I have seen a father who, after having begotten a child without a mother, killed him without using arrowa and swords.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I have seen a father who, after having begotten a child without a mother, killed him without using arrowa and swords."

Transcript

1 Giovanni Eugenico 3 ( = 192 Milovanovic) Εἶδνλ παηέξα θύζαληα δίρα κεηξὸο παηδίνλ, ὃλ ἐζαλάησζε ρσξὶο ἰνῦ ηε θαὶ καραίξαο. I have seen a father who, after having begotten a child without a mother, killed him without using arrowa and swords.

2 Giovanni Eugenico 2 ( = 201 Milovanovic) Ἔζηη [ηη] δέλδξνλ ἐπὶ γῆο ηῇ γῇ κὴ ζπλεκκέλνλ, ἄθαξπνλ κέλ, ἀιι' ἔγθαξπνλ, μεξόλ, θαὶ δσὴλ θέξνλ, ἄςπρνλ κέλ, ἀιι' ἔκςπρνλ, ἄλεπ ῥηδῶλ θαὶ πηόξζσλ, ἐλ γῇ βεβεθόο, θαὶ κέρξηο αὐηνῦ ηνῦ πόινπ θζάλνλ.

3 Giovanni Eugenico 6 ( = 197 Milovanovic) μῆιζε κέγαο πνηακόο, ἐθ γῆο μεξᾶο ἀθίκλνπ, θαὶ δξάθνληα θαηέθιπζε ηὸλ βιάπηνληα ηὴλ πνίκλελ, ηὴλ δὲ πάιηλ ἐδξόζηζε ζαλαησζεῖζαλ ἄξδελ, ηνῦ πνηακνῦ ηὸ ρξῶκα δέ, ιεπθὸλ ὁκνῦ θαὶ κέιαλ. Un grande fiume è uscito dalla terra secca, priva di umidità, inondando un serpente che attaccava il gregge. L'ha bagnata di nuovo che era completamente morta, il fiume, con il suo colore bianco e nero.

4 Isacco Argiro 3 ( = 210 Milovanovic) Μήηεξ κε γελλᾷ κεηξηθῆο ἐθ λεδύνο ἐγὼ δὲ γελλῶ παηδίνλ ηὴλ κεηέξα ἐκὰ δὲ ηέθλα ηνῦ παηξὸο ηὸλ παηέξα ηῶλ εἴθνζί κε ηεηηάξσλ ηε γξακκάησλ ηεηξάδα ιάβε πξνζθπῶο ἡξκνζακέλελ θίια ιαινῦζαλ ἀκέζσο νὐθ ἀκέζσο. The same riddle with a similar incipit (my father begets me out of a femal womb...) can be found in other manuscrits (see E. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane I 306 (8.7) and Ch. Astruc M.L. Concasty, Bibliothèque Nationale. Département de manuscrits. Catalogue des manuscrits grecs. Troisième partie Le supplément grec. Tome I, Paris 1988, 356 (1185/64v)). The incipit Πάηεξ κε γελλᾷ, κεηέξνο κὴ παξνῦζεο can be read in a Vatican ms. (cfr. C. Giannelli, Codices Vaticani Graeci. Codices , 196 ( )).

5 Isacco Argiro 6 ( = 199 Milovanovic) μῆιζνλ πξέζβεηο ἐθ λεὸο εἰξήλελ ἀπαγγεῖιαη ηὸλ κὲλ πξζεβύηεξνλ ἁβξὰ [ἡ] ηξάπεδα θαηέζρελ, ὁ δὲ λεώηεξνο ἐιζώλ, ζὺλ ζθήπηξῳ ηνῦ θξαηνῦληνο, εἰξήλελ θαηεκήλπζε, θαὶ ιύζηλ πάζεο ιύπεο.

6 Isacco Argiro 10 ( = 209 Milovanovic) Μεγίζηε πόιηο γέγνλελ, ἑληὸο παληὸο ηνῦ θόζκνπ, ἀζηνὺο κπξίνπο ἔρνπζα, θαὶ δηαθόξνπο νἴθνπο, ὁδὸο δ' εἰο ηαύηελ ἄγνπζα, πόζελ ἦλ νὐδὲ κία. Una città grandissima è nata dentro il cosmo, con numerosissimi cittadini e case meravigliose (diverse l'una dall'altra?), ma non esiste nessuna strada che vi ci porta.

7 (212 Milovanovic) Σηείρσλ ηηο ὁδόλ, ζηῖρνλ ὠδῶλ ἐπνίεη θαὶ ζηείρσλ ζηῖρνλ ἦδε πάλπ ἀλώκαινλ θαὶ ἦδελ ὡο ἀλώκαινο ἡ ὁδὸο αὐηνῦ. A riddle from ms (Greek national library, XVIII c.), first edited by N.A. Veis (Beis), Byzantina ainigmata, Epeteris... 6, 1902, Milovanovic attributes it to Psellus. The solution given by A.I. Spyridakis (Byzantiaka ainigmata, Epeteris (Philologhikos syllogos Parnassos) 8, 1904, ), is θειαξύδνλ ὕδσξ.

8 Basilio Megalomite (29 Boissonade) = 213 Milovanovic Ὕδσξ ηὴλ ῥύζηλ ἄλσζελ ἔρσ θαὶ ηὴλ ἀληίαλ ιεπθαίλνκαη ηὴλ θεθαιήλ ηνὺο πόδαο δὲ ςεθάδσ ρηόλνο ὥζπεξ ἐκπηπιῶ ηὴλ θάηλελ πεξηξξέσ ηὴλ δ' ππόβαζξαλ ηῶλ πνδῶλ ὕδαηνο γιπθπηάηνπ. Dirigo il flusso dell'acqua verso l'alto e verso il basso. Ho la testa bianca e i piedi bagnati; riempio la mangiatoia di qualcosa che assomiglia alla neve; scorro attorno alla base dei piedi con la mia acqua dolcissima.

9 anonimo (28 Cougny, 190 Milovanovic) γθύξζαο λεπόδεζζηλ ἀλὴξ δείιαηνο ἀέιπησο, θαὐηὸο ἐλ νὐ πνιιαῖο ὥξαηο λέπνο ἐμεθαάλζε, θαὶ θσλῆο κὲλ ὅδ' ἦλ ἐπηδεπὴο ἔιινπη ἶζα. Αὐγαζάκελ δ' ἕηεξνλ λέπνδα βξνηῷ εἴθεινλ αὐδήλ, θαὶ ζαῦκ' ἦελ ἀθνύεηλ ἀθξαδέεζζηλ ἄπηζηνλ. Un uomo vigliacco si imbatté inaspettatamente in un branco di pesci e, dopo non molte ore, apparve lui stesso pesce, ed era privo di voce, come un pesce coperto di squame. Vidi un altro pesce simile a un uomo, per quel che riguardava la voce, ed era un vero miracolo ad ascoltarsi, incredibile per gli stolti.

10 Isacco Argiro 9 ( = 191 Milovanovic) Εἶδνλ ληθῶληα παιαηζηήλ, ρεηξῶλ πνδῶλ ηε δίρα. Ho visto un lottatore che vinceva senza usare né mani né piedi. An allusion to Cleobulina's riddle? (Dissoi logoi 3.10 ss. = 90 DK)

11 Giovanni Eugenico 8 ( = 204 Milovanovic) Ἠπιώζε πόα δξνζεξὰ ἐλ ἀθαιιεῖ πεδίῳ, καγείξνπο ζξέςαζα δεηλνὺο ἁβξῶο ηε θαὶ πινπζίσο, νἱ κάγεηξνη κὲλ πξόβαηα, ἡ δέ, πνηκὴλ εὑξέζε. L'erba rugiadosa è stata spianata nella pianura non bella, dopo aver nutrito in modo delicato e ricco abili cuochi: i cuochi si ritrovarono a essere pecore, mentre lei, l'erba, pastore.

12 189 Milovanovic Γῆζελ ἐμῆιζνλ κεηὰ δπζκόξθνπ ζέαο, εἶηα θαιπθζεὶο ὁκνθπῶλ κεζόδῳ ἐπίβιεκα γίλνκαη ιακπξὸλ ἀκόξθνλ. Ed. pr.: Romanos o Melodos 1, n. 12.

13 198 Milovanovic μῆιζνλ ἐθ γῆο θαὶ εἰο γῆλ πάιηλ ῥέσ, αὐζεκεξὸλ γέλλεζηλ θαὶ κόξνλ θέξσ ὢ ηῆο βξαρείαο ἡδνλῆο ηῆο ηνῦ βίνπ, ηῆο δίθελ θαπλνῦ θαὶ ζθηᾶο ιπνκέλεο ιπγλὴ ὑπάξρσ θαὶ πνιινὺο ἐλεδύλσκ ἐκαπηῇ δσὴλ δνῦλαη νὐθ ἐμηζρύσ. Ed. pr.: Romanos o Melodos 1, n. 11.

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del PREGHIERE LITURGICHE Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino e Vicariato arcivescovile della Campania-

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO LA PACE [La skenè rippresenta la casa der protagonista. Sò ppresenti du' servi, riconoscibbili dar zinale tipico de li schiavi.

Διαβάστε περισσότερα

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE?

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? A. The diamarturia 1. The historical development of diamartyria is obscure, but it is less obscure than it used to be, thanks to a classic study

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP 9.545 Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

STANDARD 05/1. x 6 D8. x 1 D5. x 4 D7. x 8 D6. x 2 D9. x 4 D11. x 4 D12. x 4 D10. x 2. x 2. x 4. x 2

STANDARD 05/1. x 6 D8. x 1 D5. x 4 D7. x 8 D6. x 2 D9. x 4 D11. x 4 D12. x 4 D10. x 2. x 2. x 4. x 2 PALI spa via del ollio 67 33048 San Giovanni al Natisone Udine Italy Tel. +39 0432 756074 info@pali.it www.pali.it STANDARD 05/1 ONORMS TO THE SAETY REGULATIONS ONORME AUX EXIGENES DE SEURITE ONORME ALLE

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

MAKING KITCHEN SYSTEM

MAKING KITCHEN SYSTEM > MAKING KITCHEN SYSTEM MAKING KITCHEN SYSTEMdesign Piergiorgio Cazzaniga 02 03 NUOVI COLORI E NUOVE FUNZIONI PER UNA VITA NUOVA IN CUCINA MAKING È LA CUCINA COMPOSIT PENSATA PER UN GUSTO GIOVANE: UN AMPIA

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ ΣΑΞΗ: Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΘΔΩΡΗΤΙΚΗ ΠΔΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» 17-18 Ὁξᾶηε δὲ θαθεηλ

Διαβάστε περισσότερα

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia Printed in: Philosophy, Competition, and the Good Life (Proc. 1st World Olympic Congress of Philosophy, Spetses 2004), ed. by K. Boudouris and K. Kalimpsis, Athens: Ionia 2005, Vol. II, p. 131-141 Slightly

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent)

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent) Ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας (Ψάλλεται τό ἑσπέρας τῆς πρώτης Κυριακῆς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

PARAPLEROMATIC LUCUBRATIONS

PARAPLEROMATIC LUCUBRATIONS PARAPLEROMATIC LUCUBRATIONS INEKE SLUITER Vrije Universiteit Amsterdam Institute for Advanced Study, Princeton Not unlike their modern counterparts, ancient linguists like neat and all-encompassing classifications.

Διαβάστε περισσότερα