Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α )."

Transcript

1 ΠΟΛ.1052/ Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής ηες ΠΟΛ 1052/2014 (ΦΔΚ Β' 389/ ) Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α ). 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 8 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α ). 4. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, αποφασίζουμε: Άρζρο 1 Τύπος θαη δηαδηθαζία σποβοιής δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ 1. Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) γηα ηα, θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014, δηθαηψκαηα θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ επί αθηλήησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, έρεη σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (έληππν Δ9), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 2. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2014 ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απαηηείηαη λα είλαη ελεξγφο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Taxisnet. 3. Καη εμαίξεζε ε ζχδπγνο, ε νπνία δελ είλαη ελεξγή ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Taxisnet, δηαξθνχληνο ηνπ έγγακνπ βίνπ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο, γηα ηελ πξφζβαζε ζην Taxisnet, ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο απφ ηε ζχδπγν δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηεο κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ ηνπ ζπδχγνπ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή δηάζηαζεο ηεο έγγακεο ζρέζεο δηαθφπηεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο

2 ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ηνπ πξψελ ή ζε δηάζηαζε ζπδχγνπ, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο δηαθνπήο ή ηεο δηάζηαζεο ζην κεηξψν. 4. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ αλειίθνπ ηέθλνπ ππνβάιιεηαη ζην φλνκα ηνπ αλειίθνπ ηέθλνπ απφ ηνπο ππφρξενπο γνλείο, κε ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο ηνπ ηέθλνπ. 5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2014 έρεη απνβηψζεη, κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., απφ φινπο ηνπο θιεξνλφκνπο ή νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ ή απφ πιεξεμνχζην, πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη απηφ, θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα νηθεία παξαζηαηηθά. 6. Καηά ηελ σποβοιή δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ από λοκηθό πρόζωπο, εθόζολ ηα ζηοητεία ασηού ή ηοσ λοκίκοσ εθπροζώποσ ηοσ εκθαλίδοληαη αλαθρηβώς ζηελ ειεθηροληθή εθαρκογή, πρηλ ηελ σποβοιή ηες δήιωζες απαηηείηαη ε δηόρζωζε ηωλ ιαλζαζκέλωλ ζηοητείωλ ζηο θοροιογηθό κεηρώο ηοσ λοκηθού προζώποσ. 7. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο λένπ αθηλήηνπ ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ πνπ έρεη δεισζεί ζε πξνεγνχκελεο δειψζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ππφρξενπ, αλαγξάθνληαη σποτρεωηηθά ηα ζηοητεία ηοσ ζσκβοιαίοσ απόθηεζες ή κεηαβίβαζες. ε πεξίπησζε απφθηεζεο αθηλήησλ ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνβηψζαληνο θαη ε εκεξνκελία ζαλάηνπ απηνχ. ε πεξίπησζε δήισζεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζε αθίλεην, αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε κεηαβνιή. 8. ε πεξίπησζε αθηλήηνπ δεζκεπκέλνπ απφ ΟΣΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθηφο απφ ηνλ ΟΣΑ, ν νπνίνο είλαη ππφρξενο ζε θαηαβνιή θφξνπ θαη ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εθθξεκεί ε θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο, ην αθίλεην δειψλεηαη θαη απφ ηνλ έρνληα δηθαηψκαηα επ απηνχ, κε ζπκπιήξσζε θαη ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ. Άρζρο 2 Τρόπος αλαγραθής αθηλήηωλ ζηης δειώζεης ζηοητείωλ αθηλήηωλ - Γεληθά 1. Κάζε εληαία ηδηνθηεζία αλαγξάθεηαη ζε κηα γξακκή ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ. Καη εμαίξεζε, θηίζκαηα επί νηθνπέδνπ ρσξίο ζχζηαζε νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο αλαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο αλά φξνθν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνπέδνπ αλαγξάθνληαη ζε κία εμ απηψλ. ηε γξακκή, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνπέδνπ, αλαγξάθεηαη θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην νηθφπεδν θαη πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο. Αλ φκσο ζην ππφγεην ή ζην ηζφγεην ππάξρνπλ θηίζκαηα δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο, απηά αλαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο θαη, ζε κηα κφλν απφ απηέο, αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνπέδνπ θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θηηζκάησλ.

3 2. ε θάζε πεξίπησζε αλαγξαθήο θηηζκάησλ απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, επί ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη απηά. Γελ ζπκπιεξψλνληαη ζηνηρεία νηθνπέδνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο θαηνηθηψλ, επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ, απνζεθψλ θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε πνιπθαηνηθία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ελ δσή κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη εθφζνλ ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ ππνινγίδεηαη κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ αμίαο αθηλήησλ. Γηα ηηο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, σο πνιπθαηνηθία ζεσξείηαη θάζε πνιπψξνθε νηθνδνκή εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ νξφθνπο, πθηζηάκελνπο ή κειινληηθνχο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ηζφγεην, ή ε νηθνδνκή πνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νξφθσλ, έρεη θηηζκέλε επηθάλεηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 500 η.κ.. 3. ε πεξίπησζε δήισζεο απζαίξεησλ θηηζκάησλ ή θηηζκάησλ ρσξίο ζχζηαζε νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, αλαγξάθεηαη ε κηθηή επηθάλεηα απηψλ (θιηκαθνζηάζηα, πιαηχζθαια θ.ιπ.). 4. Σν έηνο θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ αλαγξάθεηαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή απφ ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζή ηεο. ε πεξίπησζε εληαίνπ θηίζκαηνο, ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή παιαηφηεηα, έηνο θαηαζθεπήο είλαη ην έηνο έθδνζεο ηεο λεφηεξεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Αλ δελ ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα, σο έηνο έθδνζήο ηεο ιακβάλεηαη ην έηνο θαηαζθεπήο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ δεκφζην έγγξαθν. 5. Δθφζνλ ππάξρεη ζχζηαζε νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, αλαγξάθεηαη ε θαζαξή επηθάλεηα ησλ θχξησλ ή βνεζεηηθψλ ρψξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ζην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν αλαγξάθεηαη κφλν κηθηή επηθάλεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε θαζαξή επηθάλεηα, αθαηξείηαη πνζνζηφ 10% ηεο κηθηήο επηθάλεηαο. Η επηθάλεηα ησλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη είηε κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία είηε ζε αθέξαην αξηζκφ. 6. Σν πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ησλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη κε ηε ρξήζε πέληε (5) δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 7. Όηαλ θηίζκα έρεη πξφζνςε απνθιεηζηηθά ζε αθάιππην ρψξν ή ζε αίζξην ή ζε ζηνά, ζεσξείηαη «ηπθιφ». Όηαλ νηθφπεδν ή γήπεδν δελ έρεη θακία πξφζνςε ζε δξφκν ή πιαηεία, ζεσξείηαη ηπθιφ. ε πεξίπησζε ηπθινχ θηίζκαηνο, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν απηφ, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνπέδνπ θαη εθφζνλ απηφ δελ είλαη ηπθιφ, αλαγξάθεηαη ζε δηαθνξεηηθή γξακκή, ψζηε λα δεισζεί ε πξφζνςή ηνπ, κε ζπκπιήξσζε θαη ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ επ απηνχ θηηζκάησλ. 8. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο σο γεσγξαθηθά ζηνηρεία αλαγξάθνληαη απηά ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ, σο επηθάλεηα αλαγξάθνληαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ κειινληηθνχ θηίζκαηνο, σο φξνθνο, πιελ ηνπ ηζνγείνπ πνπ έρεη ηνλ θσδηθφ 0, αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο 1 θαη δελ ζπκπιεξψλνληαη ζηνηρεία νηθνπέδνπ.

4 9. Γηα ηηο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, φηαλ ζε θαηνηθία έρεη ζπζηαζεί ε πξνζσπηθή δνπιεία ηεο νίθεζεο, ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ εμνκνηψλεηαη κε ςηιφ θχξην θαη ν έρσλ ην δηθαίσκα ηεο νίθεζεο κε επηθαξπσηή. 10. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα αλαγξάςνπλ ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ζρεηηθφ ΦΔΚ, θαζψο θαη ηα γήπεδα θνηκεηεξίσλ, ηα νζηενθπιάθηα, ηνπο λεθξνζαιάκνπο, ηα απνηεθξσηήξηα θαη ηα ρσλεπηήξηα, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο απηψλ. Λνηπά θηίζκαηα πνπ ππάξρνπλ επί ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ησλ θνηκεηεξίσλ αλαγξάθνληαη ρσξίο ζηνηρεία νηθνπέδνπ. 11. Ο δηθαηνχρνο αθηλήηνπ απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο ή Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Ν.Π.Γ.Γ., εθφζνλ έρεη παξαιάβεη ην αθίλεην, ζεσξείηαη πιήξεο θχξηνο απηνχ. 12. Η επηθάλεηα βνεζεηηθψλ ρψξσλ απνζεθψλ, θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ απνηεινχλ, θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεο ή ηε ζχζηαζε νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, παξαθνινχζεκα θηίζκαηνο αλαγξάθνληαη ζηελ ίδηα γξακκή σο βνεζεηηθνί ρψξνη απηνχ. Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη ε επηθάλεηα ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο, ε επηθάλεηα απηήο ζεσξείηαη φηη είλαη 20 η.κ ηεγαζκέλεο θνηλφρξεζηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαζψο θαη θνηλφρξεζηεο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο θαη απνζήθεο δειψλνληαη απφ ηνλ θάζε ζπληδηνθηήηε ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηνπ. 14. Γηακεξίζκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ή ρξεζηκνπνηνχλ σο θαηνηθία νη ζπξσξνί πνιπθαηνηθηψλ θαη αλήθνπλ απφ θνηλνχ ζε φινπο ηνπο ζπληδηνθηήηεο, δειψλνληαη απφ ηνλ θαζέλα απφ απηνχο ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο απηνχ επί ηνπ νηθνπέδνπ. 15. Όηαλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά ή δηαθνξεηηθά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ, απηά αλαγξάθνληαη ζε ρσξηζηέο γξακκέο. 16. Οξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί αιιά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί ν θέξσλ νξγαληζκφο (ζθειεηφο) απηψλ, δειψλνληαη σο νηθφπεδα κε ηα πνζνζηά ηδηνθηεζίαο ή ζπληδηνθηεζίαο επί απηνχ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, έρεη κεηαβηβαζηεί κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην αθίλεην αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκε θαη πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ επί ηνπ νηθνπέδνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη φηη απηφ ζα παξαδνζεί απνπεξαησκέλν ζηνλ αγνξαζηή, δειψλεηαη σο απνπεξαησκέλν. 17. Όηαλ επί νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ έρεη ζπζηαζεί ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο επηθαξπίαο θαη αθνινχζσο αλεγεξζεί θηίζκα, πθίζηαηαη θαη επί ησλ θηηζκάησλ ην ίδην δηθαίσκα.

5 Άρζρο 3 Τρόπος αλαγραθής αθηλήηωλ ζηης δειώζεης ζηοητείωλ αθηλήηωλ Κηίζκαηα 1. Γηα ηηο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ηα θηίζκαηα θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο σο αθνινχζσο: α) Ωο Μνλνθαηνηθία νξίδεηαη ην κνλαδηθφ θηίζκα, πξννξηζκέλν γηα θαηνηθία, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε νηθφπεδν ή γήπεδν ή θάζεηε ηδηνθηεζία, απνηειεί ιεηηνπξγηθά κία κφλν θαηνηθία κε ηνπο βνεζεηηθνχο ηεο ρψξνπο, ε νπνία κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ εληαία ιεηηνπξγηθή ελφηεηα. Ωο επηθάλεηα ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απηψλ θαη σο φξνθνο αλαγξάθεηαη ν πςειφηεξνο. β) Ωο θαηνηθία ή δηακέξηζκα νξίδεηαη θάζε θηίζκα, πξννξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ, καδί κε ηα παξαθνινπζήκαηά ηνπ θαη ην νπνίν δελ είλαη κνλνθαηνηθία. Καηνηθία ή δηακέξηζκα πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απηνηειείο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν θηήζεο, κε απνθιεηζηηθά εληαία ιεηηνπξγηθή ελφηεηα, ε νπνία εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νξφθνπο, αλαγξάθεηαη ζε κία γξακκή. Ωο επηθάλεηα ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απηψλ θαη σο φξνθνο αλαγξάθεηαη ν πςειφηεξνο. γ) Ωο επαγγεικαηηθή ζηέγε νξίδεηαη ην θηίζκα, κε ηνπο βνεζεηηθνχο ηνπ ρψξνπο, ην νπνίν ελδεηθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηάζηεκα ή γξαθείν θαη δελ εληάζζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δ, ε, ζη, δ, ε θαη ζ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξηζκ /479/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β 1152), κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηή. δ) Γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή απνζήθε νξίδεηαη ην θηίζκα ζην νπνίν θπιάζζνληαη δσνηξνθέο, ζπφξνη, γεσξγηθά εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, ή ηα θηήξηα πνπ ζηεγάδνπλ δψα θαη ζηα νπνία εθηεινχληαη απιέο εξγαζίεο εθηξνθήο θαη γεληθά θξνληίδαο δψσλ. ε) Απνζήθε νξίδνληαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαη ηε ρξήζε ηνπ, νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, πνπ απνηειεί απηνηειή νξηδφληηα ηδηνθηεζία θαη δελ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ απνζεθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ φξνθν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. ζη) Θέζε ζηάζκεπζεο νξίδεηαη ν ηδησηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη είηε απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα είηε απφ ηνλ ηίηιν θηήζεο, πνπ απνηειεί απηνηειή νξηδφληηα ηδηνθηεζία. δ) ηαζκφο απηνθηλήησλ νξίδεηαη ν ζηαζκφο απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ν νπνίνο δηαζέηεη αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηεξίνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο κπνξεί λα απνηειεί θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν. Αλ έρεη δηαθνπεί ε

6 ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ιφγσ παχζεο εξγαζηψλ, αξθεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε δηαθνπή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην θηήξην ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή ζηέγε. ε) Βηνκεραληθφ βηνηερληθφ θηίξην είλαη ην θηίξην πνπ δηαζέηεη αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. Δπίζεο βηνκεραληθφ βηνηερληθφ θηίξην ζεσξείηαη ην θηίζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη καδηθή δηαινγή, ζπζθεπαζία ή κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ή νξγαλσκέλε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ζθαγείσλ θαη γεληθά νξγαλσκέλεο γεσξγνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαζψο θαη ηα ςπγεία απνζήθεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηεξίνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο κπνξεί λα απνηειεί θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν. Αλ έρεη δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο βηνηερλίαο ιφγσ παχζεο εξγαζηψλ, αξθεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε δηαθνπή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην θηήξην ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή ζηέγε. ζ) Σνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε, Ννζειεπηήξην θαη Δπαγέο Ίδξπκα, είλαη ην θηίξην πνπ δηαζέηεη αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηεξίνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο κπνξεί λα απνηειεί θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν. Αλ έρεη δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ιφγσ παχζεο εξγαζηψλ, αξθεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε δηαθνπή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην θηήξην ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή ζηέγε. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ή δηακεξίζκαηα, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα νηθνδνκήο θαηνηθίαο, ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ αλαγξάθνληαη σο θαηνηθίεο. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ή δηακεξίζκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα νηθνδνκήο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ αλαγξάθνληαη σο επαγγεικαηηθέο ζηέγεο. η) Δθπαηδεπηήξην, είλαη ην θηίξην πνπ δηαζέηεη αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηεξίνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο κπνξεί λα απνηειεί θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν. Αλ έρεη δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ιφγσ παχζεο εξγαζηψλ, αξθεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηε δηαθνπή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην θηήξην ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή ζηέγε. ηα) Αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, είλαη ην θηίξην πνπ δηαζέηεη αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηεξίνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο κπνξεί λα απνηειεί θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θνιπκβεηηθή δεμακελή ζε νηθφπεδν ή γήπεδν κε θηίζκα, γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηηξίνπ, ζεσξείηαη αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. ηβ) Δηδηθά θηίζκαηα ηεο πεξ. ζ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξηζκ /479/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β 1152), νξίδνληαη ηα κνπζεία, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ζπλεδξηαθά θέληξα, αίζνπζεο δηαιέμεσλ, ζπλαπιηψλ,

7 εθζεζηαθά θέληξα θαη γεληθά θηίζκαηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη δηαζέηνπλ αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα εηδηθνχ θηηξίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη άδεηα νηθνδνκήο εηδηθνχ θηεξίνπ, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ρξήζεο κπνξεί λα απνηειεί θάζε πξφζθνξν δεκφζην έγγξαθν. 2. Γελ αλαγξάθνληαη ζηνηρεία θηίζκαηνο φηαλ ππάξρεη παληειήο έιιεηςε ζηέγεο. Αλ ππάξρεη κεξηθή έιιεηςε ζηέγεο ή άιιεο νπζηψδεηο βιάβεο ηνπ θηίζκαηνο, πνπ ην θαζηζηνχλ κε ιεηηνπξγηθφ, ηφηε αλαγξάθεηαη σο εκηηειέο. 3. Δάλ ζην θηίζκα έρνπλ γίλεη νπζηψδεηο θαη ζηαζεξέο επεκβάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη δηάθνξε απφ εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ζηελ πξάμε ζχζηαζεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή ζηνλ ηίηιν θηήζεο ηνπ, ηνχην εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε κε ηε λέα ηνπ κνξθή θαηεγνξία αθηλήηνπ. 4. ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ εκηππφγεηνη ρψξνη αλαγξάθνληαη σο ηζφγεηνη, εθηφο αλ ππάξρεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο φηη απηνί είλαη ππφγεηνη, θαη ν εκηψξνθνο αλαγξάθεηαη σο πξψηνο φξνθνο. Σν παηάξη πξνζηίζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θχξηνπ ή βνεζεηηθνχ ρψξνπ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ. Άρζρο 4 Τρόπος αλαγραθής αθηλήηωλ ζηης δειώζεης ζηοητείωλ αθηλήηωλ Οηθόπεδα, γήπεδα 1. Γηα ηηο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ην δηθαίσκα πςνχλ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί σο απηνηειήο ηδηνθηεζία κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, αλαγξάθεηαη σο νηθφπεδν κε ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ φινπ νηθνπέδνπ, ρσξίο λα ζπκπιεξψλεηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην νηθφπεδν. Δθφζνλ ην δηθαίσκα αλαθέξεηαη ζε ρηιηνζηά ζηνλ «αέξα» ηνπ νηθνπέδνπ, ζε πξνζδνθψκελε αιιά αβέβαηε δπλαηφηεηα δφκεζεο, ινγίδεηαη σο κε νηθνδνκήζηκν νηθφπεδν, κε δπλάκελν λα ηαθηνπνηεζεί. 2. ε πεξηπηψζεηο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο επί νηθνπέδνπ ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ αλαγξάθεηαη, σο επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ, ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απηνχ θαη, σο πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο, ην πνζνζηφ επί ηνπ νηθνπέδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζεηε ηδηνθηεζία. ηελ πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη ε ζηήιε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θηηζκάησλ ζην νηθφπεδν κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο θαζέηνπο. 3. Αγξνί κνλνεηνχο θαιιηέξγεηαο ζεσξνχληαη νη εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, πνπ θαιιηεξγνχληαη κε εηήζηα θπηά, νη εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ζεξκνθήπηα ή απνηεινχλ ηερλεηνχο βνζθφηνπνπο, θαζψο θαη απηέο πνπ ηεινχλ ππφ αγξαλάπαπζε. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη νη εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, πνπ βξίζθνληαη εληφο θαιιηεξγνχκελσλ πεξηνρψλ, κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ αιιά έρνπλ παξακείλεη αθαιιηέξγεηεο.

8 4. Αγξνί πνιπεηνχο θαιιηέξγεηαο ή δελδξψλεο, ζεσξνχληαη νη εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκνχ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο κε δελδξψδε θπηά, κε εκπνξεχζηκνπο θαξπνχο ή μπιεία, κε ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 8 δέλδξσλ αλά ζηξέκκα. Δθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ πνπ έρνπλ δηάζπαξηα δέληξα ιηγφηεξα απφ 8 αλά ζηξέκκα, ζεσξνχληαη αγξνί κνλνεηνχο θαιιηέξγεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη ακπειψλεο. 5. Βνζθφηνπνη θαη ρέξζεο κε θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζεσξνχληαη νη εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, πνπ δελ έρνπλ πνηέ θαιιηεξγεζεί ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο. Οη εθηάζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επηθιηλή βξαρψδε εδάθε πνπ θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ θπζηθή βιάζηεζε, βνζθφθπηα ή λνκεπηηθά θπηά, θαηάιιεια γηα ηξνθή δψσλ. ηνπο βνζθφηνπνπο ππάγνληαη θαη νη ρέξζεο εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, νη νπνίεο είλαη επηθιηλείο, βξαρψδεηο, δηαβξσκέλεο απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα. Οη ρσκαηεξέο απφζεζεο απνξξηκκάησλ ζεσξνχληαη βνζθφηνπνη. 6. Γαζηθέο εθηάζεηο ζεσξνχληαη νη εθηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δαζηθέο βάζεη ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 7. Μεηαιιεπηηθέο ή Λαηνκηθέο εθηάζεηο ζεσξνχληαη νη εδαθηθέο εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη εθκεηάιιεπζε εμφξπμεο, επηθαλεηαθήο ή ππφγεηαο, ιαηνκηθψλ πξντφλησλ ή κεηαιιεπκάησλ. Η δξαζηεξηφηεηα απηή πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 8. Τπαίζξηεο εθζέζεηο θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζεσξνχληαη νη εδαθηθέο εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ή ηελ απφζεζε εκπνξεπκάησλ, γηα ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ, θαζψο θαη γηα αλαςπρή. 9. Αξδεπφκελεο ζεσξνχληαη νη εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, πνπ αξδεχνληαη κε γεψηξεζε ή κε νπνηνδήπνηε (δεκφζην ή ηδησηηθφ) αξδεπηηθφ ζχζηεκα ή γεηηληάδνπλ κε πνηάκη, ιίκλε θ.ιπ. Γελ ζεσξνχληαη αξδεπφκελεο νη εθηάζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη κε κεηαθνξά λεξνχ κε βπηίν ή απφ δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ. 10. Η επηθάλεηα ησλ ισξίδσλ γεο, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζηδεξνηξνρηέο ή ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη πχξγνη θαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαγξάθεηαη ζπλνιηθά σο νηθφπεδν ή γήπεδν, θαηά πεξίπησζε, αλά δεκνηηθή ελφηεηα. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 17 Φεβξνπαξίνπ 2014 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ

9

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο:

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο: ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ππφρξενο ζε θφξν είλαη ν εξγνιάβνο, γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ, ηα νπνία ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζε απηφλ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009».

ΠΟΛ ΘΕΜΑ: «Δηαδηθαζία δηφξζσζεο δειψζεσλ Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ, έηνπο 2009». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.»

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΒΙΑ ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ

ΔΡΒΙΑ ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Edition FP.B -V1.R.el ΔΡΒΙΑ ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Η EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES ζαο ελεκεξώλεη γηα ελδηαθέξνπζεο πεξηπηώζεηο νηθηζηηθώλ αθηλήησλ, ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε θαη κίζζσζε, ζηε Σεξβία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα