ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr"

Transcript

1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη θαὶ λῦλ ἅπαζη ηνῖο λεωηέξνηο ἀθνῦζαη) ἐθ ηῆο Αἴηλεο ῥύαθα ππξὸο γελέζζαη ηνῦηνλ δὲ ῥεῖλ θαζηλ ἐπί ηε ηὴλ ἄιιελ ρώξαλ, θαὶ δὴ θαὶ πξὸο πόιηλ ηηλὰ ηῶλ ἐθεῖ θαηνηθνπκέλωλ. Τνὺο κὲλ νὖλ ἄιινπο ὁξκῆζαη πξὸο θπγήλ, ηὴλ αὑηῶλ ζωηεξίαλ δεηνῦληαο, ἕλα δέ ηηλα ηῶλ λεωηέξωλ, ὁξῶληα ηὸλ παηέξα πξεζβύηεξνλ ὄληα θαὶ νὐρὶ δπλάκελνλ ἀπνρωξεῖλ, ἀιιὰ ἐγθαηαιακβαλόκελνλ ὑπὸ ηνῦ ππξόο, ἀξάκελνλ θέξεηλ. Φνξηίνπ δ νἶκαη πξνζγελνκέλνπ θαὶ αὐηὸο ἐγθαηειήθζε. Ὅζελ δὴ θαὶ ἄμηνλ ζεωξῆζαη ηὸ ζεῖνλ, ὅηη ηνῖο ἀλδξάζηλ ηνῖο ἀγαζνῖο εὐκελῶο ἔρεη. Λέγεηαη γὰξ θύθιῳ ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ πεξηξξπῆλαη ηὸ πῦξ θαὶ ζωζῆλαη ηνύηνπο κόλνπο, ἀθ ὧλ θαὶ ηὸ ρωξίνλ ἔηη θαὶ λῦλ πξνζαγνξεύεζζαη ηῶλ εὐζεβῶλ ρῶξνλ ηνὺο δὲ ηαρεῖαλ ηὴλ ἀπνρώξεζηλ πνηεζακέλνπο θαὶ ηνὺο ἑαπηῶλ γνλέαο ἐγθαηαιηπόληαο ἅπαληαο ἀπνιέζζαη. Λπθνῦξγνο, Κατὰ Λεωκράτοσς Εξσηήζεηο 1. Να μεταφράςετε το απόςπαςμα: «Φορτίου δ οἶμαι ἀπολζςθαι.» Μνλάδεο 4 2. α. Πνην πεξηζηαηηθό δηεγείηαη ν Λπθνύξγνο, γηα λα θαηαδείμεη όηη νη ζενί ηηκνύλ ηνλ ζεβαζκό πξνο ηνπο γνλείο; 2. β. Γλσξίδεηε άιια παξαδείγκαηα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο θαη, γεληθόηεξα, πξνο ηνπο κεγαιπηέξνπο από ηε κπζνινγία ή ηελ Ιζηνξία; Επιμζλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ 1

2 3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ραξαθηεξίδνληαο ην α ζπλζεηηθό ησλ ιέμεσλ ηεο πξώηεο ζηήιεο ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα: ςφνθετη λέξη ςυνθετικά το α ςυνθετικό είναι... ἀποχωρζω, ἀποχωρῶ ἀπό + χωρζω, χωρῶ πρόθεςη ἐπιςκοπζω, ἐπιςκοπῶ ἐπί + ςκοπζω, ςκοπῶ εὐμενήσ εὖ + μζνοσ κατοικζω, κατοικῶ κατά + οἰκζω, οἰκῶ περιρρζω περί + ῥζω προςαγορεφω πρόσ + ἀγορεφω προςγίγνομαι πρόσ + γίγνομαι Μονάδεσ 2 3. β. Να ζπκπιεξώζεηε ηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα κε ιέμεηο ηεο α.ε. αληώλπκεο απηώλ ηεο πξώηεο ζηήιεο: ιέμε ἄπνξνο ἀθιεήο (= άδνμνο) εὐινγέσ, εὐινγῶ εὐζεβήο δύζειπηο δύζλνηα δπζδαίκσλ αληώλπκν Μονάδεσ 2 Επιμζλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ 2

3 4. α. Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή ζύληαμε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 1. Ὁ βαζηιεύο ἒπεκςε ηὸλ Φαιῖλνλ. 2. Οὐδέλ ἀμηόινγνλ ἒπξαμε Ἀξηζηνγείησλ. 3. Οἱ Ἓιιελεο ηνμεύνπζη ηνύο ἐρζξνύο. 4. Οἱ Θεβαῖνη πξῶηνη ἐθόκηζαλ ηαῦηα. 4. β. ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο λα ρσξίζεηε ηηο πξνηάζεηο θαη λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο θαη ηε ζπληαθηηθή ζέζε ησλ δεπηεξεπνπζώλ νλνκαηηθώλ πξνηάζεσλ: 1. Ἀπνξῶ εἰ δηδαθηόλ ἐζηηλ ἡ ἀξεηή. 2. πεὶ δὲ ἦλ πξὸο ηνῖο ἀγγέινηο, ἀλεξώηα ηί βνύινηλην 3. Οἱ Ἀζζύξηνη ἴζαζηλ (= γλσξίδνπλ) ὅηη ἱππηθὸλ ζηξάηεπκα ἐλ λπθηὶ ηαξαρῶδέο ἐζηη θαὶ δύζρξεζηνλ. 4. Φνβνῦκαη κὴ ἡηηεζῶκελ 4. γ. ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο λα ρσξίζεηε ηηο πξνηάζεηο θαη λα αλαγλσξίζεηε από ζπληαθηηθή άπνςε ηηο δεπηεξεύνπζεο νλνκαηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο: 1. Ἀλὴξ δίθαηόο ἐζηηλ νὐρ ὁ κὴ ἀδηθῶλ, ἀιι ὅζηηο ἀδηθεῖλ δπλάκελνο κὴ βνύιεηαη. 2. Ὃ κέιιεηο πνηεῖλ κὴ ιέγε. 3. Ὅζηηο ἐζέιεη ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ, ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηόλ. 4. Οὓο ἂλ βνύιῃ πνηήζαζζαη θίινπο, ἀγαζόλ ηη ιέγε πεξὶ αὐηῶλ. Επιμζλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ 3

4 5. Πνηα θνηλά θίλεηξα αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο εληνπίδεηε αλάκεζα ζην παξαθάησ παξάιιειν θείκελν θαη ην θείκελν ηεο Ελόηεηαο; Ενότητα 8 Παράλληλο κείμενο Τῶλ δὲ ιιήλωλ ὑπνζπόλδνπο ηνύηνπο ἀθέληωλ, θαὶ ζπγρωξεζάληωλ ἑθάζηῳ ιαβεῖλ ὅζα δύλαηην ηῶλ ἰδίωλ, νἱ κὲλ ἄιινη πάληεο ἄξγπξνλ ἢ ρξπζὸλ ἤ ηηλα ηῆο ἄιιεο πνιπηειείαο ἔιαβνλ, Αἰλείαο δὲ ηὸλ παηέξα γεγεξαθόηα ηειέωο ἀξάκελνο ἐπὶ ηνὺο ὤκνπο ἐμήλεγθελ. θ ᾧ ζαπκαζζεὶο ὑπὸ ηῶλ ιιήλωλ ἔιαβελ ἐμνπζίαλ πάιηλ ὃ βνύινηην ηῶλ νἴθνζελ ἐθιέμαζζαη. Ἀλεινκέλνπ δὲ αὐηνῦ ηὰ ἱεξὰ ηὰ παηξῷα, πνιὺ κᾶιινλ ἐπαηλεζῆλαη ζπλέβε ηὴλ ἀξεηήλ, θαὶ παξὰ πνιεκίωλ ἐπηζεκαζίαο ηπγράλνπζαλ. θαίλεην γὰξ ὁ ἀλὴξ ἐλ ηνῖο κεγίζηνηο θηλδύλνηο πιείζηελ θξνληίδα πεπνηεκέλνο ηῆο ηε πξὸο γνλεῖο ὁζηόηεηνο θαὶ ηῆο πξὸο ζενὺο εὐζεβείαο. Δηόδσξνο ηθειηώηεο, Βιβλιοθήκη Γισζζηθά ζρόιηα ηῶλ δὲ ιιήλσλ ὑπνζπόλδνπο ηνύηνπο ἀθέλησλ (κηρ. ανξ. β ξ.ἀθίεκη) ζπγρσξεζάλησλ ἑθάζηῳ ηηλὰ ηῆο ἄιιεο πνιπηειείαο γεγεξαθόηα (κηρ. παξαθ. ξ. γεξάζθσ) ηειέσο ἀξάκελνο (κηρ. ανξ. ξ. αἴξνκαη) ἐμήλεγθελ (νξηζη. ανξ. β ξ. ἐθθέξσ) ἐθ ᾧ ζαπκαζζείο ἐθιέμαζζαη ἀλεινκέλνπ (κηρ. ανξ. β ξ. ἀλαηξένκαη, ἀλαηξνῦκαη) δὲ αὐηνῦ ἐπηζεκαζίαο ηπγράλνπζαλ ηῆο ὁζηόηεηνο όηαλ νη Έιιελεο ηνπο άθεζαλ λα θύγνπλ, αθνύ ζπλνκνιόγεζαλ ζπκθσλία, ζπλζήθε αθνύ επέηξεςαλ ζηνλ θαζέλα θάπνην από ηα άιια πνιύηηκα αληηθείκελα πνπ ήηαλ ζε βαζηά γεξάκαηα αθνύ ζήθσζε κεηέθεξε έμσ επεηδή ζαπκάζηεθε γη απηή ηελ πξάμε λα δηαιέμεη, λα επηιέμεη θαζώο απηόο πξνηίκεζε ε νπνία (αξεηή) επηδνθηκάζηεθε ηνπ ζεβαζκνύ Επιμζλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ 4

5 Επιμζλεια θεμάτων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ 5

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ ΣΑΞΗ: Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΘΔΩΡΗΤΙΚΗ ΠΔΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» 17-18 Ὁξᾶηε δὲ θαθεηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα