ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟ ΥΩΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟ ΥΩΡΟ"

Transcript

1 Σν ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ & ην ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΟY ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ζπλδηνξγαλώλνπλ Σρηήκερο σλέδρηο ζηελ Κω, 5-7 Μαΐοσ 2005 κε ζέκα ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΟ ΥΩΡΟ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ππό ηελ πςειή αηγίδα ηνπ Γραθείοσ ηοσ Δσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ ζηελ Διιάδα θαη ηελ αηγίδα ηοσ Παληείοσ Παλεπηζηεκίοσ θαη ηοσ Γηθεγορηθού σιιόγοσ Κω

2 Δλδεηθηηθέο Γεληθέο Θεκαηηθέο θαη Δηδηθόηεξεο Δλόηεηεο ΠΔΜΠΣΗ 5/5/2004 απόγεσκα ΠΡΩΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: Υαηξεηηζκνί Μελύκαηα Πξνζθσλήζεηο Πξνεδξεύσλ: Κνηζίξεο / Ρνύθνπλαο Γπόζορ Κπεμλήρ Καζιμάηηρ Παπαζηάμος Τζάληαρ Λίηιναρ ΓΔΤΣΔΡΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: Μέζνδνη θαη Πξννπηηθέο Πξόιεςεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Θαιάζζησλ Τδάησλ Πξνεδξεύσλ: Λίηηλαο Απόξξηςε Απνβιήησλ- Dumping. (ΣΔΛΔΝΣΖ) Πεηξειαηνθόξα θαη Ππξελνθίλεηα Πινία. Τπνζαιάζζηεο Ππξεληθέο Γνθηκέο Ρύπαλζε πξνεξρόκελε από ρεξζαίεο πεγέο (ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ) ΠΑΡΑΚΔΤΗ 6/5/2005 πρωί ΣΡΙΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: Εμεξεύλεζε θαη Εθκεηάιιεπζε Τπνζαιάζζησλ Φπζηθώλ Πόξσλ, Θαιάζζησλ Οηθνζπζηεκάησλ, Ιρζπαπνζεκάησλ Πξνεδξεύσλ: Παπαδεκεηξίνπ Σερληθέο Δμεξεύλεζεο Τπνζαιάζζησλ Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Θαιάζηα Ρύπαλζε

3 Off shore Γεσηξήζεηο θαη Δμεξεύλεζε Τπνζαιάζζησλ Κνηηαζκάησλ- Τδξνγνλαλζξάθσλ Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία Θαιάζζησλ Οηθνηόπσλ. Εεηήκαηα Αιηείαο. Δθκεηάιιεπζε από Ρεύκαηα θαη Αλέκνπο. (ΝΗΚΖΣΑΚΟ) ΦΡΑΓΚΟΤΓΖ CEDEM(ΝΑ ΣΔΗΛΟΤΜΔ ΔΠΗΣΟΛΖ) ΣΔΣΑΡΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: Δηεζλήο νξγάλσζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ πόξσλ. Πξνεδξεύσλ : Γηεζλείο, πεξηθεξεηαθνί θαη Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί: Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (ΣΑΛΣΑ) Εεηήκαηα Γηαρείξηζεο Αιηείαο ζε Εώλεο Δζληθήο Γηθαηνδνζίαο, Τπεξαιίεπζε, Πξσηνβνπιίεο ζηα Πιαίζηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ. (ΚΑΡΑΚΩΣΑΝΟΓΛΟΤ). (ΚΟΤΡΣΟ ΜΗΥ.) (ΣΔΦΑΝΟΤ Κ.) Πξνβιήκαηα πλεθκεηάιιεπζεο Πεηξειαηνθνηηαζκάησλ θαη άιισλ θνηηαζκάησλ ζηνλ ζαιάζζην βπζό (ΜΠΡΔΓΖΜΑ) ΠΔΜΠΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: Πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δηεζλήο θαη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε. Πξνεδξεύσλ : Ννκηθή Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. Γηεζλήο θαη Πεξηθεξεηαθή Γηάζηαζε (ΓΟΤΝΑΡΖ) Γηεζλήο Δπζύλε θαη Τπνρξέσζε Απνδεκίσζεο. (ΓΗΠΛΑ) Ννκνινγία γηα ζέκαηα Παξάλνκεο Αιηείαο ζε Γηεζλέο θαη Πεξηθεξεηαθό Δπίπεδν. (ΓΑΒΟΤΝΔΛΖ) Γηαηήξεζε θαη Πξνζηαζία Βηνινγηθώλ Πόξσλ ζηηο Παξάθηηεο Εώλεο. ρέζεηο.. (ΚΑΡΑΓΗΩΡΓΟΤ) Ναπηηιία.(Ν. ΚΟΤΡΣΟ)..(ΜΠΟΤΡΑ)

4 ΔΚΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑ : Δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Επξσπατθή Δηάζηαζε. Πξνεδξεύσλ : Δπξσπατθή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή ύγρξνλεο Δμειίμεηο. (ΣΡΑΣΖ) Δπξσπατθή Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. (ΚΛΑΓΖ) Δπξσκεζνγεηαθή πλεξγαζία θαη Θαιάζζηνο ρώξνο (ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ) Νέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή κεηαθνξώλ. Βηώζηκε θηλεηηθόηεηα θαη αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ ζπλδέζεσλ ( ΠΛΑΣΗΑ) Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Δλάιησλ Πόξσλ. (ΠΑΣΡΩΝΟ) Γηαρείξηζε Θαιάζζησλ Οηθνηόπσλ (ΑΜΗΩΣΖ).. (ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ) ΔΒΓΟΜΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: Εμειίμεηο ζηε Δηαρείξηζε, Πξνζηαζία θαη Αζθάιεηα ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ζηνλ επξύηεξν Μεζνγεηαθό Υώξν θαη ζην Αηγαίν. Πξνεδξεύσλ: Ρνύθνπλαο/ Πεξξάθεο-Ρνδάθεο Δθαξκνγή ηεο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ Αηγαηαθό Υώξν. (ΤΡΗΓΟ) Πξνζηαζία από ηελ Ρύπαλζε ζηηο Θαιάζζηεο θαη Τπνζαιάζζηεο Εώλεο ηνπ Νεζησηηθνύ πκπιέγκαηνο ηνπ Αηγαίνπ. (ΗΟΤΗΟΤΡΑ) Δλδερόκελα Ππξεληθά Αηπρήκαηα ζην ρεδηαζκό Ππξεληθνύ ηαζκνύ Αθθνπγηνύ (Σνπξθία) (ΥΑΣΕΖΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ) Ννκηθό ύζηεκα Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Ρύπαλζεο ζηε Μεζόγεην (ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ) ΟΓΓΟΗ ΤΝΔΓΡΙΑ: πκπεξάζκαηα

5

6 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΛΙΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ - ΔΙΗΓΗΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΜΒΑΙΝΟΝΣΩΝ 1.Αλαγλώζηοσ Υρήζηος, Γπ, Δπεςνηηήρ Α Δθνικού Κένηπος Θαλάζζιων Δπεςνών 2.Γαβοσλέιε Μαρία, Λέκηοπαρ Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών 3.Γούλαρες Δκκαλοσήι., Ππεζβεςηήρ, Δμπειπογνώμων Υποςπγείος Δξωηεπικών 4. Γρεγορίοσ Παλαγηώηες, Δπίκ. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Κοινωνιολογίαρ Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος, Δςπωπαϊκή Έδπα Jean Monnet 5.Γίπια Υαρηηίλε, Αν. καθηγήηπια Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών 6.Γρόζος Βαζίιεηος, Γικηγόπορ, Ππόεδπορ Γικηγοπικού Σςλλόγος Κω, Μέλορ Γ.Σ Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος 7.Καραγηώργοσ Βαζηιηθή, Γικηγόπορ LLM, Dr.Δςπωπαϊκού Γικαίος Πεπιβάλλονηορ, ππώην ειδική ζύμβοςλορ ΥΠΔΦΩΓΔ 8.Καραθωζηάλογιοσ Βεληακίλ, Λέκηοπαρ Τμήμαηορ Νομικήρ, Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ 9.Κιάδε Δσζηαζοπούιοσ Μαρηάλζε, Λέκηοπαρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Δπεςνήηπια Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος 10. Κοηζίρες Λάκπρος (πξ.), Ακαδημαϊκόρ, Ομ. καθηγηηήρ Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ, Μέλορ Γ.Σ. Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος Π Κρεκιής Γηώργος, Δςπωπαϊκή Δπιηποπή, Πποϊζηάμενορ Νομικού Τμήμαηορ, ΦΙ Γενική Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ 12. Λίηηλας Νηθόιαος, Ππόεδπορ Ινζηιηούηος ηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος, Ανηιππύηανηρ Πανεπιζηημίος Αιγαίος. Π 13. Μπηρκπίιε Σίλα, Dr, Πεπιβαλλονηολόγορ., Δμπειπογνώμοναρ ΥΠ.ΔΞ. 14. Μπούρα Αγγειηθή, Μησανικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδική Σςνεπγάηηρ ηηρ Βοςλήρ ηων Δλλήνων 15. Νηθεηάθος Νηθήηας, Αν. καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος, Αν. ππόεδπορ Γ.Σ. Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος 1 Π =Πξνεδξία

7 16. Παπαδεκεηρίοσ Γ., Καθηγηηήρ Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών Π 17. Παπαζηάκοσ ηάκος, Καθηγηηήρ, Ππύηανηρ Πανηείος Πανεπιζηημίος 18. Παηρώλος Πέηρος, Dr, Δπιζηημονικόρ Σςνεπγάηηρ «Νόμορ και Φύζη» (ΜηΚ.Ο.), Διδικόρ Σύμβοςλορ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. 19. Περράθες ηέιηος, Καθηγηηήρ, Ππόεδπορ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Ππόεδπορ Δλληνικήρ Δηαιπίαρ Γιεθνούρ Γικαίος και Γιεθνών Σσέζεων, Μέλορ Γ.Δ. Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος Π 20. Πιαηηάς Υαράιακπος, Γπ., Διδικόρ Δπιζηήμοναρ Υποςπγείος Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ, Δπεςνηηήρ Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος 21. Ρασηόποσιος Δσάγγειος., Αν. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Νομικόρ Σύμβοςλορ M.A.P./U.N.E.P., Μέλορ Γ.Δ. Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος 22. Ροδάθες Υρ. (πρ.), Καθηγηηήρ Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών Π 23. Ρούθοσλας Δκκαλοσήι (πρ.), Ομ. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Νομικήρ Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Ακαδημαϊκόρ Π 24. ακηώηες Γηώργος, Λέκηοπαρ Πανεπιζηημίος Πειπαιά 25. ηούζηοσρας Πέηρος, Λέκηοπαρ Τμήμαηορ Μεζογειακών Σποςδών Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος 26. θούρηος Μητάιες, Καθηγηηήρ Τμήμαηορ Πεπιβάλλονηορ, Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος 27. θούρηος Νίθος, Γπ. Γιεςθςνηήρ Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος 28. οθούιες Κωλζηαληίλος (πξ.), Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος Π 29. ηεθάλοσ Κωλζηαληίλος, Καθηγηηήρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος 30. ηραηή Αλαζηαζία, Δμπειπογνώμων Υποςπγείος Δξωηεπικών 31. σρίγος Δσάγγειος, Λέκηοπαρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος 32. Σδαλλάηος Δ.., Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Θαλάζζιαρ Τεσνολογίαρ

8 Πανεπιζηημίος Πειπαιά 33. Σζάιηας Γρεγόρες, Αν. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Γιεςθςνηήρ Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος 34. Σζειέληες Β.., Αν. Καθηγηηήρ Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ, Πανεπιζηημίος Πειπαιά 35. Φραγθούδε Κάηηα, Centre de Droit et Économie de la Mer 36. Υαηδεθωλζηαληίλοσ Κωλζηαληίλος, Καθηγηηήρ Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ Δπηζηεκοληθή Δπηηροπή Καζηκάηες Γηώργος, Γιεςθςνηήρ Γπαθείος ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος για ηην Δλλάδα Κοηζίρες Λάκπρος (πξ.), Ακαδημαϊκόρ, Ομ. καθηγηηήρ Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ, Μέλορ Γ.Σ. Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος Λίηηλας Νηθόιαος, Ππόεδπορ Ινζηιηούηος ηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος, Ανηιππύηανηρ Πανεπιζηημίος Αιγαίος Παπαδεκεηρίοσ Γεώργηος, Καθηγηηήρ Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών Περράθες ηέιηος, Καθηγηηήρ, Ππόεδπορ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Ππόεδπορ Δλληνικήρ Δηαιπίαρ Γιεθνούρ Γικαίος και Γιεθνών Σσέζεων, Μέλορ Γ.Δ. Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος Ρασηόποσιος Δσάγγειος., Αν. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Νομικόρ Σύμβοςλορ M.A.P./U.N.E.P., Μέλορ Γ.Δ. Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος

9 θούρηος Μητάιες, Καθηγηηήρ Τμήμαηορ Πεπιβάλλονηορ, Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος οθούιες Κωλζηαληίλος (πξ.), Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος ηος Αιγαίος Σζάιηας Γρεγόρες, Αν. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Γιεςθςνηήρ Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος (Ππόεδπορ) Οργαλωηηθή Δπηηροπή Σζάιηας Γρεγόρες, Αν. καθηγηηήρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος, Γιεςθςνηήρ Δςπωπαϊκού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ και Καηάπηιζηρ ηος Πανηείος Πανεπιζηημίος (Ππόεδπορ) Γρόζος Βαζίιεηος, Γικηγόπορ, Ππόεδπορ Γικηγοπικού Σςλλόγος Κω, Μέλορ Γ.Σ Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος Κιάδε Δσζηαζοπούιοσ Μαρηάλζε., Λέκηοπαρ Τμήμαηορ Γιεθνών και Δςπωπαϊκών Σποςδών Πανηείος Πανεπιζηημίος θούρηος Νίθος, Γπ. Γιεςθςνηήρ Ινζηιηούηος Αιγαίος ηος Γικαίος ηηρ Θάλαζζαρ και ηος Ναςηικού Γικαίος Οργαλωηηθή Γρακκαηεία Μαπξνγέλεο ηαύξνο Μπνύξηδεο Σειέκαρνο Παζπάηε Δξηθύιε Ρνδνζεάηνο Γεξάζηκνο Σάζαηλαο Γεκήηξεο

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS) ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Σν ζεκηλάξην έρεη ωο ζηόρν λα ελεκεξψζεη ηα

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Δρ Παναγιώτης Πλατής Σακτικός Ερευνητής, Πρόεδρος ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) Σο ΔΘΗΑΓΔ ήηαν ο εθνικόρ οπγανιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α)

Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α) Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α) Σθνπόο Άξζξν 1: Σθνπόο ηνπ λόκνπ απηνύ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδώλ αξρώλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ζύγρξνλσλ νξγάλσλ, δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πηζαλνχο Γηθαηνχρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία έληαμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ύζηαζη Οπγανιζμού «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ» ςνένωζη εποπηεςομένων από ηο ΤΠ.Α.Α.Σ. νομικών πποζώπων και άλλερ διαηάξειρ ΤΛΔΛΩΖ ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ: ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτιο για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση Porto Palace. Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους.

Δωμάτιο για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση Porto Palace. Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους. 02-BAGIONA-A-ANAKOIN-3ptyxo_Layout 1 13/05/2014 11:39 ΠΜ Page 1 - Διαμονή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου Παρασκευή 21 Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Porto

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Γπ. Γεωπγία Αϋθανηοπούλος- Κλήμη Αναπληπώηπια Γιεςθύνηπια ΙΜΔΤ Κύπια Δπεςνήηπια : Έξςπνερ Μεηαθοπέρ και Γίκηςα Δπιθανείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε 2 παηδηά. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ :Αιεμ/πνιε, Τςειάληνπ 62, Σ.Κ. 68100, Σει.: 25510 27290. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 ΙΕΑ Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 Για πεπιζζόηεπα www.iea.org.gr Σημεία ιδιαίτεροσ ενδιαφέροντος: ηείληε μαρ ηο email ζαρ ζηην διεύθςνζη iea@iea.org.gr Δεκέμβριος 2013 Έτος Γ Τεύτος 4 ςνέδπιο Investing in

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 26-04-1959 ΣΖΛΔΦΩΝΑ : 6937-168991 ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ. 62125 ΑΦΜ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 2/2/2011 Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03 Πξνο: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφοσ, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7488445 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΠΡΟ Αξ. Πξση. 215 ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ & ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα