ΑΡΡΤΘΚΗΔ ΘΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΣΖ ΔΓΘΤΚΟΤΛΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΡΤΘΚΗΔ ΘΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΣΖ ΔΓΘΤΚΟΤΛΖ"

Transcript

1 ΑΡΡΤΘΚΗΔ ΘΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΣΖ ΔΓΘΤΚΟΤΛΖ ΣΕΩΡΣΕ ΓΑΓΟΤ ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΟ ΙΔΘΣΡΟΡΑ ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΗΑ Α.Π.Θ. Β ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ Α.Π.Θ. ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ

2 - Δπί ππάξμεωο αηκνδπλακηθήο επηβάξπλζεο, ε ρξήζε αληηαξξπζκηθώλ θαξκάθωλ (κε κεξηθέο εμαηξέζεηο) γηα νμεία αληηκεηώπηζε ηαρπθαξδηώλ (επξύ θαη ζηελό ζύκπιεγκα QRS) θαίλεηαη λα είλαη αζθαιήο. - Κνινλόηη, νπδέλ θάξκαθν είλαη απνιύηωο αζθαιέο θαη ε ρξόληα θαξκαθνινγηθή ζεξαπεία θαιώο είλαη λα απνθεύγεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. - Ζ ειεθηξνζεξκηθή θαηάιπζε ηαρπαξξπζκηώλ ζπλίζηαηαη ζηηο γπλαίθεο πξν ηεο εγθπκνζύλεο.

3 - Ζ θπζηνινγηθή θύεζε ραξαθηεξίδεηαη από : 1) Αύμεζε Θαξδηαθήο Παξνρήο 2) Κείωζε πζηεκαηηθήο Αγγεηαθήο Αληίζηαζεο 3) Ήπηα κείωζε ηεο Κέζεο Αξηεξηαθήο Πίεζεο Απηέο νη κεηαβνιέο ζπλνδεύνληαη από αύμεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο (10-15ζθ/1 )

4 Θαηαζηάζεηο πνπ δπλεηηθά ελδέρεηαη λα επλννύλ ηελ αξξπζκνγέλεζε : 1) Τπεξδπλακηθή θαηάζηαζε 2) Γηαηαξαρέο ηεο νξκνληθήο νκνηνζηαζίαο 3) Τπνθείκελε θαξδηαθή λόζνο

5 Ζ ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγωγήο δηθαηνινγείηαη όηαλ ππάξρεη αηκνδπλακηθή επηβάξπλζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ δωή ηεο κεηέξαο, αιιά θαη ηνπ εκβξύνπ ιόγω κείωζεο αηκαηηθήο ξνήο ηεο κήηξαο.

6 ΑΡΡΤΘΚΗΔ ΤΠΔΡΘΟΗΙΗΑΘΔ ΣΑΥΤΘΑΡΓΗΔ - Ο όξνο Παξνμπζκηθή Τπεξθνηιηαθή Σαρπθαξδία (ΠΤΣ) αλαθέξεηαη ζηελ παξνδηθή παζνινγηθή ηαρπθαξδία πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θνιπηθό πηεξπγηζκό, ηελ θνιπηθή καξκξαξπγή θαη ηελ θνιπηθή ηαρπθαξδία. Γελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα ηελ ζπρλόηεηα ηεο ΠΤΣ ζε έγθπεο γπλαίθεο (ε ζπρλόηεηα ζηνλ γεληθό πιπζεζκό είλαη 35/ άηνκα αλά έηνο. - Ο θύξηνο κεραληζκόο δεκηνπξγίαο ηεο ΠΤΣ είλαη ε επαλείζνδνο (ζε 60% ηωλ πεξηπηώζεωλ), ελ ηνύηνηο παίδνπλ ξόιν άιινη κεραληζκνί, όπωο ε κηθξνεπαλείζνδνο (microrentry) θαη νη εζηηαθέο (focal) ηαρπθαξδίεο. - Δπί ππάξμεωο ππνθείκελεο λόζνπ (ζπγγελή, νξγαληθή), ηόηε παξαηεξείηαη αύμεζε ηωλ επεηζνδίωλ ηεο ΠΤΣ θαηά ηελ δηάξθεηα εγθπκνζήλεο.

7 ΘΟΚΒΗΘΖ ΣΑΥΤΘΑΡΓΗΑ ΔΠΑΛΔΗΟΓΟΤ (AVNRT) - Πην ζπρλή ΠΤΣ ζε έγθπεο γπλαίθεο - πλήζωο δελ πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε πγηείο έγθπεο γπλαίθεο νύηε ζην έκβξπν. - Ζ ηαρεία AVNRT επί πξνϋπάξρνπζαο θαξδηαθήο λόζνπ κπνξεί λα πξνθαιεί αηκνδπλακηθή αζηάζεηα.

8 ΘΟΙΠΟΘΟΗΙΗΑΘΖ ΣΑΥΤΘΑΡΓΗΑ ΔΠΑΛΔΗΟΓΟΤ (AVRT) - 2ε θαηά ζεηξά ζπρλή ΠΤΣ - Παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα εγθπκνζύλεο ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν πξνδηέγεξζεο - Οθείιεηαη ζε αλώκαιε ζύλδεζε κεηαμύ θόιπνπ θαη θνηιίαο (παξαδεκάηην) θαη ελίνηε ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο κνξθέο ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο - Κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή αηκνδπλακηθή επηβάξπλζε ζε αζζελείο κε ΘΑ (ζπζηνιηθή ή δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία), ζπγγελή θαξδηνπάζεηα ή επί ππάξμεωο ηαρείαο νξζόδξνκεο αγωγήο κέζω παξαδεκαηίνπ.

9 ΘΟΙΠΗΘΖ ΚΑΡΚΑΡΤΓΖ - παλίωο εκθαλίδεηαη επί απνπζίαο ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο ή βαιβηδνπάζεηαο. ε πγηή εγθπκνζύλε ζπλήζωο ε ηαρπαξξπζκία είλαη αλεθηή. - πρλά εκθαλίδεηαη ζε έγθπεο κε ππνθείκελε θαξδηαθή λόζν ή κε ππεξζπξνεηδηζκό. - Φάξκαθα όπωο ε αδελνζίλε, δηγνμίλε, πξνπαλνιόιε, πξνθαϊλακίδε θαη ε θιεθαϊλίδε είλαη ζρεηηθά αζθαιείο. - Άκεζε θαξδηναλάηαμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κείδνλεο επηπινθέο.

10 ΘΟΗΙΗΑΘΖ ΣΑΥΤΘΑΡΓΗΑ (VT) - Ζ εκκέλνπζα VT (δηάξθεηα >30s) είλαη ζπάληα - Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα θνηιηαθή ηαρπθαξδία ζε θπζηνινγηθή θαξδηά, πνπ πξνέξρεηαη θπξίωο από ηνλ ρώξν εμόδνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο. - Ζ ηδηνπαζήο αξηζηεξή θνηιηαθή ηαρπθαξδία κπνξεί λα εκθαληζζεί ζε έγθπεο κε θπζηνινγηθή θαξδηαθή ιεηηνπξγία, αιιά ε πξόγλωζε είλαη πηωρή όηαλ ε VT ζρεηίδεηαη κε νξγαληθή θαξδηνπάζεηα.

11 ΓΗΑΓΛΩΖ & ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΔ ΔΠΗΙΟΓΔ - Οη αζζελείο πξνζέξρνληαη ιόγω : α) αηζζήκαηνο παικώλ β) δάιεο γ) δύζπλνηαο δ) άγρνπο

12 - Αθξηβήο δηάγλωζε (ηύπνο, κεραληζκόο) - Ύπαξμε ηπρόλ νξγαληθήο θαξδηνπάζεηαο - Απνκάθξπλζε αηηηνινγηθώλ ή ππξνδνηηθώλ παξαγόληωλ - Φπζηθή εμέηαζε θαη αλάιπζε ηνπ ΖΘΓ - Γλώζε ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ δηαθόξωλ ηύπωλ ηαρπθαξδηώλ

13 ΘΔΡΑΠΔΗΑ - Σν θξάγκα ηνπ πιαθνύληα αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο - Σεξαηνγέλεζε Οξγαλνγέλεζε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ - Σξόπνο ρνξήγεζεο AAD : εθ άπαμ ή καθξνπξόζεζκα - Υνξήγεζε πνιιώλ AAD βξαδπθαξδία παξαθνινύζεζε Θ

14 ΓΤΘΟΙΗΔ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΘΩΛ ΔΠΗΠΔΓΩΛ α) Δδλαγγεηαθνύ όγθνπ νδεγεί ζε δόζεο θόξηηζεο β) Πξωηεϊλώλ πιάζκαηνο, δέζκεπζε ηνπ θαξκάθνπ, ζπγθέληξωζεο γ) Νεθξηθήο αηκαηηθήο ξνήο νδεγεί ζε θάζαξζεο ηνπ θαξκάθνπ δ) Η δξαζηεξηόηεηα ηεο πξνγεζηεξόλεο νδεγεί ζε ηνπ επαηηθνύ κεηαβνιηζκνύ, θάζαξζεο ηνπ θαξκάθνπ ε) Η γαζηξεληεξηθή απνξξόθεζε δηαηαξάζζεηαη ιόγω κεηαβνιώλ ηωλ γαζηξηθώλ εθθξίζεωλ θαη ηεο εληεξηθήο θηλεηηθόηεηαο κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη απξόβιεπηε ε ζπγθέληξωζε δηαθόξωλ θαξκάθωλ

15 FDA ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ AΑD (εγθπκνζύλε) Α. Διεγρόκελεο κειέηεο δελ έδεημαλ θίλδπλν γηα ην έκβξπν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο Β. Κακία απόδεημε ηνπ θηλδύλνπ ζηνλ άλζξωπν, ε πηζαλόηεηα βιάβεο ηνπ εκβξύνπ είλαη ειάρηζηε, αιιά πθίζηαηαη. Γ. Ο θίλδπλνο κπνξεί λα απνθιεηζηεί. Γελ ππάξρνπλ θαιά ειεγρόκελεο κειέηεο. Οη κειέηεο ζε πεηξακαηόδωα έδεημαλ ηελ ύπαξμε θηλδύλνπ γηα ην έκβξπν. Η βιάβε ηνπ εκβξύνπ είλαη πηζαλή αλ ην θάξκαθν ρνξεγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, αιιά ην όθεινο ζα κπνξνύζε λα ππεξβεί ηνλ δπλεηηθό θίλδπλν.

16 FDA ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ AΑD (εγθπκνζύλε) Γ. βεβαηωκέλε απόδεημε ηνπ θηλδύλνπ (από κειέηεο ζε αλζξώπνπο, έξεπλα). Ωζηόζν, ηα δπλεηηθά νθέιε από ηελ ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί λα ππεξθεξάζεη ην δπλεηηθό θίλδπλν (π.ρ. ε ρξήζε είλαη απνδεθηή ζε απεηιεηηθή γηα ηελ δωή θαηάζηαζε, ή ζε ζνβαξά λνζήκαηα όπνπ ε ρξήζε άιιωλ θαξκάθωλ είλαη κε απνηειεζκαηηθή) Δ. Αληελδείθλπηαη. Βιάβε >>> Όθεινο.

17 Pharmacologic treatment within context of pregnancy. Table summarises the pharmacological treatment (and adverse effects) for the management of SVT in pregnant women. (-) Drugs not recommended as first election

18 ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΣΑ:ΣΑΥΤΘΑΡΓΗΔ ΚΔ ΔΤΡΔΑ ΤΚΠΙΔΓΚΑΣΑ QRS Θεξαπεία ζηελ νμεία θάζε -Γηαθνξνπνίεζε ηεο VT (αηκνδπλακηθή αζηαζή ή ζηαζεξή) είλαη αλαγθαία -Δάλ ε VT γίλεηαη αζηαζή ή ππάξρεη έλδεημε απεηιήο γηα ην έκβξπν ηόηε επηβάιιεηαη DC ( joules) -Δπί απνηπρίαο ηόηε joules -Ακεζε αληηκεηώπηζε κε Procainamide ή Ajmaline ( mg iv/5 min). Αζθάιεηα Pro >> Ajm -Άιιν AAD ή Lidocaine- δελ θαίλεηαη λα πξνθαιεί ηεξαηνγέλεζε. Παξελέξγεηεο: ηόλνπ κπνκεηξίνπ, αηκαηηθήο ξνήο ηνπ πιαθνύληα, βξαδπθαξδία ηνπ εκβξύνπ. Η ρξήζε ηεο δελ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθή αύμεζε αλωκαιηώλ ζην έκβξπν.

19 πλέρεηα -Class III AAD (Sotalol, amiodarone) απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε θνηιηαθώλ ηαρπαξξπζκηώλ. Όκωο πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ζηελ εγθπκνζύλε. -Sotalol είλαη αζθαιή 3-5% αλάπηπμε πνιύκνξθεο VT ή Tdp. -Μαγλήζην- αληηαξξπζκηθέο ηδηόηεηεο εηδηθά ζε Tdp ιόγω καθξνύ QT. Παξελέξγεηεο- Μεηξηθή ππνζεξκία, βξαδπαξξπζκία ηνπ εκβξύνπ. -Βεξαπακίιε- ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε VT πξνεξρόκελεο εθ ηνπ ρώξνπ εμόδνπ.

20 Αληηπεθηηθή Αγωγή -VKA ζρεηίδνληαη κε ηεξαηνγέλεζε αληηθαηάζηαζε κε LMWH -πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε: Η ρνξήγεζε Warfarin θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο πξνθάιεζε εκβξπηθέο δπζπιαζίεο ζε πνζνζηό 6.4% -Warfarin δηαπεξλά ην θξάγκα ηνπ πιαθνύληα-ππεξδνζνινγία -LMWH δελ δηαπεξλά ην θξάγκα -Δγθπεο κε AF ή κεραληθέο βαιβίδεο- δηαθνπή VKA (6 ε 12 ε wk) ζπλέρηζε κε επαξίλε- έλαξμε κε VKA ζην 2 ν ηξίκελν (θίλδπλνο ηεξαηνγέλεζεο)

21 ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ (Α) Η πξόγλωζε εμαξηάηαη από: 1) Σύπν ηεο ππνθείκελεο θαξδηνπάζεηαο 2) Σύπν ηεο ηαρπθαξδίαο 3) Βαζκό ηεο αηκνδπλακηθήο επηβάξπλζεο

22 ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ (Β) -Απνπζία νξγαληθήο θαξδηνπάζεηαο ή πξόγλωζε νδεγεί ζε θαινήζε θαηάζηαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη επλνηθά ζε AAD -Θεξαπεία- πξόθιεζε- θιηληθή απόθαζε πξέπεη λα αληηκεηωπηζηεί κε θαηάιιειε ζπλεθηίκεζε ηωλ δύν (κεηέξα θαη έκβξπν) -Παξαθνινύζεζε όηαλ ρνξεγνύληαη AAD ζηελ νμεία θάζε αθνύ δνθηκαζζνύλ πξώηα κε επεκβαηηθνί ρεηξηζκνί. -Αμηνιόγεζε ηεο ππνθείκελεο αηηηνινγίαο θαη ηνλ βαζκό ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ΑΚ. -Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία (Μαηεπηηθή, θαξδηνινγία,λενγλνινγία) -Δηδηθή πξνζνρή γηα πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζην έκβξπν (ηεξαηνγέλεζε, αηκνδπλακηθή επηβάξπλζε)

23 ΔΤΥΑΡΙΣΩ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα