ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Αιγαίος ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΦΑΞ Γπαθείο Γενικοω Γπαμμαηέα Γπαθείο ςμβοωλυν Γενικοω Γπαμμαηέα Γιεύθςνζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Σμήμα σεδιαζμοω & Ππολήτηρ Σμήμα Ανηιμεηϊπιζηρ & Αποκαηάζηαζηρ Αςηοηελέρ Σμήμα ΠΑΜ -ΠΔΑ Αςηοηελέρ Σμήμα Δκπαίδεςζηρ Αςηοηελέρ Σμήμα Δζωηεπικού Δλέγσος Γενική Γιεύθςνζη Δζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ Ακηή Μιαούλη & Μπόηζαπη 2-8 Σ.Κ , Πειπαιάρ Πποϊζηάμενορ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Δζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ Γπαμμαηεία Πποφζηαμένος Γενικήρ Γιεωθςνζηρ Δζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ Γιεύθςνζη Δζωηεπικών Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Δζυηεπικϊν Σμήμα Πποζυπικοω Σμήμα Πποχπολογιζμοω & Δκκαθάπιζηρ Αποδοσϊν Σμήμα Γπαμμαηείαρ & Πληποθψπηζηρ Πολιηϊν Γιεύθςνζη Δθνικών Κληποδοηημάηων Bψπειο Αιγαίο Νψηιο Αιγαίο

2 Γιεύθςνζη Γιοικηηικού - Οικονομικού Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Γπαθείο Γενικοω Γπαμμαηέα Βοπείος Αιγαίος Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γιοικηηικοω - Οικονομικοω Βοπείος Αιγαίος Π. Κοςνηοςπιώηη 77 Σμήμα Γιοίκηζηρ Βοπείος Αιγαίος Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ & Νομικϊν Πποζϊπυν Βοπείος Αιγαίος Σμήμα Γημψζιαρ Πεπιοςζίαρ & Κπαηικϊν Οσημάηυν Βοπείος Αιγαίος Σμήμα Πληποθοπικήρ Σμήμα Γπαμμαηείαρ Σμήμα Γιοίκηζηρ Υίος Σμήμα Γπαμμαηείαρ Υίος Σμήμα Γιοίκηζηρ άμος Σμήμα Γπαμμαηείαρ άμος Σασ. Γ/νζη: Μισ. Λιβανοω 66, Σ.Κ , Υίορ Σασ. Γ/νζη: Πςθαγψπα 9, Σ.Κ , Βαθω, άμορ Γιεύθςνζη Γιοικηηικού - Οικονομικού Νοηίος Αιγαίος (Δπμούπολη) Γπαθείο Γενικοω Γπαμμαηέα Νοηίος Αιγαίος Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γιοικηηικοω - Οικονομικοω Νοηίος Αιγαίος Σμήμα Γιοίκηζηρ Κςκλάδυν Σμήμα Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ & Νομικϊν Πποζϊπυν Κςκλάδυν Δπηανήζος 35, Σμήμα Γημψζιαρ Πεπιοςζίαρ & Κπαηικϊν Οσημάηυν Νοηίος Αιγαίος Σ.Κ , Δπμούπολη, ύπορ Σμήμα Πληποθοπικήρ Σμήμα Γπαμμαηείαρ

3 Γιεύθςνζη Γιοικηηικού - Οικονομικού Νοηίος Αιγαίος (Ρόδορ) Γπαθείο Γενικοω Γπαμμαηέα Νοηίος Αιγαίος Πλαηεία Δλεςθεπίαρ 1, Σ.Κ , Ρόδορ Σμήμα Γιοίκηζηρ Γυδεκανήζος Σμήμα Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ & Νομικϊν Πποζϊπυν Γυδεκανήζος Σμήμα Γπαμμαηείαρ Γυδεκανήζος Γιεύθςνζη Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινωνικών Τποθέζεων Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινυνικϊν Τποθέζευν Βοπείος Αιγαίος Σμήμα Ιθαγένειαρ Σμήμα Πολιηογπάθηζηρ Σμήμα Αδειϊν, Γιαμονήρ & Δλέγσος μύπνηρ 1, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λεζβορ Σμήμα Γπαμμαηείαρ Σμήμα Κοινυνικϊν Τποθέζευν Σμήμα Τγείαρ & Ππψνοιαρ Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 79, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινυνικήρ Ένηαξηρ Υίος / Γπαθείο Γπαμμαηείαρ Σασ. Γ/νζη: Μισ. Λιβανοω 66, Σ.Κ , Υίορ Σμήμα Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινυνικήρ Ένηαξηρ άμος / Γπαθείο Γπαμμαηείαρ Σασ. Γ/νζη: Θεμιζηοκλή οθοωλη & Γπάμμος 1, Σ.Κ , Βαθω, άμορ Σμήμα Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινυνικήρ Ένηαξηρ Κςκλάδυν / Γπαθείο Γπαμμαηείαρ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35, Σ.Κ , Δπμοωπολη, ωπορ Γιεύθςνζη Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινωνικών Τποθέζεων Νοηίος Αιγαίος (Ρόδορ) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ, Μεηανάζηεςζηρ και Κοινυνικϊν Τποθέζευν Νοηίος Αιγαίος Ηπώων Πολςηεσνείος 28-30, Σμήμα Ιθαγένειαρ Σ.Κ , Ρόδορ Σμήμα Πολιηογπάθηζηρ Σμήμα Αδειϊν, Γιαμονήρ & Δλέγσος Σμήμα Τγείαρ & Ππψνοιαρ Σμήμα Γπαμμαηείαρ Σμήμα Κοινυνικϊν Τποθέζευν

4 Γενική Γιεύθςνζη Υωποηαξικήρ και Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Πποϊζηάμενορ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Υωποηαξικήρ και Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Γπαμμαηεία Πποφζηαμένος Γενικήρ Γιεωθςνζηρ Υυποηαξικήρ και Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Γιεύθςνζη Σεσνικού Δλέγσος Ακηή Μιαούλη & Μπόηζαπη 2-8 Σ.Κ , Πειπαιάρ Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Σεσνικοω Δλέγσος Σμήμα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ Σμήμα Φςζικϊν Πψπυν Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 79, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Φςζικϊν Πψπυν Νοηίος Αιγαίος (Δπμοωπολη) Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35, Σ.Κ , Δπμοωπολη, ωπορ Σμήμα Δλέγσος Τλικϊν & Ποιψηηηαρ Γημοζίυν Έπγυν Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 77, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Δλέγσος Τλικϊν & Ποιψηηηαρ Γημοζίυν Έπγυν Νοηίος Αιγαίος (Δπμοωπολη) Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35, Σ.Κ , Δπμοωπολη, ωπορ Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ και Υυπικοω σεδιαζμοω Βοπείος Αιγαίος Σμήμα Πεπιβαλλονηικοω & Υυπικοω σεδιαζμοω Σασ. Γ/νζη: Ικηίνος 2, Σ. Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Πολεοδομικοω σεδιαζμοω & Δθαπμογϊν Γπαθείο Γπαμμαηείαρ Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού Νοηίος Αιγαίος (Δπμούπολη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ και Υυπικοω σεδιαζμοω Νοηίος Αιγαίος Σμήμα Πεπιβαλλονηικοω & Υυπικοω σεδιαζμοω Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35, Σ.Κ , Δπμοωπολη, ωπορ Σμήμα Πολεοδομικοω σεδιαζμοω & Δθαπμογϊν Γπαθείο Γπαμμαηείαρ Σμήμα Πεπιβάλλονηορ και Υυπικοω σεδιαζμοω Ν. Γυδεκανήζος (Ρψδορ) Σασ. Γ/νζη: Ολωμπος Καππάθος 4β, Σ.Κ , Ρψδορ Γιεύθςνζη Τδάηων Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Τδάηυν Βοπείος Αιγαίος Σμήμα Παπακολοωθηζηρ & Πποζηαζίαρ ηυν Τδαηικϊν Πψπυν Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 79, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Ανάπηςξηρ & Γιμεπϊν σέζευν Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ & Δπικοινυνίαρ Γπαθείο Τδάηυν Λήμνος Σασ. Γ/νζη: Πλαηεία Ο.Σ.Δ., Σ. Κ , Μωπινα, Λήμνορ Γπαθείο Τδάηυν άμος Σασ. Γ/νζη: Πςθαγψπα 9, Σ.Κ , Βαθω, άμορ Γιεύθςνζη Τδάηων Νοηίος Αιγαίος (Δπμούπολη) Πποφζηάμενορ Γιέςθςνζηρ Τδάηυν Νοηίος Αιγαίος Σμήμα Παπακολοωθηζηρ & Πποζηαζίαρ ηυν Τδαηικϊν Πψπυν Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35, Σ.Κ , Δπμοωπολη, ωπορ Σμήμα Ανάπηςξηρ & Γιμεπϊν σέζευν Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ & Δπικοινυνίαρ Σμήμα Τδάηυν Ν. Γυδεκανήζος (Ρψδορ) Σασ. Γ/νζη: Ολωμπος Καππάθος 4β, Σ.Κ , Ρψδορ

5 Γενική Γιεύθςνζη Γαζών και Αγποηικών Τποθέζεων Πποϊζηάμενορ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Γαζών και Αγποηικών Τποθέζεων Ακηή Μιαούλη & Μπόηζαπη 2-8 Γιεύθςνζη ςνηονιζμού και Δπιθεώπηζηρ Γαζών Σ.Κ , Πειπαιάρ Γιεύθςνζη Αγποηικών Τποθέζεων Βοπείος Αιγαίος (Μςηιλήνη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Αγποηικϊν Τποθέζευν Βοπείος Αιγαίος Σμήμα Αναδαζμοω & Δποικιζμοω Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 79, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Σμήμα Γευπγ. Δκμεηαλ. & Αλιείαρ Γιεύθςνζη Αγποηικών Τποθέζεων Νοηίος Αιγαίος (Ρόδορ) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Αγποηικϊν Τποθέζευν Νοηίος Αιγαίος Σασ. Γ/νζη: Ακηή Μιαοωλη & Μπψηζαπη 2-8, Σ.Κ , Πειπαιάρ Σμήμα Αναδαζμοω & Δποικιζμοω Σμήμα Γευπγ. Δκμεηαλ. & Αλιείαρ Γιεύθςνζη Γαζών Ν. Λέζβος (Μςηιλήνη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γαζϊν Ν. Λέζβος Σμήμα Ππογπαμμαηιζμοω & Μελεηϊν Σμήμα Πποζηαζίαρ & Γιασ. Γαζϊν & Γημ. Καηηγψπος Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 79, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Γπαθείο Γιοικηηικψ - Λογιζηικψ Γπ. Αν. Θήπαρ Ισθςοπονίαρ & Γαζ. Ανατςσήρ Σμήμα Γαζικϊν Υαπηογπαθήζευν Γαζονομείο Μςηιλήνηρ Ν. Λέζβος (Μςηιλήνη) Σασ. Γ/νζη: Π. Κοςνηοςπιϊηη 77, Σ.Κ , Μςηιλήνη, Λέζβορ Γαζονομείο Αγιάζος Ν. Λέζβος (Αγιάζορ - Μςηιλήνη) Σασ. Γ/νζη: Σ.Κ Αγιάζορ, Λέζβορ Γαζονομείο Καλλονήρ Ν. Λέζβος (Καλλονή - Μςηιλήνη) Σασ. Γ/νζη: Σ.Κ Καλλονή, Λέζβορ Γαζονομείο Λήμνος Σασ. Γ/νζη: Λ. Γημοκπαηίαρ, Σ.Κ , Μωπινα, Λήμνορ Γιεύθςνζη Γαζών Ν. Υίος Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γαζϊν Ν. Υίος Σμήμα Ππογπαμμαηιζμοω & Μελεηϊν Σμήμα Πποζηαζίαρ & Γιασ. Γαζϊν & Γημ. Καηηγψπος Σασ. Γ/νζη: Γ. Βεπίηη 27, Σ,Κ , Υίορ Γπαθείο Γιοικηηικψ - Λογιζηικψ Σμήμα Γαζικϊν Υαπηογπαθήζευν Γπ. Αν. Θήπαρ, Ισθςοπονίαρ & Γαζ. Ανατςσήρ Γαζονομείο Xίος Σασ. Γ/νζη: Γ. Βεπίηη 27, Σ,Κ , Υίορ Γαζονομείο Βολληζοω Υίος Σασ. Γ/νζη: Γ. Βεπίηη 27, Σ,Κ , Υίορ

6 Γιεύθςνζη Γαζών Ν. άμος Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γαζϊν Ν. άμος Σμήμα Ππογπαμμαηιζμοω & Μελεηϊν Σμήμα Πποζηαζίαρ & Γιασ. Γαζϊν & Γημ. Καηηγψπος Γπαθείο Γιοικηηικψ - Λογιζηικψ Σασ. Γ/νζη: Γεπβενακίυν 8, Σ.Κ , Βαθω, άμορ Σμήμα Γαζικϊν Υαπηογπαθήζευν Γπ. Αν. Θήπαρ, Ισθςοπονίαρ & Γαζ. Ανατςσήρ Γαζονομείο Καπλοβαζίος άμος Σασ. Γ/νζη: Κηίπιο Κςπλή, Σ.Κ , Καπλψβαζι, άμορ Γαζονομείο Ικαπίαρ Σασ. Γ/νζη: Δπαπσείο, Σ.Κ , Άγιορ Κήπςκορ, Ικαπία Γιεύθςνζη Γαζών Ν. Γωδεκάνηζος (Ρόδορ) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γαζϊν Ν. Γυδεκανήζος Σμήμα Ππογπαμμαηιζμοω & Μελεηϊν Σμήμα Δκηέλεζηρ Γαζοηεσνικϊν Έπγυν Σμήμα Γιοικηηικψ - Λογιζηικψ Σασ. Γ/νζη: Γ. Μαωπος 2, (Κηίπιο Γ.Ο.Τ.), Σ.Κ , Ρψδορ Σμήμα Γαζικϊν Υαπηογπαθήζευν Σμήμα Γιοίκηζηρ & Γιασείπιζηρ Γαζϊν Γπ. Ππ. Γαζϊν & Γημοζίος Καηηγψπος Γπαθείο Γιεθνϊν ςμβάζευν Γπ. Αν. Θήπαρ Ισθςοπονίαρ & Γαζ. Ανατςσήρ Γαζονομείο Κυ Σασ. Γ/νζη: Δπαπσείο Κυ, Σ.Κ , Κυρ Γαζονομείο Καλωμνος Σασ. Γ/νζη: Κάλςμνορ T.K Γαζονομείο Καππάθος Σασ. Γ/νζη: Κάππαθορ Σ.Κ Γαζονομείο Ρψδος Σασ. Γ/νζη: Γευπγίος Μαωπος 2 (Κηίπιο Γ.Ο.Τ.), Σ.Κ , Ρψδορ Γαζονομείο Γενναδίος (Ρψδορ) Σασ. Γ/νζη: Γευπγίος Μαωπος 2 (Κηίπιο Γ.Ο.Τ.), Σ.Κ , Ρψδορ Γαζονομείο Έμπυνα (Ρψδορ) Σασ. Γ/νζη: Γευπγίος Μαωπος 2 (Κηίπιο Γ.Ο.Τ.), Σ.Κ , Ρψδορ Γιεύθςνζη Γαζών Ν. Κςκλάδων (Δπμούπολη) Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Γαζϊν Ν. Κςκλάδυν Σμήμα Ππογπαμμαηιζμοω & Μελεηϊν Σμήμα Πποζηαζίαρ & Γιασ. Γαζϊν & Γημ. Καηηγψπος Σασ. Γ/νζη: Κλ. & Κςπ. ηεθάνος 8, Σ.Κ , Δπμοωπολη, ωπορ Γπαθείο Γιοικηηικψ - Λογιζηικψ Σμήμα Γαζικϊν Υαπηογπαθήζευν Γπ. Αν. Θήπαρ Ισθςοπονίαρ & Γαζ. Ανατςσήρ Γαζονομείο Νάξος Σασ. Γ/νζη: Xϊπα Ναξος Σ.Κ , Νάξορ Γαζονομείο Μήλος Σασ. Γ/νζη: T.K , Μήλορ Γαζονομείο Άνδπος Σασ. Γ/νζη: Mπαηζί Άνδπορ Σ.Κ , Άνδπορ Γαζοθςλακείο Πάπος Σασ. Γ/νζη: Γαζικψ Φςηϊπιο Σ.Κ , Πάπορ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α

Αθήνα 28 / 3 / 2014 Γ30/66 Δ Π Δ Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Δ Μ Ι Α Αθήνα 28 / 3 / 2014 Απιθμ. Ππωη. Γ30/66 Βαθμόρ Πποη/ηαρ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ:ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ.Γ/νζη : Αγ. Κωνζηανηίνος 8 Σασ.Κώδικαρ: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πύληαγκα ΠΡΟ: Πίνακαρ Αποδεκηών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟ : «ςνηήπηζη Γημοηικού θυηιζμού Έηοςρ 2015» «ςνηήπηζη και ανακαίνιζη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ

10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 679ης σνεδρίαζης (21-01-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr.gr

ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής Σηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 13/03/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρ. Πρωτ: 877/29803 Δ/ΝΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΑ ΣΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-ηροτροφίας Σαχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ για ηιρ ςπηπεζίερ απολωμανζηρ εγκαηαζηάζευν (απενηψμυζη-μςοκηονία) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ για ηιρ ςπηπεζίερ απολωμανζηρ εγκαηαζηάζευν (απενηψμυζη-μςοκηονία) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΔΑ:7ΜΣΥ469073-Μ75 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ. ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 Χίος,12-11-14

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του Τμήμα Γεωπγίαρ, Υποςπγείο Γεωπγίαρ, Φςζικών Πόπων και Πεπιβάλλονηορ Φπονοδιάγπαμμα Κανονιζμόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Υπνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ηεο Επηηξνπήο (Οθηψβξηνο 2011) Σπδεηήζεηο ζην Σπκβνχιην θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» Κςπά Βασιλικήρ 10-46100 Ηγοςμενίτσα τηλ.: 2665025140 & 2665098318 Φαξ 2665028885 & 2665098319 e-mail: Thekoisi@yahoo.gr ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Για ςυμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ. Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηοπα Μησανικό ηος ΔΜΠ

Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ. Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηοπα Μησανικό ηος ΔΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο : Δσάγγελος Κ. Μποσλοσγούρης Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Email : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ : 210-5385389,

Διαβάστε περισσότερα