Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο"

Transcript

1 Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε...

2 Η έκηρωζη είλαη ε δηαθνπή κηαο αδηαηάξαθηεο ελδνκεηξίνπ θπήζεσο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εκβξύσλ, πνπ δηελεξγείηαη ζε πξώηκε ειηθία θπήζεσο (< 24 εβδ.) θαη νδεγεί ζε αθαίξεζε ηνπ εκβξύνπ από ηε κήηξα, κε ζπλέπεηα ηνλ ζάλαην ηνπ θπήκαηνο. Η άκβισζε πξνθαιείηαη ηερλεηά κε ρεκηθέο, ρεηξνπξγηθέο ή άιιεο κεζόδνπο. (Σν δηεζλέο όξην ησλ 24 εβδνκάδσλ θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ ειάρηζηε ειηθία θπήζεσο, πνπ επηηξέπεη ζε έλα έκβξπν πνπ ζα γελλεζεί λα είλαη βηώζηκν).

3 ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο A Παλεπηζηεκηαθήο Γπλαηθνινγηθήο - Μαηεπηηθήο Κιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ «Αιεμάλδξα», ζε δείγκα γπλαηθώλ, ην 22% έρεη θάλεη έθηξσζε, θαη κάιηζηα ην 1/3 πάλσ από κία θνξά. Σν 17% δηέθνςε αλεπηζύκεηε εγθπκνζύλε πξηλ αθόκε ελειηθησζεί, ζε ειηθία 16 χρόνων. Σν 19% πξνρώξεζε ζηελ έθηξσζε ζε ειηθία εηών, θαη ην 32% ζε ειηθία εηών. ύκθσλα κε ην Ιλζηηηνύην Ψπρηθήο θαη εμνπαιηθήο Τγείαο. 1 ζηα 4 κορίηζια ειηθίαο 14 έως 17 εηών έρεη θάλεη έθηξσζε, ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ. 1 ζηις 2 έθηβες πνπ θάλνπλ έθηξσζε δελ έρεη ελεκεξώζεη νύηε ηε κεηέξα ηεο.

4 ηελ Ειιάδα ε έθηξσζε επηηξέπεηαη ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο. Ο Πνηληθόο Κώδηθαο ζην άξζξν 304 επηηξέπεη ηελ έθηξσζε (ηερλεηή δηαθνπή ηεο θύεζεο) κόλν κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθύνπ θαη κόλν από γηαηξό καηεπηήξα - γπλαηθνιόγν κε ηε ζπκκεηνρή αλαηζζεζηνιόγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Εληόο ησλ πξώησλ 12 εβδομάδων ηεο θύεζεο ζε θάζε πεξίπησζε. Εληόο ησλ πξώησλ 24 εβδομάδων, αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξύνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνύ λενγλνύ. Εληόο ησλ πξώησλ 19 εβδομάδων, αλ ε εγθπκνζύλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνύ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί. Υωρίς χρονικό περιοριζμό, αλ ππάξρεη αλαπόηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθύνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο θαη δηαξθνύο βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο, βεβαησκέλνο από αληίζηνηρν. Επίζεο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εκπίπηεη θαη ε πεξίπησζε έθηξσζεο εκβξύνπ κε απνδεδεηγκέλα ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο.

5 Απόμεζε κε Αλαξξόθεζε [D & C]:[εβδ.6 έσο 16] Μi fepristone:[εβδ. 5 έσο 7]. Methotrexate:[εβδ. 5 έσο 9].

6 Εκβξπνηνκή [D&E]:[εβδ. 13 έσο 20]. Prostaglandin:[εβδ.16 έσο 38]. Έλεζε κε Digoxin:[εβδ. 16 έσο 32+]. Υζηεροηομή:[εβδ. 24 έως 38]. D&X:[εβδ. 20 έσο 32+].

7 1 ζηις γπλαίθεο παξνπζηάδεη αηκνξξαγία θαηά ηελ επέκβαζε ή ηηο πξώηεο 24 ώξεο κεηά από απηήλ. 44% ησλ γπλαηθώλ πνπ έρνπλ θάλεη έθηξσζε εκθαλίδεη λεπξηθέο δηαηαξαρέο θαη 25% επηζθέπηεηαη ςπρίαηξν. 6 μήνες δηαξθεί ε κεηαηξαπκαηηθή πεξίνδνο. Ωζηόζν ε έθηξσζε ζεσξείηαη πνιύ ηξαπκαηηθή εκπεηξία, πνπ επεξεάδεη ηε γπλαίθα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.

8 ΧΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΧΕΙ Θάλαηνο Καξθίλνο ηνπ καζηνύ Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ, ησλ σνζεθώλ θαη ηνπ ήπαηνο Δηάηξεζε ηεο κήηξαο Ρήμε ηνπ ηξαρήινπ

9 Πξνδξνκηθόο πιαθνύο Εμσκήηξηνο θύεζε Ππειηθή θιεγκνλή Ελδνκεηξίηηο Άκεζεο επηπινθέο Απμεκέλνη θίλδπλνη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηζζόηεξεο από κηα εθηξώζεηο Απμεκέλνη θίλδπλνη γηα ηηο λέεο γπλαίθεο Απμεκέλνο θίλδπλνο γηα εκθάληζε ζπκπεξηθνξάο επηβιαβνύο γηα ηελ πγεία Άιιεο αλαθεξζείζεο βιάβεο: - Ο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ απμάλεηαη ζην 15%. - Πόλν θαηά ηελ άκβισζε.

10 ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΧΕΙ Η επηζηξνθή ζην ζπίηη κεηά ηελ άκβισζε κπνξεί λα μππλήζεη αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα θαζώο ε γπλαίθα πιένλ ςύρξαηκα, ρσξίο ηελ ρξνληθή θαη ςπρνινγηθή πίεζε πνπ πξνεγήζεθε ηεο απόθαζεο λα πξνρσξήζεη ζηελ άκβισζε, πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απόθαζεο ή κάιινλ λα αληηκεησπίζεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό. Πνιιέο γπλαίθεο ζπρλά αλαξσηηνύληαη πώο κπνξεί λα αηζζάλνληαη κεηά ηελ άκβισζε ή αθόκα θαη ηη ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη. Ελνρέο, ζιίςε θαη απώιεηα είλαη ηα θπξηόηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεξηκέλεη θάζε γπλαίθα λα βηώζεη κεηά από κηα άκβισζε. Η πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ βηώλνπλ έληνλα ελνρέο, ζπκό θαη νξγή γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ άκβισζε πνπ δηαξθνύλ κήλεο ή αθόκα θαη ρξόληα.

11 Ελαιιαθηηθνί ηξόπνη, αληί γηα άκβισζε είλαη: -- Η πηνζεζία. -- Η αλαδνρή πνπ δελ είλαη πηνζεζία αιιά κηα κνξθή παηδηθήο πξνζηαζίαο αλαγλσξηζκέλε από ην θξάηνο κε Ν.2082/1992. ΚΕΝΣΡΑ ΠΟΤ ΠΑΡΕΥΟΤΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ -Κένηπο βπεθών Η ΜΗΣΕΡΑ Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: , , Ξενώναρ Φιλοξενίαρ Άγαμων Μηηέπων και Κακοποιημένων Γςναικών ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΗ ΜΑΡΙΑ (εκκληζιαζηικό Ίδπςμα) Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: , , Θέξκε Θεζζαινλίθεο -Ξενώναρ «ηέγη Μηηέπαρ» Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: ,

12 - Η άκβισζε σο επηινγή είλαη ή όρη ζεκηηή; - Έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο αληί γηα ηελ άκβισζε είλαη θαη ε πηνζεζία; - Είλαη ζσζηό λα απνπνηληθνπνηεζεί ε άκβισζε; ην ιεπηό θαη επαίζζεην απηό ζέκα δελ πξέπεη λα είλαη θαλείο απόιπηνο, ηδίσο εμαηηίαο ηνπ όηη θάζε πεξίπησζε είλαη κνλαδηθή. ην δήηεκα απηό ησλ ακβιώζεσλ δελ είλαη εύθνιν θαλείο λα ηνπνζεηεζεί κε αζθάιεηα θαη ρσξίο επηθπιάμεηο. Αλεμάξηεηα από ηελ άπνςε θαη ηελ εζηθή ζηάζε ηνπ θαζελόο, ηελ ηειηθή απόθαζε ηελ έρεη νύησο ή άιισο ε ππνςήθηα κεηέξα.

13 Τπόμνημα Νόκηκε κεηά από αίηεζε.. Νόκηκε ζε πεξηπηώζεηο βηαζκό, θίλδπλν ηεο δσήο ή ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο ηεο κεηέξαο, βιάβεο ηνπ εκβξύνπ, ή γηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Νόκηκε ζε πεξηπηώζεηο βηαζκό, θίλδπλν ηεο δσήο ή ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο ηεο κεηέξαο, ή βιάβεο ηνπ εκβξύνπ. Παξάλνκε εθηόο από βηαζκό, θίλδπλν ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο κεηέξαο. Παξάλνκε εθηόο από θίλδπλν ηεο δσήο ή ζσκαηηθήο/ςπρηθήο πγείαο ηεο κεηέξαο. Παξάλνκε ρσξίο εμαηξέζεηο. Πνηθίιεη αλά πεξηνρή. Δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.

Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ

Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ Eπαγγελμαηικό απόππηηο Άπθπο 212 ηος Kώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ. (θπξώζεθε κε ην N. 1493/17-7 Aπγνύζηνπ 1950) 1. H δηαδηθαζία αθπξώλεηαη, αλ εμεηαζζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΩΑΡΗΑ ΣΖ ΤΕΤΓΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΜΑ ΑΠΟ ΓΟΣΖ (ΔΣΔΡΟΛΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΓΑΜΔΣΔ ΣΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (ΟΜΟΛΟΓΖ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ) Οη ππνγξαθόκελνη:

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, 6/10/08 ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ είλαη ν ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο. Οη Ειιελίδεο θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ αξθεηά γηα ην ελδερόκελν λα λνζήζνπλ νη ίδηεο, ρσξίο όκσο απηή

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό N o 1: Αθήζηε ηον ηοκεηό να ξεκινήζει αςθόπμηηα ηεο Debby Amis, RN, BSN, CD (DONA), LCCE, FACCE 1 Μηα έγθπνο ζε έλα κάζεκα Lamaze ιέεη ζηελ εθπαηδεύηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο

ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, δεκνζηεύνληαο Editorial Οη «Ψστοιογηθές Γλώκες» είλαη έλα λέν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ην νπνίν ζα βγαίλεη πεξίπνπ θάζε δπν κήλεο θαη πνπ ζηόρν ηνπ έρεη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα