθαηνχρνο πξνζέξρεηαη ζηα Γξαθεία ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπιεξψλεη αίηεζε θαη ππνβάιεη καδί κε ζπλνδεπηηθή ηερληθή κειέηε πεξί θηηξηαθήο ζπγθξνηήζεσο ηεο ππφ ίδξπζε εγθαηάζηαζεο, ην ζρεηηθφ παξάβνιν θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο: Ο δηθαηνχρνο πξνζέξρεηαη ζηα Γξαθεία ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπιεξψλεη αίηεζε θαη ππνβάιεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Βήκα 2: Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο: Ο ππάιιεινο ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε θαη ηελ παξαπέκπεη κε ηα ζπλνδεχνληα ζηνηρεία απηήο, ζε ηξηκειή Δπηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αηηήκαηνο. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο: Ο ππάιιεινο ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε θαη νξίδεηαη θηελίαηξνο ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο. Βήκα 3: Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο: Ζ Δπηηξνπή εληφο κελφο απφ ηελ αίηεζε δηελεξγεί απηνςία ζην αθίλεην θαη γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα εάλ απηφ πιεξνί ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ζπληάζζεη πξνο ηνχην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν θαη ππνβάιιεη ζηε ζρεηηθή θηεληαηξηθή ππεξεζία. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο: Μεηά ηνλ έιεγρν θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο, εθδίδεηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Βήκα 4 : Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο: Ζ σο άλσ Τπεξεζία εηζεγείηαη ηειηθψο ζηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο εγθαηάζηαζεο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 71 Σεκεηψζεηο θαη επεμεγήζεηο Σρεηηθφ Link: Σεκεηψζεηο 1. Ζ άδεηα ηδξχζεσο αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθψο ππφ ηελ εθδνχζα αξρή αλ εληφο δηεηίαο δελ γίλεη έλαξμε ιεηηνπξγίαο

72 2. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο δειψλεηαη εγγξάθσο εληφο (10) δέθα εκεξψλ πξνο ηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή θαη αζηπλνκηθή αξρή 3. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα ηδξχζεσο ή ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ: Α. ηνπο θαηαδηθαζζέληεο γηα εγθιήκαηα ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ ηνπο επεβιήζε απφ ην δηθαζηήξην ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ ή ηνπο απεγγέιζεη αληθαλφηεηα πξνο άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Β. ηνπο θαηαδηθαζζέληεο γηα παξάβαζε ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ πεξί λαξθσηηθψλ θαη νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ ηνμηθνκαλία ή εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ θαη πεξί κεηαρεηξίζεσο ησλ ηνμηθνκαλψλ ελ γέλεη λφκσλ Οη αλσηέξσ δελ δχλαηαη λα νξίδνληαη θαη δηνηθεηηθνί ή επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη ηεο εγθαηάζηαζεο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ζθχισλ Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο / ππνβνιή παξαπφλσλ: 1. Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ 2. Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο, Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγψλ (ΚΑΦΔ) Γ/λζε Καπλνθνπηεξίνπ 6, Σει Fax: Αξκφδηα Αξρή Γηεθπεξαίσζεο: Αλά Ννκφ ηελ ηζηνζειίδα (πεγή), ππάξρεη ζχλδεζκνο γηα online ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τα κατοικίδια Πεγή: Ηαλνπάξηνο 2014 Φεθίζηεθε ηε Γεπηέξα (31/1) ην λ/ζ πνπ θέξλεη αιιαγέο ζην λφκν γηα ηα θαηνηθίδηα αιιά θαη κεγαιχηεξα πξφζηηκα γηα ηνπο παξαβάηεο. Σχκθσλα κε ην πνιπλνκνζρέδην νη βαζηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη είλαη νη εμήο: Θα πξέπεη ν ηδηνθηήηεο θάζε δψνπ λα ελεκεξψλεη ηνλ θηελίαηξφ ηνπ γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ ζήκαλζε (ηζηπ) γίλεηαη ππνρξεσηηθή αθφκα θαη γηα ηα ηζνπαλφζθπια, κε ζθνπφ ηελ επίβιεςε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο. Όπνηνο πνπιάεη δψα, αθφκε θαη έλα ζειπθφ δψν αλαπαξαγσγήο, αθφκε θη αλ είλαη εξαζηηέρλεο εθηξνθέαο ζθχισλ ή γαηψλ ζα πξέπεη λα βγάιεη άδεηα εθηξνθέα. Οη ζθχινη νδεγνί ηπθιψλ ζα κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ρσξίο θίκσηξα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 72 Τα πξφζηηκα Απνπζία ελ ηζρχεη αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνί θαη κε ηνπνζέηεζεο ηεο κεηαιιηθήο θνλθάξδαο ή παξάιεηςε θαζαξηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ηνπ δψνπ 100 επξψ. Παξάιεηςε πξνζθφκηζεο ζηνλ νηθείν δήκν ηνπ αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 300 επξψ. Με θαηνρή ελεκεξσκέλνπ θαη ζεσξεκέλνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ή δηαβαηεξίνπ 300 επξψ. Παξάιεηςε ηήξεζεο θαλφλσλ γηα ηνλ αζθαιή πεξίπαην ηνπ ζθχινπ ή παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο ηεο εμφδνπ ηνπ ζθχινπ 300 επξψ. Δγθαηάιεηςε ηξαπκαηηζκέλνπ δψνπ χζηεξα απφ ηξνραίν αηχρεκα 300 επξψ. Παξάιεηςε ηήξεζεο θαλφλσλ επδσίαο ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο ή ηεο εμέηαζεο απφ θηελίαηξν 500 επξψ. Παξάιεηςε ηήξεζεο θαλφλσλ επδσίαο, πγεηνλνκηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη δηαηήξεζε πεξηζζνηέξσλ απφ δχν δψσλ ζπληξνθηάο ζε δηακέξηζκα φπνπ ν θαλνληζκφο απαγνξεχεη ηε δηαηήξεζε δψσλ ζπληξνθηάο 500 επξψ.

73 Πψιεζε δψνπ ζπληξνθηάο κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ νθηψ εβδνκάδσλ θαη πψιεζε ζθχισλ θαη γάησλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο επξψ αλά δψν. Δθηξνθή έζησ θαη ελφο ζειπθνχ ζθχινπ αλαπαξαγσγήο ρσξίο άδεηα εθηξνθήο επξψ αλά δψν. Δθηξνθή θαη αλαπαξαγσγή αθξσηεξηαζκέλσλ δψσλ κεηά ηελ νξηδφκελε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεληαεηνχο πεξηφδνπ επξψ αλά δψν. Δηζαγσγή θαη εκπνξία αθξσηεξηαζκέλσλ ζθχισλ επξψ αλά δψν. Αλππαξμία εηδηθψλ θινπβηψλ ζε επηβαηηθά πινία γηα ηελ κεηαθνξά κεγάισλ δψσλ επξψ. Υξεζηκνπνίεζε δψνπ ζε ππαίζξηα δεκφζηα έθζεζε κε νηθνλνκηθφ φθεινο επξψ γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν δψν. Δθηξνθή θαη εθπαίδεπζε δψνπ γηα κνλνκαρία επξψ αλά δψν. Γηαηήξεζε δψνπ ζε ηζίξθν ή ζίαζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ζθνπφ ζην πξφγξακκά ηνπ ή πξαγκαηνπνηεί παξάζηαζε επξψ γηα θάζε δψν πνπ δηαηεξείηαη. Καθνπνίεζε, βαζαληζκφο, θαθή ή βάλαπζε κεηαρείξηζε δψνπ, θαζψο θαη εκπνξία ή δηαθίλεζε κέζσ δηαδηθηχνπ επξψ γηα θάζε δψν θαη θάζε πεξηζηαηηθφ. Διαβάστε επίσης και αυτό: ΝΟΜΟ 4235/2014: Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα Πεγή: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλων Πεγή: Τί είλαη ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη πψο γίλεηαη; Δίλαη ε ηνπνζέηεζε θάησ απφ ην δέξκα ηνπ δψνπ ελφο θαςαθίνπ, πνπ κνηάδεη κε θφθθν αξηζκφο καδί κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ θαηαρσξνχληαη ζην αξρείν πνπ ηεξεί ν παλειιήληνο θηεληαηξηθφο ζχιινγνο. Έηζη κπνξνχκε λα μέξνπκε ζε πνηφλ αλήθεη θάζε δψν. 73 ξπδηνχ, θαη ην νπνίν πεξηέρεη έλα ειεθηξνληθφ κηθξνθχθισκα. Σν θαςάθην απηφ είλαη πην γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία κηθξνηζίπ (microchip) ή κηθξνπιαθέηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ γίλεηαη κε ππνδφξηα έλεζε, φπσο γίλεηαη θαη ην εκβφιην, κφλν πνπ ε βειφλα είλαη πην ρνληξή. Σν ειεθηξνληθφ κηθξνθχθισκα θέξεη έλα δεθαπεληαςήθην κνλαδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο αληρλεχεηαη κε εηδηθή ζπζθεπή, ηνλ ζαξσηή (ή ζθάλεξ ζηα Αγγιηθά). Ο κνλαδηθφο απηφο Γηαηί ε ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία; Γηα λα γλσξίδεη ε πνιηηεία ηνλ πιεζπζκφ ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, θάηη πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηε δεκφζηα πγεία αιιά θαη γηα άιινπο ιφγνπο (π.ρ. νηθνλνκηθνχο, θνηλσληνινγηθνχο, δεκφζηαο ηάμεο θιπ.) Δπίζεο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ αδέζπνησλ δψσλ κε ηελ απνηξνπή ηεο

74 εγθαηάιεηςεο δψσλ θαζψο θαη κε ηνλ επθνιφηεξν εληνπηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δψσλ πνπ έρνπλ ραζεί. Σέινο γηα λα ειέγρνληαη νη κεηαθηλήζεηο δψσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Γηαηί λα βάισ κηθξνηζίπ ζην δψν κνπ (εθηφο απφ ην φηη ην επηβάιιεη ε λνκνζεζία); αδέζπνησλ δψσλ ησλ δήκσλ πνπ εθαξκφδνπλ αλάινγα πξνγξάκκαηα. ίγνπξα ζα έρνπλ λα ζαο πνπλ γηα πεξηπηψζεηο πεξηζπιινγήο πεξηπιαλσκέλσλ δψσλ ηα νπνία κεηά ηελ αλίρλεπζε κηθξνηζίπ, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ήηαλ αδέζπνηα θαη επεζηξάθεζαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Άιινη πάιη πηζηεχνπλ φηη ην φιν ζχζηεκα κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε δελ ιεηηνπξγεί. Πξάγκαηη ηα πξψηα 1-2 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππήξμαλ πξνβιήκαηα θαζπζηεξεκέλεο ινη έρνπκε δεη ηηο αγγειίεο ράζεθε βξέζεθε ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θηεληαηξείσλ ή αθφκα θαη ζε αθίζεο ζην δξφκν. Αλ θάπνηνο βξεη ην ρακέλν θαηνηθίδηφ ζαο θαη ζέιεη λα ζαο ην επηζηξέςεη, αληί λα πξνζπαζεί λα ζαο εληνπίζεη κέζσ ηέηνησλ αγγειηψλ, θαληαζηείηε πφζν πην εχθνια ζα ζαο βξεη πεγαίλνληάο ην ζε έλα θηελίαηξν ν νπνίνο ζα αληρλεχζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ κηθξνηζίπ, ζα ηειεθσλήζεη ζηνλ παλειιήλην θηεληαηξηθφ ζχιινγν θαη ακέζσο ζα βξεζεί ε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλφ ζαο. Δπηπιένλ, αλ ην δψν ζαο θιαπεί ή αλ θάπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη δηθφ ηνπ, κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ αξηζκνχ ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο απνδεηθλχεηαη πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο. Γη απηφ πνιινί θάηνρνη θαηνηθίδησλ ληψζνπλ πην αζθαιείο φηαλ αθήλνπλ ην κηθξφ ηνπο θίιν ζε μελνδνρείν δψσλ, αλ έρεη ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα. Γηαηί θάπνηνη ηδηνθηήηεο ζθχισλ δελ ζέινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ κηθξνηζίπ; Ο ζπρλφηεξνο ιφγνο είλαη επεηδή πηζηεχνπλ φηη θαλείο δελ βξήθε ην ρακέλν δψν ηνπ κέζσ ηνπ κηθξνηζίπ. πκβαίλεη φκσο αθξηβψο ην αληίζεην. Ο θηελίαηξφο ζαο ζίγνπξα ζα γλσξίδεη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλεχξεζεο ρακέλσλ θαηνηθίδησλ, ξσηήζηε ηνλ! Ρσηήζηε επίζεο ηηο ππεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαηαρψξεζεο ησλ αξηζκψλ ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο απφ ηνλ παλειιήλην θηεληαηξηθφ ζχιινγν, ηα νπνία φκσο ηψξα έρνπλ πεξηνξηζηεί. Αθφκα κεξηθνί λνκίδνπλ φηη ην κηθξνηζίπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα πγείαο θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη (βιέπε παξαθάησ). Σέινο, κηθξνηζίπ δελ βάδνπλ νη αζπλείδεηνη ηδηνθηήηεο δψσλ πνπ ζθνπεχνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ην θαηνηθίδηφ ηνπο αλ αξξσζηήζεη, γεξάζεη ή απιψο αλ ην βαξεζνχλ ή δελ έρνπλ πνπ λα ην αθήζνπλ φηαλ θχγνπλ γηα δηαθνπέο. Πξνθαιεί ην κηθξνηζίπ πξνβιήκαηα πγείαο ζηα δψα; Καηά θαηξνχο έρνπλ θπθινθνξήζεη δηάθνξεο αλππφζηαηεο θήκεο πεξί ελνρνπνίεζεο ησλ κηθξνηζίπ γηα πξνβιήκαηα πγείαο ζηα δψα φπσο θαξθίλν, εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, θ.ά. ιεο νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δείρλνπλ φηη ε ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο δελ πξνθαιεί θαλέλα πξφβιεκα πγείαο. Ζ κφλε ελφριεζε πνπ κπνξεί λα έρεη ην δψν ζαο, αλ θαη ζπάληα, είλαη έλαο ηνπηθφο εξεζηζκφο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο ν νπνίνο παξέξρεηαη ζε ιίγεο κέξεο. εκεησηένλ φηη ε έλεζε πνλάεη ειάρηζηα έσο θαζφινπ. 74

75 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην κηθξνηζίπ δελ εθπέκπεη αθηηλνβνιία. Διάρηζηε αθηηλνβνιία εθπέκπεηαη απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή κφλν θαηά ηελ αλίρλεπζε ηνπ κηθξνηζίπ. Ζ αθηηλνβνιία απηή κάιηζηα είλαη ηφζν κηθξή πνπ γηα λα αληρλεπηεί ην κηθξνηζίπ, ε ζπζθεπή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ειάρηζηε απφζηαζε απφ απηφ, ζρεδφλ ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ δψνπ. Πψο κπνξψ λα βάισ κηθξνηζίπ ζην δψν κνπ; Σν κηθξνηζίπ ηνπνζεηείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ απφ ηδηψηεο θηεληάηξνπο πνπ αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα ζηελ Διιάδα. ε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ δελ ππάξρνπλ ηδηψηεο θηελίαηξνη, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αγξνηηθά θηεληαηξεία. Αναισθησία Συμβουλή για Μεγάλους Πυρηναίους Anesthesia Tip for Great Pyrenees Stephanie Krein, DVM, & Lois A. Wetmore, DVM, ScD, DACVA, Tufts University (USA) Πεγή: CLASSIFICATION: Giant Breeds (e.g. Newfoundland, Great Pyrenees, Saint Bernard PROBLEM: Profound response to sedatives CHECKLIST OF ACTIONS: (1) Administer acepromazine or α 2-agonists at half dose (2) Dose IM drugs based on lean body mass Giant breeds often respond profoundly to normal therapeutic doses of sedatives, such as acepromazine. In this patient population, it is important to either reduce the dose of acepromazine ( mg/kg) or calculate the dose based on lean body mass or surface area and not the actual body weight. Weight to Body Surface Area Conversion Source: _conversion.html 75 Example: A 55kg Great Pyrenees has a body surface area (BSA %) of 1.461m 2 Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ ζηελ Διιάδα δελ είλαη κεγάινο, ελδέρεηαη ν θηελίαηξνο ζαο λα κελ γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θπιήο ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί αλαηζζεζία. Γηαθξηηηθά κπνξείηε λα ηνπ δψζηε ηελ παξαπάλσ πιεξνθνξία πξνο ελεκέξσζε ηνπ. Θα ην εθηηκήζεη! (είηε θαλεξά, είηε απφ κέζα ηνπ) ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα απφ ην Merck Veterinary Manual παξέρεηαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο (BSA) γηα βαξχηεξνπο ζθχινπο (απφ ην αλσηέξσ παξάδεηγκα ΜΠ 55 θηιψλ). Πως να Γίνετε ένας Υπεύθυνος Εκτροφέας Σκύλων! Πεγή: AKC - Getting Started as a Responsible Breeder Source: Ζ εθηξνθή ζθχισλ απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζνβαξή θαη ππεχζπλε πξνζπάζεηα πνπ ελέρεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ην απιφ δεπγάξσκα ζθχισλ! Βαζηθφο ζθνπφο θάζε ππεχζπλνπ εθηξνθέα είλαη ε εμέιημε θαη ε βειηίσζε ηεο θπιήο ηνπ θαη φρη απιά ην δεπγάξσκα ελφο αγαπεκέλνπ ζθχινπ, ηα νηθνλνκηθά νθέιε ή ε ραξά ηνπ κεγαιψκαηνο ησλ θνπηαβηψλ. Ο εθηξνθέαο έρεη ππνρξέσζε απέλαληη ζηε θπιή ηνπ θαη απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα πάξνπλ ηα ζθπιηά ηνπ λα θάλεη κφλν κειεηεκέλεο θηλήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνζδνθά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζθχισλ θαη βειηηψζεηο ηφζν ζηελ εκθάληζε φζν θαη ζηνλ ραξαθηήξα.

76 Σν American Kennel Club είλαη ν αλψηεξνο θπλνινγηθφο φκηινο ησλ Ζ.Π.Α. κε πινχζηα ηζηνξία πνπ φκσο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κία ρψξα πνπ εθηφο απφ εμαηξεηηθά εθηξνθεία θαη θπλνινγηθή παηδεία ηαιαλίδεηαη απφ εθαηνληάδεο Puppy Mills θαη θνπηαβνπαξαγσγνχο ηεο πίζσ απιήο! ηα πιαίζηα απηά θαη πξνζπαζψληαο λα ελεκεξψζεη ηνπο λένπο ή ππνςήθηνπο εθηξνθείο δίλεη θάπνηεο ζπκβνπιέο (βιέπε source), ηηο νπνίεο κεηαθξάδνπκε (θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εληάζζνπκε ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα) ειπίδνληαο λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε κειινληηθνχο, λένπο αιιά θαη παιηνχο εθηξνθείο! Ο Υπεχζπλνο Δθηξνθέαο είλαη Μαζεηήο γηα Πάληα Ο ππεχζπλνο εθηξνθέαο πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ θπιή ηνπ ζε θάζε γέλλα. Γηα λα θηάζεη απηφ ην ζηφρν ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη ψξεο γηα λα καζαίλεη δηαξθψο φζα πεξηζζφηεξα κπνξεί γηα ηελ θπιή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ πγείαο θαη γελεηηθήο, ραξαθηήξα, εκθάληζε θαη ηχπν. Υξεηάδεηαη επίζεο λα μέξνπλ γεληθά ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο ζθχισλ. Με απιά ιφγηα πξέπεη λα είλαη εηδηθνί ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθχινπο. Πσο κπνξείηε λα απνθηήζεηε απηή ηε γλψζε; Αζρνιεζείηε κε ηνλ Όκηιν ηεο Φπιήο ζαο Οη φκηινη θπιψλ θαη γεληθφηεξα θπλνινγίαο ζηεο Ζ.Π.Α. είλαη ρηιηάδεο θαη βξίζθνληαη παληνχ. ηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ δπζηπρψο γηα φιεο ηηο θπιέο αιιά γηα φζεο ππάξρνπλ ε ζπκκεηνρή ηνπ εθηξνθέα ζε απηνχο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε. Οη επηθνηλσλία κε άιινπο εθηξνθείο, ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εθδειψζεσλ κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε! Γηα θπιέο πνπ δελ ππάξρεη φκηινο αιιά ππάξρνπλ εθηξνθείο θαιφ είλαη λα ππάξμεη επηθνηλσλία θαη λα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ηνπ! Μειεηήζηε ην Πξφηππν ηεο Φπιήο Σν πξφηππν ηεο θπιήο είλαη ν επίζεκνο νδεγφο κε βάζε ηνλ νπνίν ηα ζθπιηά θξίλνληαη ζηηο εθζέζεηο κνξθνινγίαο Κάζε θπιή έρεη ην δηθφ ηεο πξφηππν ην νπνίν κπνξεί λα νξίδεη ηα πάληα απφ ηελ θακπχιε ηεο νπξάο κέρξη ην ρξψκα ησλ καηηψλ. ηελ ρψξα καο ηζρχνπλ ηα πξφηππα ηεο F.C.I. Παξαθνινπζείζηε Κπλνινγηθέο Δθδειψζεηο Δθζέζεηο κνξθνινγίαο, εμεηάζεηο εξγαζίαο, εθζέζεηο θαη ζεκηλάξηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεηε ηα ζθπιηά θαη ηνπο εθηξνθείο ηνπο ζε δξάζε. Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ηηο δηάθνξεο γξακκέο βιέπνληαο ζθπιηά απφ θνληά θαη λα κειεηήζεηε ηα pedigree ησλ ζθχισλ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Να ζπκπιεξψζνπκε φηη θαη ε ζπκκεηνρή, εηδηθά ζε εθζέζεηο κνξθνινγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, εθηφο απφ ην φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηξνθή γεληθά (αθνχ εθεί θξίλεηαη αλ έλαο ζθχινο είλαη άξηζηνο κνξθνινγηθά θαη πξέπεη λα αλαπαξαρζεί) είλαη θαη κία εμαηξεηηθά εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αθνχ νη ζπγθξίζεηο είλαη άκεζεο θαη νη θξηηέο (ηνπιάρηζηνλ ζηηο εθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα) δίλνπλ γξαπηή αμηνιφγεζε γηα θάζε ζθχιν θάηη πνπ πξαγκαηηθά κπνξεί λα βνεζήζεη νπνηνδήπνηε ελδηαθέξεηαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζθχισλ ηνπ. Μπνξείηε λα δείηε φιεο ηηο εθζέζεηο ζηελ ζειίδα καο κε ηηο θπλνθηιηθέο εθδειψζεηο. Γηαβάζηε, Γηαβάζηε, Γηαβάζηε! Τπάξρνπλ πνιιά βηβιία, πεξηνδηθά θαη websites γηα νηηδήπνηε αθνξά ηνπο ζθχινπο. Τπάξρνπλ βηβιία αθηεξσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο θπιέο, νκάδεο θπιψλ, εθηξνθή θαη γέλλα, γελεηηθή, ζπκπεξηθνξά θαη εθπαίδεπζε θαη πνιιά άιια. Οη ππεχζπλνη εθηξνθείο, πνπ πξνθαλψο θαη πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλoi απφ ηνλ Κ.Ο.Δ. θαη ηελ FCI, πξέπεη λα γλσξίδνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο κίαο γέλλαο ζηνλ Κ.Ο.Δ., ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηα έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαιχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Κ.Ο.Δ. (βιέπε ζρεηηθφ link ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.ΠΤΡ.ΔΛ), ελψ δελ ζα πξέπεη λα ακειήζνπλ λα θαηνρπξψζνπλ θαη ηελ επσλπκία ηνπ εθηξνθείνπ ηνπο! Ο Υπεχζπλνο Δθηξνθέαο είλαη Αληηθεηκεληθφο Κάζε ζθπιί γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ είλαη ην θαιχηεξν ζηνλ θφζκν. Οη ππεχζπλνη εθηξνθείο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρσξίδνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ην ζθπιί ηνπο απφ ηελ 76

77 εηιηθξηλή εθηίκεζε γηα ηα θαιά θαη άζρεκα ζεκεία ηνπ. Ζ εθηξνθή είλαη δχζθνιε δνπιεηά. Κάζε δεπγάξσκα είλαη κία πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ ζθχινπ. Έλαο θαιφο εθηξνθέαο αλαγλσξίδεη ηα ειαηηψκαηα θάπνηνπ ζθχινπ θαη αλ δελ είλαη ηφζν ζνβαξά ψζηε λα ηνλ θξαηήζνπλ εθηφο αλαπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο βξίζθεη γηα ηαίξη ηνπ έλα ζθπιί κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ κείσζε ή ζηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ ειαηησκάησλ. Πσο κπνξείηε ινηπφλ λα θξίλεηαη ακεξφιεπηα ηνλ ζθχιν ζαο γηα πηζαλή ρξήζε ζε αλαπαξαγσγή; Εεηήζηε βνήζεηα απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη δελ είλαη άιινη απφ ηνπο παιηνχο, έκπεηξνπο εθηξνθείο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθηξνθείο ηνπο ζθχινπ ζαο! Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλ γλψζε ηεο θπιήο θαη εηδηθά ν εθηξνθέαο ηνπ ζθχινπ ζαο είλαη γλψζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο θαη, φπσο θαη εζείο, ζέιεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο. Έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα βειηηψζεηε ην κάηη ζαο είλαη λα ζπγθξίλεηε ηα ζθπιηά ζαο κε άιια. πσο είπακε παξαπάλσ ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο κνξθνινγίαο, ηδαληθά ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο ψζηε λα πεηχρεηε φζν πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο ζθχινπο θαη θξηηέο κπνξείηε! Αλ ηα ζθπιηά ζαο ζεκεηψζνπλ επηηπρία ζηηο εθζέζεηο απηέο ηφηε ζα κπνξείηε κε πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά λα ζεσξήζεηε φηη ηα δεπγάξσκα ηνπο ζα βνεζήζεη ηελ βειηίσζε ηεο θπιήο. Ο Υπεχζπλνο Δθηξνθέαο Φξνληίδεη ηνπο Γνλείο Σα θαιά θνπηάβηα μεθηλάλε πξηλ δεπγαξψζνπλ νη γνλείο! Ζ κάλα θαη ν παηέξαο ρξεηάδνληαη ζπλερή θξνληίδα γηα λα παξάγνπλ ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο απνγφλνπο. Απηφ ζεκαίλεη ζπρλή θηεληαηξηθή θξνληίδα, έιεγρν γηα γελεηηθά πξνβιήκαηα, εμεηάζεηο, ζπρλή άζθεζε, θαιή δηαηξνθή θαη επηθνηλσλία κε θηελίαηξν ή έκπεηξν εθηξνθέα γηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηεο εγθχνπ. Γελ πξέπεη επίζεο λα ακειείηαη ε πλεπκαηηθή πγεία ησλ ζθχισλ! ηξεζαξηζκέλα δψα κπνξεί λα έρνπλ πξνβιήκαηα γνληκφηεηαο. Πνιινί εθηξνθείο πηζηεχνπλ θαλαηηθά φηη ν ραξαθηήξαο ηεο κάλαο επεξεάδεη ηα θνπηάβηα, ηα θαιά θνπηάβηα έξρνληαη απφ θαιέο κεηέξεο! πλεπψο απνθχγεηε ηελ εθηξνθή ληξνπαιψλ ή κε ζηαζεξψλ ζθχισλ! Ο Υπεχζπλνο Δθηξνθέαο Φξνληίδεη ηα Κνπηάβηα Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηα θνπηάβηα ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο βξεθνθνκείνπ! Ζ γελλήζηξα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγλή, πνιχ δεζηή θαη ρσξίο ξεχκαηα. Θα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε ε κάλα λα κπνξεί λα θηλείηαη ειεχζεξα κε πιεπξέο πνπ ζα πεξηνξίδνπλ ηα θνπηάβηα κε αζθάιεηα (βέιε ζηελ εηθφλα). Καλνληθά ε κάλα θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ησλ θνπηαβηψλ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο. Φπζηθά ζα πξέπεη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα αζπλήζηζηεο ή ζνβαξέο θαηαζηάζεηο, φπσο κία κάλα ρσξίο γάια ή αθφκα θαη γηα νξθαλά θνπηάβηα. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζθέξεηαη επηπιένλ θαγεηφ θαη λεξφ γηα ηε κάλα φζν ζειάδεη. ηαλ ηα θνπηάβηα απνγαιαθηηζηνχλ γίλνληαη πνιχ πην δξαζηήξηα θαη απαηηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξε δνπιεηά. Θα πξέπεη λα επηβιέπεηε ην ηάηζκα γηα λα είζηε ζίγνπξνη φηη θάζε θνπηάβη ηξψεη αξθεηή ηξνθή. Θα πξέπεη λα θξαηάηε ηηο πεηζέηεο ή ηηο εθεκεξίδεο ζηε γελλήζηξα θαζαξέο. Σα θνπηάβηα ζα 77

78 ρξεηαζηνχλ ην πξψην γχξν εκβνιίσλ, ίζσο ρξεηάδνληαη θαη θαιισπηζκφ θαη ζίγνπξα ζα ρξεηάδνληαη πνιχ παηρλίδη θαη επθαηξίεο γηα λα ζπλεζίζνπλ λα βξίζθνληαη καδί κε αλζξψπνπο. Μπνξείηε αθφκα λα αξρίζεηε λα δνπιεχεηε πάλσ ζε πνιχ βαζηθέο εληνιέο πεηζαξρίαο γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηα λέα ηνπο ζπίηηα. Ο Υπεχζπλνο Δθηξνθέαο Δπηιέγεη Σσζηά Σπίηηα γηα ηα Κνπηάβηα ηνπ πσο κπνξείηε λα θαηαιάβεηε, φηαλ έξζεη ε ψξα λα πάλε ηα θνπηάβηα ζηα λέα ηνπο ζπίηηα ζα έρεηε επελδχζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ζαο ζε απηά. Έλα δχζθνιν θαη ζεκαληηθφ θαζήθνλ θάζε εθηξνθέα είλαη λα ζηγνπξεπηεί φηη ηα θνπηάβηα ηνπ ζα πάλε ζε ηδηνθηήηεο πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ αγάπε θαη κφληκν ζπίηη. Ζ νινθιεξνκέλε εηθφλα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ππεχζπλνπο εθηξνθείο. ηγνπξεχνληαη φηη νη λένη ηδηνθηήηεο ηνπ θνπηαβηνχ μέξνπλ ηη λα πεξηκέλνπλ, θαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά! Ο ππεχζπλνο εθηξνθέαο ζα ηνλίζεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε θπιή απαηηεί εθηεηακέλν θαιισπηζκφ, βγάδεη ζάιηα ή είλαη δχζθνιε ζηελ εθπαίδεπζε! Δπίζεο ζα δψζνπλ ζηνπο λένπο ηδηνθηήηεο φια ηα απαξαίηεηα ραξηηά θαη ην pedigree (ή ζα θαλνλίζνπλ λα ηνπο απνζηαιεί φηαλ εθδνζεί απφ ηνλ Κ.Ο.Δ.) ελψ ζα πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηηο εθζέζεηο κνξθνινγίαο θαη ηηο πηζαλφηεηεο δηάθξηζεο ηνπο ζθχινπ ηνπο. Οη ππεχζπλνη εθηξνθείο γλσξίδνπλ ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ζηνπο ππνςήθηνπο ηδηνθηήηεο γηα λα θαηαιάβνπλ ζε ηη ζπίηη ζα πάλε ηα θνπηάβηα ηνπο! Μεξηθέο απφ ηηο εξσηήζεηο είλαη νη παξαθάησ: Γηαηί ην άηνκν ή ε νηθνγέλεηα ζέιεη ζθχιν; Πνηνο ζα είλαη ν βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ θξνληίδα ηνπ ζθχινπ; Τπάξρνπλ παηδηά; Αλ λαη, πφζν ρξνλψλ είλαη; Έρεη θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα αιιεξγίεο; Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ππνςήθηνπ ηδηνθηήηε απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε; Πφζεο ψξεο ιείπνπλ φινη απφ ην ζπίηη; Θα έρνπλ ρξφλν λα βγάδνπλ βφιηα θαη λα παίδνπλ κε ην ζθχιν; Έλα είλαη δπλαηφλ, δελ είλαη παξάινγν γηα έλα εθηξνθέα λα επηζθεθηεί ην ζπίηη ηνπ αγνξαζηή αθνχ ην θνπηάβη πξνζαξκνζηεί κε ηε λέα ηνπ νηθνγέλεηα. Μεξηθνί εθηξνθείο απαηηνχλ απφ ηνπο αγνξαζηέο λα ππνγξάςνπλ ζπκβφιαην πνπ νξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ηε θξνληίδα ηνπ ζθχινπ. εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θνηηάηε ζε ππνςήθηνπο ηδηνθηήηεο θνπηαβηψλ είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα εζάο θαη ηα ζθπιηά πνπ έρεηε. Ο λένο ηδηνθηήηεο ή ε νηθνγέλεηα ζα ζέιεη λα κάζεη φζα πεξηζζφηεξα κπνξεί γηα ηε θπιή θαη ηε θξνληίδα ηεο. Ο Δθηξνθέαο είλαη Υπεχζπλνο γηα Πάληα Φηάζακε ζην θαιχηεξν θνκκάηη ηνπ λα είζαη εθηξνθέαο! ιεο νη ππέξνρεο νηθνγέλεηεο πνπ επηιέμαηε ζαο ηειεθσλνχλ γηα λέα γηα ην πξψην δφληη, ηελ πξψηε επίζθεςε ζηνλ θηελίαηξν, ηελ πξψηε έθζεζε, ηελ πξψηε λίθε! Λακβάλεηε γξάκκαηα, s, κελχκαηα θαη tag ζην Facebook! Ση θαιχηεξν κπνξείηε λα θαληαζηείηε; Αιιά ηψξα κπνξεί λα έξζεη θαη ην ρεηξφηεξν θνκκάηη ην σξαίν λεαξφ δεπγάξη πνπ ρσξίδεη θαη θαλείο ηνπο δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ην ζθχιν ν αλαζηαησκέλνο ηδηνθηήηεο πνπ θαιεί απφ ηνλ θηελίαηξν κε άζρεκα λέα γηα κία μαθληθή αξξψζηηα Οη ππεχζπλνη εθηξνθείο είλαη εθεί γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο, θαιέο θαη άζρεκεο. Ξέξνπλ φηη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ην φηη γελλήζεθε απηφ ην θνπηάβη θαη άξα είλαη ππεχζπλνη γηα απηφ κέρξη ηε κέξα πνπ ζα πεζάλεη. Δίλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ νδεγίεο θαη λα απαληήζνπλ ζε φπνηα εξψηεζε θαη αλ ηνπο θάλνπλ. Πάληα λνηάδνληαη γηα ηα θνπηάβηα ηνπο! Έλαο εθηξνθέαο είπε θάπνηε φηη ην πην ηθαλνπνηεηηθφ ηειεθψλεκα πνπ έιαβε ήξζε 14 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε γέλλα πνπ έθαλε! Ο άλζξσπνο ζηελ άιιε άθξε ηεο γξακκήο ηεο 78

79 είπε φηη έλα απφ ηα ζθπιηά ηεο (ηεο εθηξνθέα δειαδή) πέζαλε απφ γεξάκαηα! Δθείλε ηε ζηηγκή ε εθηξνθέαο θαηάιαβε φηη άλζξσπνο ηελ ίδηα αγάπε θαη ραξά πνπ έλησζε θαη εθείλε απφ ηα ζθπιηά ηεο! Τειηθά απηφο δελ είλαη ν ιφγνο πνπ ζέιεηε ήηαλ ππεχζπλε γηα λα ληψζεη έλαο άιινο λα γίλεηε εθηξνθέαο; Πώς η εκτροφή καθαρόαιμων σκύλων οδήγησε στη μετάλλαξη φυλών και τις σοβαρές ασθένειες Πεγή: 79 Ζ ηζηνξία ηεο εθηξνθήο ζθχινπ, είλαη κία ππφζεζε πνπ ζθνπίκσο νη εθηξνθείο ή νη θπλνινγηθέο νκάδεο, απνθεχγνπλ λα εθζέζνπλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη αλ ςάμεηε ζην δηαδίθηπν, ζα βξείηε ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηξνθή ζθχισλ θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη θάζε θπιή αλάινγα κε ηηο "νξέμεηο" ηεο θάζε επνρήο θαη ηελ κφδα πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ νη εθηξνθείο ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε! Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ Γηεζλή Κπλνινγηθή Οκνζπνλδία, δεκηνπξγνχλ, πξνζζέηνπλ θαη αθαηξνχλ ιέμεηο ζηα πξφηππα δηαθφξσλ θπιψλ, ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα ησλ νκίισλ πνπ εθπξνζσπνχλ θάζε θπιή. Λέμεηο φκσο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ πγεία ηνπ ζθχινπ. Σψξα εχινγα ζα αλαξσηεζεί θαλείο, πσο καο έπηαζε ν νίζηξνο λα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηα θαθψο θείκελα ηεο επίζεκεο εθηξνθήο. Αηηία γηα ηελ αλαθνξά καο, απνηειεί ε έξεπλα ηνπ BBC πνπ έθαλε ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ κε ηίηιν "Pedigree dogs exposed" αιιά θαη ε δεκηνπξγία κίαο ζειίδα ζην facebook κε ηίηιν "I Hate Dog Breeders" πνπ παξνπζηάδεη ελ νιίγνηο ηα ηξαγηθά ιάζε ησλ εθηξνθέσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, πνπ έρνπλ ηειηθά ζαλ απνηέιεζκα ζθπιηά ηα νπνία βαζαλίδνληαη απφ θιεξνλνκηθέο παζήζεηο, ή παζήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πθίζηαληαη νη θπιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ. Αο κπνχκε φκσο ζην θπξίσο ζέκα ηνπ άξζξνπ καο.

80 Απηφ ην ζθπιί πνπ βιέπεηε ζηελ θσηνγξαθία είλαη έλα θαζαξφαηκν basset hound ηνπ αθνινπζεί έλα "θαζαξφαηκν" basset hound ηνπ 1910 θαη ακέζσο κεηά έλα "θαζαξφαηκν" basset hound ηνπ πσο εχθνια κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο, ρσξίο λα έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο κνξθνινγίαο ζθχισλ, ηα ηξία απηά ζθπιηά νπδεκία ζρέζε έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ πεξίνδνο απηή, έδσζε ζην basset hound αξθεηέο αιιαγέο ζηελ εκθάληζε, αιιά θαη πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο, εμαηηίαο ηεο πξνζπάζεηαο - άζηνρσλ - αλαπαξαγσγψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (αηκνκηθηηθέο αλαπαξαγσγέο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πξνηχπνπ θπιήο) ψζηε ην πξφηππν λα εμειηρζεί ζε θάηη πνπ εθ ηνπ θπζηθνχ δελ ππάξρεη. Έηζη ηα πεξηζζφηεξα basset hound ελ έηε 2012 κπνξεί λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα κπνζθειεηηθά - θπξίσο ζηελ ζπνλδπιηθή ηνπο ζηήιε, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ςειφηεξσλ πνδηψλ κε θνληχηεξα ελψ νη ζθχινη απηνί ζρεδφλ αδπλαηνχλ λα έρνπλ κηα νκαιή θίλεζε. Δπίζεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα γαζηξεληεξνινγηθά, θαζψο θαη δεξκαηηθά απφ ηηο πηπρέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ - θπξίσο ζην πξφζσπν - πνπ πξνθαιεί κάηηα κνλίκσο εξεζηζκέλα θαη πηζαλψο εληξφπην. Οκνίσο ην θαζαξφαηκν Αγγιηθφ bulldog, ζήκεξα δελ ζα κπνξνχζε λα ην αλαγλσξίζεη θαλείο... Μάιηζηα νη αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί ε ελ ιφγσ θπιή, είλαη ηξνκαθηηθέο απφ ην αξρηθφ πξφηππφ ηνπ. Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο απφ ην bulldog ηνπ 1800 θαη ηνπ Δλδηάκεζα ε θσηνγξαθία κε ηα θξαλία ηνπο θάλνπλ ηηο δηαθνξέο αξθεηά εκθαλείο. 80 Μεηά απφ εθαηνληάδεο ρξφληα εθηξνθήο, ηα bulldog, θφληπλαλ, ρφληξπλαλ, απέθηεζαλ ππεξκεγέζε θεθάιηα, πηπρέο ζην δέξκα ηνπο, ζρεδφλ αλχπαξθην ξχγρνο κε βαξχ δαξσκέλν ρνληξφ δέξκα πάλσ απφ ηε κχηε πνπ θιείλεη ηα ξνπζνχληα θαη δπζθνιεχεη ηελ αλαπλνή, ζηξαβά θφθαια πνδηψλ, πιαηχηεξα πέικαηα. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ηα bulldog ζήκεξα, εκθαλίδνπλ ζθειεηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα κε ην δέξκα, αξθεηά ζπρλά εληξφπην, θαη πξνβιήκαηα ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζπρλά ηα θηάλνπλ σο ηνλ ζάλαην, αξγά θαη βαζαληζηηθά... αξθεηά δε απφ απηά, αδπλαηνχλ λα θηλεζνχλ πέξα απφ κεξηθά βήκαηα, ή αδπλαηνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο κφληκν θιηκαηηζκφ. Σν Γαιιηθφ bulldog, είλαη κία αθφκα εμέιημε ηνπ Αγγιηθφπ bulldog. Μία ξάηζα πνπ έθαλε ην ληεκπνχην ηεο απφ εθηξνθείο θαζψο ζηελ θχζε δελ ππάξρεη. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θπιή είλαη αληίζηνηρα ησλ Αγγιηθψλ bulldog, κε κεγαιχηεξν, απηφ ησλ αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ, πνπ ζπλήζσο ζε ρψξεο κε ην δηθφ καο θιίκα, θαζηζηνχλ ηελ καθξνδσία ηνπο ζρεδφλ αθαηφξζσηε. Σα θαζαξφαηκα Bull Terrier ηνπ 1915 νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηα Bull Terrier ηνπ Μάιηζηα ε

81 θσηνγξαθία ζε πξνθαιεί λα πεηο φηη ην Bull Terrier ηνπ 1915 ήηαλ εκίαηκν... αιιά δελ είλαη έηζη βέβαηα... Ζ θιεηζηνχ ηχπνπ εθηξνθή δεκηνχξγεζε ην ζεκεξηλφ Bull Terrier, πην θνληφ, πην θνπζθσηφ, κε ηξνπνπνηεκέλε κνπζνχδα. Κηλδπλεχεη λα κείλεη θνπθφ (ηδίσο ην άζπξν) παξνπζηάδεη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ζηα πίζσ πφδηα θαη είλαη πνιχ εππαζέο ζε δεξκαηηθέο αιιεξγίεο. Γηα λα κελ κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία λα αλαιχζνπκε ηφζεο εθαηνληάδεο θπιέο ζθχισλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, ζα πνχκε ζε γεληθέο γξακκέο φηη ηα πξφηππα ζθχισλ ζήκεξα, εζηηάδνπλ ζηελ εκθάληζε ε νπνία σζηφζν "θιέβεη" ρψξν απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ζθχινπ. Γηα παξάδεηγκα αξθεηά πξφηππα ηεο FCI, ζέινπλ ηηο κεγαιφζσκεο θπιέο κε ζηηβαξφ ζηήζνο, βαζχ ζψξαθα, θαη θνηιηά κε αλάζπξζε. Οη θεδεκφλεο ηέηνησλ ζθχισλ, ζπλήζσο πιεξνθνξνχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπο φηη ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί γηα ηελ πεξίπησζε ζπζηξνθήο ζηνκάρνπ, θάηη πνπ βέβαηα νη παιηφηεξεο θπιέο δελ αληηκεηψπηδαλ. πσο είλαη εκθαλέο απ φζα πξνείπακε, ην θιεηζηφ ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο (ζπκίδνπκε - αλαπαξαγσγή αηκνκηθηηθνχ ηχπνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα αιιαγήο ησλ πξνηχπσλ κε ζθνπφ ηελ ζηαζεξνπνίεζή ηνπο) δελ βειηίσζε θαζφινπ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζθχισλ, αιιά αληίζεηα δεκηνχξγεζε ζθχινπο ππεξηππηθνχο κε πνιιά πξνβιήκαηα, νη νπνίνη ζηγά ζηγά απνξξίπηνληαη θαη απφ εθζέζεηο. Ζ θαλδηλαβία είλαη ζαθέζηαηα πξσηνπφξνο ελάληηα ζηνπο ππεξηππηζκνχο θαη δηνξγαλψλεη ζπλέρεηα ζεκηλάξηα γηα ηνπο θξηηέο θαη γηα ηνπο εθηξνθείο, θξαηάεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θάλεη δεκνζηεχζεηο, άξζξα, εθπνκπέο θιπ θαη γεληθά πξνζπαζεί λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ κε θάζε ηξφπν, ψζηε λα παξάγνληαη πιένλ κφλνλ πγηείο ζθχινη. Πνιινί ππεξηππηθνί ζθχινη ζηηο Σθαλδηλαβηθέο ρψξεο, έρνπλ απνξξηθζεί ήδε απφ αγψλεο, θάηη πνπ ζηγά ζηγά αλάγθαζε θαη ηελ FCI λα ηξνπνπνηήζεη ηα πξφηππα. Πξάγκα δχζθνιν δηφηη έπξεπε λα ελαληησζεί ζε φινπο ηνπο νκίινπο θαη ηνπο εθηξνθείο πνπ ε γξακκή παξαγσγήο ηνπο ζα έβγαηλε εθηφο πξνηχπνπ θαη άξα ζα έραλαλ ην εηζφδεκά ηνπο. Ζ ηζηνξία μεθηλά απφ ηελ Γαλία, νπεδία Φηιαλδία, Ννξβεγία, έρνπλ εθδφζεη θαη εηδηθή ράξηα πξνο ηνπο θξηηέο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα απνξξίπηνπλ ζθχινπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Αθφκα θαη γηαηί έρνπλ ππεξβνιηθά ραιαξφ δέξκα ή πηπρψζεηο ή έρνπλ ηφζν ππεξβνιηθφ ηξίρσκα πνπ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ ζθχινπ, π.ρ ακεξηθάληθν θφθεξ... ε κεξηθά κελ πξφηππα θπιψλ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, ζε άιια έγηλαλ κφλνλ νη δπλαηφλ ιηγφηεξν αιιαγέο κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ αθφκα ζρεηηθά πξνβιεκαηηθά, φκσο άιια πξφηππα ζπκβαίλεη λα κελ έρνπλ αιιάμεη θαζφινπ θαη λα παξακέλνπλ πνιχ πξνβιεκαηηθά. Ζ FCI, κεηά ηελ πξνβνιή απφ ην BBC ηνπ "Pedigree dogs exposed", εμαλαγθάζηεθε λα δεκνζηεχζεη ζην newsletter ηεο ζηηο 31 Απγνχζηνπ 2012 ηελ εμήο δήισζε: Μεηά από ην πξόγξακκα ηνπ BBC, "Pedigree Dogs Exposed" ν θπλνθηιηθόο θόζκνο δελ ζα είλαη πνηέ μαλά ν ίδηνο. Τα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη νη θπβεξλήζεηο ζα ζέηνπλ δηαξθώο απαηηήζεηο γηα ηνπο εθηξνθείο ζθπιηώλ θαη ηνπο Οκίινπο. Τν θαιύηεξν πξάγκα πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εθηξνθείο είλαη λα πάξνπλ ηηο ηύρεο ζηα ρέξηα ηνπο, θαη λα βγνπλ κε πξνηάζεηο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ πγεία ησλ ζθύισλ θαη ζα θξνληίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ πιεζπζκνύ. Τν πξόγξακκα "Cavaliers for Life" είλαη έλα θαιό παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο πνπ μεθίλεζε από ηνπο εθηξνθείο από δηάθνξεο ρώξεο. Έρνπκε ινηπφλ κηα παξαδνρή απφ ηελ FCI, φηη κέρξη ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ "Pedigree Dogs Exposed", θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Χζηφζν ρσξίο δξαζηηθέο ιχζεηο απφ κέξνπο ηεο. Ο ππεξηππηθφο ζθχινο είλαη θαη παξακέλεη ν πξνβιεκαηηθφο ζθχινο. Ζ αλάγθε βέβαηα γηα ηελ FCI, ήξζε φηαλ ην BBC εμέζεζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε... Μέρξη ηφηε ε FCI νπδεκία πξνζπάζεηα είρε θάλεη λα βάιεη θξέλν ζηνπο εθηξνθείο... πλέλνρνη φινη ινηπφλ θαη εκείο ζην ίδην έξγν ζεαηέο. Δθηξνθείο πνπ εξγάδνληαη γηα ην θέξδνο θαη κφλν, θπλνινγηθνί φκηινη πνπ ππνθχπηνπλ ζηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο θαη κία FCI πνπ απιά δίλεη νδεγίεο, αιιά είλαη αλήκπνξε λα επηβάιιεη πνηνηηθφηεξε εθηξνθή πνπ δελ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ζηα πςειά θέξδε αιιά ζηελ θαιχηεξε πγεία θαη καθξνεκέξεπζε ησλ ζθχισλ πνπ γελληνχληαη. Απνπζία ειέγρνπ δε φισλ απηψλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θξαηηθνχο θνξείο - κεηαμχ απηψλ θαη ε Διιάδα, έρεη επηθέξεη ηελ αλαπαξαγσγή ζθχισλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε νκίινπ παγθνζκίσο... 81

82 Οη θαζαξφαηκεο θπιέο ράζεθαλ. Σελ ζέζε ηνπο πήξαλ λέεο, πξνβιεκαηηθέο, αλεπηπγκέλεο ζε θιεηζηφ ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο πνπ βαθηίζηεθαλ θαζαξφαηκεο γηα εκπνξηθνχο θαη κφλν ζθνπνχο. Ζ αιήζεηα φκσο είλαη φηη έλα Αγγιηθφ bulldog ζήκεξα, ζεσξείηαη θαζαξφαηκν ελψ έρεη κφλν ην 10% ίδην κε ην γνληδίσκα ηνπ πξνγνλνχ ηνπ. Τη έθηαημε αιήζεηα? Απφ πηα ζπκθέξνληα θηάζακε κέρξη εδψ? Δκείο νη θηιφδσνη γηαηί ηνπο αθήζακε ηφζα ρξφληα λα θαηαζηξέθνπλ ηνπο θαζαξφαηκνπο ζθχινπο? ηελ θχζε δελ ζα ππήξρε πνηέ γεξκαληθφο πνηκεληθφο ζαλ απηφλ πνπ μέξεηε φινη - απηφλ κε ηα πξνβιεκαηηθά πίζσ πφδηα (αξηζηεξή θσηνγξαθία). Αληίζεηα ππήξρε απηφο ηεο δεμηάο θσηνγξαθίαο. (πνπ επηπρψο δηαζψδεηαη κέρξη ζήκεξα απφ εθηξνθέο αζηπλνκηθψλ ζθχισλ πνπ φκσο δελ αλαγλσξίδεηαη πηα απφ Οκίινπο θαη Οκνζπνλδίεο...) Παξαθνινπζήζηε ην ληνθηκαληέξ ηνπ BBC "Pedigree dogs exposed" θαη βγάιηε ηα δηθά ζαο ζπκπεξάζκαηα! Watch the BBC documentary on breeding human intervention issues! Πεγή: 82

83 Προτάσεις για προειδοποιητικές πινακίδες φράκτη-πόρτας 83 Η πξνεηδνπνίεζε ζε δηάθνξεο γιψζζεο: Αγγιηθά : Beware of the dog (dogs) Ιηαιηθά : Attenti al cane (cani)! Αιβαληθά : Beware e qenit (qentë)! Αξαβηθά!(ال كالب) ال ك لب من حذار :

84 Η διάσωση του σκύλου της κόστισε ευρώ Πεγή: Γηθαζηήξην ηνπ Βεξνιίλνπ θαηαδίθαζε κηα γπλαίθα λα πιεξψζεη ην πνζφ ησλ επξψ ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ηεο πφιεο σο απνδεκίσζε γηα ηε δηάζσζε ηνπ... ζθχινπ ηεο πξηλ απφ δχν ρξφληα. Ζ 46ρξνλε θηελίαηξνο δήηεζε βνήζεηα απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 φηαλ ην ηεξηέ ηεο, ν θίπεξ, παγηδεχηεθε ζην ιαγνχκη ελφο θνπλαβηνχ. ηελ επηρείξεζε ζπκκεηείραλ 23 ππξνζβέζηεο, κε πέληε πιήξσο εμνπιηζκέλα νρήκαηα θαη ρξεηάζηεθαλ νθηψ ψξεο γηα λα απειεπζεξψζνπλ ηνλ ζθχιν. ηε ζπλέρεηα φκσο, ε γπλαίθα παξέιαβε ηνλ ινγαξηαζκφ: επξψ. Ζ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία επηθαιέζηεθε έλαλ λφκν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθίδησλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ ηα δσάθηα ηνπο. Ζ 46ρξνλε θαη ν δηθεγφξνο ηεο ππνζηήξημαλ ζην δηθαζηήξην φηη δελ ρξεηάδνληαλ ηφζνη πνιινί «δηαζψζηεο» αθνχ δέθα ππξνζβέζηεο ζα είραλ θάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά. Σειηθά νη δχν πιεπξέο θαηέιεμαλ ζε ζπκβηβαζκφ, αθνχ ε ππξνζβεζηηθή δέρηεθε λα κελ ηεο ρξεψζεη ην θφζηνο ελφο νρήκαηνο θαη ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ. Δπηπρψο γηα ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ θίπεξ, ηα κηζά ρξήκαηα, επξψ, ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηεο εηαηξεία. 84 Terrier-Rettung kostet das Frauchen Euro Source: Euro.html Σειηθά νη άλζξσπνη είκαζηε αθφκε πνιχ πίζσ ζε πνιιά ζέκαηα. Γειαδή εάλ ήηαλ άλζξσπνο ζα ηνπ θνζηνινγνχζαλ ηα έμνδα δηάζσζεο; πρλά δηαβάδνπκε θαη αθνχκε γηα δηαζψζεηο νξεηβαηψλ πνπ παξά ηελ αλαγγειία δπζκελψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πήγαλ γηα νξεηβαζία ζηνλ ιπκπν θαη ράζεθαλ, έπεζαλ ή απνθιείζηεθαλ. Πιήξσζε θαλείο απφ απηνχο ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ή ηνπο θνβεξνχο δηαζψζηεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ; ρη βέβαηα! Απιά γηαηί είραλ δχν πνδάξηα!

85 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ CACIB Αζήλα, 3-4 Μαΐνπ 2014 Η Γη ηοσ Πάνα* - ΗΡΑ Qualified for Crufts 2015 Η Γη ηοσ Πάνα* - ΙΩ Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο θχισλ C.A.C. - C.A.C.I.B. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε Οιπκπηαθφ Κέληξν Ηππαζίαο ζην Μαξθφπνπιν Αηηηθήο ζηηο 3-4 Μαΐνπ 2014, ε Ήξα (Δθηξνθείν: "Ζ Γή ηνπ Πάλα*"), δηαγσλίζηεθε ζηελ αλνηρηή θαηεγνξία θαη απέζπαζε ην πξψην βξαβείν κε ραξαθηεξηζκφ «Δμαίξεηε» 1ε θαζψο θαη ηνλ ηίηιν «Καιχηεξν Φπιήο» C.A.C. - C.A.C.I.B. Ζ Ιψ δηαγσλίζηεθε ζηελ θαηεγνξία θνπηαβηψλ θαη απέζπαζε ην πξψην βξαβείν κε ραξαθηεξηζκφ «Πνιιά Τπνζρφκελε» 1ε θαζψο θαη ηνλ ηίηιν «Καιχηεξν Φπιήο». 85 Τα αποηελέζμαηα από ηην ιζηοζελίδα ηοσ Κ.Ο,Ε. Σελ Κπξηαθή, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο έθζεζεο πηζηνπνίεζεο γηα ηα Crufts 2015, ε Ήξα θέξδηζε ηε δηάθξηζε Crufts Qualification 2015, ελψ ε Ηψ απέζπαζε θαη πάιη ην πξψην βξαβείν κε ραξαθηεξηζκφ «Πνιιά Τπνζρφκελε» θαζψο θαη ηνλ ηίηιν «Καιχηεξν Κνπηάβη Φπιήο». Σελ ίδηα κέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εηδηθή έθζεζε γηα ηνπο Οξεηλνχο ησλ Ππξελαίσλ θαη ε Ήξα απέζπαζε ην πξψην βξαβείν κε ραξαθηεξηζκφ «Δμαίξεηε» C.A.C. θαζψο θαη ηνλ ηίηιν «Καιχηεξν Φπιήο» (Πξσηαζιήηξηα Διιάδνο 2014)! * Η Γε ηνπ Πάλα - Ο Πάλαο, ν «ηξαγνπφδαξνο ζεφο», γηνο ηνπ Δξκή θαη ηεο Νχκθεο Γξπφπεο, πξνζηάηεο ησλ πνηκέλσλ θαη ησλ πνηκλίσλ, θαηνηθνχζε, ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ζηα βνπλά ηεο Αξθαδίαο (εθεί πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ ε Ήξα θαη ε Ηψ). πγραξεηήξηα γηα ηα εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα! Διπίδνπκε λα δνχκε ηελ Ήξα ζην Crufts 2015!

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ

goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ terkesidou lena / τερκεσ?δου λ?να Click here if your download doesn"t start automatically goodbye kyrie frount / goodbye κ?ριε φρ?υντ terkesidou lena / τερκεσ?δου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model 1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model Let xi = the amount of money invested in each of the potential investments in, where (i=1,2, ) x1 = the amount of money invested in Savings Account

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3β: Types of Speeches & Strong Language Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV Μιλτιάδους Γιώργος Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα