Non-Linear Convergence: An Empirical Study of Labour Productivity Convergence in European Agricultural

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Non-Linear Convergence: An Empirical Study of Labour Productivity Convergence in European Agricultural"

Transcript

1 Non-Linear Converence: An Empirical Study of Labour Productivity Converence in European Aricultural Alexiadis Stilianos Ministry of Rural Development and Foods, Department of Aricultural Policy and Documentation, Division of Aricultural Statistics Room 501, 5 Acharnon St., , Athens, Greece, Alexandrakis Alexandros Technoloical Education Institute of Serres, Terma Manisias St., Serres, Greece Abstract Converence across reional economies has spurred one of the most debatable issues in contemporary research in economics. In this paper we seek to address the question of whether, durin the period the NUTS-2 reions of EU-26 exhibited a tendency to convere in terms of aricultural labour productivity. The approach used in this paper is mainly quantitative, with emphasis on empirical results. However, it is hoped that this paper will be able to isolate some interestin views on the issue of reional converence in Europe. Application of a series of models indicates that the NUTS-2 reions follow a pattern of club-converence. Keywords: Converence, Ariculture, European Union JEL Classification Codes: Q10, O47 Μη γραμμική Περιφερειακή Σύγκλιση: Μια Εμπειρική Διερεύνηση για τον Αγροτικό Τομέα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Περίληψη Αλεξιάδης Στυλιανός Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Τμήμα Λογιστικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Η Οικονομική Σύγκλιση, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο οικονομιών, έχει διχάσει τη σύγχρονη οικονομική έρευνα, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα από πολιτική άποψη. Με τη συγκεκριμένη Οι συγγραφείς επιθυμούν να εκφράσουν θερμές ευχαριστίες στον κ. Π. Πέζαρο, Δ/ντή Αγροτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, και στον κ. Σ. Κοκκίδη, προϊστάμενο (α/α) του τμήματος Αγροτικής Στατιστικής, για την θετική συμβολή τους στην συγγραφή του παρόντος κειμένου. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείμενο είναι αυστηρά προσωπικές PRIME

2 εργασία οι συγγραφείς επιδιώκουν να προσεγγίσουν σε επίπεδο ευρωπαϊκό το φαινόμενο της σύγκλισης στον αγροτικό τομέα προκειμένου να προβούν σε μία εμπειρική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, επιχειρείται να διερευνηθεί το κατά πόσον οι εθνικές και τοπικές ευρωπαϊκές οικονομίες ακολουθούν την πολιτική της σύγκλισης σε θέματα παραγωγικότητας εργασίας στον αγροτικό τομέα. Σύμφωνα με εμπειρικά στοιχεία, οι Ευρωπαϊκές Οικονομίες δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική σε θέματα σύγκλισης. Ο προσδιορισμός των διαφορετικών μοντέλων σύγκλισης που ακολουθούνται από κάθε οικονομία επηρεάζει σημαντικά την εκάστοτε Κοινή Αγροτική Πολιτική. Λέξεις κλειδιά: Σύγκλιση, Αγροτικός Τομέας, Ευρωπαϊκή Ένωση JEL Classification Codes: Q10, O47 Εισαγωγή Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους οικονομολόγους, τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική σκοπιά, είναι η σύγκλιση ανάμεσα στις οικονομίες, εκφρασμένη σε όρους επιπέδου εισοδήματος ή παραγωγικότητας. Είναι πιθανό, ωστόσο, η σύγκλιση να μην χαρακτηρίζει όλες τις οικονομίες αλλά να περιορίζεται στα πλαίσια μίας ομάδας, ένα φαινόμενο γνωστό με το όρο ομάδα-σύγκλισης (club-converence). Ο όρος αυτός προτάθηκε από τον William Baumol στην πρωτοποριακή εργασία του σχετικά με την σύγκλιση σε διεθνές επίπεδο. Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στο American Economic Review το 1986 και έκτοτε αποτελεί σημείο αναφοράς για μελέτες και διατριβές που εκπονούνται σχετικά με θέματα οικονομικής σύγκλισης. Το θέμα της οικονομικής σύγκλισης αφορά, όχι μόνο τις εθνικές οικονομίες αλλά και τις διάφορες περιοχές μέσα σε ένα κράτος. Στην περίπτωση αυτή το ενδιαφέρον εστιάζεται σε όρους περιφερειακής σύγκλισης. Η περιφερειακή σύγκλιση είναι δυνατόν να αναφέρεται είτε ανάμεσα σε περιοχές με κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά είτε σε περιοχές που αντιστοιχούν στα διοικητικά διαμερίσματα ενός κράτους, μία διαίρεση η οποία ωστόσο μπορεί να χαρακτηρισθεί και αυθαίρετη. Τα τελευταία χρόνια, όπως είναι ίσως αναμενόμενο, το θέμα της σύγκλισης των περιφερειών στην Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτέλεσε αντικείμενο μιας πληθώρας εμπειρικών μελετών. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο από ακαδημαϊκής πλευράς αλλά, και κατά κύριο λόγο ίσως, από την πλευρά άσκησης οικονομικής πολιτικής. Πραγματικά, μια ισόρροπη εισοδηματική κατανομή ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες μιας χώρας βοηθά τόσο την αποτελεσματική χρήση των διαθεσίμων πόρων όσο και την κοινωνική και πολιτική συνοχή της χώρας. Είναι ευνόητη, κατά συνέπεια, η σημασία της περιφερειακής σύγκλισης για την επιτυχία των στόχων της ΕΕ, ιδιαίτερα στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την πρόσφατη προσθήκη νέων Κρατών-Μελών από την Ανατολική Ευρώπη. Η αγροτική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΕ και σε θέση να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της περιφερειακής σύγκλισης. Ωστόσο, η εμπειρική εξέταση της περιφερειακής σύγκλισης σε όρους παραγωγικότητας στον αγροτικού τομέα δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους οικονομολόγους που ασχολούνται με θέματα περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην επέκταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με την εμπειρική εξέταση των τάσεων σύγκλισης στα πλαίσια του αγροτικού τομέα των περιφερειών των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ. PRIME

3 Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εμπειρική ανάλυση, αναπτύσσεται στην ενότητα 2. Η οικονομετρική διερεύνηση της περιφερειακής σύγκλισης του αγροτικού τομέα στις περιφέρειες της Ευρώπης των 27 παρουσιάζεται στην ενότητα 3 ενώ τα συμπεράσματα παρουσιάζονται στην ενότητα 4. Απόλυτη Σύγκλιση και Ομάδα-σύγκλισης Η εισοδηματική σύγκλιση είναι δυνατόν να εμφανισθεί σε δύο μορφές: απόλυτη και ομάδα σύγκλισης. Η απόλυτη σύγκλιση ισχύει όταν μία φτωχή οικονομία παρουσιάζει την τάση να μεγεθύνεται με ταχύτερο ρυθμό από μία πλούσια οικονομία. Η συνθήκη αυτή αναμένεται ότι, μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσει στην εξίσωση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων ή των επιπέδων παραγωγικότητας ανάμεσα σε όλες τις οικονομίες. Η απόλυτη σύγκλιση 1 ισχύει όταν σε ένα σύνολο οικονομιών υφίσταται μία αρνητική σχέση μεταξύ του αρχικού επιπέδου του κατά κεφαλήν Y = Y, Y και των εισοδήματος ή της παραγωγικότητας της εργασίας i,0 { min, 0, max,0 } ρυθμών μεγέθυνσης = {, } χρονικής περιόδου όταν i, T min, T καθώς, 0 Ymax, 0 i,t min, T, max, T κατά την διάρκεια μιας δεδομένης T = 0,, t. Εναλλακτικά, η απόλυτη σύγκλιση ισχύει Y i, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. i,t max, T min, T Y min,0 Y max, 0 Y i,0 Σχήμα 1: Απόλυτη Σύγκλιση Έστω ότι η παραγωγικότητα της εργασίας μεγεθύνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: Y i i, T = e Yi,0 (1) Λογαριθμίζοντας την εξίσωση (1), ο ρυθμός μεγέθυνσης εκφράζεται ως εξής: i, T = yi, T yi,0 (2) Έτσι, η υπόθεση της απολύτου σύγκλισης είναι δυνατόν να εξετασθεί με την χρήση της παρακάτω εξίσωσης παλινδρόμησης: i, T = a + byi, 0 + ε i (3) όπου a είναι ο σταθερός όρος και ε i ο διαταρακτικός όρος της παλινδρόμησης. Η τιμή του συντελεστή b φανερώνει τις τάσεις σύγκλισης ή απόκλισης των περιφερειών και είναι δυνατόν να λάβει τιμές μεταξύ 1 και 0. Σύμφωνα με τον Romer (1996) απόλυτη σύγκλιση υπάρχει όταν b = 1 ενώ όταν b = 0 υπάρχει απόλυτη απόκλιση. Με δεδομένη την τιμή του 1 Η υπόθεση της απόλυτης σύγκλισης εμφανίζεται και με τον όρο β-σύγκλιση, ο οποίος προτάθηκε από τους Barro and Sala-i-Martin (1995). PRIME

4 συντελεστή b, είναι δυνατόν να υπολογισθεί ο μέσος ρυθμός σύγκλισης β, ο οποίος σύμφωνα με τους Barro και Sala-i-Martin (1995) υπολογίζεται ως εξής: ln( b + 1) β = (4) T Πέρα από την συνθήκη της απόλυτης σύγκλισης υπάρχει και η εναλλακτική συνθήκη της ομάδας-σύγκλισης η οποία, κατά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο στα πλαίσια της περιφερειακής ανάλυσης 2. Στην σχετική βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ομάδας-σύγκλισης 3. Ωστόσο, μία αρκετά χρησιμοποιημένη μέθοδος είναι αυτή των Baumol και Wolff (1988), οι οποίοι προτείνουν την παρακάτω τροποποίηση της εξίσωσης (3): 2 i, T = a + b1 yi,0 + b2 yi,0 (5) Σύμφωνα με την εξίσωση (5) η διαδικασία σύγκλισης είναι μη γραμμική, και ισχύει όταν b > 1 0 και b < 0 2. Η μη γραμμικότητα της εξίσωσης (5) σημαίνει ότι η ιδιότητα της απόλυτης σύγκλισης περιορίζεται μόνο σε μία ομάδα περιφερειών. Πως είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η ομάδα αυτή; Ο ρυθμός μεγέθυνσης φθάνει σε ένα μέγιστο σημείο ( ) όταν: y i, T i,0 = b 1 + 2b2 ( yi, 0 ) = 0 Λύνοντας την εξίσωση (6) ως προς y i, 0 είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας το οποίο αντιστοιχεί στον μέγιστο ρυθμό μεγέθυνσης. Το επίπεδο αυτό της παραγωγικότητας της εργασίας ( y ) αποτελεί το κατώφλι το οποίο προσδιορίζει την σύσταση της ομάδας-σύγκλισης και υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: b1 y = (7) 2b 2 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, στις περιφέρειες με αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας μεγαλύτερο από το κατώφλι, y yi,0 < 0, ο ρυθμός μεγέθυνσης συσχετίζεται αρνητικά με το αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας και, κατά συνέπεια, οι περιφέρειες αυτές συνιστούν μία ομάδασύγκλισης, με την έννοια ότι χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της β- σύγκλισης 4. Κατά συνέπεια, η ομάδα-σύγκλισης περιλαμβάνει αποκλειστικά τις περιφέρειες εκείνες με y i, 0 y 0. Το αντίθετο ισχύει για τις περιφέρειες με αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας μικρότερο από το επίπεδο κατωφλιού, y y > 0. Στην περίπτωση αυτή, και με την i,0 (6) 2 Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τις μελέτες των Canova (2004), Alexiadis and Tomkins (2004), Corrado et al. (2005), Fischer and Stirböck (2006), Alexiadis (2009), κ.α. 3 Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέθοδοι που προτείνονται από τους Chatterji (1992), Chatterji and Dewhurst (1994), Durlauf and Johnson (1995), κ.α. 4 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόθεση της ομάδας σύγκλισης είναι δυνατόν να εξετασθεί εμπειρικά και με την χρήση χρονολογικών σειρών και οικονομετρικών εργαλείων όπως η μεθοδολογία ελέγχου για cointeration, unit root testin, κλπ. Για μία επισκόπηση των προαναφερθέντων μεθοδολογιών δες Alexiadis and Tomkins (2004). Η εμπειρική εξέταση της υπόθεσης της ομάδας σύγκλισης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω χρονολογικών σειρών παρουσιάζεται στην εργασία των Alexiadis and Tsadis (2009). PRIME

5 προϋπόθεση ότι b > 1 0, υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης και αρχικού επίπέδου παραγωγικότητας. Σε αυτές τις περιφέρειες ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι συγκριτικά μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερο είναι το αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας. Στις περιφέρειες με y i, 0 y 0 υφίσταται η αρνητική σχέση μεταξύ ρυθμού μεγέθυνσης και αρχικού επιπέδου παραγωγικότητας, η οποία, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύει μακροχρόνια, θα οδηγήσει στην εξίσωση της παραγωγικότητας σε ένα επίπεδο σταθερότητας (steady-state). Η κατάσταση αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες με y yi,0 > 0. Για τον λόγο αυτό οι περιφέρειες με σχετικά υψηλό (χαμηλό) αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας μεγεθύνονται με σχετικά υψηλό (χαμηλό) ρυθμό. Έτσι, στις περιφέρειες αυτές η διαδικασία μεγέθυνσης λειτουργεί επισωρευτικά και, κατά συνέπεια, οι περιφέρειες αυτές αποτελούν μία ομάδα-απόκλισης. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι ένα αρχικά υψηλό (χαμηλό) επίπεδο παραγωγικότητας, εκφρασμένο σε όρους y y < 0 ( y yi,0 > 0 ) οδηγεί σε σύγκλιση (απόκλιση). Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των εννοιών απολύτου και ομάδα-σύγκλισης. i i,0 0 y y i, 0 Σχήμα 2: Ομάδα-σύγκλισης Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η τιμή του ρυθμού σύγκλισης β θα διαφέρει μεταξύ των περιφερειών που ανήκουν στην ομάδα-σύγκλισης και σε αυτές που εξαιρούνται από αυτή. Με άλλα λόγια, αν b b < 0 τότε β β > 0. c nc c nc Η εξέταση των τάσεων σύγκλισης σε ένα σύνολο περιφερειακών οικονομιών είναι σε μεγάλο βαθμό εμπειρικής φύσεως. Το υπόδειγμα που αναπτύχθηκε στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί στην συνέχεια οικονομετρικά. Εμπειρική Διερεύνηση Η συντριπτική πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών για την περιφερειακή σύγκλιση (π.χ. Button and Pentecost (1995), Neven and Gouyette (1995), Álvarez-Garcia et al. (2004), Ezcurra et al. (2005), Faerber and Verspaen (1996), κ.α.) αναφέρεται στην συνολική οικονομία των περιφερειών χωρίς να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας. Λιγότερες μελέτες για την τομεακή σύγκλιση έχουν πραγματοποιηθεί. Για παράδειγμα, θα ήταν δυνατό να αναφέρουμε τις εργασίες των Pascual and Westermann (2002) και Guler and Pfaffermayr (2004) σχετικά με την σύγκλιση στον PRIME

6 βιομηχανικό τομέα καθώς και την εργασία των Button and Pentecost (1993) στην οποία εξετάζεται η περιφερειακή σύγκλιση αναφορικά με τον τομέα υπηρεσιών. Το θέμα της περιφερειακής σύγκλισης με πλαίσιο αναφοράς τον αγροτικό τομέα της οικονομίας έχει αρχίσει, κατά τα τελευταία χρόνια, να αποτελεί αντικείμενο μελέτης από μια σειρά εμπειρικών μελετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών μελετών αναφέρονται στα πλαίσια αναπτυσσόμενων χωρών (π.χ. Sharma et al., 1990, Gutierrez, 2002, Macours and Swinnen 2000) ενώ μερικές εμπειρικές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο για χώρες όπως η Κίνα (McErlean and Wu, 2003) και η Ινδία (Dev, 1988). Ορισμένες εμπειρικές μελέτες εξετάζουν το θέμα της περιφερειακής σύγκλισης του αγροτικού τομέα στις Η.Π.Α. (McCunn and Huffman, 2000; Ball et al., 2004). Παρά το γεγονός ότι, ο αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΕ 5, και ιδιαίτερα ότι ορισμένα νέα Κράτη-Μέλη καθώς και υποψήφιες προς ένταξη χώρες βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στις αγροτικές δραστηριότητες 6, σχετικά λίγες μελέτες έχουν εκπονηθεί για την εξέταση της σύγκλισης του αγροτικού τομέα σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι μελέτες των Bivand and Branstad (2003, 2005) εξετάζουν την περιφερειακή σύγκλιση του αγροτικού εισοδήματος σε ένα μάλλον περιορισμένο πεδίο, αυτό των περιφερειών 8 Κρατών-Μελών της ΕΕ. Ένα πιο εκτεταμένο γεωγραφικό πεδίο χρησιμοποιείται για την εμπειρική εξέταση της παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα χρησιμοποιείται στις μελέτες των Alexiadis and Alexandrakis (2008) και Alexiadis et al. (2008), αυτό των 267 περιφερειών των 27 Κρατών- Μελών της ΕΕ 7. Το ίδιο πλαίσιο αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα μελέτη. Κατά κύριο λόγο, η εμπειρική εξέταση του θέματος της περιφερειακής σύγκλισης αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα. Ωστόσο, εδώ θα μας απασχολήσει η παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα, η οποία εκφράζεται ως το πηλίκο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο αγροτικό τομέα ως προς τις ετήσιες μονάδες εργασίας στο τομέα αυτό. Η προσέγγιση αυτή, ουσιαστικά, αφορά την παραγωγική δομή των περιφερειών, δεδομένου ότι τα επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας επηρεάζονται άμεσα από τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονομιών (Martin, 2001). Το πλαίσιο της εμπειρικής ανάλυσης αναφέρεται στις περιφερειακές διαιρέσεις της EUROSTAT και αντιστοιχούν στις 267 περιφέρεις της ΕΕ27. Το επίπεδο γεωγραφικής διαίρεσης είναι το NUTS-2, ένα επίπεδο το οποίο αποτελεί τον στόχο της ΕΕ σχετικά με την περιφερειακή σύγκλιση (Boldrin and Canova, 2001). Παρά το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί αρκετές αντιρρήσεις για την χρήση των NUTS-2 ως το πλέον καταλληλότερο επίπεδο για την μέτρηση της περιφερειακής σύγκλισης, οι περιφερειακές διαιρέσεις NUTS-2 συνιστούν, σύμφωνα με τους Fischer 5 Η κατάσταση του αγροτικού τομέα, μαζί με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζεται αναλυτικά στις διάφορες δημοσιεύσεις της EUROSTAT (1999, 2007, 2007a, 2008). 6 Για παράδειγμα, αγροτικός τομέας απασχολεί το 30% του εργατικού δυναμικού στην Ρουμανία και το 10% στην Βουλγαρία ενώ στην Τουρκία και στην Αλβανία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30% και 60%. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην έκδοση της EUROSTAT (2006) αναφορικά με τις υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ κράτη. 7 Η εργασία των Soares and Ronco (2000) εξετάζει εμπειρικά την σύγκλιση του αγροτικού τομέα αλλά σε εθνικό επίπεδο για 14 Ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη. PRIME

7 και Stirböck (2006) μια αρκετά ικανοποιητική γεωγραφική διαίρεση για την εμπειρική εξέταση των τάσεων σύγκλισης. Τα χρησιμοποιηθέντα στοιχεία καλύπτουν την χρονική περίοδο , μία περίοδος που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως σχετικά μικρή. Παρόλα αυτά, οι Islam (1995) και Durlauf and Quah (1999) ισχυρίζονται ότι οι παλινδρομήσεις όπως αυτή στην εξίσωση (1) ισχύουν και για σχετικά μικρές χρονικές περιόδους, δεδομένου ότι βασίζονται σε μια προσέγγιση του επιπέδου σταθερότητας, στο οποίο μακροπρόθεσμα συγκλίνουν οι οικονομίες. Μια πρώτη εξέταση της υπόθεσης της β-σύγκλισης εμφανίζεται στο Σχήμα 3, το οποίο παρουσιάζει την διασπορά μεταξύ αρχικού επιπέδου παραγωγικότητας και του μέσου ρυθμού μεγέθυνσης. Σε γενικές γραμμές, η σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών είναι αρνητική, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3. Η εξέταση της γραμμής τάσης, ωστόσο, δείχνει ότι η αρνητική αυτή σχέση ισχύει για μία ομάδα περιφερειών με αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας περίπου ευρώ Averae Growth Rates, (in %) ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Labour Productivity, 1995 (in natural loarithms) Σχήμα 3: β-σύγκλιση του αγροτικού τομέα στις περιφέρειες της Ευρώπης των 27 Σαν ένα πρώτο βήμα στην αξιολόγηση των τάσεων περιφερειακής σύγκλισης στην ΕΕ27, η εξίσωση (1) εκτιμήθηκε οικονομετρικά με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Τα προκύψαντα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ο συντελεστής σύγκλισης είναι αρνητικός και σύμφωνα με την τιμή του, οι περιφέρειες της ΕΕ27 κατά την διάρκεια της περιόδου συγκλίνουν με ένα μέσο ρυθμό 1,5% ανά έτος. Στην συνέχεια εξετάζεται η υπόθεση της ομάδας-σύγκλισης. Τα σχετικά αποτελέσματα σηματοδοτούν την ύπαρξη μιας ομάδας-σύγκλισης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα, δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες τιμές των συντελεστών είναι b > 1 0 και b < 0 2. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει PRIME

8 περιφέρειες με αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας περίπου ευρώ. Σύμφωνα με αυτή την τιμή η ομάδα περιλαμβάνει 198 περιφέρειες. Οι περιφέρειες αυτές μεγεθύνονται με ετήσιο ρυθμό 0,5% ενώ ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης όλων των περιφερειών είναι 0,6%. Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην ομάδασύγκλισης μεγεθύνονται με ρυθμό 1% ετησίως. Πίνακας 1: Απόλυτη & Ομάδα-σύγκλισης, Εξαρτημένη Μεταβλητή: i, 267 EU-27 NUTS-2 Περιφέρειες a b b β y Σημείωση:, στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 95% και 90%, αντίστοιχα Το μέσο επίπεδο παραγωγικότητας όλων των περιφερειών ( ευρώ) ενώ το μέσο αρχικό επίπεδο παραγωγικότητας της ομάδα σύγκλισης είναι ευρώ. Αντίθετα, το μέσο επίπεδο παραγωγικότητας των περιφερειών της ομάδας-απόκλισης ανέρχεται σε ευρώ. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η ομάδα-σύγκλισης περιλαμβάνει συγκριτικά περιφέρειες με υψηλή παραγωγικότητα, σε αντίθεση με τις περιφέρειες εκτός της ομάδος-σύγκλισης, οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως χαμηλής παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την ανάλυση στην ενότητα 2, οι περιφέρειες που ανήκουν στην ομάδα-σύγκλισης χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της β- σύγκλισης. Η άποψη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το Σχήμα 4, όπου παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ μέσου ρυθμού μεγέθυνσης και αρχικού επιπέδου παραγωγικότητας για τις περιφέρειες που ανήκουν στην ομάδα-σύγκλισης. Η οικονομετρική εξέταση αυτής της υπόθεσης δείχνει ότι οι περιφέρειες στην ομάδα-σύγκλισης συγκλίνουν με ένα μέσο ρυθμό 2,3% ανά έτος 8. Περιορίζοντας την ανάλυση στις περιφέρειες της ομάδας-απόκλισης, η οικονομετρική εκτίμηση της εξίσωσης (1) δίνει τα αποτελέσματα στον Πίνακα 3. Η σχέση μεταξύ μέσου ρυθμού μεγέθυνσης και αρχικού επιπέδου παραγωγικότητας είναι θετική, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 5. Σύμφωνα με την εκτιμώμενη τιμή του συντελεστού σύγκλισης οι περιφέρειες αυτές αποκλίνουν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,7%. Πίνακας 2: β-σύγκλιση ανάμεσα στα μέλη της ομάδος-σύγκλισης Εξαρτημένη Μεταβλητή: i, 198 EU-27 NUTS-2 Περιφέρειες a b cc β Σημείωση:, στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 95% και 90%, αντίστοιχα 8 Σύμφωνα με την μελέτη του Sala-i-Marin (1996), ο οποίος εξέτασε εμπειρικά την υπόθεση της απόλυτης σύγκλισης σε ένα ευρύ πεδίο περιφερειακών οικονομιών, οι οικονομίες συγκλίνουν με έναν σταθερό ρυθμό 2% ετησίως. PRIME

9 Πίνακας 3: β-σύγκλιση στις περιφέρειες εκτός της ομάδος-σύγκλισης Εξαρτημένη Μεταβλητή: i, 69 EU-27 NUTS-2 Περιφέρειες a b nc β Σημείωση:, στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 95% και 90%, αντίστοιχα 4 3 Averae Growth Rate, (in %) ,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3, Labour Productivity, 1995 (in natural loarithms) Σχήμα 4: β-σύγκλιση ανάμεσα στα μέλη της ομάδος-σύγκλισης Averae Growth Rate, (in %) ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2, Labour Productivity, 1995 (in natural loarithms) Σχήμα 5: Ομάδα απόκλισης PRIME

10 Σύμφωνα με την οικονομετρική ανάλυση, η διαδικασία της περιφερειακής σύγκλισης του αγροτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοιόμορφη και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο ξεχωριστών ομάδων, οι οποίες ακολουθούν αντίθετες τάσεις στην πορεία σύγκλισης. Από την μία πλευρά υπάρχει η ομάδα-σύγκλισης, η οποία περιλαμβάνει την πλειοψηφία των περιφερειών της ΕΕ27, και χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της β-σύγκλισης ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν εγκλωβιστεί σε μία πορεία απόκλισης 9. Κατά κύριο λόγο η ομάδασύγκλισης περιλαμβάνει περιφέρειες από τα περισσότερο ανεπτυγμένα οικονομικά Κράτη-Μέλη ενώ μόνο το 3% των μελών της ομάδας-σύγκλισης αφορά περιφέρειες από τις νεοεισερχόμενες χώρες, κυρίως από την Σλοβακία και την Τσεχία. Η ομάδα-απόκλισης περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο περιφέρειες από τα νέα Κράτη-Μέλη, κατά κύριο λόγο από την Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία, Βουλγαρία καθώς και περιφέρειες από Μεσογειακές χώρες, κατά κύριο λόγο από την Ιβηρική χερσόνησο και την Ελλάδα. Η γεωγραφική θέση των δύο ομάδων παρουσιάζεται στο Σχήμα 6. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές περιφέρειες που ανήκουν στην ομάδααπόκλισης βρίσκονται στην γεωγραφική περίμετρο της ΕΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τίθεται ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι θα μπορούσε να σημαίνει για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) τα εμπειρικά ευρήματα, που παρουσιάσθηκαν στην παρούσα μελέτη; Η ΚΑΠ αποτελεί μια πολιτική ιδιαίτερης σημασίας 10 για την ΕΕ καθώς και ένα από τα δυσκολότερα θέματα για την μελλοντική πορεία και διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 11. Με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η ΚΑΠ δεν έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην διαδικασία σύγκλισης των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ασφαλώς, η ΚΑΠ δεν είναι μία πολιτική αποκλειστικά σχεδιασμένη για τις περιφέρειες, είναι ωστόσο μια πολιτική η οποία, αναπόφευκτα, έχει συνέπειες στην οικονομία των ευρωπαϊκών περιφερειών. Με βάση τα οικονομετρικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη, θα ήταν βάσιμος ο ισχυρισμός ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις της ΚΑΠ θα πρέπει να λάβουν υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των περιφερειών. Κατά συνέπεια, μία περιφερειακή διάσταση, τόσο αναφορικά με την φιλοσοφία όσο και με μέσα εφαρμογής, της ΚΑΠ είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και απαραίτητη, ώστε να επιτευχθεί η περιφερειακή σύγκλιση στην ΕΕ. 9 Η υπόθεση της ύπαρξης ενός μηχανισμού εγκλωβισμού (lock-ins) στον αγροτικό τομέα εμφανίζεται αρκετά συχνά στην σχετική βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, οι Daubjer και Swinbank (2004) περιγράφουν, στα πλαίσια της ΚΑΠ, έναν μηχανισμό εγκλωβισμού λόγω κεφαλαιοποίησης των επιδοτήσεων. 10 Η ιστορική εξέλιξη και εφαρμογή της ΚΑΠ παρουσιάζεται αναλυτικά στις εργασίες των Fennell (1979, 1997), Scott (1995) και Grant (1997) ενώ οι διάφορες αναθεωρήσεις εξετάζονται κριτικά από τους Koester (1984), Swinbank (1993), Coleman and Tanermann (1999), Swinbank (1999), Ackrill (2000), Van Meijl and Van Toneren (2002), Daubjer and Swinbank (2007). Μία αξιολόγηση των συνεπειών της ΚΑΠ παρουσιάζεται στις μελέτες των de Veer (1987) και Marsh (2005). 11 Το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξετάζεται σε βάθος στην εργασία του Molle (2006). Πρόσθετα στοιχεία μπορούν να βρεθούν στις εργασίες των Barrell (1992) και Barry and Be (2003). PRIME

11 Σχήμα 6: Η Γεωγραφική Κατανομή της Ομάδας-σύγκλισης PRIME

12 Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η υπόθεση της περιφερειακής σύγκλισης του αγροτικού τομέα κατά την περίοδο , με πλαίσιο αναφοράς τις περιφέρειες των 27 Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης δε περιορίζεται σε μία απλή προσθήκη στην λίστα των μελετών της εμπειρικής αξιολόγησης της περιφερειακής σύγκλισης. Με την παρούσα μελέτη εξετάζεται μια εναλλακτική μορφή της περιφερειακής σύγκλισης, αυτή της ομάδος σύγκλισης. Σύμφωνα με τα οικονομετρικά αποτελέσματα, η ιδιότητα της σύγκλισης περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα περιφερειών της ΕΕ. Από την πλευρά της άσκησης οικονομικής πολιτικής, και δεδομένου του ενδιαφέροντος της ΕΕ για την προώθηση της σύγκλισης των περιφερειών, ο εντοπισμός της ομάδαςσύγκλισης βοηθά στον προσδιορισμό των περιφερειών που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Επιπλέον, με την παρούσα μελέτη υποστηρίζεται η αναδιαμόρφωση της ΚΑΠ με την προσθήκη μιας περιφερειακής διάστασης, ώστε συγκεκριμένη πολιτική να βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίτευξη της σύγκλισης των περιφερειών της ΕΕ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bιβλιογραφία Ackrill, R., 2000, CAP Reform 1999: A Crisis in the Makin?, Journal of Common Market Studies, 38(2), Alexiadis, S., 2009, Reional Converence Clubs and Dynamic Externalities: Evidence from the Reions of Greece, Forthcomin in Italian Journal of Reional Science. Alexiadis, S. and Alexandrakis, A., 2008 "Threshold Conditions" and Reional Converence in European Ariculture, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 1(2), Alexiadis, S. and Tomkins, J., 2004, Converence-Clubs in the Reions of Greece, Applied Economics Letters, 11(6), Alexiadis, S. and Tsadis, D., 2009, EU27 leadin reions in labour productivity rowth in ariculture, industry, and services: A methodoloy and a research aenda, Paper presented at the International Conference of Reional Studies Association, 6-8 April, Leuven, Belium Alexiadis, S. Pandelidis, P. and Paschaloudis, D., 2008, Testin for Converence in Ariculture across the Reions of Europe, Paper presented at the International Conference on Applied Economics, of May 2008, Kastoria, Greece, Álvarez-Garcia, S., Prieto-Rodriuez, J. and Salas, R., 2004, The Evolution of Income Inequality in the European Union durin the period Applied Economics, 36, Ball, V., Hallahan, G. and Nehrin, R., 2004, Converence of Productivity: an Analysis of the Catch-up Hypothesis within a Panel of States, American Journal of Aricultural Economics, 86(5), Barrell, R., 1992, Economic Converence and Monetary Union, London: Sae Publications. Barry, F. and Be, I., 2003, EMU and Cohesion, Journal of Common Market Studies, 41(5), Barro, R. and Sala-i-Martin, X., 1995, Economic Growth, Mit Press (2d ed.). Baumol, W., 1986, Productivity Growth. Converence and Welfare: What the Lon-Run Data show, American Economic Review, 76, Baumol, W. and Wolff E.,1988, Productivity Growth, Converence and Welfare: A reply, American Economic Review,78 (5), PRIME

13 Bivand R. and Brunstad R.,2003, Reional rowth in Western-Europe: an empirical exploration of interactions with ariculture and aricultural policy, In Finleton, B. (Ed), European Reional Growth, , Spriner, Berlin. Bivand, R. and Brunstad R., 2005, Further Explorations of Interactions between Aricultural Policy and Reional Growth in Western Europe: Approaches to Nonstationarity in Spatial Econometrics, Paper presented on the 45th Conress of European Reional Science Association, Amsterdam, Auust Boldrin, M. and Canova, F., 2001, Inequality and Converence in Europe s Reions: Reconsiderin European Reional Policies, Economic Policy, 32, Button, K. and Pentecost, E., 1993, Reional Service Sector Converence, Reional Studies, 27 (7), Button, K. and Pentecost, E., 1995, Testin for Converence of the EU Reional Economies, Economic Inquiry, 33, Canova, F., 2004, Testin for Converence Clubs in Income per Capita: A Predictive Density Approach, International Economic Review, 45(1), Chatterji, M., 1992, Converence Clubs and Endoenous Growth, Oxford Review of Economic Policy, 8 (4), Chatterji, M. and Dewhurst, H., 1996, Converence Clubs and Relative Economic Performance in Great Britain: , Reional Studies, 30(1), Coleman, W. and Tanermann, S., 1999, The 1992 CAP Reform, the Uruuay Round and the Commission: Conceptualisin Linked Policy Games, Journal of Common Market Studies, 37(3), Corrado, L., Martin, R. and Weeks, M., 2005, Identifyin and Interpretin Reional Converence Clusters across Europe, Economic Journal, 115(502), C133-C160. Daubjer, C., 1999, Reformin the CAP, Journal of Common Market Studies, 37(3), Daubjer, C. and Swinbank, A., 2004, The CAP and EU Enlarement: Prospects for an Alternative Stratey to avoid the Lock-in of CAP Support, Journal of Common Market Studies, 42(1), Daubjer, C. and Swinbank, A., 2007, The Politics of CAP Reform: Trade, Neotiations, Institutional Settin and Blame Avoidance, Journal of Common Market Studies, 45(1), De Veer, J., 1987, Perspectives for the CAP, European Review of Aricultural Economics, 14, Dev, S., 1988, Reional Disparities in Aricultural Labour Productivity and Rural Poverty in India, Indian Economic Review, 23(2), Durlauf, S. and Johnson, P., 1995, Multiple Reimes and Crosscountry Growth Behaviour, Journal of Applied Econometrics, 10(4), Durlauf, S. and Quah, D., 1999, The New Empirics of Economic Growth in Taylor, J. and Woodford, M. (eds) (1999) Handbook of Macroeconomics, 1, Elsevier, Amsterdam, pp EUROSTAT, 1999, Ariculture in the European Union, Luxembur, Areste. EUROSTAT, 2006, Accedin, Candidate & Western Balkan Countries: Key Indicators and Aricultural Statistics, Luxembur, Areste. EUROSTAT, 2007, Aricultural Statistics: , Luxembur, Areste. EUROSTAT, 2007a, Ariculture: Main Statistics , Luxembur, Areste. EUROSTAT, 2008, Ariculture: Main Results , Luxembur, Areste. PRIME

14 Ezcurra, R., Gil, C. and Pascual, P., 2005, Reional Welfare Disparities: the case of the European Reions Applied Economics, 37, Faerber, J. and Verspaen, B., 1996, Headin for Diverence? Reional Growth in Europe Reconsidered, Journal of Common Market Studies, 34 (3), Fennell, R., 1979, The Common Aricultural Policy of the European Community, Granada Fennell, R., 1997, The Common Aricultural Policy: Continuity and Chane, Oxford, Clarendon Press Fischer, M. and Stirböck, C., 2006, Pan-European Reional Income Growth and Club-Converence Annals of Reional Science, 40, Grant, W., 1997, The Common Aricultural Policy, Palrave, Macmillan Guler, K. and Pfaffermayr, M Converence and Productivity in European Manufacturin German Economic Review, 5, Gutierrez, L., 2002, Why is Aricultural Labour Productivity Hiher in some Countries than others?, Aricultural Economics Review, 3(1), Islam, N., 1995, Growth Empirics: A Panel Data Approach Quarterly Journal of Economics, 110(4), Koester, U., 1984, The role of CAP in the process of European interation, European Review of Aricultural Economics, 11, Macours, K. and Swinnen, J., 2000, Impact of Initial Conditions and Reform Policies on Aricultural Performance in Central and Eastern Europe, the Former Soviet Union and East Asia, American Journal of Aricultural Economics, 85(5), Martin, R., 2001, EMU versus the Reions? Reional Converence and Diverence in Euroland, Journal of Economic Georaphy, 1(1), Marsh, J., 2005, The Implications of Common Aricultural Policy Reform for Farmers in Europe, Farm Policy Journal, 2(2), McCunn, A. and Huffman, W., 2000, Converence in US Productivity Growth for Ariculture: Implications of Interstate Research Spillovers for Fundin Aricultural Research, American Journal of Aricultural Economics, 82(2), McErlean, S. and Wu, Z., 2003, Reional Aricultural Labour Productivity Converence in China, Food Policy, 28(3), Molle, W., 2006, The Economics of European Interation: Theory, Practice and Policy, Aldershot, Ashate. Neven D. and Gouyette, C., 1995, Reional Converence in the European Community, Journal of common Market Studies, 33, Pascual, A. and Westermann, F., 2002, Productivity Converence in European Manufacturin Review of Int. Economics, 10, Romer, D., 1996, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill. Sala-i-Martin, X., 1996, The Classical Approach to Converence Analysis, The Economic Journal, 106 (437), Sharma, K, Rao, D. and Shepherd, W., 1990, Productivity of Aricultural Labour and Land: An International Comparison, Aricultural Economics, 4(1), Taylor, J. and Woodford, M. (eds),1999, Handbook of Macroeconomics, 1, Elsevier, Amsterdam, Soares, F. and Ronco, R., 2000, Aricultural income and productivity in the European Union: Converence or diverence amon members, Int. Centre for Economic Research, Workin Paper 20/2000, Torino Swinbank, A., 1999, CAP reform and the WTO: Compatibility and developments, European Review of Aric. Economics, 26, Van Meijl, H. and Van Toneren, F., 2002, The aenda 2000 CAP reform, world prices and GATT-WTO export constraints, European Review of Aricultural Economics, 29, PRIME

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδηματικές Ανισότητες μεταξύ των Ελληνικών Νομών, 1995-2005: ιερεύνηση της Ύπαρξης Σύγκλισης κατά Ομάδες

Εισοδηματικές Ανισότητες μεταξύ των Ελληνικών Νομών, 1995-2005: ιερεύνηση της Ύπαρξης Σύγκλισης κατά Ομάδες Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 14(22): 411-432 Εισοδηματικές Ανισότητες μεταξύ των Ελληνικών Νομών, 1995-2005: ιερεύνηση της Ύπαρξης Σύγκλισης κατά Ομάδες Παναγιώτης Αρτελάρης Οικονομολόγος, Υποψήφιος ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Θέμα Εργασίας :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Θέμα Εργασίας : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΓΗΡΑΣΚΟΥΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σπουδαστής : ΦΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEL: C10, D12, E21 210 920.1855, 882.0871

JEL: C10, D12, E21 210 920.1855, 882.0871 Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας, 16-18 Μαΐου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η συµπεριφορά του καταναλωτικού πρότυπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παναγιώτης Πρόντζας 1 Σαράντης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Karl Marx s theory of economic crises

Karl Marx s theory of economic crises MPRA Munich Personal RePEc Archive Karl Marx s theory of economic crises Theodore Mariolis Department of Public Administraion, Panteion University June 204 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5683/

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), 61-76 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις ΙΟΒΕ: Τα δεδομένα της Οικονομίας

Επισημάνσεις ΙΟΒΕ: Τα δεδομένα της Οικονομίας Επισημάνσεις ΙΟΒΕ: Τα δεδομένα της Οικονομίας Χαρακτηριστικά, έσοδα και επιδράσεις του ΦΠΑ 15 Μαΐου 2015 Γενικά χαρακτηριστικά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Με αφορμή τη συζήτηση για πιθανή μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θαηάζηαζε ζξέςεο καζεηψλ Γ δεκνηηθνχ ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 2 Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο:

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: 1 Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: Η Περίπτωση των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας και των Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE BALANCES ΙΝ EYROPEAN UNION

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE BALANCES ΙΝ EYROPEAN UNION ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 8 (2005), 213-226 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ.. ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE BALANCES ΙΝ EYROPEAN UNION Abstract Based

Διαβάστε περισσότερα