ΣΕΙΡΑ DG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α/ DG SERIES - ENERGY CLASS A. Γνωρίζοντας τη σειρά GR 1 / 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΙΡΑ DG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α/ DG SERIES - ENERGY CLASS A. Γνωρίζοντας τη σειρά GR 1 / 7"

Transcript

1 Γνωρίζοντας τη σειρά DG GR 1 / 7

2 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται για τθ κζρμανςθ ιδιωτικϊν και δθμοςίων χϊρων με τθ χριςθ ςτερεϊν καυςίμων. Μζςα από τθ μεγάλθ ποικιλία μασ, μπορείτε να βρείτε ζνα μοντζλο που ταιριάηει ςτισ δικζσ ςασ ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Σε αυτό το εγχειρίδιο κα βρείτε πλθροφορίεσ και οδθγίεσ για τθν εγκατάςταςθ, τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ αυτισ τθσ ςυςκευισ. Διαβάςτε προςεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίςετε να χρθςιμοποιείτε τθ ςόμπα, κακϊσ περιγράφεται ο τρόποσ για τθ ςωςτι χριςθ και λειτουργία τθσ. Αποκθκεφςετε το εγχειρίδιο για μελλοντικι αναφορά, γιατί περιλαμβάνονται χριςιμεσ ςυμβουλζσ και προτάςεισ που κα κάνει τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ νζασ ςυςκευισ ςασ μια ευχάριςτθ εμπειρία. Ρροςφζρουμε τθ ςυνεχι υποςτιριξθ και κακοδιγθςι μασ για να ςασ βοθκιςουν να επιτφχετε το μζγιςτο όφελοσ και απόλαυςθ από τθ ςυςκευι ςασ. 1. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Οι DG 2200, DG 2100 και DG 2000 είναι απαραίτητο να εγκαταςταθοφν ςε λειτουργία νεροφ και όχι ωσ απλή θερμάςτρα. Για τθν καφςθ απαιτείται χριςθ ςτερεϊν καυςίμων μόνο, όπωσ μπρικζτεσ και ξφλο. Βενηίνθ ι άλλα εφφλεκτα υγρά δεν πρζπει ποτζ να χρθςιμοποιθκοφν για να ξεκινιςει θ φωτιά ι για το "φρεςκάριςμα" τθσ φωτιάσ. Μθν αποκθκεφετε ι χρθςιμοποιείτε βενηίνθ ι άλλα εφφλεκτα υγρά ςτθν περιοχι τθσ ςυςκευισ. Μθν καίτε ςκουπίδια ι εφφλεκτα υγρά, όπωσ βενηίνθ, νάφκα ι λάδι κινθτιρα. Ο χϊροσ ςτον οποίο είναι τοποκετθμζνθ θ ςόμπα, πρζπει απαραιτιτωσ να αερίηεται ςωςτά για τθν επίτευξθ τθσ ειςροισ φρζςκου αζρα, που είναι απαραίτθτοσ για τθν καφςθ. Μθν αγγίηετε τθ ςυςκευι κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ γιατί αναπτφςςονται υψθλζσ κερμοκραςίεσ και, ςυνεπϊσ, απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι κατά το χειριςμό. Μθν αφινετε παιδιά και κατοικίδια να ζρκουν ςε επαφι με τθ ςόμπα ι να παίηουν ςε κοντινι απόςταςθ από αυτι. Επαφι μπορεί να προκαλζςει εγκαφματα. Ροτζ μθν προςπακιςετε να επιςκευάςετε ι να αντικαταςτιςετε οποιοδιποτε μζροσ αυτισ τθσ ςυςκευισ, εκτόσ αν δίνονται οδθγίεσ ςε αυτό το εγχειρίδιο. Πλεσ οι άλλεσ εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν από ειδικευμζνο τεχνικό. Μθν κάνετε οποιεςδιποτε αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ ςτθ ςυςκευι. Ζνα τζτοιο γεγονόσ ακυρϊνει αυτόματα όλεσ τισ εγγυιςεισ. Τισ πρϊτεσ φορζσ που θ κερμάςτρα τίκεται ςε λειτουργία, μπορεί να παρατθρθκεί καπνόσ και θ βαφι αναδφει μια οςμι κακϊσ ςτεγνϊνει. Το γεγονόσ αυτό είναι φυςιολογικό και οφείλεται ςτθν καφςθ χρϊματοσ ι ςκόνθσ, κ.λ.π. Ο χϊροσ, ςτον οποίο κα τοποκετθκεί θ ςόμπα, πρζπει να αερίηεται επαρκϊσ κατά το πρϊτο άναμμα. Στάχτεσ πρζπει να απορρίπτονται ςε ζνα μεταλλικό δοχείο με ζνα ςτεγανό καπάκι και τοποκετείται ςε άφλεκτο δάπεδο ι πάνω ςτο ζδαφοσ, μακριά από εφφλεκτα υλικά, ζωσ τθν οριςτικι απόρριψθ τθσ ςτάχτθσ. Η ςτάχτθ πρζπει να φυλάςςεται ςτο κλειςτό δοχείο ζωσ ότου κρυϊςει καλά. Μθν αφινετε κανζνα μζροσ τθσ ςόμπασ να πυρακτωκεί. Κατά τθ διάρκεια του ανάμματοσ, χρθςιμοποιιςτε προςτατευτικά γάντια πριν αγγίξετε τθ λαβι τθσ κφρασ ι οποιοδιποτε δοχείο. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΚΕΤΗ Οι κερμάςτρεσ τθσ ςειράσ DG είναι ςχεδιαςμζνεσ και καταςκευάηονται με τα υψθλοτζρα ςτάνταρ τθσ αγοράσ, βάςει του ευρωπαϊκοφ προτφπου ΕΝ Ζπειτα από μακροχρόνιεσ δοκιμζσ ςτα δοκιμαςτιρια τθσ εταιρίασ μασ, μποροφμε υπεφκυνα να εγγυθκοφμε αποδοτικότθτα των ςυςκευϊν μασ ζωσ 74%, τα οποία κατατάςςονται ςτθν ενεργειακι κλάςθ Α, με αποτζλεςμα να ζχετε ςτθν κατοχι ςασ ζνα από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΕΡΑ μζςα οικιακισ και δθμόςιασ κζρμανςθσ. Για τθν καταςκευι των κερμαςτρϊν χρθςιμοποιείται χάλυβασ πάχουσ 3mm ζωσ 6mm, το εςωτερικό μζροσ επενδφεται με πυρότουβουλο πάχουσ 30mm το οποίο εγγυάται τθν άριςτθ κερμικι αγωγιμότθτα τθσ κερμάςτρασ. Τα κρφςταλλα είναι κεραμικά. Η μόνωςθ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ υαλόςκοινου ςε όλα τα επιςφαλι μζρθ. Πλεσ οι πρϊτεσ φλεσ μασ είναι πιςτοποιθμζνεσ με ISO 9001 κακϊσ επίςθσ και όλθ θ γραμμι παραγωγισ διαςφαλίηεται ποιοτικά από ISO ISO Η DG 2000 και 2100 είναι θ μοναδική ελληνική κερμάςτρα-boiler με πιςτοποίθςθ CE. Μζρη ςόμπασ - ςυςκευαςίασ: 1. Σϊμα κερμάςτρασ 2. Συρτάρι ςτάχτθσ GR 2 / 7

3 3. Ρόρτα με γυαλί 4. Σχάρα 5. Εγκατεςτθμζνεσ λαβζσ και ρυκμιςτισ παροχζτευςθσ καπνοφ 6. Θερμόμετρο φοφρνου 7. Μθχανικόσ κερμοςτάτθσ με αλυςίδα 8. Τεχνικι περιγραφι 3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΚΕΤΗ Η εγκατάςταςη, και οι ανάλογεσ ςυνδζςεισ τησ εγκατάςταςησ, η ενεργοποίηςη και ο ζλεγχοσ τησ ςωςτήσ λειτουργίασ θα πρζπει να ακολουθοφνται πιςτά, τηρώντασ αυςτηρά τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ τησ χώρασ είτε εθνικοφσ είτε περιφερειακοφσ και δημοτικοφσ, όπωσ επίςησ και τισ υπάρχουςεσ οδηγίεσ. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ κοντά ςε ξφλινα ςτοιχεία, ςυςκευζσ ψφξθσ, πλαςτικά μζρθ επίπλων και άλλα εφφλεκτα υλικά, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι αναπτφςςονται υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Η ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ τθσ ςόμπασ και των γφρω ςτοιχείων είναι 50cm, και μεταξφ τθσ ςόμπασ και εφφλεκτων υλικϊν 80cm. Στθν περίπτωςθ που θ επιφάνεια πάνω ςτθν οποία κα τοποκετθκεί θ ςόμπα είναι εφφλεκτθ (ξφλο, παρκζ κ.α.), κρίνεται απαραίτθτθ θ παρεμβολι μεταλλικισ πλάκασ, θ οποία πρζπει να προεξζχει από τθ ςυςκευι 10cm εκατζρων και 80cm από μπροςτά. Συςκευζσ εξαεριςμοφ και ςυςκευζσ κλιματιςμοφ που λειτουργοφν ςτον ίδιο χϊρο ςτον οποίο είναι τοποκετθμζνθ θ κερμάςτρα ενδζχεται να προκαλζςουν διαταραχζσ ςτθ λειτουργία τθσ και πρζπει να ρυκμιςτοφν. Η διάμετροσ των ςωλινων (μπουριϊν) πρζπει υποχρεωτικά να είναι ίςθ με τθ διάμετρο τθσ απόλθξθσ τθσ κερμάςτρασ. Η κερμάςτρα πρζπει να ςυνδεκεί με τθν καμινάδα μζςω ςωλινων (μπουριϊν). Ο ςωλινασ (μπουρί) δεν πρζπει να τοποκετθκεί πολφ βακιά μζςα ςτθν καμινάδα, για αποφυγι μείωςθσ τθσ διαμζτρου εξόδου του καπνοφ. Οι οριηόντιοι ςωλινεσ (μπουριά), ουςιαςτικά κα πρζπει να ζχουν μια ελαφριά κλίςθ προσ τα πάνω και τα κάκετα απολφτωσ κατακόρυφα, αν και οριηόντιεσ διατάξεισ ςωλινων κα πρζπει να αποφεφγονται για τθ βζλτιςτθ λειτουργία και απόδοςθ τθσ ςυςκευισ. Ο τελευταίοσ ςωλινασ (μπουρί) εντόσ ςπιτιοφ πρζπει να είναι τόςο ηεςτόσ ϊςτε να μθν υγροποιείτε ο καπνόσ με ςυνζπεια τθ διαρροι υγρϊν μζςα ςτο ςπίτι. Οι εξωτερικοί ςωλινεσ (μπουριά) και θ καπνοδόχοσ πρζπει να είναι καλά ςτερεωμζνεσ. Οι ςωλινεσ (μπουριά) πρζπει να είναι ςε κάκετο τελείωμα και ςε φψοσ μεγαλφτερο από οποιοδιποτε περιφερειακό εμπόδιο. Στο τελείωμα είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ ενόσ Ήτα (ειδικό τεμάχιο). Το τμιμα των μπουριϊν που βρίςκεται εκτόσ ςπιτιοφ είναι καλό να είναι μονωμζνο ϊςτε να διατθρεί τθ κερμοκραςία του και να αποφεφγεται θ υγροποίθςθ των καυςαερίων. Η κερμοκραςία των καυςαερίων είναι 240 C. Τα καυςαζρια περιζχουν υγρά ςτοιχεία με χθμικι ςφςταςθ και πυκνότθτα διαφορετικι ανάλογα με το καφςιμο. Τα υγρά αυτά ςτοιχεία ςχθματίηουν υγροποιιςεισ ςτα εςωτερικά τοιχϊματα τθσ καμινάδασ. Στθν περίπτωςθ του ξφλου ςχθματίηεται το γνωςτό κρεόςωτο που παρότι δεν είναι τοξικό εγκυμονεί κινδφνουσ ανάφλεξθσ. Οι DG 2200, DG 2100 και DG 2000 πρζπει να εγκακίςτανται ςε υδραυλικό ςφςτθµα µε δοχείο διαςτολισ ανοικτοφ τφπου. Ο κυκλοφορθτισ μπορεί να εγκαταςτακεί είτε ςτθ γραµµι προςαγωγισ είτε επιςτροφισ του λζβθτα. Το διάγραμμα υδραυλικισ εγκατάςταςθσ ςτο ςχζδιο τθσ εικόνασ αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα για τθν DG GR 3 / 7

4 Σο διάγραμμα υδραυλικήσ εγκατάςταςησ για DG ΘΕΜΑΣΤΑ 2. ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 3. ΔΟΧΕΙΟ ΥΡΕΧΕΙΛΙΣΗΣ 4. ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΙΦΕ 5. ΒΑΝΑ 6. ΒΑΝΑ ΡΛΗΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 7. ΦΙΛΤΟ 8. ΚΥΚΛΟΦΟΗΤΗΣ 9. ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΗΤΗ 10. ΘΕΜΟΜΕΤΟ 11. ΜΑΝΟΜΕΤΟ 12. ΕΞΑΕΩΣΗ ΚΑΛΟΙΦΕ 13. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ 14. ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΕΜΡΑΝΤΙΝΑΣ 15. ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΕΜΡΑΝΤΙΝΑΣ 16. ΕΛΕΥΘΕΗ ΘΥΑ GR 4 / 7

5 To διάγραμμα υδραυλικήσ εγκατάςταςησ για DG2100 & DG ΘΕΜΑΣΤΑ 2. ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 3. ΔΟΧΕΙΟ ΥΡΕΧΕΙΛΙΣΗΣ 4. ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΙΦΕ 5. ΒΑΝΑ 6. ΒΑΝΑ ΡΛΗΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 7. ΦΙΛΤΟ 8. ΚΥΚΛΟΦΟΗΤΗΣ 9. ΘΕΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΗΤΗ 10. ΘΕΜΟΜΕΤΟ 11. ΜΑΝΟΜΕΤΟ 12. ΕΞΑΕΩΣΗ ΚΑΛΟΙΦΕ 4. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΚΕΤΗ Η αποδεδειγμζνθ δφναμθ κερμότθτασ των προτφπων κακορίςτθκε μετά από ερεφνα και ανάπτυξθ ςτα δοκιμαςτιρια τθσ Gekas Metal και ςτθρίχτθκε ςε μακθματικά μοντζλα και επιβεβαιϊκθκαν από τθν TTC ltd (ευρωπαϊκό κζντρο πιςτοποίθςθσ). Η επίτευξθ τθσ εξαρτάται από τα επιλεγμζνα καφςιμα με τθν απαραίτθτθ απόδοςθ και υγραςία αυτϊν, ςτθ ςυνεχι ανατροφοδοςία, τθ ρφκμιςθ του αρχικοφ και δευτεροβάκμιου αζρα κακϊσ και ςτθ ζλξθ. GR 5 / 7

6 Πςον αναφορά τθν υδραυλικι ςφνδεςθ με το κφκλωμα των καλοριφζρ, αυτό γίνετε από πιςτοποιθμζνο κερμοχδραυλικό και είναι ΠΑΝΣΑ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΤΜΑΣΟ, ΣΑΜΑΣΑΜΕ ΑΜΕΑ ΣΗΝ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ Ε ΞΤΛΑ ΚΑΙ ΣΟ ΑΝΟΙΧΣΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΖΕΙ ΣΗΝ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΤΠΟ ΠΙΕΗ. Ξεκινιςτε το άναμμα, τοποκετϊντασ μζςα ςτο χϊρο καφςθσ προςάναμμα (μικρά ξφλα), με μζτρια φωτιά για τθν αποφυγι κερμικοφ ςοκ. Ο πρωτοβάκμιοσ ρυκμιςτισ αζρα και ο δευτεροβάκμιοσ ρυκμιςτισ αζρα είναι ανοικτοί. Επόμενθ ποςότθτα ξφλων πρζπει να ειςάγεται μόνο όταν ζχει ιδθ καεί θ προθγοφμενθ ποςότθτα. Κλείνετε τουσ δυο ρυκμιςτζσ αζρα. Μθν αφινετε τθ ςχάρα να φράξει με υπολείμματα και άκαυςτα υλικά. Να κακαρίηετε τακτικά τθ ςχάρα. Ανοίγετε τθ κφρα αργά, προςεκτικά και όχι απότομα, επιτρζποντασ τθν εξίςωςθ των πιζςεων ςτο χϊρο καφςθσ και ςτο δωμάτιο, αλλιϊσ μπορεί να προκφψει εμφάνιςθ καπνοφ ςτο χϊρο. Η ςόμπα είναι ςχεδιαςμζνθ για χριςθ με τθ κφρα του χϊρου καφςθσ διαρκϊσ κλειςτι, εκτόσ από όταν προςτίκεται καφςιμο. Μθν ανοίγετε τθ κφρα του χϊρου καφςθσ άςκοπα. Για τθ μζγιςτθ απόδοςθ, το ξφλο πρζπει να ζχει μζγιςτθ υγραςία 20%, ειδάλλωσ προκφπτουν πίςςα και καπνόσ, τα οποία προκαλοφν κρεόςωτο. Επίςθσ να ςθμειωκεί ότι είναι απόλυτα φυςιολογικό να εμφανιςτοφν μεγάλεσ οι μικρότερεσ ρωγμζσ ςτα πυρότουβλα ακόμα και μετά από το πρϊτο άναμμα τθσ κερμάςτρασ, αυτό οφείλετε ςτθ διαφορά φάςθσ διαςτολισ των υλικϊν (μζταλλο - πυρότουβλο) και ςε καμία περίπτωςθ δεν επθρεάηει τθν απόδοςθ και λειτουργιά του προϊόντοσ. Τα πυρότουβλα ζχουν διάρκεια ηωισ επτά (7) χρόνια, εφόςον πάρα τισ ρωγμζσ που τυχόν εμφανίςουν παραμείνουν ςτθ κζςθ τουσ. Η ζλξθ είναι θ βαςικότερθ αρχι για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ κερμάςτρασ, επιτυγχάνεται από τθ διαφορά μεταξφ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ και τθσ πίεςθσ ςτο ςθμείο καφςθσ. Πςο καλφτερθ είναι θ ζλξθ τθσ καμινάδασ τόςο μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ πόρτασ μποροφμε να ζχουμε. Σε περιπτϊςεισ χαμθλότερθσ ζλξθσ όπωσ π.χ. με περιςςότεροσ οριηόντιουσ αγωγοφσ από τουσ αρχικοφσ κάκετουσ αντιμετωπίηουμε το πρόβλθμα με το άναμμα δαδιϊν θ χαρτιοφ ϊςτε να επιτφχουμε τθ κζρμανςθ του καπνοδόχου δθλαδι τθν προοδευτικι αφξθςθ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Το κλειδί ρφκμιςθσ καυςαερίων πρζπει να παραμζνει ανοιχτό ενϊ μετά τθ κζρμανςθ τθσ καπνοδόχου μπορεί να κλείνει για οικονομικότερθ λειτουργία. υνηθζςτερεσ αιτίεσ χαμηλήσ ζλξησ Στρϊματα αικάλθσ (ςτάχτθσ) μζςα ςτθ καπνοδόχο που μειϊνουν τθ διάμετρο τθσ καπνοδόχου. αγιςμζνοσ τοίχοσ ςτθ καπνοδόχο. Χαλαροί ςωλινεσ ι πολφ βακειά τοποκετθμζνοι μειϊνουν τθν ωφζλιμθ διατομι τθσ καπνοδόχου. Η χριςθ κοινισ καπνοδόχου για πολλζσ ςόμπεσ ςτο ίδιο επίπεδο. Πταν υπάρχει πολφ δυνατόσ αζρασ ςτθ καπνοδόχο με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία υπερπίεςθσ. Πταν ςτο ανϊτατο όροφο τθσ πολυκατοικίασ θ καπνοδόχοσ δεν είναι αεροςτεγισ ι υπάρχουν ανοιχτό παράκυρα δθμιουργϊντασ αντίςτροφθ ζλξθ. Σε απότομθ αφξθςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςία 5. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ Ο τακτικόσ κακαριςμόσ επιτρζπει τθν ορκι λειτουργία και τθ μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ τθσ ςόμπασ. Ο κακαριςμόσ των εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν επιφανειϊν πρζπει να γίνεται πάντα όταν θ ςόμπα είναι κρφα. Ο καθαριςμόσ εξωτερικών επιφανειών γίνεται με μαλακό πανί, το οποίο δε κα καταςτρζψει τισ επιφάνειεσ τθσ ςόμπασ. Χθμικά κακαριςτικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ να καταςτρζψουν τθ ςόμπα. Μθν κακαρίηετε τισ βαμμζνεσ ι εμαγιζ επιφάνειεσ με λειαντικά μζςα. Ο καθαριςμόσ εςωτερικών επιφανειών γίνεται όταν είναι κρφεσ, χρθςιμοποιϊντασ προςτατευτικά γάντια. Κακαρίςτε τα εςωτερικά τοιχϊματα του χϊρου καφςθσ από τθν κάπνα και τα υπολείμματα των άκαυςτων υλϊν, κακαρίςτε το ςταχτοδοχείο, κακϊσ και τθν εναπομζνουςα τζφρα μζςα ςτθ ςόμπα. Ο καθαριςμόσ γυάλινων επιφανειών γίνεται το γυαλί τθσ κφρασ του χϊρου καφςθσ λερϊνεται κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ. Για τον κακαριςμό του χρθςιμοποιιςτε ιπια κακαριςτικά. Μθ χρθςιμοποιείτε λειαντικά μζςα, τα οποία μπορεί να καταςτρζψουν τθ γυάλινθ επιφάνεια. Κακαρίςτε το γυαλί όταν είναι κρφο. Ο καθαριςμόσ και ςυντήρηςη τησ καμινάδασ πρζπει να πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον μία φορά ετθςίωσ, κακϊσ και μετά από μακρά περίοδο μθ χριςθσ. Τακτικι ςυντιρθςθ και ζλεγχοσ τθσ καμινάδασ αποτρζπουν τθν εμφάνιςθ πυρκαγιάσ και τθν αδφναμθ λειτουργία. GR 6 / 7

7 Tο μοντζλο DG 2100 ζχει και κφρα κακαριςμοφ τον εξωτερικϊν επιφανειϊν του φοφρνου τθν όποια κα βρείτε ςτο επάνω μζροσ τθσ κερμάςτρασ. Ξεβιδϊνετε τθ χαρακτθριςτικι βίδα, κακαρίηεται και επανατοποκετείτε ςφιχτά. Το κερμοπροςτατευτίκο γάντι είναι για το άνοιγμα των χειρολαβϊν όταν αυτζσ είναι ηεςτζσ και για καμία άλλθ χριςθ. 6. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΚΑΤΙΜΕ ΤΛΕ Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, για τθν καφςθ απαιτείται χριςθ ςτερεϊν καυςίμων και μόνο, όπωσ μπρικζτεσ και ξφλο. Για να επιτευχκεί θ μζγιςτθ κερμικι απόδοςθ του ξφλου, οι παράγοντεσ που παίηουν ςθμαντικό ρολό ςε αυτό είναι θ υγραςία, ο τρόποσ αποκικευςθσ και το είδοσ του ξφλου. Το ξφλο κα πρζπει να ςτεγνϊνει για τουλάχιςτον δφο χρόνια πριν από τθν καφςθ του. Η ιδανικι υγραςία του ξφλου πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ 12%-15% κι όχι υψθλότερθ. Η αποκικευςθ των ξφλων κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από τα εξισ παρακάτω ςτοιχεία: Ο τρόποσ με τον οποίο αποκθκεφονται τα ξφλα πρζπει να είναι τζτοιοσ, ϊςτε να επιτρζπεται θ κυκλοφορία του αζρα ανάμεςα τουσ, για ευνόθτουσ λόγουσ. Ρρζπει να διαςφαλίηεται θ προςταςία τθ βροχι και το χιόνι. Το κάτω ςτρϊμα των ξφλων δεν πρζπει να ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με το ζδαφοσ. Αν θ αποκικευςθ γίνεται ςε κλειςτό χϊρο, αυτόσ δεν κα πρζπει να ζχει υγραςία και κα πρζπει να αερίηεται επαρκϊσ. Δαςοπονικό Είδοσ Θερμαντική αξία απόλυτα ξηροφ ξφλου (Κcal/Kg) Ελάτθ 4894 Ρεφκθ τραχεία 4892 Ρεφκθ μαφρθ 4860 Ρεφκθ καλάςςια 4856 Ρεφκθ χαλζπιοσ 4831 Ερυκρελάτθ 4590 Κζδροσ 4514 Δρυσ πλατφφυλλθ 4694 Δρυσ απόδιςκθ 4698 Δρυσ χνοϊδθσ 4681 Οξιά δαςικι 4701 Ακακία 4624 Καςτανιά 4568 Λεφκθ ΕΓΓΤΗΗ ΤΚΕΤΗ Η νζα ςασ κερμάςτρα ςυνοδεφεται από διετι εγγφθςθ, θ οποία τεκμθριϊνεται με τθν απόδειξθ ι το τιμολόγιο αγοράσ, και ιςχφει για τθ δομι τθσ κερμάςτρασ, όταν αυτι δεν ζχει υποςτεί καμιά τροποποίθςθ και μόνιμθ φκορά, θ εγκατάςταςθ και ο χειριςμόσ τθσ ξυλόςομπασ γίνεται ςφμφωνα με τισ παροφςεσ οδθγίεσ λειτουργίασ, προςταςία από υπερκζρμανςθ, γίνεται ςυςτθματικι ςυντιρθςθ / κακαριςμόσ (ετθςίωσ), θ κερμάςτρα χρθςιμοποιείται μόνο από άτομα που διακζτουν επαρκείσ ικανότθτεσ και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. Η εγγφθςθ ΔΕΝ ιςχφει όταν γίνει μθ προβλεπόμενθ χριςθ τθσ ςυςκευισ, από τον εςφαλμζνο χειριςμό τθσ από τον χριςτθ, από μθ εξουςιοδοτθμζνεσ τροποποιιςεισ και/ι επιςκευζσ, ι από τθ χριςθ μθ αυκεντικϊν ι ακατάλλθλων ανταλλακτικϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ κερμάςτρα. Η μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ που περιζχονται ςτο παρόν εγχειρίδιο ςυνεπάγονται άμεςθ ακφρωςθ τθσ εγγφθςθσ. ΕΚΣΟ εγγφθςθσ είναι τα μζρθ τθσ ςυςκευισ που υπόκεινται ςε φκορά όπωσ υαλόςκοινο, πυρότουβλα και τηάμι. Στθν περίπτωςθ που ζχουν τθρθκεί όλεσ οι παραπάνω προχποκζςεισ και υπάρχει δυςλειτουργία τθσ ςυςκευισ, θ οποία ςυνθγορεί ότι θ ευκφνθ είναι δικι μασ, τότε είμαςτε υποχρεωμζνοι να επιςκευάςουμε (αν αυτό είναι δυνατόν) ι να αντικαταςτιςουμε τθν κερμάςτρα-boiler με μια ιδία άμεςα. Σα ζξοδα αποςτολήσ του προϊόντοσ ςτην ζδρα μασ βαραίνουν εμάσ, ενώ τα ζξοδα αποςτολήσ ςε περίπτωςη δίκησ μασ ευθφνησ βλάβησ ςτην ζδρα ςασ βαραίνουν εςάσ. Η όλθ διαδικαςία αυτι μπορεί να διαρκζςει ζωσ 10 εργάςιμεσ μζρεσ από τθν θμζρα παραλαβισ του προϊόντοσ ςτθν εταιρία μασ. GR 7 / 7

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΥΤΕΧΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ. Διπλωματικι εργαςία

ΡΟΛΥΤΕΧΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ. Διπλωματικι εργαςία ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΟΛΥΤΕΧΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ Διπλωματικι εργαςία Παραμετροποίηςη, επεξεργαςία, ανάλυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα