Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας"

Transcript

1 Εγχειρίδιο μέλους Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

2 Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, εκείο θαηαιαβαίλνπκε φηη ζπρλά είλαη επθνιφηεξν λα ηειεθσλήζεηε ζε εκάο γηα λα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε βνήζεηα. Δζείο ζα πξέπεη πάληα λα επηθνηλσλείηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ αξηζκφ +44 (0) φηαλ εζείο ρξεηάδεζηε ζεξαπεία, ψζηε εκείο λα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεηε ηελ έθηαζε ηεο θάιπςήο ζαο, πξνηνχ εζείο πξνβείηε ζε νπνηεζδήπνηε δαπάλεο γηα ηε ζεξαπεία ζαο. Οδεγφο γξήγνξεο αλαθνξάο γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο Προσωπική συμβουλευτική ομάδα +44 (0) Φαξ: +44 (0) Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Health at Hand +44 (0) στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα Νησιά της Μάγχης Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Η ππεξεζία καο γηα πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα πγείαο. Αλαηξέμηε ζηε ζειίδα 45. Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας +44(0) Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Γραμμή βοήθειας εάν χρειάζεστε ιατρό, οδοντίατρο, οφθαλμίατρο +44 (0) Γηαζέζηκε: όιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν. Γραμμή βοήθειας της υπηρεσίας διερμηνείας +44 (0) Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνζθνξέο, πξντφληα θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα ηα κέιε. Ηι. ηαρπδξνκείν Δάλ έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα ή εάλ ζέιεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηάδην δηεθπεξαίσζεο ελφο παξαπφλνπ, κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή κε ηελ εηαηξεία καο κέζσ ελφο αζθαινχο δηαθνκηζηή ει. ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε Οη ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ελδέρεηαη λα ερνγξαθνχληαη θαη/ή λα παξαθνινπζνχληαη γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη ζαλ θαηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο καο. 1

3 Δάλ εζείο ζέιεηε λα ιάβεηε απηφ ην εγρεηξίδην ή νπνηνδήπνηε άιιν έληππν ηεο εηαηξείαο καο ηππσκέλν ζε κεγέζπλζε, ζε κέζν ήρνπ (δίζθνο CD ή θαζέηα) ή ζηε γιψζζα Μπξάηγ, επηθνηλσλήζηε καδί καο. 2

4

5 Πεξηερόκελα 1 Εισαγωγή Η κάλυψή σας Πίνακας παροχών Διεθνούς Προγράμματος Υγείας Προγραμματισμός θεραπείας και υποβολή απαίτησης Ση πξέπεη λα γλσξίδσ πξηλ ιάβσ ζεξαπεία; Υφιστάμενες ιατρικές παθήσεις Καιχπηνμαη γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ πξνυπήξραλ ηεο ζχλαςεο ζπμβνιαίνπ; Η κάλυψή σας για ορισμένα είδη θεραπείας Με θαιχπηεη ην ζπμβφιαηφ μνπ γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία;...22 Με θαιχπηεη ην ζπμβφιαηφ μνπ γηα νδνληηαηξηθή ζεξαπεία;...24 Με θαιχπηεη ην ζπμβφιαηφ μνπ γηα λέεο ή πεηξαμαηηθέο ζεξαπείεο; Επαναλαμβανόμενη, συνεχιζόμενη και μακροχρόνια θεραπεία Με θαιχπηεη ην ζπμβφιαηφ μνπ γηα επαλαιαμβαλφμελε, ζπλερηδφμελε ή μαθξνρξφληα ζεξαπεία;...28 Ση θάιπςε ζα έρσ γηα ςπρηαηξηθή ζεξαπεία; Η κάλυψή σας για την θεραπεία καρκίνου Πού είστε καλυμμένοι για λήψη θεραπείας Γηα πνηα λνζνθνμεία έρσ θάιπςε; Ποιον πληρώνουμε για τη θεραπεία Πνηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηαηξνχο, δεπηεξεχνληεο ηαηξνχο θαη θπζηθνζεξαπεπηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηαβνιή παξνρήο;...35 Καηαβάιινληαη νη αμνηβέο ζεξαπείαο πιήξσο; Θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο Πψο ζα δηεπζεηεζνχλ νη ινγαξηαζμνί μνπ γηα ηαηξνθαξμαθεπηηθή πεξίζαιςε ζην Ηλσμέλν Βαζίιεην;...36 Γηα πνηα λνζνθνμεία έρσ θάιπςε ζην Ηλσμέλν Βαζίιεην; Επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό Ση θάιπςε πξνζθέξεη ην ζπμβφιαηφ μνπ φηαλ βξίζθνμαη εθηφο δψλεο θάιπςεο; Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

6 Μπνξψ λα επαλαπαηξηζηψ ζηελ θχξηα ρψξα δηαμνλήο μνπ ή ζηε δψλε θάιπςήο μνπ γηα λα ιάβσ ζεξαπεία; Υπηρεσία Health at Hand Πρόσθετες παροχές Δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ...46 Οθζαιμηαηξηθή θάιπςε Επιπλέον πληροφορίες Πφηε μπνξψ λα πξνζζέζσ άιια μέιε ή λα αιιάμσ ηελ θάιπςή μνπ;...47 Μπνξψ λα πξνζζέζσ έλα λενγέλλεηφ μνπ ζην ζπμβφιαηφ μνπ;...47 Πψο μπνξψ λα πιεξψζσ ην αζθάιηζηξφ μνπ;...47 Γηαηί θάλεηε αιιαγέο ζηα αζθάιηζηξά μνπ;...48 Έρσ ηδία ζπμμεηνρή ζην ζπμβφιαην μνπ- πψο ιεηηνπξγεί; Υποβολή παραπόνων και πληροφορίες περί κανονισμών Σί θάλνπμε με ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνμέλα...52 Νφμημα δηθαηψμαηα θαη ππνρξεψζεηο Γλωσσάρι Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

7 1 Εισαγωγή Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου και πώς χρησιμοποιείται; Σν εγρεηξίδην απηφ παξνπζηάδεη ηνπο φξνπο ηεο θάιπςήο ζαο γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Personal. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ έγγξαθν, θαζψο αλαθέξεη ιεπηνκεξψο: ηελ θάιπςε πνπ εζείο έρεηε (ηφζν ηηο παξνρέο φζν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο) ηνλ ηξφπν ππνβνιήο απαίηεζεο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζπκβόιαηό ζαο. ε φιν ην εγρεηξίδην ππάξρνπλ νξηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο, ψζηε λα ππνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ηαηξηθή ή λνκηθή ζεκαζία. Δζείο κπνξείηε λα βξείηε έλα γισζζάξη κε απηέο ηηο ιέμεηο ζηε ζειίδα 56. Δπηπιένλ, φηαλ αλαθέξνπκε ηηο ιέμεηο «εζείο» ή «ζαο» ζην θείκελν απηφ, ελλννχκε ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη νπνηαδήπνηε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηα νλφκαηά ηνπο αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηνπ θαηόρνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Όηαλ βιέπεηε «εκείο», «εκάο» ή «καο» αλαθεξφκαζηε ζηελ AXA PPP International. 6 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

8 2 Η κάλυψή σας Θα πξέπεη λα ζπκάζηε φηη ηα ζπκβφιαηά καο δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ελδερνκέλσλ. Ωο αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, εκείο ζπκθσλνχκε λα παξέρνπκε ηελ θάιπςε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ. Αλαηξέμηε ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπκβνιαίνπ» ζην γισζζάξη γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα πνπ απαξηίδνπλ ην ζπκβόιαηό ζαο. Περίληψη του Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σν ζπκβόιαην Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Τγείαο ζαο παξέρεη θάιπςε γηα ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία λέσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Γελ ζαο θαιχπηεη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ πξνυπήξραλ ή ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα είραλ εκθαληζηεί πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα έρεηε ζπλάςεη ζπκβφιαην ζε άιιε βάζε. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα «Τθηζηάκελεο ηαηξηθέο παζήζεηο» γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Σν ζπκβόιαηό ζαο παξέρεη ηελ παξνρή γηα επηζθέςεηο γηα παξαθνινχζεζε ξνπηίλαο (θαη γηα ηηο ζρεηηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο) κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν κέρξη ηα επίπεδα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. Η θάιπςή ζαο πεξηιακβάλεη: λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία θαη ηηο ζρεηηθέο ρξεψζεηο ησλ ηαηξώλ ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνύ αζζελνύο ζεξαπεία θαξθίλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξαδηνζεξαπείαο θαη ηεο ρεκεηνζεξαπείαο αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα νδνληηαηξηθή θξνληίδα ζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα ρξεψζεηο ηαηξνύ γηα ηε λνζειεία σο εμσηεξηθόο αζζελήο, επηζθέςεηο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, θπζηνζεξαπεία θαη ρξεψζεηο δεπηεξεύνληα ηαηξνύ θάξκαθα θαη επίδεζκνη εμσηεξηθνύ αζζελνύο εκβφιηα ηαμηδησηηθή αζθάιηζε. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

9 Να ζπκάζηε: Σν ζπκβόιαηό ζαο δελ ζα ζαο θαιχπηεη γηα: Γηα ζεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νπνηαδήπνηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία, αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία ή ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηαξξάθηε ζε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν, δηαγλσζηηθό θέληξν ή κνλάδα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Απαηηήζεηο, εάλ εζείο ηαμηδέςαηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο γηα λα ιάβεηε ζεξαπεία ή ηαμηδέςαηε αςεθψληαο ηηο ηαηξηθέο ππνδείμεηο. Σηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο: Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο: έιεγρνη ξνπηίλαο Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο: θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα αηζζεηηθή ζεξαπεία νδνληηαηξηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε ιφγσ παξακέιεζεο, φπσο ζεξαπεία γηα νπιίηηδα ή πεξηνδνληίηηδα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ειίδα 38 ειίδα 41 ειίδα 24 Απηνί είλαη νξηζκέλνη κφλν απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκβόιαηό ζαο. Παξαθαιείζηε λα δηαβάζεηε απηφ ην εγρεηξίδην γηα λα κάζεηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Σεκείσζε: Δκείο ζα θαιχςνπκε ηηο ακνηβέο ηαηξώλ, δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ ή θπζηνζεξαπεπηώλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο κέρξη ην ζχλεζεο πνζφ πνπ ρξεψλεηαη απφ ηαηξνύο, δεπηεξεύνληεο ηαηξνύο ή θπζηνζεξαπεπηέο γηα ηελ ελ ιφγσ ζεξαπεία, ή εάλ ε ζεξαπεία γίλεηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, κέρξη ην πνζφ πνπ έρεη δεκνζηνπνηεζεί ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ. Αλαηξέμηε ζηηο ελφηεηεο «Πνηνλ πιεξψλνπκε γηα ζεξαπεία» θαη «Θεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην» απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο. 8 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

10 3 Πίνακας παροχών Διεθνούς Προγράμματος Υγείας Ο πίλαθαο πνπ βξίζθεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο πεξηιακβάλεη ηηο παξνρέο πνπ δηαηίζεληαη ζε εζάο, θαζψο θαη ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Οη παξνρέο απηέο εμεγνχληαη αλαιπηηθά ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Δζείο πξέπεη λα δηαβάζεηε ηνπο πίλαθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφινηπν εγρεηξίδηφ ζαο. Βεβαησζείηε φηη εζείο ζα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, θαιψληαο ην +44 (0) , πξηλ απφ ηε ζεξαπεία, ψζηε εκείο λα κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ην εχξνο ηεο θάιπςήο ζαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ. Σεκείσζε: Θα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο κε βάζε ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην λφκηζκα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ζην νπνίν εκείο ζα ζαο ηηκνινγήζνπκε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ ελφηεηα «Οξγάλσζε ζεξαπείαο θαη ππνβνιή απαίηεζεο». Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ Οιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ. Θα θαηαβάινπκε ην κέγηζην πνζφ πνπ θαίλεηαη γηα θάζε έηνο ζε θάζε έλαλ απφ εζάο. Σν πνζφ απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνρή δηαθνκηδήο θαη επαλαπαηξηζκνχ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ $ Δπξψ Ννζειεία θαη ηαθηηθά ηαηξεία 1. Υξεψζεηο λνζνθνκείνπ: δειαδή ρξεψζεηο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην λνζνθνκείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεψζεσλ γηα ςπρηαηξηθή ζεξαπεία, βαζηθή δηακνλή, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ, θπζηθνζεξαπεία, λνζειεπηηθή θξνληίδα, θάξκαθα θαη επηδέζκνπο θαη ρεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηαηξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγρείξεζεο. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ ππάξρεη κέγηζην πνζφ έηνπο ζηελ νιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ φηαλ ιακβάλεηαη ζεξαπεία ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο ζαο (βιέπε επίζεο παξνρή 3). ειίδα 34 θαη ζειίδα 36 Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

11 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 2. Υξεψζεηο ρεηξνπξγψλ, αλαηζζεζηνιόγσλ θαη ηαηξψλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πξηλ θαη κεηά ηελ εγρείξεζε ελψ λνζειεύεζηε ή ιακβάλεηε εκεξήζηα λνζειεία θαη εληαηηθή ζεξαπεία. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ ππάξρεη κέγηζην πνζφ έηνπο ζηελ νιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ φηαλ ιακβάλεηαη ζεξαπεία ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο ζαο (βιέπε επίζεο παξνρή 3). ειίδα 35 θαη ζειίδα Δθηφο δώλεο θάιπςεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε επείγνπζαο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο εκεξήζηαο λνζειείαο κηαο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη μαθληθά ελψ βξίζθεζηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο. εκείσζε: ε παξνρή απηή είλαη δηαζέζηκε, εάλ εζείο δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Μέρξη ζεξαπεία έμη εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη ζηεξιίλεο Μέρξη ζεξαπεία έμη εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη δνιάξηα Μέρξη ζεξαπεία έμη εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη επξψ ειίδα Παξνρή ζε κεηξεηά. Απηή ε παξνρή θαηαβάιιεηαη γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε πνπ εζείο ιακβάλεηε δσξεάλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη κφλνλ εάλ: (i) εζείο εηζαρζείηε γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα (ii) ε ζεξαπεία πνπ εζείο ιακβάλεηε δσξεάλ ζα πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θαηαβνιή παξνρήο ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ 100 ζηεξιίλεο γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 160 δνιάξηα γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 125 επξψ γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 5. Γηακνλή γνλέα. Η παξνρή απηή θαιχπηεη ηα έμνδα γηα ηε δηακνλή ελφο γνλέα ζην λνζνθνκείν κε έλα παηδί θάησ ησλ 18 εηψλ, ελψ ην παηδί ιακβάλεη ηδησηηθή ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. Σν παηδί ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην θαη ε παξνρή θαηαβάιιεηαη απφ ηηο παξνρέο ηνπ παηδηνχ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Καηαβάιιεηαη πιήξσο εθφζνλ ε ζεξαπεία ιακβάλεηαη ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή κέζα ζηε δώλε ζαο (βι. επίζεο παξνρή 3). ειίδα Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

12 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο Γηάγλσζε εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη παξνρή δηάγλσζεο Δπίπεδν παξνρώλ 6. Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ηηο ρξεψζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ θαη ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ρξεψζεηο λνζνθνκείνπ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα Δλεξγή ζεξαπεία γηα θαξθίλν. Αθηηλνζεξαπεία (ρξήζε αθηηλνβνιίαο γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ) θαη ρεκεηνζεξαπεία (ρξήζε θαξκάθσλ γηα ζεξαπεία θαξθίλνπ). Η παξνρή απηή πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο κε ηνλ εηδηθφ ζεξάπνληα ηνπ θαξθίλνπ ζαο (φπσο έλαο νγθνιφγνο, ρεηξνπξγφο, αθηηλνιφγνο ή αηκαηνιφγνο) θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ελεξγή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ζαο. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Οη παξαθάησ έμη παξνρέο έρνπλ έλα ζπλδπαζκέλν νιηθφ φξην ησλ: ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ $4.800 Δπξψ ειίδα Υξεψζεηο ηαηξνύ γηα επηζθέςεηο ε εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ρξήκαηα ζχκθσλα κε απηήλ ηελ παξνρή γηα φιεο ηηο επηζθέςεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 9. Δπηζθέςεηο θαη ζεξαπεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα 35 ειίδα Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα Φπζηνζεξαπεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηνζεξαπείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα 35 Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

13 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 12. Δκβφιηα θαη ε ρνξήγεζε ηνπο απφ ηαηξό ή λνζνθφκν. Μέζα ζην φξην πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, ε παξνρή απηή έρεη φξην κέρξη: ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 300 ζηεξιίλεο αλά έηνο. 480 δνιάξηα αλά έηνο. 380 επξψ αλά έηνο. ειίδα Υξεψζεηο δεπηεξεύνληνο ηαηξνύ. Μέζα ζην φξην πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, ε παξνρή απηή έρεη φξην κέρξη: ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 300 ζηεξιίλεο αλά έηνο. 480 δνιάξηα αλά έηνο. 380 επξψ αλά έηνο. ειίδα Φάξκαθα θαη επίδεζκνη εμσηεξηθνύ αζζελνύο. Απηφ είλαη γηα ρξεψζεηο γηα θάξκαθα θαη επηδέζκνπο εμσηεξηθνύ αζζελνύο γηα ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηαηξηθή πάζεζε, πνπ ζπληαγνγξαθήζεθαλ γηα εζάο απφ ηαηξό. Μέρξη: ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ 200 ζηεξιίλεο αλά έηνο. 320 δνιάξηα αλά έηνο. 255 επξψ αλά έηνο. 15. Αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ (PET). ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Άιιεο παξνρέο Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα 34 θαη ζειίδα Μεηαθνξά κε αζζελνθφξν. Η παξνρή απηή θαιχπηεη ηα έμνδα γηα νδηθή κεηαθνξά κε αζζελνθφξν ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο πξνο ή κεηαμχ λνζνθνκείσλ ή φηαλ ν ηαηξόο ζεσξήζεη φηη είλαη ηαηξηθψο απαξαίηεην. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Έσο 500 ζηεξιίλεο θάζε έηνο. Έσο 800 δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο 635 επξψ θάζε έηνο. 12 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

14 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο 17. Υπεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Δπίπεδν παξνρώλ Πεξηιακβάλεηαη. ειίδα Παξνρή ζε κεηξεηά γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο. Απηή ε παξνρή θαηαβάιιεηαη γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο ζηελ νπνία εζείο ππνβάιιεζηε δσξεάλ γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ θαη κφλνλ εθφζνλ ε ζεξαπεία ζηελ νπνία εζείο ππνβάιιεζηε ζα πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ην σθέιεκα ηδησηηθά, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 50 ζηεξιίλεο ηελ εκέξα, έσο ζηεξιίλεο αλά έηνο. 80 δνιάξηα ηελ εκέξα, έσο δνιάξηα αλά έηνο. 60 επξψ ηελ εκέξα, έσο επξψ αλά έηνο. ειίδα Οδνληηαηξηθή θξνληίδα. Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ην 50% ησλ εμφδσλ πνπ πξνέθπςαλ. Σν κέγηζην πνζφ πνπ εκείο πιεξψλνπκε ζε έλα έηνο είλαη φπσο εκθαλίδεηαη. ηεξιίλεο 320 Γνιάξηα ΗΠΑ $510 Δπξψ 405 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα Τπνζηεξίμεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο επζπγξάκκηζεο γνλάηνπ θαη λάξζεθεο aircast. Η παξνρή απηή θαιχπηεη επίζεο ηε δηεμαγσγή εμσηεξηθήο πξφζζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγήο ζεξαπείαο ζαο γηα θαξθίλν. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ $3.200 Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα 22 Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

15 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 21. Αγνξά πεξνπθψλ. Η παξνρή απηή είλαη γηα ηελ αγνξά πεξνπθψλ, ελψ ιακβάλεηε ελεξγή ζεξαπεία γηα θαξθίλν. ηεξιίλεο 150 Γνιάξηα ΗΠΑ $240 Δπξψ 190 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 22. Βιάβε ζηα δφληηα ιφγσ αηπρήκαηνο. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα 30 Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ ζηεξιηλψλ θάζε έηνο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ δνιαξίσλ θάζε έηνο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ επξψ θάζε έηνο. ειίδα Αηκνθάζαξζε. Απηφ είλαη γηα αηκνθάζαξζε ζε πεξίπησζε ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Έρεηε ππφςε φηη ε αηκνθάζαξζε πνπ απαηηείηαη θάζε έμη εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο γηα κεηακφζρεπζε λεθξνχ δελ ππφθεηηαη ζην φξην απηφ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Έσο ζηεξιίλεο θάζε έηνο. Έσο δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο επξψ θάζε έηνο. 24. Καη νίθνλ λνζειεπηηθή θξνληίδα. Απηή ε παξνρή θαιχπηεη ζεξαπεία πνπ παξέρεηαη ζην ζπίηη ή ζε άιιν θιηληθψο θαηάιιειν ρψξν γηα ηελ ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ ή αληηβηνηηθψλ γηα ηελ ελδνθιέβηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα απαηηνχζε ηελ εηζαγσγή ζαο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ 25. Κάιπςε γηα ηεζη φξαζεο. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Καηαβάιιεηαη πιήξσο γηα κέρξη 14 εκέξεο αλά έηνο, ελψ βξίζθεζηε ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο γηα έλα ηεζη φξαζεο γηα θάζε έηνο. ειίδα Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

16 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 26. Οθζαικηαηξηθή θάιπςε. Η παξνρή απηή είλαη κηα ζπλεηζθνξά γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ γηα ηα ζπληαγνγξαθεκέλα γπαιηά θαη ηνπο θαθνχο επαθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηφξζσζε ηεο φξαζεο. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 27. Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Έσο 100 ζηεξιίλεο θάζε έηνο. Έσο 160 δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο 125 επξψ θάζε έηνο. Πξναηξεηηθφ. ειίδα 46 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαηξέμηε ζην μερσξηζηφ θπιιάδην ζπκβνιαίνπ. 28. Πξφζζεηα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ φηαλ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ηνλ ηνθεηφ. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ Δπξψ Παξνρέο πξέπεη λα απαηηνχληαη απφ ηηο παξνρέο πνπ θαίλνληαη παξαπάλσ. Πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο ηδίαο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα. Ιδία ζπκκεηνρή γηα θάζε άηνκν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην απηφ αλά έηνο: Δπηινγή 1 100/$160/ 125 Δπηινγή 2 250/$400/ 320 Δπηινγή 3 500/$800/ 640 Δπηινγή /$1.600/ Δπηινγή /$3.200/ πκκεηνρέο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ ζπκκεηνρέο: Παξνρή ζε κεηξεηά Τπεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνχ Παξνρή ζε κεηξεηά γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο Οδνληηαηξηθή θξνληίδα Αγνξά πεξνπθψλ Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

17 Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, ε παξνρή «Οδνληηαηξηθή θξνληίδα» πνπ εκθαλίδεηαη παξαπάλσ αληηθαζηζηάηαη φπσο παξαθάησ: Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Comprehensive πξνζζήθε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο Παξνρέο Άιιεο παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 1. Οδνληηαηξηθή θξνληίδα. Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ην 80% ησλ εμφδσλ πνπ πξνέθπςαλ. Σν κέγηζην πνζφ πνπ εκείο πιεξψλνπκε ζε έλα έηνο είλαη φπσο εκθαλίδεηαη. ηεξιίλεο Γνιάξηα ΗΠΑ $1.600 Δπξψ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

18 4 Προγραμματισμός θεραπείας και υποβολή απαίτησης Τι πρέπει να γνωρίζω πριν λάβω θεραπεία; Απιά ηειεθσλήζηε καο κφιηο ζαο παξαπέκςνπλ ζε ηδησηηθή ζεξαπεία. Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ψζηε ε ζεξαπεία λα πιεξνί ηνπο όξνπο πξηλ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε θφζηε. Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζα αμηνινγήζνπκε εάλ ε αίηεζή ζαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην ηειέθσλν, φκσο κπνξεί λα ζαο δεηήζνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηξηθή ζαο πάζεζε εηδηθά εάλ ην ζπκβόιαην ζαο εμαηξεί θάιπςε γηα ζεξαπεία πξνυπαξρφλησλ παζήζεσλ. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα εγθξίλεηε ηε ζεξαπεία ζαο εθ ησλ πξνηέξσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ Πειάηε ζηε δηεχζπλζε Μεξηθέο θνξέο ζα ρξεηαζηείηε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηαηξό ζαο πξηλ ζαο εγθξίλνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Σεκείσζε: Γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, εκεξήζηα λνζειεία ή γηα ζεκαληηθή λνζειεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο, εκείο ζαο ζπληζηνχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξηλ ιάβεηε ηε ζεξαπεία. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, εκείο ζαο ζπληζηνχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξηλ ιάβεηε ηε ζεξαπεία. Δάλ εζείο δελ κπνξέζεηε λα επηθνηλσλήζεηε πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή, πηζαλφλ ε εηαηξεία καο λα κελ κπνξέζεη λα εγγπεζεί ηνλ απεπζείαο δηαθαλνληζκφ θαη, επνκέλσο, πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί εζείο λα θαηαβάιεηε θάπνην πνζφ ζην λνζνθνκείν ή λα εμνθιήζεηε πιήξσο ην ινγαξηαζκφ πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ζαο απφ ην λνζνθνκείν. Δάλ ρξεηαζηείηε παξαπεκπηηθφ γηα ηαηξό ή γηα λνζνθνκείν ησλ Η.Π.Α., ζα πξέπεη εζείο λα θαιέζεηε ζην θαη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο. Έλαο ζχκβνπινο ζα επηβεβαηψζεη ην δηθαίσκά ζαο ιήςεο παξνρήο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζεξαπεία θαη ζα ζαο δψζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο απαίηεζεο. Δάλ δελ καο θαιέζεηε πξηλ ηε ζεξαπεία ζαο, ίζσο λα κε κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε ην θαλνληθφ πνζνζηφ γηα ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη. Δάλ ρξεηαζηεί λα κηιήζεηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Οπνηνηδήπνηε ινγαξηαζκνί γηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλνληαη ζηηο ΗΠΑ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε AXA Assistance, PO Box , Miami, Florida, 33126, USA. Τι θα συμβεί εάν χρειαστώ επείγουσα θεραπεία; Δάλ ε ζεξαπεία ρνξεγεζεί ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο, εζείο ίζσο δελ ζα κπνξέζεηε λα επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθψο καδί καο εθ ησλ πξνηέξσλ. Ωζηφζν, δεηήζηε απφ θάπνηνλ λα καο ηειεθσλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη, φηαλ εζείο εηζαρζείηε ζην λνζνθνκείν, θξνληίζηε λα ιάβεη ην λνζνθνκείν ηελ θάξηα ζπκκεηνρήο ζαο, έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ ακέζσο καδί καο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

19 Πώς θα διευθετηθούν οι λογαριασμοί μου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Σν δίθηπν ησλ λνζνθνκείσλ πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε ηα λνζνθνκεία ζε φινλ ηνλ θφζκν κε ηα νπνία ε AXA PPP International έρεη ζπλάςεη πκθσλία Απεπζείαο Γηαθαλνληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εάλ εζείο απαηηείηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ηε ιάβεηε ζε θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα λνζνθνκεία, ηφηε εκείο κπνξνχκε λα δηεπζεηήζνπκε απεπζείαο δηαθαλνληζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο κε ην λνζνθνκείν εθ κέξνπο ζαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη εθφζνλ έρνπκε εγθξίλεη ηε ζεξαπεία εθ ησλ πξνηέξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εζείο δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ εηζαγσγή ζαο. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη, επνκέλσο, εζείο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε πάληα καδί καο πξηλ θαλνλίζεηε λα ιάβεηε νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. Δάλ ην λνζνθνκείν ζην νπνίν εζείο πξφθεηηαη λα εηζαρζείηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν ησλ λνζνθνκείσλ, εκείο ελδέρεηαη λα έρνπκε θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα λα δηεπζεηήζνπκε απεπζείαο ηηο δαπάλεο ζαο. ηελ πεξίπησζε γηα ινγαξηαζκψλ ζεξαπείαο εμσηεξηθνύ αζζελνύο, ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ζα δεηήζνπλ απφ εζάο λα πιεξψζεηε θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη ζα ζαο δψζνπλ απφδεημε, ηελ νπνία ζα απνζηείιεηε ζηελ εηαηξεία καο γηα λα ζαο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηά ζαο. Πότε μπορείτε να διακανονίσετε το λογαριασμό απευθείας με το νοσοκομείο Πξηλ ή θαηά ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα δείμεηε ηελ θάξηα ζπκκεηνρήο θαη λα δεηήζεηε απφ ην λνζνθνκείν λα δηεπζεηήζεη απεπζείαο δηαθαλνληζκφ κε ηελ AXA PPP International. Σν λνζνθνκείν ηφηε ζα ζηείιεη φια ηα ηηκνιφγηα ζε εκάο γηα λα πιεξσζνχλ. Μφιηο ιάβνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο, ζα πξνβνχκε ζηελ απεπζείαο πιεξσκή κε ην λνζνθνκείν θαη ζα ζαο ζηείινπκε κηα δήισζε επηβεβαηψλνληαο ηελ πιεξσκή. Δάλ ρξεηαζηείηε ζπλερή ζεξαπεία, παξαθαινχκε ηειεθσλήζηε καο αθνχ ζα ρξεηαζηεί λα επηβεβαηψζνπκε εάλ ε ζπλερήο ζεξαπεία πιεξνί ηνπο όξνπο θαη λα ζαο ζπκβνπιέςνπκε γηα ην ηη ζα ζπκβεί κεηά. Εάν έχετε πληρώσει το λογαριασμό ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε πιήξσο ηνλ ινγαξηαζκφ απεπζείαο. Γηα λα απαηηήζεηε πίζσ ηα έμνδά ζαο, παξαθαινχκε αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Πξώην βήκα Γεύηεξν βήκα Τξίην βήκα Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ε εηαηξεία καο πξέπεη λα ηηο ιάβεη εληφο έμη κελψλ (εθηφο θαη εάλ απηφ δελ είλαη εχινγα δπλαηφλ). Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθχγεηε ηηο θαζπζηεξήζεηο, θαη εζσθιείζηε ηα πξσηφηππα ησλ ινγαξηαζκψλ. αο ζπληζηνχκε λα θξαηήζεηε έλα αληίγξαθν γηα ην αξρείν ζαο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. Απνζηείιεηε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ καδί κε νπνηνπζδήπνηε ινγαξηαζκνχο έρεηε ιάβεη ζηε δηεχζπλζε: International Customer Service, AXA PPP International, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2PL, UK. Η απαίηεζή ζαο ζα αμηνινγεζεί απφ θάπνηνλ απφ ηνπο Πξνζσπηθνχο πκβνχινπο καο θαη ζα θαηαβιεζνχλ φιεο νη πιεξσκέο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο. 18 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

20 Τέηαξην βήκα Η ΑXA PPP International ζα ζαο ζηείιεη κηα δήισζε παξνρψλ απαίηεζεο επηβεβαηψλνληαο ην πνζφ ηεο παξνρήο πνπ θαηαβιήζεθε γηα θάζε απαίηεζε. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ απαίηεζή ζαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ Πειάηε ζηε δηεχζπλζε Οη απαηηήζεηο γηα απνδεκηψζεηο κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ κέζσ θάπνηαο ηνπηθήο ηξάπεδαο ζε δηάθνξα λνκίζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ γηα Παγθφζκηα Ννκίζκαηα ηεο εθεκεξίδαο Financial Times ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ηεο ζεξαπείαο ζαο. ε πεξίπησζε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηζρχεη ε εκεξνκελία εηζαγσγήο. Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν θαηάινγν ησλ λνκηζκάησλ, ζηα νπνία εκείο πιεξψλνπκε απαηηήζεηο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο Ποια στοιχεία πρέπει να καταθέτω όταν υποβάλλω απαίτηση; 4.1 Πξνηνχ εκείο εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο, εζείο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη: έρεηε ιάβεη θαη ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε αίηεζε πνπ απαηηείηαη απφ εκάο ψζηε εκείο λα έρνπκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λνκηθέο εμνπζηνδνηήζεηο γηα λα ρεηξηζηνχκε ηηο ηαηξηθέο ζαο πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Θα ζαο ηα δεηήζνπκε απηά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο (εθηφο θαη εάλ δελ είλαη εχινγν), θαη εκείο ζα ιάβνπκε ηα ηηκνιφγηα γηα ηα έμνδα ηεο ζεξαπείαο, θαη εζείο ζα καο δψζεηε εγθαίξσο φζεο πιεξνθνξίεο δεηνχκε. Χρειάζεται να καταθέσω περαιτέρω στοιχεία; 4.2 Μπνξεί λα κελ είλαη πάληα δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο απαίηεζεο ζαο κφλν απφ ην έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εκείο ελδέρεηαη λα δεηήζνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη έρεηε ηελ επζχλε λα παξέρεηε νπνηαδήπνηε εχινγα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Να ζπκάζηε: Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο απαίηεζήο ζαο, ε εηαηξεία καο κπνξεί λα δεηήζεη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά ζαο αξρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηξηθψλ παξαπεκπηηθψλ. Δάλ εζείο αδηθαηνιφγεηα αξλεζείηε λα καο παξέρεηε πξφζβαζε, ε εηαηξεία καο ζα απνξξίςεη ηελ απαίηεζή ζαο θαη ζα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρεη θαηαβάιεη ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή θαηάζηαζε. 4.3 Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία καο είλαη αβέβαηε γηα ην εάλ κηα απαίηεζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Η εηαηξεία καο κε δηθέο ηεο δαπάλεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ έλαλ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηεο λα καο ζπκβνπιεχζεη ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαίηεζε ζαο ή γηα λα ζαο εμεηάζεη ζε ζρέζε κε ηελ απαίηεζε. Γηα ηελ επηινγή ζρεηηθνχ ηαηξνύ, εκείο ζα ιάβνπκε ππ φςηλ ηηο πξνζσπηθέο πεξηζηάζεηο ζαο. Δζείο πξέπεη λα ζπλεξγαζηείηε κε νπνηνλδήπνηε γηαηξό ηεο επηινγήο καο δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία καο δελ ζα θαηαβάιεη ηα ρξήκαηα γηα ηελ απαίηεζή ζαο. Τι θα πρέπει να κάνω εάν έχω κάλυψη από άλλο συμβόλαιο; 4.4 Πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε εάλ κπνξείηε λα απαηηείηε θφζηε απφ έλα άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ή κέζσ ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

21 Δάλ ππάξρεη άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, εκείο ζα θαηαβάινπκε κφλν ην κεξίδην πνπ καο αλαινγεί. Τι θα πρέπει να κάνω εάν οι παροχές που απαιτώ αφορούν τραυματισμό ή ιατρική πάθηση που προκλήθηκε από άλλον; 4.5 Πξέπεη λα καο πείηε ζην έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, εάλ κπνξείηε λα απαηηήζεηε νπνηνδήπνηε θφζηνο απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ. Δάλ νη παξνρέο απαηηνχληαη γηα ζεξαπεία πνπ εζείο ιάβαηε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ άιιν πξφζσπν («ηξίηνο»), εκείο ζα θαηαβάινπκε απνδεκίσζε γηα ηηο παξνρέο πνπ εζείο κπνξείηε λα απαηηήζεηε ζχκθσλα κε ην ζπκβόιαην. Δάλ ηα σθειήκαηα απηά θαιχπηνληαη απφ θάπνην άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ζα θαηαβάινπκε απνθιεηζηηθά ην κέξνο ησλ σθειεκάησλ πνπ καο αλαινγεί. Ωζηφζν, φηαλ θαηαβάιινπκε ηηο ελ ιφγσ παξνρέο, ε εηαηξεία καο απνθηά ην δηθαίσκα, ηφζν κέζσ ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ φζν θαη απφ ηνλ λφκν, λα απνδεκησζεί κε ην πνζφ ησλ παξνρψλ απφ ην ηξίην κέξνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: εζείο πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ εάλ πηζηεχεηε φηη ν ηξαπκαηηζκφο ή ε ηαηξηθή πάζεζε πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ηξίηνπ ή εάλ πηζηεχεηε φηη ήηαλ ελ αδίθσ. ηε ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε πνπ εκείο ρξεηαζηνχκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζα ελεκεξψζνπκε γξαπηψο εζάο ή ην ηξίην κέξνο, θαη εζείο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ εκάο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ (ζπλ ηνλ αλάινγν ηφθν) ζηελ απαίηεζή ζαο θαηά ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ (ηα «δηθά καο έμνδα»), θαη εζείο (ή νη δηθεγφξνη ζαο) ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψλεηε πιήξσο γηα ηελ πξφνδν ηεο απαίηεζήο ζαο θαη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηεο θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ή νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξηλ ηελ ιήςε κέηξσλ, θαη εζείο (ή νη δηθεγφξνη ζαο) ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψλεηε πιήξσο γηα ηελ έθβαζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ή δηαθαλνληζκνχ (παξέρνληάο καο πξφζβαζε ζε ιεπηνκέξεηεο θάζε ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ), εάλ εζείο αλαθηήζεηε επηηπρψο ηα ρξεκαηηθά πνζά απφ ην ηξίην πξφζσπν (ζα πξέπεη λα εμνθιεζνχλ άκεζα ζε καο εληφο 21 εκεξψλ απφ ηε ιήςε επί ηεο αθφινπζεο βάζεο: εάλ ε απαίηεζε θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο δηεπζεηεζεί πιήξσο, ζα πξέπεη εζείο λα θαηαβάιεηε ηα δηθά καο έμνδα πιήξσο, ή εάλ εζείο αλαθηήζεηε θάπνην πνζνζηφ ηεο απαίηεζήο ζαο γηα βιάβεο, εζείο πξέπεη λα θαηαβάιεηε ην ίδην πνζνζηφ ησλ εμφδσλ καο ζηελ εηαηξεία καο, ή εάλ ε απαίηεζή ζαο θαηαβάιιεηαη σο γεληθφο δηαθαλνληζκφο (φπνπ ηα δηθά καο έμνδα δελ εμαθξηβψλνληαη μερσξηζηά), εζείο πξέπεη λα θαηαβάιεηε ηα δηθά καο έμνδα ζε αλαινγία ίδηα κε εθείλε πνπ ηζρχεη γηα ηνλ γεληθφ δηαθαλνληζκφ πνπ αθνξά ηελ πιήξε απαίηεζε γηα δεκίεο θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο. Δάλ εζείο δελ θαηαβάιεηε ζηελ εηαηξεία καο, απηά ηα ρξεκαηηθά πνζά (ζπλ ηπρφλ ηφθνπο πνπ έρεηε αλαθηήζεη απφ ην ηξίην κέξνο), εκείο ζα έρνπκε ην δηθαίσκα λα ιάβνπκε απηά ηα πνζά απφ εζάο θαη ην αζθαιηζηηθφ ζαο ζπκβόιαην αθπξψλεηαη ζχκθσλα κε 16.2(δ) ζηελ ελφηεηα Τπνβνιή Παξαπφλσλ θαη Πιεξνθνξίεο πεξί Καλνληζκψλ. Σα δηθαηψκαηα θαη ηα έλδηθα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν απηφλ είλαη επηπξφζζεηα θαη δελ αληηθαζηζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ή έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. 20 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

22 5 Υφιστάμενες ιατρικές παθήσεις Καλύπτομαι για ιατρικές παθήσεις που προϋπήρχαν της σύναψης συμβολαίου; Καζψο ε ηαηξηθή αζθάιηζε ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα ηε ζεξαπεία ησλ λέσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ζπλήζσο δελ παξέρεηαη θάιπςε γηα ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ πξνυπήξραλ ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα ή γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηαηξηθή πάζεζε πνπ πξνυπήξρε ηεο ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σεκείσζε: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εζείο ελδέρεηαη λα έρεηε ζπλάςεη ζπκβφιαην κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο απφ εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη εζείο ζα βξείηε ηνπο φξνπο απηνχο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο πνπ έρεηε ππνγξάςεη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ εζείο πξνέξρεζηε απφ έλαλ άιιν αζθαιηζηή, ελδέρεηαη εκείο λα έρνπκε κεηαθέξεη ηνπο ηαηξηθνχο φξνπο αλαδνρήο απφ ην πξνεγνχκελν ζαο ζπκβφιαην γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ππήξραλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε εθείλν ην ζπκβφιαην. Δζείο ελδέρεηαη επίζεο λα έρεηε έλα επηπιένλ παξάξηεκα, ην νπνίν αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη. 5.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Θεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη γηα ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνγξάςαηε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα σθειήκαηα. 5.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πάζεζεο (ή ζεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ ηαηξηθή πάζεζε), απφ ηελ νπνία εζείο πάζραηε ήδε θαηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη γηα ηελ νπνία εζείο ζα έπξεπε λα καο είραηε ελεκεξψζεη, φηαλ ζαο ξσηήζακε, αιιά εζείο είηε δελ καο ελεκεξψζαηε θαζφινπ, ή παξαιείςαηε λα καο αλαθέξεηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη: νπνηαδήπνηε(εζδήπνηε) ηξέρνπζα(εο) ή πξνεγνχκελε(εο) ηαηξηθή(έο) πάζεζε(εηο) ή ζπκπηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ παξαζρέζεθε ζεξαπεία ή φρη, θαη νπνηεζδήπνηε πξνεγνχκελεο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ππνηξνπηάδνπλ ή ηηο νπνίεο εζείο ζα έπξεπε ινγηθά λα γλσξίδεηε, αθφκε θαη αλ εζείο δελ είραηε επηζθεθζεί ηαηξφ. (β) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζαο, σο εμαηξνπκέλεο γηα θαηαβνιή σθειήκαηνο. Πώς θα μάθω για ποιες ιατρικές παθήσεις δεν καλύπτομαι; Δάλ εζείο έρεηε ζπκπιεξψζεη δήισζε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα αλαθέξεη ηηο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ δελ θαιχπηεη ε εηαηξεία καο. Παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο, εάλ εζείο έρεηε ακθηβνιίεο γηα ην εχξνο ηεο θάιπςήο ζαο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

23 6 Η κάλυψή σας για ορισμένα είδη θεραπείας Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για προληπτική θεραπεία; Όρη, απηφ ην ζπκβόιαην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα απαξαίηεηε θαη ελεξγή ζεξαπεία παζήζεσλ, αζζελεηψλ ή ηξαπκαηηζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία καο δελ θαηαβάιιεη παξνρέο γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία ή εμεηάζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ εάλ πθίζηαηαη θάπνηα ηαηξηθή πάζεζε φηαλ δελ ππάξρνπλ εκθαλή ζπκπηψκαηα. Σεκείσζε: Η εηαηξεία καο δελ θαηαβάιιεη παξνρέο γηα γελεηηθέο εμεηάζεηο, φηαλ απηέο νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα απνδεηρηεί εάλ εζείο έρεηε γελεηηθή πξνδηάζεζε ή φρη γηα ηελ εθδήισζε θάπνηαο ηαηξηθήο πάζεζεο. Θα θαηαβάιινπκε ηα θφζηε ηνπ εκβνιίνπ θαη ηεο ρνξήγεζήο ηνπ απφ ηαηξό ή λνζνθφκν φπσο πεξηγξάθεηε ιεπηνκεξψο ζην πίλαθα παξνρώλ. Ποιες άλλες θεραπείες δεν καλύπτονται; Δπίζεο, ππάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο ζεξαπείεο (αλαθέξνληαη παξαθάησ) ηηο νπνίεο δελ θαιχπηεη ην ζπκβόιαηό ζαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ζεξαπείεο πνπ ελδέρεηαη λα ζεσξεζνχλ ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο (φπσο ε αηζζεηηθή ζεξαπεία) θαη άιιεο ζεξαπείεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ θάιπςε, πξνθεηκέλνπ ηα αζθάιηζηξα λα δηαηεξνχληαη ζε ινγηθά επίπεδα. 6.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Παξαθνινχζεζε γηα ελήιηθεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. (β) Δκβφιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηνπ εκβνιίνπ, φηαλ ρνξεγνχληαη απφ ηαηξό ή λνζνθφκν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. (γ) Αξρηθή αλαπιαζηηθή επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ή εκθάληζεο κεηά απφ αηχρεκα ή έπεηηα απφ επέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εζείο είζηε ήδε δηαξθψο θαιπκκέλνη κε δηθφ καο ζπκβόιαην πξηλ ζπκβεί ην αηχρεκα ή πξαγκαηνπνηεζεί ε επέκβαζε εκείο ζπκθσλνχκε γξαπηψο γηα ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο πξηλ εθείλε πξαγκαηνπνηεζεί (βι. επίζεο 6.2(ε)). (δ) Θεξαπεία ηνπ αζηηγκαηηζκνχ φηαλ πξνθαιείηαη απφ ρεηξνπξγηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ θαθνχ ηνπ νθζαικνχ (βι. επίζεο 6.2(η)). (ε) Τπνζηεξίμεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο επζπγξάκκηζεο γνλάηνπ ή λάξζεθεο aircast εάλ είλαη κέξνο κηαο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο θαη/ή απαξαίηεηα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. 22 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

24 6.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Θεξαπεία πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε απφ ηαηξηθήο απφςεσο ή ε νπνία ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο. (β) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη απφ ή πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηνπξνθιεζέληα ηξαπκαηηζκφ ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. (γ) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη ή ζεξαπεία πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε θαηάρξεζε αιθνφι, λαξθσηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ. (δ) Οπνηαδήπνηε θφζηε πξνέθπςαλ σο ζπλέπεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ θνζηψλ ζεξαπείαο. (ε) Δκβνιηαζκνχο, πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο ή πξνιεπηηθφ έιεγρν (εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 6.1(β)). (ζη) Πξνιεπηηθή ζεξαπεία. (δ) Σηο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ή ηε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνχ πξνζζεηηθνχ κέινπο ή ζπζθεπήο, εθηφο θαη εάλ επηηξέπεηαη απφ 6.1(ε). (ε) Αηζζεηηθή επέκβαζε ή ζεξαπεία ή νπνηαδήπνηε ζεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχκελε αηζζεηηθή ή αλαπιαζηηθή ζεξαπεία. (βι. επίζεο 6.1(γ)). (ζ) Σελ αθαίξεζε ιίπνπο ή πιενλάδνληνο ηζηνχ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο, είηε απηή απαηηείηαη γηα ηαηξηθνχο είηε γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηή, ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηήζνπο). (η) Οπνηαδήπνηε άιιε ζεξαπεία ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ή άιισλ δηαζιαζηηθψλ ζθαικάησλ. (βι. επίζεο 6.1(δ)). (θ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία γηα ηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ή ηεο πξεζβπσπίαο (εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ). (ι) Θεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε καζεζηαθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ή ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ή θαηάηαμεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ πεξηιακβάλεη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε, πξνβιήκαηα φπσο ε δπζιεμία, δπζπξαμία, δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) θαη πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη γιψζζαο. (κ) Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο κε ηηο νπνίεο εζείο επηβαξχλεζηε γηα θνηλσληθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο (φπσο ηα έμνδα γηα ηαμίδηα ή γηα νηθηαθή βνεζφ) ή γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεξαπεία. (λ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ππξεληθήο, βηνινγηθήο ή ρεκηθήο κφιπλζεο. εκείσζε γηα ιφγνπο δηεπθξίλεζεο: Καιχπηνπκε ηε ζεξαπεία πνπ απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα δελ ζπλεπάγεηαη ππξεληθή, βηνινγηθή ή ρεκηθή κφιπλζε. (μ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγήο ζαο ζπκκεηνρήο ζε πφιεκν (είηε έρεη θεξπρζεί είηε φρη), ελέξγεηεο ερζξνχ, εηζβνιή, εκθχιην πφιεκν, αληαξζία, εμέγεξζε, επαλάζηαζε, πξαμηθφπεκα, εθξήμεηο πνιεκηθψλ φπισλ ή άιιν γεγνλφο παξφκνην κε απηά πνπ αλαθέξνληαη. Απηφ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζεξαπεία Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

25 απαηηείηαη σο απνηέιεζκα έθζεζήο ζαο ζε πεξηηηφ θίλδπλν, φπσο επίζθεςε ζε έλαλ ηφπν ηαξαρψλ σο ελεξγφο ζεαηήο ή ζεαηήο. (ν) Οπνηαδήπνηε δαπάλεο ζεξαπείαο πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ζαο ή εθγχκλαζεο ζε νπνηνδήπνηε άζιεκα γηα ην νπνίν ιακβάλεηε κηζζφ ή ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνηξνθηψλ ή ρνξεγηψλ (εθηφο θαη εάλ ιακβάλεηε κφλν ηηο δαπάλεο ηαμηδίνπ). (π) Θεξαπεία ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκκεηνρή ζε αζιήκαηα ή απφ άικαηα ζε θελφ, ειεγρφκελεο πηψζεηο ζε γθξεκφ, πηήζε κε αεξνζθάθνο ρσξίο άδεηα ή σο καζεηεπφκελνο, πνιεκηθέο ηέρλεο, ειεχζεξε αλαξξίρεζε, νξεηβαζία κε ή ρσξίο ζρνηληά, θαηαδχζεηο ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα, ηξέθηλγθ ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ κέηξα, κπάληδη ηδάκπηλγθ, θαλφ, αεηφ βνπλνχ, αιεμίπησην πιαγηάο ή αεξνπηεξηζκφ, ξίςεηο κε αιεμίπησην, θαηαθφξπθε θαηάβαζε ζε ζπήιαηα, ζθη εθηφο πίζηαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ρεηκεξηλφ άζιεκα πνπ εθηειείηαη εθηφο πίζηαο. Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για οδοντιατρική θεραπεία; Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε θάιπςε, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 6.3 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Κφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ νδνληηαηξηθή θξνληίδα κέρξη ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. (β) Θεξαπεία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ πνπ πξνθιήζεθε απφ εμσηεξηθφ ρηχπεκα ζην ζηφκα, έσο ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: εάλ ε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε θνξψλαο, γέθπξαο, επηθάιπςεο ή νδνληνζηνηρίαο, εκείο ζα θαηαβάιινπκε κφλν ην εχινγν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο κε πιηθφ αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή πνηφηεηαο εάλ απαηηνχληαη εκθπηεχκαηα απφ θιηληθήο απφςεσο, εκείο ζα θαηαβάιινπκε κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έμνδα πνπ ζα είραλ πξνθχςεη εάλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο γέθπξαο βιάβε ζηηο νδνληνζηνηρίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο ηηο θνξνχζε ηελ ψξα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. 6.4 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Σηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο: Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο: έιεγρνη ξνπηίλαο Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο: θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα αηζζεηηθή ζεξαπεία νδνληηαηξηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε ιφγσ παξακέιεζεο (παξακέιεζε ζεκαίλεη φηη ν αζθαιηζκέλνο δελ επηζθέπηεηαη ηνλ νδνληίαηξν κία ηνπιάρηζηνλ θνξά ην έηνο), φπσο ζεξαπεία νπιίηηδαο ή πεξηνδνληίηηδαο. (β) Σα έμνδα ηεο ζεξαπείαο πνπ θαηέζηε απαξαίηεηε ιφγσ ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ ζηα δφληηα, εάλ: ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε θαηά ηε κάζεζε ή ηελ πφζε, αθφκε θαη εάλ ε ηξνθή ή ην πνηφ πεξηείρε μέλν ζψκα 24 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

26 ε βιάβε πξνθιήζεθε απφ ζπλεζηζκέλε θζνξά ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλα κπνμ ή ξάγθκπη (εθηφο απφ ην ζρνιηθφ ξάγθκπη), εθηφο εάλ ην κέινο θνξνχζε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηφκαηνο ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε απφ νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ εμσηεξηθφ ρηχπεκα ζην ζηφκα ε βιάβε πξνθιήζεθε θαηά ην βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ ή θαηά ηε δηάξθεηα άιιεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή ε βιάβε δελ γίλεη εκθαλήο εληφο επηά εκεξψλ κεηά ην ρηχπεκα πνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηα έμνδα πξνθχςνπλ ζε δηάζηεκα 18 κελψλ θαη κεγαιχηεξν κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ πνπ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε ζεξαπεία. (γ) Σα ηειεθσληθά έμνδα ή ηα έμνδα ηαμηδηνχ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε νδνληηαηξηθήο ζπκβνπιήο ή ζεξαπείαο. (δ) Βιάβεο ζηηο νδνληνζηνηρίεο, εθηφο εάλ ην κέινο ηηο θνξνχζε ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για νέες ή πειραματικές θεραπείες; Σν ζπκβφιαην ζάο θαιχπηεη κφλν γηα ηηο θαζηεξσκέλεο ηαηξηθέο ζεξαπείεο. Να ζπκάζηε: Γελ ππάξρεη θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ή δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή ή βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 6.5 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηερληθφ έγγξαθν πνπ νλνκάδεηαη «Πξφγξακκα Γηαδηθαζηψλ» θαη αλαθέξεη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο εκείο θαηαβάιινπκε παξνρέο. Δκείο ζα πιεξψζνπκε γηα ζεξαπεία πνπ δελ αλαθέξεηαη εάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, απνδεηρηεί φηη ε ελ ιφγσ ζεξαπεία αλαγλσξίδεηαη σο θαηάιιειε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθφ νξγαληζκφ θαη εκείο έρνπκε ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηαηξό θαη ην λνζνθνκείν ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπο. Δάλ εζείο ζέιεηε αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ, αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο AXA PPP International: (β) Σα εχινγα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ γηα έλαλ δσληαλφ δφηε πνπ ζέιεη λα δσξίζεη φξγαλν ή ηζηφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: νη επεκβάζεηο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηνλ δφηε θαη ζηνλ ιήπηε ζα γίλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ή ν δφηεο θαη ν ιήπηεο είλαη ζπγγελείο α βαζκνχ (δειαδή γνλέαο, παηδί ή αδειθφο/ή) θαη είηε ν δφηεο είηε ν ιήπηεο θαιχπηνληαη απφ απηφ ην ζπκβόιαην ή ν δφηεο θαη ν ιήπηεο είλαη κέιε ηεο AXA PPP International θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ επεκβάζεσλ θαη φηη θαη νη δχν ήηαλ κέιε πξηλ απφ ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν ιήπηεο εθδήισζε ηελ ηαηξηθή πάζεζε πνπ απαηηεί ηε κεηακφζρεπζε (βι. επίζεο 6.6(γ)). 6.6 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Σε ρξήζε θαξκάθσλ ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ έρεη απνδεηρζεί ή ηα νπνία Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

27 βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα είλαη αδεηνδνηεκέλεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Φαξκάθσλ εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ζηελ Δπξψπε, ή ηε Γηεχζπλζε Σξνθψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Η.Π.Α (FDA) εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ θφζκν θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο. (β) Θεξαπεία, ε νπνία δελ έρεη θαζηεξσζεί σο απνηειεζκαηηθή ή ε νπνία είλαη πεηξακαηηθή. Γηα θαζηεξσκέλε ζεξαπεία, απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο έρνπλ πεξάζεη θαηάιιειν έιεγρν θαη αμηνιφγεζε, είλαη επαξθψο δεκνζηεπκέλεο ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. (γ) Σα έμνδα ζπιινγήο ησλ νξγάλσλ ή ηνπ ηζηνχ ηνπ δσξεηή ή ηπρφλ ζρεηηθά έμνδα δηαρείξηζεο (φπσο, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα έμνδα ηεο αλαδήηεζεο δσξεηή). Σα ζπκβφιαηά καο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα παξέρνπλ θάιπςε γηα απαξαίηεηε θαη ελεξγή ζεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο (ηελ νπνία νξίδνπκε σο πάζεζε, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ). Απηφ, ζηελ πεξίπησζε εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ, ζεκαίλεη φηη πιεξψλνπκε κφλν γηα πξφζζεηε ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο εθφζνλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ εθδειψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη/ή ηνπ ηνθεηνχ. Σν ζπκβόιαηό ζαο δελ πξννξίδεηαη λα παξέρεη θάιπςε γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία, παξαθνινχζεζε ή έιεγρν. Γελ ζα θαηαβάινπκε ηα έμνδα γηα ηηο θπζηνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ, θαζψο δελ απνηεινχλ ζεξαπείεο ηαηξηθήο πάζεζεο, εθηφο θαη εάλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Να ζπκάζηε: Καζψο ε θάιπςε πεξηνξίδεηαη ζηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ, ζαο ζπληζηνχκε έληνλα λα θαιέζεηε ηελ Οκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο, πξνθεηκέλνπ εκείο λα επηβεβαηψζνπκε ην εχξνο ηεο θάιπςεο πνπ εκείο ζα παξέρνπκε πξνηνχ μεθηλήζεηε εζείο νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. 6.7 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Πξφζζεηα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ φηαλ εθδειψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζα ιακβάλακε ππ φςηλ ηε ζεξαπεία ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: έθηνπε θχεζε (φπνπ ην έκβξπν αλαπηχζζεηαη εθηφο κήηξαο) κχιε νπξνδφρνπ θχζηεο (αλψκαιε θπηηαξηθή αλάπηπμε κέζα ζηε κήηξα) θαηαθξάηεζε κεκβξάλεο πιαθνχληα (χζηεξν πνπ παξακέλεη ζηε κήηξα κεηά ηνλ ηνθεηφ) πξνδξνκηθφ πιαθνχληα εθιακςία (θψκα ή θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη κεηά απφ πξνεθιακςία) δηαβήηεο (εάλ εζείο έρεηε εμαηξέζεηο ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαβήηε, εζείο δελ ζα έρεηε θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο) αηκνξξαγία κεηά ηνλ ηνθεηφ (κεγάιε αηκνξξαγία θαηά ηηο ψξεο θαη ηηο εκέξεο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ) απνβνιή πνπ απαηηεί άκεζε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 26 Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

28 αδπλακία λα πξνρσξήζεη ν ηνθεηφο. 6.8 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Οπνηαδήπνηε έμνδα ζρεηίδνληαη κε εγθπκνζχλε ή ηνθεηφ (εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 6.7(α)). (β) Δμεηάζεηο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο ζηεηξφηεηαο, αληηζχιιεςε, ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ζηείξσζε (ή αλαζηξνθή ηεο) ή νη ζπλέπεηεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ή νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο γηα απηά. (γ) Θεξαπεία γηα ή ζρεηηδφκελε κε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ή νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα απφ απηή. (δ) Θεξαπεία γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο. (ε) Δπεκβάζεηο αιιαγήο θχινπ ή νπνηαδήπνηε άιιε ρεηξνπξγηθή ή ηαηξηθή ζεξαπεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνζεξαπείαο ή παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ ε παξνρή ηνπο πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αιιαγή θχινπ. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα