Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ"

Transcript

1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ω ΜΕΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: ΑΝΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΗ, ΑΝΕΦΙΚΣΗ Εηζαγσγή ηελ ηξηεηία , ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε κία πξσηνθαλή, παγθνζκίσο, δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, κε εμάιεηςε ησλ κεγάισλ ειιεηκκάησλ ζην πξσηνγελέο ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ηαπηφρξνλα έζεζε ζε εθαξκνγή δξαζηηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηνπ Ωζηφζν, νη δξαζηηθέο απηέο πξνζαξκνγέο επηηεχρζεθαλ κε ππέξκεηξα κεγάιν θφζηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, φπσο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ην 2012 θαηά -20,1% ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2005 (ή θαηά -16,9% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) έλαληη ηνπ 2007 θαη ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζην 24,1% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ην Έηζη, ζηε ζπγθπξία πνπ δηακνξθψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2013, φινη ζπκθσλνχλ φηη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ γηα πγηή αλάπηπμή ηεο κεηά ην 2014 απνηεινχλ, ή πξέπεη λα απνηεινχλ, ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η έγθαηξε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ζηαδηαθή έμνδν ηεο Διιάδνο απφ ηε κεγαιχηεξε θξίζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θαη γηα ηελ έλαξμε κίαο αμηφπηζηεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο αληηκεησπίζεσο ησλ πνιχ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζε ε θξίζε. Οη δπλαηφηεηεο-πνπ είλαη ζαθψο ππαξθηέο-θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο αλαθάκςεσο έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο απφ πνιινχο αλαιπηέο, αιιά θαη απφ ην Δβδνκαδηαίν Γειηίν θαη ηηο άιιεο δεκνζηεχζεηο ηεο Alpha Bank ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Ωζηφζν, νξηζκέλα απφ ηα πην ζνβαξά εκπφδηα ζηελ αλάθακςε θαίλεηαη λα έρνπλ απνθηήζεη βαζηέο ξίδεο ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη σο αδχλαην λα αληηκεησπηζζνχλ νξζνινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά έηζη ψζηε λα αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα απηφ πνπ έρεη απφιπηε αλάγθε ν ηφπνο: Σελ αλαδσπχξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, αιιά ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απηή ε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαηαπνληηζζεί ζε εμαηξεηηθά επψδπλα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία επίπεδα, θαη κάιηζηα ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα απφ φ,ηη κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην κεγάιν πξάγκαηη κέγεζνο ηεο ζπληειεζζείζαο πξνζαξκνγήο. Έλα από ηα πην ζεκαληηθά εκπόδηα ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη αλακθηζβήηεηα νη ζπλζήθεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ θαζειώζεη ζε ππέξκεηξα ρακειά επίπεδα θαη ζε επηηαρπλόκελε πηώζε, αληί γηα αλάθακςε, ηε δξαζηεξηόηεηα ζηελ πνιύ ζεκαληηθή αγνξά αθηλήησλ ηεο ρώξαο. Η ζπλερηδφκελε, γηα κία πεληαεηία, ηαρεία πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηή ηελ αγνξά έρεη ζπκπαξαζχξεη ζε θαηαθφξπθε πηψζε θαη άιινπο ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (φπσο ηνλ θιάδν ησλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ, ηεο κεηαιινπξγίαο, ησλ επίπισλ, ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ, θ.ά.), ελψ ζε κεγάιε πηψζε δξαζηεξηφηεηαο επξίζθνληαη θαη ηα επαγγέικαηα ησλ αξρηηεθηφλσλκεραληθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ζπκβάιινληαο πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρνιήζεσο ηα ηειεπηαία πέληε έηε. εκεηψλεηαη φηη, ε πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο αλσηέξσ θιάδνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεσο ήηαλ θαηαθφξπθε θαη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε κεγάιε πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαη 1

2 ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηδηαίηεξα ζηελ ηξηεηία εκεηψζεθε έηζη κία κεγάιε ππέξ-αληίδξαζε ζηελ αλακελφκελε αληηζηξνθή ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηελ ηαρεία αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ ησλ αθηλήησλ ζην ΑΔΠ θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρνιήζεσο ηελ πεξίνδν Δηδηθφηεξα, ε ππέξκεηξε πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ηελ πεξίνδν , κεηά ηελ δπλακηθή άλνδφ ηεο ηελ πεξίνδν , αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο εμειίμεηο: α) ηε κεγάιε πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο (ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2005) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη νπνίεο έρνπλ κεησζεί ζηα 6,14 δηζ. ην 2012 θαη αλακέλεηαη (κε βάζε ηα ζηνηρεία, λέα πηψζε θαηά -30,6%, ηνπ φγθνπ ησλ αδεηψλ νηθνδνκψλ πνπ εθδφζεθαλ ην 2012) λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ ζηα 5,0 δηζ. ην Απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο, ζην 22,8%, ησλ ζεκαληηθά κεησκέλσλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ην 2013, απφ άλσ ηνπ 40% ηελ πεξίνδν θαη ζην 3,1% ηνπ επίζεο ζεκαληηθά κεησκέλνπ ΑΔΠ, απφ 12,4% ην 2007 θαη απφ άλσ ηνπ 8% θαηά κέζν φξν ζηελ πεξίνδν Δπίζεο, νη επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο νη νπνίεο είραλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν , ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν (ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 1). β) ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαηά -74,2% ην 2012 έλαληη ηνπ 2006 θαη αθφκε θαη θαηά -60,5% έλαληη ηνπ Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ δηακνξθψζεθε ζηα 3,62 δηζ. (1,9% ηνπ ΑΔΠ) ην 2012, απφ 16,3 δηζ. (7,8% ηνπ ΑΔΠ) ην Δπίζεο, θαηαθφξπθε πηψζε ζεκεηψλεηαη ζηελ ΑΠΑ ησλ βαζηθψλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο, φπσο ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά (απφ ην 2011), ηα 2

3 έπηπια θαη ν θιάδνο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ απηψλ ησλ θιάδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην Γηάγξακκα 1 θαίλεηαη θαη ε πξνζθνξά ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζην ΑΔΠ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ελφο ππνθεξηνχ επηπέδνπ επεκεξίαο ζηα λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο, αθφκε θαη ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο πηψζεσο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο δξακαηηθήο απμήζεσο ηεο αλεξγίαο, ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ ηδηνθαηνηθήζεσο πνπ ππεξβαίλεη ην 82%. Δηδηθφηεξα, ε ΑΠΑ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα (φηαλ ν αξηζκφο ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ αλεξρφηαλ ζηα 6,45 εθαη. ην 2012, απφ 6,57 εθαη. ην 2011) αλεξρφηαλ ζηα 28,5 δηζ. (14,7% ηνπ ΑΔΠ) ην 2012, απφ 19,5 δηζ. (9,3% ηνπ ΑΔΠ) ην Δπίζεο, ε πξσηνθαλήο πηψζε ηεο ΑΠΑ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζπλέβαιε ζηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ΑΠΑ ζηνλ θιάδν ησλ αξρηηεθηφλσλ-κεραληθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 1,4 δηζ. ην 2011, απφ 1,95 δηζ. ην Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1, ε ΑΠΑ γηα ην επάγγεικα ησλ αξρηηεθηφλσλ-κεραληθψλ είρε απμεζεί θαηά 165,8% ην 2009 έλαληη ηνπ 2000, γηα λα κεησζεί ηα επφκελα δχν έηε θαηά -28,7%. Έηζη, ην 2011 ε ΑΠΑ ζηνλ θιάδν ησλ αξρηηεθηφλσλ κεραληθψλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ήηαλ απμεκέλε θαηά 89,6% έλαληη ηνπ γ) ηε κεγάιε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ θαηνηθηψλ (δηακεξηζκάησλ) πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο (Πίλαθαο 2). Δθηηκάηαη φηη νη λέεο θαηνηθίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ ην 2012 δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 18,5 ρηι., έλαληη 30 ρηι. ην 2011, 52,3 ρηι. ην 2010 θαη 104 ρηι. ην Δπνκέλσο, ε πξνζθνξά λεφδκεησλ θαηνηθηψλ ζηελ αγνξά έρεη κεησζεί δξαζηηθά ηα ηειεπηαία έηε, ελδερνκέλσο αθφκε θαη ζηα επίπεδα ηεο επίζεο θαηαθφξπθα κεησκέλεο δεηήζεσο. δ) ηελ ειαρηζηνπνίεζε αθφκε θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. Οη ζπλαιιαγέο ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο αθηλήησλ (δειαδή ησλ θαηνηθηψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ γξαθείσλ, ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ αγξνηεκαρίσλ) θαηαπνληίζζεθαλ θαηά -48% ζε αξηζκφ θαη θαηά -45,5% ζε αμία ην 2012, έλαληη ηεο κεγάιεο πηψζεψο ηνπο θαηά -34,1% θαη θαηά -43,0%, αληίζηνηρα, ην πλνιηθά, νη ζπλαιιαγέο απηέο δηακνξθψζεθαλ ην 2012 ζην 16,7% ηνπ αξηζκνχ ηνπο θαη ζην 18,8% ηεο αμίαο ηνπο ην 2005 (Πίλαθαο 3). 3

4 ε) Η αλσηέξσ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε αθίλεηα ζηελ πεξίνδν ζπλέβε παξά ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, ε νπνία ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο εθηηκάηαη φηη αλήιζε θαηά κέζν φξν ζην -27,9% ην 4 ν 3κελν ηνπ 2012, έλαληη ηνπ 3 νπ 3κήλνπ ηνπ 2008, ή ην 23,4% ην 2012 έλαληη ηνπ Δπηπιένλ, ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ελνηθίσλ, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2. 4

5 Παξά ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, θαη ηδηαηηέξσο ησλ παιαηψλ αθηλήησλ, νη ζπλαιιαγέο ζε αθίλεηα παξακέλνπλ ζε ππέξκεηξα ρακειά επίπεδα έσο θαη ην 4 ν 3κελν ηνπ Η αχμεζε ηεο πξνζθνξάο αθηλήησλ γηα πψιεζε θαη ε ζπλεπαγφκελε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο δελ έρεη αθφκε πξνζειθχζεη αγνξαζηέο (εγρψξηνπο ή μέλνπο), πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί επαξθψο κφλν κε ηελ επίθιεζε ηεο θξίζεσο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηε κείσζε ησλ εγρψξησλ εηζνδεκάησλ. Παξά ηελ πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πνιιά εγρψξηα λνηθνθπξηά δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο απνηακηεχζεηο, αθνχ κφλν νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζηηο ειιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο ππεξβαίλνπλ ην 100% ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, ε Ειιάδα είλαη ρώξα πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνζειθύζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα από ην εμσηεξηθό γηα επελδύζεηο ζε αθίλεηα παληόο είδνπο, εληζρύνληαο ζηαδηαθά ηε δήηεζε γηα αθίλεηα θαη από ηηο εγρώξηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Δηδηθφηεξα, ε εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα αγνξά αθηλήησλ (θπξίσο εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, αιιά θαη νηθνδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ) ζηελ Διιάδα ζεκείσζε κηθξή αλάθακςε ζηα 113,4 εθαη. ην 2012, απφ 96,4 εθαη. ην 2011 θαη απφ 218,7 εθαη. ην 2008 (φηαλ νη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ δηακνξθψλνληαλ αθφκε ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα). Ωζηφζν, ε εηήζηα εηζξνή θεθαιαίσλ γηα αγνξά αθηλήησλ (θάζε θαηεγνξίαο) ζηελ Ειιάδα κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1,5 δηζ. εηεζίσο ηελ πεξίνδν Απφ ηα αλσηέξσ, δύν ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζα πξέπεη λα δηαθξηζνύλ σο νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο θξίζεσο πνπ δηαλχεη ζήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία: Πξώηνλ, ε δξακαηηθή πηώζε ησλ επελδύζεσλ ζε θαηνηθίεο (Πίλαθαο 1) θαη ζε άιιεο θαηαζθεπέο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ απίζηεπηε πηώζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ (Γηάγξακκα 2). Πξφθεηηαη γηα κία πξσηνθαλή ζηα παγθφζκηα ρξνληθά δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε, ρσξίο θακκία απνιχησο αληίδξαζε πνιηηηθήο, ζηελ νπζηαζηηθή εμφλησζε ελφο ζεκαληηθνχ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο κε πνιχ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα εγρψξηα εηζνδήκαηα θαη ηελ απαζρφιεζε, θαζψο θαη ζηελ ίδηα ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. Οδεγεί, επίζεο, ζε πξντνχζα ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νηθηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο, αθνχ ε δηαρείξηζε θαη ε δηαδηθαζία αλαλεψζεσο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ νπζηαζηηθά έρεη δηαθνπεί πιήξσο ηα ηειεπηαία ηξία έσο ηέζζεξα έηε. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη (ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο) ην εθηηκψκελν 5

6 απφζεκα ησλ νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ζηε ρψξα κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2012 ζηα 6,45 εθαη. απφ 6,57 εθαη. ην Δεύηεξνλ, ε εμίζνπ πξσηνθαλήο, ζρεδόλ πιήξεο, δηαθνπή ησλ ζπλαιιαγώλ ζε αθίλεηα θάζε θαηεγνξίαο, αθνύ ν αξηζκόο ησλ ζπκβνιαίσλ ζπλαιιαγώλ επί αθηλήησλ δηακνξθώζεθε ην 2012 ζην 16,7% ηνπ αξηζκνύ απηώλ ησλ ζπκβνιαίσλ ην Τπήξμε δειαδή κία πηώζε ηεο ηάμεσο ηνπ 83,3%. Η ηεξάζηηα απηή πηψζε ησλ ζπλαιιαγψλ επί αθηλήησλ ζηελ Διιάδα ζεκεηψζεθε παξφηη ε πξνζθνξά αθηλήησλ πξνο πψιεζε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά έλαληη ηεο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηελ θξίζε θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο, παξφηη έρεη επίζεο ζεκεησζεί πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ θαηά -23,7% έλαληη ηνπ 2007, φπσο πξναλαθέξζεθε. Οη ιφγνο πνπ δελ ζεκεηψλνληαη ζπλαιιαγέο είλαη πξνθαλψο ην γεγνλφο φηη, αθφκε θαη ζηηο ζεκαληηθά κεησκέλεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο έγθαηξεο απμήζεσο ηεο δεηήζεσο αθηλήησλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κεησκέλεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ππέξ-αληηζηαζκίδνληαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απφ ηηο επηθείκελεο πνιιαπιέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ησλ αθηλήησλ ην 2013 θαη, ελδερνκέλσο, θαη ην 2014, θαη απφ ηελ κεγάιε αβεβαηφηεηα γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζηε θνξνινγία ησλ αθηλήησλ θαη κεηά ην Έηζη, ε παξαηεξνχκελε ηαρεία αχμεζε ηεο πξνζθνξάο αθηλήησλ πξνο πψιεζε αληηθαηνπηξίδεηαη κε αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε (αληί ηεο αλακελφκελεο απμήζεσο) ηεο δεηήζεσο αθηλήησλ θαη νδεγεί ζηελ πηψζε ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε. Δηδηθφηεξα, ε πξνζθνξά αθηλήησλ πξνο πψιεζε έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία έηε, θπξίσο ζηελ θαηεγνξία ησλ παιαηψλ αθηλήησλ, αθνχ ε πξνζθνξά λεφδκεησλ θαηνηθηψλ έρεη κεησζεί δξαζηηθά ιφγσ ηεο κεγάιεο πηψζεσο ησλ επελδχζεσλ ζε νηθνδνκέο. Η πξνζθνξά παιαηψλ αθηλήησλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη απμάλεηαη ζπλερψο πεξηζζφηεξν κε ηελ εκβάζπλζε ηεο θξίζεσο ζηελ νηθνλνκία, θαζψο νη ηδηνθηήηεο πνιιψλ αθηλήησλ επηδηψθνπλ λα δηαρεηξηζζνχλ νξζνινγηθφηεξα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο, πξνζπαζψληαο λα ξεπζηνπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα αθίλεηα πνπ δηαζέηνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο, ή αθφκε θαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ (λα πιεξψζνπλ) ή λα απνθχγνπλ, ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Ωζηφζν, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία απμάλνπλ ηελ πξνζθνξά αθηλήησλ, ζπκβάιινπλ, ηαπηφρξνλα, ζηε δξαζηηθή κείσζε ηεο δεηήζεσο αθηλήησλ (απφ εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο), νδεγψληαο αλαπφθεπθηα ζην ζεκεξηλφ αδηέμνδν, ην νπνίν πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη θπξηαξρείηαη απφ ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ «εγθισβηζκέλσλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ», θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε πεξίνδνο κεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999 θαη έσο ην 2002 ζεσξήζεθε φηη ήηαλ ε πεξίνδνο ησλ «εγθισβηζκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην» 1. Μάιηζηα, νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία δχν έηε ζπκίδνπλ έληνλα ην ειιεληθφ Υξεκαηηζηήξην ηελ πεξίνδν φηαλ νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο θπκαίλνληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο «παξάινγεο ππεξ-ππεξ-ππεξβνιήο» ησλ κνλάδσλ, ζην 3 ν 3κελν ηνπ 1999 νη ζπλαιιαγέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ππεξέβαηλαλ ζε πνιιέο ζπλεδξηάζεηο ην 1 δηζ. εκεξεζίσο, ελψ ην 2012, φηαλ ν δείθηεο θπκαηλφηαλ ζηηο 500 κνλάδεο, νη εκεξήζηεο ζπλαιιαγέο δελ μεπεξλνχζαλ ζε πνιιέο ζπλεδξηάζεηο ηα 20 εθαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κε ηα αθίλεηα ζηελ Διιάδα (αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο). Σν 2007, φηαλ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ επξίζθνληαλ ζην 100, ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ζε αθίλεηα ππεξέβαηλε ηα 110 δηζ. εηεζίσο. Σν 2012 πνπ νη ηηκέο πνιιψλ αμηφινγσλ αθηλήησλ-ζε πεξηνρέο πνπ θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ 1. Βιέπε γηα παξάδεηγκα ηελ έξεπλα «Οη Δγθισβηζκέλνη ησλ Αθηλήησλ» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εηδηθφ έλζεην ηεο «Καζεκεξηλήο» ηελ

7 σξαηνηέξσλ θαη πην πξνλνκηαθψλ ζηνλ Κφζκν-θπκαίλνληαλ έσο θαη 40% ρακειφηεξα απφ ηηο ηηκέο ηνπ 2007, νη ζπλαιιαγέο ζε αθίλεηα πεξηνξίζζεθαλ ζε επίπεδν ρακειφηεξν ησλ 10 δηζ., πνιιέο κάιηζηα απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ζπλαιιαγέο ππφ πίεζε. Σελ επνρή, δειαδή, θαηά ηελ νπνία έλα δηακέξηζκα ζηε Γιπθάδα πξνζθεξφηαλ ζηα αλά ηεηξαγσληθφ, ππήξραλ πνιινί αγνξαζηέο πνπ πξνζθέξνληαλ γηα λα ην αγνξάζνπλ. ήκεξα πνπ ην ίδην δηακέξηζκα πσιείηαη ζηελ ηηκή ησλ αλά ηεηξαγσληθφ δελ ππάξρνπλ αγνξαζηέο γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωζηφζν, ε Γιπθάδα εμαθνινπζεί λα είλαη ε Γιπθάδα θαη ε Μχθνλνο εμαθνινπζεί λα είλαη ε Μχθνλνο, αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο πνπ ηαιαηπσξεί ηελ Διιάδα. Μάιηζηα, ηα πξάγκαηα είλαη αθφκε ρεηξφηεξα δηφηη νη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επαλεθθίλεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά αθηλήησλ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ απνηξνπή θάζε ζεηηθήο εμειίμεσο ζηε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη επνκέλσο εκπνδίδνπλ ηελ αλάθακςε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ θαη πνιιψλ άιισλ θιάδσλ ζηελ νηθνλνκία. Γηφηη ε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πξνυπνζέηεη ηελ αλάθακςε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε αθίλεηα. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα εμεγεζεί κε ζαθήλεηα γηαηί ε δήηεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ δηακνξθψλεηαη έσο ηηο αξρέο ηνπ 2013 ζε πξσηνθαλή ρακειά επίπεδα θαη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ αλάθακςε απηήο ηεο δεηήζεσο θαη αθόκε λα ζεζπηζηνύλ θαη θίλεηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Απηφ είλαη αλαγθαίν δηόηη, ρσξίο ηε ζηνηρεηώδε αλάθακςε ηεο αγνξάο αθηλήησλ ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο σο ζύλνιν, θαη ε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζα είλαη πνιύ δύζθνιε ή αδύλαηε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απαηηεί θαηά ηα επφκελα δχν ή ηξία έηε ηελ πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ν ηνκέαο ησλ αθηλήησλ κπνξεί, θαη πξέπεη, λα απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο πξνζειθχζεσο μέλσλ θεθαιαίσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο πγείαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο γεσξγίαο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνηήζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. Οη πξψηεο θηλήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζειθχζεσο εγρψξησλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ έρνπλ ήδε γίλεη κε ηελ πξνζθνξά πξνο ηδησηηθνπνίεζε ή καθξνπξφζεζκε κίζζσζε ζεκαληηθψλ πξνλνκηαθψλ αθηλήησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σξηάληα πέληε νκάδεο αθηλήησλ θαη κεκνλσκέλα αθίλεηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη έμη μελνδνρεία (Ξελία), 4 5 ηακαηηθέο πεγέο, ηα ζηξέκκαηα ηεο παξαιηαθήο εθηάζεσο ζην Πξαζνλήζη Ρφδνπ θαη εθηάζεηο ζηε Υαιθηδηθή ζπγθαηαιέγνληαη ζηε ιίζηα αθηλήησλ κε ηα πην ψξηκα πξνο αμηνπνίεζε απφ ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΙΠΔΓ). Η νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πψιεζε ή καθξνρξφληα κίζζσζε ησλ αθηλήησλ απηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Έρνπλ ήδε παξαρσξεζεί (πσιεζεί) ζε εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο ην IBC (Golden Hall) έλαληη 91 εθαη. θαη ε έθηαζε 490 ρηι. η.κ ζηελ Καζζηφπε Κέξθπξαο (έλαληη 23 εθαη. κε πηζαλή επηπιένλ ππεξαμία ππέξ ηνπ ΣΑΙΠΔΓ χςνο 2,3 εθαη. θαη κε πξννπηηθή πξαγκαηνπνηήζεσο επελδχζεσλ απφ ηνλ επελδπηή χςνπο 100 εθαη. ηα επφκελα έηε). Δπίζεο, επξίζθνληαη ζε εμέιημε νη δηαγσληζκνί γηα ην ζεκαληηθφ αθίλεην ηεο Αθάληνπ Ρφδνπ αιιά θαη γηα ην Διιεληθφ. ηφρνο ηεο θπβεξλήζεσο είλαη λα παξνπζηάζεη άκεζα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ αμηνπνηήζεσλ κε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνηήζεσο θαη ν ηνκέαο ησλ αθηλήησλ πξνζθέξεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Απφ ηα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ, ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ζην Σακείν Ιδησηηθνπνηήζεσλ, πξνέιεγρνη έρνπλ γίλεη ζε απφ ηα πην εκπνξηθά αθίλεηα (ζπλνιηθήο αμίαο 10,3 δηζ.), εθ 7

8 ησλ νπνίσλ ηα πην ψξηκα, απφ λνκηθή θαη εκπνξηθή άπνςε, είλαη 625 θαη ζε 100 απφ απηά έρνπλ νινθιεξσζεί νη λνκηθνί θαη ηερληθνί έιεγρνη. Βάζεη ησλ πνξηζκάησλ απφ ηνπο ειέγρνπο επειέγεζαλ κεκνλσκέλα αθίλεηα ή νκάδεο αθηλήησλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε θξηηήξην ην πφζν γξήγνξα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ην πφζα έζνδα κπνξεί λα θέξεη ε παξαρψξεζή ηνπο. Ωζηφζν, πξνο πψιεζε επξίζθνληαη ή ζα βξεζνχλ ηελ επφκελε πεξίνδν θαη πνιπάξηζκα αθίλεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνιιά απφ ηα νπνία ζα είλαη πξνλνκηαθά αθίλεηα κεγάιεο αμίαο. Δάλ ε δήηεζε γηα αθίλεηα ζηελ Διιάδα δελ αλαδσππξσζεί (π.ρ., ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο ππεξ-θνξνινγήζεψο ηνπο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν), ηφηε νη πξνζπάζεηεο αλαδηαξζξψζεσο ηεο ηδηνθηεζίαο ζε αθίλεηα ηφζν ηνπ Γεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα απνηχρνπλ. Έηζη, ππάξρεη ν θίλδπλνο ην Γεκφζην θαη νη κηθξνί θαη κεγάινη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα ππνρξεσζνχλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ ππφ θξαηηθή πίεζε ηα αθίλεηά ηνπο ζε ηηκέο δξακαηηθά ρακειφηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα επίζπεπζε ηεο αλαθάκςεσο ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αλαδσππξψζεσο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζα απνηχρεη. Απηό πνπ απαηηείηαη, βέβαηα, γηα ηελ αλάθακςε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Ειιάδα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη ε νξζνινγηθνπνίεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ θαη όρη ε θαηάξγεζή ηεο, όπσο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη από πνιιέο πιεπξέο. Δίλαη πνιχ ζσζηή ε επηδίσμε ηεο θπβεξλήζεσο γηα είζπξαμε πεξίπνπ 3,2 δηζ. εηεζίσο (1,6% ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ) απφ ηελ θνξνινγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΑΠ). Όπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, απηφ δηθαηνινγείηαη δηφηη ην αθίλεην δελ ζα έρεη θακκία αμία ρσξίο ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο θαη δηφηη ην αθίλεην, φπσο φια ηα άιια πξντφληα (αγαζά θαη ππεξεζίεο) ζηελ νηθνλνκία ζα πξέπεη λα θνξνινγεζνχλ αθελφο γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο θαη αθεηέξνπ σο επελδπηηθά πξντφληα. Σν εξψηεκα είλαη κε πνηφ ηξφπν ζα πξέπεη λα επηβιεζεί απηή ε (αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε) θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα αθίλεηα, έηζη ψζηε λα έρεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αξλεηηθή επίπησζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Η απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ γίλεηαη εκθαλήο εάλ πξνζδηνξηζζεί κε ζαθήλεηα ε δηθαηνινγεηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε θνξνιφγεζε ησλ αθηλήησλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε δηάξζξσζε ηεο θνξνινγήζεσο ησλ αθηλήησλ πξνζδηνξηζζεί κε βάζε απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε δηθαηνινγεηηθή βάζε θαη φρη κε βάζε αιιφηξηεο επηδηψμεηο. Δηθαηνινγεηηθή βάζε ηεο θνξνινγίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ θνξνινγηθή πξαθηηθή ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε θνξνινγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη αλαγθαία θαη δηθαηνινγεκέλε γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: Πξψηνλ, θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηε ινγηθή θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο θαηάιιεινπ θφξνπ ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ηεο ηδηνθηεζίαο νηθνπέδσλ θαη αγξνθηεκάησλ, δηφηη ν θφξνο απηφο θαιύπηεη κέξνο ηνπ θόζηνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο ηνπ θξάηνπο, ε νπνία ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αύμεζε ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ (θαη ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα θηηζζεί ή είλαη θηηζκέλν ζε απηό). Σν θξάηνο δαπαλά γηα ην θηίζηκν απηήο ηεο ππνδνκήο θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θφζηνπο είλαη έλαο θαηάιιεια πξνζδηνξηζκέλνο θφξνο ζηε γε. Δπηπιένλ, ην θξάηνο, ή/θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη, θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 8

9 φπσο, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλν ην αθίλεην, γηα δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε (θαζαξηφηεηα θαη θσηηζκφο) ηνπ ηνπηθνχ-πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ δεκνζίσλ (αιιά θαη ησλ ηδησηηθψλ) κέζσλ ζπγθνηλσλίαο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, γηα ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ζθνππηδηψλ, γηα δίθηπα πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο, γηα ιεηηνπξγία πάξθσλ αλαςπρήο θαη αθφκε θαη γηα επηρνξήγεζε δεκνηηθψλ παξαιηψλ θαη λεπηαγσγείσλ, θ.ά. ρεηηθά κε απηφ ην ζέκα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε νκηιία ηνπ Winston Churchill ζην Κνηλνβνχιην ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ήδε απφ ην 1909, ζηελ νπνία νη θφξνη ζηα αθίλεηα δηθαηνινγνχληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: «Γξφκνη θαη νδηθέο αξηεξίεο θαηαζθεπάδνληαη θαη ν ειεθηξνθσηηζκφο ηνπο κεηαηξέπεη ηε λχρηα ζε εκέξα, ηξερνχκελν λεξφ πξνζθέξεηαη κε κεηαθνξά ηνπ απφ πεγέο πνπ επξίζθνληαη εθαηνληάδεο κίιηα καθξηά πάλσ ζε απξφζηηα βνπλά, ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη πνπ θάλνπλ ηε δηαβίσζε ζε θάζε πεξηνρή δπλαηή θαη επράξηζηε θαη ζην κεηαμχ νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ νηθνπέδσλ απνιακβάλνπλ ηελ εξεκία ηνπο. Κάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ επελδχζεηο ή ππεξεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πξνζθέξνληαη απφ ην θξάηνο κε θφζηνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηελ εξγαζία άιισλ. Ο ηδηνθηήηεο δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ζηε δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ» (Paul Johnson, Tax by Design: The Mirrlees Review, 2011, Chapter 16). Γεχηεξνλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθία (π.ρ. αζηηθά αθίλεηα), θάζε δηακέξηζκα ή αλεμάξηεηε θαηνηθία απνηειεί γηα ηνλ ηδηνθηήηε έλα αγαζφ-πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ηνπ παξέρεη αθελφο αμία ρξήζεσο (θαηαλαιψζεσο) θαη αθεηέξνπ αμία επελδχζεσο. Η αμία ρξήζεσο-ελνηθηάζεσο ζε ηξίηνπο ή ηδηνθαηνηθήζεσο-κπνξεί λα απεηθνληζζεί απφ ην εκθαλέο ή ηεθκαξηφ ελνίθην πνπ απνδίδεη ην αθίλεην. Αμία επελδχζεσο ή ηνπνζεηήζεσο απνηακηεχζεσλ είλαη ε αμία πνπ έρεη ην αθίλεην σο αζθαιέο απνηακηεπηηθφ κέζν θαη επίζεο ε αμία πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο φηαλ ε ηηκή πσιήζεσο ηνπ αθηλήηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεψο ηνπ. Σφζν ε αμία ρξήζεσο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπνζεηήζεσο-επελδχζεσο απνηακηεχζεσλ, θνξνινγνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζέζεσλ θνξνινγνχληαη κφλν νη ηφθνη, δηφηη ζπλήζσο δελ ππάξρεη ππεξαμία. ηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα θνξνινγνχληαη ηφζν νη απνδφζεηο (ηα κεξίζκαηα θαη ηα θνππφληα), φζν θαη ε ππεξαμία. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα θνξνινγνχληαη θαη ηα αθίλεηα. Πνιχ πεξηζζφηεξν δηφηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο επηηεχμεσο απηήο ηεο ππεξαμίαο είλαη ζπλήζσο ε πξαγκαηνπνίεζε θξαηηθψλ επελδχζεσλ ππνδνκήο κεηά ηελ θηήζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ απμάλνπλ ηελ αμία ηνπ (π.ρ., επέθηαζε ηνπ metro ή άιισλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην αθίλεην, έληαμε ζην ζρέδην πφιεσο, θαηαζθεπή πεξηθεξεηαθψλ νδψλ, εγθαηάζηαζε απνρεηεπηηθψλ θαη δηθηχσλ θαη δηθηχσλ πδξεχζεσο, ειεθηξνδφηεζε, θ.ά.). Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε θνξνινγήζεσο ησλ αθηλήησλ γηα ηελ αμία ρξήζεώο ηνπο απηά θνξνινγνύληαη απηόλνκα σο μερσξηζηέο θνξνινγηθέο βάζεηο ην θαζέλα θαη όρη σο κέξνο κίαο κεγάιεο ή κηθξήο πεξηνπζίαο πνιιώλ αθηλήησλ. πλήζσο δε ηα αθίλεηα θνξνινγνχληαη γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο (ΟΣΑ), δειαδή ζε θάζε πνιηηεία (ζηηο ΗΠΑ) ή ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Δηδηθφηεξα, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ν βαζηθφο θφξνο ζηα αθίλεηα εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο ΟΣΑ (Councils) ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη νλνκάδεηαη Council tax. Ο θφξνο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, ε θνξνινγηθή βάζε, δειαδή ε αμία ησλ αθηλήησλ πάλσ ζηελ νπνία επηβάιιεηαη ν θφξνο, ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαηά ηελ Γελ έρνπλ γίλεη αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο απηήο απφ ην 1991 έσο ζήκεξα. Γηα ηα λέα αθίλεηα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο φπσο απηή ζα δηακνξθσλφηαλ ηελ

10 Με δεδνκέλε απηή ηελ πξαθηηθή, θάζε αθίλεην ζην Ηλ. Βαζίιεην εληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπ ηελ ζε νθηψ θιηκάθηα σο αθνινχζσο: Έλα αθίλεην εληάζζεηαη ζην θιηκάθην D (ην θιηκάθην αλαθνξάο), εάλ ηελ είρε αμία απφ έσο Κάζε αθίλεην πνπ εληάζζεηαη ζην θιηκάθην D έρεη νξηζζεί λα επηβαξχλεηαη κε θφξν ΟΣΑ χςνπο Με βάζε απηφ νξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα πνπ εληάζζνληαη ζηα ππφινηπα θιηκάθηα. Έηζη, έλα αθίλεην εληάζζεηαη ζην θιηκάθην Α εάλ ε αμία ηνπ ζε ηηκέο ήηαλ έσο Απηά ηα αθίλεηα επηβαξχλνληαη κε θφξν αθηλήησλ χςνπο 959 (1.439 Υ 0,667). Σα αθίλεηα πνπ εληάζζνληαη ζην θιηκάθην Β (εάλ δειαδή ηελ είραλ αμία απφ ), επηβαξχλνληαη κε θφξν χςνπο (1.439 Υ 0,778), θ.ν.θ. Ο αλψηαηνο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε αθίλεηα αμίαο άλσ ησλ είλαη Γειαδή, αθφκε θαη έλα αθίλεην αμίαο 2 εθαη. επηβαξχλεηαη κε θφξν χςνπο Σξίηνλ, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ζεκαληηθέο κειέηεο δηεζλψο, ε επηβνιή θαηάιιεισλ θαη θαιά ζρεδηαζκέλσλ θόξσλ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζπλεπάγεηαη ηελ ρακειόηεξε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηώλ θαη ζηελ απαζρόιεζε, ζε ζρέζε κε θάζε άιιν θόξν θαη έρνπλ πνιύ κηθξόηεξε αξλεηηθή επίπησζε από ηνπο θόξνπο ζην εηζόδεκα θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Δθηηκάηαη δειαδή φηη ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο δελ ζπλεπάγεηαη αληηθίλεηξα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (φπσο, γηα παξάδεηγκα ε θνξνινγία ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ απφ εξγαζία) θαη φηη ν θφξνο απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα θνξνινγεζεί ε αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείιεηαη ζηηο θξαηηθέο επελδχζεηο θαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ήδε δηάθνξνη ηξφπνη θνξνινγήζεσο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο: Πξψηνλ, ππάξρνπλ νη θφξνη ππεξαμίαο, νη νπνίνη επηβάιινληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε θάζε ρψξα, ελψ ηειεπηαία ζεζπίζζεθε αλάινγνο θφξνο θαη ζηελ Διιάδα, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ θφξνη επί ηεο αμίαο ησλ νηθνπέδσλ (θηηζκέλσλ ή κε) θαη γεληθά επί ηεο αμίαο ηεο θαηνρήο γεο. Σξίηνλ, ππάξρνπλ νη θφξνη αθηλήησλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ αμία ρξήζεψο ηνπο, σο δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά. Όζνλ αθνξά ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θεθαιαηνπρηθά αγαζά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δελ ζα πξέπεη λα θνξνινγνχληαη γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο (φπσο φια ηα άιια θεθαιαηνπρηθά αγαζά) αιιά 10

11 εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη σο νηθφπεδα θαη γηα ηελ ππεξαμία πνπ απνθηνχλ κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεψο ηνπο θαη ηεο ηηκήο πσιήζεψο ηνπο. ην επφκελν θεθάιαην αλαιχνληαη νη ηξφπνη θνξνινγήζεσο ησλ αθηλήησλ γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο, ελψ ε θνξνινγία ηεο γεο θαη ε θφξνη ππεξαμίαο ζα αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην γηα ηελ θνξνινγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα. Φνξνινγία ησλ αθηλήησλ γηα ηελ αμία ρξήζεώο ηνπο Όζνλ αθνξά ηα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά θάζε νηθνλνκίαο, ε αμία ρξήζεψο ηνπο θνξνινγείηαη κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ε επηβνιή ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ. Η αμία ελφο ςπγείνπ ζήκεξα αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ εηήζησλ αμηψλ γηα ηα έηε πνπ ην ςπγείν ζα επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Ο ΦΠΑ επηβάιιεηαη ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπ ςπγείνπ ζήκεξα δηφηη δελ κπνξεί λα επηβιεζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ςπγείν εηεζίσο. ηελ πεξίπησζε ησλ αθηλήησλ, σζηφζν, ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Ο θόξνο θαηαλαιώζεώο ηνπο κπνξεί λα επηβιεζεί είηε κε ηελ επηβνιή ΦΠΑ ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο ή κεηαβηβάζεψο ηνπο, ή δηαδεπθηηθά, κε ηελ επηβνιή θφξνπ ζηελ αμία ηεο εηήζηαο ρξήζεψο ηνπο, ε νπνία είλαη δηαθξηηή θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί. Δηδηθφηεξα, ν θφξνο θαηαλαιψζεσο ησλ αθηλήησλ κπνξεί λα επηβιεζεί κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Πξώηνλ, κε ηελ επηβνιή ΦΠΑ επί ηεο αμίαο θηήζεσο ή κεηαβηβάζεσο ηνπ αθηλήηνπ. Ωζηφζν, ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ αθηλήηνπ (αθφκε θαη πέξαλ ησλ 100 εηψλ) δελ δηθαηνινγεί (ηνπιάρηζηνλ κε νηθνλνκηθά επηρεηξήκαηα) ηελ εθάπαμ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ κεηαβίβαζή ηνπ, γηα ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζε κία ηφζν καθξνρξφληα πεξίνδν. Δπίζεο, δχζθνια κπνξεί λα εθαξκνζζεί ν ΦΠΑ ζηηο κεηαβηβάζεηο παιαηψλ αθηλήησλ, δηφηη απηφ ιεηηνπξγεί σο θαηαιπηηθφ αληηθίλεηξν ζηηο ζπλαιιαγέο επί αθηλήησλ. ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ επηβάιιεηαη ΦΠΑ ζηελ αμία θηήζεσο ηνπ αθηλήηνπ, απηφ ζα πξέπεη λα εμαληιεί ηελ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε φζν αθνξά ηελ θνξνιφγεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ. Γελ ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα επηβάιιεηαη θφξνο ζηα ελνίθηα ή θφξνο θαηνρήο ηνπ αθηλήηνπ εθηφο, βέβαηα, απφ ηνλ θφξν θαηνρήο ηνπ νηθνπέδνπ πάλσ ζην νπνίν είλαη θηηζκέλν ην αθίλεην. Κάζε νηθφπεδν θνξνινγείηαη πάληνηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο ή νη ΟΣΑ ζε θάζε πεξηνρή. Δεύηεξνλ, κε ηελ θνξνιόγεζε ηνπ ελνηθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηεθκαξηνύ ελνηθίνπ ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνηθήζεσο. Δάλ, φηαλ ελνηθηάδεηαη ην αθίλεην νη εηζπξάμεηο απφ ελνίθηα θνξνινγνχληαη, ηφηε γηα ιφγνπο απιήο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη δηαηεξήζεσο ηεο νπδεηεξφηεηαο φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά αληηθίλεηξα πνπ ζπλεπάγεηαη ε θνξνινγία, είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα θνξνινγνχληαη θαη ηα ηεθκαξηά ελνίθηα ζηηο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηνηθήζεσο. Με απηή ηελ εληαία θνξνινγία ησλ εκθαλψλ θαη ησλ ηεθκαξηψλ ελνηθίσλ, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ σο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο) ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη πιήξσο. Σξίηνλ, κε ηελ επηβνιή ελόο ηζνδύλακνπ (κε ηελ θνξνινγία ησλ ελνηθίσλ) εηήζηνπ θόξνπ θαηνρήο ηνπ αθηλήηνπ, κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη επίζεο λα εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ αθηλήηνπ. Η πξαθηηθή ηνπ λα επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα θαη ΦΠΑ (όπσο ζπκβαίλεη ζηελ Ειιάδα από γηα ηηο κεηαβηβάζεηο λεόδκεησλ αθηλήησλ) θαη θόξνο ζηα ελνίθηα θαη 11

12 θόξνο θαηνρήο γηα ηελ αμία ρξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ δελ δηθαηνινγείηαη κε νηθνλνκηθά (νξζνινγηθά) θξηηήξηα. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη νη αλσηέξσ θφξνη επηβάιινληαη (ή πξέπεη λα επηβάιινληαη) ζε θάζε αθίλεην ρσξηζηά, αλεμαξηήησο ηεο ζπλνιηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ θάζε θνξνινγνπκέλνπ. Γηφηη θάζε αθίλεην θνξνινγείηαη γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπ σο απηφλνκν δηαξθέο θαηαλαισηηθφ αγαζφ θαη ε θνξνιφγεζή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηελ θνξνιφγεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ δηαξθνχο θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ. Η θνξνινγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα Όζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα επηβνιήο θφξσλ ππεξαμίαο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Διιάδα, απηή πξνθχπηεη απφ ηηο εληππσζηαθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 20 έηε ζηε ρψξα. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, έρεηο έλα αγξφθηεκα 4 ζηξεκκάησλ ζηελ επαξρία ην νπνίν απέρεη δχν ρηιηφκεηξα απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν, ε αμία ηνπ κπνξεί λα κελ ππεξβαίλεη ηα Δάλ φκσο, ην αγξφθηεκα απηφ απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ θεληξηθφ δξφκν, π.ρ. κε έλαλ επαξρηαθφ δξφκν πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο ηεο πεξηνρήο θαη, ελδερνκέλσο, θαη ζην δίθηπν ειεθηξνδνηήζεσο, ηφηε ε αμία ηνπ αγξνθηήκαηνο αλέξρεηαη μαθληθά ζηα ή θαη πεξηζζφηεξν. Μφλν κε ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Γήκνο. Δπίζεο, ε αμία ελφο νηθνπέδνπ ζηελ Αηηηθή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ έληαμή ηνπ ζην ζρέδην πφιεσο θαη κε ηελ ράξαμε θαη αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο, ρσξίο ζπκβνιή ηνπ νηθνπεδνχρνπ. Έρεη, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξεζεί φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ αγξνθηεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη εθείλνη πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ Αηηηθή Οδφ είδαλ μαθληθά ηελ αμία ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο λα πνιιαπιαζηάδεηαη ρσξίο νη ίδηνη λα επελδχζνπλ ή λα δηαθηλδπλεχζνπλ επηρεηξεκαηηθά νχηε έλα Δπξψ. Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ λα παξαηεξήζεη θαλείο ηελ δηακάρε πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ. Οη φκνξνη Γήκνη, κέζσ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, έρνπλ επηδνζεί ζε «αλέλδνηνπο» αγψλεο γηα λα επηβάιινπλ ζην θξάηνο λα αλαιάβεη απνθιεηζηηθά (κε ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ φιεο ηεο ρψξαο) ην θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δεκνζίνπ πάξθνπ ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξεο αμίαο θξαηηθά αθίλεηα ζηνλ Κφζκν πνπ ζα ζπλεπάγεηαη αλαπφθεπθηα κεγάιε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο γχξσ πεξηνρήο ρσξίο θακκία επηβάξπλζε απηψλ πνπ ζα επσθειεζνχλ πξσηίζησο απφ ηελ θξαηηθή επέλδπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο ζηηο νπνίεο έλα δηακέξηζκα ήηαλ απνιχησο πξνλνκηαθφ ην 1995 ζήκεξα ην ίδην δηακέξηζκα είλαη ζηα αδήηεηα, ιφγσ θπξίσο ηεο (αληηθεηκεληθήο πνιιέο θνξέο) αδπλακίαο πνπ έρεη δείμεη ην θξάηνο λα πξνζθέξεη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ηελ βαζηθή ππεξεζία ηεο αζθαινχο δηακνλήο. Γεληθά, ζηελ Διιάδα έρεη ζεκεησζεί ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κεγάιε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία νη ηδηνθηήηεο ηνπο κπνξεί λα επσθειεζνχλ κε πψιεζε ελφο κέξνπο ηεο ζηελ αγνξά, εάλ βέβαηα ε αγνξά ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν η. Μάλνο (Δζηία, ), «πξηλ απφ 40 ρξφληα (απφ επίζεκα ζηνηρεία) ε αμία ηεο γεο ζηελ Δθάιε ήηαλ ην 0,91% ηεο ζεκεξηλήο ηεο αμίαο. ε 40 ρξφληα ε αμία ηεο γεο απμήζεθε 110 θνξέο». Καη ζπλερίδεη ν η. Μάλνο: «Έζησ ινηπφλ φηη αγφξαζε θάπνηνο ην 1969 έλα νηθφπεδν 2 ζηξεκκάησλ ζηελ Δθάιε θαη έθηηζε έλα ζπίηη φπνπ έθηνηε δεη. Γηα ην νηθφπεδν πιήξσζε δξαρκέο ή δνιάξηα. Η αληηθεηκεληθή αμία ηνπ νηθνπέδνπ ζήκεξα είλαη ». Η ππεξαμία απηή δεκηνπξγήζεθε, πξνθαλψο, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηεο εληάμεσο πεξηνρψλ 12

13 ζην ζρέδην πφιεσο θαη ιφγσ ησλ ππνδνκψλ πνπ θαηαζθεχαζε ην θξάηνο, ρσξίο λα επηβιεζνχλ νη αλαινγνχληεο θφξνη ζηνπο επλννχκελνπο απφ απηέο ηηο εμειίμεηο. Δπηπιένλ, ε αλσηέξσ αμία έρεη δεκηνπξγεζεί ρσξίο λα έρεη θνξνινγεζεί κέζσ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, νχηε κέζσ ησλ θφξσλ πεξηνπζίαο. ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ νη θφξνη επί ησλ ζπλαιιαγψλ θαη θιεξνλνκηψλ θαη θφξνη ππεξαμίαο ζηα αθίλεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηνχλ ηελ θνξνιφγεζε (αλ θαη φρη κε ηνλ πην θαηάιιειν θαη απνδνηηθφ ηξφπν) ηεο αμίαο επελδχζεσο (δειαδή ηεο ππεξαμίαο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ πνιχ πςειφηεξε ηηκή πσιήζεσο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θηήζεσο ηνπ αθηλήηνπ) θαη ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 3842/2010, νη ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ νξίζζεθαλ ζε 8% γηα ην κέρξη ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε 10% γηα ην ηκήκα ηεο αμίαο πέξαλ ηνπ πνζνχ απηνχ. Δπίζεο, κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4110/ ζεζπίδεηαη ν θόξνο 20% ζηα θέξδε ππεξαμίαο θεθαιαίνπ, αιιά κόλν γηα ηα αθίλεηα πνπ ζα απνθηεζνύλ κεηά ηελ Πεξηέξγσο, ν θόξνο απηόο θαίλεηαη λα επηβαξύλεη εθείλνπο πνπ ηνικνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδύζεηο ζε αθίλεηα ζηελ Ειιάδα ηελ ηξέρνπζα θξίζηκε πεξίνδν, ελώ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη εθείλνπο πνπ απέθηεζαλ ρσξίο νπζηαζηηθό θόζηνο κεγάιεο ππεξαμίεο από αθίλεηα ζηελ πξνεγνύκελε 50θνληαεηία, φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξάδεηγκα ηεο Δθάιεο πνπ αλαθέξεη ν η. Μάλνο. Δπίζεο, ν θφξνο κεηαβηβάζεσο 8%-10% είλαη πνιχ πςειφο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άδηθνο θαη απαγνξεπηηθφο γηα ηηο ζπλαιιαγέο επί αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ζηε δεθαεηία ηνπ 2000, αθνχ νη ηηκέο απηψλ ησλ αθηλήησλ κπνξεί λα είλαη ζήκεξα πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηελ ηηκή θηήζεψο ηνπο. Αληηζέησο, ν ίδηνο θφξνο κεηαβηβάζεσο είλαη πνιχ ρακειφο ζε πεξίπησζε κεηαβηβάζεσο ηδηνθηεζηψλ πνπ απνθηήζεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ , νη νπνίεο πεξηθιείνπλ αθφκε ζεκαληηθέο ππεξαμίεο πνπ απνθηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο επί ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ Διιάδα πνιιέο θνξέο επηβάιινληαη πνιιαπινί θφξνη, ρσξίο ζπληνληζκφ ή αλαγθαίν ζπκςεθηζκφ. Δηδηθφηεξα, νη αθφινπζνη θφξνη κπνξεί λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά: α) ΦΠΑ 23% (λ. 3427/ ) πνπ επηβάιιεηαη θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ λεφδκεησλ αθηλήησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην β) Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο Γήκνπο κε ζπληειεζηή 0,025%-0,035% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΗ. γ) Φφξνο επί ησλ ελνηθίσλ πνπ επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα πνπ ελνηθηάδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαην θνξνινγηθφ λφκν (λ. 4110/ ) επηβάιιεηαη κε ζπληειεζηή 10% εάλ ην πνζφ ησλ εηζνδεκάησλ απφ ελνίθηα δελ ππεξβαίλεη ηα θαη κε ζπληειεζηή 33% γηα ην πνζφ ησλ εηζνδεκάησλ απφ ελνίθηα πνπ ππεξβαίλεη ηα Δπηπιένλ απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζην αθαζάξηζην πνζφ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 1,5%, ν νπνίνο γίλεηαη 3,0% γηα αθίλεηα άλσ ησλ 300 η.κ. ή γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε. δ) Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, απφ ην 2010 εηζήρζεζαλ νη θφξνη κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΜΑΠ) σο αθνινχζσο: (1) ηνλ λ. 3832/ ζπκπεξηειήθζεζαλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη νη δηαηάμεηο γηα ηνλ ΦΜΑΠ κε αθνξνιφγεην πνζφ αληηθεηκεληθήο αμίαο αθηλήησλ 400 ρηι. (ή 800 ρηι. γηα ηνλ ζχδπγν θαη ηε ζχδπγν) 13

14 θαη κε ζπληειεζηέο 0,1% έσο θαη 1,0% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο γηα αθίλεηα αληηθεηκεληθήο αμίαο έσο 5 εθαη., θαη κε ζπληειεζηή 2,0% γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμία αθηλήησλ πνπ ππεξέβαηλε ηα 5 εθαη. Απφ ηνλ θφξν απηφ ε Κπβέξλεζε είρε πξνγξακκαηίζεη λα εηζπξάμεη ην 2010 έζνδα άλσ ησλ 850 εθαη., ηα νπνία, σζηφζν, δελ εηζέπξαμε δηφηη ν θφξνο δελ έγηλε δπλαηφ λα εθαξκνζζεί, ιφγσ αδπλακίαο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα επηβαιιφηαλ ν ΦΜΑΠ. (2) ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξνζπάζεηα γηα αθφκε πην απμεκέλα έζνδα απφ ηνλ ΦΜΑΠ ην 2011, ε Κπβέξλεζε κείσζε ζεκαληηθά ην αθνξνιφγεην φξην αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζηα 200 ρηι. θαη αχμεζε θάπνηνπο ζπληειεζηέο ζηα αθίλεηα έσο 1 εθαη., ελψ άθεζε ακεηάβιεην ην φξην αληηθεηκεληθήο αμίαο πάλσ απφ ην νπνίν εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο ΦΜΑΠ 2,0% ζηα 5 εθαη. Ο ΦΜΑΠ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012 είρε ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηνλ ΦΜΑΠ ηνπ 2010 αιιά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΦΜΑΠ δελ εηζπξάρζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε νχηε ην 2011 νχηε θαη ην 2012 γηα ηνπο ίδηνπο ηερληθνχο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ε) Γεδνκέλνπ φηη ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο πεξηνπζίαο ήηαλ κεησκέλα ζηα 429 εθαη. ζην 11κελν. ηνπ 2011, ε ηφηε Κπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ επηβνιή ελφο έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο (θφξνπ) ζε κία πνιχ επξχηεξε θνξνινγηθή βάζε, ζην ζχλνιν ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ αθηλήησλ, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΗ (Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Ηιεθηξνδνηεκέλσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ, ΔΔΣΗΓΔ), ζηε βάζε αθηλήησλ ζηελ νπνία επηβάιιεηαη θαη ην ΣΑΠ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ΓΔΗ ππέξ ησλ ΟΣΑ. Σν ΕΕΣΗΔΕ ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξώηνο θόξνο πεξηνπζίαο πνπ επηβιήζεθε ζηελ Ειιάδα κε αμηνζεκείσηε επηηπρία θαζώο εηζπξάρζεθαλ από απηόλ 740 εθαη. ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2011 θαη 2,86 δηζ. ην 2012 θαη αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνύλ επηπιένλ 3,18 δηζ. ην 2013, έλαληη εηζπξάμεσλ θαηψηεξσλ ησλ 500 εθαη. ηα πξνεγνχκελα έηε. Τπήξμαλ θφξνη πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά θηιηθνί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο αθηλήησλ φπσο ην Δληαίν Σέινο Αθηλήησλ (ΔΣΑΚ) πνπ επηβιήζεθε κε ηνλ λφκν 3634/ , αιιά ε επηβνιή ηνπ κε πνιχ ρακεινχο ζπληειεζηέο (0,1% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα) άθελαλ ζηελ νπζία ηα αθίλεηα αθνξνιφγεηα θαη ε απφδνζή ηνπ ζε έζνδα γηα ην Γεκφζην ήηαλ ειάρηζηε. Ο ΔΔΣΗΓΔ είλαη έλαο θφξνο παξφκνηνο κε ην ΔΣΑΚ αιιά επηβάιιεηαη κε ζπληειεζηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0,3% έσο θαη 0,4% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη απνδίδεη ηα αλακελφκελα έζνδα ζην θξάηνο ρσξίο λα επηβαξχλεη δπζαλάινγα ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αθηλήησλ. Η θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ απφ ηνλ ΔΔΣΗΓΔ είλαη απηή πνπ δηθαίσο ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζε θάζε αθίλεην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ απφ ην θξάηνο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο θαηαλαισηηθφ αγαζφ. ηα αθίλεηα δελ ππάξρεη αθνξνιφγεην φξην φηαλ θνξνινγνχληαη σο θαηαλαισηηθά αγαζά, φπσο δελ ππάξρεη αθνξνιφγεην φξην ζε θαλέλαλ θφξν θαηαλαιψζεσο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαλέλα αθίλεην δελ ζα είρε νπζηαζηηθά αμία, νχηε ζα ήηαλ θαλ θαηνηθήζηκν, εάλ δελ ππήξραλ νη θξαηηθέο ππνδνκέο θαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο (π.ρ., αζθάιεηα, αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, απνρέηεπζε, χδξεπζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, πάξθα αλαςπρήο, αθφκε θαη ε αζθάιηζε έλαληη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θ.ά.) πνπ πξνζθέξνληαη ή επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο θαη νη νπνίεο θνζηίδνπλ ηφζν γηα λα θαηαζθεπαζζνχλ φζν θαη γηα λα ζπληεξεζνχλ. Δπηπιένλ, ν θφξνο δελ επηβάιιεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, παξφηη ε ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Ο ΔΔΣΗΓΔ επηβάιιεηαη (ή ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη) ζηελ αμία ρξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ θαη σο αληαπφδνζε γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο. Η αμία ρξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ (δειαδή ην εκθαλέο ή ην ηεθκαξηφ ελνίθην) εθηηκάηαη γχξσ ζην 4,0% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο 14

15 ηνπ αθηλήηνπ εηεζίσο. Δάλ απφ απήλ αθαηξεζεί ην θφζηνο δηαρεηξίζεσο θαη απνζβέζεσο ηνπ αθηλήηνπ (πεξίπνπ 1,2% εηεζίσο εάλ ην αθίλεην έρεη δσή 100 εηψλ) θαζψο θαη ε επηβάξπλζή ηνπ απφ ην Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (0,025%-0,035%) πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο ΟΣΑ, ηφηε ε θαζαξή απφδνζε ηνπ αθηλήηνπ πεξηνξίδεηαη ζην 2,5%. Έλαο θφξνο 15%-20% ζε απηή ηελ εηήζηα απφδνζε ηνπ αθηλήηνπ αληηζηνηρεί κε έλαλ θφξν επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,38%-0,5%. Βέβαηα, ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο θξίζεσο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πνιιά αθίλεηα δελ έρνπλ ελνηθηαζηή θαη, επνκέλσο, ε κέζε απφδνζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ αληηθεηκεληθήο αμίαο άλσ ηνπ 1 εθαη. κπνξεί λα κελ ππεξβαίλεη ην 3%. εκεηψλεηαη φηη ε απνδνηηθφηεηα ζε πξαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ηνπ ΔΔΣΗΓΔ ήηαλ ζρεηηθά πςειή παξφηη άλσ ησλ 500 ρηι. θνξνινγνπκέλσλ δήισζαλ φηη αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ή «φηη δελ πιεξψλνπλ» θαη ηειηθά δελ πιήξσζαλ ηνλ θφξν. Η αληηθεηκεληθή αδπλακία πιεξσκήο ηνπ θφξνπ ήηαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε κεγάιν βαζκφ δηθαηνινγεκέλε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κεηψζεσο ησλ εηζνδεκάησλ πνιιψλ θνξνινγνπκέλσλ ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο κεγάιεο πθέζεσο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, εμαηξεηηθά αξλεηηθή επίπησζε είρε θαη ε έμαξζε ηνπ θηλήκαηνο «δελ πιεξψλσ» πνπ επδνθίκεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΔΣΗΓΔ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, φκσο, φζν εχθνιν ήηαλ ζε έλαλ θνξνινγνχκελν κε ζεκαληηθά κεησκέλν κηζζφ ή ζχληαμε θαη κε έλα δηακέξηζκα 70 η.κ. λα κελ πιεξψζεη ηνλ ΔΔΣΗΓΔ, άιιν ηφζν δχζθνιν ήηαλ λα θάλεη ην ίδην έλαο θνξνινγνχκελνο κε ηδηφθηεηε αλεμάξηεηε θαηνηθία 200 η.κ. Δπηπιένλ, είλαη αμηνζεκείσην φηη άιινη 700 ρηι. θνξνινγνχκελνη δήηεζαλ λα κεηψζνπλ ηελ θνξνινγηθή ηνπο επηβάξπλζε απφ ηνλ θφξν ή/θαη λα ηνλ πιεξψζνπλ κε πνιιέο δφζεηο, φπσο πξάγκαηη έγηλε. ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ επηβνιε ηνπ θφξνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο ειαθξχλζεηο κε εηζνδεκαηηθά ή θνηλσληθά θξηηήξηα ρσξίο, σζηφζν, απηά λα νδεγνχλ ζε αλεμέιεγθηεο θνξναπαιιαγέο θαη ζε κεξνιεπηηθή δηαζηξέβισζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θφξνπ. Ωζηφζν, ε επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηνπ ΔΔΣΗΓΔ, δελ ζπλνδεχζεθε κε θαηάξγεζε ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ ΦΜΑΠ ηνπ 2010, ηνπ 2011 θαη ηνπ Μάιηζηα, ηα πξνβιήκαηα επηβνιήο απηψλ ησλ θφξσλ θαίλεηαη φηη επηιχζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2013 θαη ηφηε ε Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη θαηά ην ηξέρνλ έηνο (θξίζηκν γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο) νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηελ Διιάδα ζα έπξεπε λα πιεξψζνπλ: α) ην θχξην κέξνο ηνπ ΔΔΣΗΓΔ ηνπ 2012, β) ηνλ ΦΜΑΠ ηνπ 2010 (ε πιεξσκή ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε αξρίζεη), ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012 θαη γ) ηνλ ΔΔΣΗΓΔ ηνπ 2013 ή ηνλ λέν Δληαίν Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΔΦΑΠ) πνπ πξννξίδεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ΔΔΣΗΓΔ θαη ηνλ ΦΜΑΠ απφ ην 2014 θαη κεηά. Γίλεηαη, επνκέλσο, εκθαλέο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα επηθξαηεί έλα πξαγκαηηθό θνκθνύδην κε ηα δηάθνξα λέα θνξνινγηθά κέηξα λα απνθαζίδνληαη ρσξίο εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο επηβνιήο ηνπο θαη ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπο κε πξνϋπάξρνληα κέηξα πνπ ήδε επηβαξύλνπλ ηα αθίλεηα γηα ηνλ ίδην ζθνπό. εκεηψλεηαη δε φηη, νη πνιχ ρακειέο εηζπξάμεηο ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο θφξνπο πεξηνπζίαο πξηλ απφ ηνλ ΔΔΣΗΓΔ δελ ζπληζηνχζαλ θπζηνινγηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα αιιά πιήξε θαη αλεδαθηθή θνξνινγηθή απαιιαγή ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θαηφρσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα, φπσο απηφ θαίλεηαη επθξηλψο απφ ηνλ Πίλαθα 5. Δάλ ζηνλ ΔΔΣΗΓΔ ηεζεί αθνξνιφγεην φξην γηα ηα αθίλεηα αληηθεηκεληθήο αμίαο έσο , ηφηε νη 4,16 εθαη. θνξνινγνχκελνη δελ ζα πιεξψζνπλ θφξν ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ζα απνιακβάλνπλ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ αθηλήησλ δσξεάλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππφινηπνη 15

16 1 εθαη. ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, αιιά ζε θάπνην βαζκφ θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ «δηθφ ηνπο ζπίηη», ζα αλαιάβνπλ λα πιεξψζνπλ ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δίδνπλ αμία ρξήζεσο ζηα αθίλεηα. Έηζη, γηα λα εηζπξαρζνχλ ηα ίδηα ρξήκαηα νη ππφινηπνη ηδηνθηήηεο ζα επηβαξπλζνχλ κε ζπληειεζηέο 0,57%, ηζνδχλακν κε άλσ ησλ 1.100, αλά αθίλεην. Όζνλ δε αθνξά ηνλ ΦΑΠ ηνπ 2011 κε αθνξνιφγεην φξην ηελ αθίλεηε πεξηνπζία κε αληηθεηκεληθή αμία , απηφο ζα είρε σο ζπλέπεηα λα απαιιάζζνληαλ άλσ ησλ 5,05 εθαη. θνξνινγνπκέλσλ απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηα αλαγθαία έζνδα απφ ηελ πεγή απηή ζα έπξεπε λα ηα θαιχςνπλ κφλν νη θνξνινγνχκελνη πνπ είραλ αθίλεηε πεξηνπζία κε αληηθεηκεληθή αμία άλσ ησλ ε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ είζπξαμε ησλ ίδησλ εζφδσλ, φπσο κε ηνλ ΔΔΣΗΓΔ, νη κέζνη ζπληειεζηέο θνξνινγήζεσο ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 1,0% θαη ε κέζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε αλά αθίλεην ησλ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα Γεληθά, ε επηβνιή ηεο θνξνινγίαο αθηλήησλ κε ζρεηηθά κεγάια αθνξνιφγεηα φξηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαηξεηηθά δηνγθσκέλε θνξνδηαθπγή θαη θνξναπνθπγή ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε αθίλεηε πεξηνπζία κεγάιεο αμίαο, ζπλεπάγεηαη ζηελ πξάμε ππεξ-θνξνιφγεζε ησλ ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ, κε ηαπηφρξνλε πιήξε απνηπρία ησλ θνξνινγηθψλ Αξρψλ λα εηζπξάμνπλ ηα αλαγθαία έζoδα απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία. Γηα λα μεθαζαξηζζεί ην αλσηέξσ θνκθνχδην θαη γηα λα γίλεη εκθαλέο ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ απφ ηελ κε απνηειεζκαηηθή θαη κε επνηθνδνκεηηθή θνξνινγηθή ηνπο επηβάξπλζε, ζην επφκελν θεθάιαην αλαιχνληαη κε αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα ην χςνο ηεο επηβαξχλζεσο γηα θάζε θφξν ρσξηζηά, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θφξσλ, πνπ επηβαξχλνπλ θάζε αθίλεην. Καη αξρήλ, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπ ζα έπξεπε λα εμαληιείηαη κε ηελ επηβνιή ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ αγνξά ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ ελνηθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ηνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη κφλν εάλ δελ έρεη επηβιεζεί ΦΠΑ θαηά ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακε κε ηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ αθηλήηνπ απφ ηνλ ΦΠΑ. Δπίζεο, ν θφξνο θαηνρήο ζηα αθίλεηα πνπ επηβάιιεηαη επηπιένλ ηνπ θφξνπ θαηνρήο ηνπ νηθνπέδνπ ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη φηαλ δελ ππάξρνπλ θφξνη ζηα ελνίθηα θαη λα είλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ θφξν επί ησλ ελνηθίσλ. Αληί ησλ αλσηέξσ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ Διιάδα επηβάιινληαη φινη νη αλσηέξσ θφξνη καδί. ηνλ Πίλαθα 6 εθηηκάηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε απφ ηελ θνξνιφγεζε ησλ ελνηθίσλ θαη απφ ην Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΣΑΠ) απφ ηνπο Γήκνπο θαη απφ ηνλ ΔΦΑΠ. 16

17 εκεηψλεηαη φηη, νη εθηηκήζεηο ζηνλ Πίλαθα 6 αθνξνχλ κέζεο απνδφζεηο αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ή ηεο ζέζεσο ηνπ αθηλήηνπ, είλαη ελδεηθηηθέο θαη παξαηίζεληαη γηα θαζαξά αλαιπηηθνχο ζθνπνχο. Δηδηθφηεξα, νη θφξνη ζηα ελνίθηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ΣΑΠ, ζπλεπάγνληαη θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,5% επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο γηα ηα αθίλεηα κε αληηθεηκεληθή αμία έσο 400 ρηι. θαη αλέξρεηαη ζην 0,75% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο γηα αθίλεηα κε αληηθεηκεληθή αμία απφ 400 ρηι. έσο 1 εθαη. θαη άλσ ηνπ 1,0% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο γηα αθίλεηα άλσ ησλ 2 εθαη. Όπσο πξναλαθέξζεθε, θαλνληθά ν θφξνο ζηα ελνίθηα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδηνθαηνίθεζε κε επηβνιή ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ ζην ηεθκαξηφ ελνίθην ησλ ηδηνθαηνηθεκέλσλ αθηλήησλ θαη κε απηφ ηνλ θφξν επί ησλ ελνηθίσλ ζπλ ηνλ ΣΑΠ (ππέξ ησλ ΟΣΑ) ζα έπξεπε λα εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ. Με ηελ θνξνιφγεζε ησλ εκθαλψλ θαη ησλ ηεθκαξηψλ ελνηθίσλ ζπλ ηνλ ΣΑΠ, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, ηδηαίηεξα ζηνπο θνξνινγνχκελνπο κε αθίλεηα κεγάιεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, αιιά φρη απαγνξεπηηθή. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 6, ε ηειηθή απφδνζε απφ ηελ θαηνρή θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ζα ήηαλ ζρεηηθά ρακειή, αιιά αθφκε ζεηηθή. Γηαδεπθηηθά, ζα κπνξνχζε λα θαηαξγεζεί ν θφξνο ζηα ελνίθηα (ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ είλαη έηζη θη αιιηψο πξνβιεκαηηθή) θαη λα επηβιεζεί αληί απηνχ έλαο εληαίνο θφξνο θαηνρήο αθηλήησλ (ΔΦΑΠ) δίθελ ΔΔΣΗΓΔ, κε ζπληειεζηέο θαηά κέζν φξν 0,5%. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηελ νπνία ν ΔΦΑΠ ζα εθαξκνδφηαλ ρσξίο άιιε επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ απφ ηνλ θφξν ζηα ελνίθηα, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ ζα ήηαλ θαη πάιη ζρεηηθά πςειή αιιά φρη απαγνξεπηηθή. Με απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, απηή ε επηβάξπλζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζεηηθή απφδνζε ηεο επελδχζεσο ζε αθίλεηα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ εμαζθάιηζε γηα ην θξάηνο θνξνινγηθψλ εζφδσλ άλσ ησλ 2,5 δηζ. κφλν απφ ηνλ ΔΦΑΠ ζηα θπζηθά πξφζσπα. 17

18 Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα ν ΔΦΑΠ επηδηψθεηαη λα εθαξκνζζεί ηαπηφρξνλα κε ηνλ θφξν ζηα ελνίθηα, ρσξίο σζηφζν θνξνινγία ησλ ηεθκαξηψλ ελνηθίσλ απφ ηδηνθαηνίθεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ ελνηθηαδφκελσλ αθηλήησλ δηνγθψλεηαη ζε κε βηψζηκα επίπεδα. Η θαηνρή κε ηδηνθαηνηθνχκελσλ αθηλήησλ γίλεηαη ζαθψο δεκηνγφλα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο (Πίλαθαο 6), αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπληειεζηέο ηνπ ΔΦΑΠ ζα είλαη ζρεηηθά ινγηθνί (0,5% πεξίπνπ επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ). Η αξλεηηθή απφδνζε ζα δηνγθσλφηαλ έηη πεξαηηέξσ εάλ επξφθεηην λα βαίλεη απμαλφκελνο ν ζπληειεζηήο ηνπ ΔΦΑΠ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ζπληειεζηήο ηνπ ΔΦΑΠ γηα αθίλεηε πεξηνπζία κε αληηθεηκεληθή αμία 2 εθαη. γίλεη 1,0% ηφηε ε εηήζηα αξλεηηθή απφδνζε απηήο ηεο πεξηνπζίαο ππεξβαίλεη ην -0,76%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνθαηνηθνχληαη, ε επηβάξπλζε απφ ηνλ ΔΦΑΠ (κε ζπληειεζηή πεξίπνπ 0,5%) ζα είλαη ζεηηθή θαη εχινγε, αιιά κφλν εάλ δελ έρνπλ ήδε επηβαξπλζεί κε ΦΠΑ (Πίλαθαο 6). Επίινγνο Η άκεζε εθινγίθεπζε ηεο θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ ζηελ Ειιάδα από ην 2013 είλαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ αλάθακςε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθαηξε αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η εθινγίθεπζε απηή κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ, κε ηελ επέθηαζε ηεο θνξνινγήζεσο ησλ ελνηθίσλ θαη ζηα ηεθκαξηά ελνίθηα απφ ηελ ηδηνθαηνίθεζε θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο αθηλήησλ γηα φια ηα αθίλεηα ζηα νπνία δηαπηζηψλεηαη νπζηαζηηθή ππεξαμία ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνθηήζεθαλ. Φνξνινγία γηα ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θεθαιαηνπρηθά αγαζά απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ο θφξνο ππεξαμίαο κπνξεί λα επηβάιιεηαη θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ιφγσ πσιήζεψο ηνπο ή θιεξνλνκηάο, κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθά ρακειψλ ζπληειεζηψλ (π.ρ. 5%-10%) ηελ πεξίνδν θαη κε πξνζδηνξηζκέλνπο απφ ηψξα πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο (π.ρ. 20%-25%) κεηά ην ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί νπνηνζδήπνηε άιινο θφξνο γηα ηελ θαηνρή αθηλήησλ, θαζψο θαη ν ΦΠΑ ζηα λεφδκεηα αθίλεηα θαη νη ζεκεξηλνί θφξνη κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ. Η θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα λεφδκεηα αθίλεηα θαη ησλ θφξσλ κεηαβηβάζεσο (εθηφο ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο) είλαη νχησο ή άιισο αλαγθαία ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν γηα λα επηηεπρζεί ε αλαγθαία αλάθακςε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Γεχηεξνλ (δηαδεπθηηθά), ε εθινγίθεπζε ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ ελνηθίσλ θαη, αζθαιψο, ηνπ ΦΠΑ ζηα λεφδκεηα αθίλεηα, θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηνλ ΔΦΑΠ κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Πίλαθαο 6) θαη ηνλ θφξν ππεξαμίαο ζηηο κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ φπσο πξνζδηνξίζζεθε πξνεγνπκέλσο. Εθείλν πνπ δελ ζα πξέπεη λα γίλεη (δηφηη ζα είρε νιέζξηεο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ζηελ νηθνλνκία) είλαη λα επηβιεζεί ν ζπδεηνύκελνο λένο ΕΦΑΠ ηαπηόρξνλα κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνύ θαζεζηώηνο θνξνινγίαο ησλ ελνηθίσλ θαη ηνπ ΦΠΑ ζηα λεόδκεηα θαη ησλ θόξσλ κεηαβηβάζεσο. Απηφ ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ θνξνιφγεζε ησλ αθηλήησλ δχν ή ηξείο θνξέο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ: Γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ ζηεγάζεσο πνπ παξέρνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή, αθφκε θαη εάλ ππνζέζνπκε «ινγηθνχο» ζπληειεζηέο θνξνινγίαο ζηνλ ΔΦΑΠ (πεξίπνπ 0,5%), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ πεξηνπζηψλ 18

19 αθηλήησλ κεγάιεο αμίαο (άλσ ηνπ 1 εθαη.) ζα ήηαλ ππεξβνιηθή θαη ε απφδνζε απφ ηελ θαηνρή θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ζα ήηαλ ζεκαληηθά αξλεηηθή (ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 6), απνηξέπνληαο ηελ αλάθακςε ηεο αγνξάο. Πεξηηηφ δε λα ιερζεί γηα ην ηη ζα ζπκβεί εάλ νη ζπληειεζηέο ηνπ ΔΦΑΠ πξνζδηνξηζζνχλ ηειηθά ζε ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζπληειεζηήο 1,5% ζηνλ ΔΦΑΠ γηα αληηθεηκεληθή αμία άλσ ησλ 5 εθαη., δηακνξθψλεη ηνλ ζπλνιηθφ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ ζε επίπεδα άλσ ηνπ 2,5% πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη θαηαζηξνθηθά γηα ηνπο θαηφρνπο αθηλήησλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δήηεζε αθηλήησλ ζα ζπλερίζεη λα δηακνξθψλεηαη θνληά ζην κεδέλ θαη νη ππέξνγθνη θφξνη πνπ ζα επηβιεζνχλ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζνχλ δηφηη δελ ζα ππάξρεη αγνξά αθηλήησλ ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα πσιεζεί έλα αθίλεην γηα λα πιεξσζνχλ νη θφξνη ζηα ππφινηπα. Δίλαη, επνκέλσο, εκθαλέο φηη, ελψ ε θνξνιφγεζε ησλ αθηλήησλ είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε επηβνιή ππέξκεηξα πςειήο θνξνινγηθήο επηβαξχλζεσο ζηα αθίλεηα ζα έρεη ην αληίζεην απφ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ηελ είζπξαμε εζφδσλ απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο, επεξεάδνληαο επίζεο αξλεηηθά ηηο θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο θαη απφ άιινπο θφξνπο. Σν πην νδπλεξφ, σζηφζν, ζα είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ θνξνινγηθή πνιηηηθή ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ ζα έρεη θαη απαγνξεπηηθφ απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη ζα απνηειεί αμεπέξαζην εκπφδην γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Οη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία πξέπεη λα απνηεινχλ πξάγκαηη ινγηθή επηβάξπλζε απηήο ηεο πεξηνπζίαο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη γηα ηελ άλνδν ηεο αμίαο ηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ απφ ην θξάηνο θαη φρη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο, π.ρ. γηα επίηεπμε ζηφρσλ αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ή γηα ηε βίαηε, ζηαδηαθή απαιινηξίσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο πεξηνπζίαο ησλ ηδησηψλ απφ ην θξάηνο. 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα