Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο"

Transcript

1 Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

2 Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ θαη βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην νξζφ θαη ζε ζηελή επαθή κε απηφ, θάησ απφ ηελ νπξνδφρν θχζηε θαη πεξηβάιιεη ηελ νπξήζξα, απφ ηελ νπνία εμέξρνληαη ηα νχξα. Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ πξνζηάηε δελ είλαη πιήξσο εμαθξηβσκέλε, γλσξίδνπκε φκσο φηη παξάγεη ην γαιαθηψδεο πγξφ πνπ κεηαθέξεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαηά ηελ εθζπεξκάηηζε, θαζψο θαη φηη απνηειεί έλαλ αλαηνκηθφ θαη αλνζνινγηθφ θξαγκφ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζηεο θαη ηνπ αλψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ απφ νπξνπαζνγφλα κηθξφβηα. Ο ξφινο ηνπ πξνζηάηε ηφζν ζηελ ππνγνληκφηεηα, φζν θαη ζηε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ άλδξα είλαη ππνβαζκηζκέλνο. Οη θιεγκνλέο ηνπ πξνζηάηε παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ππνγφληκν άλδξα, γηαηί βιέπνπκε ηηο δηαηαξαρέο ζην ζπεξκνδηάγξακκα, θπξίσο: ζηε γινηφηεηα, ρξφλν ξεπζηνπνίεζεο, αληίδξαζε (ph) θαη ζηηο ζπγθνιιήζεηο. Μεηά ηε ζεξαπεία γηα πξνζηαηίηηδα βιέπνπκε βειηίσζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ, θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κνξθνινγίαο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή εγθπκνζχλε. Πηζαλνινγείηαη φηη ε πξνζηαηίηηδα θαηαζηξέθεη ηα έλδπκα θαη ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ αδέλα, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε γνληκνπνίεζε. Σηε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ε πξνζηαηίηηδα παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν. Σηελ πξφσξε εθζπεξκάηηζε πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε πξνζηαηίηηδα θάλνληαο θαιιηέξγεηα πξνζηαηηθνχ πγξνχ θαη φρη νχξσλ ή ζπέξκαηνο. Η πξνζηαηίηηδα πξνθαιεί ειιαησκέλε εξσηηθή επηζπκία, δηαηαξαρέο νξγαζκνχ θαη ζηχζεο, γη απηφ απαηηείηαη ζσζηφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο κε δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα πξνζηάηνπ. Οη θπξηφηεξεο παζήζεηο ηνπ πξνζηάηε είλαη: θιεγκνλέο ( πξνζηαηίηηδεο ), θαινήζεο ππεξπιαζία πξνζηάηνπ ή πξνζηαηηθφ αδέλσκα ή θνηλψο ιεγφκελνο «πξνζηάηεο» θαη ηέινο ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε. 1. Πξνζηαηίηηδεο 1.1 Τη είλαη;

3 Η πξνζηαηίηηδα είλαη κία θιεγκνλή ή κηθξνβηαθή ινίκσμε ηνπ πξνζηάηε. Υπνινγίδεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί άλδξεο ζα παξνπζηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα επεηζφδην πξνζηαηίηηδαο ζηε δσή ηνπο. Άλ πξνζβιεζεί θάπνηνο απφ πξνζηαηίηηδα, δελ απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη θάπνηα άιιε λφζν ηνπ πξνζηάηε. Γελ είλαη κεηαδνηηθή πξνο ηε ζχληξνθν, θαιφ φκσο είλαη λα απνθεχγνληαη νη επαθέο θαηά ηελ νμεία θάζε ή έμαξζε ηεο λφζνπ. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ εχξεκα είλαη φηη ζηελ Διιάδα πάλσ απφ 45% ησλ αλδξψλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά πξνθπιαθηηθφ θαη έρνπλ ζπρλή πξσθηηθή επαθή, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ θαη γεληθά θιεγκνλψλ ηνπ πξνζηάηε, γηαηί ίζσο δελ γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ζηεξνχληαη ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. 1.2 Με ηη ζπκπηψκαηα εκθαλίδεηαη; Η ζπκπησκαηνινγία ηεο πξνζηαηίηηδαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο, γεληθά φκσο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα, ή αθφκα θαη φια απφ ηα παξαθάησ: - δπζθνιία, πφλν ή θάςηκν θαηά ηελ νχξεζε - έληνλε θαη ζπρλή επηζπκία γηα νχξεζε, αθφκα θαη αλ απνβάιινληαη κφλν ζηαγφλεο - πφλνο ρακειά ζηελ θνηιηά, πίζσ απφ ηνπο φξρεηο, πίεζε ή πφλνο ζην νξζφ θαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πξσθηνχ - πφλνο ζηελ εθζπεξκάηηζε, πξφσξε εθζπεξκάηηζε, ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, απψιεηα ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο - ξίγνο, πςειφο ππξεηφο, κπτθνί ή νζηηθνί πφλνη θαη επίζρεζε νχξσλ ( αδπλακία ηνπ πάζρνληνο λα απνβάιιεη ηα νχξα απφ ηελ θχζηε) κφλν ζηελ νμεία. 1.3 Πψο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο πξνζηαηίηηδαο; Η δηάγλσζε γίλεηαη απφ ην ηζηνξηθφ εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε δαθηπιηθή εμέηαζε, θαζψο θαη κε θαιιηέξγεηεο νχξσλ θαη πξνζηαηηθνχ πγξνχ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ αζζελή πξηλ θαη κεηά απφ καιάμεηο ηνπ πξνζηάηε κε ην δάθηπιν ηνπ γηαηξνχ απφ ην νξζφ. Η έξεπλα ζπκπιεξψλεηαη κε ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν ησλ λεθξψλ, ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο, απαξαηηήησο κε δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα ηνπ πξνζηάηε θαη νπξνξννκεηξία.. Η ζσζηή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζα νδεγήζεη θαη ζηε δηάγλσζε ηνπ ζσζηνχ ηχπνπ πξνζηαηίηηδαο, πνπ είλαη θαη ην θιεηδί ζηε ζσζηή ζεξαπεία, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν αζζελήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θξίλεη ν γηαηξφο θαη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξθεηά καθξχ, αθφκα θαη αλ ληψζεη ηειείσο θαιά θαη δελ έρεη θαλέλα απνιχησο ζχκπησκα. 1.4 Πνηνί είλαη νη ηχπνη ηεο πξνζηαηίηηδαο θαη πψο αληηκεησπίδνληαη; Α) Ομεία κηθξνβηαθή πξνζηαηίηηδα Δίλαη κηα νμεία ινίκσμε, πνπ πξνθαιείηαη απφ βαθηήξηα θαη εηζβάιιεη μαθληθά, κε πςειφ ππξεηφ, ξίγνο θαη δπζθνιία ζηελ νχξεζε, ελψ κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη αηκαηνπξία. Φξεηάδεηαη άκεζε αληηκεηψπηζε θαη ζπλήζσο λνζειεία.

4 Δίλαη ν ιηγφηεξν ζπρλφο ηχπνο πξνζηαηίηηδαο, πνπ δηαγηγλψζθεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη φκσο θαη πην εχθνια. Η ζεξαπεία γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζε πςειέο δφζεηο γηα 7-14 εκέξεο, αξρηθά ζπλήζσο ελδνθιέβηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε κηθξφηεξεο δφζεηο αληηβηνηηθψλ γηα θάπνηεο εβδνκάδεο. Παξάιιεια ρνξεγνχληαη ζθεπάζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο δπζνπξίαο. Β) Φξφληα κηθξνβηαθή πξνζηαηίηηδα Καη απηφο ν ηχπνο πξνζηαηίηηδαο πξνθαιείηαη απφ βαθηεξηαθή ινίκσμε, δελ εηζβάιιεη φκσο μαθληθά φπσο ηελ νμεία κνξθή, κπνξεί σζηφζν λα εκθαλίδεηαη κε πνιχ ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα. Κάπνηεο θνξέο ε κφλε εθδήισζε είλαη ινηκψμεηο ηεο θχζηεο κε δπζνπξηθά ελνριήκαηα, πνπ επαλαιακβάλνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα. Μπνξεί φκσο λα εκθαλίδεηαη θαη κε έλα ή κε θάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. Πηζαλψο ζε απηφλ ηνλ ηχπν πξνζηαηίηηδαο ππάξρεη θάπνην ειάηησκα ζηνλ πξνζηάηε, πνπ επηηξέπεη ζηα κηθξφβηα λα κπνπλ ζηελ νπξνθφξν νδφ θαη λα πξνθαιέζνπλ ινίκσμε. Η ρξφληα πξνζηαηίηηδα είλαη πην ζπρλή ζε νδεγνχο (λφζνο ησλ ηαμηηδήδσλ), άηνκα κε θαζηζηηθή δσή θαη ηδηαίηεξα ζε φζνπο έρνπλ πξσθηηθή επαθή ρσξίο πξνθπιαθηηθφ. Η αληηκεηψπηζε εδψ γίλεηαη κε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, 6-12 εβδνκάδεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθιεγκνλψδε, ε νπνία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη κέζα ζην ίδην έηνο, ρσξίο λα θηάζεη πνηέ ζε πιήξε ίαζε, εθ φζνλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνζηαηφιηζνη, κφληκεο εζηίεο ρξφληαο θιεγκνλήο θαη απνζηήκαηα, επξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ κφλν κε ην δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα. Σθφπηκε ζεσξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο νχξεζεο κε νπξνξννκεηξία. Σεκαληηθή είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη νινθιήξσζε ηεο αγσγήο, αθφκα θαη αλ ηα ζπκπηψκαηα ππνρσξήζνπλ απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ζεξαπείαο. Βνεζεηηθά κέηξα ζηηο πξνζηαηίηηδεο είλαη: ζπρλή ζεμνπαιηθή επαθή, εθζπεξκάηηζε, ζεξκά εδξφινπηξα, καιάμεηο πξνζηάηε, απνθπγή θξχνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξσθηνχ, πεξηνξηζκφ αιθννινχρσλ πνηψλ, θαπηεξψλ θαγεηψλ, πεξπάηεκα, γπκλαζηηθή θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δπζθνηιηφηεηαο. Γ) Φξφληα κε κηθξνβηαθή πξνζηαηίηηδα ή ζχλδξνκν ρξφληνπ ππειηθνχ άιγνπο Απνηειεί ην ζπρλφηεξν θαη ιηγφηεξν θαηαλνεηφ επηζηεκνληθά ηχπν πξνζηαηίηηδαο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε φιεο ηηο ειηθίεο, απφ εθήβνπο έσο ειηθησκέλνπο, ελψ ηα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο θεχγνπλ θαη επηζηξέθνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ελψ κπνξεί λα είλαη απφ ήπηα έσο βαζαληζηηθά θαη λα πεξηιακβάλνπλ φιν ην εχξνο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Σε απηή ηε κνξθή δελ αλεπξίζθνληαη βαθηεξίδηα ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ πξνζηζηηθνχ πγξνχ, θαη θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζην έληνλν ζηξεοο, δπζιεηηνπξγία ηνπ απρέλνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο κε ηελ πξνζηαηηθή νπξήζξα θαη ηηο κπτθέο ζπζπάζεηο ηεο ππέινπ. Η ζεξαπεία είλαη θαηά βάζε εκπεηξηθή θαη θαηεπζχλεηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα θπξίσο ηνπ αζζελνχο. Σπλήζσο δνθηκάδεηαη ζπλδπαζκφο αληηβηνηηθψλ θαη αληηθιεγκνλνδψλ γηα θάπνην δηάζηεκα θαη ζπλερίδεηαη αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε.

5 Απφ εθεί θαη πέξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε, ζθεπάζκαηα απφ θπηηθά πξντφληα, θπζηνζεξαπείεο ππειηθνχ εδάθνπο, ζπρλέο καιάμεηο ζηνλ πξνζηάηε θ.ά. 2. Καινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε ( Κ.Τ.Π. ) 2.1 Τη είλαη; Η θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε είλαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο θαινήζεηο παζήζεηο ηνπ άλδξα. Λφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνζηάηε πνπ πξνθαιεί, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφθξαμε ηεο νπξήζξαο, παξαθψιπζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ νχξσλ θαη εκθάληζε δηαθφξσλ ζπκπησκάησλ απφ ην θαηψηεξν νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ θαιείηαη πξνζηαηηζκόο. 2.2 Τη αθξηβψο ζπκβαίλεη θαηά ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε; Υπάξρνπλ δχν θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ πξνζηάηε. Σηελ πξψηε θάζε, ν πξνζηάηεο θηάλεη ζην κέγεζνο ηνπ ελειίθνπ θαη απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηελ εθεβεία. Μεηά ηα 25 φκσο αξρίδεη ε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο, θαηά ηελ νπνία ν πξνζηάηεο αξρίδεη λα κεγαιψλεη θαη πάιη. Απηή ε δεχηεξε θάζε είλαη πνπ νδεγεί ζπρλά ζηελ θαινήζε ππεξπιαζία θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο. Λφγσ ηνπ φηη ν πξνζηάηεο πεξηβάιιεηαη απφ κηα ζηηβάδα ηζηνχ πνπ νλνκάδεηαη θάςα, παξεκπνδίδεηαη ε δηφγθσζή ηνπ πξνο ηα έμσ, νπφηε απμαλφκελνο ν πξνζηαηηθφο ηζηφο ζηα πιαίζηα ηεο ππεξπιαζίαο, απνθξάζζεη ηελ νπξήζξα θαη παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ξνή ησλ νχξσλ ( ζρήκα 2.1 ) ρήκα 2.1 Τν ηνίρσκα ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο ηψξα, πξνζπαζψληαο λα ππεξληθήζεη ηελ απφθξαμε ηεο νπξήζξαο θαη ην θψιπκα ζηελ νκαιή απνρέηεπζε ησλ νχξσλ, γίλεηαη παρχ θαη έμσζεί αθφκα θαη φηαλ πεξηέρεη ιίγα νχξα, πξνθαιψληαο ζπρλνπξία. Σηε ζπλέρεηα ε θχζηε «θνπξάδεηαη» θαη ράλεη ηελ ηθαλφηεηα λα αδεηάδεη ηειείσο. Έηζη, αξρίδεη θαη παξακέλεη ζηελ θχζηε θάπνηα πνζφηεηα νχξσλ κεηά ηελ νχξεζε, ε νπνία κάιηζηα απμάλεηαη φζν ε θαηάζηαζε παξακέλεη ρσξίο ζεξαπεία, θαη ηειηθά θαηαιήγεη ε θχζηε κία ζαθνχια γεκάηε νχξα πνπ δελ κπνξεί λα αδεηάζεη θαζφινπ, κε ηειηθή ζπλέπεηα αλ παξακειεζεί θη άιιν ε θαηάζηαζε, λα κελ κπνξνχλ ηα νχξα

6 λα θχγνπλ θαη απφ ηνπο λεθξνχο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα ( Σρήκα 2.2 ) ρήκα Πφζν ζπλεζηζκέλε είλαη ε θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε; Η ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε είλαη ηφζν ζπλήζεο σο κέξνο ηεο γήξαλζεο γηα ηνλ άλδξα, φζν θαη ηα γθξίδα καιιηά! Όζν κάιηζηα ν κέζνο φξνο δσήο κεγαιψλεη, ηφζν απμάλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα ηεο Κ.Υ.Π. Σπάληα πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ζε άλδξεο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ, αιιά έλα πνζνζηφ >50% ησλ αλδξψλ ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ θαη έλα πνζνζηφ πνπ θζάλεη θαη ην 90% αλδξψλ ζηα 70 ή ζηα 80 ηνπο, έρνπλ ζπκπηψκαηα πξνζηαηηζκνχ. 2.4 Με πνηά ζπκπηψκαηα παξνπζηάδεηαη; Τα ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία εθδειψλεηαη ε θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, εγθαζίζηαληαη ζηαδηαθά θαη επηδεηλψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη γηα φζν ε λφζνο παξακέλεη ρσξίο ζεξαπεία. Μπνξεί λα ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο νχξεζεο, ή λα ρξεηάδεηαη ζπξψμηκν, ζθίμηκν γηα λα μεθηλήζεη ε νχξεζε. Παξνπζηάδεηαη επίζεο αδχλακε ή αξγή ξνή ησλ νχξσλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ελψ κπνξεί θάπνηεο θνξέο ε νχξεζε λα ζηακαηά θαη λα μαλαμεθηλά (δηαθεθνκκέλε νχξεζε). Ο αζζελήο ζπλήζσο αλαθέξεη έλα αίζζεκα αηεινχο αδεηάζκαηνο ηεο θχζηεο (απφ ηελ ππνινηπφκελε πνζφηεηα νχξσλ ), ελψ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη θαη ζπρλνπξία, ε νπνία γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηή θαη ελνριεηηθή ηε λχρηα (λπθηνπξία ). Πνιιέο θνξέο νη αζζελείο αλαθέξνπλ δπλαηή ή μαθληθή αλάγθε γηα νχξεζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ηελ αλαβάιινπλ, ελψ κπνξεί λα ππάξρεη θαη κηα κηθξή αθνχζηα απψιεηα νχξσλ, θαζψο επίζεο θαη έλα πνιχ ελνριεηηθφ ζηάμηκν κεηά ην ηέινο ηεο νχξεζεο. Τέινο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά ηνπ θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, ζρεηίδνληαη κε δηαηαξαρέο ηεο ζηπηηθήο ιεηηνπξγίαο, εθζπεξκάηηζεο θαη νξγαζκνχ, νη νπνίεο βειηηψλνληαη θαη απηέο κε ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν πάζρσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Κ.Υ.Π.

7 Τν κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζε ή ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ: Βιέπνπκε ζπρλά άλδξεο κε κεγάινπο πξνζηάηεο λα κελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε απφθξαμε θαη λα έρνπλ ειάρηζηα ζπκπηψκαηα, ηε ζηηγκή πνπ άιινη κε κηθξφηεξνπο πξνζηάηεο παξνπζηάδνπλ έληνλα απνθξαθηηθή νχξεζε θαη ζνβαξή ζπκπησκαηνινγία. Μεγάιε πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ην φηη φπσο είπακε ηα ζπκπηψκαηα εγθαζίζηαληαη αξγά θαη βαζκηαία, κε απνηέιεζκα ν πάζρσλ λα κελ αληηιακβάλεηαη ηηο αιιαγέο ζηελ νχξεζή ηνπ θαη λα ηε ζεσξεί θαη «θπζηνινγηθή». Κάπνηνη κάιηζηα κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ απνθξαθηηθή νχξεζε, κέρξη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ μαθληθά θάπνηα ζηηγκή φηη ηνπο είλαη αδχλαηνλ λα νπξήζνπλ. Απηή ε θαηάζηαζε πνπ θαιείηαη νμεία επίζρεζε νχξσλ, είλαη ζπρλή ζε άλδξεο κε θαινήζε ππεξπιαζία πξνζηάηνπ, θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κεγάιε ιήςε πγξψλ ζε κηθξφ ρξφλν, απφ έθζεζε ζην θξχν, απφ θαηαλάισζε αιθνφι, θαζψο επίζεο θαη απφ ρξήζε αληηηζηακηληθψλ, απνζπκθνξεηηθψλ θαη ζπαζκνιπηηθψλ θαξκάθσλ. 2.5 Τη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλ παξακείλεη ρσξίο ζεξαπεία; Η ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλ αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία. Η αδπλακία ηεο θχζηεο λα απνβάιιεη ηα νχξα ηα νπνία παξακέλνπλ θαη ιηκλάδνπλ, θαζψο θαη ε επίζρεζε ησλ νχξσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νπξνινηκψμεηο, ηφζν ζην θαηψηεξν νπξνπνηεηηθφ φζν θαη ζηνπο λεθξνχο, ιηζίαζε ή εθθνιπψκαηα ηεο θχζηεο, ελψ αλ ε θαηάζηαζε παξακείλεη ρσξίο ζεξαπεία, ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην κπνξεί λα εκθαληζηεί αθξάηεηα νχξσλ απφ ππεξπιήξσζε, παιηλδξφκεζε νχξσλ ζηνπο λεθξνχο θαη ηειηθά αθφκα θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. 2.6 Πψο γίλεηαη ε Γηάγλσζε, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ΚΥΠ; Η δηάγλσζε μεθηλά απφ ηε ιήςε απφ ην γηαηξφ ελφο πνιχ θαινχ ηζηνξηθνχ, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ππνθεηκεληθά ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθεη ν αζζελήο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ νπξήζεψλ ηνπ ( εκεξνιφγηα νχξεζεο ), φζν θαη ην γεληθφηεξν αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε θάπνησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ «ηππνπνίεζε» ησλ ζπκπησκάησλ. Αθνινπζεί κηα θαιή θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο θαη ηε δαθηπιηθή εμέηαζε, ε νπνία ζεσξείηαη αλαληηθαηάζηαηε, εθφζνλ καο δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πθή, ηε κνξθνινγία θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε. ( Σρήκα 2.3 ) ρήκα 2.3 Γαθηπιηθή εμέηαζε ηνπ πξνζηάηε

8 Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, πνπ πεξηιακβάλεη: - Βαζηθφ αηκαηνινγηθφ έιεγρν ( γεληθή αίκαηνο, ζάθραξν, νπξία, θξεαηηλίλε ) - Μέηξεζε ηνπ PSA ( Prostate Specific Antigen ), ην νπνίν είλαη κηα νπζία εηδηθή γηα ηνλ πξνζηάηε πνπ κεηξάηαη ζην αίκα, θαη απνηειεί εμέηαζε θιεηδί γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε ( ζρήκα 2.4 ) ρήκα 2.4 PSA - Οπξνξννκέηξεζε: ν αζζελήο νπξεί ζε εηδηθή ζπζθεπή, ε νπνία καο δίλεη έλα δηάγξακκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ξνή ησλ νχξσλ, ηνπ φγθνπ ηεο νχξεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, θάλνληαο έηζη κηα αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο απφθξαμεο ηεο νπξήζξαο απφ ην δηνγθσκέλν πξνζηάηε. ( Σρήκα 2.5 ) ρήκα 2.5 Γηάγξακκα νπξνξννκέηξεζεο

9 - Έιεγρν ησλ λεθξψλ αιιά θαη ηεο ππνινηπφκελεο πνζφηεηαο νχξσλ κε ππέξερν. ( Σρήκα 2.6) ρήκα 2.6 Τπεξερνγξαθηθόο έιεγρνο λεθξώλ θαη ππνινηπόκελεο πνζόηεηαο νύξσλ - Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κε ην δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα ηνπ πξνζηάηε ( Σρήκα 2.7 ) θαη ελδερνκέλσο ηελ νπξεζξνθπζηενζθφπεζε πνπ γίλεηαη γηα απνθιεηζκφ άιισλ θαηαζηάζεσλ ή γηα ζρεδηαζκφ ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο. ρήκα 2.7 Γηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα πξνζηάηνπ Όιεο απηέο νη εμεηάζεηο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1-2 θνξέο ην ρξφλν φηαλ είλαη ζηαζεξή ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ελδερνκέλσο πην ζπρλά φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ελψ εάλ

10 γίλεη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ζηνλ 1ν, 3ν, 6ν, 12ν κήλα κεηά απφ απηήλ θαη εάλ είλαη φια θαιά ζηε ζπλέρεηα, κία θνξά εηεζίσο. 2.7 Αληηκεηψπηζε ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε α) Σπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε Ι - Πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε Πξνηηκάηαη φηαλ δελ ππαξρνπλ ζπκπηψκαηα, ή φηαλ απηά είλαη ήπηα. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπρλέο επηζθέςεηο, θιηληθή εμέηαζε, αλά έηνο κέηξεζε PSA, νπξνξννκέηξεζε θαη κέηξεζε ππνινηπφκελεο πνζφηεηαο νχξσλ. ΙΙ - Φαξκαθεπηηθή αγσγή Πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ: 1. Φάξκαθα πνπ ραιαξψλνπλ ηνλ απρέλα ηεο θχζηεο θαη έηζη δηεπθνιχλνπλ ηελ έμνδν ησλ νχξσλ Τα θάξκαθα απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Α-αλαζηνιέσλ θαη θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε ηηο εμήο εκπνξηθέο νλνκαζίεο: Hytrin, Maguran, Omnic, Pradif, Xatral Πξνθαινχλ βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ νχξσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ιήςεο, απνηεινχλ φκσο νπζηαζηηθά ζπκπησκαηηθή θαη φρη νξηζηηθή ζεξαπεία. Η ιήςε ηνπο πξέπεη λα είλαη καθξνρξφληα. Μπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θάπνηεο παξελέξγεηεο, φπσο δάιε, πνλνθέθαιν, νξζνζηαηηθή ππφηαζε, θαη κεησκέλν φγθν εθζπεξκάηηζεο 2. Φάξκαθα πνπ κεηψλνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε Δίλαη νη αλαζηνιείο ηεο 5α-ξεδνπθηάζεο θαη ηα ζθεπάζκαηα πνπ θπθινθνξνχλ είλαη ην Avodart θαη ην Proscar. Μέζσ ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ηνπ πξνζηάηε νδεγνχλ ζε κεξηθή άξζε ηεο απφθξαμεο πνπ απηφο πξνθαιεί θαη ζε βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ νχξσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ, απαηηείηαη φκσο καθξνρξφληα ιήςε θαη ζπληζηνχλ κία αηηηνινγηθή, αιιά φρη νξηζηηθή ζεξαπεία ηεο Κ.Υ.Π. Οη παξελέξγεηέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ζε θάπνην πνζνζηφ κείσζε ηεο libido θαη ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, νη νπνίεο φκσο ζπρλά είλαη παξνδηθέο θαη αλαζηξέςηκεο. πλδπαζηηθή αγσγή: Τειεπηαία πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαξκάθσλ ζε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε, γηαηί θαίλεηαη λα δίλεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα απφ φηη αλ ρνξεγείηαη ην θάζε θάξκαθν κφλν ηνπ. Β) Φεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε Η πην ξηδηθή θαη κφληκε ζεξαπεία ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε είλαη ε ρεηξνπξγηθή. Καηά ηελ επέκβαζε, αθαηξείηαη κφλν ην εζσηεξηθφ ππεξπιαζηηθφ ηκήκα ηνπ αδέλα, ην νπνίν είλαη θαη απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ απφθξαμε ζηελ νπξήζξα

11 θαη φια ηα επαθφινπζα πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ. Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αίξεη ηελ απφθξαμε θαη απνθαζηζηά ηελ αηειή θέλσζε ηεο θχζηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ Κ.Υ.Π. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη. 1. Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή ( TUR-P, «αξίδα» ) Απνηειεί ηελ πιένλ θαζηεξσκέλε θαη επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π. ( Σρήκα 2.8 ) ρήκα 2.8 Γηνπξεζξηθή Πξνζηαηεθηνκή Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζρεδφλ ζε πνζνζηφ 90% γηα ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π. Πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εμσηεξηθή ρεηξνπξγηθή ηνκή θαη ν ρεηξνπξγφο αθαηξεί ην ππεξπιαζηηθφ ηκήκα ηνπ αδέλα κε έλα εηδηθφ φξγαλν πνπ νλνκάδεηαη ξεδεθηνζθφπην, δηά κέζσ ηεο νπξήζξαο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.8. Ο πεξηνξηζκφο ηεο κεζφδνπ είλαη φηαλ ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε είλαη πνιχ κεγάιν, γηαηί ε δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ απνθπγή επηπινθψλ. Οη πεξηζζφηεξνη νπξνιφγνη ζπληζηνχλ απηήλ ηε κέζνδν φηαλ είλαη πξαγκαηνπνηήζηκε, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ιηγφηεξν επεκβαηηθή απφ ηελ αλνηθηή επέκβαζε θαη απαηηεί κηθξφηεξν ρξφλν αλάξξσζεο θαη απνζεξαπείαο. 2. Αλνηθηή πξνζηαηεθηνκή ( δηαθπζηηθή ) Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο ηνκήο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο θνηιηαθήο ρψξαο ( Σρήκα 2.9 ), απφ φπνπ ν ρεηξνπξγφο κπαίλεη ζηελ νπξνδφρν θχζηε. Σηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη ( εθππξελίδεηαη ) δηα κέζσ ηεο θχζηεο κε ην δάθηπιν ηνπ ρεηξνπξγνχ φιν ην ππεξπιαζηηθφ ηκήκα ηνπ αδέλα ( Σρήκα 2.10). Δίλαη πην επεκβαηηθή κέζνδνο θαη κε ειαθξά κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηπινθψλ, είλαη φκσο θαη απηή πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη γη απηφ πξνηηκάηαη ζε πεξηπηψζεηο

12 πνπ ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε ππεξβαίλεη θάπνηα φξηα, ή φηαλ ππάξρνπλ εθθνιπψκαηα ή ιίζνη ζηελ θχζηε.. ρήκα 2.9 Σνκή αλνηθηήο πξνζηαηεθηνκήο Καη νη δχν επηθξαηέζηεξεο ρεηξνπξγηθέο κέζνδνη είλαη απνηειεζκαηηθέο, ζεσξνχληαη ξηδηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ ΚΥΠ θαη είλαη αζθαιείο, κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζνβαξψλ επηπινθψλ. Οη ζπλήζεηο επηπινθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ είλαη ζνβαξέο. Μία επηπινθή γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπκε ηνλ αζζελή, θαη πνπ ζπκβαίλεη ζην πιείζην ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζηηο δχν κεζφδνπο, είλαη ε παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε ( δελ βγαίλεη ην ζπέξκα θαηά ηελ εθζπεξκάηηζε πξνο ηα έμσ, αιιά εηζέξρεηαη ζηελ θχζηε ). Κάπνηεο άιιεο ηερληθέο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κε ζηφρν ηε κηθξφηεξε λνζεξφηεηα θαη επεκβαηηθφηεηα, ελδείθλπληαη γηα πνιχ κηθξνχο πξνζηάηεο, ή φηαλ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγείν ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ, γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Αλακέλνληαη σζηφζν πνιιά απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ησλ Laser θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π., θαζψο έσο ηψξα δίλνπλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, ρσξίο φκσο λα έρνπλ πεξάζεη ζηελ θαζ εκέξα θιηληθή πξάμε. 2.8 Τειηθά, πφηε ζα ρεηξνπξγεζεί έλαο αζζελήο γηα ΚΥΠ; Σήκεξα, κε ηελ επξεία θαη έγθαηξε εθαξκνγή ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο, πνιχ ιηγφηεξνη άλδξεο ππνβάιινληαη ηειηθά ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π. Υπάξρνπλ σζηφζν θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ απφιπηεο ελδείμεηο γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Απηέο είλαη: - Η ππνηξνπηάδνπζα επίζρεζε νχξσλ - Η ππνηξνπηάδνπζα αηκαηνπξία - Οη ππνηξνπηάδνπζεο νπξνινηκψμεηο - Η ιηζίαζε θαη ηα εθθνιπψκαηα ηεο θχζηεο - Παξακειεκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ρξφληα επίζρεζε νχξσλ, δηάηαζε ησλ λεθξψλ, λεθξηθή αλεπάξθεηα Τέινο, ζρεηηθή έλδεημε γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε κπνξεί λα είλαη θαη ε παξνπζία ζρεηηθά ζνβαξψλ ζπκπησκάησλ, ρσξίο δηάζεζε απφ ηνλ αζζελή γηα δηα βίνπ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ή επηζπκία γηα άκεζε θαη νξηζηηθή ζεξαπεία.

13 3. Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε 3.1 Πφζν ζπρλφο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε; Πξφθεηηαη γηα κία αξθεηά θνηλή κνξθή θαξθίλνπ, θαζψο απνηειεί ηε δεχηεξε ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ζηνπο άλδξεο κεηά απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. Υπνινγίδεηαη απφ λεθξνηνκηθέο κειέηεο φηη ε ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ είλαη 10% ζηελ ειηθία ησλ 60, 20% ζηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ, ελψ θαίλεηαη φηη ζηνπο πξνζηάηεο αλδξψλ 80 εηψλ ππάξρνπλ εζηίεο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 50%! Σηελ Δπξψπε αλαθέξζεθαλ λένη αζζελείο ην 1992 θαη λένη αζζελείο ην Η Διιάδα είλαη ε πξψηε Μεζνγεηαθή ρψξα ζηε ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. Ο αξηζκφο ησλ ζπγγελψλ ελφο άλδξα πνπ πξνζβιήζεθαλ απφ ΚΠ θαζψο θαη ε ειηθία εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζε απηνχο, είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ θίλδπλν θάπνηνπ λα αλαπηχμεη θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Γελεηηθέο κειέηεο ζε ΗΠΑ θαη Σνπεδία έδεημαλ ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο λφζνπ κε βιάβεο ζηα ρξσκνζψκαηα 1,13 θαη Πφζν απεηιεηηθφο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε γηα ηε δσή; Δίλαη έλαο θαθνήζεο φγθνο πνπ ζπλήζσο κεγαιψλεη αξγά ζε ζρέζε κε άιινπο θαξθίλνπο, θαζψο νη εμαιιαγέο ζηα θχηηαξα κπνξεί λα έρνπλ μεθηλήζεη αθφκα θαη 10 ή θαη 20 ρξφληα πξηλ ν φγθνο θηάζεη ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ λα πξνθαιέζεη ζπκπηψκαηα ζηνλ αζζελή ( θάηη πνπ φκσο δελ ηζρχεη φηαλ αλαπηχζζεηαη ζε κηθξή ειηθία, θάησ ησλ 55 εηψλ ). Απφ ηνπο θαξθίλνπο πνπ πξναλαθέξακε φηη απνθαιχπηνληαη ζε λεθξνηνκηθέο κειέηεο, νη πεξηζζφηεξνη δελ απνηεινχλ πνηέ νπζηαζηηθφ πξφβιεκα. Γελ δίλνπλ νχηε ζεκεία, νχηε ζπκπηψκαηα θαη δελ επεξξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αζζελψλ απφ απηνχο απαηηνχλ ζεξαπεία γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, ελψ νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο κε ΚΠ δελ πεζαίλνπλ ηειηθά απφ απηφλ. Γεληθά, ππνινγίδεηαη φηη έλαο άλδξαο έρεη πηζαλφηεηα πεξίπνπ 16% λα λνζήζεη απφ ΚΠ, 8% λα αλαπηχμεη ζνβαξά ζπκπηψκαηα απφ ηε λφζν θαη 4% λα πεζάλεη απφ απηήλ. 3.3 Με πνηα ζπκπηψκαηα παξνπζηάδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε; Η λφζνο κπνξεί λα παξακέλεη αζπκπησκαηηθή, ρσξίο δειαδή λα παξνπζηάδεη θαλέλα ζχκπησκα γηα ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη εάλ ν αζζελήο δελ ππνβιεζεί ζηνλ πξνιεπηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη δελ επηζθεθζεί ηνλ νπξνιφγν πξνιεπηηθά, δελ ζα δηαγλσζζεί ζ απηόλ εγθαίξσο ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε. Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα ηειηθά εκθαλίδνληαη, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πάιη δελ είλαη εηδηθά θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε ή ηεο πξνζηαηίηηδαο: δπζθνιία ζηελ νχξεζε, ζπρλνπξία, εηδηθά ηε λχρηα, αδχλακε ξνή νχξσλ ή δηαθνπηφκελε νχξεζε, πφλνο ή θάςηκν θαηά ηελ νχξεζε, αίκα ζηα νχξα ή ζην ζπέξκα, πφλνο ζηελ εθζπεξκάηηζε, ελψ ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην, νζηηθφο πφλνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζηε κέζε, ζηνπο κεξνχο θαη ζηε ιεθάλε θαη νθείιεηαη ζε κεηαζηάζεηο ζηα νζηά.

14 3.4 Πνηα είλαη ηα πηζαλά αίηηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε; Καη αξρήλ λα πνχκε φηη ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ΚΠ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ θάπνηνο έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη ην ζπγθεθξηκέλν θαξθίλν, άξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε πηφ εληαηηθή παξαθνινχζεζε γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: - Η ειηθία: κεηά ηα 50 απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ΚΠ - Η θπιή: Οη Αθξνακεξηθάλνη παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ΚΠ, κε ηελ εκθάληζε ζε κηθξφηεξε ειηθία θαη ηε ρεηξφηεξε εμέιημε απφ ηηο ππφινηπεο θπιέο - Σν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό φπσο πξναλαθέξζεθε - Γηαηηεηηθνί παξάγνληεο: δηαηξνθή ηδηαίηεξα πινχζηα ζε ιίπνο κε ρακειή πνζφηεηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Άιια πηζαλά αίηηα πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ είλαη ε θαηάρξεζε ζθεπαζκάησλ ηεζηνζηεξφλεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ κε εηδηθνχο, δηαηαξαρέο ηεο ζρέζεο αλδξνγφλσλ / νηζηξνγφλσλ πξνεξρφκελεο απφ ελδνθξηληθά αίηηα ή απφ αιθννιηζκφ, θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο, θιεγκνλέο ηνπ πξνζηάηε. 3.5 Πψο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε; Η πξνιεπηηθή εμέηαζε γίλεηαη κε ηε δαθηπιηθή εμέηαζε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ηνπ Δηδηθνχ Πξνζηαηηθνχ Αληηγφλνπ ( PSA ) ζην αίκα θαη ην δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα ηνπ πξνζηάηε ( Σρήκα 3.1 ), ελψ ε δηάγλσζε ηειηθά κπαίλεη απφ ηε βηνςία ηνπ πξνζηάηε. ρήκα 3.1: Γηαγλσζηηθή ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε Κάζε άλδξαο κεηά ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ ζα πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηνλ νπξνιφγν θαη λα κπαίλεη ζε πξσηφθνιιν πξνιεπηηθήο παξαθνινχζεζεο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εθηφο θαη αλ έρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, νπφηε ζα πξέπεη λα κπαίλεη λσξίηεξα ζε εληαηηθή παξαθνινχζεζε. Η εξκελεία θαη ζπρλφηεηα κέηξεζεο ηνπ PSA ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νπξνιφγνπ θαη φρη βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ δίλνπλ ηα κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, θαζψο ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ζπλερψο θαη εμαξηψληαη θαη απφ ηε ζπλνιηθή θιηληθή ζπλεθηίκεζε. Δλδεηθηηθά, λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηεο κειέηεο

15 θαηαδεηθλχνπλ πςειή ζπρλφηεηα ΚΠ ζε άλδξεο 50 εηψλ κε ηηκή PSA 2,5 ng/ml, ελψ έρεη βξεζεί φηη αζζελείο κε PSA θάησ ηνπ 1 ng/ml έρνπλ θαξθίλν ζε πνζνζηό 5%. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη δέλ ππάξρεη «θπζηνινγηθή ηηκή» γηα ην PSA θαη ε εξκελεία ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε θιηληθή ζπλεθηίκεζε απφ ηνλ εηδηθφ, πνπ είλαη ν νπξνιόγνο. Η βηνςία ηνπ πξνζηάηε πξαγκαηνπνηείηαη ππφ δηνξζηθή ππεξερνγξαθηθή θαζνδήγεζε (Σρήκα 3.2 ). Καηά ηε βηνςία ιακβάλνληαη κε κία εηδηθή ιεπηή βειφλα ηεκάρηα πξνζηαηηθνχ ηζηνχ. Αλ ζηελ πξψηε βηνςία δελ αλεπξεζεί θαξθίλνο θαη ην PSA εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφ, ζπληζηάηαη δεχηεξε ή θαη πεξηζζφηεξεο βηνςίεο, κε πεξηζζφηεξα ηζηνηεκάρηα. Η βηνςία είλαη κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία, ε νπνία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα θαη ζε επίπεδν ηδησηηθνχ ηαηξείνπ ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ( ρνξήγεζε αλαιγεηηθήο θαη θαηάιιειεο αληηβηνηηθήο αγσγήο ). ρήκα 3.2 Βηνςία πξνζηάηε δηα βειόλεο, ππό δηνξζηθή ππεξερνγξαθηθή θαζνδήγεζε 3.6 Μία πςειή ηηκή PSA ζεκαίλεη πάληα θαξθίλν; Τν PSA κπνξεί λα βξίζθεηαη απμεκέλν θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο εθηόο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, δελ επεξεάδεηαη απφ θάπνηνπο ζεξαπεπηηθνχο ή δηαγλσζηηθνχο ρεηξηζκνχο, ελψ ππνδηπιαζζηάδεηαη φηαλ ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο γηα θαινήζε Υπεξπιαζία ηνπ Πξνζηάηε. Οη θαηαζηάζεηο απηέο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2. Έρεη εμ άιινπ ππνινγηζηεί ζε ζηαηηζηηθέο κειέηεο, ( εδψ αλαθέξεηαη απηή ησλ Altwein et al ), φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ PSA κε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 3.3., φπνπ θαίλεηαη θαζαξά φηη κφλν ζε πνιχ πςειέο ηηκέο PSA ( > 50 ), θαη φηαλ δελ ζπλππάξρεη νμεία εκπχξεηε πξνζηαηίηηδα, κπνξνχκε λα πνχκε κε αξθεηά κεγάιε βεβαηφηεηα φηη ππάξρεη θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη ε ηηκή ηνπ PSA, ηα επξήκαηα ηεο δαθηπιηθήο εμέηαζεο θαη ηνπ δηνξζηθνχ ππεξήρνπ θαη λα ιακβάλεηαη αλάινγα ε απφθαζε γηα λα ππνβιεζεί ή φρη ν αζζελήο ζε βηνςία. Απηή είλαη θαη ε κφλε νδφο γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, ε νπνία είλαη θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε θαη πξφγλσζε ηεο λφζνπ, θαζψο εάλ δηαγλσζηεί έγθαηξα κπνξνχκε λα κηιάκε θαη γηα καθξνρξόληα επηβίσζε ή αθφκα θαη γηα ίαζε, ελψ εάλ δηαγλσζηεί έλαο θαξθίλνο φηαλ έρεη δψζεη ήδε κεηαζηάζεηο, έρνπκε θησρφηεξε πξφγλσζε.

16 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε, φηη θαη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί γηα θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ην PSA θάζε ρξφλν, γηαηί εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα κε φινπο ηνπο άιινπο λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε! Πίλαθαο 3.2. Καηαζηάζεηο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ PSA θαη θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην PSA παξακέλεη ζηαζεξό ή Avodart Πίλαθαο 3.3 Σηκέο PSA θαη πηζαλόηεηα ύπαξμεο ΚΠ

17 3.7 Αληηκεησπίδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε; Πψο; Τη πξφγλσζε έρεη; Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηκε δηάγλσζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ΚΠ, θαζψο απφ ην ζηάδην ζην νπνίν ζα δηαγλψζνπκε ηε λφζν εμαξηάηαη ηφζν ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, φζν θαη ε έθβαζε ηεο λφζνπ γηα ηνλ θάζε αζζελή. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πάλσ ζε απηφ, κεξηθά γλσζηά παξαδείγκαηα: ν Lawrens Olivier έδεζε γηα 20 ρξφληα κεηά ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ΚΠ θαη πέζαλε ζε ειηθία 80 εηψλ, ν Mitteran έδεζε 12 ρξφληα έρνληαο νζηηθέο κεηαζηάζεηο απφ ΚΠ θαη αθνινπζψληαο θαηάιιειε αγσγή, ελψ ν Frank Zappa θαη ν Telly Savalas πέζαλαλ κέζα ζε 1 ρξφλν απφ ηε δηάγλσζε ηνπ ΚΠ θαη ζε κηθξή ειηθία ( 52 εηψλ ). Η αληηκεηψπηζε θαη πξφγλσζε ηνπ ΚΠ εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, ην ζηάδην ηεο λφζνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ ( πνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ην πφζν «θαθνήζεο» είλαη ν φγθνο ). - Αλ ν θαξθίλνο δηαγλσζηεί ζε αξρηθφ ζηάδην, θαη είλαη εληνπηζκέλνο κέζα ζηνλ πξνζηάηε, ππάξρνπλ ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο: Α) Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή. Πξφθεηηαη γηα κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηά ηελ νπνία αθαηξείηαη νιφθιεξνο ν πξνζηάηεο καδί κε ηηο ζπεξκαηνδφρεο θχζηεηο θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο ε θαιχηεξε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηθέξεη αθφκα θαη ίαζε απφ ηε λφζν. Τα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αλαηνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηαηήξεζε φζν είλαη δπλαηφλ ηεο αηκάησζεο θαη ηεο λεχξσζεο ηνπ πένπο, έρνπλ κεησζεί θαηά πνιχ ηα πςειά πνζνζηά αθξάηεηαο νχξσλ θαη ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξνληαλ παιηφηεξα, νχησο ψζηε λα απνηειεί πιένλ κία πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή επέκβαζε κε πνζνζηά αθξάηεηαο < 3% θαη πνζνζηφ ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο < 10%. Β) Δμσηεξηθή αθηηλνβνιία. Δθαξκφδεηαη θαη απηή ζε επξεία θιίκαθα, ζε αζζελείο θπξίσο πνπ δελ κπνξνχλ ή πνπ δελ ζέινπλ λα ρεηξνπξγεζνχλ, κε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα θαη παξφκνηα πνζνζηά επηπινθψλ κε ηε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή. Γ) Βξαρπζεξαπεία. Γίλεηαη κε εκθχηεπζε κηθξψλ ηεκαρίσλ ξαδηελεξγνχ πιηθνχ κέζα ζηνλ πξνζηάηε θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απνηειεί κηα «εζσηεξηθή» αθηηλνβφιεζε κε ζηφρν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ φγθνπ. Καη απηή ε κέζνδνο παξνπζηάδεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Σηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θάπνην θέληξν ζηελ Αζήλα θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο δπζηπρψο είλαη πάξα πνιχ πςειφ. - Αλ ν θαξθίλνο έρεη πξνρσξήζεη θαη ππάξρνπλ ήδε κεηαζηάζεηο θαηά ηε δηάγλσζε, ηφηε δελ ζπδεηνχκε γηα ζεξαπεία κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαξθίλνπ, αιιά γηα παξεγνξηθή ζεξαπεία κε νξκνληθνχο ρεηξηζκνχο, πνπ πξνθαινχλ νπζηαζηηθά έλαλ θαξκαθεπηηθφ επλνπρηζκφ ηνπ αζζελνχο, κε κεδεληζκφ ησλ αλδξηθψλ νξκνλψλ ζην αίκα, κε ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ επηκήθπλζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. - Γηα ην κέιινλ ε έξεπλα ζηξέθεηαη ζε θάπνηα λέα ρεκεηνζεξαπεπηηθά, ζε αλνζνδηεγεξηηθά θάξκαθα, θαζψο θαη ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία. 3.8 Υπάξρνπλ θάπνηα κέηξα πνπ κπνξεί λα πάξεη θαλείο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε; Υπάξρνπλ θάπνηεο ηξνθέο νη νπνίεο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη γηα απηφ πξνηείλνληαη λα κπνπλ ζηε δηαηξνθή καο ( Πίλαθαο 3.4 ). Απφ εθεί θαη πέξα πξνηείλνληαη θάπνηα γεληθά κέηξα, ηα νπνία βεβαίσο βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε θαη πνιιψλ άιισλ παζήζεσλ, φπσο ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, απνθπγή θαπλνχ θαη αιθνφι, θαζεκεξηλφ

18 πεξπάηεκα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα ηελ εκέξα, ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, θαηαλάισζε θξέζθσλ θαη φρη ζπληεξεκέλσλ ηξνθίκσλ, πγηεηλφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, απνθπγή έθζεζεο ζε θπηνθάξκαθα. Πίλαθαο 3.4 Πξνηεηλόκελεο ηξνθέο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ ΚΠ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα