6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο. Πεγέο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο. Πεγέο:"

Transcript

1 55 6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο Πεγέο: Allen, T.J., Sherman, J.W., & Klauer, K.C. (2010). Social context and the selfregulation of implicit bias. Group Processes and Intergroup Relations, 13, Devine, P. G., Plant, E. A., Amodio, D. M., Harmon-Jones, E., & Vance, S. L. (2002). The regulation of explicit and implicit race bias: The role of motivations to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 82, Dunton, B.C., & Fazio, R.H. (1997). An individual difference measure of motivation to control prejudiced reactions., Personality and Social Psychology Bulletin, 23, Legault, L., Green-Demers, I., Grant, P., & Chung, J. (2007). On the self-regulation of implicit and explicit prejudice: A Self-Determination Theory perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, Monteith, M. J., & Mark, A. Y. (2005). Changing one s prejudiced ways: Awareness, affect, and self-regulation. In W. Stroebe, & M. Hewstone (Eds), European Review of Social Psychology, 16, Plant, E.A., & Devine, P.G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75, Plant, E.A., & Devine, P.G. (2009). The active control of prejideice: Unpacking the intentions guiding control efforts. Journal of Personality and Social Psychology, 96, Ζ πξνθαηάιεςε κπνξεί λα ζηηγκαηίζεη θαη λα πεξηζσξηνπνηήζεη ηηο ζηεξενηππνπνηεκέλεο νκάδεο θαη λα νδεγήζεη ζε δηάθξηζε θαη αδηθίεο, δει. ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γηα ηελ απνθπγή ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηε κείσζε (αλ φρη ηελ εμάιεηςε) ηεο δηάθξηζεο θαη επνκέλσο κπνξεί νη άλζξσπνη λα έρνπλ θίλεηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο πξνθαηάιεςεο. Χζηφζν, νη ιφγνη πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθπγή ηεο πξνθαηάιεςεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Κάπνηνη κπνξεί λα επηδηψθνπλ λα είλαη νπαδνί ηεο ηζφηεηαο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο (ιφγνπο πνπ πξνζσπηθά πηνζεηνχλ), ελψ άιινη κπνξεί λα πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ιφγσ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηηαγψλ.

2 56 (Α) Γεληθά θίλεηξα γηα ηε κε-πξνθαηάιεςε (έκθαζε ζην κέγεζνο/χςνο ησλ θηλήηξσλ) Οη Dunton & Fazio (1997) θαηαζθεχαζαλ κηα θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο, πνπ είρε δχν δηαζηάζεηο (πξντφλ παξαγνληηθήο αλάιπζεο): Ζ πξψηε αθνξνχζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ λα ελεξγεί θαλείο πξνθαηεηιεκκέλα (π.ρ. πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ θαίλεηαη θαλείο πξνθαηεηιεκκέλνο ζηνπο άιινπο, πξνζσπηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα πξνθαηεηιεκκέλεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθέο αξρέο γηα απνθπγή πξνθαηάιεςεο) θαη ε δεχηεξε αθνξνχζε ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ειεχζεξεο έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη απηνζπγθξάηεζεο γηα απνθπγή δηαθσληψλ κε άιινπο. Υξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ (άκεζε κέηξεζε) θαη κηα κε παξεκβαηηθή (έκκεζε) κέηξεζε (αλάινγε κε ην ΗΑΣ) γηα ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο Μαχξνπο, νη Dunton & Fazio (1997) δηαπίζησζαλ φηη: Σα άηνκα πνπ είραλ πςειφηεξα θίλεηξα γηα έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο (πςειφηεξα ζθνξ ζηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο) εμέθξαδαλ ιηγφηεξε πξνθαηάιεςε βάζεη ηεο άκεζεο κέηξεζεο κέζσ ηεο θιίκαθαο Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ θαη πςειφηεξε πξνθαηάιεςε βάζεη ηεο έκκεζεο κε παξεκβαηηθήο κέηξεζεο. κσο, γηα ηα άηνκα κε ρακειά θίλεηξα γηα έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο, νη άκεζεο θαη νη έκκεζεο κεηξήζεηο δελ παξνπζίαδαλ δηαθνξέο. Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη θάπνηνο πνπ έρεη πςειά θίλεηξα λα ειέγμεη ηελ πξνθαηάιεςή ηνπ, ειέγρεη ηηο άκεζεο απνθξίζεηο ηνπ, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ηηο έκκεζεο ή ιαλζάλνπζεο απνθξίζεηο. Πην πξφζθαηα, νη Allen, Sherman & Klauer (2010) ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (ζεηηθφ αξλεηηθφ) ζηε κείσζε ηεο έκκεζεο ή ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο, αιιά θαη ηνλ πηζαλφ ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Έρεη βξεζεί φηη ηα ζθνξ ζηε δνθηκαζία άξξεησλ ζπλεηξκψλ (πνπ κεηξνχλ ηελ έκκεζε ή ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε) δείρλνπλ ρακειφηεξε πξνθαηάιεςε αλ έρεη πξνεγεζεί ε παξνπζίαζε ελφο Αθξνακεξηθαλνχ ζε έλα ζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. νηθνγελεηαθφ κπάξκπεθηνπ, εθθιεζία) παξά αλ έρεη πξνεγεζεί ε παξνπζίαζή ηνπ ζε έλα αξλεηηθφ πιαίζην (π.ρ. αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ κεηαμχ ζπκκνξηψλ, θειί θπιαθήο). Μηα εξκελεία πνπ έρεη πξνηαζεί (Wittenbrink et al., 2001) είλαη φηη ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ζπλεηξκνί ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο Αθξνακεξηθαλφο παξνπζηάδεηαη ζε

3 57 ζεηηθφ πιαίζην, ελεξγνπνηνχληαη ζεηηθέο φςεηο ηνπ ζηεξενηχπνπ γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο ή ζεηηθνί θνηλσληθνί ξφινη κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε. Πξάγκαηη, νη Barden et al. (2004) έδεημαλ ζε Λεπθνχο ζπκκεηέρνληεο θσηνγξαθίεο Λεπθψλ ή Μαχξσλ είηε ζε εθθιεζία, είηε ζε θπιαθή είηε ζε εξγνζηάζην θαη ρξεζηκνπνίεζαλ σο εμαξηεκέλε κέηξεζε κηα έκκεζε κέηξεζε (αλάινγε κε ην ΗΑΣ) ηεο κεξνιεςίαο ππέξ Λεπθψλ ή Μαχξσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ελδννκαδηθή εχλνηα ζην «ξφιν» ηεο θπιαθήο, θαη εμσνκαδηθή εχλνηα ζην ξφιν ηνπ εξγνζηαζηαθνχ εξγάηε, ελψ νη κεηξήζεηο δε δηέθεξαλ ζην πιαίζην ηεο εθθιεζίαο. Οη Allen et al. (2010) επίζεο έδεημαλ ζε Λεπθνχο ζπκκεηέρνληεο θσηνγξαθίεο Λεπθψλ ή Μαχξσλ είηε ζε εθθιεζία, είηε ζε θειί θπιαθήο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ έκκεζεο κεηξήζεηο κεξνιεςίαο ππέξ Λεπθψλ ή Μαχξσλ, αιιά θαη ηελ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο ησλ Dunton & Fazio (1997). Γηαπίζησζαλ φηη ε έκκεζε κεξνιεςία ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο ήηαλ κηθξφηεξε ζην ζεηηθφ πιαίζην απ φηη ζην αξλεηηθφ θαη ηα άηνκα κε πςειά θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ιηγφηεξε έκκεζε κεξνιεςία ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο ζην ζεηηθφ πιαίζην απ φηη ζην αξλεηηθφ. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειά θίλεηξα, έδεηρλαλ έκκεζε κεξνιεςία ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο ζηνλ ίδην βαζκφ είηε ζε ζεηηθφ είηε ζε αξλεηηθφ πιαίζην. Χζηφζν, ε κέηξεζε ησλ Dunton & Fazio (1997) γηα ηα θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο, αμηνινγεί ηα θίλεηξα σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο (πςειά ρακειά) θαη φρη σο πξνο ην είδνο ησλ θηλήηξσλ (π.ρ. εζσηεξηθά εμσηεξηθά θίλεηξα). (Β) Γηαρσξηζκφο εζσηεξηθψλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε κε-πξνθαηάιεςε Οη Plant & Devine (1998) θαηαζθεχαζαλ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ κε-πξνθαηάιεςεο ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο θαη έθαλαλ ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ (πξνζσπηθψλ) θαη εμσηεξηθψλ (θνηλσληθψλ) θηλήηξσλ. Σα εζσηεξηθά θίλεηξα αληαλαθινχζαλ εζσηεξηθεπκέλεο πξνζσπηθά ζεκαληηθέο κεπξνθαηεηιεκκέλεο αξρέο (π.ρ. Λφγσ ησλ πξνζσπηθψλ κνπ αμηψλ, πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο Μαχξνπο είλαη ιάζνο, 5 εξσηήζεηο), ελψ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα αληαλαθινχζαλ θνηλσληθή πίεζε γηα ζπκκφξθσζε κε κε-πξνθαηεηιεκκέλεο λφξκεο (π.ρ. Πξνζπαζψ λα θαίλνκαη κε-πξνθαηεηιεκκέλνο απέλαληη ζηνπο Μαχξνπο γηα λα απνθχγσ ηελ απνδνθηκαζία ησλ άιισλ, 5 εξσηήζεηο). Οη Plant & Devine

4 58 (1998) θαηά ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ κε-πξνθαηάιεςεο δηαπίζησζαλ φηη ε θιίκαθα εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θιίκαθα Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ θιίκαθα δεμηφζηξνθνπ απηαξρηζκνχ (Right Wing Authoritarianism, π.ρ. «ε ππαθνή θαη ν ζεβαζκφο ζηελ εμνπζία είλαη νη πην ζεκαληηθέο αξεηέο πνπ πξέπεη λα καζαίλνπλ ηα παηδηά»), ελψ ε θιίκαθα εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο δχν απηέο θιίκαθεο. Δπίζεο δηαπίζησζαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εζσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο πηνζεηνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηεξεφηππα γηα ηνπο Μαχξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εζσηεξηθά θίλεηξα. ε επφκελεο έξεπλεο ε Devine θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (Devine, Plant, Amodio, Harmon-Jones, & Vance, 2002) ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν κεηξήζεηο έθδειεο (explicit) πξνθαηάιεςεο (ηάζεηο απέλαληη ζηνπο Μαχξνπο) φζν κεηξήζεηο έκκεζεο ή ιαλζάλνπζαο (implicit) πξνθαηάιεςεο (κεηξήζεηο ΗΑΣ, δνθηκαζία άξξεησλ ζπλεηξκψλ). Γηαπίζησζαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εζσηεξηθά θίλεηξα κεπξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ιηγφηεξε έθδειε πξνθαηάιεςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εζσηεξηθά θίλεηξα, ελψ αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ θάπσο πεξηζζφηεξε έθδειε πξνθαηάιεςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εμσηεξηθά θίλεηξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εζσηεξηθά θαη ρακειά εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ηε ιηγφηεξε ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ηελ πεξηζζφηεξε ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε. Πην πξφζθαηα, νη Plant & Devine (2009) ζε κηα ζεηξά απφ ηξεηο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο νδεγνχλ ζηελ πξφζεζε απφθξπςεο ηεο πξνθαηάιεςεο, δει. φηη ηα άηνκα κε εμσηεξηθά θίλεηξα επηδηψθνπλ ελεξγά ηε κείσζε ηεο αληρλεχζηκεο πξνθαηάιεςεο (απηή πνπ είλαη νξαηή/εκθαλήο ζηνπο άιινπο). Αληίζεηα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο νδεγνχλ ζηελ πξφζεζε λα απαιιαγεί θαλείο απφ ηελ πξνθαηάιεςε, δει. φηη ηα άηνκα κε εζσηεξηθά θίλεηξα επηδηψθνπλ ελεξγά ηε κείσζε ηνπ φπνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςεο είηε απηή είλαη αληρλεχζηκε είηε φρη (δει. είηε απηή πνπ είλαη εκθαλήο ή φρη ζηνπο άιινπο).

5 59 Χζηφζν, απηή ε δηρνηνκηθή ζεψξεζε ησλ θηλήηξσλ (εζσηεξηθά εμσηεξηθά) ησλ Plant & Devine (1998) παξαβιέπεη κηα ζεηξά απφ ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο θίλεηξσλ. (Γ) Σα θίλεηξα γηα ηε κε-πξνθαηάιεςε σο «ζπλερέο» ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηνπ Απηo-Πξνζδηνξηζκνχ Ζ Legault θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2007) ζεψξεζαλ φηη γηα λα γίλεη κηα πην εκπεξηζηαησκέλε ηαμηλφκεζε ησλ θηλήηξσλ κε-πξνθαηάιεςεο είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Θεσξία ηνπ Απηo-Πξνζδηνξηζκνχ (ΘΑΠ) ησλ Deci & Ryan (1985, 2002), κηα ζεσξία πνπ εμεγεί ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ εζσηεξηθεχνληαη νη ζηφρνη θαη νη αμίεο. χκθσλα κε ηε ΘΑΠ φζν πην εζσηεξηθεπκέλε ή απηνπξνζδηνξηδφκελε είλαη κηα αμία ή έλαο ζηφρνο, ηφζν πνην ζπλεπήο κε απηή ηελ αμία ή ην ζηφρν ζα είλαη ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ. Ζ ΘΑΠ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ λα αηζζάλεηαη θαλείο ειεχζεξνο θαη απηόλνκνο γηα ηελ πηνζέηεζε απηνπξνζδηνξηδφκελσλ θηλήηξσλ. ην πιαίζην ηεο ΘΑΠ πξνηείλνληαη έμη ηχπνη (απηφ)ξύζκηζεο ζε έλα ζπλερέο απηνπξνζδηνξηζκνχ, πνπ πνηθίινπλ σο πξνο ην βαζκφ εζσηεξίθεπζεο απφ ηηο πνιχ έσο ηηο ειάρηζηα απηνπξνζδηνξηδφκελεο. Δζσηεξηθά θίλεηξα Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη εζσηεξηθά θίλεηξα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, θαη είλαη ζπκπεξηθνξά πνπ επηδηψθεηαη ειεύζεξα, από επραξίζηεζε θαη δεκηνπξγεί αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο, κε επδηάθξηηα ζπλαηζζήκαηα απηνλνκίαο θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα απνηεινχλ απηνζθνπό θαη επηδηψθνληαη ελ απνπζία εμσηεξηθψλ ελαπζκάησλ θαη παξά ηα εμσηεξηθά εκπφδηα. Σα άηνκα κε εζσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο επηιέγνπλ ηε κε-πξνθαηάιεςε ειεχζεξα γηαηί ηνπο επραξηζηεί θαη ηνπο ηθαλνπνηεί. (π.ρ. Γηαηί απνιακβάλσ ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιιεο νκάδεο, Γηαηί ληψζσ επραξίζηεζε λα είκαη αλνηρηφκπαινο, Γηαηί ληψζσ επραξίζηεζε φηαλ καζαίλσ γηα θαηλνχξγηα άηνκα, Γηαηί κε ελδηαθέξεη λα αλαθαιχπησ αλζξψπνπο/ νκάδεο).

6 60 Δμσηεξηθά θίλεηξα Σα εμσηεξηθά θίλεηξα είλαη κηα επξεία θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θηλήηξσλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ. 1. Ζ ελζσκαησκέλε ξχζκηζε (integrated regulation) είλαη ε πην απηνπξνζδηνξηδφκελε κνξθή εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη πξνθχπηεη φηαλ νη πξνζσπηθά πηνζεηεκέλνη ζηφρνη θαη αμίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνλ εαπηφ θαη απνηεινχλ έθθξαζε ηνπ εαπηνύ. Οη αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ελαξκνλίδνληαη κε άιιεο αμίεο θαη αλάγθεο ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα αμηψλ θαη ζεσξνχληαη θπζηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ ελζσκαησκέλε ξχζκηζε έρεη θάπνηα θνηλά κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, δει. επδηάθξηηα ζπλαηζζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο θαη απηνλνκίαο, αιιά εληάζζεηαη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα γηαηί ε ζπκπεξηθνξά δελ απνηειεί απηνζθνπό, αιιά εθηειείηαη γηα λα απνιαχζεη ην άηνκν πξάγκαηα πνπ εθηηκά. (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηαηί αλαγλσξίδσ πφζα πξνζθέξεη ζηε δσή κνπ ην λα είκαη άλζξσπνο κε θαηαλφεζε, Γηαηί ην λα πξνζπαζψ λα θαηαλνήζσ ηνπο άιινπο είλαη θνκκάηη ηνπ εαπηνχ κνπ, Γηαηί είκαη αλεθηηθφο θαη απνδέρνκαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, Γηαηί είκαη αλνηρηφκπαινο άλζξσπνο) 2. Ζ ξχζκηζε ηαχηηζεο (identified regulation) είλαη ιηγφηεξν ελζσκαησκέλε ζηελ απηναληίιεςε θαη αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη γηαηί εθηηκώληαη ή ζεσξνύληαη ζεκαληηθνί, δει. ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζηφρνπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο αμίαο ή ηεο αξρήο θαη ηηο πηνζεηεί πξνζσπηθά. Αλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπ ζηφρνπ, δελ απνηειεί αθόκα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο αμηώλ, δει. δελ ελαξκνλίδεηαη αθφκα κε ηηο άιιεο αμίεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ελζσκαησκέλε ξχζκηζε. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί ζαπκάδεη ηελ ηζφηεηα σο ζεκαληηθή αξρή, αιιά λα κελ ληψζεη φηη θαζνξίδεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπ απφ απηήλ ηελ αξρή (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηαηί εθηηκψ ηε κε-πξνθαηάιεςε, Γηαηί ζαπκάδσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ππέξ ηεο ηζφηεηαο, Γηαηί ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ην λα είκαη ππέξ ηεο ηζφηεηαο, Γηαηί ε αλεθηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα κέλα). 3. Ζ ελδνζθνπηθή ξχζκηζε (introjected regulation) είλαη ην ζεκείν ζην ζπλερέο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ φπνπ ηα θίλεηξα αξρίδνπλ λα έρνπλ εμσηεξηθή έδξα

7 61 ειέγρνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη εληειψο εμσηεξηθή, αιιά κάιινλ πξνθχπηεη απφ εζσηεξηθή πίεζε θαη απηνζπγθξάηεζε. Οη ζηφρνη ή νη ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ε κε-πξνθαηάιεςε) έρνπλ «ζηξαθεί πξνο ηα κέζα», αιιά ην άηνκν δελ ηηο έρεη απνδερηεί σο δηθέο ηνπ θαη έηζη δελ είλαη απηφλνκεο αιιά ειεγρόκελεο. Οη ελδνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο εκπιέθνπλ ην «εγψ» θαη εθηεινχληαη γηα λα απνθύγεη ην άηνκν ηελ ελνρή ή λα εμπςώζεη ηελ αμία ηνπ (σο αηφκνπ). Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θίλεηξα δελ είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελα, δει. ην άηνκν δελ πηνζεηεί ειεχζεξα ηνπο ζηφρνπο αιιά ιφγσ εζσηεξηθψλ πηέζεσλ (αίζζεζε ππνρξέσζεο) (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηαηί ληψζσ πσο ζα πξέπεη λα απνθεχγσ ηελ πξνθαηάιεςε, Γηαηί ζα έλησζα έλνρνο αλ ήκνπλ πξνθαηεηιεκκέλνο, Γηαηί ζα έλησζα ληξνπή αλ ήκνπλ πξνθαηεηιεκκέλνο, Γηαηί ζα έλησζα άζρεκα γηα ηνλ εαπηφ κνπ αλ ήκνπλ πξνθαηεηιεκκέλνο). 4. Ζ εμσηεξηθή ξχζκηζε (external regulation) είλαη ε ιηγφηεξν απηφλνκε (δει. ε πεξηζζφηεξν αλαγθαζηηθή θαη ειεγρόκελε) κνξθή εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ (δελ ππάξρεη ίρλνο απηνπξνζδηνξηζκνύ) θαη αλαθέξεηαη ζηα θίλεηξα πνπ είλαη θαζαξά ζπληειεζηηθά (δει. ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ). Οη ζπκπεξηθνξέο εθηεινχληαη γηα ηελ απφθηεζε αληακνηβήο ή γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηα λα κε ζαπκάδνπλ νη άιινη γηα ηελ αλεθηηθφηεηά κνπ, Γηαηί δελ ζέισ λα λνκίδνπλ νη άιινη φηη είκαη ζηελφκπαινο, Γηαηί νη πξνθαηεηιεκκέλνη άλζξσπνη δελ είλαη ζπκπαζείο, Γηαηί παίξλσ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ θαη απνδνρή φηαλ είκαη κεπξνθαηεηιεκκέλνο). Έιιεηςε θηλήηξσλ Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε πξφζεζεο γηα πξάμε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ή ηελ απνπζία πξάμεο ή πξάμεηο πνπ είλαη παζεηηθέο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε φπνπ ην άηνκν δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Σα άηνκα κε έιιεηςε θηλήηξσλ ληψζνπλ απνζηαζηνπνηεκέλα από ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπο (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γελ μέξσ, δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, Γελ μέξσ, δελ κε απαζρνιεί ηδηαίηεξα λα πξνζπαζψ λα ηελ απνθχγσ, Γελ μέξσ γηαηί, λνκίδσ φηη δελ έρεη λφεκα, Γελ μέξσ, δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα).

8 62 Οη Legault et al. (2007) πξνηείλνπλ φηη φζν θαλείο θηλείηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζπλερέο ηεο ΘΑΠ ηφζν ζα κεηψλεηαη ε πξνθαηάιεςε. ηαλ νη άλζξσπνη επραξηζηηνχληαη ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο (εζσηεξηθά θίλεηξα), ή νξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κε-πξνθαηεηιεκκέλν (ελζσκαησκέλε ξχζκηζε) ή ειεχζεξα επηιέγνπλ ζηφρνπο ηζφηεηαο (ξχζκηζε ηαχηηζεο) ζεσξεηηθά πξέπεη λα κεηψλνπλ ηελ πξνθαηάιεςή ηνπο απνηειεζκαηηθά θαη κε επθνιία, δει. ε απηνπξνζδηνξηδφκελε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Θεσξεηηθά, δελ πξέπεη λα ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ κε-απηνπξνζδηνξηδφκελε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο: ηαλ νη άλζξσπνη πηνζεηνχλ αξρέο ηζφηεηαο απφ ππνρξέσζε, ρσξίο λα λνηάδνληαη ηδηαίηεξα γη απηέο (ελδνζθνπηθή ξχζκηζε) ή φηαλ θαηαπλίγνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ιφγσ θνηλσληθψλ πηέζεσλ (εμσηεξηθή ξχζκηζε), ε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο ζα είλαη κε-ζπζηεκαηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή. Σέινο, φηαλ νη άλζξσπνη ληψζνπλ απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηηο αξρέο ηζφηεηαο (έιιεηςε θηλήηξσλ) δελ ζα επέξρεηαη κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Οη Legault et al. (2007) επίζεο πξνηείλνπλ φηη ν ξφινο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο ζα ηζρχεη ηφζν γηα ηηο κεηξήζεηο έθδειεο φζν θαη γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο. ηελ 1 ε θαη 2 ε έξεπλα (Ν=257, Ν=198), νη Legault et al. (2007) εμέηαζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή (κε δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε) ηεο θιίκαθαο πνπ θαηαζθεχαζαλ γηα ηα θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο (Motivation to be Non-prejudiced Scale). Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε φλησο αλέδεημε ηνπο 6 ηχπνπο θηλήηξσλ θαη αθνινχζσο δεκηνπξγήζεθε έλαο δείθηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ξχζκηζεο ηεο πξνθαηάιεςεο σο εμήο: [(+3 x εζσηεξηθά θίλεηξα) + (+2 x ελζσκαησκέλε ξχζκηζε) + (+1 x ξχζκηζε ηαχηηζεο) + (-1 x ελδνζθνπηθή ξχζκηζε) + (-2 x εμσηεξηθή ξχζκηζε) + (-3 x έιιεηςε θηλήηξσλ)]/6, φπνπ ηα πςειφηεξα ζθνξ δείρλνπλ κεγαιχηεξν απηνπξνζδηνξηζκφ γηα ηε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Γηα ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλαθείο κεηξήζεηο: Κιίκαθα ζπκβνιηθνχ ξαηζηζκνχ, θιίκαθα κνληέξλνπ ζεμηζκνχ, θιίκαθα θφβνπ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη θιίκαθα ζπληεξεηηζκνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ε ελζσκαησκέλε ξχζκηζε θαη ε ξχζκηζε ηαχηηζεο (πςειφηεξνο

9 63 απηνπξνζδηνξηζκφο) έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ηνλ ζπκβνιηθφ ξαηζηζκφ φζν θαη κε ηνλ κνληέξλν ζεμηζκφ, ελψ ε έιιεηςε θηλήηξσλ ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ ελδνζθνπηθή ξχζκηζε θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην θφβν αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ζπληεξεηηζκφ. Ο ζπλνιηθφο δείθηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ξχζκηζεο ηεο πξνθαηάιεςεο έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηνλ ζπκβνιηθφ ξαηζηζκφ, ηνλ κνληέξλν ζεμηζκφ, ην θφβν αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ζπληεξεηηζκφ. ηελ 3 ε έξεπλα, νη Legault et al. (2007) ρνξήγεζαλ ηελ θιίκαθα γηα ηα θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο ζε 150 ζπκκεηέρνληεο θαη βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ ζθνξ ηνπο, επέιεμαλ ην 1/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ πςειφηεξε θαη ην 1/3 κε ηε ρακειφηεξε απηνξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Μεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα έδσζαλ ζε απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ κηα θιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθήο πξνθαηάιεςεο (κέηξεζε έθδειεο πξνθαηάιεςεο) θαη επίζεο ηνπο έθαλαλ δνθηκαζία άξξεησλ ζπλεηξκψλ (ΗΑΣ, κέηξεζε ηεο ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειή απηνξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ιηγφηεξε ηφζν έθδειε φζν θαη ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή απηνξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο. (Γ) Σν Μνληέιν ηεο απηνξχζκηζεο ησλ πξνθαηεηιεκκέλσλ απνθξίζεσλ: Πσο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηελ έθθξαζε ηεο πξνθαηάιεςεο (Monteith, 1993, Monteith et al., 2002, Monteith & Mark, 2005). Φαληαζηείηε ην εμήο ζελάξην: Μηα Λεπθή γπλαίθα, ε Κάξελ, πεξπαηάεη ζην δξφκν κε κηα θίιε ηεο. Ζ Κάξελ βιέπεη έλαλ Μαχξν άλδξα λα πξνρσξά πξνο ην κέξνο ηνπο θαη ακέζσο ζθίγγεη ηελ ηζάληα ηεο, ζθέθηεηαη λα ηνλ απνθχγεη θαη ληψζεη άγρνο θαζψο ηνλ βιέπεη λα πιεζηάδεη. Ζ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηεξενηχπνπ γηα ηνπο Μαχξνπο άλδξεο (εγθιεκαηίεο, επηζεηηθνί) έθαλαλ ηελ Κάξελ λα επηδείμεη ζπκπεξηθνξά βαζηζκέλε ζην ζηεξεφηππν (λα ζθίμεη ηελ ηζάληα ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα απνκαθξπλζεί) θάηη πνπ αληίθεηηαη ζηηο αμίεο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα. Πξνο κεγάιε έθπιεμε ηεο Κάξελ, ν Μαχξνο άλδξαο ραηξεηά θαη αγθαιηάδεη ηε θίιε ηεο, θαη είλαη πξνθαλέο φηη είλαη θίινη. Ζ αληίθαζή ηεο Κάξελ γίλεηαη ακέζσο αηζζεηή φηαλ ν Μαχξνο άλδξαο δείρλεη ηηο

10 64 θαιέο ηνπ πξνζέζεηο αγθαιηάδνληαο ηε θίιε ηεο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο αληίθαζεο πξέπεη λα θάλεη ηελ Κάξελ λα ζηακαηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ είρε αξρίζεη λα δείρλεη θαη είλαη πηζαλφ λα ηελ θάλεη λα αηζζαλζεί άζρεκα πνπ πξνδίθαζε ηνλ Μαχξν άλδξα, Δπηπιένλ, φηαλ μαλαζθέθηεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη to ηη έγηλε, ε Κάξελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο έθηαζε λα θάλεη κηα ηφζν ιάζνο εθηίκεζε. Ζ εκπεηξία ηεο αληηθαηηθήο/αλαληίζηνηρεο αληίδξαζεο (δει. λα πξνδηθάζεη ηνλ Μαχξν άλδξα) θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (δει. λα ληψζεη έλνρε) κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ ζπλεηξκηθά κε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. Μαχξνο άλδξαο ζην δξφκν) θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο λχμεηο γηα έιεγρν. ε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο, ε χπαξμε απηψλ ησλ λχμεσλ πξέπεη λα θάλνπλ ηελ Κάξελ λα αλαζηείιεη ηελ άκεζε πξνθαηεηιεκκέλε απφθξηζή ηεο θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε κηα ζπκπεξηθνξά πην πξνζσπηθά απνδεθηή. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε Κάξελ ζπλαληήζεη έλαλ άιιν Μαχξν άλδξα ζην δξφκν (λχμε γηα έιεγρν) ζα επέιζεη ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή θαη ζα βξεη ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλνπο ηξφπνπο λα αληηδξάζεη (δελ ζα ηνλ απνθχγεη, ζα ηνπ ρακνγειάζεη). Γεληθά, ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, νη ζεσξίεο απηνξχζκηζεο αζρνινχληαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη άλζξσπνη θαηαγξάθνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα επηζπκεηφ επίπεδν. Σν κνληέιν ηεο Monteith πεξηγξάθεη πσο νη άλζξσπνη εθκεηαιιεχνληαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε αλαληηζηνηρηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνθαηάιεςε ψζηε λα κάζνπλ λα αλαζηέιινπλ ηηο απηφκαηεο κεξνιεπηηθέο απνθξίζεηο ηνπο θαη λα απνθξίλνληαη κε ηξφπνπο πην ζπλεπείο κε ηηο αξρέο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κνληέιν ηεο Monteith έρεη εθαξκνγή ζε άηνκα ρακειήο πξνθαηάιεςεο πνπ έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα λα ζπκπεξηθέξνληαη κε πξνθαηεηιεκκέλα, ηα νπνία ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φηαλ θεξζνχλ πξνθαηεηιεκκέλα. Απηφ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα είλαη θξίζηκν γηα λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή κεραληζκνί απηνξχζκηζεο. Σα πην πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα δελ έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο θαη δελ ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ θέξνληαη πξνθαηεηιεκκέλα θαη έηζη δελ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κεραληζκνί απηνξχζκηζεο. Ζ Monteith θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δελ ηζρπξίδνληαη φηη ηα πην πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα δελ απηνξπζκίδνπλ πνηέ ηηο πξνθαηεηιεκκέλεο αληηδξάζεηο ηνπο, γηαηί φπσο ήδε έρεη βξεζεί κπνξεί λα έρνπλ εμσηεξηθά θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο

11 65 πξνθαηάιεςήο ηνπο. Απιψο, ηνλίδνπλ φηη ην κνληέιν ηνπο αθνξά ηα ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα. (α) Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη ρξήζε ζηεξενηχπνπ Αλαληίζηνηρε απφθξηζε (πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηηο πξνζσπηθέο αξρέο) πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαληίζηνηρεο απφθξηζεο αλαζηνιή ζπκπεξηθνξάο αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γηα ηνλ εαπηφ αλαδξνκηθή ζθέςε/ζηνραζκφο Δγθαζίδξπζε λχμεσλ ειέγρνπ (β) Νχμεηο παξνχζεο ζε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί αλαληηζηνηρία αλαζηνιή ζπκπεξηθνξάο πξνδξνκηθή ζθέςε/ζηνραζκφο ηνπ πσο ζα ελεξγήζεη θαλείο Αλαζηνιή πξνθαηεηιεκκέλεο απφθξηζεο θαη εθδήισζε ελαιιαθηηθήο απφθξηζεο Ζ Monteith (1993) έθαλε έξεπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κνληέινπ ηεο απηνξχζκηζεο ησλ πξνθαηεηιεκκέλσλ απνθξίζεσλ. ηελ 1 ε έξεπλά ηεο, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξνεπηιεγεί βάζεη ηνπ αλ είραλ ρακειά ή πςειά πξνζσπηθά πξνθαηεηιεκκέλεο αξρέο ζε ζρέζε κε ηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ηνπο δήηεζαλ λα αμηνινγήζνπλ αηηήζεηο ππνςεθίσλ θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα γίλνπλ ή φρη δεθηνί. ηε κηα

12 66 ζπλζήθε ν ππνςήθηνο δήισλε νκνθπιφθηινο θαη ζηελ άιιε εηεξνθπιφθηινο, αιιά νη αηηήζεηο είραλ θηηαρηεί κε ηξφπν ψζηε ν νκνθπιφθηινο λα κελ έρεη θαιφ βηνγξαθηθφ (ελεξγνπνίεζε αλαληηζηνηρίαο γηαηί ε αίηεζε ζα απνξξίπηνληαλ) ελψ ν εηεξνθπιφθηινο λα έρεη πνιχ θαιφ βηνγξαθηθφ (κε ελεξγνπνίεζε αλαληηζηνηρίαο γηαηί ε αίηεζε ζα γίλνληαλ δεθηή). Αθνχ είραλ θάλεη ηελ αμηνιφγεζε, είπαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ε απφξξηςε ηνπ νκνθπιφθηινπ ππνςεθίνπ ππνδήισλε εθδήισζε πξνθαηάιεςεο (γηαηί ηα βηνγξαθηθά ππνηίζεηαη ήηαλ ηα ίδηα πιελ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ). Μεηά νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κεηξήζεηο πνπ έδεηρλαλ πφζν ζα ηνπο ελδηέθεξε έλα ζεκηλάξην γηα λα κάζνπλ πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη πσο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί, θαη επίζεο θαηέγξαςαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαζψο δηάβαδαλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκηλάξην. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή πξνθαηάιεςε, ε ελεξγνπνίεζε αλαληηζηνηρίαο (ζε ζρέζε κε ηε κε ελεξγνπνίεζε) νδήγεζε ζε πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ, πεξηζζφηεξεο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαληηζηνηρία, θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζεκηλάξην. Οη ζπκκεηέρνληεο κε πςειή πξνθαηάιεςε δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο σο πξνο απηέο ηηο κεηξήζεηο κεηαμχ ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζεο θαη κε ελεξγνπνίεζεο αλαληηζηνηρίαο. Δπνκέλσο, νη πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ επαιεζεχηεθαλ. ηε 2 ε έξεπλά ηεο ε Monteith (1993) εμέηαζε αλ ηα άηνκα κε ρακειή πξνθαηάιεςε φλησο αλαζηέιινπλ πξνθαηεηιεκκέλεο απνθξίζεηο, κεηά απφ κηα εκπεηξία αλαληηζηνηρίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξνεπηιεγεί βάζεη ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο (ρακειήο πςειήο πξνθαηάιεςεο). Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλζήθεο αλαληηζηνηρίαο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γεληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη έλα άιιν κε πην έκκεζεο κεηξήζεηο γηα ην νπνίν πήξαλ (ςεχηηθε) αλαηξνθνδφηεζε φηη νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πην πξνθαηεηιεκκέλεο απ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην γεληθψλ ζηάζεσλ (ζηε ζπλζήθε κε αλαληηζηνηρίαο ζπκπιήξσζαλ κεηξήζεηο θαη πήξαλ αλαηξνθνδφηεζε αλαληηζηνηρίαο άζρεηεο κε ηελ πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο). Ο ρξφλνο πνπ αθηέξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα εμεηάζνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ αλαληηζηνηρία ήηαλ ε κηα εμαξηεκέλε

13 67 κέηξεζε. Ζ άιιε εμαξηεκέλε κέηξεζε (ζην πιαίζην κηαο ππνηίζεηαη δηαθνξεηηθήο έξεπλαο γηα ην ρηνχκνξ) ήηαλ ε αμηνιφγεζε θάπνησλ αλέθδνησλ (αλ ήηαλ αζηεία, έμππλα θιπ) κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξραλ θαη αλέθδνηα πνπ θνξφηδεπαλ ηνπο νκνθπιφθηινπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή πξνθαηάιεςε, ζηε ζπλζήθε ελεξγνπνίεζεο αλαληηζηνηρίαο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγνπνίεζε άζρεηεο αλαληηζηνηρίαο) θαη αμηνινγνχζαλ ηα αλέθδνηα ελάληηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο ιηγφηεξν επλντθά. Οη Monteith & Voils (1998) παξνπζίαζαλ κηα θιίκαθα «αλαληηζηνηρίαο» ζε ζρέζε κε ηνπο Μαχξνπο, κεηαμχ ηνπ πσο πξέπεη θαλείο λα αληηδξάζεη (π.ρ. «πηζηεχσ φηη δελ πξέπεη λα ζθέθηνκαη γηα ηνπο Μαχξνπο κε ζηεξενηππηθφ ηξφπν») θαη ηνπ πσο αληηδξά (π.ρ. «κεξηθέο θνξέο θάλσ θπιεηηθέο ζηεξενηππηθέο ζθέςεηο»). Αθαηξψληαο ηηο απνθξίζεηο ζηα «πξέπεη» (should) απφ ηηο απνθξίζεηο ζηα αληίζηνηρα «θάλσ» (ή ζα έθαλα) (would) πξνθχπηεη έλαο δείθηεο αλαληηζηνηρίαο (φζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξε ε αλαληηζηνηρία αξρψλ κε πξάμεηο). ε έξεπλεο πνπ έγηλαλ δηαπηζηψζεθε φηη φζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο αλαληηζηνηρίαο ηφζν πην έληνλα ήηαλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνλ εαπηφ, θαη απηφ ήηαλ εληνλφηεξν γηα ηα άηνκα ρακειήο πξνθαηάιεςεο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: 96 9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: Aronson, J., Jannone, S., McGlone, M., & Johnson-Cambell, T. (2009). The Obama effect: An experimental test. Journal of Experimental Social

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ 17 3 ε ΔΝΟΤΗΤ: ιιαγή Σηεξενηύπσλ Πεγέο: Hamilton, D.L. & Sherman, J.W. (1994). Stereotypes. In R.S. Wyer, Jr., & T.K. Srull (Eds), Handbook of Social Cognition (2nd edn), Vol. 2: Applications (pp. 1-68).

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία. Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ καζήκαηνο

Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία. Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ καζήκαηνο Μάθημα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι Διδάσκουσα: Ζήση Αναστασία Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ καζήκαηνο Η Κνηλσληθή Φπρνινγία είλαη ν θιάδνο εθείλνο ηεο Φπρνινγίαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε κειέηε: α) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Δπηβιέπσλ: ΑΝΑΣΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα