ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία», θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (θάιπςε Η) θαη εμσλνζνθνκεηαθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ (θάιπςε ΗΗ), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ ΚΑΛΤΦΗ Θ : ΕΞΟΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΘΜΟΘ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θάιπςεο ζεσξνχληαη: ΑΘΔΝΔΗΑ: Κάζε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, πηζηνπνηείηαη ηαηξηθά, απαηηεί ζεξαπεία θαη πξνέξρεηαη απφ αηηίεο νη νπνίεο δελ ππήξραλ ή ππήξραλ αιιά ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνινγεκέλα αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπο θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο. ΑΣΤΥΖΜΑ: Κάζε ζσκαηηθή βιάβε αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά πξνέξρεηαη απφ αηηία εμσηεξηθή, βίαηε, ηπραία, αηθλίδηα, αλεμάξηεηε απφ ηελ πξφζεζε ηνπ παζφληα θαη έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο. ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, δεκφζην ή ηδησηηθφ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ, παξέρεη πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη γεληθά γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Γελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία ηα, αλαπαπηήξηα, αλαξξσηήξηα, ζαλαηφξηα, θπζηνζεξαπεπηήξηα, θιηληθέο ή κνλάδεο απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ, νίθνη επγεξίαο, ηδξχκαηα γηα αιθννιηθνχο ή ηνμηθνκαλείο θαζψο θαη νη λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζνθνκείν Γεκφζην ή Ηδησηηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη εηδηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ Δηαηξία φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ. Ο αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ Δηαηξία θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζπκβεβιεκέλα θάζε θνξά κε απηήλ λνζνθνκεία. ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ : Ο Φνξέαο Κχξηαο ή Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή αζθάιηζεο Πξφλνηαο ή Ηδησηηθήο αζθάιηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α. «Ζ ΔΘΝΗΚΖ») ή νπνηνζδήπνηε άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο. ΚΤΡΗΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ: Ο Φνξέαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν ν αζθαιηζκέλνο ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ν νπνίνο (Φνξέαο) θαιχπηεη έμνδα ππεξεζηψλ πγείαο. ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη απνθιεηζηηθά ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γηθαίσκα αζθάιηζεο κε ηελ παξνχζα θάιπςε έρνπλ, ν αζθαιηζκέλνο κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο, ηνπ νπνίνπ ε παξνχζα θάιπςε είλαη παξάξηεκα θαζψο θαη σο εμαξηψκελα κέιε, ε/ν ζχδπγνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηα άγακα παηδηά ηνπο, ε ειηθία ησλ νπνίσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο είλαη γηα κελ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηελ ζχδπγν, κηθξφηεξε ησλ εμήληα (60) εηψλ, γηα δε ηα παηδηά κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη κηθξφηεξε ησλ δέθα νθηψ (18) εηψλ. ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ ηαηξηθψο αλαγθαία εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελνχο ζε λνζνθνκείν γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε θαη κέρξη 365 εκέξεο θαη αλψηαην φξην, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη εθηφο λνζνθνκείνπ. Γελ ζεσξείηαη λνζειεία ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφο λνζνθνκείνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ηαηξηθψο αλαγθαίνπ ή γηα λα ππνβιεζεί κφλν ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. ΘΔΖ ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ θαηεγνξία ζέζεο εληφο λνζνθνκείνπ πνπ ζα επηιέμεη ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ. Οη θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, απφ ηελ αλψηεξε πξνο ηελ θαηψηεξε είλαη νη παξαθάησ: o o o Θέζε Α : Γσκάηην κε έλα θξεβάηη Θέζε Β : Γσκάηην κε δχν θξεβάηηα. Θέζε Γ : Γσκάηην κε ηξία ή πεξηζζφηεξα θξεβάηηα ε πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ ζε ζέζε λνζειείαο αλψηεξεο θαηεγνξίαο, απφ ηηο θαιππηφκελεο ζέζεηο λνζειείαο, ε Δηαηξία απνδεκηψλεη ηα έμνδα λνζειείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε λνζειείαο Α. ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ κε φια ηα επηζηεκνληθά κέζα, πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, δηαηαξαρήο ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε ρεηξνπξγηθή ή ζπληεξεηηθή κέζνδν, ε νπνία είλαη ηαηξηθά ηεθκεξησκέλε θαη επηβεβιεκέλε. ΔΠΔΗΓΟΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ: Ζ ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο αλάγθε άκεζεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε λνζνθνκείν. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΑΡΟΥΕ Α. Αλ ν αζθαιηζκέλνο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο πξαγκαηνπνίεζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία ηνπ αλαγλσξίδεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπνί φξνη ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ηα παξαθάησ: 1. ΔΞΟΓΑ ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ α) Σα ρξενχκελα απφ ην λνζνθνκείν έμνδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα θξεβάηη θαη ηξνθή, εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε ε λνζειεία, θάξκαθα πνπ παξέρνληαη κέζα ζην λνζνθνκείν, κεηαγγίζεηο, έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο, πιηθά φπσο λάξζεθεο, γχςηλνη επίδεζκνη, παξνρή νμπγφλνπ, αζζελνθφξν φρεκα. β) Ακνηβή λπθηεξηλήο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη κε αλψηαην φξην ηηο 30 εκέξεο θαηά λνζειεία. γ) Έμνδα ζπλνδνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ρξεψλνληαη απφ ην λνζνθνκείν θαη κφλνλ φηαλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία αλειίθνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή λπρηεξηλήο λνζνθφκνπ. δ) Ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ θαζψο θαη ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα θαζνξηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ. ε) Ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο

2 ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είλαη αλάινγν ηεο βαξχηεηαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ, ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηα αλψηαηα φξηα ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηελ πξηλ θαη κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, δελ ζα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά, ην αλψηαην φξην θαηά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο, ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, απηέο ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ρεηξνπξγφ δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ακνηβήο εθάζηνπ ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εμ αηηίαο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ζε Ννζνθνκείν ζηηο Ζ.Π.Α ή Καλαδά, ην αλψηαην φξην θαιππηφκελεο ακνηβήο ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, δηπιαζηάδεηαη. Αληίζηνηρα δηπιαζηάδνληαη ηα αλψηαηα φξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1ε ηνπ άξζξνπ απηνχ. 2. ΔΞΟΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΥΧΡΗ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ. α) ε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ρσξίο λα γίλεη κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε ζην Ννζνθνκείν, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα ηαηξηθψο αλαγθαία έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ρξεψζεθαλ απφ ην Ννζνθνκείν, θαζψο θαη ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1ε ηνπ άξζξνπ απηνχ. β) Ζ Δηαηξία επίζεο θαιχπηεη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αζθαιηζκέλνο γηα ρεκεηνζεξαπείεο ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ θαη αθηηλνζεξαπείεο. γ) Δπηπιένλ ε Δηαηξία ζε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα αθαίξεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπίισλ, ζεισκάησλ θαη κπξκεγθηψλ, γηα ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ θαη αλαγλσξηδνκέλσλ εμφδσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 πεξ. Δ1 ησλ εμαηξέζεσλ, θαιχπηεη θαη αλψηαην φξην ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία επέκβαζεο «πνιχ κηθξή» ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ 3. ΔΞΟΓΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΟΤ. ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα έμνδα επείγνπζαο κεηαθνξάο πξνο λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Σν επείγνλ πεξηζηαηηθφ ζπκβεί ζε πεξηνρή ζηελ νπνία, δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ηαηξηθή ππνδνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. β) Ζ κεηαθνξά γίλεη κέζα ζην ίδην θξάηνο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ. γ) Σν επείγνλ ηεο κεηαθνξάο βεβαησζεί θαη αηηηνινγεζεί κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. δ) Ζ λνζειεία γηα ηελ νπνία έγηλε ε επείγνπζα κεηαθνξά πξαγκαηνπνηεζεί. ε) Ζ κεηαθνξά γίλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. ζη) Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο βεβαηψλνληαη κε ηε πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ απνδείμεσλ ηνπ κεηαθνξέα. 4. ΔΞΟΓΑ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΝΟΖΛΔΗΑ α) Αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ κε ηελ Δηαηξία λνζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα ηνπ θαιχςεη θαη ηα αλαγθαία εθηφο λνζνθνκείνπ ή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείνπ έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ θαη ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηε λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε αλψηαην φξην πνζφ ίζν κε πνζνζηφ δέθα εθαηνζηά (10%) ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηέβαιε ε Δηαηξία γηα ηε λνζειεία απηή. β) Αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ κε ηελ Δηαηξία λνζνθνκείν θαη παξάιιεια θάλεη ρξήζε θαη ηνπ ΚΤΡΗΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ηνπ ΦΟΡΔΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο (ν Φνξέαο) θάιπςε ηε λνζειεία θαη θαηέβαιε κέξνο ησλ εμφδσλ ηεο, ε Δηαηξία ζα ηνπ θαιχςεη ηα αλαγθαία εθηφο λνζνθνκείνπ ή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ θαη ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηε λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε αλψηαην φξην πνζφ ίζν κε πνζνζηφ είθνζη εθαηνζηά (20%) ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηέβαιε ε Δηαηξία γηα ηε λνζειεία απηή. πκθσλείηαη φηη κέρξη πνζνζηφ πελήληα εθαηνζηά (50%) ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο σο άλσ παξαγξάθνπο πνζψλ, πξέπεη λα αθνξά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζαξάληα πέληε εκέξεο (45) πξηλ ηε λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κέρξη πελήληα εθαηνζηά (50%) έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζαξάληα πέληε εκέξεο (45) κεηά ηε λνζειεία απηή. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη πεξηνξηζηηθά, ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία λνζειεχζεθε ν αζθαιηζκέλνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα, ζεξαπεία, ηαηξηθέο, εξγαζηεξηαθέο, απεηθνληζηηθέο θαη επεκβαηηθέο εμεηάζεηο θαζψο επίζεο θαη γηα αγνξά θαξκάθσλ. Β. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ζ Δηαηξία θαηαβάιεη απνδεκίσζε ίζε κε ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ λνζειείαο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξάγξαθν Α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γ. ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, είλαη ηα αθφινπζα: α. Οη πξσηφηππεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ ηαηξψλ θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ. β. Οη πξσηφηππεο βεβαηψζεηο άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηηο νπνίεο εκθαίλεηαη φηη παξαθξαηήζεθαλ απφ απηφλ (ηνλ Φνξέα), νη πξσηφηππεο απνδείμεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεβιήζε ζηνλ δηθαηνχρν, κέξνο ηεο δαπάλεο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έζησ θαη αλ απηφ ραξαθηεξηζζεί σο επίδνκα. γ. Οη πξσηφηππεο απνδείμεηο θαξκαθείσλ, κε επηθνιιεκέλα ηα θνππφληα ησλ θαξκάθσλ. ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εθηφο θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δηαηξία απνδεκηψλεη, βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ηα έμνδα λνζειείαο ζε επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζνηηκία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη κε ηε κέζε ηηκή θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο ησλ εμφδσλ λνζειείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην λνζνθνκείν. Γ. ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΖΛΔΗΑ Αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ΓΖΜΟΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ε Δηαηξία δελ θαηαβάιιεη γηα ηε λνζειεία απηή έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο είηε επεηδή απηά θαιχθζεθαλ εμ νινθιήξνπ απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα είηε

3 επεηδή ν αζθαιηζκέλνο παξαηηήζεθε απφ ην δηθαίσκα είζπξαμεο εμφδσλ λνζειείαο απφ ηελ Δηαηξία, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ην πξνβιεπφκελν ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΖΛΔΗΑ θαη κε αλψηαην φξην ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, θαηά λνζειεία. Σν Ζκεξήζην Δπίδνκα Ννζειείαο πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, γηα φιεο ηηο εκέξεο λνζειείαο ή ζηελ πεξίπησζε λνζειείαο ζε κνλάδα εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη κφλνλ γηα ηηο εκέξεο παξακνλήο ηνπ ζ απηήλ. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο Γ, δελ εθαξκφδεηαη αλ ε ίδηα ε Δηαηξία έρεη θαηαβάιιεη κέξνο ησλ εμφδσλ λνζειείαο ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ άιινπ αηνκηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο/ πγείαο. Δ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΟΚΔΣΟΤ ηε πεξίπησζε ηνθεηνχ αζθαιηζκέλεο, πνπ ζα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ (730 εκεξψλ) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ην Δπίδνκα Σνθεηνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο απηνχ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζηελ Δηαηξία ην πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο θαη θσηνηππία εμηηεξίνπ ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ζπλέβε ν ηνθεηφο. Πέξαλ ηνπ νξηδνκέλνπ δηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ Δπηδφκαηνο Σνθεηνχ νπδεκία άιιε παξνρή ή απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνθεηνχ. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΔΘΑΔΟΥΘΚΕ ΝΟΗΛΕΘΕ Γχν ή πεξηζζφηεξεο λνζειείεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζε επηπινθέο πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ, ζα ζεσξνχληαη απφ ηελ Δηαηξία σο κία λνζειεία, εθηφο αλ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΞΑΘΡΕΕΘ Πέξαλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 4 ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζα ηζρχνπλ ηα θάησζη: Α. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο πνπ πξνμελήζεθε, άκεζα ή έκκεζα, απνθιεηζηηθά ή κεξηθά απφ: 1) Απφπεηξα απηνθηνλίαο, απηνηξαπκαηηζκφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζή ηνπ. 2) Σε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηξαηησηηθά γπκλάζηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νπνηαζδήπνηε Υψξαο ή Οξγαληζκνχ. Β. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε πνπ πξνυπήξρε ηεο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα - αζζέλεηα, ζσκαηηθή βιάβε ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο θαη δελ ήηαλ γλσζηή ζηνλ αζθαιηζκέλν, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο πνπ ήηαλ γλσζηή ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δελ δειψζεθε ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο, δελ θαιχπηνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Πξνυπάξρνπζεο ζσκαηηθέο βιάβεο ή αζζέλεηεο πνπ ήηαλ γλσζηέο ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο αζθάιηζεο θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα εθηφο αλ έρνπλ εμαηξεζεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε εηδηθφ φξν ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Γ. 1. Γελ θαιχπηνληαη, ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ σο άλσ εκεξψλ γηα αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Δηαηξία ζα θαιχπηεη ηα αλαγλσξηζζέληα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 2. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ αζζέλεηαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θξάηε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ νθείινληαη ζε : 1) πγγελείο παζήζεηο (εθ γελεηήο αλσκαιίεο θαη παζήζεηο) θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 2) Ννζειεία γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο, γηα γνληκνπνίεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. Δπίζεο, ζε γεληθέο εξεπλεηηθέο γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο ιαπαξνζθνπηθέο ή κε νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη κφλνλ εθφζνλ απνδεηρζεί αζζέλεηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. 3) Γηαλνεηηθέο, λεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο, θαη ςπρηαηξηθέο παζήζεηο ή αζζέλεηεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, εθνχζηα ιήςε θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή ηαηξνχ, ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ, αιθννιηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αιθννιηθήο επαηνπάζεηαο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 4) Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ε νπνία θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε απηή. 5) Γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (check-up). 6) Αλάξξσζε θαη γεξηαηξηθή ζεξαπεία. 7) Πάζεο θχζεσο ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 8) Δπεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γεληθά επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πιαζηηθνχο ή αηζζεηηθνχο ρεηξνπξγνχο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, εθηφο εάλ απηέο επηβάιινληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο. 9) Οδνληηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζηα δφληηα, θαηλία θαη νχια αθφκα θαη αλ πξνέξρεηαη απφ αηχρεκα. θαη ζε ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ θξνηαθνγλαζηθήο αξζξψζεσο ΣΜJ. 10) Θεξαπεία ή εγρείξεζε γηα ηελ δηφξζσζε δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ. 11) χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS), θαζψο θαη ζηηο επηπινθέο ηνπ. 12) Έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηερληηψλ πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ κεραλεκάησλ. Καη εμαίξεζε, θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο κνζρεχκαηνο θεξαηνεηδνχο, ελδνθαθνχ, κνζρεχκαηνο αξηεξηψλ βαιβίδαο θαξδηάο, βεκαηνδφηνπ, απεηληδσηνχ θαη πιηθψλ νζηενζχλζεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηνπνζέηεζε απηψλ είλαη απαξαίηεηε, ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζελείαο πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 13) Ννζειεία ζε ζέζε αλψηεξε ηεο Α. Δ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηα δχν (2) πξψηα έηε ηεο αζθάιηζεο ή ηεο επαλαθνξάο ηεο ζε ηζρχ πνπ νθείινληαη ζε : 14) Αθαίξεζε ζπίισλ, ζεισκάησλ θαη κπξκεγθηψλ εθηφο αλ απφ ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε πξνθχςεη θαθνήζεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 πεξ. 2γ. 15) Ρεπκαηηθέο, εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ νζηψλ, ησλ αξζξψζεσλ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα νζηά θαη ηηο αξζξψζεηο (κχεο, ζχλδεζκνη, ζχιαθνη) θαη νη επηπινθέο ηνπο.

4 16) Κήιε κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ, θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε σο αηχρεκα. 17) Αηκνξξνΐδεο, ξαγάδα δαθηπιίνπ, θηξζνχο θαζψο θαη ζε ξηληθφ δηάθξαγκα θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο. 18) Κχεζε, απνβνιή ή απφμεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο αλεμάξηεηα αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα. Σ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα, πνπ νθείινληαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε ησλ ακπγδαιψλ ή ησλ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ, ηεο θήιεο, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο θαζψο θαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε κελίζθσλ, ξήμε ζπλδέζκσλ γνλάησλ θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε σο αηχρεκα. Ε.Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ εηζέπξαμε ν αζθαιηζκέλνο απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα. Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ν αζθαιηζκέλνο απφ άιιν αηνκηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο / πγείαο ηεο Δηαηξίαο, κε πξνγελέζηεξε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΤΠΟΥΡΕΧΕΘ Ε ΠΕΡΘΠΣΧΗ ΝΟΗΛΕΘΑ Ο Αζθαιηζκέλνο ή ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχηαη εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα δίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη λα ππνβάιεη ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ηνπ δεηάεη ε Δηαηξία. Ο Αζθαιηζκέλνο ή θαη ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχληαη λα εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία γηα έιεγρν, κε νπνηνδήπνηε εληεηαικέλν φξγαλφ ηεο, ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. Πξνο ηνχην, ν αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο, εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία λα ιακβάλεη γλψζε θάζε ηαηξηθνχ εγγξάθνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εθηφο Διιάδνο ν αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ: α) επηθπξσκέλα ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ησλ εμφδσλ λνζειείαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά λνζειείαο απφ ηελ πιεζηέζηεξε Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή θαη β) επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ : ΕΞΟΔΑ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ 6 ο : ΟΡΘΜΟΘ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θάιπςεο ζεσξνχληαη: ΑΘΔΝΔΗΑ: Κάζε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, πηζηνπνηείηαη ηαηξηθά, απαηηεί ζεξαπεία θαη πξνέξρεηαη απφ αηηίεο νη νπνίεο δελ ππήξραλ ή ππήξραλ αιιά ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνινγεκέλα αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπο θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο. ΑΣΤΥΖΜΑ: Κάζε ζσκαηηθή βιάβε αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά πξνέξρεηαη απφ αηηία εμσηεξηθή, βίαηε, ηπραία, αηθλίδηα θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξφζεζε ηνπ παζφληα θαη έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο. ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη απνθιεηζηηθά ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γηθαίσκα αζθάιηζεο κε ηελ παξνχζα θάιπςε έρνπλ, ν αζθαιηζκέλνο κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο, ηνπ νπνίνπ ε παξνχζα θάιπςε είλαη παξάξηεκα θαζψο θαη σο εμαξηψκελα κέιε, ε/ν ζχδπγνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηα άγακα παηδηά ηνπο, ε ειηθία ησλ νπνίσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο είλαη γηα κελ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηελ ζχδπγν, κηθξφηεξε ησλ εμήληα (60) εηψλ, γηα δε ηα παηδηά κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη κηθξφηεξε ησλ δέθα νθηψ (18) εηψλ. ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ: Οη εξγαζηεξηαθέο, απεηθνληζηηθέο θαη επεκβαηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ηα πκβεβιεκέλα κε ηελ Δηαηξία Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη νη νπνίεο είλαη ζπκβαηέο κε ην αηχρεκα, ηελ αζζέλεηα ή κε ηελ ζπκπησκαηνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζην παξαπεκπηηθφ ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Κάζε Γηαγλσζηηθφ Κέληξν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη επηηειείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Κάζε Γηαγλσζηηθφ Κέληξν κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπκθσλήζεη φηη ηνχην ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πεξηγξαθνκέλσλ παξνρψλ ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θάιπςεο. Ζ Δηαηξία ζα ελεκεξψλεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη θαζψο θαη γηα θάζε λέα ζπλεξγαζία. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη νπνηεδήπνηε ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα κε ηα νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλε. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ: Σν αλψηαην θαιππηφκελν απφ ηελ Δηαηξία πνζφ εμφδσλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη έηνο, ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θάιπςεο θαη ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΟΥΕ Α. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο είλαη ηαηξηθά αλαγθαίν λα ππνβιεζεί ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ε Δηαηξία, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο απαιιαγήο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ, θαιχπηεη απ επζείαο ην θφζηνο απηψλ, ζε πκβεβιεκέλν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ εηεζίνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ (παξνρή ζε είδνο) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπκβεβιεκέλν δηαγλσζηηθφ θέληξν δελ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε έηεξν ζπκβεβιεκέλν δηαγλσζηηθφ θέληξν ζε νπνηαδήπνηε πφιε. Β. Σν θφζηνο ησλ αλαγλσξηζζέλησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπκθσλεζέληνο εληαίνπ ηηκνθαηαιφγνπ κεηαμχ ησλ πκβεβιεκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ θαη ηεο Δηαηξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα έμνδα ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ππεξβνχλ ην εηήζην αλψηαην φξην εμφδσλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ην ππεξβάιινλ πνζφ ησλ εμφδσλ, ζα βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ε εμφθιεζή ηνπ ζα γίλεηαη απφ απηφλ. Ζ ρξέσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ζα γίλεηαη πάληνηε κε βάζε ηνλ ζπκθσλεζέληα ηηκνθαηάινγν πνπ ηζρχεη γηα ηελ Δηαηξία. Σν δηαγλσζηηθφ θέληξν θαζψο θαη ε Δηαηξία θακία επζχλε δελ θέξνπλ γηα ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο, νχηε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

5 ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΠΟΥΡΕΧΕΘ Α. ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ: Αζθαιηζκέλνο ν νπνίνο είλαη ηαηξηθά αλαγθαίν, λα ππνβιεζεί ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα επηθνηλσλήζεη κε ζπκβεβιεκέλν κε ηελ Δηαηξία δηαγλσζηηθφ θέληξν, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ. Β. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ: Ο αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην ζπκβεβιεκέλν δηαγλσζηηθφ θέληξν ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ απαξαίηεηα ηα εμήο: 19) Παξαπεκπηηθφ ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη: o ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνο εμέηαζε αζθαιηζκέλνπ, o ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηνο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ, o νη αλαγθαίεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλαιπηηθά θαη o ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θξίλνληαη αλαγθαίεο (ζπκπησκαηνινγία, αζζέλεηα θιπ). 20) Σν Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ην Γηαβαηήξην ή ην Βηβιηάξην Τγείαο, αλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζκέλν παηδί, ή άιιν ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ εμεηαδνκέλνπ. Σν ζπκβεβιεκέλν κε ηελ Δηαηξία δηαγλσζηηθφ θέληξν έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ. 21) Σα ζηνηρεία ηεο αζθάιηζήο ηνπ (αξηζκφο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ). ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΕΞΑΘΡΕΕΘ Α. Γελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα θάιπςε ηα έμνδα εμσλνζνθνκεηαθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ : πξηλ πεξάζνπλ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο. πνπ έρνπλ ζρέζε κε: 22) Κχεζε, ζηεηξφηεηα ή γνληκνπνίεζε. 23) Γηαλνεηηθέο, λεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο, λεπξψζεηο θαη ςπρψζεηο. 24) Αιθννιηζκφ θαη ρξήζε λαξθσηηθψλ. 25) Γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, check-up. 26) Γφληηα, θαηλία θαη νχια. 27) Σν ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) θαζψο θαη νη επηπινθέο ηνπ. Β. Γελ θαιχπηνληαη νη ακνηβέο ηαηξψλ γηα παξαπνκπή πξνο δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπείεο. Γ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα θάιπςε ηα έμνδα εμσλνζνθνκεηαθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κε ζπκβεβιεκέλα κε ηελ Δηαηξία δηαγλσζηηθά θέληξα. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΤΗ ΘΥΤΟ TOY ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Σν παξφλ παξάξηεκα παχεη λα ηζρχεη φηαλ επέιζεη κηα απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 28) Αλ δελ θαηαβιεζεί ην αζθάιηζηξν γηα ην παξφλ παξάξηεκα. 29) Αλ ην Αζθαιηζηήξην Εσήο, ηνπ νπνίνπ ην παξφλ είλαη παξάξηεκα, ιήμεη ή αθπξσζεί ή εμαγνξαζζεί ή γίλεη ειεχζεξν απφ παξαπέξα θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ. 30) Γηα ηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ/ηελ ζχδπγν ε θάιπςε ΗΗ παχεη λα ηζρχεη ζηελ επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ εμεθνζηή πέκπηε (65) επέηεην ηεο γέλλεζήο ηνπο. 31) Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά πνπ αζθαιίδνληαη σο εμαξηψκελα κέιε, ην παξφλ παξάξηεκα παχεη λα ηζρχεη ζηελ επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ εηθνζηή πέκπηε (25 ε ) επέηεην ηεο γέλλεζήο ηνπο ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παληξεπηνχλ αλ πξνεγεζεί. Αζθάιηζηξα πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην παξφλ παξάξηεκα κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ, δελ δεκηνπξγνχλ θακία ππνρξέσζε γηα ηελ Δηαηξία, παξά κφλν γηα άηνθε επηζηξνθή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΠΡΟΧΡΘΝΗ ΔΘΑΚΟΠΗ ΘΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΛΟΓΧ ΣΡΑΣΕΤΗ ηελ πεξίπησζε πνπ αζθαιηζκέλνο ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία σο θιεξσηφο ή σο εζεινληήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο θαιχπηεηαη επί δχν ζπλερή έηε κε ην παξφλ παξάξηεκα, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ γηα απηφλ θαη κφλνλ. Σν παξάξηεκα πνπ έρεη δηαθνπεί κπνξεί λα επαλέιζεη ζε ηζρχ αλ ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία έγγξαθε αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ απφιπζή ηνπ. Παξεξρνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ε θάιπςε πνπ είρε αλαζηαιεί είλαη άθπξε απφ ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο ηεο. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΔΘΚΑΘΧΜΑ ΤΝΕΥΘΗ ΣΗ ΘΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ΚΑΘ ΘΘ) 1.ηελ πεξίπησζε ιήμεο ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δσήο, παξέρεηαη δηθαίσκα παξάηαζεο : α) ηνλ θπξίσο αζθαιηζκέλν γηα ηελ θάιπςε Η ηζνβίσο θαη γηα ηελ θάιπςε ΗΗ κέρξη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο ή β) Απφ θνηλνχ ζηνλ θπξίσο αζθαιηζκέλν θαη ηνλ /ηελ ζχδπγν πνπ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ παξάξηεκα γηα ηελ θάιπςε Η ηζνβίσο θαη γηα ηελ θάιπςε ΗΗ κέρξη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. γ) ηα παηδηά, σο εμαξηψκελα κέιε, πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. 2.ηελ πεξίπησζε πνπ απνβηψζεη ν αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, παξέρεηαη δηθαίσκα παξάηαζεο: α) ηνλ/ζηελ ζχδπγν ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, γηα ηελ θάιπςε Η ηζνβίσο θαη γηα ηελ θάιπςε ΗΗ κέρξη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. β) ηα παηδηά σο εμαξηψκελα πξφζσπα πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δσήο ή εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απεβίσζε ν αζθαιηζκέλνο. ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΔΘΚΑΘΧΜΑ ΤΝΕΥΘΗ ΣΗ ΜΕ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΦΑΛΘΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ΚΑΘ ΘΘ) Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά αζθαιηζκέλα σο εμαξηψκελα πξφζσπα, θαηά ηε ιήμε ηεο κε ην παξφλ παξάξηεκα αζθάιηζήο ηνπο (θάιπςε Η θαη ΗΗ), ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα ζπλέρηζήο ηεο, γηα ηελ θάιπςε Η ηζνβίσο θαη γηα ηελ θάιπςε ΗΗ κέρξη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο κε ην παξφλ παξάξηεκα αζθάιηζεο.

6 ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΑΦΑΛΘΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ΚΑΘ ΘΘ) Ζ Δηαηξία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ζα εηζπξάηηεη ην αζθάιηζηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ε ιηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνιφγηα. α) ε θάζε επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία ζα αλαπξνζαξκφδεη ην αζθάιηζηξν κε βάζε ηελ λέα ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: ΗΛ. Ποζοζηά % μεηαβολής ΗΛ. Ποζοζηά % μεηαβολής ΗΛ. Ποζοζηά % μεηαβολής Άνδρες Γσναίκες Άνδρες Γσναίκες Άνδρες Γσναίκες ,97 0, ,10 2,66 2 0,72 1, ,12 0, ,16-3,22 3 0,71 1, ,25 0, ,22 2,82 4 0,72 1, ,38 0, ,19 2,81 5 0,72 1, ,49 0, ,16 2,81 6 0,73 1, ,60 0, ,13 2,80 7 0,72 1, ,70 0, ,10 2,78 8 0,73 1, ,78 0, ,06 2,77 9 0,72 1, ,86 0, ,03 2, ,72 1, ,93 0, ,00 2, ,73 1, ,99 0, ,97 2, ,74 1, ,05 0, ,94 2, ,73 1, ,09 0, ,91 2, ,73 1, ,13 0, ,88 2, ,74 1, ,17 0, ,85 2, ,73 7, ,19 1, ,82 2, ,74 2, ,22 1, ,79 2, ,73 2, ,23 1, ,76 2, ,74 2, ,24 1, ,73 2, ,74 2, ,25 2, ,70 2, ,73 2, ,26 2, ,67 2, ,75 2, ,26 2, ,65 2, ,16 2, ,25 2, ,62 2, ,33 2, ,25 2, ,59 2, ,54 2, ,24 2, ,56 2, ,74 2, ,23 2, ,54 2, ,93 2, ,21 2, ,51 2, ,13 2, ,20 2, ,49 2, ,31 1, ,18 2, ,46 2, ,49 1, ,16 2, ,43 2, ,66 0, ,15 2, ,41 2, ,82 0, ,12 2,66 β) ε θάζε επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα πξφζζεηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αζθαιίζηξνπ θαηά δίθαηε θξίζε, εθ φζνλ κεηαβιεζεί νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο : Σν θφζηνο ησλ λνζειείσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά νη ηηκέο δσκαηίσλ, δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη πξάμεσλ, θαξκάθσλ, πιηθψλ, ακνηβέο ηαηξψλ θιπ Σν θφζηνο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαζέλα παξνρέα πγείαο, λνζνθνκεία, ηαηξνχο θιπ Σελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δεκηψλ (δεκηέο / αζθάιηζηξα) Σελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δεκηψλ (δεκηέο / αζθάιηζηξα) ηνπ ηειεπηαίνπ πξν ηεο επεηείνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξνο ηνλ δείθηε δεκηψλ ηνπ ακέζσο πξνεγνπκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάιπςεο Σελ αλαινγηζηηθή ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία ηφζν απφ ηελ εκπεηξία ηεο, φζν θαη απφ ηελ εκπεηξία Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θηι.) Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα αλαζηείιεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ αλαπξνζαξκνγή απηή πξνο φθεινο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηαηεξψληαο φκσο ην δηθαίσκα λα ηελ εθαξκφζεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε κεηαγελέζηεξε επέηεην. ε θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιίζηξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή, ζα αλαπξνζαξκφδνληαη απηφκαηα θαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ, ηα αλψηαηα φξηα θαιππηνκέλσλ ηαηξηθψλ ακνηβψλ, ην εκεξήζην επίδνκα λνζειείαο θαη ην αλψηαην φξην ησλ εμφδσλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ζηξνγγπιεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα. Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ Κ.ΚΟΤΓΗΟΤΜΟΤΣΕΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ - Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή) - Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας ιεθνής Ιατρική Ασφάλιση Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας Prestige Plus Ατοµικό Τί χρειάζεται να γνωρίζετε Α ρίλιος 2012 Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα