ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)"

Transcript

1 ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε κε ην θξνπαδηεξόπινην Salamis Filoxenia. Τα έζνδα καο από ηελ θξνπαδηέξα κέρξη ζηηγκήο είλαη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κξνπαδηέξαο Κίθα Παπαγηάλλε. Σηηο 9 Οθησβξίνπ 2011 κέιε ηεο Λέζρεο καο ζηειέρσζαλ πεξίπηεξν ζην Γεκόζην Κήπν Λεκεζνύ όπνπ πξαγκαηνπνηείην ην Παδαξάθη ηνπ Ηδξύκαηνο Θενηόθνο. Πσιήζεθαλ βηβιία θαη γιπθά, ηα νπνία εηνίκαζαλ κέιε ηεο Λέζρεο καο. Παξαδόζεθε ζην Ίδξπκα ην πνζό ησλ 710. Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Μάξσ Λπζαλδξίδνπ. Σηηο 15 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο ζπκκεηείρε ζην Μλεκόζπλν ησλ Απνζαλόλησλ Λάηνλο ζηελ Δθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηε Λεκεζό. Παξνπζία πνιιώλ αμησκαηνύρσλ, πξνέδξσλ άιισλ Λεζρώλ, ζπγγελώλ, θίισλ θαη κειώλ. Σηηο 17 κέρξη 19 Οθησβξίνπ 2011 ζηα πιαίζηα ηεο εβδνκάδαο Medic-Alert κέιε ηεο Λέζρεο καο επηζθέθζεθαλ ην Νέν Ννζνθνκείν Λεκεζνύ, ελεκέξσζαλ ην θνηλό θαη ελέγξαςαλ λέα κέιε. Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Θέικα Σεβαζηνπνύινπ. Σηηο 17 Οθησβξίνπ 2011 δόζεθε ην πνζό ησλ 200 ζηε θνηηήηξηα ηεο νπνίαο έρνπκε αλαιάβεη ηηο ζπνπδέο ηεο γηα ηξίην ρξόλν.

2 Σηηο 20 Οθησβξίνπ 2011 ζηελ αίζνπζα «Σόισλ Τξηαληαθπιιίδε» ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ ζηε Λεπθσζία, επηδόζεθε ζηε Λέζρε καο ηηκεηηθό δίπισκα από ην Σπκβνύιην Γηαρεηξηζηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο Medic Alert σο ε πξώηε Λέζρε ζηηο εγγξαθέο κειώλ ζην Medic Alert γηα ην Τελ Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ ην κέινο καο Μαξνύια Αλαζηάζε παξέζεζε γεύκα ζηα παηδηά ηνπ Ηδξύκαηνο Άγηνο Σηέθαλνο ζην Δζηηαηόξην Άγηνο Γεώξγηνο Αιακάλνπ ε ώξα 1:00κ.κ. Παξνπζία ηεο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Λέζρεο καο. Σηηο 4 θαη 5 Ννεκβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1 ν Παγθύπξην Σπλέδξην Πξώηκεο Παηδηθήο Παξέκβαζεο ζην Ξελνδνρείν ΚΑΝΗΚΑ ΠΑΝΘΔΟΝ & ΤΔΠΑΚ ζηε Λεκεζό κε δηνξγαλσηή ην Ίδξπκα Θενηόθνο θαη κε θύξην ρνξεγό ηε Λέζρε Λάηνλο Ακκνρώζηνπ Αξζηλόε. Σηηο 9 Ννεκβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθύπξην Σύλδεζκν Γηαβεηηθώλ, δηνξγάλσζε δηάιεμε ζηνπο καζεηέο ηνπ Λαληηείνπ Λπθείνπ Α, ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο γηα ην Γηαβήηε, από ην Γηαβεηνιόγν Γξ. Γεκήηξε Γεκεηξίνπ. Έγηλαλ αλαιύζεηο ζαθράξεσο ζηνπο καζεηέο από ην Σύλδεζκν Γηαβεηηθώλ. Τηο δηαιέμεηο παξαθνινύζεζαλ 200 καζεηέο. Παξνπζία ηνπ Κπβεξλήηε ηνπ Θέκαηνο 117Β Κώζηα Κξεηηθνύ, ηνπ Πξνέδξνπ Πεξηνρήο Αλδξέα Νενπηνιέκνπ θαη κειώλ ηεο Λέζρεο καο.

3 Σηηο 9 Ννεκβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο γηόξηαζε ηα 21 α ηεο γελέζιηα ζην Δζηηαηόξην Longmen ζηε Λεκεζό. Παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ Σπκβνπιίνπ Κπβεξλεηώλ Γηώξγνπ Παπά, ηνπ Κπβεξλήηε ηνπ Θέκαηνο 117Β Κώζηα Κξεηηθνύ, ηνπ Αληηθπβεξλήηε ηνπ Θέκαηνο Γηώξγνπ Σαββίδε, ησλ Πξνεγνύκελσλ Κπβεξλεηώλ Αληξνύιαο Παλαγηώηνπ θαη Τάζνπ Γξεγνξίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ Πεξηνρήο Αλδξέα Νενπηνιέκνπ, ηνπ Πξνέδξνπ Εώλεο Γηώξγνπ Σηαζνπιή, Πξνέδξσλ άιισλ Λεζρώλ, θίισλ θαη κειώλ ηεο Λέζρεο καο. Γόζεθε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο θεξνπήγην κε ην ζήκα ηεο Λέζρεο καο. Σηηο 17 Ννεκβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο έιαβε κέξνο ζηνλ Δηήζην Γηαγσληζκό «Αθίζα γηα ηελ Δηξήλε» κε 3 kids. Τνλ Ννέκβξην ε Λέζρε καο έιαβε κέξνο ζην Γηαγσληζκό Φσηνγξαθίαο πνπ πξνθήξπμε ε Λέζρε Λάτνλο Θεζζαινλίθεο HOST. Ζ ιέζρε καο εηνίκαζε 26 θηβώηηα κε δηαβεηηθά πξντόληα γηα ηνπο δηαβεηηθνύο εγθισβηζκέλνπο. Ζ πξνεηνηκαζία έγηλε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ θαη ζηνίρηζε 400 θαη ε παξάδνζε ηνπο έγηλε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ, εκέξα ηνπ πξνζθπλήκαηνο- ηάκαηνο ζηνλ Απόζηνιν Αληξέα. Ζ Λέζρε καο όπσο θαη θάζε ρξόλν δηνξγάλσζε πξνζθύλεκα ηάκα ζην Καηερόκελν Μνλαζηήξη ηνπ Απνζηόινπ Αλδξέα, ηελ Τξίηε 29 Ννεκβξίνπ Παξνπζία θίισλ θαη κειώλ ηεο Λέζρεο καο. Έζνδα από ηελ εθδξνκή 2340.

4 Σηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2011 κέιε ηεο Λέζρεο καο εηνίκαζαλ 2300 θνπξακπηέδεο θαη κεινκαθάξνλα γηα λα πνπιεζνύλ ζην ρξηζηνπγελληάηηθν καο ηζάη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο είρακε ηε ραξά ηεο επίζθεςεο ηνπ Κπβεξλήηε ηνπ Θέκαηνο 117Β Κώζηα Κξεηηθνύ θαη ηνπ Αληηθπβεξλήηε ηνπ Θέκαηνο Γηώξγνπ Σαββίδε. Σηηο 12 Γεθεκβξίνπ κέιε ηεο Λέζρεο καο παξεπξέζεθαλ ζην επίζεκν Γείπλν πνπ δόζεθε ζην Ξελνδνρείν Crown Plaza ζηε Λεκεζό, πξνο ηηκή ηνπ Ακέζσο Πξνεγνύκελνπ Γηεζλνύο Πξνέδξνπ θαη Πξνέδξνπ LCIF Lion Sid L. Scruggs III θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ Judy. Σηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ην Φξηζηνπγελληάηηθν Τζάη ηεο Λέζρεο καο ζην Ξελνδνρείν Κνύξην ζηε Λεκεζό. Παξνπζία ηνπ Αληηθπβεξλήηε ηνπ Θέκαηνο Γηώξγνπ Σαββίδε θαη άιισλ αμησκαηνύρσλ ηνπ Θέκαηνο θαη ησλ Λεζρώλ. Πσιήζεθαλ όια ηα γιπθά πνπ εηνίκαζαλ ηα κέιε καο. Τα έζνδα καο από ηελ όιε εθδήισζε ήηαλ Σηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2011 δόζεθε ην πνζό ησλ 300 σο ρξηζηνπγελληάηηθν θηινδώξεκα ζηε θνηηήηξηα ηεο νπνίαο έρνπκε αλαιάβεη ηηο ζπνπδέο ηεο γηα ηξίην ρξόλν. Σηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2011 ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Σ.Π.Δ. Μόξθνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηνπ CD ηεο Διεάλαο Θενδνζίνπ, ληθήηξηαο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηαγσληζκνύ Σύλζεζεο Τξαγνπδηνύ γηα Νένπο πνπ ζπλδηνξγαλώλνπλ νη Λέζρεο Leo θαη Lions Ακκνρώζηνπ, Ακκνρώζηνπ Οζέιιν θαη Lions Ακκνρώζηνπ Αξζηλόε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ CD απνηεινύζε ην βξαβείν ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ παξνπζία αμησκαηνύρσλ ηνπ Θέκαηνο.

5 Σηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2011 ην Ίδξπκα Θενηόθνο ηίκεζε ηε Μάξσ Λπζαλδξίδνπ, κέινο ηεο Λέζρεο καο θαη Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Θενηόθνο, γηα ηελ πνιύρξνλε πξνζθνξά ηεο ζην Ίδξπκα. Μέιε ηεο Λέζρεο καο παξεπξέζεθαλ ζηε Φξηζηνπγελληάηηθε Γηνξηή ηνπ Ηδξύκαηνο. Σηηο 6 θαη 13 Οθησβξίνπ, ζηηο 3 θαη 17 Ννεκβξίνπ, ζηηο 1 θαη 15 Γεθεκβξίνπ 2011 κέιε ηεο Λέζρεο καο πξνεηνίκαζαλ θαγεηά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξύκαηνο Θενηόθνο ζην ρώξν ηνπ Ηδξύκαηνο. Σηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Λατνληθή ρνξσδία ηξαγνύδεζε ζην Μέιαζξνλ Δπγεξίαο «Άγηνο Παληειεήκσλ» ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο.. Ζ ιέζρε καο δώξηζε ζηνπο ειηθησκέλνπο πεηζέηεο θνπδίλαο πνπ ζηνίρηζαλ ζηε Λέζρε 60. Παξνπζία ηνπ Αληηθπβεξλήηε Γηώξγνπ Σαββίδε θαη Πξ. Κπβεξλεηώλ. Από ην θνηλό ηακείν ησλ Λεζρώλ Λάηνλο Ακκνρώζηνπ, Ακκνρώζηνπ Οζέιιν θαη Ακκνρώζηνπ Αξζηλόε δόζεθαλ: ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 17 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Λεκεζνύ ζηε Λατνληθή Καηαζθήλσζε γηα αγνξά Ζιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή ζε ηπθιό παηδί ζε άπνξε θνηηήηξηα ζε άπνξν θνηηεηή ζην Σύλδεζκν Αληηαλαηκηθώλ Λεκεζνύ ζηελ Αρίιιεην Κιηληθή γηα πεξίζαιςε αζζελνύο

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθ. Δημήτριος Πογαρίδης Διευθυντής Τηλ - Fax: +302510462612 E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Tν Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 08/10/2010 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ήηαλ αιθαβεηηθά: Γηαλλνπνιίηεο Κσλ/λνο Ησαλλίδεο Φίιηππνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 ΙΕΑ Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 Για πεπιζζόηεπα www.iea.org.gr Σημεία ιδιαίτεροσ ενδιαφέροντος: ηείληε μαρ ηο email ζαρ ζηην διεύθςνζη iea@iea.org.gr Δεκέμβριος 2013 Έτος Γ Τεύτος 4 ςνέδπιο Investing in

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ

ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ ΑΝΣΙΡΕΤΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΡΕΙΑ ζωήρ Σ Ε Τ Φ Ο 1 5, Μ Α Ϊ Ο 2011 I S S N 1 4 5 0-3 8 1 6 11 η Εηήζια Εβδομάδα Ρεσμαηοπαθειών 7-15 Μαΐοσ 2011 Θέκα: «Πξόιεςε / Έγθαηξε Γηάγλσζε ησλ Ρεπκαηνπαζεηώλ» ύλζεκα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα