ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο"

Transcript

1 ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

2 Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα Δληεξνπαζεηηθέο Αξζξίηηδεο πζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο θιεξόδεξκα

3 Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα - 1 Χξόληα θιεγκνλώδεο λόζνο πνπ πξνθαιεί πόλν, νίδεκα, δπζθακςία θαη απώιεηα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αξζξώζεσλ. πκκεηξηθή πξνζβνιή πνιιώλ αξζξώζεσλ Δύθνιε θόπσζε, πεξηζηαζηαθή εκθάληζε ππξεηνύ, γεληθό αίζζεκα θαθνδηαζεζίαο Πόλνο θαη παξαηεηακέλε δπζθακςία ησλ αξζξώζεσλ θαηά ηελ αθύπληζε ή κεηά από παξαηεηακέλε αθηλεζία. Πξνζβνιή θαη άιισλ νξγάλσλ ηνπ ζώκαηνο Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα επηκέλνπλ γηα πνιιά ρξόληα Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ από αζζελή ζε αζζελή.

4 Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα - 2 Αίηηα Γελεηηθνί παξάγνληεο Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο Οξκνληθνί παξάγνληεο Αληηκεηώπηζε Σξόπνο δσήο Φαξκαθεπηηθή αγσγή Χεηξνπξγηθή παξέκβαζε Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε

5 Κύεζε θαη ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα - 1 Η ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα θύεζε. Οη γπλαίθεο κε ΡΑ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ κεησκέλε γνληκόηεηα. Γεληθά ην 75% ησλ εγθύσλ κε ΡΑ ζα παξαηεξήζεη βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ, αιιά έλα 25% ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ελεξγό λόζν θαη θάπνηεο ζα ρεηξνηεξέςνπλ. Οζεο βειηησζνύλ θαηά ηελ θύεζε ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα ππνηξνπηάζνπλ ζηελ ινρεία γηα απηό θαη πξέπεη λα έρνπλ ζπρλή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε.

6 Κύεζε θαη ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα - 2 Γελ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο απνβνιήο νύηε ζπγγελώλ αλσκαιηώλ ζην έκβξπν. από θάπνηεο κειέηεο θαίλεηαη κόλν κηθξή αύμεζε ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζπγγελνύο θαξδηαθνύ block ζην έκβξπν Γπλεηηθνί θίλδπλνη Να κελ κπνξεί λα γίλεη «απαγσγή» ησλ πνδηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ Μπνξεί λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε δηαζσιήλσζε αλ ρξεηαζηεί γεληθή αλαηζζεζία.

7 Κύεζε θαη ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα - 3 Φάρμακα Καηά ηελ θύεζε κόλν παξαθεηακόιε θαη ίζσο αζπηξίλε ζε επηηξεπηέο δόζεηο. Μηθξέο δόζεηο πξεδληδνιόλεο αλ ρξεηαζηεί Αλ πξέπεη λα πάξεη θάξκαθα ε ζνπιθαζαιαδίλε θαη ε πδξνρισξνθννπίλε (αλζεινλνζηαθό) είλαη ηα πην αζθαιή. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο όπνπ ε ρισξνθνπίλε έρεη ζπλδεζέη κε ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο, ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηεο ζηνλ λενγλό θαη ζπγγελε θώθσζε. Η αδαζηνπξίλε θαη ε θπθινζπνξίλε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλ ηα πιενλεθηήκαηα από ηελ ρξήζε ηνπο είλαη πεξηζζόηεξα από ηνπο θηλδύλνπο. Η κεζνηξεμάηε θαη ε ιεθινπλνκίδε (Arava) (αληηθαξθηληθά) αληελδείθλπηαη ζηελ θύεζε θαη ζα πξέπεη λα ζηακαηνύλ πξηλ κείλεη έγθπνο ε γπλαίθα θαη αλ πξόθεηηαη γηα άληξα πξηλ ηεθλνπνηήζεη. Η Γ-Πεληθηιιακίλε θαιύηεξα λα απνθεύγεηαη. Βιολογικοί παράγοντες Αλαζηνιείο ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ (Enbrel,Humira,Remicade)Γελ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ζπγγελείο αλσκαιίεο ζην έκβξπν αιιά δελ ππάξρνπλ αθόκα επαξθείο κειέηεο. Αλαζηνιείο ηεο ηληεξιεπθίλεο-1(kineret)-αγλσζην αλ πξνθαιεη ζπγγελείο αλσκαιίεο Αλαζηνιείο ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ(Rituximab) Aγλσζην αλ πξνθαιεί ζπγγελείο αλσκαιίεο

8 Κύεζε θαη ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πκπεξαζκαηηθά... Οη γπλαίθεο κε ΡΑ δελ πξέπεη λα θνβνύληαη λα κείλνπλ έγθπνη. Οκσο είλαη θαιύηεξα λα πξνγξακκαηίδεηαη ε εγθπκνζύλε θαη λα παξαθνινπζνύληαη ζπρλά ηόζν από ηνλ καηεπηήξα όζν θαη από ηνλ ξεπκαηνιόγν ηνπο.

9 πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα πλήζσο πιήηηεη άλδξεο. ε γπλαίθεο αλ ππάξρεη ζνβαξή παξακόξθσζε ηεο ιεθάλεο ή ηεο ηόηε αληελδείθλπηαη ε θύεζε. Ψσξηαζηθή αξζξίηηδα - Παξόκνηα κε ηελ ΡΑ. Δληεξνπαζεηηθέο αξζξίηηδεο Θεξαπεία όκνηα κε ηελ πξσηνπαζή εληεξηθή λόζν. Θεξαπεία όισλ ησλ πην πάλσ Φπζηθνζεξαπεία Με ζηεξνεηδε αληηθιεγκνλώδε (θαιύηεξα λα απνθεύγνληαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν), κεζνηξεμάηε, ζνπιθαζαιαδίλε θαη βηνινγηθνί παξάγνληεο (anti-tnfa).

10 πζηεκαηηθόο Δξπζεκαηώδεο Λύθνο (ΔΛ) - 1 Αστοάνοση σσστηματική νόσος σμπτώματα Δπώδπλεο ή δηνγθσκέλεο αξζξώζεηο θαη κπηθόο πόλνο Ππξεηόο Δμαλζήκαηα (ζπρλόηεξα ζην πξόζσπν) Θσξαθηθόο πόλνο θαηά ηελ βαζηά εηζπλνή Αισπεθία (ηξηρόπησζε) Φσηνεπαηζζεζία (ππξεηόο, θαθνπρία, εμαλζήκαηα κεηά από έθζεζε ζηνλ ήιην) Ωρξά ή θπαλά δάθηπια ρεξηώλ ή πνδηώλ κεηά από ζηξεο ή έθζεζε ζην ςύρνο (θαηλόκελν Raynaud) Οηδήκαηα ζηα θάησ άθξα ή γύξσ από ηνπο νθζαικνύο Δύθνιε θόπσζε.

11 πζηεκαηηθόο Δξπζεκαηώδεο Λύθνο (ΔΛ) - 2 Μνξθέο λόζνπ ΔΛ Γηζθνεηδήο Δξπζεκαηώδεο Λύθνο Φαξκαθνγελήο Λύθνο Νενγληθόο Λύθνο

12 Κύεζε θαη ΔΛ - 1 Η λόζνο δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα θύεζε. 50% ησλ θπήζεσλ ζα εμειηρζεί θπζηνινγηθά 25% ζα γελλήζνπλ πξόσξα αιιά θπζηνινγηθά λενγλά 25% ζα έρνπλ απνβνιή ή εκβξπηθό ζάλαην. Η εγθπκνζύλε ζα πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη θαιύηεξα ε λόζνο λα κελ είλαη ζε έμαξζε θαη λα έρεη δηαθνπεί ε ιήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ πξηλ ηελ θύεζε.

13 Κύεζε θαη ΔΛ - 2 Καηά ηελ θύεζε ή θαη ακέζσο κεηά ζηελ ινρεία ίζσο παξαηεξεζεί ήπηα έμαξζε ηεο λόζνπ. Οζεο ιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη πηζαλόηεξν λα εκθαλίζνπλ ππέξηαζε ή δηαβήηε θύεζεο ή θαη λεθξηθέο δηαηαξαρέο. Οη απνβνιέο είλαη πην ζπρλέο ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ην αληίζσκα ηνπ ιύθνπ θαη απμεκέλν ηίηιν αληηζσκάησλ γηα ηηο θαξδηνιηπίλεο. Σα πεξηζζόηεξα λενγλά γελληνύληαη θπζηνινγηθά Οξηζκέλα λενγλά κπνξεί λα εκθαλίζνπλ λενγληθό ιύθν πνπ ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ην ζπγγελέο θαξδηαθό block. Από ηα παηδηά πνπ γελληνύληαη κε ζπγγελέο block ε κία ζηηο 3 κεηέξεο είραλ ή ζα έρνπλ ζην κέιινλ λόζν ηνπ θνιιαγόλνπ.

14 Κύεζε θαη ΔΛ - 3 Φαξκαθεπηηθή αγσγή Η ιήςε παξαθεηακόιεο θαη αζπηξίλεο είλαη εληάμεη. Αλ παίξλεη θνξηηδόλε από ην ζηόκα θαηά ηνλ ηνθεηό κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε ελδνκπηθή ρνξήγεζε(πδξνθνξηηδόλε 100mg/6 ώξεο).δπίζεο κεηά ηηο 30 εβδνκάδεο θύεζεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί αύμεζε ηεο δόζεο από ην ζηόκα. Αλ δελ έρνπλ επηηπρία ηα πην πάλσ θάξκαθα ηόηε δίδεηαη αδαζεηνπξίλε. Αλ ππάξρεη θαθό καηεπηηθό ηζηνξηθό (απνβνιέο, ελδνκήηξηνο ζάλαηνο) ηόηε δίδεηαη από ηελ αξρή αζπηξίλε κε επαξίλε ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο. Γελ αληελείθλπηαη ν ζειαζκόο αλ ε ζειάδνπζα δελ παίξλεη θάξκαθα πνπ αληελδείθλπληαη.

15 Κύεζε θαη ΔΛ - πκπεξαζκαηηθά Η γπλαίθα κε ΔΛ κπνξεί λα κείλεη έγθπνο θαη λα θέξεη ζε πέξαο ηελ θύεζε κε αζθάιεηα αλ ε θύεζε πξνγξακκαηηζηεί θαη αλ έρεη θαιή θαη ζηελή παξαθνινύζεζε ηόζν από ηνλ καηεπηήξα όζν θαη από ηνλ ξεπκαηνιόγν ηεο θαη πηζαλό θαη από άιιεο εηδηθόηεηεο αλ ρξεηαζηεί (π.ρ αηκαηνιόγν,λεθξνιόγν θιπ)

16 θιεξόδεξκα Απηνάλνζε λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απμεκέλε αλάπηπμε ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ην δέξκα θαη ηα εζσηεξηθά όξγαλα. Αλ είλαη εληνπηζκέλν δελ επεξεάδεη ηελ θύεζε. Αλ είλαη ζπζηεκαηηθό ζπζηήλεηαη λα πεξηκέλνπλ κεξηθά ρξόληα από ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ κέρξη λα ηεθλνπνηήζνπλ γηα λα γίλεη εκθαλέο αλ ζα ππάξρεη πξνζβνιή ηεο θαξδηάο, ησλ πλεπκόλσλ ή θαη ησλ λεθξώλ (πνπ είλαη απμεκέλνο ηα πξώηα ηξία ρξόληα κεηά ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ) Αλ δελ ππάξμεη πξνζβνιή ηόηε ε θύεζε ζα νινθιεξσζεί θπζηνινγηθά. Καηά ηελ θύεζε ην 1/3 ησλ εγθύσλ ζα έρεη έμαξζε ζηελ θύεζε, ην 1/3 δελ ζα παξαηεξήζνπλ δηαθνξά θαη ην 1/3 ζα παξαηεξήζεη βειηίσζε. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά γηαηί κπνξεί λα ππνηξνπηάζνπλ κέρξη θαη 8 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό.

17 Γεληθό πκπέξαζκα Οη γπλαίθεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ πάζρνπλ από έλα απηνάλνζν λόζεκα κε πξνζβνιή ησλ αξζξώζεσλ (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα,δλ,ζθιεξόδεξκα θιπ) δελ πξέπεη λα θνβνύληαη λα κείλνπλ έγθπεο θηάλεη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ θύεζε. Η ιήςε αληηζπιιεπηηθώλ δηζθίσλ δελ αληελδείθληηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο.

18 ΕΤΥΑΡΙςΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟςΟΥΗ ςας ΕΡΩΣΗςΕΙς - ΑΠΟΡΙΕς Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα