9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»"

Transcript

1 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

2 Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία 21 Παράρτημα 25 2

3 1.Πεξίιεςε Γλσξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξνπλ νη ζεκεξηλνί λένη ηεο επνρήο καο ζηηο δηαθπιηθέο ηνπο ζρέζεηο, ε νκάδα καο ε νπνία νλνκάδεηαη «what the five?» απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ηελ πξνζηαζία θαη ηηο πξνθπιάμεηο πξηλ θαη κεηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή. Όινη νη λένη γλσξίδνπλ πσο είλαη έλα θχξην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. Έπεηηα απφ ηξίκελε έξεπλα κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, αλαιχζακε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ, ηηο πξνθπιάμεηο πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε, ηελ πξνζηαζία, ηηο κεηαδηδφκελεο αξξψζηηεο αιιά θαη ηελ βνήζεηα πνπ νη γηαηξνί κπνξνχλ λα καο παξέρνπλ. Όπσο δηαπηζηψζακε κε ηελ βνήζεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ λένη απφ φιεο ηηο ειηθίεο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ ην φπνην δελ έρεη θάλεη θάπνηα ζρέζε κε απνηέιεζκα νη κηζνί απφ απηνχο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ρσξίο φκσο λα είλαη πιήξεο ελεκεξσκέλνη γηα ηεο αξξψζηηεο πνπ εγθπκνλνχλ. Όζνη φκσο ήηαλ ελεκεξσκέλνη, νη πεξηζζφηεξνη απνθάιπςαλ πσο είραλ ελεκεξσζεί απφ κε έγθπξεο πήγεο φπσο ε ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν. χκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε λνκίδνπκε πσο πεηχρακε ηνλ ζηφρν καο, ν φπνηνο ήηαλ λα εμεηάζνπκε ην ζέκα καο κε θάζε ιεπηνκέξεηα ψζηε κέζα απφ απηφ λα αθππλίζνπκε ηνπο λένπο λα ιακβάλνπλ πξνζηαζία αιιά θαη λα ελεκεξψλνληαη θαιπηέξα. 3

4 .4.Δηζαγσγή ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο, «Πξνζηαζία θαη πξνθπιάμεηο», ε νκάδα καο, What the five, αζρνιήζεθε κε ην ζέκα πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζεη πφζν ζσζηά ελεκεξσκέλνη νη έθεβνη γηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε θαη ηηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη. Η αξρή ηεο πξνθχιαμεο, ζε κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε, θαζηζηά δπλαηή ηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ο ζθνπφο καο είλαη λα ζπιιερζνχλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο, λα ηθαλνπνηεζνχλ νη έθεβνη απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο πξψηεο ηνπο εξσηήζεηο θαη απφ ην επίπεδν ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ ηνπο, θαη λα αλαπηχμνπλ κέζσ ηεο έξεπλάο καο, ηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη ησλ ςπρνζεμνπαιηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη δηαθεξφλησλ. Η παξνχζα κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε γηα κηα έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε. Η κειέηε καο σζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, αιιά πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ ζέκα. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Πνηεο είλαη νη πξνθπιάμεηο πνπ κπνξεί λα ιάβεη θάπνηνο θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο; Οη πην γλσζηνί ηξφπνη πξνθχιαμεο ζηηο κέξεο είλαη νη έμεηο : πξνθπιαθηηθά, αληηζπιιεπηηθά, ζπηξάι. Οη ηξφπνη ρξεζηκνπνηήζεηο ηνπο είλαη νη εμήο. Πξνθπιαθηηθά Σν πξνθπιαθηηθφ είλαη έλα αληηθείκελν πνπ ζπλήζσο θηηάρλεηαη απφ ιάηεμ ή πνιπνπζεξάλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ζεμνπαιηθή πξάμε, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή εγθπκνζχλεο θαη κεηάδνζεο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ φπσο ε ζχθηιε θαη ην AIDS. Τπάξρνπλ ηφζν αληξηθά φζν θαη γπλαηθεία πξνθπιαθηηθά, αιιά ηα πξψηα είλαη πην δηαδεδνκέλα. Σα αληξηθά πξνθπιαθηηθά απφ ιάηεμ ηνπνζεηνχληαη ζην εξεζηζκέλν πένο ιίγν πξηλ ηε ζεμνπαιηθή επαθή. Αληίζεηα, ην γπλαηθείν πξνθπιαθηηθφ ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ θφιπν αθφκα θαη ψξεο πξηλ ηελ επαθή. Οη θαηαζθεπαζηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνσζήζεη ζηελ αγνξά πνιιά είδε πξνθπιαθηηθψλ πνπ δηαθέξνπλ ζε ρξψκα, κέγεζνο, πάρνο αθφκα θαη γεχζε. ε κεξηθά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζπεξκαηνθηφλν πγξφ γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Παιηφηεξνη ηχπνη πξνθπιαθηηθψλ θηηαγκέλνη απφ έληεξα δψσλ είλαη αθφκα δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ άηνκα αιιεξγηθά ζην ιάηεμ, αιιά δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζηαζία απφ ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. Σα πξνθπιαθηηθά απφ πνιπαηζπιέλην θαη πνιπνπξεζάλε είλαη απνηειεζκαηηθά θαη ζπκβαηά κε ιηπαληηθά πνπ βαζίδνληαη ζην ιάδη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ άηνκα αιιεξγηθά ζην ιάηεμ. 4

5 Χο κεζφδνπο ειέγρνπ γελλήζεσλ ηα πξνθπιαθηηθά έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο ρξήζεο θαη ησλ ειάρηζησλ παξελεξγεηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. Σππηθά έρνπλ 85% επηηπρία, πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζην 98% κε ζσζηή ρξήζε θαη ζπλδπαζκφ κε ζπεξκαηνθηφλν πγξφ ή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Αληηζπιιεπηηθά Η δξάζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ αλαζηνιή ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο. Δπίζεο πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηελ ηξαρειηθή βιέλλα κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνια δηαπεξαηή απφ ην ζπέξκα. Δπηπιένλ, ειαηηψλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ππνδεθηηθφηεηα ηνπ ελδνκεηξίνπ θαη κεηψλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζαιπίγγσλ, εκπνδίδνληαο κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο ηελ εκθχηεπζε. Πσο παίξλσ ηα αληηζπιιεπηηθά; Σα πεξηζζφηεξα αληηζπιιεπηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα πεξηέρνπλ 21 ράπηα. Η έλαξμε ηεο ιήςεο γίλεηε ηελ πξψηε εκέξα ηεο πεξηφδνπ θαη ηα ράπηα ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά γηα 21 εκέξεο, κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Αθνινπζεί δηαθνπή 7 εκεξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα έρεηε πεξίνδν θαη έλαξμε ηεο επφκελεο ζπζθεπαζίαο ηελ 8ε εκέξα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλ έρεη ζηακαηήζεη ή φρη ε πεξίνδνο. ηα αληηζπιιεπηηθά πνπ πεξηέρνπλ 28 ράπηα, ε ιήςε γίλεηαη ζπλερψο, ρσξίο δηαθνπή κεηαμχ ησλ ζπζθεπαζηψλ. Σα αληηζπιιεπηηθά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε ζηαζεξή ψξα θάζε κέξα θαη φρη ιηγφηεξν απφ κηα ψξα πξηλ ή κεηά απφ γεχκα. πηξάι Δηζαγσγή ελδνκήηξηνπ ζπηξάι Πξφθεηηαη γηα πιαζηηθέο ξάβδνπο ζε ζρήκα Σ πνπ πεξηέρνπλ ραιθφ ή ιεβνλνξγεζηξέιε θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ην γπλαηθνιφγν κέζα ζηε κήηξα. Σν ζπηξάι πξνθαιεί αληίδξαζε μέλνπ ζψκαηνο κέζα ζην ελδνκήηξην θαη έηζη αθελφο εκπνδίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη αθεηέξνπ εκπνδίδεη ηελ εκθχηεπζε ηνπ εκβξχνπ ζηε κήηξα. Έρνπλ πνιχ πςειά επίπεδα αληηζπιιεπηηθήο πξνζηαζίαο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα άκεζε θαη επείγνπζα αληηζχιιεςε κεηά ηελ εξσηηθή επαθή. Μεηνλεθηνχλ ζην φηη δελ πξνζθέξνπλ θακία πξνζηαζία έλαληη ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε γπλαίθεο κε ηζηνξηθφ ζαιπηγγίηηδαο. Σν ζπηξάι ραιθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε κήηξα νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ θχθινπ ηεο γπλαίθαο, πξνηηκάηαη φκσο ε ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηφδνπ γηα πην εχθνιε ηνπνζέηεζε. Σν ζπηξάι ιεβνλνξγεζηξέιεο ηνπνζεηείηαη ηελ 7ε εκέξα ηνπ θχθινπ. Δλδνκήηξην ζπείξακα (Spiral) Ο ηξφπνο δξάζεο ησλ ελδνκήηξησλ ζπεηξακάησλ δελ έρεη απνζαθεληζηεί πιήξσο. Φαίλεηαη, πσο πξνθαινχλ κηα ειαθξηά θιεγκνλή ζην ελδνκήηξην (ζην βιελλνγφλν 5

6 πνπ θαιχπηεη εζσηεξηθά ηε κήηξα) θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ παξεκπνδίδεηαη ηφζν ε θίλεζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ φζν θπξίσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ δπγσηνχ. Σα πεξηζζφηεξα είδε spiral πεξηέρνπλ ραιθφ ελψ ππάξρνπλ θάπνηα πνπ πεξηέρνπλ νξκφλε (ιεβνλνγεζηξέιε). Η ηνπνζέηεζε γίλεηαη απφ ην γπλαηθνιφγν θαη κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηε κήηξα 3-5 ρξφληα. Πιενλεθηήκαηα: ε πςειή αληηζπιιεπηηθή πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ, ε δπλαηφηεηα επηζπκεηήο εγθπκνζχλεο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο, ε αλεμαξηεζία ηεο κεζφδνπ απφ ηελ εξσηηθή πξάμε. Γε γίλνληαη αηζζεηά νχηε απφ ηε γπλαίθα, νχηε απφ ην ζχληξνθν θαηά ηελ επαθή. Σέινο, δελ απαηηνχλ θξνληίδα, εθηφο απφ ην ζπληζηψκελν εμακεληαίν έιεγρν απφ ην γπλαηθνιφγν γηα ηε ζσζηή ζέζε ηνπο. Μεηνλεθηήκαηα: ζε πνζνζηφ 5-20% αλσκαιίεο θχθινπ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ζηα spiral πνπ πεξηέρνπλ θαη νξκφλε. Μεγαιχηεξν πνζνζηφ θιεγκνλψλ θαη ινηκψμεσλ απ' φηη ζην γεληθφ γπλαηθείν πιεζπζκφ (ελδνκεηξίηηδεο, ζαιπηγγίηηδεο). ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο δηάηξεζε ηεο κήηξαο (ζε πνζνζηφ 1/1000 ηνπνζεηήζεηο). Σέινο, αξθεηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο εμσκήηξησλ θπήζεσλ (πεξίπνπ 4%, έλαληη 0,8% ζην γεληθφ πιεζπζκφ). Γελ κπνξνχλ φιεο νη γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ελδνκήηξην ζπείξακα. Έηζη, εμαηξνχληαη γπλαίθεο κε ζπρλέο θιεγκνλέο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πνιιά ηλνκπψκαηα, αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ηεο κήηξαο θιπ. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε απνθπγή ζε λέεο θνπέιεο, ζε δηαβήηε θιπ. ε πεξίπησζε αλάπηπμεο θιεγκνλήο, απηή κπνξεί λα επεθηαζεί ζηηο ζάιπηγγεο θαη λα πξνθαιέζεη ζηείξσζε. Πηζαλφηεηα απνηπρίαο: 0.8% Πνηνπο θηλδύλνπο δεκηνπξγεί κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε; Η ζεμνπαιηθή επαθή δελ απνηειεί πιένλ ηακπνχ ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νινέλα θαη πην απμεκέλε απειεπζέξσζε ησλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθήβσλ, ζε απηή. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη είλαη ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε θαη ε έθηξσζε. Έηζη, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα. Τπάξρεη, κηα κεγάιε κεξίδα λέσλ θαη παηδηψλ, πνπ αλ θαη ζεμνπαιηθψο ελεξγνί, αγλννχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ζεμνπαιηθή επαθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα δηαθψηηζε, έλα κεγάιν πνζνζηφ λέσλ αλζξψπσλ, βάδνπλ αθφκε ηε δσή ηνπο ζε θίλδπλν ιφγσ ηνπ φηη δελ παίξλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ην ζεμ. Πξψηνο θαη θπξηφηεξνο θίλδπλνο πνπ ελέρεηαη ζηε ζεμνπαιηθή επαθή είλαη ε κεηάδνζε ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Οη έθεβνη θαη νη λένη ειηθίαο εηψλ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζεμνπαιηθά ελεξγφο. Όκσο, ζηελ νκάδα απηή παξαηεξνχληαη έσο θαη ην 50 % ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. Οη επηπηψζεηο ζε θνηλσληθφ αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη πνιχ βαξηέο. Οη θίλδπλνη γηα ηνπο λένπο ιφγσ ησλ αζζελεηψλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ππνγνληκφηεηα, θαξθίλν θαη απεηιή γηα ηε δσή, 6

7 ζπλνδεχνληαη απφ πνιχ πςειά έμνδα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Οη ζπρλφηεξεο ηξεηο αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο είλαη ε κφιπλζε κε ηξηρνκνλάδεο, κε ριακχδηα θαη κε ηνλ HPV. Οη ππφινηπεο πέληε είλαη ε γνλφξξνηα, ε ζχθηιε, ν έξπηο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ε επαηίηηδα Β θαη ην AIDS Πέξαλ φκσο απφ ην πξφβιεκα ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ππάξρεη θαη ην ζέκα ησλ αλεπηζχκεησλ θπήζεσλ, θάηη πνπ δελ είλαη ηφζν ζπάλην φζν παιαηφηεξα. Οη επηπηψζεηο κηαο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο είλαη πνιπδηάζηαηεο. Μπνξεί λα είλαη ζσκαηηθέο θαζψο είλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη ηέηνηεο εγθπκνζχλεο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα απνβνιή, γηα πξφσξν ηνθεηφ θαη γηα γέλλεζε κσξνχ κε ρακειφ βάξνο. Μπνξεί, ηαπηφρξνλα, λα είλαη θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο, ιφγσ ηνπ φηη: α) ην θνξίηζη σξηκάδεη κελ βηνινγηθά αιιά απηφ δελ ζπλεπάγεη φηη είλαη πξνεηνηκαζκέλν (ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά) γηα κηα εγθπκνζχλε θαη γηα ηηο αλάγθεο ελφο παηδηνχ. β) ε εγθπκνζχλε δηαθφπηεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνμέλσζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. γ) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλεπηζχκεησλ θπήζεσλ ζπκβαίλεη εθηφο γάκνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη έθεβεο πνπ κέλνπλ έγθπεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηαθχγνπλ ζε έλα βηαζηηθφ θαη πξφσξν γάκν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηαιήμεη ζε δηαδχγην. δ) πνιχ ζπρλά νη έθεβεο πνπ κέλνπλ έγθπεο αλαγθάδνληαη λα θαηαθχγνπλ ζε δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο. Μηα ηέηνηα επέκβαζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηε ζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρνινγηθή πγεία κηαο θνπέιαο. Τπάξρνπλ, φπσο αλαθέξζεθε, θαη έθεβεο πνπ δελ αθνινπζνχλ ηνλ δξφκν ηεο κεηξφηεηαο. Δίηε απφ δηθή ηνπο επηζπκία, είηε ιφγσ πίεζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνιιέο Διιελίδεο έθεβεο επηιέγνπλ ηελ ηερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο σο ιχζε. Πόζν ζσζηά είλαη ελεκεξσκέλνη νη έθεβνη ζήκεξα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε θαη πόζν ζσζηέο είλαη νη πεγέο ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα πιεξνθνξεζνύλ; ηε ρψξα καο ηειεπηαία ππάξρεη απφ ηελ επίζεκε Πνιηηεία, ηνπο εηδηθνχο, ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηα ζέκαηα ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο, ηεο ιεγφκελεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. Η ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηαξράο απφ ηνπο γνλείο, νη νπνίνη έρνπλ ηνλ πξψην ξφιν ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, απνηεινχλ πξφζσπα αλαθνξάο θαη πξφηππα ηαχηηζεο γηα ην ίδην θαη κεηαθέξνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα ππάξρεη κία θαιή θαη εηιηθξηλήο ζρέζε επηθνηλσλίαο γνληνχ-παηδηνχ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα παηδηά θάλνπλ εξσηήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ ζεμ, γηαηί άθνπζαλ θάηη ζην ζρνιείν, ζηελ ηειεφξαζε ή ζε κία ζπδήηεζε. Οη ίδηνη νθείινπλ λα αθνχλ κε πξνζνρή ηηο εξσηήζεηο ηνπο, δίλνληαο έηζη εηιηθξηλείο απαληήζεηο θαη κεηαδίδνληάο ηνπο ην κήλπκα φηη δελ είλαη «θάηη θαθφ» θαη δελ πξέπεη λα ληψζνπλ ληξνπή ή θφβν γη' απηφ. Οπφηε, είλαη ζθφπηκν λα γλσξίδνπλ βαζηθά ζεκεία ηεο 7

8 ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, ψζηε λα παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηα θαηάιιεια εθφδηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ςπρνζεμνπαιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, πνπ δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζην πέξαζκα ηνπο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβηθή θαη κεηέπεηηα ζηελ ελειηθίσζε. Η ζεμνπαιηθή «αγσγή» θαη ε ζσζηή ελεκέξσζε πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ηφηε πνπ ην παηδί αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ είλαη κηα ζπδήηεζε γηα ηελ νπνία πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ εθεβεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα γλσξίδνπκε πξψηα απ' φια, ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ γεληθά, αιιά θαη λα απαηηήζνπκε εηδηθφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ πνξεία αλάπηπμήο ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη ησλ ςπρνζεμνπαιηθψλ ηνπ ζρέζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ. Έλαο άιινο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πιεξνθφξεζεο, απνηεινχλ ηα βηβιία. Ιδηαίηεξα αμηφπηζηνο, αιιά ηαπηφρξνλα φρη ελδηαθέξσλ γηα ηνπο ζεκεξηλνχο εθήβνπο. Σα βηβιία είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν εχθνια κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί θάπνηνο ζσζηά, θαζψο απνηεινχλ αμηφπηζηεο πεγέο ελεκέξσζεο. Τπάξρνπλ πνηθίια απφ απηά γηα δηάθνξεο ειηθίεο, ηφζν γηα εθήβνπο, φζν θαη γηα κεγάινπο, ηα νπνία δίλνπλ ηηο ζσζηέο θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη λα πάξνπλ αιιά θαη ηνπο ζπλεηδεηνπνηνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί κηα ηέηνηα ζρέζε, φπσο ην AIDS, αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε. Σα βηβιία είλαη έηζη δνκεκέλα ψζηε λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ εθήβσλ. Σνπο πξνζθέξνπλ πνιιέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ηξφπνπο ρεηξηζκνχ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζπλήζσο θάλνπλ νη έθεβνη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε αλάγλσζε ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ ηνπο εθήβνπο. Χζηφζν ε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζρνιεία έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά άικαηα πξνφδνπ φζνλ αθνξά κία νξζή εθπαίδεπζε, πξνζπαζψληαο έηζη λα κεηαβηβάζνπλ ζηνλ καζεηή κε πνην εχθνιν θαη αλαιπηηθφηεξν ηξφπν ηε γλψζε. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αμία ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ πνπ εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη έρνπλ νξγαλψζεη πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, εληεηαγκέλα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ην παηδί καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαη λα πξνρσξά κε απηνπεπνίζεζε ζηελ ελειηθίσζε. Αληηθεηκεληθφο είλαη αθφκα ν ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ, κέζα απφ απηφ ην δήηεκα, αθνχ εληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο λεαξνχο εθήβνπο κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαη εζηθή ηνπ αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ εθήβσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε, ε ειηθία πξψηεο πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 11 κε 13, θαζψο θαίλεηαη λα επηδεηνχλ ηελ πξψηε ελεκέξσζε ζηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ην 13ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Αξρηθά, νη πεγέο ηεο πξψηεο πιεξνθφξεζεο εμαξηψληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, πνπ θαίλεηαη λα έρεη ηνλ 8

9 θπξίαξρν ξφιν, ζηελνχο θίινπο, βηβιία, ηειεφξαζε, δηαδίθηπν θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζρνιείν. Όπσο είλαη θαλεξφ, νη έθεβνη θαηαθεχγνπλ γηα ηε αξρηθή ηνπο πιεξνθφξεζε θπξίσο ζε πξφζσπα, παξά ζε άιια κέζα θαη πεγέο. Οη έθεβνη ζα πξέπεη πξψηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο αληηζχιιεςεο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο, γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ αλ ζπκβεί θάπνην αηχρεκα κε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ή πψο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, θαη ηέινο λα μεθηλήζνπλ λα πεγαίλνπλ ηαθηηθά ζην γηαηξφ έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ νπνηνδήπνηε δπζάξεζην θίλδπλν. Γηδάζθνληαη θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθεβεία κε ζεηηθφ ηξφπν, ζ' έλα πιαίζην αμίαο ησλ ζρέζεσλ, ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο, ησλ ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο. Παξφια απηά ην αίηεκα ησλ Διιήλσλ εθήβσλ γηα εηδηθή ελεκέξσζε ζην ζρνιείν, παξακέλεη θαζνιηθφ. Η απνπζία ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ πιεπξά ησλ εθήβσλ νη νπνίνη ηελ επηδεηνχλ. Η απνπζία απηή νθείιεηαη ζπλήζσο ζε ιφγνπο θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ δελ είλαη αμηφπηζηεο πεγέο ελεκέξσζεο, φπσο νη ζηελέο θηιηθέο ζρέζεηο, ην δηαδίθηπν θαη ε ηειεφξαζε. Σα παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε απφ απηέο ηηο πεγέο ζπρλά απνδεηθλχνληαη ιαλζαζκέλα, θη φκσο απνηεινχλ ηηο ζεκεξηλέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα φπια ελεκέξσζεο, αλ φρη ην κεγαιχηεξν, ην νπνίν έρεη θαηαθέξεη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κεγάισλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εθήβσλ πξνο ελεκέξσζε. Η εηζβνιή ηνπ ζηηο δσέο εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ θαζεκεξηλά απνηειεί γεγνλφο, θαζψο έρεη εληαρζεί θαη έρεη εηζρσξήζεη ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο δσήο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ απφςεσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ πνπ επηηξέπεη θαη πξνάγεη. Απηή ε εηζβνιή έρεη επέιζεη θαη ζηελ πξνζσπηθή αιιά θαη ζεμνπαιηθή δσή ησλ ρξεζηψλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Η εμάξηεζε ζε απηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ην γεγνλφο λα κελ κπνξεί λα ειέγμεη θάπνηνο ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπηχζζεηαη ζην δηαδίθηπν θαη λα ηε ζηακαηήζεη. Η βαζηθή αλάγθε ηνπ εθήβνπ θαιχπηεηαη κέζα απφ απηφ, θπξίσο κε ηελ αλαδήηεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, θαη ζπαληφηεξα κε ηελ εχξεζε θάπνηαο ηζηνζειίδαο γηα ελεκέξσζε θαη πξνζηαζία. Χζηφζν, αθφκα, θαη ε αλαδήηεζε κηα ζειίδαο ελεκέξσζεο ζην δηαδίθηπν δελ απνζθνπεί ζηελ πιήξε πιεξνθφξεζε. Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή ε πινχζηα ζε ζειίδεο κεραλή ελεκέξσζεο παξνπζηάδεηαη ζπρλά αλαμηφπηζηε. Κάηη αλάινγν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε. Η ίδηα απνηπγράλεη εληειψο ζηε ζσζηή ελεκέξσζε, θαζψο ε θχξηα αζρνιία ηεο πιένλ, είλαη ε παξνπζίαζε άρξεζησλ ή αλαμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Ο έθεβνο φκσο, ηελ αληηιακβάλεηαη, ρσξίο λα γλσξίδεη θαιά, ζαλ έλα κέζν πνπ ελεκεξψλεζαη θαη παίξλεηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ απηή γηα κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε. Σέινο, ηδηαίηεξε πξνηίκεζε δείρλνπλ νη έθεβνη λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Οη θίινη είλαη απνιχησο απαξαίηεηνη γηα λα 9

10 κνηξαζηνχκε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηά καο θαη καο βνεζνχλ λα πξνρσξήζνπκε ζσζηά. Όκσο νη γλψζεηο πνπ εηζπξάηηνπκε απφ απηνχο είλαη πηζαλφηαηα ιαλζαζκέλεο, θαζψο κπνξεί λα παξαζχξνπλ έλαλ έθεβν κε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο θαη λα πξνηηκήζεη αθαηάιιειεο επηινγέο εμαηηίαο ηεο. Παξφια απηά δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο ζηνπο λένπο κε απνηέιεζκα λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ ζπκβνπιέο απφ ηνπο θίινπο κε απνηέιεζκα λα κελ απεπζχλνληαη ζε άιια κέζα έγθπξεο πιεξνθφξεζεο. πλνςίδνληαο ζα θαηαιήγακε λα δηαηππψζνπκε ηελ εμήο άπνςε: Οη έθεβνη σο θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο έρνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ην δηαδίθηπν θαη ηνπο θίινπο. Γηα λα πάξνπλ, ινηπφλ, ζσζηέο πιεξνθνξίεο, πξέπεη νη πεγέο απηέο λα είλαη ελεκεξσκέλεο θαη αμηφπηζηεο. Η ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί είηε κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο παξέκβαζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο είηε κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Σφζν νη έθεβνη φζν θαη νη γνλείο ζα ήηαλ ζσζηφ λα ηχρνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πην έγθπξεο ελεκέξσζεο. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πνηα κνξθή ζα πάξεη ε δηαθπιηθή αγσγή, εηδηθά κάιηζηα ζην ρψξν ζηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα βνεζεζνχλ νη έθεβνη λα αλαπηχμνπλ αβίαζηα ηνλ βηνινγηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ ξφιν ηνπ θχινπ ηνπο. Βηβιηνγξαθία: 8ν Λχθεην Παηξψλ, ΟΙ ΔΦΗΒΟΙ ΗΜΔΡΑ,, ζην:http://blogs.sch.gr/8lyk- pat/files/2012/02/%ce%952_%ce%9f%ce%b9- %CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9- %CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1.pdf,Ιαλνπάξηνο 2012 Θάλνο Αζθεηήο, Γνλείο θαη εμνπαιηθή Γηαπαηδαγψγεζε, ζην:http://blogs.sch.gr/8lyk-pat/files/2012/02/%ce%952_%ce%9f%ce%b9- %CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9- %CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1.pdf Αζθαιήο ρξήζε Γηαδηθηχνπ, ζην:http://diadiktio.wikispaces.com/%ce%91%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b B%CE%AE%CF%82+%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7+%CE%94 %CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%C F%85 Morris June, 11/2002, Κνπβεληηάδνληαο γηα ην ζεμ κε ηα κηθξά καο παηδηά, Αζήλα : ΘΤΜΑΡΙ Ιαηξηθή βνήζεηα θαη εκβόιηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ζε κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε. Σα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα ζεσξνχληαλ ζε φιεο ηηο επνρέο επηθίλδπλα θαη θάπνηα ήηαλ θαη ζαλαηεθφξα. ε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνιιά γλψξηζαλ εμάξζεηο θαη πθέζεηο. Καηά θαηξνχο πνιινί παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ 10

11 εμάπισζή ηνπο, φπσο νη πφιεκνη, νη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο, ε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, ε κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα, νη θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ε κε θαιή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο απηψλ. ζρέζε. Η ζπρλή ελαιιαγή εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θαη ε ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ πξνθχιαμεο ζην ζεμ επαλέθεξαλ ζην πξνζθήλην ηα αθξνδίζηα λνζήκαηα, παξφηη θάπνηα απφ απηά ζεσξνχληαλ «μεραζκέλα». Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη άλζξσπνη πνπ είλαη ζεμνπαιηθά ελεξγνί θαη θπξίσο νη λένη λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ζεμνπαιηθή ζρέζε ρσξίο πξνθπιάμεηο. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα αλαιχζνπκε ιεπηνκεξψο ηη είλαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν λφζεκα θαη πψο κπνξνχκε λα ιάβνπκε ηηο θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο-εκβφιηα γηα λα ηα θαηαπνιεκήζνπκε. Καηά θαηξνχο πνιινί παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ εμάπισζή ηνπο, φπσο νη πφιεκνη, νη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο, ε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, ε κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα, νη θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ε κε θαιή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο : πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο απηψλ. Αο μεθηλήζνπκε κε έλαλ νξηζκφ ν νπνίνο ζα θαλεί ζίγνπξα θαηαηνπηζηηθφο,ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα ή ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο ή αθξνδίζηα λνζήκαηα νλνκάδνληαη αζζέλεηεο ή κνιχλζεηο νη νπνίεο κεηαδίδνληαη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζεμ ηνπ ζηνκαηηθνχ ζεμ θαη ηνπ πξσθηηθνχ ζεμ. Δλψ ζην παξειζφλ απηέο νη αζζέλεηεο ζπλήζσο αλαθέξνληαλ σο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα ή αθξνδίζηα λνζήκαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο ινηκψμεηο πξνηηκάηαη, θαζψο έρεη έλα επξχηεξν θάζκα ελλνηψλ: έλα άηνκν κπνξεί λα κνιπλζεί θαη κπνξεί λα κνιχλεη άιινπο δπλεηηθά, ρσξίο λα έρεη κηα αζζέλεηα. Μεξηθά Α κπνξνχλ λα κεηαδίδνληαη θαη κέζσ ηεο ρξήζεο βεινλψλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο απφ έλα κνιπζκέλν άηνκν, θαζψο θαη κέζσ ηεο γέλλαο ή ηνπ ζειαζκνχ. Οη ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο ινηκψμεηο είλαη γλσζηέο εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα. Σα εκβφιηα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα πξνθπιαρηνχκε απφ ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα θαη ηα νπνία καο εμαζθαιίδνπλ ζ' έλα πνζνζηφ φηη δελ θηλδπλεχνπκε είλαη ηα εμήο: Τπάξρνπλ εκβφιηα πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ θάπνηα ηνγέλε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, φπσο ε επαηίηηδα Α, επαηίηηδα Β θαη νξηζκέλνη ηχπνη ηνπ ηνχ HPV. Ο εκβνιηαζκφο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηάηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε πξνζηαζία. Οινθιεξψλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ζηελ επνρή καο κε ηηο λέεο κεζφδνπο πξνζηαζίαο θαη κε ηα εκβφιηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί είλαη παληειψο άρξεζην θαη αλψθειν λα κέλνπκε ακέηνρνη θαη λα κελ ιακβάλνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηθή καο πξνζσπηθή πξνζηαζία θαη πγεία! Βηβιηνγξαθία: 11

12 Πνηεο είλαη νη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή, ζε πεξίπησζε πνπ δε ιεθζνύλ πξνθπιάμεηο; Σν ζέκα πνπ επέιεμα είλαη αξξψζηηεο εμ αηηίαο ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο ζηα αγφξηα αιιά θαη ζηα θνξίηζηα. ηηο κέξεο καο είλαη έλα ζέκα πνπ θαη νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο ην ππνηηκνχλ. Γελ είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ αξρίδεη ηελ ζεμνπαιηθή επαθή πξηλ ηα δεθαπέληε ηνπ ρξφληα. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλα κε ηελ νκάδα κνπ αλαθάιπςα πσο 2 ζηνπο 5 εθήβνπο δελ γλσξίδνπλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί ε ζεμνπαιηθή επαθή λα πξνθαιέζεη θαη ιέσ ηελ ιέμε «ζεκαληηθέο» δηφηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ θάπνηνο λα μέξεη φιεο ηηο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί δηφηη μεπεξλνχλ ηηο 20. Παξαθάησ αλαθέξσ θάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο θαη επηθίλδπλεο παζήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα θαηά ηεο ζεμνπαιηθή επαθή. ΑΙDS Σν ΑΙDS, πξνθαιείηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν ηφ αλνζναλεπάξθεηαο ΗΙV, πνπ θαηαζηξέθεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θάλνληαο ηνλ νξγαληζκφ επηξξεπή ζηηο αξξψζηηεο. Όηαλ εηζβάιεη ζην ζψκα, ν ΗΙV δηεηζδχεη ζηα βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα Σ, πνπ δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ ελάληηα ζε ινηκψμεηο θαη θαξθίλνπο. Ο ηφο ηνπ ΑΙDS πξνθαιεί ηε δηάξξεμε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ Σ, πνπ απειεπζεξψλνπλ κφξηα ηνπ ΗΙV ζην αίκα, κε απνηέιεζκα λα κνιπλζνχλ θαη άιια ιεκθνθχηηαξα Σ. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ην ζψκα γίλεηαη επάισην ζε νξηζκέλεο "επθαηξηαθέο" αζζέλεηεο φπσο είλαη ε πλεπκνλία θαη νη θαξθίλνη, πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ εμαζζελεκέλε άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνθαινχλ ηηο πην πνιιέο θνξέο ην ζάλαην. Η κφιπλζε απφ ηνλ ΗΙV δελ νδεγεί ακέζσο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΙDS, πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί αθφκα θαη νθηψ ρξφληα αξγφηεξα. Έηζη, φζνη έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνλ ηφ, κπνξεί λα κελ ην γλσξίδνπλ θαη λα ηνλ κεηαδίδνπλ άζειά ηνπο ζε άιινπο. Σν ηεζη γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ππάξρεη κφιπλζε ή φρη απφ ΑΙDS, γίλεηαη κε κηα εμέηαζε αίκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ηνπ ΗΙV. Σα αληηζψκαηα είλαη νπζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο αληίδξαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφ. Η παξνπζία ινηπφλ ησλ αληηζσκάησλ ηνπ ΗΙV απνδεηθλχεη φηη ην άηνκν έρεη πξνζβιεζεί απφ ηνλ ηφ. Ο άλζξσπνο πνπ ην αίκα ηνπ πεξηέρεη αληηζψκαηα ηνπ ΗΙV, ιέκε φηη είλαη "θνξέαο ηνπ ΑΙDS". Αλ θάπνηνο θνβάηαη φηη έρεη εθηεζεί ζηνλ ηφ ηνπ ΗΙV, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην γηαηξφ ηνπ θαη λα θαλνλίζεη έλα ξαληεβνχ γηα εμέηαζε αίκαηνο. Χζηφζν, επεηδή κεζνιαβεί κηα πεξίνδνο επψαζεο κεξηθψλ κελψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ έσο ηε ζηηγκή πνπ ην ζχκα γίλεηαη θνξέαο ηνπ ΑΙDS, ηα ηεζη κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ αθφκα θαη αλ θάπνηνο έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ ΗΙV. Γη' απηφ άιισζηε νη κεηαγγίζεηο αίκαηνο δελ είλαη 100% αζθαιείο. 12

13 Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο εηζβνιήο ηεο κφιπλζεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ε ζεμνπαιηθή επαθή, γηαηί ν ηφο βξίζθεηαη ελ αθζνλία ζην ζπέξκα ηνπ κνιπζκέλνπ αηφκνπ. Μπνξεί, ινηπφλ, λα κεηαδνζεί είηε κε ηελ θνιπηθή είηε κε ηελ πξσθηηθή ζπλνπζία. Αθφκε, ν ηφο είλαη παξψλ θαη ζην αίκα ησλ ζπκάησλ ηεο λφζνπ θαη γη' απηφ είλαη δπλαηφλ λα κεηαδνζεί απφ έλα ρξήζηε -ελδνθιεβίσο- ηνμηθψλ νπζηψλ ζην θίιν ηνπ, επεηδή κνηξάδεηαη καδί ηνπ ηελ ίδηα βειφλα. Ο ΗΙV κεηαθέξεηαη επίζεο ζηνπο αηκνθηιηθνχο, φηαλ ην αίκα πνπ κεηαγγίδεηαη είλαη κνιπζκέλν, φπσο θαη ζην αλαπηπζζφκελν έκβξπν κέζα ζηε κήηξα ή θαηά ηνλ ηνθεηφ απφ ην κνιπζκέλν αίκα ηεο κεηέξαο. Θεσξεηηθά, ε κεηάδνζε ηνπ ηνχ απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνπζίαο κπνξεί λα απνηξαπεί απφ νπνηνδήπνηε κέζν εκπνδίδεη ηελ αλάκεημε αίκαηνο, ζπέξκαηνο θαη θνιπηθψλ πγξψλ. Ξέξνπκε πιένλ φηη ην πξνθπιαθηηθφ εμαζθαιίδεη αζθαιέο ζεμ, αθνχ νη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ν ηφο δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν. Φξαγκφ ζηε κεηάδνζε ηνπ ΗΙV απνηεινχλ θαη ηα ζπεξκαηνθηφλα. Αλ ρξεζηκνπνηνχζαλ φινη πξνθπιαθηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ζπεξκαηνθηφλα, ε εμάπισζε ηνπ ΑΙDS ζα είρε ζίγνπξα πεξηνξηζηεί. Σν ΑΙDS πξνζβάιιεη ηφζν ηνπο νκνθπιφθηινπο φζν θαη ηνπο εηεξνθπιφθηινπο. Αξρηθά, ε αζζέλεηα είρε πεξηνξηζηεί ζηνπο νκνθπιφθηινπο, νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ κε δήιν ζην θάιεζκα γηα αζθαιέο ζεμ. Σψξα, ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο κφιπλζεο απφ ηνλ ΗΙV πξνέξρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο -ελδνθιεβίσοηνμηθψλ νπζηψλ θαη ηνπο εηεξνθπιφθηινπο. Πνιιέο ηξαγηθέο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ πξνζβιήζεθαλ απφ ΑΙDS επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία φηη θαη κφλν κηα ζεμνπαιηθή επαθή κε θνξέα ηεο αξξψζηηαο αξθεί γηα λα κνιπλζεί θάπνηνο. Πάξα πνιιέο γπλαίθεο -ηα παξαδείγκαηα είλαη ακέηξεηα- θφιιεζαλ ΑΙDS χζηεξα απφ κία θαη κνλαδηθή ζεμνπαιηθή ζπλάληεζε κε άγλσζην άλδξα, πνπ ήηαλ ηνμηθνκαλήο θαη κνηξαδφηαλ ζχξηγγεο κε άιινπο. Δπίζεο, κηα γπλαίθα είλαη δπλαηφλ λα κνιπλζεί απφ ηνλ άλδξα ηεο, αλ έρεη πξνζβιεζεί απφ ηνλ ηφ απφ άιιεο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο, νκνθπινθηιηθέο θαη κε. Ηπαηίηηδα Β Δίλαη θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο πνπ νθείιεηαη ζε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Β (HBV). Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ κφιπλζε, έλα άηνκν είλαη δπλαηφ λα εκθαλίζεη νμεία επαηίηηδα Β, πνπ εθδειψλεηαη θπξίσο κε ίθηεξν, κεγάιε αδπλακία, αλνξεμία, ελψ ζπάληα κπνξεί λα είλαη πνιχ ζνβαξή (θεξαπλνβφινο), απεηιεηηθή γηα ηελ δσή. ηνπο ελήιηθεο, ε νμεία επαηίηηδα ζπλήζσο εμειίζζεηαη νκαιά θαη κφλν κηθξφ πνζνζηφ (κηθξφηεξν απφ 5%) κεηαπίπηεη ζε ρξνληφηεηα. Η ρξφληα επαηίηηδα Β είλαη κία ζνβαξή λφζνο αθνχ ζπρλά εμειίζζεηαη ζε θίξξσζε ή θαη θαξθίλν ηνπ ήπαηνο. Πνιχ ζπρλά δελ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα ή παξνπζηάδεη ιίγα ζπκπηψκαηα θαη απηά είλαη κε εηδηθά (αδπλακία, αλνξεμία). Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο έρεη θαη ε παξνπζία αηφκσλ πνπ έρνπλ ζην αίκα ηνπο δείθηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Β (Δπηθαλεηαθφ ή Απζηξαιηαλφ αληηγφλν ζεηηθφ, HbsAg+) γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο, ρσξίο ζεκεία επαηίηηδαο (αζπκπησκαηηθνί θνξείο). Σα άηνκα απηά δελ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία, αιιά πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπρλά γηα ην θφβν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο. Γνλόξξνηα Η γνλφξξνηα (ή βιελλφξξνηα) πξνθαιείηαη απφ έλα βαθηεξίδην, ην Neisseria 13

14 gonorrhea, θαη παξ' φιν πνπ πξνζβάιιεη θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο, εκθαλίδεηαη κε πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ζηνπο άλδξεο. ηηο γπλαίθεο ε αζζέλεηα κπνξεί λα κελ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα θαη γη' απηφ είλαη πην επηθίλδπλε. Έηζη, είλαη δπλαηφλ λα κνιπλζνχλ ρσξίο λα ην μέξνπλ θαη επνκέλσο λα κελ ππνβιεζνχλ ζε θάπνηα ζεξαπεία. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ρξφληα θιεγκνλή ζηα γελλεηηθά φξγαλα. Αλ κνιπλζνχλ νη σνζήθεο θαη νη ζάιπηγγεο, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξνθιεζεί κφληκε ζηεηξφηεηα. Αλ κηα γπλαίθα έρεη πξνζβιεζεί απφ ην βαθηεξίδην, κπνξεί θαηά ηνλ ηνθεηφ λα κεηαδψζεη ηελ αζζέλεηα ζην λενγέλλεην, ην νπνίν ππάξρεη θίλδπλνο λα αλαπηχμεη ζνβαξή κνξθή επηπεθπθίηηδαο. Σν πην ζπλεζηζκέλν ζχκπησκα γνλφξξνηαο ζηνπο άλδξεο είλαη έλα θηηξηλσπφ έθθξηκα, πνπ ζηάδεη απφ ην πένο. Σε δηνχξεζε ζπλνδεχεη έλα θάςηκν, ελψ ε πεξηνρή γχξσ απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα θνθθηλίδεη. Αλ ν άλδξαο δελ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία, ε γνλφξξνηα κπνξεί λα εμαπισζεί ζην ζπεξκαηηθφ πφξν θαη λα πξνθαιέζεη ζηεηξφηεηα ή αθφκα θαη αξζξίηηδα. Ο άλδξαο πνπ παξνπζηάδεη ηέηνηα ζπκπηψκαηα, θαζψο θαη ε εξσηηθή ηνπ ζχληξνθνο πξέπεη λα ζπεχζνπλ ζε αθξνδηζηνιφγν. ηηο γπλαίθεο ε αζζέλεηα κπνξεί λα κελ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα θαη γη' απηφ είλαη πην επηθίλδπλε. Η κφιπλζε απφ γνλφξξνηα έρεη ππνρσξήζεη ζεακαηηθά ράξε ζηε ζεξαπεία κε πεληθηιίλε, πνπ είλαη ν πην αλειέεηνο δνινθφλνο ηνπ βαθηεξηδίνπ φηαλ εκθαλίδεηαη ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο.. Η γνλφξξνηα πξνζβάιιεη πεξηζζφηεξν ηα άηνκα θάησ ησλ 25 ρξφλσλ, πνπ έρνπλ πνιινχο εξσηηθνχο παξηελέξ. Γελλεηηθόο έξπεο Ο ηφο κεηαδίδεηαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή, φηαλ είλαη ελεξγφο, θαη πξνθαιεί θνπζθάιεο ζηελ επηδεξκίδα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ παξηελέξ πνπ έρεη πξνζβιεζεί. Όηαλ ν ηφο βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε ζην ζψκα ηνπ κνιπζκέλνπ εξσηηθνχ ζπληξφθνπ θαη δελ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα, δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί. Οη γπλαίθεο πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, γηαηί ε πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ είλαη πην ζεξκή θαη πην πγξή. Η αζζέλεηα κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη απφ άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο, ηδηαίηεξα κε ηα δάρηπια, ηα κάηηα θαη ην ζηφκα. Ο έξπεο κεηαδίδεηαη κε κεγάιε επθνιία. Αλ έλαο απφ ηνπο δχν παξηελέξ έρεη κηα θνπζθάια, νη πηζαλφηεηεο λα θνιιήζεη θαη ν άιινο αγγίδνπλ ην 90%. Σν λφζεκα απηφ δελ ζεξαπεχεηαη. Αλ ν ηφο εηζρσξήζεη ζην ζψκα, εγθαζίζηαηαη γηα ηα θαιά. Σν κφλν πνπ θάλνπλ ηα θάξκαθα είλαη λα κεηξηάδνπλ ηα ζπκπηψκαηα θαη λα αλαθνπθίδνπλ ηνλ αζζελή, ρσξίο φκσο λα ηνλ ζεξαπεχνπλ. Η αζζέλεηα αθνινπζεί κηα πνξεία αξρηθά αλνδηθή θαη ζηε ζπλέρεηα θζίλνπζα. ηα πξψηα ζηάδηα, φηαλ θνπληψλνπλ νη θνπζθάιεο, πξνθαιεί αθφξεηνπο πφλνπο θαη πνιχ θαθή δηάζεζε. Ο άξξσζηνο παζαίλεη θαηάζιηςε θαη άγρνο, επεηδή πνλά ζε φιν ηνπ ην ζψκα, αιιά θαη γηαηί αλεζπρεί κήπσο έρεη θνιιήζεη ηε λφζν ζε θάπνην άιιν άηνκν. Νηψζεη επίζεο ηξνκεξή νξγή γηα ηνλ εξσηηθφ ζχληξνθν πνπ ηνπ κεηέδσζε ην λφζεκα. Σα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ηξεηο κε είθνζη εκέξεο κεηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή κε ηνλ κνιπζκέλν απφ έξπεηα παξηελέξ. Πεξηιακβάλνπλ θλεζκφ, ηζνχμηκν θαη πφλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο πνπ έρεη πξνζβάιεη ν ηφο. Οη άλδξεο αηζζάλνληαη ηζνχμηκν ζην πένο θαη νη γπλαίθεο ζηνλ θφιπν. Λίγεο ψξεο αξγφηεξα ζην δέξκα βγαίλνπλ κηθξέο θπζαιίδεο, πνπ δηνγθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε θνπζθάιεο γεκάηεο πγξφ. Έπεηηα απφ κία, δχν εκέξεο νη θνπζθάιεο αλνίγνπλ απφ κφλεο ηνπο, δεκηνπξγείηαη 14

15 "θξνχζηα" θαη ζην ηέινο επνπιψλνληαη. Οη θπζαιίδεο θαη νη θνπζθάιεο πνλνχλ πνιχ δέθα πεξίπνπ εκέξεο. Αλ ε κφιπλζε δελ απνηξαπεί ηηο πξψηεο 24 ψξεο, ζα ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο γηα λα θαζαξίζεη εληειψο ε επηδεξκίδα πνπ έρεη πξνζβιεζεί. Έσο ην 1979, πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Αcyclovir πνπ είλαη έλα θάξκαθν εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ, δελ ππήξρε ζρεδφλ θαλέλα άιιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηψλ. Σν Αcyclovir, πνπ ρνξεγείηαη κε ζπληαγή, θπθινθνξεί ζε θξέκα, αινηθή θαη δηζθία. Πεξηνξίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο θνπζθάιεο θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνζβνιήο, αξθεί λα γίλεηαη έγθαηξα επάιεηςε ζηε κνιπζκέλε πεξηνρή ή λα ιακβάλεηαη απφ ην ζηφκα κφιηο εθδεισζνχλ ηα ζπκπηψκαηα. Σα θάξκαθα κε αληηηηθή δξάζε, φπσο ην Αcyclovir, εκπνδίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ DΝΑ ζηα κνιπζκέλα απφ ηνλ ηφ θχηηαξα, εκπνδίδνληαο έηζη ηε δηάδνζε ηεο αζζέλεηαο. Γελλεηηθά θνλδπιψκαηα Σα θνλδπιψκαηα, ζαλ θαη απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ρέξηα ή αιινχ, πηζηεχεηαη πσο πξνθαινχληαη απφ έλαλ ηφ, ηνλ Human Pappiloma (ΗΡV). Μεηαδίδνληαη ζπλήζσο - αιιά φρη πάληα- κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή, φηαλ ν παξηελέξ είλαη κνιπζκέλνο. Δκθαλίδνληαη χζηεξα απφ κηα πεξίνδν εθθφιαςεο ηεζζάξσλ κε είθνζη εβδνκάδσλ ζην πένο, ηα ρείιε ηνπ θφιπνπ θαη κέζα ή γχξσ απφ ηνλ πξσθηφ. Κακηά θνξά εμαθαλίδνληαη μαθληθά, αιιά ζπρλά επαλεκθαλίδνληαη. Σα θνλδπιψκαηα έρνπλ ζπλδεζεί κε απμεκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. Μηα γπλαίθα πνπ έρεη θνλδπιψκαηα ε ίδηα ή ν εξσηηθφο ηεο ζχληξνθνο πξέπεη λα θάλεη ζπρλά Παπ Σεζη. Σα θνλδπιψκαηα ζεξαπεχνληαη εχθνια κε επάιεηςε κηαο θαπζηηθήο νπζίαο ή κε θαπηεξηαζκφ. Δίλαη απαξαίηεην λα ζεξαπεχνληαη, γηαηί ν ηφο πνπ ηα πξνθαιεί κπνξεί λα είλαη παξάγνληαο δεκηνπξγίαο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. Αλ αλαθαιχςεηε θνλδπιψκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ ζαο νξγάλσλ ή ηνπ πξσθηνχ, ζπκβνπιεπζείηε ην ζπληνκφηεξν ην γηαηξφ ζαο ή έλαλ αθξνδηζηνιφγν. Μελ θάλεηε έξσηα, αλ δελ νινθιεξσζεί ε ζεξαπεία. Σξηρνκνλάδεο Οη ηξηρνκνλάδεο πξνζβάιινπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο. Σν παξάζηην βξίζθεηαη θπξίσο ζηνλ θφιπν, ηνλ ηξάρειν, ηελ νπξήζξα θαη ηελ νπξνδφρν θχζηε ησλ γπλαηθψλ, θαη ζηελ νπξήζξα θαη ηνλ πξνζηάηε ησλ αλδξψλ. Δίλαη πην ζπρλή ζηηο δξαζηήξηεο ζεμνπαιηθά γπλαίθεο θαη ελλέα ζηνπο δέθα εξσηηθνχο παξηελέξ ησλ κνιπζκέλσλ γπλαηθψλ κνιχλνληαη επίζεο. Χζηφζν, νη πην πνιινί άλδξεο δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα. πλήζσο, κνιχλεηαη ε νπξήζξα ηνπο. Δκθαλίδνπλ θάςηκν θαηά ηε δηνχξεζε θαη εθθξίλνπλ πγξφ απφ ην πένο ηνπο. Οη γπλαίθεο εθθξίλνπλ έλα θηηξηλσπφ, δχζνζκν θνιπηθφ πγξφ θαη έρνπλ ελφριεζε θαη θλεζκφ ζηνλ θφιπν θαη ην πεξίλεν θαη θάςηκν θαηά ηε δηνχξεζε. Αλ κνιπλζεί θαη ε θχζηε, κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζπκπηψκαηα θπζηίηηδαο κε θάςηκν θαη πφλν ζην ηέινο ηεο δηνχξεζεο. Οη δχν ζχληξνθνη θαη νη άιινη ζεμνπαιηθνί παξηελέξ πνπ ίζσο ππάξρνπλ, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ζεξαπεία. Η αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη κε έλα θάξκαθν, ηε κεηξνληδαδφιε. ύθηιε Η ζχθηιε πξνθαιείηαη απφ έλα κηθξνζθνπηθφ βαθηεξίδην πνπ κνηάδεη κε ηηξκπνπζφλ θαη νλνκάδεηαη Treponema Pallidum. Πξηλ απφ δχν, ηξεηο αηψλεο ε αζζέλεηα είρε 15

16 πάξεη έθηαζε κηαο ηξνκεξήο επηδεκίαο, πνπ ζθφησζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άηνκα ζηελ Δπξψπε. Η ζχθηιε πξνζβάιιεη ηελ επηδεξκίδα, ηνπο ηζηνχο, ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, ηνλ εγθέθαιν θαη ηα λεχξα, πξνθαιψληαο παξάιπζε, ηξέια θαη ζάλαην. ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηεο κηκείηαη ηα ζπκπηψκαηα άιισλ αζζελεηψλ. Πξνθαιεί πξήμηκν ζηηο αξζξψζεηο, πφλνπο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, δπζκνξθίεο θαη θαξδηνπάζεηα. Σελ επνρή ηεο "δφμαο" ηεο ηελ απνθαινχζαλ "κηκεηή" θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην ΑΙDS είλαη ν ζχγρξνλνο δηάδνρφο ηεο. Χζηφζν, ην βαθηεξίδην ηεο ζχθηιεο εμνληψλεηαη πνιχ εχθνια κε πεληθηιίλε. Η αζζέλεηα κεηαδίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή, απφ δεξκαηηθά έιθε πνπ ππάξρνπλ ζηα γελλεηηθά φξγαλα, ηνλ θφιπν, ην αηδνίν, ηνλ ηξάρειν, ην ζηφκα θαη φιε ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, φπνπ έρεη εηζρσξήζεη ην βαθηεξίδην. Σα έιθε απηά είλαη ζθιεξά, θφθθηλα ζηελ άθξε θαη δελ πνλνχλ. Η ζχθηιε εμειίζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα θαη ζηα δχν πξψηα ε κεηάδνζή ηεο είλαη εμαηξεηηθά εχθνιε. Σν πξψην αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο πεξίπνπ κεηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή κε κνιπζκέλν παξηελέξ, ελψ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα -έλα δχν δεξκαηηθά έιθε- εκθαλίδνληαη ζε ελλέα κε 90 εκέξεο αξγφηεξα. Σν έιθνο εμαθαλίδεηαη κέζα ζε δχν κε έμη εβδνκάδεο αθφκα θαη ρσξίο ζεξαπεία. Άιισζηε, κφλν ιίγεο γπλαίθεο πνπ ην αλαπηχζζνπλ ην παξαηεξνχλ, γηαηί είλαη ζπλήζσο θξπκκέλν βαζηά κέζα ζηνλ θφιπν. Σελ επνχισζε ηνπ πξψηνπ έιθνπο αθνινπζεί, χζηεξα απφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο έσο έμη κελψλ, ην δεχηεξν ζηάδην. Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ εμάλζεκα, ππξεηφ, πνλνθεθάινπο, ηζνχμηκν ζην ιαηκφ, αλνξεμία, λαπηία, εξεζηζκέλα κάηηα θαη ηξηρφπησζε. Σν ζηάδην απηφ δηαξθεί απφ ηξεηο έσο έμη κήλεο έσο θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζχθηιεο αλαπηχζζεηαη δέθα κε είθνζη ρξφληα αξγφηεξα θαη είλαη θνβεξφ θαη αδπζψπεην. Ο άξξσζηνο κπνξεί λα πάζεη ζνβαξέο θαξδηνπάζεηεο, λα ηξειαζεί, λα ηπθισζεί, θαη λα ππνζηεί βιάβεο ζε φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Απφ ηνπο αζζελείο πνπ δελ αθνινπζνχλ θακηά ζεξαπεπηηθή αγσγή ζην δεχηεξν ζηάδην έλαο ζηνπο ηέζζεξηο πεζαίλεη ή κέλεη αλάπεξνο. Η ζεξαπεία γίλεηαη κε πεληθηιίλε ή ηεηξαθπθιίλε θαη πξέπεη λα ηελ αθνινπζήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη νη δχν παξηελέξ. Φείξεο ηνπ εθεβαίνπ Οη ςείξεο ηνπ εθεβαίνπ, γλσζηέο σο "θαβνχξηα" ή "θαβνπξφςεηξεο", κεηαδίδνληαη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. Μεηαθέξνληαη θαη απφ ηα θιηλνζθεπάζκαηα, ηηο πεηζέηεο ή ηα ξνχρα κνιπζκέλνπ αηφκνπ. Πξνθαινχλ έληνλν θλεζκφ ζην δέξκα θάησ απφ ηηο ηξίρεο ηνπ εθεβαίνπ, θακηά θνξά κφλν ηε λχρηα, θαη δηαθξίλνληαη εχθνια κε κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ζηελ πεξηνρή. Δίλαη κηθξνζθνπηθά έληνκα ρσξίο θηεξά, πνπ γξαπψλνληαη απφ ην εβηθφ ηξίρσκα κε ηα πίζσ πφδηα. Η ζειπθή ςείξα γελλά αβγά, πνπ ηα ζηεξεψλεη πάλσ ζηηο ηξίρεο. Οη θφληδεο, φηαλ εθθνιάπηνληαη, εμαπιψλνληαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. Σα δσχθηα απηά πνπ ηξέθνληαη απφ ην αλζξψπηλν αίκα, δελ εμνληψλνληαη θαη δελ μεθνιινχλ νχηε ηα ίδηα νχηε ηα αβγά ηνπο, φζν θαη αλ πιέλεηε ην εθήβαην κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ινηπφλ έλα απφ ηα εηδηθά ζακπνπάλ θαη ηηο ινζηφλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηα θαξκαθεία. Σα πξντφληα απηά είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ νη ςείξεο ζηα καιιηά ηνπ θεθαιηνχ. Σν θζεηξνθηφλν πνπ ζα επηιερζεί, ζα ζπλνδεχεηαη ζίγνπξα απφ νδεγίεο. ΝSU 16

17 Η ΝSU ("κε εηδηθή νπξεζξίηηδα") είλαη απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα αθξνδίζηα λνζήκαηα θαη κνιχλεη έλαλ ζηνπο πεληαθφζηνπο. Η γνλφξξνηα θαη ε ζχθηιε, πνπ παιηφηεξα έθαλαλ ζξαχζε, ζηηο εκέξεο καο έρνπλ ππνρσξήζεη θαη ηα ζχκαηά ηνπο έρνπλ θαηά πνιχ κεησζεί. ΝSU Γελ γλσξίδνπκε αθφκα κε βεβαηφηεηα ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ ΝSU. Έλαο φκσο απφ ηνπο θχξηνπο ελφρνπο είλαη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ην παξάζηην πνπ επζχλεηαη γηα ηε ριακχδηα. Σα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο εκθαλίδνληαη εληφο επηά έσο δέθα εκεξψλ κεηά ηε ζεμνπαιηθή πξάμε κε κνιπζκέλν εξσηηθφ ζχληξνθν. Χζηφζν, ε ΝSU είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θακηά εξσηηθή επαθή. Η ζεξαπεία θξαηά αξθεηφ θαηξφ θαη βαζίδεηαη ζηελ αληηβίσζε. Σν 80% ησλ αηφκσλ πνπ πξνζβάιιεη είλαη άλδξεο. Σν πξψην θαλεξφ ζχκπησκα είλαη έλα θάςηκν ζηελ άθξε ηνπ πένπο, πνπ γίλεηαη θπξίσο αηζζεηφ κε ηελ πξσηλή δηνχξεζε. Απφ ην πένο βγαίλεη έλα δηαπγέο έθθξηκα, πνπ ζηαδηαθά γίλεηαη παρχξξεπζην, αλ ε κφιπλζε δελ αληηκεησπηζηεί. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα ππνρσξήζνπλ, αιιά ε κφιπλζε λα παξακείλεη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη λα κεηαδνζεί. ηηο γπλαίθεο ε ΝSU ελδέρεηαη λα κελ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα. Γελ απνθιείεηαη φκσο λα παξαηεξεζεί κηα κηθξή αχμεζε ζηηο εθθξίζεηο ηνπ θφιπνπ. Υιακύδηα Σα ριακχδηα είλαη ζρεδφλ ε πην δηαδεδνκέλε απφ ηηο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο. Απνηειεί φκσο θαη κεγάιν πξφβιεκα, γηαηί νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πνπ πξνζβάιινληαη δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα. Χζηφζν, νη παξελέξγεηεο ηεο αζζέλεηαο είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο, γη' απηφ φπνηνο ππνςηάδεηαη πσο έρεη θάπνηα κφιπλζε, πξέπεη λα ζπεχδεη ακέζσο ζε έλα λνζνθνκείν γηα ζσζηή δηάγλσζε. Σα ριακχδηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζην ηνηρψκαηα ηνπ θφιπνπ, ην ζηφκα, ηα κάηηα, ηελ νπξνθφξν νδφ θαη ην νξζφλ έληεξν, αλ θαη ζπλήζσο πξνζβάιινπλ ηνλ ηξάρειν, πνπ εθθξίλεη έλα θηηξηλσπφ δχζνζκν πγξφ. Η πην ζνβαξή ζπλέπεηα ηεο κφιπλζεο είλαη φηη ζην 30% ησλ γπλαηθψλ πξνθαινχληαη θιεγκνλψδεηο αζζέλεηεο ηεο ππέινπ πνπ, αλ δελ ζεξαπεπζνχλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζηείξσζε. Η γπλαίθα πνπ έρεη κνιπλζεί, είλαη δπλαηφλ θαηά ηνλ ηνθεηφ λα κεηαδψζεη ηε λφζν ζην παηδί ηεο. Σν πην ζπλεζηζκέλν ζχκπησκα ησλ ριακπδίσλ ζηα λενγέλλεηα είλαη ε επηπεθπθίηηο, αιιά κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη θαη πλεπκνλία. Σα ζπκπηψκαηα ησλ ριακπδίσλ είλαη ζπλήζσο ζπάληα, αιιά πξνεηδνπνηεί ζπρλά ηε γπλαίθα κε θνιπηθέο εθθξίζεηο. Δίλαη πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ ππξεηφο θαη ελνριήζεηο ζηελ θνηιηά, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπλνπζία. Οη άλδξεο παξηελέξ έρνπλ θάςηκν θαηά ηε δηνχξεζε. Σα ριακχδηα ζεξαπεχνληαη εχθνια, φηαλ δηαγλσζηεί κε ηα ζχγρξνλα ηεζη πνπ γίλνληαη ζηα λνζνθνκεία. Ο εηδηθφο θάλεη ηε δηάγλσζή ηνπ κέζα ζε κηζή κε κία ψξα θαη έηζη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή αξρίδεη ακέζσο. Σα ριακχδηα ζεξαπεχνληαη εληειψο κε αληηβηνηηθά, αιιά ηα θάξκαθα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ψζπνπ λα νινθιεξσζεί ε ζεξαπεία. Δίλαη επηθίλδπλν λα ζηακαηήζεη θάπνηνο αζζελήο ηα ράπηα κφιηο εμαθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα, γηαηί ε κφιπλζε κπνξεί λα ππνηξνπηάζεη θαη ηφηε ε επίδξαζή ηνπο δελ ζα είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή. Κάζε ζεμνπαιηθά δξαζηήξηνο άλζξσπνο απεηιείηαη απφ ηα ριακχδηα, αιιά φζνη έρνπλ πνιινχο παξηελέξ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν. Μπθεηίαζε 17

18 Η κπθεηίαζε ηνπ θφιπνπ πξνθαιείηαη απφ κχθεηεο ηνπ γέλνπο monilia θαη candida. Οη κχθεηεο monilia είλαη κφληκνη. θάηνηθνη ηνπ γπλαηθείνπ θφιπνπ θαη ε κφιπλζε παξνπζηάδεηαη φηαλ αλαπηπρζνχλ πνιχ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε γπλαίθα ρξεζηκνπνηεί θνιπηθά δηαιχκαηα ή αληηζεπηηθά ζην κπάλην ηεο, γηαηί θαηαζηξέθνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ εκπνδίδεη ηνπο κχθεηεο λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. Η κπθεηίαζε είλαη πην ζπλεζηζκέλε ζε νξηζκέλεο νκάδεο γπλαηθψλ θαη πεξηιακβάλνπλ Σηο γπλαίθεο πνπ παίξλνπλ αληηβηνηηθά. Σα βαθηεξίδηα πνπ ππάξρνπλ επίζεο εθεί δελ αθήλνπλ ηνπο κχθεηεο λα απμεζνχλ. Όηαλ φκσο κε ηελ αληηβίσζε εμνλησζνχλ ηα βαθηεξίδηα θαη δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία, νη κχθεηεο πιεζαίλνπλ. Σηο γπλαίθεο πνπ ζην ζψκα ηνπο ππάξρνπλ πςειά επίπεδα πξνγεζηεξφλεο, φπσο ιφγνπ ράξε φηαλ πεξηκέλνπλ πεξίνδν ή είλαη έγθπνη. Σα ζπκπηψκαηα ηεο κπθεηίαζεο είλαη έληνλνο εξεζηζκφο θαη θλεζκφο ζηνλ θφιπν θαη ην αηδνίν, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ παρχξξεπζην, ιεπθφ θαη άνζκν απέθθξηκα. Σν δέξκα πνιχ ζπρλά θνθθηλίδεη θαη μεθινπδίδεη θαη ην εμάλζεκα κπνξεί λα απισζεί ζην εζσηεξηθφ ησλ κεξψλ. Όηαλ ν άλδξαο κνιπλζεί απφ γπλαίθα ελνριείηαη απφ θλεζκφ ζηε βάιαλν, ελψ εκθαλίδνληαη κηθξά επηθαλεηαθά έιθε ζην πένο ηνπ, ην φζρεν, ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ζηελ θάησ πιεπξά ησλ κεξψλ. Όηαλ ε κφιπλζε θηάζεη ζην νξζφλ έληεξν ηνπ άλδξα ή ηεο γπλαίθαο, πξνθαινχληαη ηζνχμηκν, θλεζκφο, αθφκα θαη δηάξξνηα. Φψξα Η ςψξα είλαη κηα πνιχ θνιιεηηθή λφζνο θλεζκνχ (θαγνχξαο) ηνπ δέξκαηνο. Πξνθαιείηαη απφ έλα κηθξνζθνπηθφ αξαρλνεηδέο παξάζηην πνπ δεη θαη αλαπαξάγεηαη ζην δέξκα ηνπ αλζξψπνπ, ην άθαξη ηεο ςψξαο. Απηφ ην παξάζηην δεη κφλν ζε αλζξψπνπο. Σα ζειπθά αθάξεα, ηα νπνία θσιηάδνπλ ζην δέξκα αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηα ρέξηα, ηα πφδηα, ηα δάθηπια, ηνπο αγθψλεο, ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηηο καζράιεο θαη πάλσ απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα. Σα ζπκπηψκαηα είλαη έληνλνο θλεζκφο θαη ζηε ζπλέρεηα εμάλζεκα. Η ςψξα πξνθαιεί εθηεηακέλε θαγνχξα (μχζηκν) θαη θειηδσηφ εμάλζεκα (εξπζξφ ζε ιεπθή επηδεξκίδα, κνβ ή θαζηαλφ ζε πην κειαλή επηδεξκίδα) ζην ζψκα θαη ζηα άθξα. πλήζσο ηα ζπκπηψκαηα δελ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιη ή ζην ιαηκφ. Η θαγνχξα είλαη ρεηξφηεξε ηε λχρηα θαη φηαλ θάλεη πνιχ δέζηε. Η ςψξα ηξππψλεη ζην δέξκα, εηδηθά ζηα δάθηπια, αιιά επίζεο θαη ζηα ρέξηα θαη πφδηα κηθξψλ παηδηψλ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη κηθξέο θνπζθάιεο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Παξάζηηα κπνξεί επίζεο λα βξεζνχλ ζηνπο αγθψλεο, γχξσ απφ ηηο καζράιεο, ζην πένο θαη ζηνλ πξσθηφ θαη γχξσ απφ ηηο ζειέο ηνπ ζηήζνπο. Δπίζεο, ε ςψξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαγνχξα ζηνλ πξσθηφ. Σξηρνκνλάδσζε Η ηξηρνκνλάδσζε είλαη παξαζηηηθή ινίκσμε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζεηαη ε θπζηνινγηθή θνιπηθή έθθξηζε ζηηο γπλαίθεο θαη λα πξνθαιείηαη έθθξηζε απφ ην πένο ζηνπο άλδξεο. Η ηξηρνκνλάδσζε πξνθαιείηαη απφ ην παξάζηην Trichomonas vaginalis, ην νπνίν κνιχλεη ηνλ θφιπν ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ νπξήζξα 18

19 ησλ αλδξψλ. Η ηξηρνκνλάδσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ηα νπνία κεηαδίδνληαη κε ζεμνπαιηθή επαθή. Σα ζπκπηψκαηα ζηηο γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη ζε δηάζηεκα 5-28 εκεξψλ θαη είλαη ηα εμήο: θηηξηλσπε ή πξαζηλσπή έθθξηζε απφ ηνλ θφιπν θαγνχξα ή πφλνο θαηά ηελ νχξεζε πφλνο θαηά ηελ εκκελνξξπζία (πεξίνδν) πφλνο ζην θάησ κέξνο ηεο θνηιηάο πφλνο ή αηκνξξαγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνπζίαο. Σα ζπκπηψκαηα ζηνπο άλδξεο, κνινλφηη ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ εθδειψλνληαη, είλαη ηα εμήο: έθθξηζε απφ ην πένο θαγνχξα ή πφλνο θαηά ηελ νχξεζε. Η ζεξαπεία ησλ ηξηρνκνλάδσλ πεξηιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη απζηεξή απνρή απφ ην αιθνφι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ιφγσ παξελεξγεηψλ. Η ζεξαπεία απηή εθξηδψλεη ην παξάζηην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκνζηεί θαη ζηνλ εξσηηθφ ζχληξνθν πξνθείκελνπ λα εμαιεηθζεί ην ελδερφκελν επηκφιπλζεο. Μαιαθό έιθνο Σν καιαθφ έιθνο είλαη έλα ηδηαίηεξα επηθίλδπλν ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα επεηδή ηα έιθε πνπ πξνθαιεί απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο κεηάδνζεο ηνπ AIDS. Αξρηθά εκθαλίδεηαη ζηα γελλεηηθά φξγαλα έλαο κηθξφο θαιφγεξνο ή πιεγή. Αιιά δελ επνπιψλεηαη φπσο έλα ζπλεζηζκέλν ζππξί. Αξγφηεξα κέλεη κηα αλνηθηή πιεγή. Μπνξεί λα ππνξξνεί θαη λα πνλάεη. Οη γπλαίθεο κπνξεί λα κελ έρνπλ πιεγέο, αιιά κπνξεί λα έρνπλ πφλν ζηελ νχξεζε ή θσιηθνχο εληέξνπ, πφλν ζηελ επαθή, αίκα απφ ηνλ πξσθηφ ή θνιπηθά πγξά. Σν αζεξάπεπην καιαθφ έιθνο κπνξεί λα κνιχλεη θαη λα δηνγθψζεη ηνπο βνπβσληθνχο αδέλεο Οη άλδξεο κνιχλνληαη πην ζπρλά απφ ηηο γπλαίθεο Σα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κέζα ζε κηα βδνκάδα απφ ηελ κφιπλζε. Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ θνιπηθή, ζηνκαηηθή, ή ηελ πξσθηηθή ζεμνπαιηθή επαθή. Καη νη δχν ζχληξνθνη πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ κε αληηβηνηηθά απφ ην ζηφκα. Σν πξνθπιαθηηθφ πξνζθέξεη πνιχ θαιή πξνζηαζία έλαληη ηνπ καιαθνχ έιθνπο. Φιεγκνλώδεο λόζνο ηεο ππέινπ Πξφθεηηαη γηα ρξφληα ινίκσμε (ππειηθή θιεγκνλή) πνπ πξνζβάιιεη ηε κήηξα, ηηο ζάιπηγγεο θαη ηα γεηηνληθά φξγαλα ζηελ πεξηνρή ηεο ππέινπ, φπσο ηηο σνζήθεο θαη ην έληεξν. Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ πφλν ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο θνηιίαο, ζπρλά ακθνηεξφπιεπξν (δειαδή θαη ζηηο δχν κεξηέο), πνπ ζπλνδεχεηαη απφ νζθπαιγία. Μεξηθέο αζζελείο αλαθέξνπλ πφλν θαηά ηελ νχξεζε, ελφριεζε θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή, θνιπηθή έθθξηζε θαη πφλν θαηά ηελ θέλσζε ηνπ εληέξνπ. Η θιεγκνλψδεο λφζνο ηεο ππέινπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν λφζεκα ή απφ ινίκσμε ζε γεηηνληθφ φξγαλν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζθσιεθνεηδή απφθπζε. 19

20 Η δηάγλσζε γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ηε θπζηθή εμέηαζε, ηηο εμεηάζεηο αίκαηνο θαη επηρξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θφιπν, ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο θαη, κεξηθέο θνξέο, απφ ηελ νπξήζξα (ην ζσιήλα πνπ ζπλδέεη ηελ νπξνδφρν θχζηε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ) γηα βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε. Άιιεο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ είλαη ην ππεξερνγξάθεκα θαη ε ιαπαξνζθφπεζε. Σα ριακχδηα είλαη ε ζπλήζεο αηηία, θαζψο αλεπξίζθεηαη ζε 50% ησλ πεξηπηψζεσλ. Η γνλφξξνηα είλαη επίζεο αξθεηά ζπρλή. Χζηφζν, πεξίπνπ ζε 20% ησλ αζζελψλ δελ αλεπξίζθεηαη ζαθήο αηηία. Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ρνξήγεζε δχν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ αληηβηνηηθψλ παξάιιεια, θαζψο θαη ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ. Δγθπκνζχλε Σν ζψκα δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ εγθπκνζχλε παξά κφλν φηαλ ην γνληκνπνηεκέλν σάξην (ζην ζηάδην ηεο βιαζηνθχζηεο) εκθπηεχεηαη ζηα ηνηρψκαηα ηεο κήηξαο, πεξίπνπ 7 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε θαη κεηά ην σάξην ζηέιλεη ηελ εληνιή ζην ζψκα λα ζπλερίδεη λα παξάγεη πξνγεζηεξφλε (απφ ην σρξφ ζσκάηην ή corpus luteum). Σφηε αξρίδεη λα παξάγεηαη θαη ε hcg ( Υνξηαθή γνλαδνηξνπίλε), δειαδή ε νξκφλε ηεο εγθπκνζχλεο. ε κία θπζηνινγηθή θχεζε ηα επίπεδα ηεο νξκφλεο hcg δηπιαζηάδνληαη θάζε δεχηεξε εκέξα, κέρξη πεξίπνπ ηελ 9ε εβδνκάδα θχεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ έλα ηεζη εγθπκνζχλεο γηα λα έρεη ζεηηθή έλδεημε ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο απφ ηελ σνξξεμία (ή σνζπιαθηνξξεμία) - φκσο θαη πάιη είλαη πνιχ ζπάλην λα ζπκβεί ηφζν γξήγνξα. Αθφκε θαη κε ηα πην επαίζζεηα ηεζη εγθπκνζχλεο ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο απφ ηε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ πξνηνχ αληρλεπηεί έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Γηα θάπνηεο γπλαίθεο ε εγθπκνζχλε είλαη θάηη θαθφ θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν άιισζηε ην αλαγλσξίδεηαη θαη σο αζζέλεηα, επεηδή δελ είλαη ηφζν απιφ φζν αθνχγεηαη κηα γπλαίθα λα θέξεη ζηνλ θφζκν έλα παηδί, θάζε γπλαίθα βηψλεη ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. πλήζσο γηα ηνπ έθεβνπο ραξαθηεξίδεηαη σο αξξψζηηα δηφηη είλαη κε επηζπκεηή, αλαιπηηθφηεξα, έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε επίπησζε ηεο παζνινγίαο ηεο θπήζεσο ζηηο έθεβεο έγθπεο αθνχ δελ επηζπκνχλ λα θξαηήζνπλ ην έκβξπν. 20

21 4.Mεζνινγία Απηφ ην ηεηξάκελν ε νκάδα καο ζπκκεηείρε ζην πξνηδεθη ησλ δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ, αζρνιεζήθακε κε πέληε δηαθνξεηηθέο ππνέλνηεηεο γχξσ απφ ην ζεμνπάιηθεο δηαθπιηθέο ζρέζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο νχηνο ψζηε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ην ζέκα απηφ, ε νκάδα καο παξαθνινχζεζε δπν δηαιέμεηο κε δπν δηαθνξεηηθνχο επηζηήκνλεο (ςπρνιφγνο).δπίζεο βξήθακε θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ην εξσηεκαηνιφγηα καο κε ηηο νπνίεο ζα είρακε κηα πιήξε άπνςε γηα ην πφζν νη λένη είλαη ελεκεξσκέλνη γχξσ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην ζεμ. Δπηπιένλ φια ηα κειή ηεο νκάδνο έςαμαλ ζην δηαδίθηπν γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο. Αθφκε δηαβάζακε νξηζκέλα βηβιία,(βηβιηνγξαθηθή εξεπλά ),άξζξα, ζπλεληεχμεηο έηζη κε απηή ηελ δηαδηθαζία ε νκάδα θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη επαξθείο πιεξνθνξείο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο. 21

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ &.ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΛΟΤΒΡΟΤ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΖ Δπιβλέποςζα Καθηγήηπια: Αλεξάνδπα Υπιζηάπα ΘΔΜΑ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ. ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα