Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας"

Transcript

1 Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

2

3 Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, εκείο θαηαιαβαίλνπκε φηη ζπρλά είλαη επθνιφηεξν λα ηειεθσλήζεηε ζε εκάο γηα λα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε βνήζεηα. Δζείο ζα πξέπεη πάληα λα επηθνηλσλείηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ αξηζκφ +44 (0) φηαλ εζείο ρξεηάδεζηε ζεξαπεία, ψζηε εκείο λα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεηε ηελ έθηαζε ηεο θάιπςήο ζαο, πξνηνχ εζείο πξνβείηε ζε νπνηεζδήπνηε δαπάλεο γηα ηε ζεξαπεία ζαο. Οδεγφο γξήγνξεο αλαθνξάο γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο Προσωπική συμβουλευτική ομάδα +44 (0) Φαξ: +44 (0) Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Health at Hand +44 (0) στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα Νησιά της Μάγχης Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Η ππεξεζία καο γηα πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα πγείαο. Αλαηξέμηε ζηε ζειίδα 41. Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας +44(0) Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Γραμμή βοήθειας εάν χρειάζεστε ιατρό, οδοντίατρο, οφθαλμίατρο +44 (0) Γηαζέζηκε: όιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν. Γραμμή βοήθειας της υπηρεσίας διερμηνείας +44 (0) Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνζθνξέο, πξντφληα θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα ηα κέιε. Ηι. ηαρπδξνκείν Δάλ έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα ή εάλ ζέιεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηάδην δηεθπεξαίσζεο ελφο παξαπφλνπ, κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή κε ηελ εηαηξεία καο κέζσ ελφο αζθαινχο δηαθνκηζηή ει. ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε Οη ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ελδέρεηαη λα ερνγξαθνχληαη θαη/ή λα παξαθνινπζνχληαη γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη ζαλ θαηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο καο.

4 Δάλ εζείο ζέιεηε λα ιάβεηε απηφ ην εγρεηξίδην ή νπνηνδήπνηε άιιν έληππν ηεο εηαηξείαο καο ηππσκέλν ζε κεγέζπλζε, ζε κέζν ήρνπ (δίζθνο CD ή θαζέηα) ή ζηε γιψζζα Μπξάηγ, επηθνηλσλήζηε καδί καο.

5 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Η κάλυψή σας Πίνακας παροχών Διεθνούς Προγράμματος Υγείας Προγραμματισμός θεραπείας και υποβολή απαίτησης Ση πξέπεη λα γλσξίδσ πξηλ ιάβσ ζεξαπεία; Υφιστάμενες ιατρικές παθήσεις Καιχπηνκαη γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ πξνυπήξραλ ηεο ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ; Η κάλυψή σας για ορισμένα είδη θεραπείας Με θαιχπηεη ην ζπκβφιαηφ κνπ γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία; Με θαιχπηεη ην ζπκβφιαηφ κνπ γηα νδνληηαηξηθή ζεξαπεία; Με θαιχπηεη ην ζπκβφιαηφ κνπ γηα λέεο ή πεηξακαηηθέο ζεξαπείεο; Σνθεηφο, εγθπκνζχλε θαη ζεμνπαιηθή πγεία Επαναλαμβανόμενη, συνεχιζόμενη και μακροχρόνια θεραπεία Με θαιχπηεη ην ζπκβφιαηφ κνπ γηα επαλαιακβαλφκελε, ζπλερηδφκελε ή καθξνρξφληα ζεξαπεία; Ση θάιπςε ζα έρσ γηα ςπρηαηξηθή ζεξαπεία; Η κάλυψή σας για την θεραπεία καρκίνου Πού είστε καλυμμένοι για λήψη θεραπείας Γηα πνηα λνζνθνκεία έρσ θάιπςε; Ποιον πληρώνουμε για τη θεραπεία Πνηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηαηξνχο, δεπηεξεχνληεο ηαηξνχο θαη θπζηθνζεξαπεπηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηαβνιή παξνρήο; Καηαβάιινληαη νη ακνηβέο ζεξαπείαο πιήξσο; Επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό Ση θάιπςε πξνζθέξεη ην ζπκβφιαηφ κνπ φηαλ βξίζθνκαη εθηφο δψλεο θάιπςεο; Μπνξψ λα επαλαπαηξηζηψ ζηελ θχξηα ρψξα δηακνλήο κνπ ή ζηε δψλε θάιπςήο κνπ γηα λα ιάβσ ζεξαπεία; Υπηρεσία Health at Hand Πρόσθετες παροχές Γηαρείξηζε πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ Οθζαικηαηξηθή θάιπςε Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

6 Έιεγρνο πγείαο Σαμηδησηηθή αζθάιηζε Επιπλέον πληροφορίες Πφηε κπνξψ λα πξνζζέζσ άιια κέιε ή λα αιιάμσ ηελ θάιπςή κνπ; Μπνξψ λα πξνζζέζσ έλα λενγέλλεηφ κνπ ζην ζπκβφιαηφ κνπ; Πψο κπνξψ λα πιεξψζσ ην αζθάιηζηξφ κνπ; Γηαηί θάλεηε αιιαγέο ζηα αζθάιηζηξά κνπ; Έρσ ηδία ζπκκεηνρή ζην ζπκβφιαην κνπ- πψο ιεηηνπξγεί; Υποβολή παραπόνων και πληροφορίες περί κανονισμών Σί θάλνπκε κε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα Νφκηκα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Γλωσσάρι Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

7 1 Εισαγωγή Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου και πώς χρησιμοποιείται; Σν εγρεηξίδην απηφ παξνπζηάδεη ηνπο φξνπο ηεο θάιπςήο ζαο γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ έγγξαθν, θαζψο αλαθέξεη ιεπηνκεξψο: ηελ θάιπςε πνπ εζείο έρεηε (ηφζν ηηο παξνρέο φζν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο) ηνλ ηξφπν ππνβνιήο απαίηεζεο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζπκβόιαηό ζαο. ε φιν ην εγρεηξίδην ππάξρνπλ νξηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο, ψζηε λα ππνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ηαηξηθή ή λνκηθή ζεκαζία. Δζείο κπνξείηε λα βξείηε έλα γισζζάξη κε απηέο ηηο ιέμεηο ζηε ζειίδα 53. Δπηπιένλ, φηαλ αλαθέξνπκε ηηο ιέμεηο «εζείο» ή «ζαο» ζην θείκελν απηφ, ελλννχκε ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη νπνηαδήπνηε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηα νλφκαηά ηνπο αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηνπ θαηόρνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Όηαλ βιέπεηε «εκείο», «εκάο» ή «καο» αλαθεξφκαζηε ζηελ AXA PPP International. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

8 2 Η κάλυψή σας Θα πξέπεη λα ζπκάζηε φηη ηα ζπκβφιαηά καο δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ελδερνκέλσλ. Ωο αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, εκείο ζπκθσλνχκε λα παξέρνπκε ηελ θάιπςε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ. Αλαηξέμηε ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπκβνιαίνπ» ζην γισζζάξη γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα πνπ απαξηίδνπλ ην ζπκβόιαηό ζαο. Περίληψη του Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σν ζπκβόιαην Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Τγείαο ζαο παξέρεη θάιπςε γηα ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία λέσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Γελ ζαο θαιχπηεη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ πξνυπήξραλ ή ησλ νπνίσλ ηα ζπκπηψκαηα είραλ εκθαληζηεί πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα έρεηε ζπλάςεη ζπκβφιαην ζε άιιε βάζε. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα «Τθηζηάκελεο ηαηξηθέο παζήζεηο» γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Η θάιπςή ζαο πεξηιακβάλεη: λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία θαη ηηο ζρεηηθέο ρξεψζεηο ησλ ηαηξώλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ρσξίο λνζειεία ζεξαπεία θαξθίλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξαδηνζεξαπείαο θαη ηεο ρεκεηνζεξαπείαο αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα νδνληηαηξηθή θξνληίδα θάιπςε γηα ρξόληεο παζήζεηο εκεξήζηα λνζειεία σο εμσηεξηθφο αζζελήο γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα ρξεψζεηο ηαηξνύ γηα ηε λνζειεία σο εμσηεξηθόο αζζελήο, επηζθέςεηο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, θπζηνζεξαπεία θαη ρξεψζεηο δεπηεξεύνληα ηαηξνύ θάξκαθα θαη επίδεζκνη εμσηεξηθνύ αζζελνύο εκβφιηα Κηλέδηθε ηαηξηθή (κε θπηηθά παξαζθεπάζκαηα) θάιπςε γηα θπζηνινγηθή εγθπκνζχλε θαη ηνθεηφ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε. 6 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

9 Να ζπκάζηε: Σν ζπκβόιαηό ζαο δελ ζα ζαο θαιχπηεη γηα: Δάλ δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ: Απαηηήζεηο, εάλ εζείο ηαμηδέςαηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο γηα λα ιάβεηε ζεξαπεία ή ηαμηδέςαηε αςεθψληαο ηηο ηαηξηθέο ππνδείμεηο. Σηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο: αηζζεηηθή ζεξαπεία νδνληηαηξηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε ιφγσ παξακέιεζεο, φπσο ζεξαπεία γηα νπιίηηδα ή πεξηνδνληίηηδα. Γαπάλεο, νη νπνίεο είλαη πάλσ απφ ην ινγηθό θαη ζύλεζεο επίπεδν ακνηβψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ειίδα 37 ειίδα 24 Απηνί είλαη νξηζκέλνη κφλν απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκβόιαηό ζαο. Παξαθαιείζηε λα δηαβάζεηε απηφ ην εγρεηξίδην γηα λα κάζεηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

10 3 Πίνακας παροχών Διεθνούς Προγράμματος Υγείας Ο πίλαθαο πνπ βξίζθεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο πεξηιακβάλεη ηηο παξνρέο πνπ δηαηίζεληαη ζε εζάο, θαζψο θαη ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Οη παξνρέο απηέο εμεγνχληαη αλαιπηηθά ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Δζείο πξέπεη λα δηαβάζεηε ηνπο πίλαθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφινηπν εγρεηξίδηφ ζαο. Βεβαησζείηε φηη εζείο ζα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, θαιψληαο ην +44 (0) , πξηλ απφ ηε ζεξαπεία, ψζηε εκείο λα κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ην εχξνο ηεο θάιπςήο ζαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ. Σεκείσζε: Θα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο κε βάζε ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην λφκηζκα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ζην νπνίν εκείο ζα ζαο ηηκνινγήζνπκε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ ελφηεηα «Οξγάλσζε ζεξαπείαο θαη ππνβνιή απαίηεζεο». Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ Οιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ. Θα θαηαβάινπκε ην κέγηζην πνζφ πνπ θαίλεηαη γηα θάζε έηνο ζε θάζε έλαλ απφ εζάο. Σν πνζφ απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνρή δηαθνκηδήο θαη επαλαπαηξηζκνχ $ Ννζειεία θαη ηαθηηθά ηαηξεία: 1. Υξεψζεηο λνζνθνκείνπ: δειαδή ρξεψζεηο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην λνζνθνκείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεψζεσλ γηα ςπρηαηξηθή ζεξαπεία, βαζηθή δηακνλή, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ, θπζηθνζεξαπεία, λνζειεπηηθή θξνληίδα, θάξκαθα θαη επηδέζκνπο θαη ρεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηαηξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγρείξεζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ ππάξρεη κέγηζην πνζφ έηνπο ζηελ νιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ φηαλ ιακβάλεηαη ζεξαπεία ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο ζαο (βιέπε επίζεο παξνρή 3). ειίδα Υξεψζεηο ρεηξνπξγψλ, αλαηζζεζηνιφγσλ θαη ηαηξψλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πξηλ θαη κεηά ηελ εγρείξεζε ελψ λνζειεύεζηε ή ιακβάλεηε εκεξήζηα λνζειεία θαη εληαηηθή ζεξαπεία. Γελ ππάξρεη κέγηζην πνζφ έηνπο ζηελ νιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ φηαλ ιακβάλεηαη ζεξαπεία ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο ζαο (βιέπε επίζεο παξνρή 3). 8 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

11 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Δπίπεδν παξνρώλ ειίδα Δθηφο δώλεο θάιπςεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε επείγνπζαο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο εκεξήζηαο λνζειείαο κηαο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη μαθληθά ελψ βξίζθεζηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο. εκείσζε: ε παξνρή απηή είλαη δηαζέζηκε, εάλ εζείο δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ. Μέρξη ζεξαπεία 10 εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη: $ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα Παξνρή ζε κεηξεηά. Απηή ε παξνρή θαηαβάιιεηαη γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε πνπ εζείο ιακβάλεηε δσξεάλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη κφλνλ εάλ: (i) εζείο εηζαρζείηε γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα (ii) ε ζεξαπεία πνπ εζείο ιακβάλεηε δσξεάλ ζα πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θαηαβνιή παξνρήο ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. 150 ζ γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 240 δνιάξηα γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 190 επξψ γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 5. Γηακνλή γνλέα. Η παξνρή απηή θαιχπηεη ηα έμνδα γηα ηε δηακνλή ελφο γνλέα ζην λνζνθνκείν κε έλα παηδί θάησ ησλ 18 εηψλ, ελψ ην παηδί ιακβάλεη ηδησηηθή ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. Σν παηδί ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην θαη ε παξνρή θαηαβάιιεηαη απφ ηηο παξνρέο ηνπ παηδηνχ. Γηάγλσζε εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη παξνρή δηάγλσζεο Καηαβάιιεηαη πιήξσο εθφζνλ ε ζεξαπεία ιακβάλεηαη ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή κέζα ζηε δώλε ζαο (βι. επίζεο παξνρή 3). 6. Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ηηο ρξεψζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ θαη ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ρξεψζεηο λνζνθνκείνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα 35 Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

12 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 7. Υξεψζεηο ηαηξνύ γηα επηζθέςεηο ε εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ρξήκαηα ζχκθσλα κε απηήλ ηελ παξνρή γηα φιεο ηηο επηζθέςεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 8. Δπηζθέςεηο θαη ζεξαπεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα 35 Καηαβάιιεηαη πιήξσο κέρξη 30 ζπλεδξίεο αλά έηνο εληόο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα Φπζηνζεξαπεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηνζεξαπείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 11. Δκβφιηα θαη ε ρνξήγεζε ηνπο απφ ηαηξό ή λνζνθφκν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 12. Υξεψζεηο δεπηεξεύνληνο ηαηξνύ. Καηαβάιιεηαη πιήξσο κέρξη 35 ζπλεδξίεο αλά έηνο εληόο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα 35 Έσο 500 ζ θάζε έηνο. Έσο 800 δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο 635 επξψ θάζε έηνο. ειίδα 22 Καηαβάιιεηαη πιήξσο κέρξη 35 ζπλεδξίεο αλά έηνο εληόο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 10 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

13 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Δπίπεδν παξνρώλ ειίδα Κηλέδηθε ηαηξηθή (κε θπηηθά παξαζθεπάζκαηα). Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη πιήξσο κέρξη 15 ζπλεδξίεο αλά έηνο εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Μέρξη 100 ζ αλά ζπλεδξία. Μέρξη 160 δνιάξηα αλά ζπλεδξία. Μέρξη 125 επξψ αλά ζπλεδξία. 14. Φάξκαθα θαη επίδεζκνη εμσηεξηθνύ αζζελή. Απηφ είλαη γηα ρξεψζεηο γηα θάξκαθα θαη επηδέζκνπο εμσηεξηθνύ αζζελνύο γηα ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηαηξηθή πάζεζε, πνπ ζπληαγνγξαθήζεθαλ γηα εζάο απφ ηαηξό. Καηαβάιιεηαη πιήξσο εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 15. Δλεξγή ζεξαπεία γηα θαξθίλν. Αθηηλνζεξαπεία (ρξήζε αθηηλνβνιίαο γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ) θαη ρεκεηνζεξαπεία (ρξήζε θαξκάθσλ γηα ζεξαπεία θαξθίλνπ). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα Αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ (PET). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα Δθηφο δώλεο θάιπςεο. Απηφ θαιχπηεη ζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο ελψ βξίζθεζηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο. εκείσζε: ε παξνρή απηή είλαη δηαζέζηκε, εάλ εζείο δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ. Έσο ζ θάζε έηνο. Έσο δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο επξψ θάζε έηνο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

14 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 18. Αηκνθάζαξζε. Απηφ είλαη γηα ζπλερηδφκελε αηκνθάζαξζε ζε πεξίπησζε ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Έρεηε ππφςε φηη ε αηκνθάζαξζε πνπ απαηηείηαη θάζε έμη εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο γηα κεηακφζρεπζε λεθξνχ δελ ππφθεηηαη ζην φξην απηφ. Άιιεο παξνρέο Έσο ζ θάζε έηνο. Έσο δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο επξψ θάζε έηνο. 19. Μεηαθνξά κε αζζελνθφξν. Η παξνρή απηή θαιχπηεη ηα έμνδα γηα νδηθή κεηαθνξά κε αζζελνθφξν ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο πξνο ή κεηαμχ λνζνθνκείσλ ή φηαλ ν ηαηξόο ζεσξήζεη φηη είλαη ηαηξηθψο απαξαίηεην. 20. Υπεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Έσο 700 ζ θάζε έηνο. Έσο δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο 890 επξψ θάζε έηνο. Πεξηιακβάλεηαη. ειίδα Παξνρή ζε κεηξεηά γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο Απηή ε παξνρή θαηαβάιιεηαη γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο ζηελ νπνία εζείο ππνβάιιεζηε δσξεάλ γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ θαη κφλνλ εθφζνλ ε ζεξαπεία ζηελ νπνία εζείο ππνβάιιεζηε ζα πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ην σθέιεκα ηδησηηθά, ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 150 ζ ηελ εκέξα, έσο ζ αλά έηνο. 240 δνιάξηα ηελ εκέξα, έσο δνιάξηα αλά έηνο. 190 επξψ ηελ εκέξα, έσο επξψ αλά έηνο. ειίδα Οδνληηαηξηθή θξνληίδα. Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ην 80% ησλ εμφδσλ πνπ πξνέθπςαλ. Σν κέγηζην πνζφ πνπ εκείο πιεξψλνπκε ζε έλα έηνο είλαη φπσο εκθαλίδεηαη $ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

15 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 23. Τπνζηεξίμεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο επζπγξάκκηζεο γνλάηνπ θαη λάξζεθεο aircast. Η παξνρή απηή θαιχπηεη επίζεο ηε δηεμαγσγή εμσηεξηθήο πξφζζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγήο ζεξαπείαο ζαο γηα θαξθίλν $ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα Αγνξά πεξνπθψλ. Η παξνρή απηή είλαη γηα ηα θφζηε αγνξψλ πεξνπθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγήο ζαο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ. 150 $ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 25. Βιάβε ζηα δφληηα ιφγσ αηπρήκαηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: ειίδα 30 Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ ζηεξιηλψλ θάζε έηνο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ δνιαξίσλ θάζε έηνο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ επξψ θάζε έηνο. ειίδα Καη νίθνλ λνζειεπηηθή θξνληίδα. Απηή ε παξνρή θαιχπηεη ζεξαπεία πνπ παξέρεηαη ζην ζπίηη ή ζε άιιν θιηληθψο θαηάιιειν ρψξν γηα ηελ ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ ή αληηβηνηηθψλ γηα ηελ ελδνθιέβηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα απαηηνχζε ηελ εηζαγσγή ζαο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία. 27. Κάιπςε γηα ηεζη φξαζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Καηαβάιιεηαη πιήξσο γηα κέρξη 28 εκέξεο αλά έηνο, ελψ βξίζθεζηε ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο γηα έλα ηεζη φξαζεο γηα θάζε έηνο. ειίδα 42 Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

16 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 28. Οθζαικηαηξηθή θάιπςε. Η παξνρή απηή είλαη κηα ζπλεηζθνξά γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ γηα ηα ζπληαγνγξαθεκέλα γπαιηά θαη ηνπο θαθνχο επαθήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηφξζσζε ηεο φξαζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 29. Έιεγρνο πγείαο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 30. Κάιπςε απνδεκίσζεο γηα αλαπεξία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 31. Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. Έσο 200 ζ θάζε έηνο. Έσο 320 δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο 255 επξψ θάζε έηνο. ειίδα 42 Μέρξη 400 ζ ζπκκεηνρή ζε έλαλ έιεγρν πγείαο αλά έηνο. Μέρξη 640 δνιάξηα ζπκκεηνρή ζε έλαλ έιεγρν πγείαο αλά έηνο. Μέρξη 510 επξψ ζπκκεηνρή ζε έλαλ έιεγρν πγείαο αλά έηνο. ειίδα 42 Μέρξη ζ Μέρξη δνιάξηα Μέρξη επξψ ειίδα 42 Πεξηιακβάλεηαη. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαηξέμηε ζην μερσξηζηφ θπιιάδην ζπκβνιαίνπ. 32. Φπζηνινγηθή εγθπκνζχλε θαη ηνθεηφ. Δπηζθέςεηο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ αζζελνύο πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηνθεηφο. Η παξνρή δελ θαηαβάιιεηαη γηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ εληφο 10 κελψλ απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, εθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην πηζηνπνηεηηθφ ζαο κέινπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Έσο ζ θάζε έηνο. Έσο δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο επξψ θάζε έηνο. ειίδα Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

17 Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Prestige Plus Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 33. Πξφζζεηα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ φηαλ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ηνλ ηνθεηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Παξνρέο πξέπεη λα απαηηνχληαη απφ ηηο παξνρέο πνπ θαίλνληαη παξαπάλσ. ειίδα Κάιπςε γηα HIV/AIDS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο (ART) 35. Παξεγνξεηηθή αγσγή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, αλαηξέμηε: Έσο ζ θάζε έηνο. Έσο δνιάξηα θάζε έηνο. Έσο επξψ θάζε έηνο. Καηαβάιιεηαη πιήξσο κέρξη 30 εκέξεο αλά έηνο εληφο ηνπ νξίνπ παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. ειίδα 28 Πιεξνθνξίεο γηα πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή. Ιδία ζπκκεηνρή γηα θάζε άηνκν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην απηφ αλά έηνο: Δπηινγή 1 100/$160/ 125 Δπηινγή 2 250/$400/ 320 Δπηινγή 3 500/$800/ 640 Δπηινγή /$1.600/ Δπηινγή /$3.200/ πκκεηνρέο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ ζπκκεηνρέο: Παξνρή ζε κεηξεηά Υπεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ Παξνρή ζε κεηξεηά γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο Οδνληηαηξηθή θξνληίδα Κάιπςε απνδεκίσζεο γηα αλαπεξία Αγνξά πεξνπθψλ. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

18 4 Προγραμματισμός θεραπείας και υποβολή απαίτησης Τι πρέπει να γνωρίζω πριν λάβω θεραπεία; Απιά ηειεθσλήζηε καο κφιηο ζαο παξαπέκςνπλ ζε ηδησηηθή ζεξαπεία. Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ψζηε ε ζεξαπεία λα πιεξνί ηνπο όξνπο πξηλ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε θφζηε. Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζα αμηνινγήζνπκε εάλ ε αίηεζή ζαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην ηειέθσλν, φκσο κπνξεί λα ζαο δεηήζνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηξηθή ζαο πάζεζε εηδηθά εάλ ην ζπκβόιαην ζαο εμαηξεί θάιπςε γηα ζεξαπεία πξνυπαξρφλησλ παζήζεσλ. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα εγθξίλεηε ηε ζεξαπεία ζαο εθ ησλ πξνηέξσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ Πειάηε ζηε δηεχζπλζε Μεξηθέο θνξέο ζα ρξεηαζηείηε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηαηξό ζαο πξηλ ζαο εγθξίλνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Σεκείσζε: Γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, εκεξήζηα λνζειεία ή γηα ζεκαληηθή λνζειεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο, εκείο ζαο ζπληζηνχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξηλ ιάβεηε ηε ζεξαπεία. Δάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, εκείο ζαο ζπληζηνχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξηλ ιάβεηε ηε ζεξαπεία. Δάλ εζείο δελ κπνξέζεηε λα επηθνηλσλήζεηε πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή, πηζαλφλ ε εηαηξεία καο λα κελ κπνξέζεη λα εγγπεζεί ηνλ απεπζείαο δηαθαλνληζκφ θαη, επνκέλσο, πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί εζείο λα θαηαβάιεηε θάπνην πνζφ ζην λνζνθνκείν ή λα εμνθιήζεηε πιήξσο ην ινγαξηαζκφ πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ζαο απφ ην λνζνθνκείν. Δάλ ρξεηαζηείηε παξαπεκπηηθφ γηα ηαηξό ή γηα λνζνθνκείν ησλ Η.Π.Α., ζα πξέπεη εζείο λα θαιέζεηε ζην θαη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο. Έλαο ζχκβνπινο ζα επηβεβαηψζεη ην δηθαίσκά ζαο ιήςεο παξνρήο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζεξαπεία θαη ζα ζαο δψζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο απαίηεζεο. Δάλ δελ καο θαιέζεηε πξηλ ηε ζεξαπεία ζαο, ίζσο λα κε κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε ην θαλνληθφ πνζνζηφ γηα ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη. Δάλ ρξεηαζηεί λα κηιήζεηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Οπνηνηδήπνηε ινγαξηαζκνί γηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλνληαη ζηηο ΗΠΑ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε AXA Assistance, PO Box , Miami, Florida, 33126, USA. Τι θα συμβεί εάν χρειαστώ επείγουσα θεραπεία; Δάλ ε ζεξαπεία ρνξεγεζεί ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο, εζείο ίζσο δελ ζα κπνξέζεηε λα επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθψο καδί καο εθ ησλ πξνηέξσλ. Ωζηφζν, δεηήζηε απφ θάπνηνλ λα καο ηειεθσλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη, φηαλ εζείο εηζαρζείηε ζην λνζνθνκείν, θξνληίζηε λα ιάβεη ην λνζνθνκείν ηελ θάξηα ζπκκεηνρήο ζαο, έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ ακέζσο καδί καο. 16 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

19 Πώς θα διευθετηθούν οι λογαριασμοί μου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Σν δίθηπν ησλ λνζνθνκείσλ πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε ηα λνζνθνκεία ζε φινλ ηνλ θφζκν κε ηα νπνία ε AXA PPP International έρεη ζπλάςεη πκθσλία Απεπζείαο Γηαθαλνληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εάλ εζείο απαηηείηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ηε ιάβεηε ζε θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα λνζνθνκεία, ηφηε εκείο κπνξνχκε λα δηεπζεηήζνπκε απεπζείαο δηαθαλνληζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο κε ην λνζνθνκείν εθ κέξνπο ζαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη εθφζνλ έρνπκε εγθξίλεη ηε ζεξαπεία εθ ησλ πξνηέξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εζείο δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ εηζαγσγή ζαο. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη, επνκέλσο, εζείο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε πάληα καδί καο πξηλ θαλνλίζεηε λα ιάβεηε νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. Δάλ ην λνζνθνκείν ζην νπνίν εζείο πξφθεηηαη λα εηζαρζείηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν ησλ λνζνθνκείσλ, εκείο ελδέρεηαη λα έρνπκε θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα λα δηεπζεηήζνπκε απεπζείαο ηηο δαπάλεο ζαο. ηελ πεξίπησζε γηα ινγαξηαζκψλ ζεξαπείαο εμσηεξηθνύ αζζελνύο, ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ζα δεηήζνπλ απφ εζάο λα πιεξψζεηε θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη ζα ζαο δψζνπλ απφδεημε, ηελ νπνία ζα απνζηείιεηε ζηελ εηαηξεία καο γηα λα ζαο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηά ζαο. Πότε μπορείτε να διακανονίσετε το λογαριασμό απευθείας με το νοσοκομείο Πξηλ ή θαηά ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα δείμεηε ηελ θάξηα ζπκκεηνρήο θαη λα δεηήζεηε απφ ην λνζνθνκείν λα δηεπζεηήζεη απεπζείαο δηαθαλνληζκφ κε ηελ AXA PPP International. Σν λνζνθνκείν ηφηε ζα ζηείιεη φια ηα ηηκνιφγηα ζε εκάο γηα λα πιεξσζνχλ. Μφιηο ιάβνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο, ζα πξνβνχκε ζηελ απεπζείαο πιεξσκή κε ην λνζνθνκείν θαη ζα ζαο ζηείινπκε κηα δήισζε επηβεβαηψλνληαο ηελ πιεξσκή. Δάλ ρξεηαζηείηε ζπλερή ζεξαπεία, παξαθαινχκε ηειεθσλήζηε καο αθνχ ζα ρξεηαζηεί λα επηβεβαηψζνπκε εάλ ε ζπλερήο ζεξαπεία πιεξνί ηνπο όξνπο θαη λα ζαο ζπκβνπιέςνπκε γηα ην ηη ζα ζπκβεί κεηά. Εάν έχετε πληρώσει το λογαριασμό ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε πιήξσο ηνλ ινγαξηαζκφ απεπζείαο. Γηα λα απαηηήζεηε πίζσ ηα έμνδά ζαο, παξαθαινχκε αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Πξώην βήκα Γεύηεξν βήκα Τξίην βήκα Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ε εηαηξεία καο πξέπεη λα ηηο ιάβεη εληφο έμη κελψλ (εθηφο θαη εάλ απηφ δελ είλαη εχινγα δπλαηφλ). Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθχγεηε ηηο θαζπζηεξήζεηο, θαη εζσθιείζηε ηα πξσηφηππα ησλ ινγαξηαζκψλ. αο ζπληζηνχκε λα θξαηήζεηε έλα αληίγξαθν γηα ην αξρείν ζαο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. Απνζηείιεηε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ καδί κε νπνηνπζδήπνηε ινγαξηαζκνχο έρεηε ιάβεη ζηε δηεχζπλζε: International Customer Service, AXA PPP International, Phillips House, Crescent Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2PL, UK. Η απαίηεζή ζαο ζα αμηνινγεζεί απφ θάπνηνλ απφ ηνπο Πξνζσπηθνχο πκβνχινπο καο θαη ζα θαηαβιεζνχλ φιεο νη πιεξσκέο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

20 Τέηαξην βήκα Η ΑXA PPP International ζα ζαο ζηείιεη κηα δήισζε παξνρψλ απαίηεζεο επηβεβαηψλνληαο ην πνζφ ηεο παξνρήο πνπ θαηαβιήζεθε γηα θάζε απαίηεζε. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ απαίηεζή ζαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ Πειάηε ζηε δηεχζπλζε Οη απαηηήζεηο γηα απνδεκηψζεηο κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ κέζσ θάπνηαο ηνπηθήο ηξάπεδαο ζε δηάθνξα λνκίζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ γηα Παγθφζκηα Ννκίζκαηα ηεο εθεκεξίδαο Financial Times ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ηεο ζεξαπείαο ζαο. ε πεξίπησζε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηζρχεη ε εκεξνκελία εηζαγσγήο. Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν θαηάινγν ησλ λνκηζκάησλ, ζηα νπνία εκείο πιεξψλνπκε απαηηήζεηο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο Ποια στοιχεία πρέπει να καταθέτω όταν υποβάλλω απαίτηση; 4.1 Πξνηνχ εκείο εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο, εζείο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη: έρεηε ιάβεη θαη ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε αίηεζε πνπ απαηηείηαη απφ εκάο ψζηε εκείο λα έρνπκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λνκηθέο εμνπζηνδνηήζεηο γηα λα ρεηξηζηνχκε ηηο ηαηξηθέο ζαο πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Θα ζαο ηα δεηήζνπκε απηά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο (εθηφο θαη εάλ δελ είλαη εχινγν), θαη εκείο ζα ιάβνπκε ηα ηηκνιφγηα γηα ηα έμνδα ηεο ζεξαπείαο, θαη εζείο ζα καο δψζεηε εγθαίξσο φζεο πιεξνθνξίεο δεηνχκε. Χρειάζεται να καταθέσω περαιτέρω στοιχεία; 4.2 Μπνξεί λα κελ είλαη πάληα δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο απαίηεζεο ζαο κφλν απφ ην έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εκείο ελδέρεηαη λα δεηήζνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη έρεηε ηελ επζχλε λα παξέρεηε νπνηαδήπνηε εχινγα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Να ζπκάζηε: Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο απαίηεζήο ζαο, ε εηαηξεία καο κπνξεί λα δεηήζεη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά ζαο αξρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηξηθψλ παξαπεκπηηθψλ. Δάλ εζείο αδηθαηνιφγεηα αξλεζείηε λα καο παξέρεηε πξφζβαζε, ε εηαηξεία καο ζα απνξξίςεη ηελ απαίηεζή ζαο θαη ζα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρεη θαηαβάιεη ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή θαηάζηαζε. 4.3 Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία καο είλαη αβέβαηε γηα ην εάλ κηα απαίηεζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Η εηαηξεία καο κε δηθέο ηεο δαπάλεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ έλαλ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηεο λα καο ζπκβνπιεχζεη ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαίηεζε ζαο ή γηα λα ζαο εμεηάζεη ζε ζρέζε κε ηελ απαίηεζε. Γηα ηελ επηινγή ζρεηηθνχ ηαηξνύ, εκείο ζα ιάβνπκε ππ φςηλ ηηο πξνζσπηθέο πεξηζηάζεηο ζαο. Δζείο πξέπεη λα ζπλεξγαζηείηε κε νπνηνλδήπνηε γηαηξφ ηεο επηινγήο καο δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία καο δελ ζα θαηαβάιεη ηα ρξήκαηα γηα ηελ απαίηεζή ζαο. 18 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

21 Τι θα πρέπει να κάνω εάν έχω κάλυψη από άλλο συμβόλαιο; 4.4 Πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε εάλ κπνξείηε λα απαηηείηε θφζηε απφ έλα άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ή κέζσ ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Δάλ ππάξρεη άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, εκείο ζα θαηαβάινπκε κφλν ην κεξίδην πνπ καο αλαινγεί. Τι θα πρέπει να κάνω εάν οι παροχές που απαιτώ αφορούν τραυματισμό ή ιατρική πάθηση που προκλήθηκε από άλλον; 4.5 Πξέπεη λα καο πείηε ζην έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, εάλ κπνξείηε λα απαηηήζεηε νπνηνδήπνηε θφζηνο απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ. Δάλ νη παξνρέο απαηηνχληαη γηα ζεξαπεία πνπ εζείο ιάβαηε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ άιιν πξφζσπν («ηξίηνο»), εκείο ζα θαηαβάινπκε απνδεκίσζε γηα ηηο παξνρέο πνπ εζείο κπνξείηε λα απαηηήζεηε ζχκθσλα κε ην ζπκβόιαην. Δάλ ηα σθειήκαηα απηά θαιχπηνληαη απφ θάπνην άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ζα θαηαβάινπκε απνθιεηζηηθά ην κέξνο ησλ σθειεκάησλ πνπ καο αλαινγεί. Ωζηφζν, φηαλ θαηαβάιινπκε ηηο ελ ιφγσ παξνρέο, ε εηαηξεία καο απνθηά ην δηθαίσκα, ηφζν κέζσ ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ φζν θαη απφ ηνλ λφκν, λα απνδεκησζεί κε ην πνζφ ησλ παξνρψλ απφ ην ηξίην κέξνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: εζείο πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ εάλ πηζηεχεηε φηη ν ηξαπκαηηζκφο ή ε ηαηξηθή πάζεζε πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ηξίηνπ ή εάλ πηζηεχεηε φηη ήηαλ ελ αδίθσ. ηε ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε πνπ εκείο ρξεηαζηνχκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζα ελεκεξψζνπκε γξαπηψο εζάο ή ην ηξίην κέξνο, θαη εζείο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ εκάο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ (ζπλ ηνλ αλάινγν ηφθν) ζηελ απαίηεζή ζαο θαηά ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ (ηα «δηθά καο έμνδα»), θαη εζείο (ή νη δηθεγφξνη ζαο) ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψλεηε πιήξσο γηα ηελ πξφνδν ηεο απαίηεζήο ζαο θαη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηεο θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ή νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξηλ ηελ ιήςε κέηξσλ, θαη εζείο (ή νη δηθεγφξνη ζαο) ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψλεηε πιήξσο γηα ηελ έθβαζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ή δηαθαλνληζκνχ (παξέρνληάο καο πξφζβαζε ζε ιεπηνκέξεηεο θάζε ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ), εάλ εζείο αλαθηήζεηε επηηπρψο ηα ρξεκαηηθά πνζά απφ ην ηξίην πξφζσπν (ζα πξέπεη λα εμνθιεζνχλ άκεζα ζε καο εληφο 21 εκεξψλ απφ ηε ιήςε επί ηεο αθφινπζεο βάζεο: εάλ ε απαίηεζε θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο δηεπζεηεζεί πιήξσο, ζα πξέπεη εζείο λα θαηαβάιεηε ηα δηθά καο έμνδα πιήξσο, ή εάλ εζείο αλαθηήζεηε θάπνην πνζνζηφ ηεο απαίηεζήο ζαο γηα βιάβεο, εζείο πξέπεη λα θαηαβάιεηε ην ίδην πνζνζηφ ησλ εμφδσλ καο ζηελ εηαηξεία καο, ή εάλ ε απαίηεζή ζαο θαηαβάιιεηαη σο γεληθφο δηαθαλνληζκφο (φπνπ ηα δηθά καο έμνδα δελ εμαθξηβψλνληαη μερσξηζηά), εζείο πξέπεη λα θαηαβάιεηε ηα δηθά καο έμνδα ζε αλαινγία ίδηα κε εθείλε πνπ ηζρχεη γηα ηνλ γεληθφ δηαθαλνληζκφ πνπ αθνξά ηελ πιήξε απαίηεζε γηα δεκίεο θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο. Δάλ εζείο δελ θαηαβάιεηε ζηελ εηαηξεία καο, απηά ηα ρξεκαηηθά πνζά (ζπλ ηπρφλ ηφθνπο πνπ έρεηε αλαθηήζεη απφ ην ηξίην κέξνο), εκείο ζα έρνπκε ην δηθαίσκα λα ιάβνπκε απηά ηα πνζά απφ εζάο θαη ην αζθαιηζηηθφ ζαο ζπκβόιαην αθπξψλεηαη ζχκθσλα κε 15.2(δ) ζηελ ελφηεηα Τπνβνιή Παξαπφλσλ θαη Πιεξνθνξίεο πεξί Καλνληζκψλ. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

22 Σα δηθαηψκαηα θαη ηα έλδηθα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν απηφλ είλαη επηπξφζζεηα θαη δελ αληηθαζηζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ή έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. 20 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

23 5 Υφιστάμενες ιατρικές παθήσεις Καλύπτομαι για ιατρικές παθήσεις που προϋπήρχαν της σύναψης συμβολαίου; Καζψο ε ηαηξηθή αζθάιηζε ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα ηε ζεξαπεία ησλ λέσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ζπλήζσο δελ παξέρεηαη θάιπςε γηα ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ πξνυπήξραλ ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα ή γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηαηξηθή πάζεζε πνπ πξνυπήξρε ηεο ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σεκείσζε: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εζείο ελδέρεηαη λα έρεηε ζπλάςεη ζπκβφιαην κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο απφ εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη εζείο ζα βξείηε ηνπο φξνπο απηνχο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο πνπ έρεηε ππνγξάςεη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ εζείο πξνέξρεζηε απφ έλαλ άιιν αζθαιηζηή, ελδέρεηαη εκείο λα έρνπκε κεηαθέξεη ηνπο ηαηξηθνχο φξνπο αλαδνρήο απφ ην πξνεγνχκελν ζαο ζπκβφιαην γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ππήξραλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε εθείλν ην ζπκβφιαην. Δζείο ελδέρεηαη επίζεο λα έρεηε έλα επηπιένλ παξάξηεκα, ην νπνίν αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη. 5.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Θεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη γηα ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνγξάςαηε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα σθειήκαηα. 5.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πάζεζεο (ή ζεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ ηαηξηθή πάζεζε), απφ ηελ νπνία εζείο πάζραηε ήδε θαηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη γηα ηελ νπνία εζείο ζα έπξεπε λα καο είραηε ελεκεξψζεη, φηαλ ζαο ξσηήζακε, αιιά εζείο είηε δελ καο ελεκεξψζαηε θαζφινπ, ή παξαιείςαηε λα καο αλαθέξεηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη: νπνηαδήπνηε(εζδήπνηε) ηξέρνπζα(εο) ή πξνεγνχκελε(εο) ηαηξηθή(έο) πάζεζε(εηο) ή ζπκπηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ παξαζρέζεθε ζεξαπεία ή φρη, θαη νπνηεζδήπνηε πξνεγνχκελεο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ππνηξνπηάδνπλ ή ηηο νπνίεο εζείο ζα έπξεπε ινγηθά λα γλσξίδεηε, αθφκε θαη αλ εζείο δελ είραηε επηζθεθζεί ηαηξφ. (β) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζαο, σο εμαηξνπκέλεο γηα θαηαβνιή σθειήκαηνο. Πώς θα μάθω για ποιες ιατρικές παθήσεις δεν καλύπτομαι; Δάλ εζείο έρεηε ζπκπιεξψζεη δήισζε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα αλαθέξεη ηηο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ δελ θαιχπηεη ε εηαηξεία καο. Παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο, εάλ εζείο έρεηε ακθηβνιίεο γηα ην εχξνο ηεο θάιπςήο ζαο. Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

24 6 Η κάλυψή σας για ορισμένα είδη θεραπείας Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για προληπτική θεραπεία; Όρη, απηφ ην ζπκβόιαην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα απαξαίηεηε θαη ελεξγή ζεξαπεία παζήζεσλ, αζζελεηψλ ή ηξαπκαηηζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία καο δελ θαηαβάιιεη παξνρέο γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία ή εμεηάζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ εάλ πθίζηαηαη θάπνηα ηαηξηθή πάζεζε φηαλ δελ ππάξρνπλ εκθαλή ζπκπηψκαηα. Σεκείσζε: Η εηαηξεία καο δελ θαηαβάιιεη παξνρέο γηα γελεηηθέο εμεηάζεηο, φηαλ απηέο νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα απνδεηρηεί εάλ εζείο έρεηε γελεηηθή πξνδηάζεζε ή φρη γηα ηελ εθδήισζε θάπνηαο ηαηξηθήο πάζεζεο. Θα θαηαβάιινπκε ηα θφζηε ηνπ εκβνιίνπ θαη ηεο ρνξήγεζήο ηνπ απφ ηαηξό ή λνζνθφκν φπσο πεξηγξάθεηε ιεπηνκεξψο ζην πίλαθα παξνρώλ. Δπίζεο, ην ζπκβόιαηό ζαο παξέρεη θάιπςε γηα έιεγρν πγείαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. Ποιες άλλες θεραπείες δεν καλύπτονται; Δπίζεο, ππάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο ζεξαπείεο (αλαθέξνληαη παξαθάησ) ηηο νπνίεο δελ θαιχπηεη ην ζπκβόιαηό ζαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ζεξαπείεο πνπ ελδέρεηαη λα ζεσξεζνχλ ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο (φπσο ε αηζζεηηθή ζεξαπεία) θαη άιιεο ζεξαπείεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ θάιπςε, πξνθεηκέλνπ ηα αζθάιηζηξα λα δηαηεξνχληαη ζε ινγηθά επίπεδα. 6.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (β) Παξαθνινχζεζε γηα ελήιηθεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. (γ) Δκβφιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηνπ εκβνιίνπ, φηαλ ρνξεγνχληαη απφ ηαηξό ή λνζνθφκν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. (δ) Αξρηθή αλαπιαζηηθή επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ή εκθάληζεο κεηά απφ αηχρεκα ή έπεηηα απφ επέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είζηε θαιπκκέλνο απφ έλα ηδησηηθφ ζπκβφιαην ηαηξηθήο αζθάιηζεο πξηλ λα ζπκβεί ην αηχρεκα ή ε εγρείξεζε εκείο ζπκθσλνχκε γξαπηψο γηα ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο πξηλ εθείλε πξαγκαηνπνηεζεί (βι. επίζεο 6.2(ε)). (ε) Θεξαπεία ηνπ αζηηγκαηηζκνχ φηαλ πξνθαιείηαη απφ ρεηξνπξγηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ θαθνχ ηνπ νθζαικνχ (βι. επίζεο 6.2(η)). (ζη) Τπνζηεξίμεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο επζπγξάκκηζεο γνλάηνπ ή λάξζεθεο aircast εάλ είλαη κέξνο κηαο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο θαη/ή απαξαίηεηα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. (δ) Θεξαπεία πνπ παξέρεηαη κε ηελ πξφζεζε αλαθνχθηζεο ησλ ζπκπησκάησλ φηαλ ε ηαηξηθή ζαο πάζεζε έρεη δηαγλσζηεί σο ηειηθή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θιηληθφ θέληξν καο έρεη εγθξίλεη ηα θφζηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. 22 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

25 6.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Θεξαπεία πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε απφ ηαηξηθήο απφςεσο ή ε νπνία ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο. (β) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη απφ ή πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηνπξνθιεζέληα ηξαπκαηηζκφ ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. (γ) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη ή ζεξαπεία πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε θαηάρξεζε αιθνφι, λαξθσηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ. (δ) Οπνηαδήπνηε θφζηε πξνέθπςαλ σο ζπλέπεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ θνζηψλ ζεξαπείαο. (ε) Δκβνιηαζκνχο, πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο ή πξνιεπηηθφ έιεγρν (εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 6.1(δ)). (ζη) Πξνιεπηηθή ζεξαπεία. (δ) Σηο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ή ηε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνχ πξνζζεηηθνχ κέινπο ή ζπζθεπήο, εθηφο θαη εάλ επηηξέπεηαη απφ 6.1(ζη). (ε) Αηζζεηηθή επέκβαζε ή ζεξαπεία ή νπνηαδήπνηε ζεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχκελε αηζζεηηθή ή αλαπιαζηηθή ζεξαπεία. (βι. επίζεο 6.1(δ)). (ζ) Σελ αθαίξεζε ιίπνπο ή πιενλάδνληνο ηζηνχ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο, είηε απηή απαηηείηαη γηα ηαηξηθνχο είηε γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηή, ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηήζνπο). (η) Οπνηαδήπνηε άιιε ζεξαπεία ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ή άιισλ δηαζιαζηηθψλ ζθαικάησλ. (βι. επίζεο 6.1(ε)). (θ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία γηα ηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ή ηεο πξεζβπσπίαο (εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ). (ι) Θεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε καζεζηαθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ή ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ή θαηάηαμεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ πεξηιακβάλεη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε, πξνβιήκαηα φπσο ε δπζιεμία, δπζπξαμία, δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) θαη πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη γιψζζαο. (κ) Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο κε ηηο νπνίεο εζείο επηβαξχλεζηε γηα θνηλσληθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο (φπσο ηα έμνδα γηα ηαμίδηα ή γηα νηθηαθή βνεζφ) ή γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεξαπεία. (λ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ππξεληθήο, βηνινγηθήο ή ρεκηθήο κφιπλζεο. εκείσζε γηα ιφγνπο δηεπθξίλεζεο: Καιχπηνπκε ηε ζεξαπεία πνπ απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα δελ ζπλεπάγεηαη ππξεληθή, βηνινγηθή ή ρεκηθή κφιπλζε. (μ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγήο ζαο ζπκκεηνρήο ζε πφιεκν (είηε έρεη θεξπρζεί είηε φρη), ελέξγεηεο ερζξνχ, εηζβνιή, εκθχιην πφιεκν, αληαξζία, εμέγεξζε, επαλάζηαζε, πξαμηθφπεκα, εθξήμεηο πνιεκηθψλ φπισλ ή άιιν γεγνλφο παξφκνην κε απηά πνπ αλαθέξνληαη. Απηφ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα έθζεζήο ζαο ζε πεξηηηφ θίλδπλν, φπσο επίζθεςε ζε έλαλ ηφπν Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

26 ηαξαρψλ σο ελεξγφο ζεαηήο ή ζεαηήο. (ν) Οπνηαδήπνηε δαπάλεο ζεξαπείαο πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ζαο ή εθγχκλαζεο ζε νπνηνδήπνηε άζιεκα γηα ην νπνίν ιακβάλεηε κηζζφ ή ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνηξνθηψλ ή ρνξεγηψλ (εθηφο θαη εάλ ιακβάλεηε κφλν ηηο δαπάλεο ηαμηδίνπ). (π) Θεξαπεία ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκκεηνρή ζε αζιήκαηα ή απφ άικαηα ζε θελφ, ειεγρφκελεο πηψζεηο ζε γθξεκφ, πηήζε κε αεξνζθάθνο ρσξίο άδεηα ή σο καζεηεπφκελνο, πνιεκηθέο ηέρλεο, ειεχζεξε αλαξξίρεζε, νξεηβαζία κε ή ρσξίο ζρνηληά, θαηαδχζεηο ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα, ηξέθηλγθ ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ κέηξα, κπάληδη ηδάκπηλγθ, θαλφ, αεηφ βνπλνχ, αιεμίπησην πιαγηάο ή αεξνπηεξηζκφ, ξίςεηο κε αιεμίπησην, θαηαθφξπθε θαηάβαζε ζε ζπήιαηα, ζθη εθηφο πίζηαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ρεηκεξηλφ άζιεκα πνπ εθηειείηαη εθηφο πίζηαο. Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για οδοντιατρική θεραπεία; Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε θάιπςε, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 6.3 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Κφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ νδνληηαηξηθή θξνληίδα κέρξη ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. (β) Θεξαπεία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ πνπ πξνθιήζεθε απφ εμσηεξηθφ ρηχπεκα ζην ζηφκα, έσο ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: εάλ ε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε θνξψλαο, γέθπξαο, επηθάιπςεο ή νδνληνζηνηρίαο, εκείο ζα θαηαβάιινπκε κφλν ην εχινγν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο κε πιηθφ αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή πνηφηεηαο εάλ απαηηνχληαη εκθπηεχκαηα απφ θιηληθήο απφςεσο, εκείο ζα θαηαβάιινπκε κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έμνδα πνπ ζα είραλ πξνθχςεη εάλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο γέθπξαο βιάβε ζηηο νδνληνζηνηρίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο ηηο θνξνχζε ηελ ψξα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. 6.4 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Σηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο: αηζζεηηθή ζεξαπεία νδνληηαηξηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε ιφγσ παξακέιεζεο (παξακέιεζε ζεκαίλεη φηη ν αζθαιηζκέλνο δελ επηζθέπηεηαη ηνλ νδνληίαηξν κία ηνπιάρηζηνλ θνξά ην έηνο), φπσο ζεξαπεία νπιίηηδαο ή πεξηνδνληίηηδαο. (β) Σα έμνδα ηεο ζεξαπείαο πνπ θαηέζηε απαξαίηεηε ιφγσ ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ ζηα δφληηα, εάλ: ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε θαηά ηε κάζεζε ή ηελ πφζε, αθφκε θαη εάλ ε ηξνθή ή ην πνηφ πεξηείρε μέλν ζψκα ε βιάβε πξνθιήζεθε απφ ζπλεζηζκέλε θζνξά ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλα κπνμ ή ξάγθκπη (εθηφο απφ ην ζρνιηθφ ξάγθκπη), εθηφο εάλ ην κέινο θνξνχζε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηφκαηνο 24 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

27 ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε απφ νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ εμσηεξηθφ ρηχπεκα ζην ζηφκα ε βιάβε πξνθιήζεθε θαηά ην βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ ή θαηά ηε δηάξθεηα άιιεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή ε βιάβε δελ γίλεη εκθαλήο εληφο επηά εκεξψλ κεηά ην ρηχπεκα πνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηα έμνδα πξνθχςνπλ ζε δηάζηεκα 18 κελψλ θαη κεγαιχηεξν κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ πνπ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε ζεξαπεία. (γ) Σα ηειεθσληθά έμνδα ή ηα έμνδα ηαμηδηνχ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε νδνληηαηξηθήο ζπκβνπιήο ή ζεξαπείαο. (δ) Βιάβεο ζηηο νδνληνζηνηρίεο, εθηφο εάλ ην κέινο ηηο θνξνχζε ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για νέες ή πειραματικές θεραπείες; Σν ζπκβφιαην ζάο θαιχπηεη κφλν γηα ηηο θαζηεξσκέλεο ηαηξηθέο ζεξαπείεο. Να ζπκάζηε: Γελ ππάξρεη θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ή δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή ή βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 6.5 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηερληθφ έγγξαθν πνπ νλνκάδεηαη «Πξφγξακκα Γηαδηθαζηψλ» θαη αλαθέξεη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο εκείο θαηαβάιινπκε παξνρέο. Δκείο ζα πιεξψζνπκε γηα ζεξαπεία πνπ δελ αλαθέξεηαη εάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, απνδεηρηεί φηη ε ελ ιφγσ ζεξαπεία αλαγλσξίδεηαη σο θαηάιιειε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθφ νξγαληζκφ θαη εκείο έρνπκε ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηαηξό θαη ην λνζνθνκείν ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπο. Δάλ εζείο ζέιεηε αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ, αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο AXA PPP International: (β) Δύινγεο θαη ζπλήζεηο ακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα έλαλ δσληαλφ δφηε πνπ ζέιεη λα δσξίζεη φξγαλν ή ηζηφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: νη επεκβάζεηο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηνλ δφηε θαη ζηνλ ιήπηε ζα γίλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ή ν δφηεο θαη ν ιήπηεο είλαη ζπγγελείο α βαζκνχ (δειαδή γνλέαο, παηδί ή αδειθφο/ή) θαη είηε ν δφηεο είηε ν ιήπηεο θαιχπηνληαη απφ απηφ ην ζπκβόιαην ή ν δφηεο θαη ν ιήπηεο είλαη κέιε ηεο AXA PPP International θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ επεκβάζεσλ θαη φηη θαη νη δχν ήηαλ κέιε πξηλ απφ ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν ιήπηεο εθδήισζε ηελ ηαηξηθή πάζεζε πνπ απαηηεί ηε κεηακφζρεπζε (βι. επίζεο 6.6(γ)). 6.6 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: (α) Σε ρξήζε θαξκάθσλ ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ έρεη απνδεηρζεί ή ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα είλαη αδεηνδνηεκέλεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Φαξκάθσλ εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ζηελ πε, ή ηε Γηεχζπλζε Σξνθψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Η.Π.Α (FDA) εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ θφζκν θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο. (β) Θεξαπεία, ε νπνία δελ έρεη θαζηεξσζεί σο απνηειεζκαηηθή ή ε νπνία είλαη πεηξακαηηθή. Γηα θαζηεξσκέλε ζεξαπεία, απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο έρνπλ Η ομάδα Προσωπικών Συμβούλων της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη στο +44 (0)

28 πεξάζεη θαηάιιειν έιεγρν θαη αμηνιφγεζε, είλαη επαξθψο δεκνζηεπκέλεο ζε ηαηξηθά πεξηνδηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. (γ) Σα έμνδα ζπιινγήο ησλ νξγάλσλ ή ηνπ ηζηνχ ηνπ δσξεηή ή ηπρφλ ζρεηηθά έμνδα δηαρείξηζεο (φπσο, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα έμνδα ηεο αλαδήηεζεο δσξεηή). Τοκετός, εγκυμοσύνη και σεξουαλική υγεία Τπάξρεη έλα σθέιεκα γηα θπζηνινγηθή εγθπκνζχλε θαη ηνθεηφ ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ ζαο. Δκείο ζα πιεξψζνπκε ηηο δαπάλεο γηα ηηο επηζθέςεηο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ αζζελνύο ζε ηαηξφ πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ κέρξη θαη κεηά απφ έμη εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. Απηφ είλαη πξφζζεην ζε ζρέζε κε ηηο παξνρέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη/ή ηνπ ηνθεηνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Σεκείσζε: Γελ ζα πιεξψζνπκε γηα καζήκαηα γνλέα ή άιια καζήκαηα δηδαζθαιίαο, θαζψο απηά είλαη ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο. Σα ζπκβφιαηά καο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα παξέρνπλ θάιπςε γηα απαξαίηεηε θαη ελεξγή ζεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο (ηελ νπνία νξίδνπκε σο πάζεζε, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ). Απηφ, ζηελ πεξίπησζε εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ, ζεκαίλεη φηη πιεξψλνπκε κφλν γηα πξφζζεηε ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο εθφζνλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ εθδειψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη/ή ηνπ ηνθεηνχ. Σν ζπκβόιαηό ζαο δελ πξννξίδεηαη λα παξέρεη θάιπςε γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία, παξαθνινχζεζε ή έιεγρν. 6.7 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: (α) Φπζηνινγηθή εγθπκνζχλε θαη ηνθεηφ. Δκείο ζα πιεξψζνπκε ηηο δαπάλεο γηα ηηο επηζθέςεηο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ αζζελνύο ζε ηαηξφ πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ κέρξη θαη κεηά απφ έμη εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. (β) Πξφζζεηα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ φηαλ εθδειψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζα ιακβάλακε ππ φςηλ ηε ζεξαπεία ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: έθηνπε θχεζε (φπνπ ην έκβξπν αλαπηχζζεηαη εθηφο κήηξαο) κχιε νπξνδφρνπ θχζηεο (αλψκαιε θπηηαξηθή αλάπηπμε κέζα ζηε κήηξα) θαηαθξάηεζε κεκβξάλεο πιαθνχληα (χζηεξν πνπ παξακέλεη ζηε κήηξα κεηά ηνλ ηνθεηφ) πξνδξνκηθφ πιαθνχληα εθιακςία (θψκα ή θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη κεηά απφ πξνεθιακςία) δηαβήηεο (εάλ εζείο έρεηε εμαηξέζεηο ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαβήηε, εζείο δελ ζα έρεηε θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ηνπ δηαβήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο) αηκνξξαγία κεηά ηνλ ηνθεηφ (κεγάιε αηκνξξαγία θαηά ηηο ψξεο θαη ηηο εκέξεο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ) απνβνιή πνπ απαηηεί άκεζε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 26 Ανατρέξτε στη σελίδα 53 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας ιεθνής Ιατρική Ασφάλιση Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας Prestige Plus Ατοµικό Τί χρειάζεται να γνωρίζετε Α ρίλιος 2012 Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Standard Ατομικό Οκτώβριος Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Standard Ατομικό Οκτώβριος Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Standard Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα