ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΩΣΑ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ. ΤΠΟΤΡΓΟ: Καιεκέξα ζαο. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΩΣΑ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ. ΤΠΟΤΡΓΟ: Καιεκέξα ζαο. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα."

Transcript

1 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΚΩΣΑ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗ ΤΠΟΤΡΓΟ: Καιεκέξα ζαο. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε αθνξά ζεκαληηθά ζέκαηα. Πξψηνλ, ζε φ,ηη αθνξά ηε λνκνζεηηθή δνπιεηά. Φηεο, ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην πήξε νκφθσλε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ζε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, πνπ είρε θηηάμεη ε θα Απνζηνιάθε γηα ηα αδέζπνηα θαη ηα δεζπνδφκελα δψα ζπληξνθηάο. Υπήξμαλ κεξηθέο αιιαγέο κεηά απφ ηε δηαβνχιεπζε πνπ έγηλε. Δπίζεο εγθξίζεθε ζε πξψηε αλάγλσζε ην λνκνζρέδην γηα ηα θπηνθάξκαθα. Σε φηη αθνξά ηα θπηνθάξκαθα ζέισ λα ζαο πσ φηη είλαη ζαθέζηαηε ε δηάθξηζε ηεο Δζληθήο Αξρήο πνπ δίλεη ηελ άδεηα γηα ηα θάξκαθα θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν κε ηελ αξκφδηα Αξρή, πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. Τν κελ έλα είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ε άιιε είλαη ε αξκφδηα Αξρή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαξκάθνπ, ην Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ππάξρεη θαη ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ε νπνία γλσκνδνηεί ζην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο, φπσο επίζεο θαη απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ γίλνληαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ θαξκάθσλ, απφ Δζληθή Αξρή. Γειαδή, έξρεηαη έλα θάξκαθν, πεγαίλεη θαη' επζείαλ ζην Μπελάθεην, ην νπνίν εμεηάδεη απνιχησο ηηο νπζίεο πνπ πεξηέρεη θαη έξρεηαη κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Μπελαθείνπ ζηελ Δζληθή Αξρή, ε νπνία έρεη ηνπο εηδηθνχο, εδψ ζην Υπνπξγείν, πνπ ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ αιιά θαη δίλνπλ ηελ άδεηα αξρηθά γηα λα μεθηλήζεη λα πσιείηαη. Γεκηνπξγείηαη ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζην ΥΠΑΑΤ θαη απ επζείαο ζχλδεζε φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θπηνθαξκάθσλ κε απηήλ, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη απηφκαηα φιεο νη ζπλαιιαγέο, ηα ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηία ρξήζηε, ηα ρνξεγνχκελα ζθεπάζκαηα, ηα αίηηα ρνξήγεζεο, ηα παξαζηαηηθά πψιεζεο θ.ι.π. Η ελ ιφγσ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζα αμηνπνηεζεί επίζεο γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα λφκηκα θπηνθάξκαθα πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθεπαζκάησλ βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο, ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ νδεγηψλ ρξήζεο θαη πξνζηαζίαο θ.ι.π. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνθηεζνχλ γηα πξψηε ίζσο θνξά έγθπξα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, δπλαηφηεηα ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ θαη παξεκβάζεσλ, δηαθάλεηα. Σε φηη αθνξά ηηο ηηκέο, γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζεζπίδνληαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν αλαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ ιηαληθήο, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ

2 θαηαιφγσλ ρνλδξηθήο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ηελ ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ παξαθνινχζεζεο ηηκψλ ζε ζπλέξγεηα κε άιιεο δεκφζηεο αξρέο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη απφ ην 1970 ηζρχεη ην πιαίζην ησλ θπηνθαξκάθσλ. Πξέπεη λα επηζεκάλσ φηη ε πίεζε απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη απφ ηα κνλνπψιηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ησλ θπηνθαξκάθσλ, ηελ γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ εκέλα, είλαη κηα πίεζε ηεξάζηηα. Τν λνκνζρέδην απηφ έρεη δπν κεγάιεο ελφηεηεο. Η κία ελφηεηα είλαη ε πξνζαξκνγή ζηελ θνηλνηηθή Οδεγία θαη ζηνπο δπν Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε δεχηεξε αθνξά ηελ πνιχ ζεκαληηθή επίζεο ελφηεηα, ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηα θπηνθάξκαθα πνπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη είλαη πνιχ πην ζχγρξνλε απφ φηη πξηλ. Τν λνκνζρέδην γηα ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο, πέξαζε απφ ηε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, θξίζεθε ζε φ,ηη αθνξά ζηα ζέκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο, έρεη εγθξηζεί ην ζχλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αχξην ζα ζαο απνζηαιεί. Έρνπκε κείλεη ζηαζεξνί ζηηο απφςεηο καο θαη ζηηο αξρέο καο. Τν κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαηξνπήο θαη εθθαζάξηζεο πνπ ήηαλ ε αρίιιεηα πηέξλα ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε πνιχ ζαθέζηεξν ηξφπν. Χεθίδεηαη ν λφκνο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 είλαη ππνρξεσηηθφ ζε φιεο ηηο ΔΑΣ λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ην αλ ζα γίλνπλ Πξσηνβάζκηεο Οξγαλψζεηο ή αλ ζα κεηαηξαπνχλ ζε αγξνηηθέο εηαηξηθέο ζπκπξάμεηο. Οη Σπλεηαηξηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ΔΑΣ απνθαζίδνπλ αλ ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε κηα Πξσηνβάζκηα Οξγάλσζε κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Απηφ ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ Η θαηαγξαθή ζα γίλεη κε έλα ζρέδην εμπγίαλζεο, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί ζην 1ν εμάκελν ηνπ Δπίζεο εγγξάθνληαη απ' επζείαο φιεο νη Δλψζεηο θαη νη Σπλεηαηξηζκνί ζην Μεηξψν. Τν δεχηεξν ζέκα γηα ηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία, επεηδή δηαβάδσ δηάθνξα φηη έρνπκε αιιάμεη ζέζε, δελ έρνπκε αιιάμεη ζέζε. Οη Σπλεηαηξηζκνί ζα απνθαζίδνπλ λα ζηείινπλ κε θαζνιηθέο ςεθνθνξίεο απφ ηε βάζε ηνπο, φρη Ννκηθά Πξφζσπα, αιιά ηνπο αληηπξνζψπνπο ζην Παλειιήλην Σπλέδξην πνπ ζα εθιέγεη ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο ΠΑΣΔΓΔΣ. Απηή είλαη ε ξχζκηζε πνπ επηιέρζεθε γηαηί πηζηεχνπκε φηη είλαη πην απζεληηθή έθθξαζε ηεο βάζεο. Απηά ζε φ,ηη αθνξά ζην λνκνζρέδην γηα ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο.

3 Πάκε ηψξα ζε δπν ηξία ζέκαηα αθφκε πνπ πηζηεχσ φηη είλαη ζεκαληηθά. Τν πξψην απφ απηά αθνξά ηελ πνξεία ησλ πιεξσκψλ απφ ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξε κέρξη ζήκεξα απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. Μηιάκε γηα νπζηαζηηθέο πιεξσκέο κέζα απφ ηα θαζεζηψηα εληαίαο ελίζρπζεο, ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηελ εζληθή ζπκκεηνρή θαη ηηο ινηπέο εληζρχζεηο, γηα έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ πεξίπνπ, πνπ θαηαλέκεηαη θαη θαηά Πεξηθέξεηα. Επισσνάπτονται στετικοί πίνακες. Απολογισμός Προγραμματισμός Πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ Σε φηη αθνξά ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη νκαιά απφ ηηο θαηά ηφπνπο ΓΟΥ ηεο ρψξαο ελψ ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ (ΔΦΚΠ), 160 εθαη. επξψ ζα νινθιεξσζεί έσο ηέινο Ινπιίνπ. Έρεη θηηαρηεί ην Αξρείν εθηάζεσλ θαη δψσλ κε βάζε ηνλ ΟΣΓΔ 2010 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο επηζηξνθήο ΔΦΚΠ, έρεη πξνζδηνξηζηεί ην εχξνο επηζηξνθήο απφ ηε κηθηή Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή (Οηθνλνκηθψλ ΥΠΑΑΤ), έρεη πξνζδηνξηζηεί ην κέγηζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηζηξνθήο γηα ην 2011 πνπ είλαη 160 εθαηνκκχξηα επξψ, έρεη ππνγξαθεί ε ΚΥΑ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ επηζηξνθήο ΔΦΚΠ, θαη απηή ηε ζηηγκή έρεη γίλεη πξνεξγαζία γηα ην αλαιπηηθφ κεραλνγξαθηθφ αξρείν πιεξσκήο δηθαηνχρσλ κε ηα αηνκηθά πνζά ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ αξρείνπ κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ κε ηε δήισζε ηνπ ΟΣΓΔ. Γειαδή είκαζηε ζην ηειηθφ ζηάδην, απηφ ζα ηειεηψζεη ζηηο επφκελεο κέξεο θαη λνκίδσ φηη εληφο ηνπ Ινπιίνπ ζα νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία. Οινθιεξψζακε επίζεο κε επηηπρία ηελ πιεξσκή ζε δηθαηνχρνπο θαπλνπαξαγσγνχο θαη επίζεο πξέπεη λα ζαο πσ φηη απφ 15 Ινπιίνπ κέρξη 15 Απγνχζηνπ, ζα θαηαβιεζνχλ ζε παξαγσγνχο επηπιένλ 160 εθαη. επξψ. Θα αθνξνχλ πιεξσκή εληαίαο ελίζρπζεο ηνπ 2010, πιεξσκή εζληθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ λέσλ δηθαησκάησλ ηνπ άξζξνπ 68/2011, πιεξσκή ππνινίπσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο βάκβαθνο 2007 θαη 2008, πιεξσκή πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο κελψλ Ινπιίνπ θαη Απγνχζηνπ, πιεξσκή ππνινίπσλ εμηζσηηθή απνδεκίσζεο 2007, 2008 θαη 2009, πιεξσκή εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ 30% ηνπ 2010, πιεξσκή δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πιεξσκή αγξνπεξηβαιινληηθψλ. Απηά ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πνξεία ησλ πιεξσκψλ. Υπήξμε κηα ζεηηθή εμέιημε, αθφκα θαη ηψξα είκαη ιίγν ακθίζπκνο.

4 Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε Βνπιή κίιεζε γηα ην αγξνηηθφ πεηξέιαην, είπε δειαδή φηη κέρξη ην 2013 δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη εμίζσζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαη φηη ζθεθηφκαζηε θαη ην αγξνηηθφ πεηξέιαην. Δίλαη κηα δηαδηθαζία, ην είπε επηζήκσο ζηε Βνπιή, είλαη ζηε βάζε ηεο πξφηαζεο πνπ είρακε θάλεη εκείο, λα δνχκε πψο είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί, Πάλησο είλαη κηα εμέιημε πνπ πξαγκαηηθά είλαη πνιχ ζεηηθή. Τψξα ζα ήζεια λα ζαο πσ ιίγα ιφγηα θαη ζα θιείζσ, γηα ηελ πνξεία ηεο ΚΑΠ, γηα ηε λέα ΚΑΠ. Έρσ ππνζρεζεί φηη ζα ζαο ελεκεξψλσ θάζε θνξά γηα ηελ πνξεία απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ παίξλνληαη. Απηή ηε ζηηγκή έγηλε ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ Γελ είλαη ε ηειηθή απφθαζε, είλαη φκσο κηα ζηαζεξή βάζε ζπδήηεζεο. Γηα ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζα ελεκεξψζσ ηελ άιιε εβδνκάδα ηηο Δπηηξνπέο Παξαγσγήο Δκπνξίνπ θαη Δπξσπατθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, γηαηί ηνπο έρσ ππνζρεζεί φηη ζε θάζε θάζε ηεο ΚΑΠ ζα μέξνπλ απνιχησο ηη γίλεηαη,. Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρεη κηα κείσζε ησλ πφξσλ ηεο ΚΑΠ. Η κείσζε φκσο είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ θαληαδφηαλ θαλείο. Σε ζηαζεξέο ηηκέο, ε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή είλαη 11,2%, θαη ζπγθεθξηκέλα 12,5% ζηνλ πξψην θαη 6,7% ζην δεχηεξν ππιψλα. Σηα πνζά απηά, αλ πξνζηεζνχλ θαη ηα 15,2 δηο επξψ, πνπ έρνπλ αιιάμεη Τακείν αιιά αθνξνχλ ζε αγξνηηθνχ ελδηαθέξνληνο δξάζεηο, φπσο είλαη ε αγξνηηθή έξεπλα, ην απνζεκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, ε επέθηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Παγθνζκηνπνίεζεο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε επηζηηηζηηθή βνήζεηα πνπ είλαη νπζηαζηηθά ρξήκαηα πνπ ζα είλαη πξνζζεηηθά ζηελ ΚΑΠ, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, επαλαιακβάλσ, ε κείσζε γίλεηαη 7,5%. Δκείο δίλνπκε κάρε λα κελ ππάξρεη θαζφινπ κείσζε. Όκσο πξέπεη λα πνχκε εδψ φηη απηφ ην πνζνζηφ, ζε ζρέζε κε ην αλακελφκελν, είλαη πάξα πνιχ θαιή βάζε ζπδήηεζεο. Καη θαη' αξρήλ πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, ηα ρξήκαηα πνπ ζα πάξεη ε ΚΑΠ είλαη πεξίπνπ φζα θαη ζηελ ζεκεξηλή ΚΑΠ. Σρεηηθά κε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε επηιέγεηαη έλαο πνιχ επλντθφηεξνο γηα ηελ Διιάδα ηξφπνο ζε ζχγθξηζε κε απηφλ πνπ αλακελφηαλ. Η πξφβιεςε, ζπκάζηε, ήηαλ ε ελίζρπζε ζε θάζε θξάηνο κέινο λα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο δηαθνξάο ζε ζρέζε κε ην 80% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ. Τα απαηηνχκελα πνζά ζα επηβάξπλαλ

5 ηα θξάηε κέιε φπνπ ε εληζρχζεηο μεπεξλνχλ ην 120% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ. Τειηθά απηφ έγηλε πνιχ πην επλντθφ γηα καο. Γειαδή ζα θαιχπηεηαη ην 33% ηεο δηαθνξάο ζε ζρέζε κε ην 90% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ θαη ζα πιεξψζνπλ φιεο νη ρψξεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε βάζε, δειαδή ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, κεηψλνληαο έηζη ηελ επηβάξπλζε ηεο Διιάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, εκείο ζα ράζνπκε ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, ην πνιχ 3%-4% ησλ εληζρχζεσλ. Απηή είλαη ε πξφηαζε, βέβαηα. Φξεηάδεηαη ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε, δε ζξηακβνινγνχκε, νχηε παλεγπξίδνπκε, είλαη φκσο κηα θαιή βάζε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ιέγακε γηα κεηψζεηο 30% ή 20% ή 15%. Πξφθεηηαη γηα θάηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα καο θαη πηζηεχσ φηη άμηδε ηνλ θφπν πνπ θάλακε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα θαη πνπ ζα ζπλερίζνπκε λα ηελ θάλνπκε. Δπαλαιακβάλσ, ε κάρε ζα δνζεί θαη ζα είλαη επίπνλε θαη καθξνρξφληα. Γηαηί, απ φηη έρσ αληηιεθζεί, δελ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο πξηλ ην ηέινο ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ή ηελ αξρή ηεο επφκελεο. Γειαδή ζην ηέινο ηνπ 2012 ή ζηηο αξρέο ηνπ Έρνπλ κείλεη αλνηρηά ζεκεία, ηα νπνία ζα ζπλερίζνπκε λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξαζίληζκα ηεο ΚΑΠ, κε ηνπο ελεξγνχο αγξφηεο πνπ πξέπεη λα δηθαηνχληαη εληζρχζεηο, ηνπο κηθξνχο αγξφηεο, ηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ηηο κεηνλεθηηθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη φια απηά πνπ θαηά ηε γλψκε καο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηε δηαπξαγκάηεπζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη είλαη ζεηηθφ φηη κε ηηο πξνζπάζεηεο φισλ καο, θαη ησλ ρσξψλ πνπ καδί κ εκάο ππνζηήξημαλ, ψζηε ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΚΑΠ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Γειαδή, κε πεξίπνπ ηα ίδηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο ΚΑΠ ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη κε κείσζε 7,5%, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ζηελ νπζία ε κείσζε γηα ηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 3% κε 4%, δειαδή ζπλνιηθά γχξσ ζηα 70 εθαηνκκχξηα ην ρξφλν. Δίλαη νη εθηηκήζεηο κε βάζε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο σο έρεη. Σαο επραξηζηνχκε.

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Γ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Ζ

εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Γ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Ζ ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα.

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα. Καιεζπέξα θαη πάιη, Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην πξνεγνχκελν ζέκα είλαη ε επηθείκελε (πηζαλή) κεηαηξνπή ησλ ΝΠΓΓ ζε ΝΠΙΓ. Δίλαη επίζεο αλάγθε, πηζηεχσ, λα αλνίμνπκε άκεζα ηελ ζπδήηεζε θαη λα έρνπκε ζέζε σο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002.

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ ΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΑΗΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 5 Η ΕΚΔΟΣΗ Ταμείο Σςνηάξεων ΑΗΚ Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΙΔΡΖ «ΛΝΘΔΗΑ ΘΑΗ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ: ΚΔΡΟΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ»

ΚΔΙΔΡΖ «ΛΝΘΔΗΑ ΘΑΗ ΙΑΘΟΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΠΗΚΩΛ: ΚΔΡΟΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ» ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ ΒΗΝΡΔΣΛΩΛ ΔΚΞΝΟΩΛ ΔΙΙΑΓΝΠ (ΓΠΔΒΔΔ) ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΟΑΡΖΟΗΝΣΩΛ ΔΚΞΝΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ (ΞΝΞΔΘ) ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΚΗΘΟΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ ΒΗΝΡΔΣΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ. 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 38 ου TAKTIKOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 28, 29 ΚΑΗ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα