6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο. Πεγέο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο. Πεγέο:"

Transcript

1 55 6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο Πεγέο: Allen, T.J., Sherman, J.W., & Klauer, K.C. (2010). Social context and the selfregulation of implicit bias. Group Processes and Intergroup Relations, 13, Devine, P. G., Plant, E. A., Amodio, D. M., Harmon-Jones, E., & Vance, S. L. (2002). The regulation of explicit and implicit race bias: The role of motivations to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 82, Dunton, B.C., & Fazio, R.H. (1997). An individual difference measure of motivation to control prejudiced reactions., Personality and Social Psychology Bulletin, 23, Legault, L., Green-Demers, I., Grant, P., & Chung, J. (2007). On the self-regulation of implicit and explicit prejudice: A Self-Determination Theory perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, Monteith, M. J., & Mark, A. Y. (2005). Changing one s prejudiced ways: Awareness, affect, and self-regulation. In W. Stroebe, & M. Hewstone (Eds), European Review of Social Psychology, 16, Plant, E.A., & Devine, P.G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75, Plant, E.A., & Devine, P.G. (2009). The active control of prejideice: Unpacking the intentions guiding control efforts. Journal of Personality and Social Psychology, 96, Ζ πξνθαηάιεςε κπνξεί λα ζηηγκαηίζεη θαη λα πεξηζσξηνπνηήζεη ηηο ζηεξενηππνπνηεκέλεο νκάδεο θαη λα νδεγήζεη ζε δηάθξηζε θαη αδηθίεο, δει. ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γηα ηελ απνθπγή ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηε κείσζε (αλ φρη ηελ εμάιεηςε) ηεο δηάθξηζεο θαη επνκέλσο κπνξεί νη άλζξσπνη λα έρνπλ θίλεηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο πξνθαηάιεςεο. Χζηφζν, νη ιφγνη πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθπγή ηεο πξνθαηάιεςεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Κάπνηνη κπνξεί λα επηδηψθνπλ λα είλαη νπαδνί ηεο ηζφηεηαο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο (ιφγνπο πνπ πξνζσπηθά πηνζεηνχλ), ελψ άιινη κπνξεί λα πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ιφγσ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηηαγψλ.

2 56 (Α) Γεληθά θίλεηξα γηα ηε κε-πξνθαηάιεςε (έκθαζε ζην κέγεζνο/χςνο ησλ θηλήηξσλ) Οη Dunton & Fazio (1997) θαηαζθεχαζαλ κηα θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο, πνπ είρε δχν δηαζηάζεηο (πξντφλ παξαγνληηθήο αλάιπζεο): Ζ πξψηε αθνξνχζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ λα ελεξγεί θαλείο πξνθαηεηιεκκέλα (π.ρ. πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ θαίλεηαη θαλείο πξνθαηεηιεκκέλνο ζηνπο άιινπο, πξνζσπηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα πξνθαηεηιεκκέλεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζσπηθέο αξρέο γηα απνθπγή πξνθαηάιεςεο) θαη ε δεχηεξε αθνξνχζε ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ειεχζεξεο έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη απηνζπγθξάηεζεο γηα απνθπγή δηαθσληψλ κε άιινπο. Υξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ (άκεζε κέηξεζε) θαη κηα κε παξεκβαηηθή (έκκεζε) κέηξεζε (αλάινγε κε ην ΗΑΣ) γηα ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο Μαχξνπο, νη Dunton & Fazio (1997) δηαπίζησζαλ φηη: Σα άηνκα πνπ είραλ πςειφηεξα θίλεηξα γηα έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο (πςειφηεξα ζθνξ ζηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο) εμέθξαδαλ ιηγφηεξε πξνθαηάιεςε βάζεη ηεο άκεζεο κέηξεζεο κέζσ ηεο θιίκαθαο Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ θαη πςειφηεξε πξνθαηάιεςε βάζεη ηεο έκκεζεο κε παξεκβαηηθήο κέηξεζεο. κσο, γηα ηα άηνκα κε ρακειά θίλεηξα γηα έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο, νη άκεζεο θαη νη έκκεζεο κεηξήζεηο δελ παξνπζίαδαλ δηαθνξέο. Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη θάπνηνο πνπ έρεη πςειά θίλεηξα λα ειέγμεη ηελ πξνθαηάιεςή ηνπ, ειέγρεη ηηο άκεζεο απνθξίζεηο ηνπ, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ηηο έκκεζεο ή ιαλζάλνπζεο απνθξίζεηο. Πην πξφζθαηα, νη Allen, Sherman & Klauer (2010) ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ (ζεηηθφ αξλεηηθφ) ζηε κείσζε ηεο έκκεζεο ή ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο, αιιά θαη ηνλ πηζαλφ ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Έρεη βξεζεί φηη ηα ζθνξ ζηε δνθηκαζία άξξεησλ ζπλεηξκψλ (πνπ κεηξνχλ ηελ έκκεζε ή ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε) δείρλνπλ ρακειφηεξε πξνθαηάιεςε αλ έρεη πξνεγεζεί ε παξνπζίαζε ελφο Αθξνακεξηθαλνχ ζε έλα ζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. νηθνγελεηαθφ κπάξκπεθηνπ, εθθιεζία) παξά αλ έρεη πξνεγεζεί ε παξνπζίαζή ηνπ ζε έλα αξλεηηθφ πιαίζην (π.ρ. αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ κεηαμχ ζπκκνξηψλ, θειί θπιαθήο). Μηα εξκελεία πνπ έρεη πξνηαζεί (Wittenbrink et al., 2001) είλαη φηη ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ζπλεηξκνί ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο Αθξνακεξηθαλφο παξνπζηάδεηαη ζε

3 57 ζεηηθφ πιαίζην, ελεξγνπνηνχληαη ζεηηθέο φςεηο ηνπ ζηεξενηχπνπ γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο ή ζεηηθνί θνηλσληθνί ξφινη κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε. Πξάγκαηη, νη Barden et al. (2004) έδεημαλ ζε Λεπθνχο ζπκκεηέρνληεο θσηνγξαθίεο Λεπθψλ ή Μαχξσλ είηε ζε εθθιεζία, είηε ζε θπιαθή είηε ζε εξγνζηάζην θαη ρξεζηκνπνίεζαλ σο εμαξηεκέλε κέηξεζε κηα έκκεζε κέηξεζε (αλάινγε κε ην ΗΑΣ) ηεο κεξνιεςίαο ππέξ Λεπθψλ ή Μαχξσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ελδννκαδηθή εχλνηα ζην «ξφιν» ηεο θπιαθήο, θαη εμσνκαδηθή εχλνηα ζην ξφιν ηνπ εξγνζηαζηαθνχ εξγάηε, ελψ νη κεηξήζεηο δε δηέθεξαλ ζην πιαίζην ηεο εθθιεζίαο. Οη Allen et al. (2010) επίζεο έδεημαλ ζε Λεπθνχο ζπκκεηέρνληεο θσηνγξαθίεο Λεπθψλ ή Μαχξσλ είηε ζε εθθιεζία, είηε ζε θειί θπιαθήο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ έκκεζεο κεηξήζεηο κεξνιεςίαο ππέξ Λεπθψλ ή Μαχξσλ, αιιά θαη ηελ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο ησλ Dunton & Fazio (1997). Γηαπίζησζαλ φηη ε έκκεζε κεξνιεςία ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο ήηαλ κηθξφηεξε ζην ζεηηθφ πιαίζην απ φηη ζην αξλεηηθφ θαη ηα άηνκα κε πςειά θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ιηγφηεξε έκκεζε κεξνιεςία ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο ζην ζεηηθφ πιαίζην απ φηη ζην αξλεηηθφ. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ρακειά θίλεηξα, έδεηρλαλ έκκεζε κεξνιεςία ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο ζηνλ ίδην βαζκφ είηε ζε ζεηηθφ είηε ζε αξλεηηθφ πιαίζην. Χζηφζν, ε κέηξεζε ησλ Dunton & Fazio (1997) γηα ηα θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο, αμηνινγεί ηα θίλεηξα σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο (πςειά ρακειά) θαη φρη σο πξνο ην είδνο ησλ θηλήηξσλ (π.ρ. εζσηεξηθά εμσηεξηθά θίλεηξα). (Β) Γηαρσξηζκφο εζσηεξηθψλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε κε-πξνθαηάιεςε Οη Plant & Devine (1998) θαηαζθεχαζαλ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλήηξσλ κε-πξνθαηάιεςεο ελάληηα ζηνπο Μαχξνπο θαη έθαλαλ ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ (πξνζσπηθψλ) θαη εμσηεξηθψλ (θνηλσληθψλ) θηλήηξσλ. Σα εζσηεξηθά θίλεηξα αληαλαθινχζαλ εζσηεξηθεπκέλεο πξνζσπηθά ζεκαληηθέο κεπξνθαηεηιεκκέλεο αξρέο (π.ρ. Λφγσ ησλ πξνζσπηθψλ κνπ αμηψλ, πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο Μαχξνπο είλαη ιάζνο, 5 εξσηήζεηο), ελψ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα αληαλαθινχζαλ θνηλσληθή πίεζε γηα ζπκκφξθσζε κε κε-πξνθαηεηιεκκέλεο λφξκεο (π.ρ. Πξνζπαζψ λα θαίλνκαη κε-πξνθαηεηιεκκέλνο απέλαληη ζηνπο Μαχξνπο γηα λα απνθχγσ ηελ απνδνθηκαζία ησλ άιισλ, 5 εξσηήζεηο). Οη Plant & Devine

4 58 (1998) θαηά ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ κε-πξνθαηάιεςεο δηαπίζησζαλ φηη ε θιίκαθα εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θιίκαθα Μνληέξλνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ θιίκαθα δεμηφζηξνθνπ απηαξρηζκνχ (Right Wing Authoritarianism, π.ρ. «ε ππαθνή θαη ν ζεβαζκφο ζηελ εμνπζία είλαη νη πην ζεκαληηθέο αξεηέο πνπ πξέπεη λα καζαίλνπλ ηα παηδηά»), ελψ ε θιίκαθα εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο δχν απηέο θιίκαθεο. Δπίζεο δηαπίζησζαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εζσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο πηνζεηνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηεξεφηππα γηα ηνπο Μαχξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εζσηεξηθά θίλεηξα. ε επφκελεο έξεπλεο ε Devine θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (Devine, Plant, Amodio, Harmon-Jones, & Vance, 2002) ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν κεηξήζεηο έθδειεο (explicit) πξνθαηάιεςεο (ηάζεηο απέλαληη ζηνπο Μαχξνπο) φζν κεηξήζεηο έκκεζεο ή ιαλζάλνπζαο (implicit) πξνθαηάιεςεο (κεηξήζεηο ΗΑΣ, δνθηκαζία άξξεησλ ζπλεηξκψλ). Γηαπίζησζαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εζσηεξηθά θίλεηξα κεπξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ιηγφηεξε έθδειε πξνθαηάιεςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εζσηεξηθά θίλεηξα, ελψ αληίζεηα νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ θάπσο πεξηζζφηεξε έθδειε πξνθαηάιεςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εμσηεξηθά θίλεηξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά εζσηεξηθά θαη ρακειά εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ηε ιηγφηεξε ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ηελ πεξηζζφηεξε ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε. Πην πξφζθαηα, νη Plant & Devine (2009) ζε κηα ζεηξά απφ ηξεηο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο νδεγνχλ ζηελ πξφζεζε απφθξπςεο ηεο πξνθαηάιεςεο, δει. φηη ηα άηνκα κε εμσηεξηθά θίλεηξα επηδηψθνπλ ελεξγά ηε κείσζε ηεο αληρλεχζηκεο πξνθαηάιεςεο (απηή πνπ είλαη νξαηή/εκθαλήο ζηνπο άιινπο). Αληίζεηα, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο νδεγνχλ ζηελ πξφζεζε λα απαιιαγεί θαλείο απφ ηελ πξνθαηάιεςε, δει. φηη ηα άηνκα κε εζσηεξηθά θίλεηξα επηδηψθνπλ ελεξγά ηε κείσζε ηνπ φπνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςεο είηε απηή είλαη αληρλεχζηκε είηε φρη (δει. είηε απηή πνπ είλαη εκθαλήο ή φρη ζηνπο άιινπο).

5 59 Χζηφζν, απηή ε δηρνηνκηθή ζεψξεζε ησλ θηλήηξσλ (εζσηεξηθά εμσηεξηθά) ησλ Plant & Devine (1998) παξαβιέπεη κηα ζεηξά απφ ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο θίλεηξσλ. (Γ) Σα θίλεηξα γηα ηε κε-πξνθαηάιεςε σο «ζπλερέο» ζην πιαίζην ηεο Θεσξίαο ηνπ Απηo-Πξνζδηνξηζκνχ Ζ Legault θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2007) ζεψξεζαλ φηη γηα λα γίλεη κηα πην εκπεξηζηαησκέλε ηαμηλφκεζε ησλ θηλήηξσλ κε-πξνθαηάιεςεο είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Θεσξία ηνπ Απηo-Πξνζδηνξηζκνχ (ΘΑΠ) ησλ Deci & Ryan (1985, 2002), κηα ζεσξία πνπ εμεγεί ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ εζσηεξηθεχνληαη νη ζηφρνη θαη νη αμίεο. χκθσλα κε ηε ΘΑΠ φζν πην εζσηεξηθεπκέλε ή απηνπξνζδηνξηδφκελε είλαη κηα αμία ή έλαο ζηφρνο, ηφζν πνην ζπλεπήο κε απηή ηελ αμία ή ην ζηφρν ζα είλαη ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ. Ζ ΘΑΠ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ λα αηζζάλεηαη θαλείο ειεχζεξνο θαη απηόλνκνο γηα ηελ πηνζέηεζε απηνπξνζδηνξηδφκελσλ θηλήηξσλ. ην πιαίζην ηεο ΘΑΠ πξνηείλνληαη έμη ηχπνη (απηφ)ξύζκηζεο ζε έλα ζπλερέο απηνπξνζδηνξηζκνχ, πνπ πνηθίινπλ σο πξνο ην βαζκφ εζσηεξίθεπζεο απφ ηηο πνιχ έσο ηηο ειάρηζηα απηνπξνζδηνξηδφκελεο. Δζσηεξηθά θίλεηξα Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη εζσηεξηθά θίλεηξα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, θαη είλαη ζπκπεξηθνξά πνπ επηδηψθεηαη ειεύζεξα, από επραξίζηεζε θαη δεκηνπξγεί αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο, κε επδηάθξηηα ζπλαηζζήκαηα απηνλνκίαο θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα απνηεινχλ απηνζθνπό θαη επηδηψθνληαη ελ απνπζία εμσηεξηθψλ ελαπζκάησλ θαη παξά ηα εμσηεξηθά εκπφδηα. Σα άηνκα κε εζσηεξηθά θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο επηιέγνπλ ηε κε-πξνθαηάιεςε ειεχζεξα γηαηί ηνπο επραξηζηεί θαη ηνπο ηθαλνπνηεί. (π.ρ. Γηαηί απνιακβάλσ ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιιεο νκάδεο, Γηαηί ληψζσ επραξίζηεζε λα είκαη αλνηρηφκπαινο, Γηαηί ληψζσ επραξίζηεζε φηαλ καζαίλσ γηα θαηλνχξγηα άηνκα, Γηαηί κε ελδηαθέξεη λα αλαθαιχπησ αλζξψπνπο/ νκάδεο).

6 60 Δμσηεξηθά θίλεηξα Σα εμσηεξηθά θίλεηξα είλαη κηα επξεία θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θηλήηξσλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην επίπεδν απηνπξνζδηνξηζκνχ. 1. Ζ ελζσκαησκέλε ξχζκηζε (integrated regulation) είλαη ε πην απηνπξνζδηνξηδφκελε κνξθή εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη πξνθχπηεη φηαλ νη πξνζσπηθά πηνζεηεκέλνη ζηφρνη θαη αμίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνλ εαπηφ θαη απνηεινχλ έθθξαζε ηνπ εαπηνύ. Οη αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ελαξκνλίδνληαη κε άιιεο αμίεο θαη αλάγθεο ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα αμηψλ θαη ζεσξνχληαη θπζηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ ελζσκαησκέλε ξχζκηζε έρεη θάπνηα θνηλά κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, δει. επδηάθξηηα ζπλαηζζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο θαη απηνλνκίαο, αιιά εληάζζεηαη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα γηαηί ε ζπκπεξηθνξά δελ απνηειεί απηνζθνπό, αιιά εθηειείηαη γηα λα απνιαχζεη ην άηνκν πξάγκαηα πνπ εθηηκά. (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηαηί αλαγλσξίδσ πφζα πξνζθέξεη ζηε δσή κνπ ην λα είκαη άλζξσπνο κε θαηαλφεζε, Γηαηί ην λα πξνζπαζψ λα θαηαλνήζσ ηνπο άιινπο είλαη θνκκάηη ηνπ εαπηνχ κνπ, Γηαηί είκαη αλεθηηθφο θαη απνδέρνκαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, Γηαηί είκαη αλνηρηφκπαινο άλζξσπνο) 2. Ζ ξχζκηζε ηαχηηζεο (identified regulation) είλαη ιηγφηεξν ελζσκαησκέλε ζηελ απηναληίιεςε θαη αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη γηαηί εθηηκώληαη ή ζεσξνύληαη ζεκαληηθνί, δει. ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζηφρνπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο αμίαο ή ηεο αξρήο θαη ηηο πηνζεηεί πξνζσπηθά. Αλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπ ζηφρνπ, δελ απνηειεί αθόκα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνύ ζπζηήκαηνο αμηώλ, δει. δελ ελαξκνλίδεηαη αθφκα κε ηηο άιιεο αμίεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ελζσκαησκέλε ξχζκηζε. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί ζαπκάδεη ηελ ηζφηεηα σο ζεκαληηθή αξρή, αιιά λα κελ ληψζεη φηη θαζνξίδεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπ απφ απηήλ ηελ αξρή (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηαηί εθηηκψ ηε κε-πξνθαηάιεςε, Γηαηί ζαπκάδσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ππέξ ηεο ηζφηεηαο, Γηαηί ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ην λα είκαη ππέξ ηεο ηζφηεηαο, Γηαηί ε αλεθηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα κέλα). 3. Ζ ελδνζθνπηθή ξχζκηζε (introjected regulation) είλαη ην ζεκείν ζην ζπλερέο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ φπνπ ηα θίλεηξα αξρίδνπλ λα έρνπλ εμσηεξηθή έδξα

7 61 ειέγρνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη εληειψο εμσηεξηθή, αιιά κάιινλ πξνθχπηεη απφ εζσηεξηθή πίεζε θαη απηνζπγθξάηεζε. Οη ζηφρνη ή νη ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ε κε-πξνθαηάιεςε) έρνπλ «ζηξαθεί πξνο ηα κέζα», αιιά ην άηνκν δελ ηηο έρεη απνδερηεί σο δηθέο ηνπ θαη έηζη δελ είλαη απηφλνκεο αιιά ειεγρόκελεο. Οη ελδνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο εκπιέθνπλ ην «εγψ» θαη εθηεινχληαη γηα λα απνθύγεη ην άηνκν ηελ ελνρή ή λα εμπςώζεη ηελ αμία ηνπ (σο αηφκνπ). Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θίλεηξα δελ είλαη απηνπξνζδηνξηδφκελα, δει. ην άηνκν δελ πηνζεηεί ειεχζεξα ηνπο ζηφρνπο αιιά ιφγσ εζσηεξηθψλ πηέζεσλ (αίζζεζε ππνρξέσζεο) (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηαηί ληψζσ πσο ζα πξέπεη λα απνθεχγσ ηελ πξνθαηάιεςε, Γηαηί ζα έλησζα έλνρνο αλ ήκνπλ πξνθαηεηιεκκέλνο, Γηαηί ζα έλησζα ληξνπή αλ ήκνπλ πξνθαηεηιεκκέλνο, Γηαηί ζα έλησζα άζρεκα γηα ηνλ εαπηφ κνπ αλ ήκνπλ πξνθαηεηιεκκέλνο). 4. Ζ εμσηεξηθή ξχζκηζε (external regulation) είλαη ε ιηγφηεξν απηφλνκε (δει. ε πεξηζζφηεξν αλαγθαζηηθή θαη ειεγρόκελε) κνξθή εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ (δελ ππάξρεη ίρλνο απηνπξνζδηνξηζκνύ) θαη αλαθέξεηαη ζηα θίλεηξα πνπ είλαη θαζαξά ζπληειεζηηθά (δει. ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ). Οη ζπκπεξηθνξέο εθηεινχληαη γηα ηελ απφθηεζε αληακνηβήο ή γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γηα λα κε ζαπκάδνπλ νη άιινη γηα ηελ αλεθηηθφηεηά κνπ, Γηαηί δελ ζέισ λα λνκίδνπλ νη άιινη φηη είκαη ζηελφκπαινο, Γηαηί νη πξνθαηεηιεκκέλνη άλζξσπνη δελ είλαη ζπκπαζείο, Γηαηί παίξλσ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ θαη απνδνρή φηαλ είκαη κεπξνθαηεηιεκκέλνο). Έιιεηςε θηλήηξσλ Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε πξφζεζεο γηα πξάμε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ή ηελ απνπζία πξάμεο ή πξάμεηο πνπ είλαη παζεηηθέο. Δίλαη κηα θαηάζηαζε φπνπ ην άηνκν δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Σα άηνκα κε έιιεηςε θηλήηξσλ ληψζνπλ απνζηαζηνπνηεκέλα από ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπο (ζηελ πεξίπησζε ηεο κε-πξνθαηάιεςεο, π.ρ. Γελ μέξσ, δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, Γελ μέξσ, δελ κε απαζρνιεί ηδηαίηεξα λα πξνζπαζψ λα ηελ απνθχγσ, Γελ μέξσ γηαηί, λνκίδσ φηη δελ έρεη λφεκα, Γελ μέξσ, δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκέλα).

8 62 Οη Legault et al. (2007) πξνηείλνπλ φηη φζν θαλείο θηλείηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απηνπξνζδηνξηζκνχ ζην ζπλερέο ηεο ΘΑΠ ηφζν ζα κεηψλεηαη ε πξνθαηάιεςε. ηαλ νη άλζξσπνη επραξηζηηνχληαη ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο (εζσηεξηθά θίλεηξα), ή νξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κε-πξνθαηεηιεκκέλν (ελζσκαησκέλε ξχζκηζε) ή ειεχζεξα επηιέγνπλ ζηφρνπο ηζφηεηαο (ξχζκηζε ηαχηηζεο) ζεσξεηηθά πξέπεη λα κεηψλνπλ ηελ πξνθαηάιεςή ηνπο απνηειεζκαηηθά θαη κε επθνιία, δει. ε απηνπξνζδηνξηδφκελε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Θεσξεηηθά, δελ πξέπεη λα ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ κε-απηνπξνζδηνξηδφκελε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο: ηαλ νη άλζξσπνη πηνζεηνχλ αξρέο ηζφηεηαο απφ ππνρξέσζε, ρσξίο λα λνηάδνληαη ηδηαίηεξα γη απηέο (ελδνζθνπηθή ξχζκηζε) ή φηαλ θαηαπλίγνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ιφγσ θνηλσληθψλ πηέζεσλ (εμσηεξηθή ξχζκηζε), ε κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο ζα είλαη κε-ζπζηεκαηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή. Σέινο, φηαλ νη άλζξσπνη ληψζνπλ απνζηαζηνπνηεκέλνη απφ ηηο αξρέο ηζφηεηαο (έιιεηςε θηλήηξσλ) δελ ζα επέξρεηαη κείσζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Οη Legault et al. (2007) επίζεο πξνηείλνπλ φηη ν ξφινο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζηε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο ζα ηζρχεη ηφζν γηα ηηο κεηξήζεηο έθδειεο φζν θαη γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο. ηελ 1 ε θαη 2 ε έξεπλα (Ν=257, Ν=198), νη Legault et al. (2007) εμέηαζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή (κε δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε) ηεο θιίκαθαο πνπ θαηαζθεχαζαλ γηα ηα θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο (Motivation to be Non-prejudiced Scale). Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε φλησο αλέδεημε ηνπο 6 ηχπνπο θηλήηξσλ θαη αθνινχζσο δεκηνπξγήζεθε έλαο δείθηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ξχζκηζεο ηεο πξνθαηάιεςεο σο εμήο: [(+3 x εζσηεξηθά θίλεηξα) + (+2 x ελζσκαησκέλε ξχζκηζε) + (+1 x ξχζκηζε ηαχηηζεο) + (-1 x ελδνζθνπηθή ξχζκηζε) + (-2 x εμσηεξηθή ξχζκηζε) + (-3 x έιιεηςε θηλήηξσλ)]/6, φπνπ ηα πςειφηεξα ζθνξ δείρλνπλ κεγαιχηεξν απηνπξνζδηνξηζκφ γηα ηε ξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Γηα ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλαθείο κεηξήζεηο: Κιίκαθα ζπκβνιηθνχ ξαηζηζκνχ, θιίκαθα κνληέξλνπ ζεμηζκνχ, θιίκαθα θφβνπ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη θιίκαθα ζπληεξεηηζκνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, ε ελζσκαησκέλε ξχζκηζε θαη ε ξχζκηζε ηαχηηζεο (πςειφηεξνο

9 63 απηνπξνζδηνξηζκφο) έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηφζν κε ηνλ ζπκβνιηθφ ξαηζηζκφ φζν θαη κε ηνλ κνληέξλν ζεμηζκφ, ελψ ε έιιεηςε θηλήηξσλ ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ ελδνζθνπηθή ξχζκηζε θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην θφβν αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ζπληεξεηηζκφ. Ο ζπλνιηθφο δείθηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ξχζκηζεο ηεο πξνθαηάιεςεο έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηνλ ζπκβνιηθφ ξαηζηζκφ, ηνλ κνληέξλν ζεμηζκφ, ην θφβν αμηνιφγεζεο θαη ηνλ ζπληεξεηηζκφ. ηελ 3 ε έξεπλα, νη Legault et al. (2007) ρνξήγεζαλ ηελ θιίκαθα γηα ηα θίλεηξα κε-πξνθαηάιεςεο ζε 150 ζπκκεηέρνληεο θαη βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ ζθνξ ηνπο, επέιεμαλ ην 1/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ πςειφηεξε θαη ην 1/3 κε ηε ρακειφηεξε απηνξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο. Μεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα έδσζαλ ζε απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ κηα θιίκαθα ζπλαηζζεκαηηθήο πξνθαηάιεςεο (κέηξεζε έθδειεο πξνθαηάιεςεο) θαη επίζεο ηνπο έθαλαλ δνθηκαζία άξξεησλ ζπλεηξκψλ (ΗΑΣ, κέηξεζε ηεο ιαλζάλνπζαο πξνθαηάιεςεο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειή απηνξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο έδεηρλαλ ιηγφηεξε ηφζν έθδειε φζν θαη ιαλζάλνπζα πξνθαηάιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή απηνξχζκηζε ηεο πξνθαηάιεςεο. (Γ) Σν Μνληέιν ηεο απηνξχζκηζεο ησλ πξνθαηεηιεκκέλσλ απνθξίζεσλ: Πσο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηελ έθθξαζε ηεο πξνθαηάιεςεο (Monteith, 1993, Monteith et al., 2002, Monteith & Mark, 2005). Φαληαζηείηε ην εμήο ζελάξην: Μηα Λεπθή γπλαίθα, ε Κάξελ, πεξπαηάεη ζην δξφκν κε κηα θίιε ηεο. Ζ Κάξελ βιέπεη έλαλ Μαχξν άλδξα λα πξνρσξά πξνο ην κέξνο ηνπο θαη ακέζσο ζθίγγεη ηελ ηζάληα ηεο, ζθέθηεηαη λα ηνλ απνθχγεη θαη ληψζεη άγρνο θαζψο ηνλ βιέπεη λα πιεζηάδεη. Ζ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηεξενηχπνπ γηα ηνπο Μαχξνπο άλδξεο (εγθιεκαηίεο, επηζεηηθνί) έθαλαλ ηελ Κάξελ λα επηδείμεη ζπκπεξηθνξά βαζηζκέλε ζην ζηεξεφηππν (λα ζθίμεη ηελ ηζάληα ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα απνκαθξπλζεί) θάηη πνπ αληίθεηηαη ζηηο αμίεο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα. Πξνο κεγάιε έθπιεμε ηεο Κάξελ, ν Μαχξνο άλδξαο ραηξεηά θαη αγθαιηάδεη ηε θίιε ηεο, θαη είλαη πξνθαλέο φηη είλαη θίινη. Ζ αληίθαζή ηεο Κάξελ γίλεηαη ακέζσο αηζζεηή φηαλ ν Μαχξνο άλδξαο δείρλεη ηηο

10 64 θαιέο ηνπ πξνζέζεηο αγθαιηάδνληαο ηε θίιε ηεο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο αληίθαζεο πξέπεη λα θάλεη ηελ Κάξελ λα ζηακαηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ είρε αξρίζεη λα δείρλεη θαη είλαη πηζαλφ λα ηελ θάλεη λα αηζζαλζεί άζρεκα πνπ πξνδίθαζε ηνλ Μαχξν άλδξα, Δπηπιένλ, φηαλ μαλαζθέθηεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη to ηη έγηλε, ε Κάξελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο έθηαζε λα θάλεη κηα ηφζν ιάζνο εθηίκεζε. Ζ εκπεηξία ηεο αληηθαηηθήο/αλαληίζηνηρεο αληίδξαζεο (δει. λα πξνδηθάζεη ηνλ Μαχξν άλδξα) θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (δει. λα ληψζεη έλνρε) κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ ζπλεηξκηθά κε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. Μαχξνο άλδξαο ζην δξφκν) θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο λχμεηο γηα έιεγρν. ε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο, ε χπαξμε απηψλ ησλ λχμεσλ πξέπεη λα θάλνπλ ηελ Κάξελ λα αλαζηείιεη ηελ άκεζε πξνθαηεηιεκκέλε απφθξηζή ηεο θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε κηα ζπκπεξηθνξά πην πξνζσπηθά απνδεθηή. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε Κάξελ ζπλαληήζεη έλαλ άιιν Μαχξν άλδξα ζην δξφκν (λχμε γηα έιεγρν) ζα επέιζεη ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή θαη ζα βξεη ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλνπο ηξφπνπο λα αληηδξάζεη (δελ ζα ηνλ απνθχγεη, ζα ηνπ ρακνγειάζεη). Γεληθά, ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, νη ζεσξίεο απηνξχζκηζεο αζρνινχληαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη άλζξσπνη θαηαγξάθνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα επηζπκεηφ επίπεδν. Σν κνληέιν ηεο Monteith πεξηγξάθεη πσο νη άλζξσπνη εθκεηαιιεχνληαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε αλαληηζηνηρηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνθαηάιεςε ψζηε λα κάζνπλ λα αλαζηέιινπλ ηηο απηφκαηεο κεξνιεπηηθέο απνθξίζεηο ηνπο θαη λα απνθξίλνληαη κε ηξφπνπο πην ζπλεπείο κε ηηο αξρέο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κνληέιν ηεο Monteith έρεη εθαξκνγή ζε άηνκα ρακειήο πξνθαηάιεςεο πνπ έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα λα ζπκπεξηθέξνληαη κε πξνθαηεηιεκκέλα, ηα νπνία ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φηαλ θεξζνχλ πξνθαηεηιεκκέλα. Απηφ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα είλαη θξίζηκν γηα λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή κεραληζκνί απηνξχζκηζεο. Σα πην πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα δελ έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνθαηάιεςεο θαη δελ ληψζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ θέξνληαη πξνθαηεηιεκκέλα θαη έηζη δελ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κεραληζκνί απηνξχζκηζεο. Ζ Monteith θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δελ ηζρπξίδνληαη φηη ηα πην πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα δελ απηνξπζκίδνπλ πνηέ ηηο πξνθαηεηιεκκέλεο αληηδξάζεηο ηνπο, γηαηί φπσο ήδε έρεη βξεζεί κπνξεί λα έρνπλ εμσηεξηθά θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο

11 65 πξνθαηάιεςήο ηνπο. Απιψο, ηνλίδνπλ φηη ην κνληέιν ηνπο αθνξά ηα ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα. (α) Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη ρξήζε ζηεξενηχπνπ Αλαληίζηνηρε απφθξηζε (πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηηο πξνζσπηθέο αξρέο) πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαληίζηνηρεο απφθξηζεο αλαζηνιή ζπκπεξηθνξάο αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γηα ηνλ εαπηφ αλαδξνκηθή ζθέςε/ζηνραζκφο Δγθαζίδξπζε λχμεσλ ειέγρνπ (β) Νχμεηο παξνχζεο ζε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί αλαληηζηνηρία αλαζηνιή ζπκπεξηθνξάο πξνδξνκηθή ζθέςε/ζηνραζκφο ηνπ πσο ζα ελεξγήζεη θαλείο Αλαζηνιή πξνθαηεηιεκκέλεο απφθξηζεο θαη εθδήισζε ελαιιαθηηθήο απφθξηζεο Ζ Monteith (1993) έθαλε έξεπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κνληέινπ ηεο απηνξχζκηζεο ησλ πξνθαηεηιεκκέλσλ απνθξίζεσλ. ηελ 1 ε έξεπλά ηεο, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξνεπηιεγεί βάζεη ηνπ αλ είραλ ρακειά ή πςειά πξνζσπηθά πξνθαηεηιεκκέλεο αξρέο ζε ζρέζε κε ηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ηνπο δήηεζαλ λα αμηνινγήζνπλ αηηήζεηο ππνςεθίσλ θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα γίλνπλ ή φρη δεθηνί. ηε κηα

12 66 ζπλζήθε ν ππνςήθηνο δήισλε νκνθπιφθηινο θαη ζηελ άιιε εηεξνθπιφθηινο, αιιά νη αηηήζεηο είραλ θηηαρηεί κε ηξφπν ψζηε ν νκνθπιφθηινο λα κελ έρεη θαιφ βηνγξαθηθφ (ελεξγνπνίεζε αλαληηζηνηρίαο γηαηί ε αίηεζε ζα απνξξίπηνληαλ) ελψ ν εηεξνθπιφθηινο λα έρεη πνιχ θαιφ βηνγξαθηθφ (κε ελεξγνπνίεζε αλαληηζηνηρίαο γηαηί ε αίηεζε ζα γίλνληαλ δεθηή). Αθνχ είραλ θάλεη ηελ αμηνιφγεζε, είπαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ε απφξξηςε ηνπ νκνθπιφθηινπ ππνςεθίνπ ππνδήισλε εθδήισζε πξνθαηάιεςεο (γηαηί ηα βηνγξαθηθά ππνηίζεηαη ήηαλ ηα ίδηα πιελ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ). Μεηά νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κεηξήζεηο πνπ έδεηρλαλ πφζν ζα ηνπο ελδηέθεξε έλα ζεκηλάξην γηα λα κάζνπλ πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη πσο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί, θαη επίζεο θαηέγξαςαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαζψο δηάβαδαλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκηλάξην. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή πξνθαηάιεςε, ε ελεξγνπνίεζε αλαληηζηνηρίαο (ζε ζρέζε κε ηε κε ελεξγνπνίεζε) νδήγεζε ζε πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ, πεξηζζφηεξεο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαληηζηνηρία, θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζεκηλάξην. Οη ζπκκεηέρνληεο κε πςειή πξνθαηάιεςε δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο σο πξνο απηέο ηηο κεηξήζεηο κεηαμχ ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζεο θαη κε ελεξγνπνίεζεο αλαληηζηνηρίαο. Δπνκέλσο, νη πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ επαιεζεχηεθαλ. ηε 2 ε έξεπλά ηεο ε Monteith (1993) εμέηαζε αλ ηα άηνκα κε ρακειή πξνθαηάιεςε φλησο αλαζηέιινπλ πξνθαηεηιεκκέλεο απνθξίζεηο, κεηά απφ κηα εκπεηξία αλαληηζηνηρίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξνεπηιεγεί βάζεη ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο (ρακειήο πςειήο πξνθαηάιεςεο). Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλζήθεο αλαληηζηνηρίαο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γεληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη έλα άιιν κε πην έκκεζεο κεηξήζεηο γηα ην νπνίν πήξαλ (ςεχηηθε) αλαηξνθνδφηεζε φηη νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πην πξνθαηεηιεκκέλεο απ φηη ζα αλακέλνληαλ κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην γεληθψλ ζηάζεσλ (ζηε ζπλζήθε κε αλαληηζηνηρίαο ζπκπιήξσζαλ κεηξήζεηο θαη πήξαλ αλαηξνθνδφηεζε αλαληηζηνηρίαο άζρεηεο κε ηελ πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο). Ο ρξφλνο πνπ αθηέξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα εμεηάζνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ αλαληηζηνηρία ήηαλ ε κηα εμαξηεκέλε

13 67 κέηξεζε. Ζ άιιε εμαξηεκέλε κέηξεζε (ζην πιαίζην κηαο ππνηίζεηαη δηαθνξεηηθήο έξεπλαο γηα ην ρηνχκνξ) ήηαλ ε αμηνιφγεζε θάπνησλ αλέθδνησλ (αλ ήηαλ αζηεία, έμππλα θιπ) κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξραλ θαη αλέθδνηα πνπ θνξφηδεπαλ ηνπο νκνθπιφθηινπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε ρακειή πξνθαηάιεςε, ζηε ζπλζήθε ελεξγνπνίεζεο αλαληηζηνηρίαο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγνπνίεζε άζρεηεο αλαληηζηνηρίαο) θαη αμηνινγνχζαλ ηα αλέθδνηα ελάληηα ζηνπο νκνθπιφθηινπο ιηγφηεξν επλντθά. Οη Monteith & Voils (1998) παξνπζίαζαλ κηα θιίκαθα «αλαληηζηνηρίαο» ζε ζρέζε κε ηνπο Μαχξνπο, κεηαμχ ηνπ πσο πξέπεη θαλείο λα αληηδξάζεη (π.ρ. «πηζηεχσ φηη δελ πξέπεη λα ζθέθηνκαη γηα ηνπο Μαχξνπο κε ζηεξενηππηθφ ηξφπν») θαη ηνπ πσο αληηδξά (π.ρ. «κεξηθέο θνξέο θάλσ θπιεηηθέο ζηεξενηππηθέο ζθέςεηο»). Αθαηξψληαο ηηο απνθξίζεηο ζηα «πξέπεη» (should) απφ ηηο απνθξίζεηο ζηα αληίζηνηρα «θάλσ» (ή ζα έθαλα) (would) πξνθχπηεη έλαο δείθηεο αλαληηζηνηρίαο (φζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξε ε αλαληηζηνηρία αξρψλ κε πξάμεηο). ε έξεπλεο πνπ έγηλαλ δηαπηζηψζεθε φηη φζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο αλαληηζηνηρίαο ηφζν πην έληνλα ήηαλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνλ εαπηφ, θαη απηφ ήηαλ εληνλφηεξν γηα ηα άηνκα ρακειήο πξνθαηάιεςεο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

8 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Μεηαζηεξεόηππα. Πεγέο:

8 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Μεηαζηεξεόηππα. Πεγέο: 81 8 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Μεηαζηεξεόηππα Πεγέο: Finchilescu, G. (2010). Intergroup anxiety in interracial interaction: The role of prejudice and metastereotypes. Journal of Social Issues, 66, 334-351. Laher, H.,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: 96 9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: Aronson, J., Jannone, S., McGlone, M., & Johnson-Cambell, T. (2009). The Obama effect: An experimental test. Journal of Experimental Social

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ 17 3 ε ΔΝΟΤΗΤ: ιιαγή Σηεξενηύπσλ Πεγέο: Hamilton, D.L. & Sherman, J.W. (1994). Stereotypes. In R.S. Wyer, Jr., & T.K. Srull (Eds), Handbook of Social Cognition (2nd edn), Vol. 2: Applications (pp. 1-68).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Μεηξήζεηο

2 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Μεηξήζεηο 8 2 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Μεηξήζεηο Πεγέο: Leyens, J-P., Yzerbyt, V., & Schadron, G. (1994). Stereotypes and social cognition. London: Sage. (ζηε Βηβιηνζήθε ζε γαιιηθή κεηάθξαζε, ζει. 18-26). Ζ κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα